Burgemeester Peek gaf startsein XOxlO-actie jötMi lij Jifl OBK's concert getuigde vooral van durf en moed Hartelijk afscheid van lioofd W. de Zwijger-ulo UNIOU [Hoofdinspecteur Willems van Beveren in zilver Verheugd over enthousiasme jongeren 1 1 Ir 4- f> 4" op hd&s ffp! Rotterdamse kroniek Welvaart maakt hulp mogelijk ii Auto vloert booml Winkelgalerij Nolenslaan nu geheel voltooid Samenwerking met drietal koren Hulde voor M. P. Heijboer Brand vernielt keukenkamer Ook Wilton-F in Neratoom N.V. Schaaksimultaan van de RSB Kwart eeuiv bij politiekorps 150 sclioliereti in tafeltennis m Burgerlijke stand PARKA'S 1 T A Ei van HEYST r^uuift «j (Advertentie) 5 jaar f t S LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 ZEIST: Slotlaan 258-160 <f V'' cCclat^ a MOOIE LEUZE 2?elfs de burgemeester van Amster dam heft het_ wapen nu al en de kreet is in de landelijke journalistiek terecht gekomen. Er moet meer public relations' voor Amsterdam komen meent de eerste burger van Neerlands eerste stad. Het is een mooie leuze, alleen zegt de burgervader erbij dat de bedrijven van Amsterdam dan meer bekendheid gaan krijgen en dat kan het bedenkelijk fronzen te voor schijn roepen want bedrijven kunnen adverteren. Redacteuren mogen geen reclame maken, zeker niet voor be drijven. maar mogelijk dat de .eerste burger bedoeld heeft dat het mooie werk van die bedrijven wel eens' re dactioneel-in de aandacht mag komen. GROEI VOORBEELD Decemberdagen vragen om de beste sigaret) j Scheepsbrand door smeulend katoen? Burgerlijke stand N.rx. P mass OFFICIEEL A8EHT eigen britmodellen Vandaag ....en morgen (VERLOVINGSRINGEN HOOGSTRAAT 88 90 VLAARDINGEN -Ér iii (Advertentie) 9 Morgen van 9 uur af: leuke, stoere en heerlijk warme parka's me t schapevacht bewerking en Dri—Sil—finish, in de nieuwe donkere changeantkleuren. Leeftijd 5-17 jaar. Normale prijs 34.50, maar één dag betaalt U voor deze prachtige 6-9 jaar, alle maten 24.75 10-13 jaar, olie maten 29.75 14-17 joar, alle maten 34.75 ZATERDAGAVOND TOT 9 UUR GEOPEND. Korte Hoogstraat 11 Meent fck. Coudse- siagel Katendr. Lagedijk hk. Dorpsweg West-Ktuiskade 35 (Van een onzer verslaggevers) 'TIJDENS een korte plechtigheid in het Schiedamse stadhuis heeft burgemeester mr. J. W. Peek het jongerencomité geïnstalleerd, dat ge vormd uit vertegenwoordigers van jeugdverenigingen en scholen, bij en met de Schiedamse jeugd geiden gaat verzamelen ten bate van de an ti-hongeractie. Met genoegen heeft mr. Peek het comité ,,10 x 10" geïnstalleerd, hij stelde dat het doel reeds was nage- streeft. De gemeente stemt gaarne met de actie van de jongeren in. Mr. Peek was verheugd over het hartver warmend enthousiasme van de jonge ren. Daarom heeft hij het comité gaarne de officiële status gegeven. Sprekende over de problemen van de ze tijd merkte mr. Peek op dat de be reidheid tot stormloop tegen de wantoe standen helaas niet altijd groot is. Het gebrek is voorbij. De ouderen hebben zich passief neergelegd-. Het schijnt er bij te horen dat velen honger lijden. Mr. Peek meende dat de welvaart het mogelijk heeft gemaakt dat wij de hel ft De Schiedamse Kunstkring zal op donderdagavond 4 januari een geva- rieerde vierde voorstelling van het sei zoen houden met artiesten als Alexan der Pola, Christine Spierenburg, Henk Bouwman, Katja Berndsen, Jules de Korte, het Leedy Trio en Co van der Heide Wyma. Een leerling van de Dr. de Visser- school te Schiedam wilde donderdag demonstreren wat hij van judo heeft geleerd. Het had voor de" 11-jarige scholier Wilhelm van Pelt een heel vreemd gevolg, want de jongen stak zijn voet tussen de benen van Wilhelm, waarna hij hem opduwde. Wilhelm van Pelt beheerst de valtechniek van het judo niet. waardoor hij zijn linker onderbeen brak. Hij is naar de ouder lijke woning ir. de Aleidastraat ge bracht. ft De Schiedamse classificeerder C. v. d. G. mist zijn fiets, die niet op slot in de Aleidastraat heeft gestaan. Van de Vlaardingse scholiere Pa tricia J. K. is in de Francois Haver- schmidtlaan te Schiedam een rijwiel gestolen, dat ook -niet op slot stond. ft Mej. Maud Winnifred B. mist haar fiets die ook niet afgesloten op de Rot- terdamseaijk in Schiedam heeft ge staan. ft Voor de jongensclub van de CJV te Schiedam wordt vrijdagavond 29 de cember om half acht een genoeglijke avond in Irene gehouden. Er staat dit maal voor het laatst een film over de avonturen van Kalle op het program ma. Deze rolprent heet „Kalle maakt schoon schip". Daarmee is een eind gekomen aan een avonturenreeks, die bij de jongeren veel aandacht heeft gekregen. Verder is er een goed bij programma op deze oudejaarsavond. QVERIGENE kan gesteld worden dat het begrip voor de taak en de mo gelijkheden van de krant dagelijks groeien. Wij bemerken met vreugde dat de kring van vrienden groeit die ons telefonisch (ja, 64154), met vrien delijke dank) mededelingen doet over verenigingsactiviteiten of die andere berichten hebben. Ook groeit de groep van actieve functionarissen die het belang van publiciteit over hun orga nisaties zien, zij sturen uitnodigingen, verslagen, berichten. Soms faalt zelfs wat zo bijzonder betrouwbaar leek. In de NSC lazen wij deze week namelijk (Advertentie) bij collega-Damwachter Een minder originele tentoonstelling dus". (Be doeld wordt de Kersttentoonstelling in het Stedelijk Museum.) Dat is mis schien de reden geweest waarom de plaatselijke pers niet voor de exposi tie was uitgenodigd. Overigens wil de 'plaatselijke pers best minder originele Tentoonstellingen verslaan", meent, de redacteur van de NSC. Hel is een grapje van deze pennevoerder want ook hij verbaast zich telkens met ons over het gebrek aan begrip voor het werk van de krant. TE BETREUREN valt het dan als de overheid het goede voorbeeld niet geeft. We hebben al eerder gewezen op de moeilijkheden die de vergaderin gen van de gemeenteraad de dagbla den bezorgen. Er wordt tot vrijdags avonds laat vergaderd, maar overal is de vijfdaagse werkweek ingevoerd en voor een deel ook bij de krant. Het valt dan ook alleen meer te verwonde ren en te bewonderen dat de redac teuren er nog in slagen aanvaardbare verslagen in de zaterdagkrant te plaat sen. Prettiger zou zijn als de ge meenteraad rekening houdende met het begin van het lange weekeinde op andere dagen zou gaan vergaderen en liefst op de middagen. pende hand bieden. Hij wees op het goede voorbeeld van het Vredescorps in de Verenigde Staten. Tien weken zakgeld van aile jongeren ten bate van de Novlb ts een mooi streven. Het telen van erfgewassen moet be vorderd worden, men moet in de onder ontwikkelde landen kunnen telen wat nodig is. Met nadruk stelde mr. Peek dat hij hoopte dat ook Schiedam een kleine bij drage zou kunnen leveren tot verbete ring van het voedselpakket in de nood lijdende landen. Hij hoopte dan ook dat het comité te zamen met de aangesloten organisaties en de gehele Schiedamse jeugd tot een succesvolle actie zou kunnen komen. Chief Whip Waar goede stemming en gastvrijheid de boventoon voeren...daar ziet men^ ook Chief Whip in de bekende groene doos. Chief Whip - de Virginia der Virginia's - is nog altijd niet overtroffen in zuiverheid, smaak en kwaliteit. 5T&TIQN55TR.M TEL 2175. VLRIIRBINGEN Omdat er een kleinigheid op de vloe, van een auto lag is een boom tegen het wegdek van de Rembrandtlaan te ^.cmedam gesmeten. Het was een kwes "6 van oorzaak en gevolg, Toen de kantoorbediende A. C. S. ir ie Rembrandtlaan donderdagmiddag om kwart voor één zich in zijn auto buk •e. om wat van de vloer op te rapen verloor hij de macht over het stuur. D auto reed het trottoir op om tegen ee boom tot stilstand te komen. De boor. «ad toen echter al de horizontale houl gekozen, V0°rZ 6 va n c'e au';0 's bescha In Nieuwland is nu ook een autoser- vicestation in gebruik. Hiermee is te vens een einde gemaakt aan de afwer king van de winkelgalerij aan de mgr. Nolenslaan want het servicestation is het laatste in de rij van winkelpanden. Het station dat dichtbij de Parkweg staat biedt vele autobezitters de gele genheid om in eigen wijk olie en ben zine e.d. aan te schaffen, maar ook de controles en reparaties aan de auto's kunnen er worden verricht. Het servicestation is eigendom van de bekende familie Van der Ende, die voor de oorlog een particuliere stadsdienst in Schiedam onderhield en die na de oor log de busonderneming voortzette als touringcarbedrijf voor reizen in binnen- en buitenland. Ln het servicestation is een gedeelte bestemd als showroom waar de heer C. F. van der Ende Ci- troën-auto's zal verkopen. Tal van rela ties hebben bij de opening hun felicita ties aangeboden. De opening begon wel wat ongewoon want zeer lang hebben de genodigden gewacht op wethouder mr. M. J. M. van Kinderen, die de opening zou verrichten. Toen de wethouder tenslotte niet ver scheen hebben enkele sprekers van hun waardering voor deze aanwinst in Nieuwland gewaagd. 50 Stuks in geschenkdoos f. 2.50 Aan boord van een in de Vulcaanha- ven te Vlaardingen liggend Nederlands schip ontstond donderdagavond om streeks 11 uur een kleine brand. De stookplaats aan stuurboordzijde geraak te in brand. De bedrijfsbrandweer kon het vuur niet geheel meester worden, waarop de Vlaardingse brandweer werd gealarmeerd. Vannacht omstreeks half twee was men het vuur meester. Omtrent de oor zaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekend. Vermoe delijk is de brand ontstaan door een smeulende dot poetskatoen. (Van een onzer verslaggevers) OF hartelijke wijze is donderdagavond in Musis Sacrum afscheid genomen van liet hoofd van de Willem de Zwij ger ULO de heer M. P. Heijboer. Tal van geschenken en vriendelijke woorden zijn de scheidende functionaris gegeven. De toewijding en ijver van de heer Heijboer, ook zijn strengheid, het hoge percentage geslaagden en zijn streven de mens te vormen werden nadrukkelijk gememoreerd. Wethouder H. Sabel heeft de loop baan van de onderwijzer geschetst waarbij hij memoreerde dat met vol harding mooie resultaten zijn bereikt. ..Erg gemakkelijk was het niet al tijd, de gemeente is u dankbaar", zei hij. De rijksinspecteur van het onderwijs de heer M. Bijpost merkte op dat de heer Heijboer met het personeel altijd één groot team heeft gevormd. Het magnifieke gebouw past bij de school en buh u zei hij. De heer Van der Burg sprak na mens de afdeling Rotterdam en Omstre ken van de ULO-vereniging. Hij noemde de heer Heijboer een ULO-man in hart en nieren. Wijzende op de Willem de Zwijger ULO zei hij dat in Schiedam is verwezenlijkt wat in Rotterdam wordt nagestreefd. De opvolger van de heer Heijboer de heer A. de Jong stelde dat hij sinds 1932 samen heeft gewerkt met de heer Heijboer. Hij weet dan ook dat deze als een terrier gevochten heeft voor de vorming van één school.. Hij bood een Felle brand heeft donderdagavond de keukenkamer in de woning van de fami lie J. Meeuwsen aan de Slotboomstraat te Rotterdam vernield. Er werd voor een bedrag van 3500 schade aangericht. De oorzaak van de brand is onbekend. Omwonenden bedwongen de vlammen met emmers water en werden later ge assisteerd door de brandweer onder lei ding van onderbrandmeester B. L. van Eijk. De bewoner de heer Meeuwsen werd met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Uitgerukt waren, eenheid 622. de G 8, eenheid 612, de A 9 en de L 1. foto van het gehele personeel aan, ver der bloemen, een bandopname van de diverse speeches e.d. en een platenspe ler. IN samenwerking met liefst drie koren heeft Schiedams oudste harmonie vereniging „Oefening Baart Kunst" don derdagavond in het Passagetheater weer eens bewezen nieuwe wegen te durven inslaan. Het getuigt van moed om een zo moeilijk en omvangrijk programma op de planken te brengen in een tijd dat de ongeïnteresseerdheid van het publiek groot is. OBK heeft onder leiding van de dyna mische dirigent. Dick Koster een goed concert gegeven. Liefst 250 zangeres sen en zangers hebben daarbij de ge waardeerde medewerking verleend. Feilloos is het concert niet geweest, dat kon uiteraard ook niet worden ver wacht bij een dergelijk experiment, maar hartverwarmend was het wel en terecht dankten de honderden toehoor ders met veel applaus voor dit inspi rerende concert. Voorzitter A. de Rruijn heeft in zijn wel komstwoord gewezen op het feit dat SCHIEDAM. Ondertrouwd: A H Hui- bregtsen. 26 jr en M A P W G van de We tering, 24 jr; A Meinster, 24 jr en H Put. 23 jr; J Schopenhouef» 24 -tjr en A van Wal- sum. 17 jr; A J de' Zeeuw,* 24 jr en J Aibers. 22 jr; A W M Zwamborn, 23 jr en A L M Timmers,- 23 jr; G T Zwart. 24 jr en J W Frederiks, 22 jr. Getrouwd: L Schouten, 25 jr en JH Zijl stra, 23 jr; W J van den Bremen, 30 jr en E L Haverkamp. 33 jr; E van Voorden, 24 jr zang, 25 jr en I Slobben. 21 jr; C H Stuijvers, 24 jr en J M Spaan. 20 jr; T Bloos, 30 jr en A J van der Kuij, 22 jr; C Romein, 21 24 jr en J van Gelderen, 21 jr; P J Vogelen- en L F de Vliegere. 21 jr; A J Sintniklaas. jr en F Kauwenbergh. 21 jr: A P Gommel. 22 jr en T T M Osterholt, 21 jr; A G Jon ker, 24 jr en M M Ostrum, 22 jr; GA Sla venburg, 24 jr en N Pil, 16 jr; A H Romeijn, 45 jr en B van Gendereu, 47 jr; J Quadt, 37 jr en J C Beukers, 25 jr; W A Barends, 22 jr en W H H de Joode, 20 jr; J M van Duijn, 22 jr en H G Pistoor. jr; J de Bruin, 25 jr en CE Schippers, 24 jr; R C van Hagen, 20 jr en E I de Vos Burchart, 19 jr; iï Tap, 28 jr en L H van Alphen. 24 JR; C M Ramberg, 32 jr en M W Kik, 22 jr; J W Blom, 24 jr en P W Hendriks. 22 jr; A G M Meijer. 26 jr en CA Jansen, 22 jr; M A van Waas, 36 jr en M L Leerentveld, 23 jr;. H Bouwman, 23 jr en O Schilperoord, 18 jr: L Rijntalder, 45 jr en H Schoon. 34 jr; N Sneek. 32 jr en A C Terleth, 33 jr. Geboren: Anna E, d v C Boerman en E C Dekker; Maria E. d v L J Kerkhof en M H Lansbergen; Augustinus J M» z v H P van der Vaart en T J C van Haasteren; Inge W M, d v J M Nijman en J Flipse; Jan W, z v J de Ruiter en P M Hagestein; Nico G. z v N G Zuiderduijn en M H A'Klein Holte; Froukje F, d v j Krijthe en F Broersma. Overleden: K Lammers, 66 jr; MC Parrin. 86 jr» wed van C van Kruiningen; P van der Waal, 5 maanden. Tijdens een in Den Haag gehouden, vergadering van aandeelhouders van de N.V. Neratoom hebben de oprichters van deze maatschappij besloten het consortium met twee nieuwe deelne mers uit te breiden. Het zijn: de Ne- derlandsche Dok en Scheepsbouw Maat schappij te Amsterdam "en de n.v. Dok en Werfmaatschappij Wilton-Feijenoord te Schiedam. Het maatschappelijk kapitaal van de n.v. Neratoom bedraagt thans 4 miljoen gulden. De n_v. Neratoom stelt zich ten doel het aannemen van werken ten be hoeve van kernenergie-installaties in Nederland en elders en het bundelen van. het wetenschappelijk potentieel, no dig voor het ontwerpen en uitvoeren van deze werken. De ondernemingen die nu van de n.v. Neratoom deel uitmaken zijn: N.V. Machinefabriek Breda, voorheen Bac ker en Rueb - Breda, Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij - Amsterdam, N. V. Philips* Gloeilampen fabrieken - Eindhoven," de Rotterdam- ache Droogdok Maatschappij n.v, - Rot terdam. Kon. Mij ..De Schelde" n.v. - Vhssingen, Kon. Machinefabriek Gebr. Stork en Co n.v. - Hengelo (O.). Werk spoor n.v. - Amsterdam en N.V. Dok en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord - Schiedam. er ditmaal geon film na de pauze zou zijn. hij zag d* concert als een goed besluit van het muziekfeest dat on langs is gehouden. Het orkest bewees voor de pauze nog steeds tot de beste muziekkorpsen van ons land te behoren. Na een dave rende Mars der Medici kwam de lief lijke ouverture Semiramis. Een Sla vische Rhapsodie kreeg een gevoel volle vertolking. In een Fandango toonden de musici begrip voor het mee- slepende ritme en wel heel vlot speel den de blazers het Begin the Beguine van Cole Porter. De zware taak kwam in het tweede ge deelte van het programma waar het orkest bij enkele nummers voor de be geleiding heeft gezorgd. De Voice of Freedom kreeg een magistrale ver klanking. Ook de Einzugsmarsch uit de Zigeunerbaron, altijd vlot in het ge hoor liggend, leverde geen moeilijkhe den op, In het slotnummer My Fair Lady hadden koren en orkest die speelse samenwerking welke musïce- ceren en luisteren tot een festijn maakt. Wat stroef waren Judex van Gounod, de Axnbrosianischer Lobgesang en het Pelgrimskoor uit de Lombarden op gang gekomen, maar hier stelde het divertissement ook meer eisen aan de gaafheid van afwerking. Als intermez zo speelde het orkest een sfeervolle ouverture Don Pasquale. De Rotterdamse Schaakbond organiseert op donderdag 28 december een massa- simultaan-séance ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. Vtif sterke schakers, waaronder L. Szabo (Hongarije), dr. Tri- funovic (Zuid Slavic) en de Nederlan ders J. H. Donner, A. Jongsma (kampi oen van Rotterdam) en L. Withuis (Am sterdams schaakjournalist) zullen de strijd aanbinden. Het schaakfestijn begint om half acht. De deelname is gratis en ook de toe schouwers hebben vrije toegang. Als strijdtoneel zal de cantine van Vroom en Dreesmann te Rotterdam fun geren. (Ingang Leeuwenstraat). (Advertentie) siavercenne U I W r b I E L t» t- L? rc WESTHAVENKADE 26 VLAARDINGEN TEL. 3410 Chr. Sociale Belangen: Jeugdkerk wij ken 2. 3 en 4. Neb'. Herv. Gem. Kerst feest. 20. Musis Sacrum: Nationale Reserve Con tactavond, 20. Sursum Corda: Watersportvereniging De Sehie, ledenvergadering. 20. Wijkcentrum Nieuwland: Geref. Evan gelisatie, Kerstviering, 20. Irene: Evangelisatie West Kerstvie- Aan het onder auspiciën van de Cen-irin». 20. (Van een onzer verslaggevers) missje a(s chef van de verkeerspolitie. De jubilaris is ook voorzitter geweest De houf dmspecleur van polilie Se! van de Schiedamse Politie Sport Ver- Ibchiedam, de heer H. Willems van Beve- j eniging. Hij doorliep diverse ren zal op 1 januari 1962 vijfentwintig Ijaar in diensl zijn bij de gemeentelijke: Ipolilie. Ter gelegenheid van dit jubi-i Ileum zal voor hel korps op dinsdag-j Op 2 januari zul ter middag 2 januari van 3 tol 4 uur een; dit jubileum voor Ehuldigingsbijeenkomsl worden gehouden' lin de kantine van hel hoofdbureau van Ipoliiie le Schiedam. In 1946 werd hij benoemd tot i'nspec-l^ 'jfssc-hoü! teur 2e klasse. [trale Schoolsportcommissie en met me-1 idewerking van de Schiedamse Gemeen- schap op donderdag 28 december van 9.30 tot 18 uur. en vrijdag 29 december van 9.30 tot 18 uur in de Koopmans beurs te houden schooltafeltennis-toer- nooi. zal door rond 150 leerlingen van scholen boven het g.l.o.. waaronder een en twee Technische scho- dering tezamen met len. worden deelgenomen. Ongetwijfeld j QDI, 13.30. zal er gedurende deze Kerstvakantieda-1 gelegenheid vrmip" m Koopmansbeurs rond de vier i en da >W Hikt de vele vrienden i tafel,s sportieve wijze om de eer i UT ty!? van de hoofdinspecteur 's middags van J worden gestreden. Voor belangstellen- half vijf tot half zes een openbare l"611 14 °e toegang vrij. receptie worden gehouden in de kan- j tine van het hoofdbureau. J Sursum Corda: Padvindersgroep Bur gemeester van Haaren. Kerstviering, 16. Jeugdhaven; C.JV Passé Partout. 20. Gemeentelijk clubgebouw: Sportpark Harga HBSS Gecombineerde ledenverga- ehr. korfbalslub DE Rotterdamse politie heeft een be langrijk initiatief genomen door een Bureau Voorkoming Misdrijven op te richten. Enkele Nederlandse en buiten landse politiekorpsen bezitten reeds eeij dergelijke afdeling. Het bureau gaat de mogelijkheden onderzoeken, waardoor het plegen van misdrijven kan vorder! belet of bemoeilijkt: research dus. Het zal het publiek voorlichten met publika-- ties, demonstraties, folders, waarschuwin. gen en individuele adviezen. Gegevens zullen worden vastgelegd en bekendge maakt aan degenen, voor wie dat van belang is. In praktijk blijkt regelmatig, dat vele diefstallen hadden kunnen wor den voorkomen als benadeelden: of slacht offers minder nonchalant, zorgeloos of niet zo goedgelovig zouden zijn geweest Onwetendheid, onoplettendheid, onvol doende controle, bewaking of beveiliging werkt de misdaad meermalen onbewust in de hand. Het nieuwe bureau kan dan ook goed werk verrichten. BEN W van Rotterdam hebben de raad een krediet van ruim een miljoen gulden gevraagd voor aankoop en inrich ting van het barakkenkamp aan de Waal haven, dat tot voor kort de Onderzee- dienst huisvestte. De bedoeling is hier straks 200 Spanjaarden, die bij.de BET en het GEB en 50 Italianen, die bij de RET zullen werken, onder te brengen. Ook kunnen 250 Spaanse bouwvakarbei ders er worden gehuisvest De eerste Spanjaarden komen medio januari reeds. In het nieuwe onderkomen zal speciaal aandacht worden besteed aan een, goede Mohameiijke verzorging, maar ook aan het scheppen van een gunstige sfeer. Het, gaat niet alleen om tijdelijke huisvesting, want in Rotterdam bestaat behalve groot gebrek aan werkers ook tekort aan pen-; siongelegentoeid voor arbeidskrachten van elders. De Dienst voor de Arbeids voorziening belast zch met de exploitatie van het wooncentrum. r VANAVOND, vrijdag, zal de Hervormde Gemeente van Botterdam-Charloas de uit de middeleeuwen daterende Oude. Kerk weer in gebruik nemen na een" zorgvuldige, grootscheepse restauratie van het interieur, die negen maanden heeft geduurd. Het interieur is ais het ware herboren; van het sombere, neo- gothische, zoals dat in 1867 werd aange bracht, is niets meer terug te vinden. - Een voornaam, zelfs luisterrijk interieur met diverse tinten grijs en zwart ge beitste banken kwam tot stand, waarin het fraaie orgel goed tot zijn recht komt Nu is de toren aan de beurt, de uit 1660 daterende kloeke toren» die al bijna was,, gesloopt. Monumentenzorg gaf vergun ning voor het afbreken, maar Initiatief van wethouder mr. H. Bavinck zorgde voor de kans op herstel (ruim twee ton). Ais de toren klaar is, zal in totaal een, half miljoen zijn besteed om een cultuur-, monument te «behouden. 1 ZO BEGON dan gisteren de grootste ma ritieme visite, die ooit in ons land werd afgelegd. Een indrukwekkend Ame rikaans viooteskader stoomde de Water- weg op naar Rotterdam voor een opera tioneel bezoek van tien dagen. Het vlieg- kampschip Essex, zes torpedobcotjager en een oliebevoorradingssehip, tezamen' huisvestend 5000 opvarenden. De „blue jackets", zoals deze marinemannen wor den genoemd, brengen in de Maasstad de Kerstdagen door als prettige onderbreking in een zwaar oefenprogram, dat al meer dan zes weken duurt. De Amerikanen, die gisteren reeds (met hun witte mut- sen) het stadsbeeld begonnen te verleven digen. mogen in ploegen passagieren. Zij zijn van plan daarvan echt te genieten. Reeds meer dan 80.000 dollar werd in, Nederlandse munt omgezet aan boord. Een vliegtuig ging nog meer Nederlands geld halen vanuit zee! Wie tijdens de* Kerstdagen toch aan boord moet blijven, krijgt een bijzonder menu. dat kan wed ijveren met wat een goed hotel zijn gasten opdient.En dan zijn er uitstapjes voor' de „blue jackets", bijv. naar fabrieken en; verder wedstrijden. Vele Rotterdammers willen gaarne een Amerikaan ontvangen. Zo is het te hopen, dat de ..jannen" zich niet vervelen en dat zij bij vertrek een goede herinnering aan Nederland mee nemen. Advertentie |De heer Willems van Beveren is een bekende Schiedammer. Hij verricht! grote aktiviteiten bij de dierenbe-ift Burgemeester scherming. Hij is de sympathieke voor zitter van de afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging tot Be scherming van Dieren. Bovendien heeft de heer Willems van Beveren grote bemoeienis met de leiding van Ver- keerscursussen voor de burgerij. Hij heeft ook zitting in de verkeerscom- en Wethouders van Maasland zijn voornemens op 1 januari 1962 een nieuwjaarsreceptie te houden ten gemeentehuize van 15.30 tot 17.30 uur in de raadszaal, Personen en co- operaties die op deze dag hun geluk wensen aan het gemeentebestuur wen sen aan te bieden worden op dat tijd stip verwacht-. Gespeeld wordt in vier groepen, inge- jdecld naar leeftijden, volgens de regle- j men ten, van de N.T.T.B. \'oor elke groep zijn enkele fraaie prijzen beschik baar. De schooltaCeltenniscommissie, be staande uit de heren H. Meijer, W. de Raaij, Th. J. Clazing en mej. L. Voogt, zal door verschillende leden van Schie damse Tafeltennisverenigingen bij de uitvoering van haar taak worden bij gestaan. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 i toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor j redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23. tel. 65451 (atleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Apotheek: Jansen. Swammerdamsïngel en Nieuwland, Dr. Wibautplein. Belangrijke telefoonnummers: Brand- alarm 69123. Politieaiarm 64666; G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Sted, Museum: Exposities schilderijen romant. periode, foto's Eddy Posthuma de -Boer en eigen bezit. :}.M VLAARDINGEN. Getrouwd: Martinus f Hendrtkus van Leeuwen 22 i. en Annie Ha- j mers 17 j; Dingenlcius Wilhelm de Rooij 21 j T en Elisabeth Cornelia Maria Geijsen 20 j; Jo- han Adrlanus Verhoeckx 23 j en Johanna Ma- .f ria Heijndijk 17 j: Marinus Pieter Bakker 30 J 4: IfJ en Grietje Kramer 24 j; Jan van der'Plas,"Uil 24 j en Anna Maria Meijater j; Arte Hen- dnk van Heek 27 j en Sonja Boa 8 j. Ut: Geboren: Theodora Josephina Maria d v 1. f J. M. Walkerrbach en C. H. M. Vlasveld, i Parkweg 96: Leo André, z v IJ. den Bkxm Jr an C. S. Haddeman Sveelinekstr. 196: Jo- -.1; hanna Cornelia d v M. t Vermeulen an C. van Gooi Hoogstraat IS-, Robert z v L. A. Jt» SST14" en w' Jaakke. Prof. Telderetr. 205; Wiihilma Hermin» d v H. Pronk en N. Haai- r noot. ROntgOMtraat '4* D. Maria de Treed» M I» w»d smu4 -K. Jtehoret, V«rpt, .ChfcBépleIn 6. HÏ:5ëMa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1