ROOK DIE LEKKERE UIT DE BEKENDE HALFZWARE SHAG Samenwerking partijen verrijking en versterking UNIQU Uitleencijfer januari belangrijk hoger HANDIGE DOOS Typische scheiding van stad „vroeger en nu A. Hoek nie meer naar raad AR-raadsleden beantwoordden vragen is Volkstuinders zitten nog wel tot 1 november ïZiiriïOPKC!uisterd mpt dK zaken werden VeLe belangrijke Openbare Leeszaal-Bibliotheek BRUNOTT Jonge musici gaven concert Animo in Kethel heeft drumband 3.000ste schip op Nw. Waterweg ju 6 m zang. de-1 zaken iverden Kinderspel met vuur in schaftwagen EHllO'i rs hielden wedstrijden van HEYST V.A.RI de ROTI kit Ij t VIM ER PAGINA 3 VRIJDAG 9 FEBRUARI 1962 ^VERLOVINGSRINGEN HOOGSTRAAT 88*90 - VLAARDINGEN Aocmentte OFFICIEEL Bedrijven Bijzonder WIJ ONTVINGEN 11 I GARAGE - als experiment - ZIJN ER WEL WAT DAN? KOST VEEL HOGE OGEN hu beduidend goedkoper Zij, die gisteren dit No-Iron popeline overhemd met inge weven dessin voer 12.75 koch ten, betaalden geen gulden te veel. Ontoelaatbaar ....en morgen en dagelijks Advertentie 9 Het bestuur van de Verenigingen voor Gerei. Schoolonderwijs te Schiedam heef; uitnodigingen verzonden voor het bijwo nen van een bijzondere avond in dei Goede Haven (kerke tr, die bijeenkomst! zal afscheid worden genomen van de; heer S. van As-peren, hoofd van de u.l.o.-l school der vereniging. Ook volger van de heer Van Aspe A. C. Boekhou dw.urdon begroet. De 1 f Om vijf voor half twee werd de Schie an de u.l.o.-T 7 7 1 Begroet, Dc 1 j VHl nji rv-ji nart i .v CC wcfd ÖO Schlf-i dairwe brandweer donderdagmiddag ge-i //nnPrtnil/tmnn waars chuwd dat er brand zou zijn on.t-i;UL/lsf (AKZI l{} 11 H^l l staan in de waning van de eiektrnmonteur O jbegroting bedragen al 23 miljoen. Hij zei dat 11 a 12 miljoen gulden wordt j geput uit het gemeentefonds. Daarnaast I zijn er nog andere inkomsten. De schuld van de gemc-ente in de ka- werking in de fractie en ook met de overige fracties. Hij waardeerde het een voorzitter te hebben die door vriend en vijand wordt geprezen. ,.Wat in geen enkele gemeenteraad gebeurt heeft de I pitaalsdienst bedraagt 185 millioen, Het heer Hoek gedaan, hij heeft beschikt bedrag van rente en aflossing gaat (dat ieder van ons om de beurt de prin- 'Van een onzer verslaggevers» SCHIEDAM. Kinderen hebben don derdagavond omstreeks half zes een ge vaarlijk spelletje gespeeld. Voorbijgan gers zagen rookwolken komen uit een schaftwagen die aan de Admiraal de Ruy- terstraat staat. Toen zij een onderzoek instelden ren den drie kinderen weg. in de schaftwagen was de kachel aangemaakt en de inhoud van een bus petroleum lag over de vloer. De omstanders hebben het vuur geblust, er is een gat in de vloer van de wagen gebrand. C. L. B. in de Breed»' Markt&teeg 1. Toen I Het gemeentebeleid heeft donder de brandweer arriveerde bleek er gw.-is jdagavond in een bovenzaal van het! sprake van brand te zijn. de wind was Gereformeerd Jeugdhuis in Schie-! slechts te fel m het Belgisch fornuis tdam uitvoerig aandacht gekregen in geslagen waardoor rookwolken de woning j_ _T„ e». waren binnengedrongen, gadertng van de Anti-Revolu- tionaire Kiesvereniging Nederland (Advertentie) F- en Oranje. Gedurende bijna drie uren ihebben de drie leden van de gemeen- jteraad de heren A. Hoek, ir. K. J. J. Dominicus en W. van Schooneveld jde vragen beantwoord die de aan wezigen over gemeentelijke zaken hebben gesteld. zwaar drukken op de gewone dienst. j cipiële beschouwingen mag houden bij de behandeling van de begroting. Bij I Trwedie i anclere fracties spreekt steeds dezelfde o* i man." „Het bouwen van de gereformeerde! De heer Van Schooneveld noemde dit lagere school in Nieuwland is een lij- een bijzondere ervaring Hij stelde dat benomen.„Het waren: Berkel en Roden- densgeschiedenis" zei de heer Hoek, die - - - - - -rus. Den Hoorn Rehmlmder» Rui».™!™ zijn bekoring heeft. Ook hij had verno men van de angst dat hel bouwen voor de christelijke woningbouwvereniging gestagneerd zal worden maar wethou. 0 Twee jongens van elf en twaalf jaar hebben gemeend hel zich te kunnen ver oorloven te voetballen op de drukke Rotterdamsedijk in Schiedam. Hei gevolg bleef dan oo-k niet uit. Om kwart voor tien gistermorgen trapten zij de bal tegen de voorbijrijdende bromfietster mej. A. M. T. De naaister kwam ie vallen, haar bromfiets werd beschadigd en zij had pijn in de heupen. f Van de scholier C. van der P. is een rijwiel gestolen dat niet op slot op de binnenplaats van de school aan dc Ge dempte B:ta:fsloot, to Schiedam hec-ft ge staan. De likeurstoker H. P. P. mist zijn bromfiets die hij onbeheerd voor zijn woning aan de Leibnitzstraa! heeft gezet. 9 Met ingang van 1 maart zij bevorderd tot brigadier de hoofdagenten bij de uiteenzette dat bijzondere schoolbestu ren eerst een urgentieverklaring van de rijksinspecteur moeten hebben. Er is te weinig om te verdelen en. toch moet de inspecteur iets doen. Het Schiedamse schoolbestuur heeft een architect een ontwerp laten maken voor een mooie school, maar het duurt een hele tijd voordat departement van onderwijs en daarna van bouwnijver heid toestemming geven. Nu bleek dat - autoriteiten de voorkeur gaven aan voorzwter J van Katwijk heeft bij zijn j systeembouw, het schoolbestuur moest welkomstwoord gesproken over de sa-! de mooie plannen laten varen en via de Schiedam van AR j wethouder van onderwijs in Schiedam MET CHu en SGP. Hij zei dat de sa-1 kwam een plan voor systeembouw van menwerkingsgedachte al lang heeft meer scholen voor diverse instellingen geleefd in de ARP. De activiteiten in tot stand. Schiedam passen in de partijlijn en! Verwacht In Zoetermeer hebben acht afdelingen van de E.H.B.O. aan wedstrijden deel genomen. Het waren: Berkel en Roden- het lidniaitsehan van rle eemeeiitemrl Een HOOnl, Schipluiden, Rotterdam, het lidmaatschap van de gemeenteraad Schiedam. Overschie, Delft en Zoeter meer. De jury, gevormd door de dokto ren A. A. Suidman, Zoetermeer, Kra- uit Rotterdam en Franken uit mer der en adi directeur van eemeentewer"Schiedam, beoordeelde de -deelnemers der en adj. directeur van gemeentewee- als volgt; Dgm 2m punten (van de 330 punten die te behalen waren); 2 Rot- ze willen er een bijdrage toe zijn. Hei is orsontkomelijk dat overal toe nadering wordt gezocht. De samenwerking van de prat. chr. partijen zal een verrijking naar binnen en een versterking naar buiten zijn. Daarbij kan de jarenlange scheiding echter niet met een pennestreek wor den weggevaagd. Dc heer Van Kat wijk bedoelde daarbij dat er nog di verse problemen zijn op te lossen en dat bleek ook later uit de discussie over dit onderwerp. Als eerste spreker heeft de heer A. Hoek een toelichting gegeven L- l-~4 f1i l Schiedamse gemeentepolitie H. van Hou-!sprak het financieel" beïeid'. groter^ wor- velir.gen en tl". Hagestein. den. De totale uitgaven van de gewone lUriUBIt-LbfeUK .mag worden dat met de bouw van dc Geref. Lagere School net eerst zal worden begonnen. Muwi kan binnenkort het werk aanvangen De wethouder vertrouwt dat het bouw- contingent spoedig zal worden toege wezen. ]AE uitleen van boeken bij de Schie- datnse Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek is in de maan januari met bijna drieduizend boe ken gestegen in vergelijking met de uitleen vorig jaar. Toen werden 10775 romans uitgeleend, nu 11.377, er wer den S.455 studiewerken uitgeleend te gen 8.12S in januari 1962 en ook het uitlenen van kinderboeken steeg van 8.669 naar 9.171). In totaal werden 28.682 boeken uitgeleend tegen 25.879 in januari van het vorig jaar. Het aantal houders van leeskaarten daal de van 5.675 naar 5.469, Het boeken bezit breidde zich uit van 61.115 tot 61.557. Verdeeld over de filialen is de uit leen als volgt; Centale Bibliotheek Lan ge haven; Romans 5726 (v.j. 5531); Studiewerken 5268 (v.j, 3773); Totaal 1Ö994 (v.j. 9304). Filiaal Dwarsstraat. Romans 1081 (v.j. 845); Studiewerken 274 (v.j. 201); Jeugdboeken 989 (v.j. 632); Totaal 2344 (v.j. 1678): Filiaal Lo- rentzlaan. Romans 1335 (v.j. 1344); Studiewerken 815 (v.j. 835); Jeugdboe ken 859 (v.j. 903): Totaal 3009 (.v.j. Filiaal Dr. Wibautplein. Romans 1750 fv.j. 1776); Studiewerken 1454 (v.j. 1411); Jeugdboeken 2372 (v.j. 2108); To taal 5576 (v.j. 5295). Jeugdafdeling. Jeugdboeken 2159 «v.j. 2272): Jeugdstu- dieboeken 1567 (v.j. 1544): Totaal 3726 (v.j. 3916. Filiaal Kethel. Romans 1145 (v.j. 995); Studiewerken 269 (v.j. 227»; Jeugdboeken 1083 (v.j. 1068); Totaal 2497 (v.j. 2290). Uitleenposi Lindenhof. Romans 20 (v.j. 18); studiewerken 8 (v.j. -); Jeugdboeken 150 (v.j. 142); To taal 178 (v.j. 160). Uitleenpost Zieken huis. Romans 276 tv.j. 266); Studiewer ken 8 (v.j, 8); Totaal 284 (v.j. 274). Uitleenpost St. Jacobagasthuis. Romans 44; Studiewerken 30; Totaal 74. Ir. K. J. J.. Dominicus sprak over de constellatie van de Technische Bedrij ven. Hij zette uiteen dat Schiedam vroe ger een eigen waterleidingbedrijf had Toen werd de grond voor de Merweha- vens verkocht en Schiedam sloot een gunstige regeling met Rotterdam. Hij veelde voor het voorstel de Technische Beoujven geen winst ie laten maken maar hij zette uiteen dat dit wel nood- ..akelijk is omdat de bedrijven een on- ueraeel zijn van het grote geheel en veel kan worden gedaan o.a. sociaal werk en subs:d:es van de ruimere in komsten Dat houdt niet in dat de Technische Bedrijven een overschot hebben want het leggen var nieuwe leidingen is zeer kostbaar. Ook hier zullen tekorten ont staan en dan zullen tarieven moeten worden verhoogd mits de minister toe stemming zal verlenen. Hij stelde dat gemiddeld per woning duizend gulden wordt geïnvesteerd aan materiaal, elke nieuwe woning kost de gemeente veer tig gulden per jaar. Schiedam heeft al leen maar invloed op de prijs van het gas. Het raffinaderijgas is heel goed koop. maar gezocht wordt naar de juis te toevoeging van het waterstofgas. Wo ningbouw en bouw van nieuwe gashou ders vragen kapitalen op de rekening. Het verzakken van de straten en daardoor van de leidingen kost ook veel ge.1 li. Dominicus zette uiteen dat prof. Edelman verwachtte dat het Schiedamse veengebied nog wel drie meter zal inklinken in een lange reeks van iw<ri He» plaatsen van zand polen i- te duur. daarom wordt nu Zf.iv.1 opgespoten. De eerste taak is ook 238 gav-hntaarns te vervangen, maar ook dat is geen sinecure want een elektrische lantaarnpaal kost al leen al 35i>. Vroeger vare* de huiseigenaren aan sprakelijk voor het watergeld. nu zijn dat de huurders en als er slechts een enkele watermeter is zullen ze geza menlijk en eventueel in overleg de kos ter. moeten betalen of anders moeten trachten een aparte watermeter mei r.nzrte leidingen te krijgen, aparte leidingen ie krijgen. Het was de heer W. van Schooneveld als secretaris van de fractie een genoe gen te spreken van de prettige samen- Advertentie een geheel nieuwe collectie in zeer exclusieve modellen Gaarne zenden wij Uonzel rijk-geïllustreerde catalogus m franco per postl m .Winkelcentrum binnenweg 45 TELEFOON 116615 ROTTERDAM ken hadden hein verzekerd dat het tijd schema niet zal worden overschreden. De heer Van Schooneveld wee-s er op dat hij bij de begrolingsdebaïten gewe zen heeft op de slechte verlichting van de Burgemeester Knappertlaan. Hij had niet de indruk dat de uitbreiding van de verkeerscommissie had geleid tot een beter samenspel met het gemeentebe stuur. ..Ik heb toen gezegd; Men ziet in dit college geen vaste lijn, geen durf". De heer Van Schooneveld wees er op dat toen geantwoord werd dat het goede natriumlicht in wezen ongeschikt was. De -heer Van Schooneveld verwachtte wel dat het niet lang meer zal duren of het licht in de B.K.-laan zal worden verbeterd. Uitvoerig werd gesproken over het systeem van afschrijven ibij de technische bedrij-ven. De heer Domini cus zag het als een verschuiving van de lasten. Hij achtte dit zeer pijnlijk ir. een tijd van welvaart, maar sociaal achtte hij het verantwoord. Het afschrij ven op langere termijn kan geschieden omdat men verwacht dat het materiaal ook langer zal meegaan. Met zorg vragen de gemeenteraadsle den zich af waar de kapitalen voor de bouw van stadhuis en ziekenhuis van daan moeten komen. „En voor de sport hal", zei de heer Van Schooneveld. „Nee, dat is geen gemeentelijke kwes tie", stelde ir. Dominicus." Voorzitter J. van Katwijk en penning meester W. van. Ravens wekten allen op medewerking te verlenen aan de ver kiezingen en de uitbouw van de Kies verenigingen. Het ledental is gedaald, maar penningmeester Van Ravens hoopt j dat zo velen en vooral ook dames lid zullen worden voor zes gulden per jaar j dat de kiesvereniging meer dan duizend j leden zal verkrijgen. j terdam_ 266; 3 Den Hoorn 265; 4 Over schie 251; 5 Schiedam 247: 6 Zoetermeer 231: 7 Schipluiden 214 en 7 Berkel en Rodenrijs 168. De opgave was bet behandelen van een oude man die op straat bewuste loos was geraakt. Voor de prijsuitrei king behandelde dokter Suidman de ge maakte fouten. De afdeling Delft heeft voor de vijfde maal de wisselbeker ge wonnen en krijgt die nu definitief in be zit. De commandantenplaatsen werden als volgt verdeeld: 1. de commandant van de afdeling Zoetermeer, de heer J. Groene wegen 26 punten; 2 Delft 25; 3. 4 en 5 achtereenvolgens Schiedam, Overschie en Rotterdam ieder met 23; 6 Den Hoorn 19 en 7 Schipluiden en Berkel en Rodenrijs. Advertentie. STfiTIONSSTR.IH TEL:2175 - YLHRRDINGEN ALS EEN beschermende ring heb- ben de grachten rond Schiedam gelegen. Vijf, zes eeuwen lang was Schiedam slechts Schiedam binnen de vesten en grachten, daar buiten was het verre polderland. Staande op de hoge gebouwen als bijv. de molens zag men slechts de toren- tjes van Ketliel, Overschie en Vlaar- dingen heel kleintjes in de ijle verte. Nu ziet men een huizenzee, bezien vanaf de hoge Noordmolen is die huizenzee wel al te zeer een recht-1 lijnig blokkendozengedoe. Kijkend in de richting van de Noordvest naar de Vlaardingerdijk ziet men een zeer typische- scheiding tussen het Schiedam van vroeger en het Schiedam van zeer binnenkort. Links op de foto de bedrijven in de gebouwen uit het verleden, rechts de huizenrijen in Nieuwland, op de voorgrond het nieuwe bouwterrein op het voormalig voetbalveld van Hermes DVS. Als wachters keurig op een rij staan achter de Noord molen (op de voorgïond) de molen Re Vrijheid en verderop de molen De Drie Koornbloemen (bij de Vlaardingerdijk) De hoogste molen van Europa „De VValvisch" aan de Westvest is net niet zichtbaar in deze reeks. (Advertentie) De heer Van Katwijk uitte zijn vreugde over het feit dat de heer Hoek weer als nummer 1 op de lijst voor de Statenverkiezingen staat, hij dank te de heer Hoek dat hij aanwezig had willen zijn hoewel deze juist vergaderd had in de Provinciale Staten. (Van een onzer verslaggevers) Met voortreffelijk spel hebben diverse groepen van de Schiedamse Toonkunst-, Muziek, en Balletschool zich donderdag avond in gebouw Arcade gepresenteerd. Nu 'is er niet geheel feilloos gespeeld maar dat kon ook niet worden ver wacht omdat deze uitvoering toch wel nog als een experiment moet worden gezien. Bovendien hadden de musici het zich met de keuze var. de niet gemak kelijke speelbare werken ook wel moei lijk gemaakt. Een groot orkest begon met een Con- certinette waarbij lieflijke melodieën in de Pastorale. Klokken, Menuet en de Franse Dans ten gehore werden ge bracht. Een accordeongroep met mede werking van fluitist Marco van Milaan en Herman Boas, hobo als solisten heb ben Air van Handel gespeeld op een pittige maar niet geheel klankzuivere wijze. Een kamerorkest speelde Telemannia van Telemann. Met veel waardering hebben de aanwezigen cie prestaties be luisterd. Mevrouw Wilheimina Men- ningh-van den Hoonaard is de enthousi aste leidster van een gitaargroep die zij tot goede resultaten weet te leiden. Dat geschiedde ook donderdagavond met een Studie. Allegro en Trio van Sor. Giuliani en De Call. Na de pauze heeft Wil van Dam piano j - - gespeeld. Daarbij werd uitgevoerd het 1 c|onateurt> en te weinig financiële bij- concert voor Piano en Orkest vandragen naar Geron komen om het de ,JD.4T LUKT nooitzei de pessimist en later heeft hij het nog eens ge zegd. Het is geen opmerkelijk geluid want meerme nsen hebben al deskun dig gezegd Dat Geron nimmer aan een eigen clubruimte zal worden ge holpen. Het blijkt dat velen met aan dacht onze oproep voor het behoud van Schiedams (zeggen we gerust: Zuid-Hollands) beste toneelgezelschap heeft gelezen maar zijn van mening dat niemand zo welwillend zal willen zijn, om een ongebruikte fabrieksruim- te. een zolder, een kelder, schuur, oud huis of wat voor geschikte ruimte zal willen afstaan. Allen zijn echter wel van mening dat dergelijke ruimtes, tal van stoffige zolders bijvoorbeeld in het centrum van de stadwel aanwezig zijn en dat maakt de zaak zo verba zingwekkend, WAT ZAL het toch zijn? Een ieder is er geloven wij wel van over tuigd dat Geron dient te blijven be staan. De jonge toneelgroep heeft in korte tijd verbazende resultaten be reikt. In nog geen tien jaar speelt Ge ron zo goed dat de experts verrassend toekijken. Geron benadert soms het beroepspeil. Onlangs heeft de toneel- deskundige van de NATU bij een be spreking van het werk van Geron alle lof geuit. Meer van dergelijke gelui den 1oorden steeds gehoord, maar wat gebeurt er dan in Schiedam? HET TELEURSTELLENDE dat er te weinig leden, te gaat Geron een heel slechte en onze kere toekomst tegemoet. Wekelijks staan de leden van Geron voor hetzelf de probleem. Men weet het, Geron heeft het goede peil verkregen door een serieuze opvatting van het toneeU spel, een beroepsregisseur leidt Geron op de goede weg. Die beroepsregisseur is niet elke vaste avond beschikbaar en daarom moeten de Geronnisten ie dere week op pad om een zaaltje te huren. Dat kost veel, dat kost bijna altijd te veel. Zo stromen hon derden kostbare guldens donatiegeld weg. DE EXPERTS hebben ook met be wondering gesproken over de de cors die de leden van Geron zelf ma ken. Het ziet er dan ook naar uit dat Geron hoge ogen gooit in de landelijke toneelwedstrijd van de NATU, het Landjuweel. Geron moet dan ook drin gend geholpen worden om nog lang in Schiedam veel kunstgenot te kunnen brengen. Er is best tvel wat ruimte be schikbaar waar Geron kan oefenen,, waar wat decors kunnen worden ge maakt, waar het materiaal kan wor den opgeslagen. Wie deelt secretaris Coen H. L. Westerveld Burgemeester van Haarenlaan 997 telefoon 67226 of penningmeester Teus Hemming a W. H. Vliegenstraat 26 telefoon 61682 mee waar de goede ruimte ter beschikking staat? Want dit overhemd uit de betere series is het geld dubbel en dwars waard. Haar morgen verkopen wij die Zondagse hemd van 12.75 tegen een prijs, waarvoor U het Iedere dag kur.t dragen... voor nog géén zeven gulden. no«iron ton-sur-ton weinig en Orkest van Haydn. Besloten werd met het optreden van de accordeongroep en het groot orkest. vereniging mogelijk te maken zich op peil en zelfs in stand te houden. Als de gemeente de helpende hand niet biedt (Van een onzer verslaggevers) sE fractievoorzitter van de Anti-Revo- luiionaire Partfj In de Schiedamse gemeenteraad de heer A. Hoek heeft donderdagavond tijdens een vergadering van de A.R. Kiesvereniging Nederland n Oranje medegedeeld dat bij zich niet neer beschikbaar kan stellen als kandi daat voor het lidmaatschap van de ge- neenteraad. De mededeling bleek voor ■de aanwezigen een verrassing en teleur stelling, maar de vergadering kon het besluit van de heer A. Hoek billijken. Tijdens deze vergadering hebben de aan wezigen de namen kunnen noemen van kandidaten voor de groslijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkie zingen. Zoals bekend gaan AR, CHU en SGPjrij de komende gemeenteraads verkiezingen samen onder de naam Protestants Schiedam. Bezwaren wer den geuit tegen het feit dat aan deze naam niet het „Christelijk" is toege- voegd. Ook werd gesproken over de vorm van de samenwerking. Als een lid van de CHU wethouder wordt zal een lid van de ARP fractievoorzitter worden. Pro testants Schiedam zal niet het accent leggen op de naam van de lijstaanvoer der, maar meer op de namen van de totale lijst van kandidaten omdat leden van drie partijen tezamen genoemd worden. Dinsdagavond 27 februari zullen CHU en ARP in aparie vergaderingen de juiste volgorde van de namen van :hun kandi daten samenstellen. Nu zijn voor de ARP als namen van kandidaten genoemd; ir. K. J. J. Domi nicus. W. van Schooneveld. P. J. Stam. M. Eijkenaar, W. Mak. F. Sterenberg. C. H. L. Westerveld, W. van Ravens, P. van der Kuy, W. T. P. Nijenhuis, J. Blok, W. A. van der Meyden, J.-van Katw-jk. H. -L. Ligtihart, J. Olieman. J. P. van Baardewijk, A. 'B. Stapelkamp. Het be stuur heeft de bevoegdheid hieraan nog namen, toe te voegen. Een waarschuwend geluid heeft ir. K. J. J. Dominicus dinsdagavond tijdens de vergadering van de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" doen horen ten opzicht® van de ontwikkeling van het volkstuinwezen in Schiedam. Hij zei dat het met de aanleg van de Beneluxtun- nel niet zo hard zal lopen. Tot 1 novem ber kunnen de volkstuinders in het com plex Vijfsluizen nog wel op hun tuinen blijven. De heer Dominicus was ervan over tuigd dat er een schadeloosstelling zou volgen, maar hij zag daarnaast een ad dertje in het gras. Hij kreeg de indruk dat het de bedoeling is om de tuinen aan een enkele organisatie uit te geven. Nu zijn er twee belanghebbende volks tuinverenigingen, waarvan Nuttige Ont spanning niet en Klein Babberspolder wol is aangesloten bij de landelijke organisatie, Ir. K. J. J. Dominicus acht het een ontoelaatbare handeling en ongepast dat er met zachte dwang druk zal worden uitgeoefend op leden van enigerlei ver eniging om lid te worden van een orga nisatie. Hij meende dat dit reden is om op zijn hoede te zijn zodat cie gemeente raad mogelijke voorstellen in die richting niet zal aanvaarden. (Volgens bepaalde ideeën zou namelijk het nieuwe complex Volkstuinen in, het Prinses Beatrixpurk in huur worden uit gegeven asn de landelijke organisatie waar Klein Bahberspolder bij is aange sloten. Dat zou de leden van Nuttige Ontspanning die ten dele ook van Vijfsluizen naar Prinses Beatrixpark gaan venhuizen dwingen lid te worden van het Nederlands Verbond voor Volkstui nen omdat zij anders geen tuin in huur zouden krijgen. Redactie.) Animo heeft nu officieel een drum band. Dat is een prachtige prestatie voor deze jonge christelijke gymnas tiekvereniging in Kethel omdat slechts weinige turnclubs in staat zijn tot de oprichting en handhaving van zulk een corps te komen. Donderdagavond heeft voorzitter C. L. de Groot -de acht nieu we gardetroms officieel aan de leider van de band Rinus de Gids overgedra gen. Na anderhalf jaar intensief oefenen op plankjes igaan de jongeren zich nu in tensief voorbereiden op het „echte" spelen. De drums konden worden ge kocht uit gelden verzameld in allerlei acties, als oud-papieractie en dergelij ke. Bestuur, technische leiding en an deren waren bij de feestelijke over dracht van het belangrijke "materiaal aanwezig. Animo is zeer verheugd, maar nog niet tevreden want er zal naar ge streefd worden ook voldoende materi aal voor hoornblazers te verkrijgen.Op 30 april zal Animo zich met een feest- mars voor het eerst met de drumband in Kethel presenteren. Eén dag eerder dan verleden jaar is donderdag het drieduizendste schip de Nieuwe Waterweg binnengelopen. Het was het Nederlandse schip Rozenburgh met een lading stukgoederen, komende Uit Stockholm. Verleden jaar was het drieduizendste schip de Nederlandse Bet ty Jean, Zaterdagmorgen om. 9 uur be gint., de verkoop yan deze No Iron (niet strijken) overhemden in wie, maten 36 t/m 43, voor Geen ttï. of schrift, fcest. Sportpark Harga: Voetbal GSS— Piershil, 15. Sportcentrum Keinier Hulsker; Judo wedstrijden, 13. Wijkcentrum Nieuwland: HBS-ver. On der Ons, Contactavond, 20. Sursum Corda: IJE koor. Bijeenkomst, 20. Musis Sacrum: Pers. ver. Romi, Feest avond, 20. De Goede Haven: Instuif, 19. Jeugdhaven: CJV Passe Part out, 19. Dagblad „De Rotterdammer", Schie. aamse redactie tel. 64154 b.g.g. tei. 115588 toestel 51 (b.g.g, 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden, n-jAfe,nt5ïF?,p:,J- Troost. Aleidastraat li, tel 6a451 (alleen voor klachten, ad- vertenttes en abonnementen b.g.g. teief, 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politieaiarm 64666: G.G en U.B. waarschuwing 69290. Sted. Museum: Expositie „Roem der Romantiek" (tot 18 fébr.). Apotheken: 't Gouden Hert, St. Lidui- nastr.-hk. Brugmansstr. Het eerste lustrumjaar van De Waerdye is zeer bevredigend geweest De vooruitgang over 1961 bedroeg in waerdye-fraetics uitgedrukt 21 5 mil joen. Dit komt omgerekend tegen de guldenswaarde van de waerdy*»-frac- tie neer op een bedrag van 35.4 mil- jo@n,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1