Maar de draglines ploegen voort... Schiedam wierp zich en- masse op ijsgeneugten Sfeervolle Kerstnacht in Schiedams Gr. Kerk Recordjaar voor SRB: ruim 500 diploma's TRICOTS - PARIS 370 duiven in pakhuis kroniek RODIER INT EX A Rotterdamse HET WONDER Waarom en waar een ijsbaan noodzakelijk Dienst trok 1500 belangstellenden Gebr. Prins Bouwstoffenhandel N.V. Pleidooi voltooiing instructiebad Strijd om titel tafeltennis is weer op komst Oververhitting en inundatie in W. de Zw.school Start mislukt: auto's botsten Kerstboombrand: schade in kamer Fel vuur in tussenkamer Bemanning van Willem Ruys geeft een geit Jongen valt van vierde etage Oververhitting: f 3000 schade DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 WOENSDAG 27 DECEMBER 1961 Wijnhaven 15 - Rotterdam - Telefoon 118940wordend TRICOTS Gebreide mantels japonnen rokken vesten pul lovers. Ook herenkleding. Krimpvrij Q Vervilt vrij No pilling. BEZINNEN ONTSTELLEND LERING KALENDER.... en dagelijks Verlegd Uit fabriek naar museum Bij het oversteken aangereden CITROEN 5> den Ouden CITROEN den Ouden Rotterdams architect zal „De Buunderkamp" grondig verbouwen Advertentie) Formica, hèt merk voor hardplastic (Van een onzer verslaggevers.; Schiedam kwam volledig in de greep van de vorst tijdens de Kerstdagen. Vrijdag was er nog niet veel te merken van de opkomst van de kou. De Schie dammers hadden het te druk met de voorbereidingen voor de Kerstgeneug ten. In de binnenstad hadden de win keliers het immens druk, in Broersvcld en Lange Kerkstraat kon men zich slechts voetje voor voetje bewegen. Zoveel bezoekers komen er tegenwoor dig voor de markt dat het aantal fiet sen, bromfietsen en motoren een pro bleem wordt omdat de eigenaars deze voertuigen als een aaneengesloten keten op het trottoir van de Lange Kerkstraat zetten. Bij het Emma- plantsoen trokken de vier draglines met hun noeste ijver nog steeds de aandacht van vele stadgenoten. Dui delijk is dat het nieuwe parkeerplein met kruispunt en nieuwe verbin dingswegen er spoedig moet komen. Zaterdag heerste er rust in Schiedam, zo is het tot vandaag gebleven. Slechts de schaatsers kwamen en masse naar buiten. Reeds in de morgenuren bleek dat de sproeiijsbanen bruikbaar waren. In een oogwenk zwierden daar tien tallen schaatslustigen, inaar later kon den de schaatsliefhebbers ook andere gebieden betreden. Maandag was het zover dat vele honderden konden uit zwermen over de vijvers, plassen, sin gels en het grote watergebied in Prin ses Beatrixpark. De vraag rijst wel waar en waarom de imp. viba den haay ALLEENVERTEGENWOORDIGING VOOR ROTTERDAM Uitsluitend voor Handel en Industrie. EN Schiedamse IJs Vereniging behoefte heeft aan een ijsbaan in Schiedam omdat de vorst Schiedam in een oogwenk omtovert tot een enorm gebied waar vrijwel overal geschaatst kan worden. Zelfs de Polder vaart, de Schie, de binnenhavens waren bevroren maar de eerste pogingen van waaghalzen toonden wel dat hun opti misme nog te groot is. Toch dreigen de Lange Haven e.d. dichtgevroren te raken als vandaag de schepen hun wegen niet vervolgen door de havens. De niet-schaatsers hebben deze dagen de rust en de stilte van de eigen woningen gekozen, behalve zondagavond voor het bezoeken van de nachtkerk- diensten. Toen liepen de duizenden eens gezind weggedoken in de kragen naar de bedehuizen. Maandagmorgen heel vroeg (Advertentie) „Tricots de Rève" KRUISKADE 28 (t.O. TH AM A Speciaal voor gebreide kleding! TELEFOON 13 3810 £EN groot deel van schaatsminnend Schiedam verzamelde zich de. afgelopen dagen on de vijvers van het Prinses Beatrixpark. Het tentje met warme worst rechtshad het druk kwam een duizendtal stadgenoten naar het Passagetheater voor de bijeenkomst van het Leger des Heils. "WRIJE DAGEN, vooral vrije kerst dagen zijn er om tot bezinnen te komen. Nu kan dat op velerlei wijze geschieden en de praktijk is er immer om dat te bewijzen. Zo schijnt het sluimerend griepje die vrije dagen de meest geschikte te vinden voor het .vragen van de volle aandacht. Dat ge schiedt dan ook met pilletjespoeders, de aspirine, citroen en de glaasjes wa ter. Zo'n griepje voelt zich daar uit stekend bij. Louter slapen of het ver eiste transpireren onder de warme de kens is niet aan te bevelen voor de Kerstdagen, daarom neemt men er voor de gezelligheid wat boeken bij. QAT HEBBEN wij dan ook gedaan, toe zijn begonnen met een Duits boekje dat een uitgever in Assen wel zeer moot heeft verzorgd. We hebben het snel, maar met veel treurnis weer neergelegd. Het Tagebuch van Klaus Seckei behandelt de enkele gelukkige jaren die hij van 1937 tot 1943 in een Quakerhuis te. Ommen heeft beleefd nadat zijn ouders zo verstandig waren om hun kind vanuit het dreigende Ber lijn naar het vrije Nederland te stu ren. Het lezen van het dagboek van een kind, dat ten slotte in het concen tratiekamp terecht kwam. is een ont stellende confrontatie. Stilletjes kan men zich afvragen waarom wij toen niet a'de slachtoffers hebben kunnen redden. SCHIEDAM. Geboren: Anja M d v E van Hoek en M A Sluijter; Peter z v J G Sommer en P, Verviel; Sven z v A Scholte en L Meijer; Johannes C z v H E Donk horst en J A de Rooij: Sophia T M d v G J Verweij en M W Smit: Andries J M z v C H Martens en J van Unen. Overleden: A de Vogel. 88 jr: A Noordijk, 63 jr; J Q Heinsbroek. 81 jr. Irene: Gereformeerde Oudersvereniging. Jaarfeest, 20. Musis Sacrum: Schiedamse Gymnasias ten bond, Feestavond. 20. fjOK HET volgende boek bleek geen goede greep. Het is een oud boek, de Romein Tacitus vertelt over het le ven van de keizer Tiberius. Er is niet veel inzicht voor nodig om uit de le vensgeschiedenis van de Romeinse dictator te leren wat het leven onder de dwang van contemporaine dictato ren is. De geschiedenisboekjes zijn goede leerboekjes want bij het lezen over de terreur, de aanslag op de geestelijke vrijheid in die tijd komt men tot het besef dat het waar is dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. Het zijn echter geen opwekkende boek jes voor de bedlegerige. Daarom heb ben we meer boekwerken in de hand genomen, ook heP mooie boekje van Augustinus gedrukt in 1705. dat een goede vriend ons onlangs schonk. Het bracht ons in de betere stemming. Daarom hebben wij er later maar wat sublieme humor van Carmiggelt bij genomen. ITET IS na het lange verblijf bin nenshuis wel opmerkelijk dat ook andere stadgenoten node buiten komen nu. De vorst heerst maar al te duide lijk in Schiedam. Toch waren er pra tende buurvrouwen vanmorgen, dat moet want zonder pratende buurvrou- wen leeft een stad niet. „Koud hè" zei de een als prelude. „Ja, koud hè" zei de ander. „We hebben toch zo'n lek kere rollade gegeten" zei de Schiedam se toen tveer en de ander viel in met: .Ja. wij ook. maar ik had toch liever een kenijn gehad We wisten toen aan wie die talrijke wagentjes met ko nijnenvellen waren voorbijgegaan za terdaqavond. Toen zagen we trouwens ook dat de Schiedammers niet alle be schikbare kerstbomen hadden gekocht. Bedroefd brachten de handelaren de snarren alvast maar naar de zand vlakte. Vanmorgen zagen wij een vrouw met een ongebruikte kerst boom naar huis gaan. Wij vragen ons af welke kalender zij gebruikt. (Advertentie) Dagblad ,,De Rotterdamnier", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115538 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H J. Troost, Aleidastraat 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm 64666; G.G. en G.D. waarschuwing 60290. Sted. Museum: Exposities schilderijen romant. periode, foto's Eddy Posthuma de Boer en eigen bezit. Apotheken: Rembrandt. Rembrandt- laan 5. De aanhoudende vorst had de veld- sporten onmogelijk gemaakt, maar het terrein van de sportbeoefening werd dan ook ten volle verlegd naar de bevroren vlaktes in Schiedam. Dinsdag vierde het ijsvermaak hoogtij. Er verrezen op di verse plaatsen bij de vijvers en plassen tentjes waar de koud geworden schaat sers zich warmen konden en uiteraard ook de inwendige mens konden warmen en sterken. De koffie en koek werd in grote hoeveelheden genoten. Vaders en moeders zagen trots hoe hun hinderen de eerste goede slagen maakten, maar daarbij bleek dat de valtechniek nimmer volmaakt kan if jn. Stevige vaders demonstreerden hoe goed ze geschaatst heben in hun jeugd. Voor de twintigers is er geen mooiere periode dan nu gebuid in fel ge kleurde truien en dito fantasie-ijsmut sen te gaan zwieren over het ijs in mooie cirkels, elkaar stevig in de ar men hondend mogelijk uit vrees voor het vallen en opstaan want ook dat is op het ijs nog geen genoegen, zoals velen is gebleken. Er was echter overwegend veel ijspret en ook vanmorgen trokken de groepen schoolkinderen genietend van hun vrije uren weer naar de ijsbanen. De draglines op het Emmaplantsoen zetten hun kaken weer verbeten in de harde grond want het plein moet spoedig gereed komen. (Van een medewerker) Op 2. 4, 5 en 6 januari ;s de Beurs te Schiedam weer het terrein waar de jaar lijkse tafeltenniskampioenschappen wor den gehouden. Tornooileider Jaap Vis ser "(Noad) heeft de organisatie weer ter hand genomen en wat dat zeggen wil we ten de tafeltenners maar al te goed. Hy heeft hier immers jaren lang ervaring in. De heer Vissers wordt geassisteerd door mevrouw Voogd (R.A.P. en de heer J. de Heer (Service). De inschrijving is mogelijk voor zeven groepen, t.w. A. voor overg, en le klas spelers. B. 2e kl. C. 3e kl. D. 4e ki. E. 5e kL F. junioren en tenslotte de C-groep die is ingesteld voor niet N.T.T.B. leden. Hier kan dus iedere Schiedammer voor inschrijven. Voor iedere groep zijn twee prijzen ter beschikking. De winnaar in groep A, krijgt tevens nog een wisselbe ker en de titel van kampioen van Schie dam. Arnold Braak zal dus zijn titel moeten verdedigen en het zal ons niet verwonde ren ais er tveer dezelfde finale komt als vorig jaar toen Braak de beker aan Henk Aben ontfutselde. Wie nu aLs winnaar uit de strijd zal komen tussen deze twee spelers durven wij nog niet te voorspel len. Gezien de verrichtingen die deze twee spelers tot nu toe in de kompetitie hebben laten zien zouden wij zeggen dat Aben momenteel wel iets sterker is als zijn vermoedelijke tegenstander. Mits zij in het tornooi systeem ver uit elks*r zijn geplaatst anders zou het geen finale wor den tussen deze craks. Voor de vereni ging die op het tornooi de beste presta tie verricht is bovendien weer beschik baar de wisselbeker die na lang in het be zit te zijn geweest van Noad vorig jaar overging naar R.A.P. Ook hier blijft het Zaterdag werd in Schiedam het 500c zwemdiploma uitgereikt aan Ans Meijer. Mesdaglaan 18, zij had haar Jeugdbre- vet 2 van de K.N.B.R.D. zojuist behaald met nog een aantal kandidaten, zodat het totaal aantal 506 werd bereikt. Als her innering aan dit resultaat ontving zij uit de handen van de secretaris van de S.R.B., de heer J. C. Koopmanschap, een mooie medaille waarin gegraveerd stond dat het 500e diploma in 1961 door haar was behaald. De secretaris herinnerde er aan dat sinds het bestaan van de S.R.B. in éér. jaar nog nooit zoveel diploma's waren behaald. 131 reddingsdiploma's van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen en 375 di ploma's van de Koninklijke Nederland se Zwembond. 1961 is voor de brigade een goed jaar geweest want in het be gin van het jaar behaalde men al een eerste en een tweede prijs op de Jeugd- dag van de K.N.B.R.D. te Rotterdam, bij de diverse prestatietochten werden goede resultaten behaald door leden van de Brigade en op de laatste Bonds wedstrijden in Amsterdam wist men een tweede en een derde prijs in de Grote rookwolken stegen zondagmor gen omhoog uit de Willem de Zwijger- school aan de St. Liduinastraat te Schie dam. Toen de politie een kijkje ging nemen, bleken het echter geen rook—, maar stoomwolken te zijn. Bovendien stond de gehele eerste étage blank. De stoom ontstond doordat één der verwarmingsketels oververhit was. Dit kon waarschijnlijk gebeuren door be: vriezing van een afvoerbuis. Daarbij was er ook nog een radiator in het te kenlokaal op de eerste verdieping ge sprongen. De door het gepensioneerde hoofd van de school, de heer M. P. Heyboer, ge waarschuwde brandweer heeft de over verhitte ketel uitgeschakeld en het wa ter op de eerste etage verwijderd. In de Nieuwe Maasstraat te Schiedam is gistermorgen om 7 uur de heer P.F. Z. met zijn personenauto tegen een ge parkeerd staande auto van de heer T.H.W.G.S. gereden. De auto van Z. is aan de voorzijde nagenoeg geheel ver nield. De bestuurder kreeg snijwonden aan zijn voorhoofd, terwijl zijn passa gier de heer A.W.Z. snijwonden aan ziin gehele gelaat opliep. Beide slacht offers zijn per taxie naar de Dr. No- letstichting gegaan, waar A.W.Z. werd opgenomen. De geparkeerde auto werd licht beschadigd. Het ongeval gebeurde toen Z. zijn auto niet gestart kreeg. Plotseling is zijn wagen echter naar voren gescho ten. Door de schok maakte de bestuur der een verkeerde manouevre waardoor hij tegen de andere wagen is gereden. Op Eerste Kerstdag om 8.15 uur is in de huiskamer van de familie N.M.H. wonende aan de Prof. Kamerling On- neslaan de kerstboom in brand geraakt. Toen het echtpaar in de keuken stond af te wassen rook het een sterke brand lucht. De man is de kamer ingesneld en heeft het vuurtje gedoofd. Het brand je ontstond, door oververhitting van de lampjes, die de gehele dag hadden ge brand. Het dressoir werd gebladderd, ter- wacht te slepen uit een veld van zes tien brigades uit het hele land. „Als we nu nog eens de beschikking zouden krijgen over een instructie-bad dan zouden we nog meer mensen en vooral de jeugd het zwemmen kunnen leren." aldus de S.R.B.-functionaris. In 1962 bestaan we 35 jaar, het zou voor ons een groots feest kunnen worden als de gemeente nu eens dat instructie-bad liet afmaken, er ligt achter het bestaan de Sportfondsenbad al een fundatie en de palen voor de overkapping staan er ook al, het is alleen maar een kwestie van aanbesteding en een financiering. De N.V. Sportfondsenbaden kan dit project alléén niet aan. Er is hulp van de gemeente nodig. Het bad zou de recrea tie in Schiedam ten goede komen en dat is toch iets wat het gemeentebestuur kan toejuichen. 168 K.N.Z.B. diploma's 1. 158 K.N.ZJB. diploma's 2, 22 K.N.Z.B. diploma's 3, 21 K.N.Z.B. diploma's 4 en 6 K.N,Z.B._ di ploma's 6 werden er behaald dit jaar. Verders 62 J eugdbrevetten 1 van de K.N.B.R.D., 39 Jeugd brevetten 2 van de K.N3.R.D., 17 Jeugdbrevetten 3 van de K.N.B.R.D., 7 A. Diploma's van de K-N. B.R.D., I B Diploma van de K.N.B.R.D., 3 Strandwacht A Diploma's van de K.N.B.R.D., 2 Strandwacht B Diploma's van de K.N.B.R.D., 2 Eenheidsdiploma's E.H.B.O. In januari kan de SRB weer in zeer bescheiden mate een aantal leden in schrijven. maar daarna zal men wederom een ledenstop in. moeten voeren zolang er niet over een instructiebad kan wor den beschikt in Schiedam. Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden, dat is het devies van de Schiedamse Reddings Brigade. (Van een onzer verslaggeefsters) Honderden Schiedammers zijn in de i Kerstnacht naar de Grote Kerk gegaan om daar de Kerstnachtdienst, die om I half twaalf begon, bij te wonen, j Onder het gezamenlijk zingen van j„Hoe zal ik u ontvangen", „Daar ruist I lang de wolken" en „Heerlijk klonk het lied der engelen" vóór de aanvang vol. aange- OMSTREKENsleept om iedereen een plaatsje te kunnen geven. In de kerk, die plaats biedt aan circa twaalfhonderd men sen, waren in de Kerstnacht zeker wel vijftienhonderd kerkgangers. Het Hervormd Kerkkoor er> Jongeren koor brachten enkele liederen uit de nieuwe gezangenbundel als „O. Heer. hoor mijn stem en ..In Zijn hand" ten gehore. Hierna Ins ds. J. Jansen de schriftlezing uit Lucas 2 vers 1 tot 20. Heel ijl klonk in de grote kerk de solo zang van mevrouw M. J. den Hartog ..Calypso van de herders". Bij het sfeervolle licht van de tientallen kaarsen in de grote kandelaars luister den allen aandachtig naar de prediking. „Het Kerstverhaal, dat kennen wij al lang", zeggen wij. Dat is verouderd. Maar het is niet het verhaal, dat is ver ouderd. Wij zijn verouderd. Wij hebben een verouderde kwaal. Een kwaal, waar jarenlang niet naar om gekeken is en Onder auspiciën van de Nederlandse Kunststichting zal van 18 januari tot 15 februari 1962 in het Stedelijk Museum te Amsterdam worden geëxposeerd de Stuy- vesant-collectie, die haar bestaan dankt aan een initiatief van de Amsterdamse industrieel Alexander Oriow. in de werk ruimten van het bedrijf te Zevenaar een permanente verzameling moderne schil derkunst op te hangen. De collectie is inmiddels uitgegroeid tot een internationale: behalve met recent werk van Lucebert en Jan Meyer uit Nederland werd de collectie aange vuld met werken van Michael Browne (Nieuw Zeeland). Peter Royen (Duits land), Marcelle Ferron (Canada), On- genae (België), Bruno Muller (Zwitser land). Bernard Saby (Frankrijk. Shirley Jaffé (Ver. Staten). Coetzee (Zuid-Afri- ka). Peter Covielle (Groot Brittannië) en Inger Sitter (Noorwegen). Met twee nevelstralen heeft de Rotter damse brandweer vannacht omstreeks half twee een felle brand bedwongen, die door tot nu toe onbekende oorzaak was uitgebroken in de tussenkamer van een woning aan de Rochussenstraat. Het vuur ging gepaard met een hevige rookontwikkeling, waardoor de brand weerlieden waren genoodzaakt van mas kers gebruik te maken om de kamer binnen te dringen. De schade wordt geschat op ongeveer tienduizend gulden. Een televisie-toestel, meubilair, bedden en vloerbedekking gingen verloren. Korte tijd bestond de vrees, dat o-p de zolderkamer van het pand nog een be jaarde vrouw was. Hoofdbrandmeester Nic. van der Spek nam. toen hij dit ge rucht hoorde, meteen de leiding van brandmeester P.M. Daal over en gaf op dracht de machinale ladder uit te draai- en. Brandweerlieden, die via het raam de zolder binnenklommen, ontdekten niets. Even later bleek, dat er een ver gissing in het spel was geweest. Het huis werd bewoond door de heer J. Peerdeman. Hij zou, toen hij naar bed ging. zijn vergeten een kaars, die in een kartonnen standaard stond, te do ven. Naar de brand waren uitgerukt de G 6, A 2, L 4. de eenheden 321 en 322 en de vliegende patrouille. Op de Straatweg tt Rotterdam werd de 48-jarige slager C. Chr. van Wissen uit de Johan Willem Frisostraat zondag avond aangereden door een personen auto. toen hij naast een zebra overstak. Met twee gebroken benen en een wond aan het achterhoofd werd hij naar het Bergwegziekenhuis gebracht. Advertentie) HQOFD-AGENI -R8w-Tal 117655* een openvraag wie nu met de beker naarwijl de kerststal, de kap van de sche- huis zal gaan. In ieder geval het zal er! merlamp, een bloemenhanger en een weer spannen in die dagen in de beurs j plastic lampekop verbrandden. De over- daar kan men verzekerd van zijn. Boven-gordijnen en het behang werden ge- dien ziin de tafeltennissers gastvrij deischroeid. terwijl de vloerbedekking wa- toegang is gratis. 1 terschade opliep. die dan plotseling aan het licht komt. We leven netjes en fatsoenlijk." Maar alle grote en kleine zonden, die we dagelijks begaan, worden op de achter grond geschoven. We leven netjes en fatsoenlijk, maar zonder God, zonder geloof. Onze verouderde kwaal komt aan het licht. Dan is er het Kerstver haal. het altijd weer nieuwe Kerstver haal. dat Jezus is geboren en onze zon den wil vergeven", zei de predikant. Met het samen zingen van „Komt allen tezamen" is de dienst besloten. Advertentie ROOFD-ACENT Eracfeitrut- R<UmIAU7655 HET is deze maand tien jaar geleden dat Rotterdam toestemming kreeg te beginnen met de herbouw van de Grote cf St. Laurenskerk. In 1954 legde konin gin Juliana de eerste steen, op 25 oktober 1959 werd de eerste dienst gehouden. Nog is het grootse werk niet gereed al rijst dan de toren hoog boven de stad uit en wijst hij de tijd aan. Maar de verdere afwerking van de kerk is enige tijd ge leden ter hand genomen. Er is eert steiger opgetrokken langs de noordelijke wand. Voor de aansluiting tussen kerk en toren is een goed plan gevonden. Die aanslui ting is niet gemakkelijk want er is een aanmerkelijk verschil in richting van de as van de kerk en die van de toren. Hoe dat is gekomen, weet neimand. Bovendien heeft de toren altijd een scheve stand ge had, die bij de restauratie gehandhaafd moest blijven. Omstreeks 1651 is de toren voet reeds verzwaard. ENIGSZINS Vrij van de Laurenstoren zal een hoge, de kerk afsluitende wand worden gebouwd, waartegen ia de toekomst boven het herstelde oxaal het hoofdorgel zal worden geplaatst. Aan de torenzijde is tussen kerk en het hoge taremportaal een voorruimte geprojec teerd, waarin zich de hoofdtoegang tot de kerk en de trap naar toren en orgel zuilen bevinden. Aan een kelder onder deze voorruimte wordt al gewerkt. De voor bereiding van het werk aan het schip is reeds te zien aan de steigers, die nu al langs de noordelijke gevel zijn opge trokken. HET herstel van het schip ia de laatste fase van de herbouw. Heel wat eerder was het koor aan de beurt. Daarmee is men in 1956 resds begonnen. Het koor ligt in het verlengde van het schip, dus dwars op het transeptgedeelte, aan de oostzijde daarvan. Het bestaat uit drie traveeën, aan de oostzijde afgesloten door een halve tienhoek. Zowel lang; de noordzijde ais langs de zuidzijde loopt langs het koor een zijbeuk, waaraan ka pellen sluiten. Het vyfeydige koor is om geven door een kooromgang. Begin fe bruari zal worden begonnen aan het weg breken van de wand, die transeptkerk van het koor scheidt: een zeer omvang rijk werk, dat met grote omzichtigheid dient te geschieden ter voorkoming, van beschadigingen aan het reeds voltooide fcerkgedeeite. Eind volgend jaar zal de St. Laurens dus weer groter zijn ge worden. MIDDELLANDSTRAAT 73, TEL. 34912 4 Het N.V. Assurantiebedrijf W. Schip pers en Co en het N.V. Internationaal Assurantie Bedrijf worden samenge-i voegd. Van 1 januari af worden de za- j ken voortgezet onder de naam N.V. Assurantiebedrijf W. Schippers en Co aan de Mariniersweg 261 te Rotter dam. Opgave van in Schiedam gevonden voorwerpen: te bevragen aan het hoofdbureau van Politie tussen 9— 12.30 uur en 26 uur: ring met sleu tels; te bevragen bij de vinders: een paar kinderschaatsen, Olsthoorn. Sehiedamseweg 34. Kethel: bescherm- kap voor motor, v. Puffelen. Kerk- laari 49. Kethel; ring met sleutels. Gosen. Rembrandtiaan 7t',b: hand zaag, Janson. Molensingel 133, Ke thel; kabel met slot. A. Bonefaas. Kiaas Katerstraat 14: kindersehoen- tje. v. Maurik. St. Liduinastraat 39 a; hoofddoek. De Jong. Korksveg 105: een paar glacé dameshandschoenen, Heusdens. Van Limburg Stirumstraat 17; kaphandschoen (L>, Hodes, Tuin- laan 20a; bruine handschoen (L), A. Mulder. Julianalaan 108b: grijze want. v. Vuuren, Alb. Cuijpstraat 5b: gladde ring. mevr. Verburg. Hogen- banweg 6a. Rotterdam; armbandje met wapentjes, v. d. Zouwen. Jan Steenstraat 31; bedrag aan geld. Kappel, Populierenlaan 24. Kethel: zilveren ring, Gilliamse. Havendijk 3fia; damesportemonnee met inhoud. Bergkntte. Singel 126; fietstas met inhoud, Broeders. Ampèrestraat 17u. I De burgemeester van Schiedam en mevrouw Peek-Linthorst zullen op Nieuwjaarsdag van 12 uur tot 13.15 uur in de Aula van het Stedelijk Mu seum. Hoogstraat 112. recipiëren. Herinnerd wordt aan de afscheids receptie voor mr. N. J. Post te Schiedam vrijdag 29 december tus sen 17 en 18.15 uur in de Aula van het Stedelijk Museum, Hoogstraat 112. De burgemeester van Schiedam brengt op grond van artikel D 5 der kieswet ter openbare kennis, dat aan een ieder kosteloos inlichtingen uit het kiezersregister kunnen worden verstrekt, waaruit deze kan op maken, of hij zelf of een ander uaarrn al dan niet of niet behoorlijk is opgenomen. Op grond van artikel D 6 der kieswet is een ieder be voegd schriftelijk aan burgemeester en wethouders verbetering van het kiezersregister te vragen. De laatste volleybalwedstrijden bij ..Juliana" in Schiedam van 1961 zijn gespeeld. Heren 1 en 2 wonnen beide hun wedstrijden en staan daardoor samen op de Ie en 2e plaats. Het is echter de vraag of zij zich daar lang zullen handhaven want Aggredior en D.O.S. kunnen bij de inhaalwedstrij den nog op de tweede en derde plaats komen, De dames blijken da nig van slag af te zijn. Zij verloren onnodig van Hermandad, waardoor zij enigszins uit de running dreigen te geraken. Dat de wedstrijd niet zonder spanning was blijkt we! uit de uitslag 1—3 (setstanden: 1511, 12—15, 13—15 en 17—19). Heren 1 had geen enkele moeite met het zwakke Z.V.C. 2 en kon het zich zelfs per mitteren om te experimenteren. De uitslag was: 30. Setstanden 1517. 1512 en 153. Zij blijven door de ze overwinning dus zonder verliespun- ten aan kop gaan. Een deputatie van de bemanning van de Willem Ruys heeft de jeugdige pa tiëntjes van de psychiatrische inrichting „Endegeest" by Oegstgeest een heerlijke zondagmiddag bezorgd. Gekleed in het kostuum dat zij normaal aan boord dra gen. de kok met zijn hoge muts op, kwamen zij de kinderen verrassen met twee grote subtropische aquaria, gramo- foonplaten en. een geit. Gezagvoerder H. van den Heuvel wist tot grote hilariteit van de kinderen slechts met grote moeite de geit over de drempel te krijgen. Dit geschenk van de bemanning van de Willem Ruys, vlaggeschip van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd is af komstig uit de zogenaamde bingo-pot. De negenjarige Nico Slinger is zaterdag in het trappenhuis van de ouderlijke wo ting aan de Apollostraat in Rotterdam van de vierde etage gevallen. Hij kwam op de betonnen keldervloer terecht en werd met hoofdwonden eo inwendige kneuzingen naar het Dij kzigtziekenhuis gebracht. De jongen was op het hekje geklommen a had het evenwicht verleren. De Rotterdamse architect J. W. M. Schiks heeft opdracht gekregen voor een grondige verbouwing, uitbreiding en mo dernisering van het bekende hotel „De Buunderkamp" te Wolfheze aan Je Ve- luwezoom. Heren 2 won in eon leuke en le vendige wedstrijd van het Schiedam se S.P.S.V. De politiemannen hebben het de Oranje-hemden vooral in de tweede en derde set lang niet ge makkelijk gemaakt. De uitslag werd tenslotte: 15S. 15II. 1512. (30). Van de junioren valt weinig te ver meiden. Bij junioren A kwam de te genpartij niet opdagen en zij winnet) brand uitgebroken door oververhitting daardoor met 30. Het nog onerva-jvan de kachel, bij de familie J. Hè van ren Junioren B kon het niet bolwer- j der Linde aan de Henegouwerlaan te ken tegen het enthousiaste R.L.V.C. Rotterdam. In het pakhuis van de firma Van der Eeiaart te Schiedam heeft de postdui ven vereniging Union zaterdag een (en toonstelling gehouden waar 370 duiven zijn tentoongesteld. De direc teur van het bedrijf, de heer A. M. Sunderman heeft de tentoonstelling geopend, later heeft hij ook de prijzen uitgereikt De beste resultaten waren: schoonste duif van het geheel L. Lems; mooiste oude duif P. B. Slegt; mooiste jonge! Het hotel krijgt een nieuwe hal en serre duif A. fleeren; mooiste jonge doffer1 d'e de verbinding zal vormen tussen bet A. Heeren; kampioen generaal W. 1 bestaande gebouw en de nieuwe vleugel. Kerkhof; kampioen jonge duiven t'. twa;ilf twee-persoonskamers zal oa- Lems vatten ui twee bouwlagen. Het is de i bedoeling, dat deze vleugel in de niet ai -I ie verre toekomst nog zal worden uit- I gebreid Dok de kamers op de bestaande boven- I verdieping worden grondig opgeknapt I Het hotel zal worden voorzien van cen- jtrnle verwarming en van warm en koud j stromend water. i Voor de verbouwing zal het bijbeho- Omstreeks het middaguur is vandaag"Wen ®or- r.-mri nitc,.hr„u,,„ °en verplaatst Hier zal den bygebouwd. en verloor met 30. Advertentie Last van 't zuur? Risp helpt direct. 32 TABL. 1.60. A! brandt het maagzuur nog zo fel, Een Risp tabletje blust het wei. De brandweer onder leiding van de heer P. N. van Daal wist het vuur te bedwingen met een nevelstraal van gereedsehapswagen 6. Aanwezig was ook biuseenheid 321. Voor ongeveer drieduizend gulden werd schade aangericht aan de kap- constructie, betimmering, vloerbedek- king en meubilair. Persoonlijke onge- i lukken deden zich niet voor. een garage wor- Ook het oude koetshuis krijgt een grondige opknapbeurt. Het zal worden verbouwd tn restaurant met bar en eigen keuken en het za! een geheel nieuw rie ten aak krijgen op rondhouten spanten Het koetshuis zal worden voorzien Van een eigen centrale verwarming. De bouwtijd van het gehele project is ongeveer een half jaar. De heer W. F. G. L. van de' Elburg is vanmorgen ter gelegenheid van zijn veertig-jarig dienstverband bij de N v v. h E. Schuddebeurs te Rotterdam, huldigd Van bet hartelijk ge- Jtt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1