Hofstee B. en W. Vlaardingen vragen meer subsidie Uitbouw nazorg nodig voor- geesteszieken en CJ .V .-oliebóllenactie start reeds vrijdag Zaterdag „Tiendorpentocht" met start in Maasland IJzeren hond van Jilles wilde niet op gang Twee ervaren krachten en twee jongeren ill Vier nieuwe Wiltondireeteuren De krar boo rd ss s ••A geen - dag RADIO- EN TELEVISIESPECIAALZAAK District wordt gevormd Waterweg-N oord Explosie in consumptietent; grote ravage Nieuwjaar svuur op 3 januari Velen spannen zich weer in EINDE IN ZAAK, WAARBIJ POLITIE IN GEDING WAS Vlaardingse tocht uitgesteld Oude kennissen voor de rechter if 2 accurate meisjes aank. verkoopsters Boete opgelegd RET-diensten op Oudejaarsdag *rm 'AS* VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT kunt u niet missen VANAVOND KIJKEN NAAR DE TELEVISIE MAAR MORGENAVOND LUISTEREN NAAR EEN GOED RADIO PROGRAMMA. STEEDS UIT HET BESTE KIEZEN PE ROTTERDAMMER PAGINA 5 2 DONDERDAG 28 DECEMBER 3 (Advertentie) HOOGSTRAAT 219 - VLAARDINGEM WENS LEEFT ONBEVREDIGEND Districtsgeicijs Heroriëntering Burgerlijk* stand EERST GELD! ONJUIST Adressen Verlichting 't Vandaag en morgen Derde generatie ii®! .1 WILTON-FIJENOORD N.V. Desgewenst kunt U gebruik maken van het BOOGAARD-KREDIET b.v. PHILIPS radio 348.- Contant98- 4- 4x 62.50 p.m. 250.- 19 hI m ii KORTE HOOGSTRAAT 15 VLAARDINGEN Wij kunne» plaatsen: voor controle en het uitprljxen van binnenkomende goederen. Voor handige meisjes leuke af* wisselende werkkring. leeftijd van 17-20 jaar. Wij bieden goed salaris, uitstekende sociale voorzieningen, 5-daagse werkweekregeling. Sollicitaties te richten, monde ling of schriftelijk, aan onze personeelschef. (Van een onser redacteuren) Het bestour van de Stichting voor de Voor- en Nazorg van Geesteszieken in Zufd-Holland beeft het gemeentebestuur van Vlaardingen een plan tot uitbouw van zijn werk aangeboden. Dit plan valt uiteen in een definitieve opaet die een gemeentelijke subsidie van ongeveer S8 cent per inwoner per Jaar vergt, en een opeet voor beperkte uitbouw voor net Jaar 1962, dte een gemeentelijke sub sidie van 13 cent vrsagt. De voor- en nazorg van geesteszieken werd tot 1 oktober 1955 uitgeoefend door de z.g. districtscommissies. Op deze datum werd het werk overgeno men door de provinciale kruisvereni- DE WENS leeft bij de leden van de gemeenteraad en dat zou verheu gend zijn ware het niet dat er „maar- re" te bespeuren zijn. Wij doelen hier bij op het prettige geluid dat de leden van de gemeenteraad onlangs bij de behandeling van de gemeentebegroting 1962 hebben doen horen. Toen werd het duidelijk dat-de wens algemeen leeft dat het stadsbeeld in Schiedam fraaier moet werden;men vroeg naar het plaatsen van kunstwerken in de stad; er dienen beeldhouwwerken te komen. Nu zou de leek verwacht hebben dat de wethouder van Culturele Zaken in Schiedam geantwoord zou hebben dat er of geen geld was of dat hij tege moetkomend aan het verlangen het plaatsen van sculpturen e.d. zou toe zeggen. Dit alles uiteraard binnen de grenzen van een gemeentelijke geldkist. ER GEBEURDE echter wat anders en dat leek op het eerste gezicht zeer vreugdevol. De wathouder vertelde dat er een Cultureel Foods is- gekomen op initiatief van de Schiedamse Ge meenschap en dat Fonds gaat nu kunst werken plaatsen in de stad. De ge meenteraad luisterde met instemming. Is dat echter wel juist hebben we ons afgevraagd. En dan moet bet antwoord luiden dat het antwoord van wethouder Van-Kinderen in het geheel niet bevre digend is. Gesproken is over de winkel galerij mgr. Nolenslaan. Het zou zo prettig zijn als daar beeldhouwwerken op het brede trottoir stonden zoals in de Lijnbaan te Rotterdam het geval is. Men had gehoopt dat de daar werkza me winkeliers tot de aankoop -va» -ee kunstwerk zouden overga an- Het - ge beurt (nog) niet dat kapitaal dan spoedig bijzondere culturele voorstellingen en uitvoeringen subsidiëren, misschien wel opdrachten geven aan kunstenaars, misschien wel een speciaal boek, mogelijk een gesub sidieerd fotoboek over Schiedam doen uitgeven, misschien wel historisch on derzoek naar en over Schiedam subsi diëren. We kunnen ons voorstellen dat er zoveel via dat Cultureel Fonds ge daan kan worden dat er altijd (rente-) geld te kort zal zijn. Daarom is het on juist een gemeentelijke taak te willen overhevelen naar een nog niet volwas sen Cultureel Fonds. Wij hopen dan ook dat de wethouder van Culturele Za ken spoedig met voorstellen tot op drachten aan kunstenaars voor verfraai ing van Schiedam komt. Dat is een noodzaak; in andere gemeenten sieren vele beeldhouwwerken de straten, wij ken, parken. waarom niet in Schiedam? Er dienen plannen te worden gemaakt, opdrachten te worden verleend want Schiedam is in dit opzicht een kale •tad. gingen die samenwerken in de stich ting. Op verzoek van de stichting kende de gemeenteraad van Vlaardingen daar na een subsidie van 5 cent per inwo ner toe. De opzet was bescheiden en vanaf het begin werd ingezien dat een foede voor- en nazorg verderstrekken- e voorzieningen en dus ook uitbrei ding van de middelen nodig zou ma ken. De aanvankelijk op 5 cent gestelde subsidie is dan ook reeds drie keer ver hoogd: in maart 1957 werd het 6 cent, in maart 1959 6.5 cent en in januari 1960 zelfs 8,5 cent per inwoner. B. en W. delen thans de raad mee dat het bestuur voor 1962 toekenning van de tot 13 cent verhoogde subsidie en ook instemming met de daarad te realiseren volledige uitbouw vraagt. Het college wijst er op dat ta de achter ons liggen de jaren reeds een en ander maal over leg met het stichtingsbestuur werd ge pleegd en dat de plannen ais geheel ge zien» volledig tegemoetkomen aan de door het college geuite wensen. Zo zal. na de uiteraard noodzakelijke personeelsuitbreiding, naast een intensi vering van de reeds aangevangen ta ken, aan een aantal belangrijke nieuwe aspecten aandacht worden geschonken. Verder ligt het in de bedoeling het werk districtsgewijs te organiseren. Als eerste zal een district Waterweg-Noord worden gevormd, dat de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland zal omvatten. Ook moet er een. centraal bureau worden opgericht, mogelijk zelfs per district. B. en W„. van Vlaardingen menen dat een goede uitbouw van het in deze tijd zo bijzonder belangrijke voor- en nazorgwerk van geesteszieken behoort te worden medegewerkt en zij stellen de raad dan ook gaarne voor de voor 1962 gevraagde subsidieverhoging toe te kennen. Ook de daarna voorziene uitbouw acht het college zeer noodzakelijk en het lijkt hem gewenst hierover instemming uit te spreken. De gedeeltelijke en vol ledige uitbreiding, zo vervolgen B. en W. in hun voorstel aan de raad, kunnen namelijk moeilijk los van elkaar worden gezien. Natuurlijk kan de gevraagde instem- ming slechts in beginsel worden uitge sproken, niet alleen omdat de ontwikke ling van het werk moet worden afge wacht, maar ook omdat de .belangen van groter wordend Vlaardingen een heroriëntering in kunnen maken. de toekomst nodig Behalve de toekenning van de ver hoogde subsidie en de gevraagde instem ming met de verdere uitbouw stellen B. en W. de raad voor hun op te dra gen door het stellen van voorwaarden te bevorderen dat het werk van de stichting, voorzover dat op de Vlaar- dingse bevolking betrekking heeft, wordt georganiseerd en uitgeoefend op een wijze die zoveel mogelijk aan de plaat selijke behoefte Is aangepast. In een consumptietent staande op de hoek van de Wagenaarstrzat en de Van Beethovensingel te Vlaardingen is woens dagmiddag omstreeks 15.45 uur een fles met propaan-gas ontploft. De eigenaar van de tent. de heer W.O en zijn vrouw waren reeds geruime tijd aan het bakken toen de man gas- lucht waarnam. De vrouw opende daar na de deur. Even later volgde een explosie, die met brand gepaard ging. De brandweer werd gealarmeerd doch behoefde niet meer op te treden omdat het vuur door toegeschoten voorbijgangers reeds bleek te zijn geblust. O. en zijn vrouw lie pen brandwonden aan gelaat en handen op. Na voorlopig door een E.H.B.O.-er te zijn behandeld zijn beiden naar het Al gemeen Ziekenhuis overgebracht., waar zij beiden ter verpleging werden opge nomen. In de tent werd een grote rava ge aangericht. De omvang van de scha de is nog niet bekend. Een lek bij de afsluiting van de fles was vermoede lijk de oorzaak van de explosie. Evenals vorige jaren zal ook ditmaa. weer een Nieuwjaarsvuur worden goor ganiseerd in Schiedam. Aan alle Schie dammers wordt verzocht de kerstbom in huis te houden tot woensdag 3 jam.' ri. Dan dienen de kerstbomen naar de zandvlakte te worden gebracht waait medewerkers van de jeugdverenigingen de bomen op een stapel zullen leggen. 's Avonds zal het Nieuwjaarsvuur weer met de gebruiklijke fanfare wor den ontstoken. SCHIEDAM Geboren: Marie-Louise <1 v K J Rozenberg en E S de Boer; Anette H d v R W van Pelt en N J C Blommendal; Mleke d v J Doom en C A J Termeer: Kei- ma d v D van der Meer en A van Gooi; MA DVD van der Meer en A van Gooi: sen: Peter J A t v H P A Heres en E P M Deroo: Robertus J F z v J F Janse en W A Hermans: Michel A A z v M Löke en JAM van Krugten: Jolanda d v A Bakker en C M Scheenloop: Gerda C C d v C Gosens en D de Koster; Lueienne d v J C Sigmond M C S M Janse; EUen d v B L van Soelen en J C M Sshikhof; Cornells z v J Waard en S P van der Slot: Richard z v D Giessel- bach en M Baas; Gerrit z v H Koens en J Winkel. Overleden: H Arnold 48 j echtg v J Slegt; A J M Martens 1 d; J Mak Bi J: C J M van Gent 79 j wed v W A Benkers; J P van Wteringen 80 echtg v A Jurgens. Tijdens een receptie in restaurant Europoort aan de Maasboulevard in Schiedam zal vrijdagmiddag van half vijf tot zes uur afscheid worden ge nomen van de directeur van de N.V. Tanker Cleaning te Schiedam, de heer C. Freund. die de pensioenge rechtigde leeftijd heeft bereikt Te vens is er gelegenheid tot kennisma king met de heren H, M. van Omme ren en J. D. Winters die met ingang van 1 januari tot directeuren van het Schiedams-Rotterdamse bedrijf zijn benoemd. MAG MEN nu verwachten dat het jonge Cultureel Fonds het zal doen? Nee. want zelfs als dat Fonds het zou olljje:rwerp opprogramma. Er willen dan kan het Fonds geen jaarlijk- "Uien namelijk oliebollen worden Ieder J*ar werken tal van leden van de Hervormde Kerk in Schiedam aan de oliebóllenactie, die leder jaar wordt gehouden ten „bate van een goed doel. Zo is mét de opbrengst van een dergelijke actie al eens de jubile umviering van de 35-jarige CJV ge steand. Voor 1961 staat een bekend se uitgaven van vele duizenden doen. Het Cultureel Fonds zal binnenkort aan alle Schiedammers bijdragen vragen. Men verwacht dan te komen tot de som van vijftigduizend gulden, ge streefd wordt naar honderdduizend gul den. Het zijn mooie bedragen, maar men heeft ze nog niet. Als dat vele geld er is gaat het Fonds functioneren. Dan zullen van de rente (enkele pro centen per jaar dus) bijdragen worden verstrekt aan culturele doeleinden en activiteiten. Het zou wel heel vreemd zijn als dit Fonds zich zou gaan (zou moeten) beperken tot wat uitgaafjes aan beeldhouwwerkjes. HOPELIJK ONTVANGT het Cultu reel Fonds voldoende kapitaal, ho pelijk gaat dat Fonds met de rente van verkocht ten bate van de schnlddei- ging van de Opstandingskerk. Vrijdag wordt reeds gestart met het werk en het is daarom van belang dat op de kortste termijn de bestellingen wor den gedaan bij onderstaande adres sen. Zoals bekend is leveren de werkers aan de Oliebóllenactie uitstekende kwali teit. Daarvoor staan de resultaten van vorige jaren borg. Toen werden tien duizenden oliebollen van acht voor een gulden verkocht en ook nu weer wordt er naar gestreefd de verkoop zo groot mogelijk te doen zijn. Het streefgetal (Van een onzer verslaggevers) Tot twintig gulden boete of vier dagen hechtenis heeft de wnd„ kantonrechter te Schiedam mr. O. W. Sipkes de zeven tienjarige Rotterdamse kantoorbediende Fred. P. L. de H. veroordeeld als schul dig inzake baldadigheid. Deze uitspraak is het (voorlopige?) einde in een zaak. die nogal veel rumoer veroorzaakt heeft omdat de verdediger van Fred. H. de Rotterdamse advocaat mr. F. Korthals Altes op woensdag 12 juli voor het kan tongerecht te Schiedam heeft gesteld dat de Schiedamse politie onjuiste me thodes zou hebben toegepast bij het verhoor van verdachte en de getuige Frans G. Er kwam daarna zelfs, een onderzoek van deRijksrecherche óp last van de Procureur-Generaal waarbij alle verkla ringen van de betrokkenen in extenso in rapporten, verslagen en voor het kan tongerecht zijn herhaald. Twee weken geleden sprak de verdediger niet meer over vermeend onrecht. De officier van justitie mr. J. L. F. van Moorsel con stateerde toen dat het rapport van de rijksrecherche duidelijk aantoonde dat de Schiedamse politie geen onjuiste methodes had toegepast. Mr. Sipkes verklaarde woensdag ten slotte dat gezien alle verklaringen dui delijk is gebleken dat de verdachte Fred. P. L. de H. had kunnen weten dat het geven van een duw aan zijn vriend Frans G. gevaarlijk is op. het nauwe fietspad op de Gerrit Verboon- straat. Daarodor is mevrouw J. F. van G.-Van der H. met haar brom fiets gevallen op dinsdagmiddag 14 maart om kwart voor twee voor de Amsterdamsche Bank. MR. Sipkes achtte het beroep van de verdediger op uitspraken van de Hoge Raad onjuist, hier is wel degelijk spra ke van strafbaar achten aan straat schenderij. Fred. H, hail kunnen weten wat er gebeuren kon. Dat hij geduwd heeft achtte mr. Sipkes duidelijk uit de getuigenverklaringen. Mevrouw van G. zou het duwen hebben gezien voordat zij tegen Frans G. aanreed. Mr. Sipkes -wilde bij de strafmaat rekening houden met de jeugd van verdachte. j De verkeerslichten, die zijn aangebracht j op de portalen bij de Maastunnel te R°t" terdam. worden op 3 januari om naU vijf 's middags, in gebruik genomen. 41 De directie van de Technische Be drijven in Schiedam verzoekt ons het volgende mede te delen: Teneinde een ongestoorde levering van gas, water en elektriciteit te bevorde ren en vorstschade aan meters en toestellen, die voor rekening van de verbruikers worden hersteld, te voor komen wordt op het volgende gewe zen: Volgens de verordeningen moet boven de watermeterput een luik zijn aan gebracht en zijn de verbruikers ver plicht de GAS- en WATERmeters af- doende te beschermen tegen vorst door middel van krantenpapier, dro ge doeken of droog stro. Om bevriezing van gaskeukengeisers zoveel mogelijk te voorkomen ver dient het aanbeveling vóór de nacht en tijdens de uren, waarop zij niet worden gebruikt, het gedeelte waar de bedieningskranen zitten met be hulp van kranten of droge doeken te omwikkelen, Vantevoren wordt nog even warm water getapt, waardoor toestel en inhoud op een hoge tempe ratuur zijn gebracht; daarna wordt de aansteekvlam uitgedraaid. Ook in dien men tot aftapping van de water leiding in huis overgaat dient, na het openen van de beide kranen van het toestel, de omwikkeling toch te wor den aangebracht. Alvorens het toestel weer in gebruik te nemen verwijdert men de omwikkeling.. Ook grote gas- geisers. die in niet vorstvrij te hou den badkamers zijn opgesteld, wor den zoveel mogelijk afgetapt. Is de verkoop van liefst vijftigduizend oliebollen. 1 .1 Bij em dergelijke gigantische bakpaxiij dienen niet alleen Veel bestellingen te worden ontvangen, om het weide moge lijk te maken, maar bovendien moe ten er veel medewerkers zijn. Men kent het nog wel van vorige jaren. Toen stonden de werkers aan de vuren in de werkplaats van de familie Schwagermann in de Beijerlandse- straat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ditmaal is het terrein van de bakkerij verlegd, het wordt Boterstraat, maar ook nu zijn er vele werkkrachten nodig om te sjouwen met potten en pannen, met allerlei andere waren die bij het bakken nodig zijn, er zijn hulpkrachten nodig om de vette lekkernijen in te pakken en, tevens is het noodzakelijk dat vele vrijwilligers zich melden om alle gewenste bestellingen op tijd af te leveren. Een geroutineerd team van oliebollen fabrikanten heeft het startsein weer gegeven, maar belangrijk is dat dit team vanaf nu vele. vele gunstige re acties zal ontvangen. En het centrale adres waar ten slotte alle bestellingen en alle opgaven voor medewerking terecht moeten komen is nog altijd: W. v. d. GAAG, Men mag de bestelling en/of de mede werking ook telefonisch opgeven: C. H. Schwagermann. Beijeriandsestraat 21. tel. 68023; J. Sonneveld, v. Ruysdaellaan 60b. tel. 67303; M. v. d. Vlugt, Broers- vest 63. tel. 63226; J. A. van Peppel, Rotterd. dijk 253c, tel. 67015: J. Jonk man Troelstralaan 35; C.J.V.-gebouw Jeugdhaven, Lange Haven 129, tel. 64057; P. Plaisier, Vlaard. dijk 414, tel. 66475: J. C. van Weert, P, Potterstraat 41, tel. 67061: H. van Wijk, Schaepmansïngeï 92; W. Chr. de Bree. Engeisestraat 41b; P. Zevenhuizen, Franselaan 190b. tel. 39349. Op Oudejaarsdag rijden de trams en autobussen van de R.E.T. tot acht uur 's avonds als op de zondagen. Daarna volgt tot 1.30 uur 's nachts een gewij zigde dienstregeling. Om ongeveer 1.30 uur vertrekken de trams en autobussen van de beginpunten voor het maken van een volledige rit, waarna naar de remises en garage wordt ingerukt. Een uitzondering hierop maken de laatste autobussen van lijn 38 (door gaand naar en van Voftdelingenplaat) en van lijn 55, die als volgt vertrekken; lijn 38: om 0.45 uur van Jongkindstraat naar Vondelingenplaat; om 0.45 uur van Vondelingecplaat naar Jongkinds tra at lijn 55: om 1.00 uur van Perais naar Caltexveer; om 1.32 uur van Hoogvliet naar Pemis; om 1.45 uur van Pemis naar Hoogvliet Na 1.30 uur zullen geen autobussen over het traject van lijn 2 rijden. Op Nieuwjaarsdag wordt van 8 tot 24 uur met een versterkte dienst gereden. (Van onze verslaggevers) DUNA zon het gebied langs L* nfuii l Zweth, dan links af en er volgt een j lange rechte baan naar Westerlee", dw Oostgaag weer naar Maasland, gaat Men laat dan het dorp linus liggen en gaat via de West-jaag naar Maasdijk. Hoewel het een dorpentochi is ZOU dag twee grote schaatsevenem enten hebben. Ten eerste de Wes'landtoer- tocht der Vlaardingse IJsclub, waar over gisteren reeds gemeld, en de traditionele „Tiendorpentocht" van de Maasiandse IJsvereniging. Beide organisaties hadden hun tochten reeds aangekondigd. Maar de Vlaardingse tocht is nn uitgesteld ijs en we der dienende tot dinsdag 2 janua ri. Het hardrijden om de VBLO- beker, zaterdag in Vlaardingen, gaat wel door. De Tiendorpentocht wordt georgani seerd onder auspiciën van de KNSB bij welke bond de Maaslandse IJsver eniging is aangesloten. In Maasland kan men inschrijven voor de wedstrijd over 59 kilometer of voor de afdeling „toerisme" over 40 kilometer. Het is vier jaar geleden dat deze Tiendor pentocht werd verreden, de vorige maal was dus 1957, het jaar waarin ook een Elfstedentocht werd gehou den. De wedstrijdrijders starten in Maas land om 10 uur bij de veiling. Wie als toerist rijdt dient om 11 uur te star ten. De route is als volgt: vanaf de start wordt de tweede vliet gevolgd, bij de Vlaardingse Vaart dienen de rijders rechtsaf te slaan richting Vlaardingen: van Vlaardingen gaat de tocht over de vaart terug naar Schipluiden en de buurtschap Hodenpijl. Hier rijdt men links voorbij „het Harnas" naar de het, zo redeneerden de organisatoren, niet leuk zijn Maassluis niet aan te doen. Daarom slaat men links af over het Nieuwe Water; een eind verder nogmaals links en dan komen de deel nemers weer bij de veiling terug. De toeristische rijders hebben dus een kortere route: zij gaan niet oyer Vlaardingen. Vlaardingen zit dik in de jéugd, maar ook dik in het water. Aangezien het sinds enkele dagen bovendien nog dik in de vorst zit was het geen wonder dat vooral de jeugd het lange weekem- d. aangreep om de schaatssport, uit "té oefenen. I Gisteren, was dit voor het eerst OOK mogelijk in de avonduren. Dank zij de welwillende medewerking van het ge meentebestuur werd op verzoek vaagde Vlaardingse IJsclub een aantal lichtpun ten aangebracht langs de Vlaardingse Vaart. Deze verlichting zei vsmavnnd, don derdag. voer het eerst branden. Hét deel van de Vlaardingse Vaart dat ver licht wordt, strekt zich uit van de msg (Westlandse weg) tot aan de Werf Ctes- tertee. De verlichting 'bestaat uit -15 r asten met Vlaardingse vlag. Elke mast heeft twee lampen van 190# watt. (Van een onzer verslaggevers) Niets gezelliger dan het bezoek van goede kennissen. Daarom begon de kantonrechter te Schiedam, mr. P. B. Cos, te monkelen toen hij de eerste verdachte naar de koperen stangen zag komen. Het was hem, Jilles, de man die zich al in lang niet had laten zien in het mairehuis aan de Lange Haven. De contacten zqn vroeger frequent geweest en dan was Jilles evenals nn vergezeld van zijn raads man, Koos de Kapper, die evenwel zelden het woord voerde. Toch heriep Jilles zich wel op de adviezen van de vermaarde Koos. Nu was Jilles wederom, naar de balie 'gekomen om te zeggen dat hij onschul dig is. Dat wil een kantonrechter be wezen zien en horen. Daarom zette Jilles uiteen waarom hij op 8 novem ber 's morgens om tien uur het stop verbod zou hebben overtreden op da Dam. „In de eerste plaats is bet een ijzeren hond", stelde Jilles. „In de tweede plaats was ie beladen met anderhalve ton. de motor was afgesla gen en ik denk ik zal hem es effe probéren. Net komt die agent en die zegt: „JiBes, fruitkoopman, jij mag daar niet staan." Dat weet ik ook wel edelachtbare, maar mijn wagen wilde niet verder. Toen kreeg ik een bekeuring, dat heb ik niet verdiend, als ik een bekeuring verdiend heb wil ik hem wel hebben. Ik zeg nog tegen die agent: „Geef hem even een douwtje", maar dat deed ie niet. Hij was niet bij mijn in dienst zei ie. De heb nog gezegd: „U hoort me een douwtje te geven en geen bekeu ring", dat zei ik nog. j De officier van justitie, mr. J. L. F. van Moorsel, onderbrak de woordenstroom met de opmerking: „Ja. en toen is het woord proces-verbaal gevallen en dat gaf u bovenmenselijke kracht want ineens kern u die anderhalve ton wel wegduwen." „Dat is niet waar, edelgestrenge. ik heb vijf mensen moeten nemen voor bet Irene: Gereformeerde Oudersverenigidg» Jaarfeest 20. - '.'-t... Masts Sacrum: Schiedamse Gymnasia»- tenbond, Feestavond, 20. Aula Stedelijk Museum: Openbare re ceptie. Afscheid gemeentesecretaris, nar; N. J. Post 17. douwen, er was geen beweging in té krijgen, u kan het Metweten wantjl heeft het niet gezien, ik heb die be keuring niet verdiend." - ir&f De kantonrechter hield het op een. seat-, baar feit, hij bepaalde de boete, 7,50 of een dag. „Dan zijn we klaar., zei mr. Cos, „Nou, dat is dan mooT, vond Jilles. .Prettige kerssemto, hereo en. hij verdween. Even later volgde Koos dé Kapper, de deurwaarder damt al dat het een verdachte was, maar Koos volgde de voetsporen van Jffltat zoals bet een raadsman zij het een immer (eilacie, eilacie) zwijgende betaamt - t'-r li (Van een onzer verslaggever*) Met ingang van 1 januari zal de di rectie van de scheepswerf Wilton Ffjen- oord te Schiedam uitgebreid worden met vier leden. Tot bedrijfsdirecteuren met dezelfde bevoegdheid om de ven nootschap te verbinden als de leden der directie zijn door de directie benoemd de heren Ir. F. F. Slattern, afdeling machinebouw en C. H. Meeuwlsse, af deling reparatie, die beiden een grote ervaring hebben in bet omvangrijke be drijf. Tevens zijn in de buitengewone algeme ne vergadering van aandeelhouders twee jeugdige ingenieurs tot leden van de directie benoemd. Het zijn de 37- jarige ir. O. J. van der Vorm en de 33-jarige ir. A. Meijer. Naar verluidt zal de directeur C. J. A. van Daal en binnenkort aftreden. De heer Van Daalen kwam meer dan vijftig jaar geleden als veertienja rige als leerling op de tekenkamer van Wilton. Bij besluit van 14 juni 1949 bereikte de heer Van Daalen de hoogste sport van de maatschappelij ke ladder in dit bedrijf. De heer Van der Vorm is geboren te Rotterdam op 8 september 1924 en heeft na het Rotterdamsch Lyceum (H.B.S.- B) te Rotterdam te hebben doorlopen gestudeerd aan de Technische Hoge school (afdeling Scheepsbouwkunde) te Delft. Door de oorlogsomstandigheden moest hij deze studie onderbreken. Na het behalen van het einddiploma in 1952 is de heer Van der Vorm ge- -• afdeling Reparatie (buitendienst), waar hij met de werkzaamheden in de sub-af- deiingsn kennis heeft gemaakt. Enkele jaren geleden werd hij be noemd tot plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Reparatie en met in gang van 1 januari 1969 werd aan hem algemene procuratie verleend. De laatste jaren heeft de heer Van der Vorm zich speciaal bezig gehou den met de acquisitie en met de fi nanciële zaken op deze afdeling. Ir, O. J. VAN DER VORMT durende een jaar in dienst geweest bij de scheepswerf Swaa. Hunter S: Wigh am Richardson Limited in Newcastle upon Tyne Wall send), alwaar hij in verschillende afdelingen tewerk gesteld is geweest. Daarna heeft hij nog enige tijd in Amerika vertoefd om verdere praktische ervaring op te doen. Op 15 maart 1953 is- de heer Van der Vorm bij W.F. in dienst getreden en als assistent bedrijfsleider geplaatst in de De heer Meijer is geboren te Rotter dam op 13 mei 1928 en heeft, na de le Gem. H.B.S.-B te Den Haag te hebben doorlopen, gestudeerd aan de Technische Hogeschool, Afdeling Werktuigbouwkun de, te Delft. Tijdens zijn studie heeft de heer Meijer in 1952 en 1953 zijn mi litaire dienstplicht bij de Koninklijke Marine vervuld. Hij is toen met een speciale opdracht geplaatst bij T.N.O. (Toegepast Natuurwetenschappelijk On derzoek) te Delft. In 1953 is hij bij Prof. Siezeno afgestudeerd (sub-afdeling Toe gepaste Mechanica). Na het behalen s in het einddiploma Technische Hogeschool is de heer Meij er nog enkele jaren bij T.N.O. werk zaam gebleven. Met ingang van 1 janu ari 1955 is hij bij Wilton F. in dienst getreden en als ingenieur te werk gesteld op de afdeling Dieselmotoren. Enkele jaren geleden werd hij benoemd tot plaatsvervangend hoofd van de Afde ling Werktuigbouw en met ingang van l januari 1960 werd aan hem algemene procuratie verleende 1 •- Zowel de grootvader al» de vader w» de heer Meijer zijn als ingenieur ®é*t Wilton's bedrijven verbonden geweest. 21jn vader, die kort vdfir het ritwt- ken van de laatste wcteMteogteg'^aoiei een opdracht naar Asmha aaiii«utlek- ken. Icon niet tijdig naar Nederland te rugkeren. In MO M| a* een ia een Amerikaanse haven schip verongelukt. - Ir. A. MEIJER Na de eerste helft van de competi tie staat het Vlaardingse Aggredior aan de kop met één punt voorsprong op D.R.L. en de Schiedammers. De overige teams in de le'klasse staan ver achter deze kopgroep van drie. Tot 5 januari staat de competitie stil, waarna met nieuwe moed aan de laatste loodjes zal worden begonnen. De beide damesteams van de Schie damse Volleybal Club hebben het jaar 1961 niet met verrassingen kun nen besluiten. Dame* 1 stelde wel heel erg teleur door tegen concurrent D.R.L. niet verder te komen dan een 2-—2 gelijk spel. De S.V.C.-meisjes, hoewel tech nisch beslist beter, toonden wederom te weinig enthousiasme en vechtlust. De set-standen waren 1512. 1416. 13—10 en 13—15. Dames 2 kreeg op bezoek bij Aggre dior geen voet aan de grond en werd via 15—0. 15—7 en 15—7 met een klin kende 3—0 nederlaag huiswaarts ge stuurd. I DOK- EN WERF-MAATSCHAPPIJ SCHIEDAM vroagt ter assistentie van de bedrijfsleiding. Vereisten: tenminste U.L. O.-diploma en vaar digheid in steno en typen. Leeftijd 18-24 jaar. Kontoorervaring in een technisch bedrijf strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties: Postbus 22, Schiedam. te/ HM PHILIPS B5X14A - BI-Ampli/Stereo 4 galfgebleden 348.- PHILIPS B3X02A - 4 golf gebieden w.o. F Al-band 228." v-Ar/'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1