Moderne, fraaie wegen leveren problemen op Brugwachter is vrijgesproken R.Ph.O. onder Stolwijk voor de jeugd Kolenauto verspert wég: boete voor chauffeur Tekorten N-Dam- en Van Haarenlaan IjUjSupp-liose VERMEUl Nasleep botsing auto-klep Ooievaarsbrug oeLichtstoet - ivordt extra feestelijk Snel heien voor Nieuwlandkerk? Motorrijder tegen autobus IN PASSAGE-THEATER TE SCHIEDAM Drie gewonden bij botsing Verkeer omgelegd J bii Broersvest Opruimingify Zandstraalbesluit overtreden AUSTIN RS STOKVIS® G^^a^Schuwm^.290 zandstraalbesluit he< rechter te Schiedam, m woensdag: de 50 jange G d G veroordeeld tc van 75 waarvan 50 lijk met een proeftijd De heer G had als fn staan dat het personeel helling Adoertentie y^e- DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DONDERDAG De 16 jarige banketbakkersbediende A C te Schiedam heeft woensuag moeten bemerken dat de dynamo van de carrier van zijn patroon is ontvreemd Het voertuig stond voor de banketbakkerswinkel op de Rotter damsedijk Toen de bromfietser v R woens dagavond op de Rotterdamsedijk te Schiedam slipte botste hij tegen de bromfietser J v W op Beiden kwa men te vallen beide bromfietsen wa ren beschadigd en bovendien moest J v W naar het gemeenteziekenhu s word n vervoerd om een vleeswond aan het linker onderbeen te laten hechten Donderdagavond 15 februari zal de toneelgroep Centrum uit Amstei dam voor leden en belangstellenden van de Schiedamse Kunstkring m het Passage theater een voorstelling ge ven van het toneelstuk Eoho van het verleden van de Amerikaanse schril ver Jack Pullman Het stuk behandelt op prachtige wijze de strijd tussen kinderen en hun vader als de kin deren al bijna helemaal Amer kaans ontdekken dat hun vader in de Twee de Wereldoorlog in een Duits eoncen tratiekamp kamparts is geweest De hoofdrollen worden gespeeld door Wiro v d Brink Nell Koppen Joop Ad miraal en Simone Rosekens Het be looft een goede toneelavond te wor dén Regisseur van het stuk is Theo Kling die in toneelminnend Sohie dam. geen onbekende is gezien zijn vele opmerkelijke resultaten met de amateurtoneelgroep Geron Kaarten a 3 60 zijn te verkr jgen bij de administratie van de Schie damse Kunstkr ng Rotterdamsedijk 4" tel 65994 en s avonds aan de zaal Het bestuur van de Manoenverem ging Calvijn van de Ned Herv f Geref Evangelisatie ra Schiedam is na de ledenvergadering nu als volgt samengesteld voorzitter C G la Rivière secretaris E Kruisinga en penningmeester G N Verhaar Op woensdagavond 21 februari wordt weer een ledenvergadering gehouden in gebouw Christelijk Sociale Belan gen Inleider is de heer Schuitema ker die zal spreken over Stnjd om in te gaan ft De Chr Leesbibliotheek Geref Jeugdhuis Lange Haven 97 Schie dam js deze week vrijdagavond ge opend van half acht tot half negen Heel moderne wegen worden aan gelegd m de nieuwe wijken in Schie dam Daarvan nemen de Nieuwe D&mlaan en de Burgemeester van Haarenlaan vooraanstaande plaatsen In. Nieuwe wegen voldoen meestal wel aan meuwe eisen Zo ziet men de lommerrijke beplantingen van voor heen m de oude wijken niet meer te rug in de nieuwe wijken Dat is jam mer want veel aantrekkelijks binnen de dnnne stammetjes met de meestal schaarse hoeveelheid groen is er niet Ook veel struikgewas wordt aange bracht om de ruimtelijke werking goed te doen Dat slaagt wel zoals hier te zien is VERSTAAN CARINE EN IK hebben een pop- pententoonstelhng gehouden en dtt is het geit f30 en zoveel unj wouwen het aan de kinderen die hon ger Jijden geven' staat er te lezen m het blad Onze Wereld van de No vtb Carine is een meisje dat de op- ?oep voor hulp aan de hongerlijdende bevolkingen heeft verstaan Er is veel heel veel te doen voor deze bevolkin gen. Hoeveel er te doen ts kunnen ac tieve jongeren werkzaam tn het ka der van de actie 10 x 10 nw toel ver tellen De actte 20 x 10 ts echter een tijdelijke actie daarom zal fiét resut- taat altijcT onvoldoende zijn &T moet echter veel meer worden gedaan en daarom mag het werk poor de NOVIB niet worden vergeten. De heer J van Keerde Rembrandtlaan 97 a telefoon 63802 zal gaarne alle gewenste inlich tingen over dit onderwerp verschaffen MEER DOEN! HET BRIEFJE VAN Canne moet ons eigenlijk aan het denken zet ten Wat het meisje gedaan heeft te zamen met haar vriendinnetje moeten veEen m onze stad toch ook kunnen doen Er kunnen velerlei acties wor den gedaan. Nu schenken goede stad genoten de heer Van Heerde nog re gelmatig bijdragen er komen nog stor tingen op zijn gironummer binnen maar tn wezen is het een te langzame en dunne stroom De NOVIB zou ka pitalen uiiilen bijdragen tot leniging van de nood van onze medemensen m de verre landen RECORD? UIT EEN STAATJE i« Onze We reld blijkt dat Schiedam, goed voor de dag komt m de Anti Honger actie Zo droeg Schiedam onder leiding van de heer J van Heerde tijdens da collectes 1 6781 32 bij en als men dart beziet dat Rotterdam slechts tot 1 7160,20 komt mogen toe heel trots ztjn Het moet echter mogelijk zijn om een record bijdrage te leveren Schiedam staat er nu al best op maar het kan nog beter dan best Een vluch tige bitk over het staatje van de col lectes toont dat Eindhoven 18000 gul den bijdroeg Utrecht 23 000 Amster- (Van een onzer verslaggevers) Ook d t jaar zal op de bevnjdings dag in Schiedam zaterdag 5 mei een L chtstoet worden gehouden Dt woidt een goede traditie want het is een eve nement dat steeds een zeer grote be langstelling heeft getrokken De commissie uit de V N F G is reeds met de voorbei eiding begonnen Ju st omdat het dit jaar voor de vijf de maal zal zijn dat de lichtstoet wordt gehouden een lustrum dus terwijl het samenvalt met het huwelijks jubileum jaar van het koninklijk paar zal er extra werk van worden gemaakt Er wordt op uitgebreide medewerking van particulieren van de bedrijven en van de middenstand gerekend Er zullen circulaires worden verzonden meer pro paganda zal worden gemaakt en zo no d g voorlichting worden gegeven om trent de wijze waarop men aan de lichtstoet kan deelnemen Nu reeds doet de commiss e een be roep op een ieder om ernstig te over wegen mee te doen Men beklaagt er zich wel eens over dat in Schiedam zo weinig in dit opzicht gebeurt Hier is de kans voor velen om mee te doen om op bescheiden verantwoorde wijze reclame te maken en om Schiedam iets te bieden wat in de naaste omgeving ook reeds bekendheid kr }gt BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren Adr ana d v w H Post en A H van Duuren Hendr ka M L d v J Zoetmulder en M T Buckers Conra dir.a d v C G de Bruin en M J t Hart Mar garetha P d V 4 va i Route en H Vink John Z v J Kooijmans en S de Regt Overleden A Moog 69 jr M J pÜ,U i,i( }r wed van W N Straatmaas W P J Xuij pers 64 ir C van der Gaag 27 jr C A Keq P van der Klooster BS jr echig van A Bu js (Advertentie) dam 43 000 Beetsterzwaag bijna ne- 'genduizend, en >R(ialtexb}jjiaJ%ev^rf^^^. zend gulden BEZINNEN IN HET ALGEMEEN ztjn er wei nig plaatsen die boven het bedrag van Schiedam uitkomen maar toch ztjn er steden en dorpen als Almelo Ede Nijmegen Wagenmgen Voorst Bame veld die chiedam heel vlot tn de scha duu? stellen Mogelijk dat verenigingen bedrijven particulieren ed zich de zer dagen nog eens willen bezinnen hoe liter de helpende hand kan wor den geboden Een gesprekje met de heer Van Heerde die overdag domt cilte houdt Bureau Algemene Zaken van het Stadhuis kan de oplossing brengen Deze bekwame ambtenaar heefook literatuur beschikbaar over het onderwerp hongerlijdende bevol kingen Men hoeft niet veel en met lang te lezen om te beseffen -dat de blanken tut de wereld van fle welvaart met spoed heel veel goed werk Tcunnen gaan verrichten Met spanning wachten de leden van de Gereformeerde Kerk m Nieuwland de komende activiteiten op het bouw front af De betonnn heipalen liggen nu al gereed de gemeente heeft de [rond achter Albardastraat en voorma ige HDVS terrein nu bouwrijp gemaakt Op de zandvlakte van het bouwte re n staan de travers met de palen «e reed maar de funct onanssen hebben nog geen beslissing genomen over da tum en uur van het officiële slaan van de eerste paal voor de Nieuwlandkerk i een autobus van lijn 47 op De Si nge b j de Langenhorst werd woens dagmddag de 81 jar ge mevrouw C van Herk Struijk uit de Geertnndenberg straat onwel In het Zuider ïekenhuis werd de dood geconstateerd Toch heeft deze Nieuwe Damlaan even als de Burgemeester van Haarenlaan enkele tekorten De brede laan is ra derdaad overz chtelijk Het langzame verkeer kan zich gemakkelijk bewe gen op de wegen naast de grote weg De wegen aan de z jkant worden dan ook ventwegen genoemd Deze gesche denhe d ijoudt echter in dat net overige verkeer op de middenveg vanzelf sprekend sneller g-at rjden omdat er minder langzame obstaiceis zjn Dat is voor het verkeer op deze Nieuwe Damlaan gevaarlijk Het begint al bij de aanvang van de weg bovenop de Vlaardlnge-dijk hei kruispunt Vlaar dlngerdijk Meuwe Haven Vlaar dingerstraat Nieuwe Damlaan veel last veroorzaakt vanwege de vele we gen die op dit wel rnimetelijke over zlchtelijke toch moeilijk te passeren kruispunt uitkomen In het midden van de foto is de krui s ng met de mgr Nolenslaan te zien d e ook wel verrass ngen oplevert om dat de mgr Nolenslaan druk verkeer De 45 jarige heer W H van Ekm uit Schiedam is woensdagavond m de Hudsonstraat te Rotterdam ernstig ge wond toen hij met zijp motor tegen de voorkant van een autobus botste De motorrijder sloeg met zijn gezicht te gen het plaatwerk van de bus Hj werd naar het D jkzigtziekenhuis over gebracht De autobus reed met matige snel heid door de Hudsonstraat Aan weers z jden stonden namelijk auto s gepar keerd De motorrijder kwam plotseling achter een links geparkeerde, aanhanger vandaan De chauffeur van de bus stop te maar kon de botsing niet voorko men De politie van het bureau Marcom plein verzoekt getuigen van het onge luk dat omstreeks 17 20 uur gebeurde zich met haar in verbinding te stellen voor het verstrekken van inlichtingen heeft maar naar verhouding smal is Aan het ernd is de oprit naar Kethel over de spoorbaan maar daar is ge lukkig het automatische waarschu wmgssyteem De kruising met de Burgemeester van Haarenlaan gaat evenwel meer moei 1 jkheden opleveren Het verkeer over de Burgemeester varv Haarenlaan zal steeds utensiever worden zeker als de nieuwe bruggen over de Schie ge reed zijn dan lijkt bet logisch voor de weggebruikers dat de traverse Rot terdam Vlaardmgen die ra eén ruk iets meer dan drie kilometer van grens tot grens over de Burgemees ter van Haarenlaan leidt tot voor rangsweg wordt verklaard Voor een goede regeling van het ver keer in de directe toekomst zai het no dig zijn zowel aan het begin van de Nieuwe Damlaan bij de Vlaardfnger dijk een verkeerslicht te plaats n ais bij het kruispunt Nieuwe Damlaan Burgemeester van Haarenlaan Een systeem van verkeerslichten al of niet electronisch geleid door een z g groene golf wordt op korte termijn noodzakelijk DE DIRIGENT Kees Stolwijk, die de laatste jaren weliswaar met regelmatig doch. wel van tijd tot tijd het Rotterdams Philharmomsch Orkest dirigeert musiceerde dinsdag ochtend op het jeugdconcert m het Passage Theater te Schiedam op een wijze die een zeer goed peil bereik te Stolwijk verstaat het om het orkest te inspireren tot een levendige gem spireerde musiceertrant, terwijl hij door zijn onopgesmukte -doch al met al ook wel mstruktieve mamer van toeliuiting op de uit te voeren werken de jeugd tot een aandachtig luisteren weet te interesseren Het werd dus een concert dat tel lig vele paedagogische waarden bezat. De samenstelling van het programma was bovendien juist getroffen want ro mantische muziek waarbij wat te verbeelden valt vormt ook nu nog voor de jeugd een muzikale belevenis die een grote en natuurlijke aantrek kingskracht bezit D t bleek terstond al bij de weerga ve van de Ouverture Le Carnaval Ro mam van Hector Berlioz die of schoon de weerbarstige akoestiek van de zaal als een tegenwerkende factor optrad (het bnllante karakter van de instrumentatie klonk soms wat ge Op de Groenendaal bij de Mariniers weg te Rotterdam is woensdagmiddag een slippende bestelauto tegen een tramwagen van lijn 10 gebotst Drie jongens die in de bestelwagen zaten kregen lichte verwondingen Zowel de tram als de auto werden ernstig be schadigd Door de kracht van de botsing werd de driejarige Nico Turenhorst uit de Gijsmglaan uit de auto geslingerd Een passerende automobilist bracht de kleuter die aan de lip bloedde naar het Dijkzigtfeïekenhuis Twee jongens elf en twaalf jaar oud die op do achterbank van de bestelauto zaten kregen lichte ve wondingen Zi] zijn met een ambulance naar huis bracht De botsing ontstond toen de bestel wagen bij het afremmen voor de tram doorgleed De auto reed met de j voorkant tegen de rechter zijde van. de tram dempt) toch een vertolking genoot die een gespannen music eerdrift zeker met onopgemerkt deed voorbijgaan Hetgeen intussen ook van de uitvoe ring van het tweede dee' der vijfde symphome Uit de Nieuw Wereld van Antomn Dvorak kan worden, gezegd Want deze introvert klinkende mu ziek welke met de geweldige klank ex plosies kent als Berlioz ouverture werd veel meer begunstigd door de akoest ek zodat de vertolking ervan grote voldoening kon schenken Tussen deze beide werken m werd een hedendaags werk uitgevoerd m de vorm van de Kuhnau variaties voor strijkorkest van Hendnk Andnessen. Zoals Stolwijk zijn jeugdig auditorium terecht vertelde één van de allersterk ste werken uit de moderne Nederland se literatuur Want deze partituur toont met alleen een compositair technisch meesterschap doch klinkt ook ondanks haar modern idioom uiteimate even wichtig en toch met een nimmer afla tende muzikale geladenheid Mede door de korte uiteenzetting be treffende de compositaire eigenschap pen van dit bewonderenswaardig ge concipieerde variatiewerk en zeker met ra. de laatste plaats ook door het alleszins warme en klankvolle pleidooi dat Stolwijk en zijn musici er voor hielden luisterden de jeugdige toehoor ders met een nauwelijks te verwachten overgave Het eigenlijk wat te overladen pro gramma werd besloten met een toaar lijk meeslepende vertolking van het altijd weer aantrekkelijke en sterk uitbeeldende symphomsch gedicht, De Moldau van Bednch Smetana. H VAN BORN DE VEROLME WERF op Rozenburg waarvoor mevrouw mr J M van Walsum Qutspel echtgenote van de burgemeester van Rotterdam op 27 juni 1956 de eerste paal sloeg nadert haar voltooiing In mei zullen twee betonnen reparatiedokken voor scheven tot 230000 en 60 000 ton officieel m gebruik toorden genomen Het grootste dok heeft een lengte uan 275 meter en een breedte van 41 meter Het dok van 60 000 ton is 230 meter lang en 351/ meter breed Aan de afbouivkade (voorgrond) ligt het grootste schip dat ooit tn Nederland werd gebouwd Het is een stoomturbinetanker voor ESSO Petroleum Company London waarvan een paar dagen geleden de naam bekend is gemaakt Esso Hampshire De ohereus die 105 miljoen liter aardolie kan vervoeren zal op li maart worden gedoopt en overgedragen De offtctele proefvaart ivast gesteld op 24 februari De 260 meter lange en rutm 34 meter brede tanker krijgt een bemanning van 75 koppen In het bouwdok van 110 000 wordt een nog grotere Esso tanker ge bouwd Het, 85 000 ton metende schip zal m de loop van apnl worden uitgedokt Mei ts een belangrijke maand voor Verolme In deze maand is na melijk ook de opening van het Verolme Tankcleamngbednjf bepaald De installatie bij de werkhawn aan de Botlek bestaat uit een ketel huis een waterreimgmgsinstallatie stalen opslagtanks voor olie een kantoorgebouw en twee steigers Ervaar hel wonder Van.. QMh J 00% nylon -zonder rubber X r1 De werkzaamheden voor aanleg van het parkeerplein. op het voormalige Em maplantsoen in Schiedam zijmtou zover gevorderd dat ook de bestratingJnj hei kruispunt Broersvest Sm gel -is<op'*~1 ken. Het nj verkeer diént nu van «Broers vest via Korte Singelstraat •df"" '-'' Marconistraat en de Lange Singe_ naar de Singel te rijden Borden - geven deze wegomlegging dan ook-aan. wpeawpiswawBa DE WERKERS op de 35 meter hoge top van. de Schiedamse Noordmolen hebben een goed zicht op de oude zowel als op de meuwe stad Jn de richting van de Noordvest naar de Schie zien ze een opmerkelijk stukje oud Schiedam Het is zo oud als de gemeente het al met meer nod g -vindt dat gedeelte van de stad via de Spoelingbrug van Noord vest over de Schiep met het centrum van de stad te verbinden De rueuwe brug over de Schie de Provemersbrug zal dan ook leiden van het centrum naar het nieuwe achterland dat op de achter grond van de foto te zien is De voorgrond biedt het beeld van de oude nijverheid de jenever industrie Vroeger was Schiedam heel rijk aan mo lens toen stonden er tientallen van de joffers van de vesten trots langs de randen van de stad de grachten en ves ten Nu ziet er men nog slechts vier en dan wat restanten zoals het stompje van De Palmboom aan de Noordvest dat nu als opslagplaats gebruikt wordt- Advertentie} FBANSENSTB. 9* VLAARDINGENÏ Tel.2 a In het hoofdbureau aan hetC- veer houdt de politie morgen, en 3 dag (van 9 tot 17 uur) opruin van fietsen en brommers, die-de^Iaat- ste weken onbeheerd zijn aangetroffen.^' (Van een onzer verslaggevers) W/EGENS OVERTREDING van het heeft de kanton mr P B Cos, Schiedammer tot een boete voorwaarde van 2 jaar ;er G had als firmant toege- dat het personeelslid R v d een stalen jacht op een scheep««- met zandstraling had gerei Zo dat s nogal aangekomen die ene inzittende had zelfs een hers ens chud (Van een onzer verslaggevers) Kan een brugwachter worden ver oordeeld voor de werking van de m stallatie van de brug zonder dat de brugwachter handelingen verricht'* Bij het kantongerecht te Schiedam leek het er woensdag wel op dat een brugwachter altijd verantwoorde lijk is De wrd substituut officier van justitie mr J L F van Moorse! eiste de maxunum straf van vijftig gulden boete en omdat het hier een ambtenaar betrof eiste hij nogmaals tien gnlden erbij tegen de 55 jarige Schiedamse brugwachter G J J die op 20 november s morgens om tien over zeven niet voorkomen zou heb ben dat de klep van de Ooievaars brug bij het Spinhuispad twinug een timeter te hoog stond Een vrachtwagen van een Schie damse dist lieerden] botste zo hard tegen de klep dat de vooras van de auto geheel werd ontzet De auto moest worden weggesleept De chauf feur P M (49) werd met pijnen m de borst naar hei gemeentez ekenhuis vervoerd zijn bjrijder H P moest ook ter observatie worden opgeno men Het scheepvaart- en het rijver keer ondervonden en ge hinder van de bots ng auto contra brugdek De verded ger van de brugwachter nar T E van Schaik ut Utrecht vas het geheel met eens met de me nmg van de off c ei H j stelde dat men z jn client n et verantw oordel jk kan stellen voor daden die n et be kend zijn Mr Van Scl a k ve telde dat dc heer J op de be uste morgen te vroeg van hu s vas gegaa om ge heel onverpl cht aan zijn collega V te gaan vertellen dat techn c van de ge neentelijke smederij een schakelknon tussen het bedrad ngscysteem van de schakelrela s o de bed emngskast had den gemonteerd T\odw De verdediger en de verdachte ver telden enkde malen hoe de heer J en z jn collega VI in het bedienragshu sje hadden gestaan Bovend en werden daartoe uitmuntende foto s van de po 11 efotograaf bekeken De kant nreehter mr P B Cos kwam ul ragend aan J tot de conclu sie dat 20 vet J als VI de geheimzin nge knop maar ook de remhandel zou den kunnen hebben aangeraakt Aange zien dezi* tweeledige handeling nodig is om de brug in beweging te bren gen moest het mogelijk zijn dat J de knop lichtelijk bad aangeraakt en dat VI dan mogelijk tegen het wiel \an de rem had gele rad gestaan of ge draaid De off c er ze dat h j n et be v jzen kon en zelfs met wilde dat J de knop inderdaad had aangeraakt Veidacbte J V erantwoordehjk Officier n ook kantonrechter waren het er toen over eens dat J bij de de monstratie aan zijn collega alle veilig heidsmaatregelen had moeten nemen Hij had lichten en bomen ui beweging moeten brengen en daarna rustig de Dat was nodig jongens hangen men va de brug met als gevolg dat ze enkele malen dat h j n et wist of h j het etectrsch mechan sme verstooid raakt Dan funct oneren de re a s en uteraard ook de motoren met meer Met d e nieuwe knop werd de motor van de brug d reet gevoed zodat de brug apart kon dalen of omhoog gaan Men mocht de knop echter n et onno dig aanraken omdat dan het relaissys teem verstoord werd dat bad gedaan als hj bet gedaan zou hebben is het onbewust gebeurd De off cier echter zag n deze ernsli ge kweste de verant voordel jkhe d van J H j ver vees daarb j naar art kei 4'7 vaar n het derde lid schuld g vordt ge steld aan overtred ng tegen de aigeme ne ve lighe d h j d e bu ene verr ch tmg met de nodige maatregelen neemt ge explicatie aan zijn collega moeten ge ven In een gedegen betoog bestreed de advocaat deze stelling Hij zei dat er geen sprake is geweest van een demon st at e De heer J was slechts zovnen delijk geweest om uit eigen gewegong zijn collega te gaan inlichten toevallig zat de knop er pas twee dagen de knop is nooit gebruikt en. na het onge val heeft de gemeente de knop ook prompt doen verwijderen Mr Van Schaik zei dat de gemeen te uiteraard aansprakelijk is voor de grote schade In zijn client zag hij een onschuldig man die uit vriendelijkheid in moeilijkheden is geraakt Hoogstens heeft J langs de knop gestreken, dat kan omdat de brug razendsnel rea geert maar er kan ook sprake zijn van een technisch defect Als een brug zonder aanwijsbare reden naar boven komt kan men daar de brug wachter toch met voor straffen' vroeg hu De officier bleef bij de maximum eis maar de kantonrechter mr P B Cos zag twijfels Hij sprak verdachte vrij J-V-* 3 ding*zei de kantonrechter te Schie- dam mr P B Cos, woensdagmor gen hoofdschuddend toen lui de. ver-^ daohte de 42-jarige Schiedamse ko lenwerker L M aankeek. Och die man reed met een flitsende snelheid en staat bekend ais een woeste rijder' zei verdachte als verweer maar de kantonrechter noeh de officier geloofden aan te hard rij- den Zij meenden dat M met xipi'ko lenauto de weg had versperd toen hlj over de Schiedamseweg reed Van de Sportparkbrug was eer andere auto gekomen, njdende- in de neb tmg Nieuwe Damlaan maar by de botsing was de kolasauto in. het gras veld geduwd, daarna botste de auto yan T tegen een lantaarnpaal en tenslotte sloeg de auto van T over de kop Onafhankelijke getuigen verklaren dat u de weg «uet vrij hef zeide officier mr J L P van Moorsel w Van T zou 40 tot 45 km per uur heb ben gereden Gezien de ernst van het ongeval en het letsel eiste nar J Van Moors el 50 of IQ dagen hechtenis Het werd 40 of 8 dagen hechtenis Expoulte van de Austin en Pnnctss modellen 1962 tlm trjdag 9/ebruart vat 10 lot 22 uur tn (ZuZïrSa. «•UlCN ZONED NV 1091 Heiman Dullaertplevi 3 Rotterdam, telefoon 33O80 toestel266 Vandaag Gereformeerd Jeugdhuis Vergadering A R, Kiesvereniging (Nederland en Oranje, bespreking Gemeentebeleid, 20 Musis Sacrum SSV Forum, 20 Gereformeerd Jeugdhuis Seined Midd Centrale lezing Franc Bibp 20 y y Arcade. Schiedamse Muziekschool con cert Jeugdorkesten 20 s - en dagelijks Dagblad De Rotterdammet", Seine- redactie tel. 64154b g g te(.iU5588 toestel 51 (bgg 80037) allWvwIr redactie-aangelegenheden. ,oAf5nt^P S. J broost Aleidastraat, - (alleen voorj klachten. adJ/i 115588) eU aboimementCK bgg töetlÜ Belangrijke telefoonnummers:^Brand- alarm 69123 Politiealaxm 64686G G.-ei

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1