AR-VLAARDINGEN MET 750 ACTIEVE LEDEN Twee predikanten oecumenisch avondmaal Voetbalexperts geven drie uren antwoord BURGERLIJKE STAND T s®? Boom met karakter gaf problemen Oog gericht houden op de toekomst \Leden moeten '\j meewerken bij verkiezingen K. Nieuwstraten in nieuwe zaak verf van de vakman „DE KROON" „TVERFCENTRUM" Zeventienjarige jongen spoorloos Ds. J. II. Dorgelo Zending in België is zware taak Op forumavond van de S.S.V. Historische maquettes van Schiedam GOEDE HAVEN": LUIDKL0KKEN UIT DEN HAAG msËm, de rotterdammer W. A. Hoek doet een j uMIeumnitkering Twee ensembles concerteerden Forumavond in Opstandingskerk ik- keltum pleet vanHEYST Medische diensten PAGINA 3 2 A ZATERDAG 10 FEBRUARI 1961 Gemeentepolitiek EENDRACHTSTR. 29 HOOGSTRAAT 4 8 TEL 2755 F TEL. 4153 Vandaat* ....en dagelijks Nonsens Niets A 0 N O A Vandaag ....en morgen ...en maandag en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) De- centrale A.R, Kiesvereniging „Nederland en Oranje" heeft gister avond in een der zalen van de Relio- bothkerk de algemene jaarvergade ring gehouden, waarvoor redelijke be langstelling bestond. De zaal was dan ook tot de laatste plaats bezet toen de voorzitter, de heer T. Bol. de bijeen- komst opende. Hij deed een beroep op de leden om aktivitciten aan de dag te leggen met het oog op de komende verkiezingen en zei, dat men niet ach terom moet zien, maar dat men het oog moet houden op de nabije toe komst. OOK bomen rooien is in deze tijd een gemechaniseerd bedrijf gewor den. Geen flitsende bijlen meer of de stotende ademhaling van de hakker die ais witte stoomwolken uit zijn mond komt. Nee, simpel een draad aan de bak van de dragline, iemand in de bak die daarna opgehesen wordt (overigens een vrij riskante be zigheid) de draad wordt aan de boom bevestigd en de dragline gaat met zijn sleepkabel trekken. En de boom, die tientallen jaren woedende stormen getrotseerd heeft valt dan om. De secretaris, de heer D. Doorduin, gat een kort overzicht van de Cen trale Kiesvereniging over de jaren 1960 en 1961. Hij merkte daarbij op. dat er een beperkte aktiviteit heer ste omdat er geen verkiezingen wa ren. De heer Doorduin sprak over de eind 1960 ontstane kabinetscrisis, die zijn oorsprong vond in menings verschil tussen de A.R. Tweede Ka merfractie en de A.R.-minister mr. J. van Aartsen. Het bestuur was toen van mening, dat ■het niet onmiddellijk met een oor deel naar de ene of naar de andere zijde moest klaar staan, doch dat men eerst de achtergronden moest kennen en dat bovendien bet con flict zo rustig mogelijk moest wor den opgelost. romen met karakter;/-) i en zo stond er een langs de historische "PgelOal laan van Bolnes tussen Kethel en i Gelukkig werden de moeilijkheden al Ambacht" 255 leden telt, totaal dus 750, Hierbij is het opmerkelijk, dat „Oost" achteruit loopt door vertrek naar andere stadswijken en overlij den, Ook in „Ambacht" viel een ze kere trek naar „West" waar te ne men. Dc kiesvereniging „West" nam echter in aantal toe, door de komst van leden van elders, maar vooral door actieve ledenwerving. Ten slotte stelde de heer Doorduin vast. dat 1962 van de Kiesvereniging een verhoogde krachtsinspanning zal vergen, eerst voor de Provinciale Sta tenverkiezingen, daarna voor de Ge meenteraadsverkiezingen. Hij sprak daarbij de wens uit, dat het bestuur op een zo groot mogelijke medewer king zou mogen rekenen van de leden bij allerlei arbeid. Zoals gebruikelijk op de A.R.-jaar vergaderingen werd ook ditmaal de gemeentepolitiek onder de loep geno men. Vooral met het -oog op de op handen zijnde verkiezingen vormde dit onderwerp een interessant punt van de agenda. Alle A.R.-raadsIeden, alsmede de wethouder, de heer M. H. L, West- strate waren op deze vergadering aan wezig en hebben diverse vragen be antwoord. Ook de woningbouw kwam daarbij ter sprake. Aan het slot van de vergadering deelde de voorzitter mee, dat binnenkort opnieuw een ver gadering zou worden belegd, in ver band met de komende verkiezingen. (Van een onzer verslaggevers) Aan de Schiedamseweg 40 te Vlaar- Schiedam. Toen de dragline daar be-j vrij spoedig opgelost, niet in het minstdinSen heeft het Vlaardingse Aanne- - prof p jmersbedrijf gon te trekken liet hij alleen zijn j dank zij de diensten, die kruin maar vallen en de mannen die I de Gaay Fortman in die daar niet zo snel op gerekend hadden i ons volk en aan de A.R. kozen het hazepad. Maar ook deze boom aan de eens zo prachtige laan zal toch gaan verdwij nen. Ondanks dat hij meer moeite zal kosten dan zijn buren. En dan blijft de kale vlakte over Onderdelingen Zoon een dagen aanl woonhuis zodanig verbouwd dat daarin bewees, al-i maaRC'a" een n'el'w kantoor en show dus de secretaris. Tijdens een op 17 ij?001 van Kolen- en Oliehandel Fa. februari 1961 gehouden vergadering iK- -Nieuwstraten geopend kan -worden, had de heer J. Smalienbroek lid van dei ,Het huidig kantoor van de fa. Nieuw- Tweede Kamer, een bezoek aan Vlaar- (■'raten aan de ispoorsmgel ,>i wordt dingen gebracht, waarbij hij op 'duide- d'"?" definitief gesloten. In dit pand hadi 'wijlen de heer K. Nieuwstraten sinds 1904 het kantoor van zijn kuiperij en (Advertentie) SH..4JU KttÜÖH (Van een onzer verslaggevers) ZOALS WIJ reeds vorige week meldden zal op zondag 11 febru ari des avonds «m 7 uur in de Op standingskerk te Schiedam een oecu menische avondmaalsviering worden gehouden. Deze avondmaalsviering geschiedt onder auspiciën van de Hervormde cn Lutherse gemeente van Schiedam. Aangezien deze eerste avondmaals dienst in een Hervormd kerkgebouw zal worden gehouden is loesioten dat de avondmaalsviering volgens één der formulieren van het Dienstboek der Hervormde Kerk wordt gehouden. Het eerste gedeelte van de dienst tot en met de korte predikatie staat on der leiding van ds. S. G. v, d. Haa- gen, de lutherse predikant, het ver dere gedeelte onder die van dr. L. J. Cazemier, hervormd predikant. Beide De N.V". W. A. Hoek's machine- en zuurstoffabriek deelt mee, dat het van daag 50 jaar geleden, is dat de onderne ming de N.V.-vorm heeft verkregen. Ter gelegenheid hiervan hebben com missarissen en directie besloten aan aandeelhouders een jubileumuitkering te doen van 5 pet. in aandelen, ten laste van de agioreserve, ten volle delende in de resultaten over 1961 en volgende jaren. lijke en openhartige wijze' voorlichting verstrekte over deze zaak. Behalve de twee vergaderingen van de Centrale Kiesvereniging hebben de drie afdelingen diverse vergade ringen gehouden. De afdeling „Oost" heeft 150 leden, „West" 345 leden, terwijl de afdeling „Vlaardinger- (Van een onzer verslaggevers) In het kader van de federatieve con certen. heeft dc harmonievereniging H.V.O. en het Van Dijks. amusements orkest in de Stadsgehoorzaal in Vlaar dingcn getoond waartoe zij instaat zijn. Vrijdagavond ruisten dan ook de klan ken door de zaal cn vele aanwezigen„.„.ar hebben met een dankbaar applaus ge-iNed Herv. Kerk m Schiedam wordt toond dat zij het geboöene waardeer-woensdag een belangwekkende f< den [avond gehouden in de grote zaal van (Van een onzer verslaggevers) Voor de leden van wiik 2 van de H.V.O. bracht onder leiding van de heer Jac Bijster voornamelijk het licht klassieke genre muziek van Offenbach, Ponchiclli en Grieg werd heel goed uit gevoerd. Zeker goed gekozen was de Peer Gynt suite van Grieg waaruit vier delen werden vertolkt. Van Dijks Amusementsorkest daar entegen bracht muziek van een volko men ander klasse. De mars, wals en tango en daarna enige sejecties uit Oklahoma van Rogers en Hommer, stein en Show'ooat vroegen niettemin om bijzondere aandacht. Ook dit ge deelte na de pauze kreeg dan ook een dankbaar gehoor. de Opstandingskerk. Muzikale mede werking verleent mevrouw Harmina Langejan-Leem'ourg. Onder voorzitter schap van de heer F. A. de "Wolff zal een forum vragen beantwoorden betref fende de taak der kerk in de gemeen te- In het forum hebben verder zitting de heer D. de Bruyn, jeugdouderling, F. van der Hammen, diaconie, Pfet Plaisier. federatiesecretaresse CJV. me vrouw A. Post-Van der Berg, ouder ling: J. de Pater, voorzitter Commissie Gemeenteavonden: mr. H. Snoep 'kerk voogdij en christelijk onderwijs; Wim F. de Wolff. Schiedamse Jeugdraad. haringhandel. Zijn zoon, de thans 70-ja- rige heer K. Nieuwstraten, was reeds administratief in de kuiperij werkzaam. In 1921 werd de haringhandel beëin digd en begonnen met brandstof. Nog altijd wordt het bedrijf geleid door de heer K. Nieuwstraten, samen met ziin zoon. de heer P. Nieuwstra ten (43). ,.Hct is een groot voorrecht dat wij als ouderen in deze ontwikke ling de jongeren achter ons hebben staan", zegt de heer K. De nieuwe zaak is uiterst modern in gericht naar een ontwerp van de Vlaardingse binnenhuisarchitekt J. 't Hoen. Tegen een donkere achterwand is een grote landkaart uitgebeeld, waar op elektrische lichtjes de vindplaatsen van kolen en olie aangeven. De winkel betimmering is van de fa. P. v. d. Graaf, het schilderwerk van de fa. J. H. Sneep Zoon en de elektrische in stallaties van W. Hartog. VLAARDINGEN-: Herv uur ds P Zijlstra 17 van Antwerpen m.m.v gem Grote Kerk tO uur ds J H Dorgelo kerkkoor 0,1.v. Gijs- de Graaf: "Rehobolhkcrk 9 uur ds S van den Bos 10 .10 uur ds C H van Rhijn en ds O Noordmans bevestiging van Jac West maas hulppred 19 uur ds D Noordmans: Bethelkerk 50 uur ds J van Noort 19 uur dhr J Hoogendam tl C Zondag 50; Imma- nuelkerk lö uur ds J Bouterse 19 uur ds H Slolk van Scheveningcn; Nieuwe Kerk iQ uur dhr A van ZeUcn 17 uur dhr J Hoogen dam H C Zondag 50: Westwijkkapel 10 uur ds S van den Bos 19 uur ds J van Noort HA. Commissie „(fel Woord" zaal Har monie 10.30 uur ds A Klamer Hilversum ..Geloven kan niemand zo maar" m.m.v. Jo Jacobs solo. Ceref kerk Oosterkerk 10 uur ds H J Heynen 17 uur ds Joh Lever; Emmauskerk 9 uur dr F L Bos 10.30 uur idr F L Bos 1" uur ds H J Kouwcnhoven: Pniëlkerk 9 uur ds G Aafbersberg '1030 uur ds H J Kouwenhoven 17 u ds H J Heynen: Maranathakerk 10 uur ds Th Sven li uur dr F L Bos. Chr geref kerk Kerk Emma- str 10 uur ds J Brons van Bunschoten lt> uur ds J Brons; Ds H de Rockschool F de Goedestr 10 uur prof L H v d Metjden van Den Haag 18 uur ds J Brons. ,G"rf sem Kerk Westnieuwland 10 uur ds L Huisman H A 17 uur ds L. Huisman Dankz. ent geref gem Dijks teeg 6.10 en 17 uur ds K van Twiilert. Leger des Hells Bannstraat 5 10 uur Opdrachtsdiehst majoor J Bergs- ma 18.30 uur Openluchtsamenkomst bij Vis- bank 19 30 Openbare samenkomstma) G Kooistra, MAASSLUIS: Herv gem Gr Kerk 10 uur ds K Vogel 19 uur ds M J C Visser R darn (Jeugddienst): herv rusthuis Zonn.eueelde 10 uur ds F H Meijer Sursum Corda jeugd- en kinderkerk 10 uur J Spijker: geb Gen de Wetstr J de Waard. Geref kerk lnv manuelkerk 9.30 uur ds K W Dercksen 16.30 uur ds C Mak: Zuiderkerk 9.30 uur ds C Mak 16.30 uur ds K W Dercksen. Chr geref kerk 9.30 uur leesd 18.30 uur ds W de Joode Den Haag. Geref kerk (vrijs) 3.30 en 14.30 uur ds P Veldstra Leerdam. Ned prot bond 10.15 uur mej da G s Westerouwen v Meeteren H'darn. Leger des Hells 10 uur hei! dienst 18.45 openl sa- menk Markt maj P Hokke 12 en 14.30 uur zond school. Vrije Evans 10 uur E Matgo 20 uur evang samenk Th Diakens geiden. MAASLAND: Herv gem 10 uur ds G Huls Gou da 19 uur ds H J Keijzer. Geref Kern 10 en 14.30 uur ds J Z Potjer HOEK VAN HOLLAND: Herv gem 10 en 19 uur ds H S Wassink. Geref ketk 10 en 16 uur ds P RuUmann. Herv evang 14 uur ds L Vroegtndewcv van Delft. njz herv 19 uur ds J Boers. ROZENBURG: Geref kerk 9.30 en 1430 uur ds De Sruijn van Rotie-dam (Heijplaat). Chr geref kerk 9.30 en 15.00 uur ds H F Rrandsma. - Geref kerk (vrUg) 9-4j f" 15.3u uur ds G Mul Herv gem Immn- nueikerk 9.45 uur ds Hemmes Schiedam 18 uur ds C A Evelein: Westerkerk 8.45 uur ds C A Evelein. SCHIEDAM: Ned Herv Gemeente Grote Kerk 10 u ds A Hoffman en 17 u ds D J Spaling Bethelkerk 10 u ds J G Jansen en 17 u ds J D Smids. Opstandingskerk 10 u ds J D Smids en 19 u Oecumenische dienst H Avondmaal dr L J Cazemier en ds S Cr van der I-Iaagen. Vredeskcrk 9 en 10.4o u ds C van der Steen en 19 u ds mr G A Alma. Amsterdam (Opendeurdienst). Ge ref Kerk Oosterkerk 10 u ds E Pijlman. AVassenaar en 17 u ds J Nawijn. Kethel „De Ark" 9.30 u ds M de Wit. Rotterdam en 14.30 11 ds J Lever, Vlnardingen. Kantine SCF Burg Honnerlagc Gretclaan 159 10 u dr A Troost. Rotterdam en 17 u ds M de Wit. De Goede Haven 10 u ds J Couvéc en 17 u ds E Pijlman. Julianakerk 10 u ds J Nawijn en 17 u ds J Couvèe. Collecten: le Diaconie. 2e eredienst, 3c Theologische Faculteit V.U. Clir Geref Kerk 9.30 u leesdienst en 14.45 ds C den Hertog. 's-Gra- venhage. Ned. Herv (Geref) Evangelisa tie: gebouw Trene 10 en 16 u ds Van Win gerden jr. Babvlor.iënbroek. Baptisten- gem 10 en 19 u ds R Reiling. Oud-Kathol Kerk 10 H Mis. Evag Lutherse Gem 10 li ds J Haltewas, Zaandam. Geref Kerk (vrijgcm) 9.30 en 1630 u ds C Vonk. Ned Prot Bond 10.30 u ds A D Klaassen. Ned Geref Gem 10 en 17 u dienst. Vrije Chr Geref Gem Tuinlaan 50. 5 10 ert 16 u ds I J IJsselstein. Leger des Hcils Lan ge Haven 27 10 u Heiliglngsdlenst, 18.45 Opentuchtprediking. Gerrit Verboonstraat: 19.30 iegerzaal verlossingssamenkomst o.l.v. maj R Reitsma en K AVieringn. Ned Herv Kerk Kethel: De Rank jeugdkerk hr Doelman 9. Dorpskerk 10 u ds J E L Brum- meikamp en 19 u ds D J Spaling. De groepscommandant der rfjkspolitie te Raamsdonksveer verzoekt namens de ouders bekend te worden gemaakt met de verblijf» plaat», van Johannes Joannes Petrus de Wijs, oud IV jaar. geboren te Raamsdonk en wo nende te Raamsdonksveer. Signalement: lang plni 1.75 meier, lichtblond krullend haar, ge kleed in blauwe coat met ceintuur, bruin tweed-colbert, groen-brume pantalon, mohair sjaal, blauw-grijs van kleur en lichtbruine lage schoenen. Hij is sedert, 5 februari 1962 t te plm. 21.30 uur spoorloos. Hij is zwaarmoe- dig en een ongeluk wordt gevreesd. Een ieder die inlichtingen kan geven, wordt ver zocht zich in verbinding te stellen met voor noemde groepscommandant, telefonisch te bereiken onder netnummer 03621, abonnee nummer 575. of met de politie in zijn of haar woon- of verblijfplaats. (Van een onzer verslaggevers) Voor de Hervormde wijkgemeente Grote Kerk I sprak in de zaal van de Rehobothkerk ds. J. H. Dorgelo. Deze predikant die werkzaam is bij het Bel gisch Zendingswerk in Antwerpen, een uitvoerig verslag over de moeilijkheden in dat land. Uil zijn onderwerp Protes tantisme en Katholicisme in België bleek dat de taak van de zending in België een zware taak is. Toch groeit ook in België het protestantisme en is er een toenemende invloed merkbaar. Ds. Dorgelo begon zijn Inleiding met een historisch overzicht- In het verleden heeft Noord-Nederland veel te danken gehad aan de Zuidelijke Nederlanden. Daar was eigenlijk de bakermat van de hervorming als zodanig. Door de over winning van de Spanjaarden en mede tengevolge van de contra-reformatie werd de situatie omgekeerd. Nu is het zo dat vanuit Noord-Nederland getracht wordt door middel van het zendings werk iets te doen ten behoeve van de protestante mede-christenen. Hun aan tal is echter zeer gering. Nauwelijks één procent van de Belgi sche bevolking is protestant. In de Rooms-Katholieke kerk is heel sterk waarneembaar de leer om God te dienen. Er is dus een beweging van on deraf naar boven toe. In de Protestan te kerk daarentegen is het vertrouwen in Gods Genade die van bovenaf- over de mens neerneigt. Vooral in België is dit verschil zeer sterk waarneembaar. (Van een onzer verslaggevers) AP LEERAZAME en humoristische wijze heeft een forum van voet- baldeskundigeu gedurende drie uren antwoord gegeven op vele vragen, die de bezoekers van de forumavond van de Schiedamse Scheidsrechters Vere niging in Musis Sacrum schriftelijk gesteld hadden. Er zijn zoveel vragen gesteld dat de be kende bondsfunctionarissen hoofdbe stuurslid van de K.N.V.B, Dirk Nijs en voorzitter van de afdeling Rotter dam van de K.N.V.B. de heer Jan Bijloo alsmede de scheidsrechters Ka- rel van der Meer en Piet P. Roomer, de doelman Andries van Dijk, de trai- Excelsior, enz. 20: gez. gym- 20: Bethelkerk, Avondgebed, Trefpunt, Uitvoering VL AARDINGENZaal NIVON: Marionettentheater Stadsgehoorzaal, Uitvoering nastiekver., 19.30. MAASLAND: „Euterpe" in ton.. 19.30, Bijkantoor Vlaaröingen: Smalle Haven straat 11 voor red., adm. en adv.: tel. 6775 (b.g.g, voor red. 0.10 1155881, Apotheek: Walrave. Sehied.weg. tel. 2093. Klachten bezorging: Joh. Poot. Gera niumstraat 28. tel. 3345. maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. 's Zaterdags van 1718 uur. Agenten: W. Hagcnstein. Emmastraat 103: mevrouw C. M. de Keijzer-van de Bie. P. C. Hooftstraat 17; Joh. Poot Ge raniumstraat 23. tel. 3345. Belangrijke telefoonnummers: Mel- dingspost brand- en ongevallen 4444.: G.G.- cn G.D.-waarschuwing 5241. (Van een onzer verslaggevers) DE ontwikkeling van Schiedam in zes eenwen zai in beeld worden gebracht als de Schiedam se gemeenteraad accoord gaat met het voorstel van B. en W. Voor een 'bedrag van 5.0(H) wil len B. en W. de opdracht verstrek ken tot het maken van maquettes die de historische ontwikkeling van Schiedam gedurende de periode van 1500-1960 in beeld brengen. Tevens zal een prognose van het toekomstbeeld worden gegeven. Het Bouwcentrum te Rotterdam zal maquettes vervaardigen die Schiedam in de jaren 1550, 1750, 1900, 1945, 1960 en dan de toekom stige ontwikkeling van Schiedam schematisch voorgesteld tonen. (Met waardering nemen wij ken nis van dit voorstel van B. en W. Niet duidelijk is ons waarom het jaar 1550 ais begin is genomen, mogelijk dat wordt uitgegaan van de eerste plattegrond van De Gheyn, maar aantrekkelijk is het denkbeeld ook maquettes tc doen vervaardigen van de periode van het verkrijgen van de stadrech ten in 1275 en mogelijk ook nog wat schematische voorstellingen te maken van de vroegste perio des (150 v. Chr. - 1200). Derge lijke maquettes zullen beziens waardigheden kunnen zijn in hei Stedelijk Museum en later zullen ze met de archeologische vond sten sieraden voor de vitrines van het nieuwe stadhuis kunnen zijn. Redactie) Een nieuwe en een nog te bouwen gereformeerde kerk in Schiedam zal» len iuidklokken krijgen utt Den Haag. Twee hiidklokkén hangen nu nog in de toreii van de Oosterkerk in Den Haag, maar binnekort zai de gereformeerde kerk „De Goede Haven" aan de West- frankelandsedijk de lang begeerde luid- klok krijgen. Tc lang heeft de stalen toren eenzaam aan de kant van fe Wilhelminahaven gestaan. De commissie van beheer van de Gereformeerde Kerk Ui Schiedam heeft deze twee Iuidklok ken aangekocht Voor het aankopen van een luidklok voor de nog te bouwen gereformeerde kerk in Nieuwland werkt al lang een. actiecomité dat via oud-papieracties, contactavonden e.d. gelden bijeen wil zamelen. Het is echter de vraag of een van de twee aangekochte klokken ge schikt zal zijn voor Nieuweiand. Bij de Goede Haven in Sehiedam- Zuid zal de luidklok geen concurrentie hebben, maar in Nieuwland moet reke ning worden gehouden met de toon hoogte van de klok van de Ops tan dïngskerk. van de Mokken van de rooms-katholieke kerk aan de dr. Schaepmansingel en de Grote Kerk. Mocht de toonhoogte van de gekochte klok een dissonant worden temidden van de reeds aanwezige klokken van de andere kerken dan zal deze klok weer worden verkocht. Aangeschaft zijn een grote klok van 1.20 meter hoog en een middellijn van 1,20 meter alsmede een kléinere klok van 1.05 meter hoog met een middel lijn van 1,05 meter. VEILING WESTERLFF DE LIER. 8 februari Andijvie 150187, Boerekool 3134, Uien 3340, Alicante 205, Prei Al 681.BI 60. Witlof Bil 49—58, Was- peen 31—50. Stoofsla r 84123. alles per kg. Knolselderij A 14—22, B 6—16, Sla I 31—43. II 1-iU28, Cl 16Vii25. alles per stuk. Peterselie 491-2, Raapstelen W'2, Selderij 48—53, alles per bos. Spruiten A 1280—1390, B 1420—1840, All 370—1080. BH 250—970, CII 180. Dl 470—730, alles per kist, 34 ton spruiten, 183.000 krop sla, 2400 stuks knolselderij, lloo kg stoofsla, 1500 kg liien, 100 kg prei, 250 kg andijvie. 7000 kg was- ner Toon van der Ende en de sportre dacteur Piet C. J. Heyster niet alle vragen konden beantwoorden. Voorzitter J. Bijloo heeft vaardig telken male enkele leden van het forum het woord gegeven. Aan het slot heeft Dirk Nijs op de hem bekende wijze heel geestig van zijn waardering ge tuigd voor deze instructieve openbare bijeenkomst. De waarnemend voorzit ter van de S5V de heer L. Scbottin-g heeft het welkomstwoord gesproken, hij heeft ook de forumleden uit waar dering voor hun heldere toelichtingen een presentje geschonken. Gesproken werd over de verbetering van het spelpeil en wat -de methodes moeten zijn om te komen tot meer prestaties. Alle forumleden meenden dat men dan bij de jeugd moet begin nen. Deze dient meer leiding en oefe ning te krijgen. De heer Nijs noemde het nonsens te menen-dat een scheids rechter oneerlijk zou zijn. Gesteld werd dat de belangstelling voor het semi-prof- voetbal daalt en voor het amateurvoet bal stijgt ,in Nederland. De heer Nijs noemde het geen degra datie als een seml-prof In de rijen van de amateur-voetballers, komt. Gevraagd werd wat hef 'fórum dacht van het toe treden van vrouwelijke scheidsrechters: De heer Nijs zag geen bezwaren, hij meende dat het, wel goed kon gaan waut „de vrouw is thuis toch altijd al scheidsrechter". Het forum a-chtte het verklaarbaar dat de terreinen voor het spelen van ju- nionvedstrijdlen eerder afgekeurd wor den om het daardoor mogelijk te maken dat de senioren mogelijk wel kunnen voetballen. De heer Nijs meende dat een scheids rechter ook weieens niets moet kunnen zeggen en horen als spelers opmerkin gen maken, maar de heer Heyster was voor straffe leiding met als gevolg het van het veld zenden van spelers. Het forum verklaarde zich unaniem voor het verplicht stellen van het me disch keuren van sportbeoefenaren, of zij nu betaald of amateuristisch sport beoefenen. De deskundigen meenden ook dat de maximum leeftijd van scheids rechters genist wel hoger gesteld kan worden dan nu gebruikelijk is. dienaars zullen gezamenlijk de tafel bedienen. In verband met de .te. ver wachten aanwezigheid v-an leden yan andere kerken zal zo nodig een koste toelichting op de - dienst worden- gege- •ven. Wij vernemen nog, dat beide kerkera- den reeds in principe het er óver eens zijn geworden, dat met een volgende oecumenische avondmaalsdienst zeker geen jaar, zoals dat elders wel het geval is, dient te worden, gewacht.. Deze avondmaalsdienst staat open voor alle leden van ande-a kerken die m hun eigen kerk gerechtigd zijn, a-an het avondmaal deel te nesnen. Zondagavond 11 februari houdt de Baptisten Gemeente te Schiedam een bijzondere evangelisatiesamenkomst in het Jeugdhuis, Lange Haven 97. Ds. R. Reiling zal in deze dienst voor gaan. Bovendien wordt medewerking verleend door de bekende zanger van het eenvoudige geestelijke lied' John Buurman en zijn hammondorganist Flip de Koning. Beide laatsten wer ken wekelijks mee in de radiouitzen dingen van het Nederlands Evangèli- satieteam en in vele samenkomsten in Nederland en België. De bijeen komst begint om half acht en is toe gankelijk voor iedereen. Ten bate van de TBC-vereniging Zonnegloren, zal Schiedams Toneel op woensdagavond 21 februari in gebouw Irene het toneelspel „Altijd Zonne schijn" van Michael Brett opvoeren. In de Vredeskerk aan de prof. Foels- laan te Schiedam zal zondagavond. ,om zeven uur een Open Deur DienSt worden gehouden. Mr. ds. G. A. Al ma. Amsterdam, zal spreken. 9 Voor de Hervormde Vrouwen Dienst wordt dinsdagavond een huisbezoek- sterscursus gehouden in de beneden zaal van de Opstandingskerk in Schie dam. De Ned.Christen Vrouwenbond afde ling Schiedam-Nieuwland komt don derdagavond in het wijkcentrum Nieuwland bijeen om te luisteren naar mej. K. Poot. die vertellen zal over: „Schilderkunst van de 15e eeuw tót heden". I Tot vicaris bij de Ned.Herv. Ge meente in Schiedam is benoemd mej» E. A. Bos uit Amersfoort. Sportcentrum Keinier Hulsker: Judo» wedstrijden, 18. Wijkcentrum Nieuwland: HBS-ver. On der Ons, Contactavond, 20. Sursum Corda: IJE koor, Bijeenkomst, 20- Musis Sacrum: Pers. ver. 'Roml,: Feest avond, 20. De Goede Haven: Instuif, 19. Jeugdhaven: CJV Passé Fartout, 19,V Lutherse Kerk: Oecumenisch. Avond gebed, 19.30. Opstandingskerk: Oecumen. Avond maalsviering, 19. Jeugdhuis, Lange Haven 97, Schiedam: 19.30 Evangeüsatiesamenkömst, m.m.v. ds. R. Reiling, John Buurma en Flip. Se Koning. Musis Sacrum, Brinkera Margarine, Films, 36.15—23. Arcade, Ned. Ver. De Verzamelaar Ruilbeurs, 19.30. Sursum Corda, Wijkgemeente 4, Ned- Herv. Gem., Ontmoetingsavond, 20. Dagblad ,-,De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 113583 toestel 51 (b.g.g. 30037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost. Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm 64666; G.G. eij G.D. waarschuwing 69290. Sted. Museum: Expositie „Roem der Romantiek" (tot 18 febr.). Apotheken: Evers, Lange Haven. VLAARDINGEN: Gehuwd: Gerrit van der der Houwen. 23; Klaas Bot, 22. en WiUemiin- TPVPn nJ i on \T e t-io T/\h - nn Uai, «va a dO 4 44a *71J te. Hoeven 54 j en Maria Johanna Hougee 42 j. Emery Alouisius Franciscus de Schrijver 26 j en Johanna Cornelia Schippers 21 j; Tiemen Roskam 64 j en AKda Heere 51 j. Geboren: Sonja d v A Velsink en D Post; Gerard z v J Drukker en J Brand; MendeLs- sohnplein 30d; Johanna dvJ Leveren N Labru.iere, Karei de Grotelaan 139; Corae- lis z v C Brobfaei en J Groeneveld, Bredero- straat 37; José d v A G van Isperen en M T Kouwenhoven, Hortensiastraat 11b; Janne tje Johanna Martina d v J van, der Harst en A de Bruin Spoorsingel 13. Overleden: Komelis Groeneveld, 88, wedr C de Goede, NIc Beetstr 19;Cornelis Ma- peen, 180 kg druiven, 738» kg Witlof. 1300 leg j chiej Limburg," 69. eehtg v H Ruijs, Ruych boerekool. 40» bos raapstelen, 20» bos peter- aver3tr 12; AletU van der Rhee, 88. wed v C 'selie. 3000 bos selderij. Advertentie HOOGSIIMT pc LIER VanNOUAMD MAAioyn MAAWIUI* Gedurende het weekeinde zullen in bijzonde re gevallen dienst doen de volgende artsen. Vlaardineen: H. S. M«IU-r. Hofluan 31. tel. 2203 en W. H. Karrcman. Joh. Westerweel- S Schhidam^VA H. F. Meijer, swammerdam- singel 43, tel. 68686. F. Jungcrius. Jacob La s-1 laan 8. tel 67355 en P. J. W. Beukers, Burg. Knappertlaar, 76, tel. 63004. Rozenburg: H. C. v. d. Graat, tel 203. Hoek van Holland: H. J. Fokkens, Maassluis': °P° L. Wekker. Govert Flinck- i Plein 2t. p v, Veearts Vlaardingen cn Maasland, t. n Klelnjan, Pr. Irenelaan, Maasland. Itt één van de weinige spectaculai re bouwwerken die op het ogenblik in Vlaardingcn worden uitgevoerd, begint enige tekening te komen. De orote bouwput voor het Liesveld-via- duct is allang geen echte put meer. De betonconstructies die straks het wegdek moeten dragen komen al me ters hoog boven het maaiveld uit. tAchtergrond van de foto). De derde fase van de winkelbouw is thans glas- dicht geworden. a In Vlaardingcn bestonden op 1 ja nuari van dit jaar 461 samenwomn- "en van twee gezinnen in één woning cn tien samenwoningen van drie ge- in öen woning. Samenwoning van een gezin met een alleenstaande was er in 313 gevallen. Het aantal alleenstaanden dat alleen een woning bewoont bedroeg 1.165. Het totaal aantal Vlaardingse gezin nen bedroeg op 1 januari Ij. 8o4 waarvan er 16.571 zeltstandig (alleen) in een woning woonden. Tweehonderd veertig gezinnen best&sn uit negen of meer "personen. De verdeling van het aantal gezinnen per wijk is als volgt: Centrum 3.155, Vettenoordsepoider 2 512. Oostwijk 2.425. Indische w-ijk 1 6ic! Babberspolder 4 223. Vlaardin- ger-Ambacht 1.497, Westwijk 2.42b Zoals reeds eerder gemeld, bedroes, heht totaal inwoners op 1 januari 19b- 65h56(L_^^ 0penbare bibliotheek te Vlaardingen boekte de volgende aan winsten: Romans: Arnaud. G. Het het totaal inwoners op 1 januari 1962 loon van de angst. Arnothy, C. Piek- is 4: asW: i nick in Soiogne. Bates. H. E. Vlucht uit Birma. Baum, V Caralinda. Berk hof, A. De dood is in Napels; detec tive-roman. Bordewijk, F. Tijding van ver. Braun. F. F. Over liefde praten wij later. Carr. J. D. Moord op de tennisbaan; detective-roman. Chester ton, G. K. Father Brown laat zich niet foppen; detective-roman. Dau- mann. F- De ondergang van de Da- kota's: roman over de laatste india- nenoorlogen. Dekker, M. Jozef duikt; oorlogsroman. Dreux. D. Vals goud; historische roman. Eekliout, J. H. Juffrouw Jones uit Brightstead. Fabri- eius, J. Venetiaans avontuur. Frank, W„ en B. Rogge. Onder vreemde vlag. Gogh-Kaulbach, A. van Op de drempel vol geheim. Guareschih.h G. Don Camiilo in Rusland- Gijsen. M. Telemachus in het dorp. Hambraeus, A. Herder in Uddarbo; domineesro man. Havank. Polka mazurka; detec tive-roman. Innes, H. De gedoemde oase: avonturenroman. Jong, D. de Hannibal de Carthager; biografische roman. Kampen. A. van Zee zonder genade. Kloek. D. Toch komt de len te, Kolbenheyer, E. G. Amor Dei; Spinoza's levensroman. Koptjajewa, A. Dokter in Moskou. Larsen. J. Dok- lersvrouw in de jungle. Lee, H. Spaar de spotvogels. Loon. F. van j Rozen in bloei. (Deel 3). Manen-Pie-; ters. J. van Een nest vol tuinfluiters- j tDeel 2). Mares, S. Wie werpt deiW steen? Nordhoff, Ch. en J. N. Hall. 1 De muiterij om de „Bounty". Falum-1 bo, N- De papieren kooi. Panhuysen, I J. De pornograaf; humoristischeh ro-l ovGiovi -fxteiLts vüu aer «nee, a j Ritmeester, Verpl. Chasséplein 5. Geboren: Thecla Harriëtte Rosa d van C A L Ammerlaan en EHM Groenewegen, Kluiskade 22a; Gerrit z van M van dea i Berg en J van der Kaaij', Burgerweg 5. Ondertrouwd: G G J van de Water 32 en M W Fieters 32 j. VLAARDINGEN. Ondertrouwd: Leendert van Noort, 21, Dahliastraat 10 en Anna Maria Voogd, 17. Schiedam; Leendert Stolk. 26, Franciscastraat 24 en Bertha Maria Linders. 18. Schiedam: Adrianus Quak. 23, Rich Hol straat 50 en Maartje de Zoele, 18. 2e Spoor straat 3: Jan Baksteen 22. Dijkiaan 15 es Elizabeth Maria Fonclw. 18. Ant Heinsius- strsat 2; Cornelis de Bloois, 32, Westnieuw land 78 en Andriita Tieleman, 27. Dijkiaan 29: Arie Harteveid, 27. 2e v. L. Gaelstraat 83 en Eugenie Martha Fiilekes, 23, 2e v. L. Gael straat 83: Adrianus de Wit, 22, Baljuwstraat 35 en Lena van den Berg, 23, Schimmelpen- ninekstraat 13B: Getrouwd: Johan Bautz. 22, en Henderijn- tje Cornelia van den Oever, 21; Arie Cornelis Quist. 42, en Antje Lambertha van Xesteren, 47; Paulus van den Berg, 26, en Helena van man. Roelants, M. Alles komt terecht, Sinclair, U. Petroleum. Stewart, M. Wij bleven mensen. Streef. N. De oudste ochtend. Voor middernacht; de beste griezelverhalen. Vries, J. de. en M. Reiss. Maartje en Maartje. (Deel 4>. "Waiker, D. Man in de storm. Werf. A. A. van der Terzijde: streek roman. Zandstra. E. Volk en water land: streekroman. Zuydveen, H. van Noodlanding. Midden in de nacht is de 25-jarige P. J- v. G. uit Maasland op de "Laan 40-45 in Maassluis met zijn auto te gen een lichtmast gereden. De politie kreeg een telefoontje van een bewo ner van de Frans Halslaan. die wak ker werd van de klap. Van G. was uit Rotterdam gekomen en bij de kruising verkeerd afgeslagen. Hij moest uiteraard naar Maasland. Won der boven wonder liep de man geen letsel op. De auto natuurlijk wel. Maandagavond wordt in gebouw Ar cade aan de Lange Haven te Schie dam weer een ruilbeurs gehouden on der auspiciën van de Ned. Ver. De Verzamelaar. tje Zonneveld. 18: Leendert Johannes Lam bert::;: Herrewijnen, 19, en Grietje Edens, 20. Geboren: Ingrid, d v C Bakker es P T G Broere, Kamerling Onnesstr 227; .Wilhelmina, d v A F ent: jr. e en W Bosdijk, Boerhaavestraat 18, Ferdinand, z v F van, den Boogert en p C van Noort, Fr Hendrikstr 52; Juno .Hillegon- da Johanna, d v J J de Ligt en J Verwflij, 2e v. L. Gaelstr 16-2. Overleden: Leendert Punt, 78, wedr. v A Hagen-dijk. Emmastraat 721; 'Sara Stoffelina Bijl, 74, echtg v W Lie vaart, Dijkiaan 63. - ROZENBURG. Geboren: Dirk Cornells, z van A D Berkhout en L M de Jong. - Ondertrouwd: J. vd Knaap, 25 ir. en j jj Oosterlee, 23 jr, Getrouwd: C Kop pert en G ten Hoeve. HOEK VAN HOLLAND. - Geboren: En- geline dr. van A. v. Dop en G. v. d. Meer. GetTouwd: G. Benard 19 jr en A. E. Vermeu len 19 jr. MAASSLUIS. Geboren: Louise Petra» dr. v. D. A, Schonenberg en L. Koek. Ondertrouwd: O. c. Bentvelzen en Tb; M. Morcus; K. 't Hart en J. A. Cats; 'G. A. Nijssen en P. J. M. Zwaard; G. Hooijmèijer en E. Luijendijk. Getrouwd: G. van der Snoek en H. Paalvast. Overleden: Arij Baa- tenburg de Jong, cud 86 jaren, wedr v T de Niet. SCHIEDAM. Getrouwd; J P van Zon, 2i jr en W I Radstake, 24 jr; P J C-i Arnold, 25 jr en G A Schilder, 24 jr;. A A C den Hamer. 25 jr en W H van der Stap, 26 Jg A J Ballons. 26 jr en J G Kap, 25 jr.- H F de Beur., 26 jr en FF Liefbrber, 19 jr; A Kiupscheer. 25 jr en CEHer mans, 25 jr; W J Bekkers, 22 jr en G A Vredebregt. 21 jr; R R van der Meer, 21. jr en A J Rcodbol, 19 jr; K W de Rouw, IS jr en H M de Boer, 18 jr; G Bouwman, 22' jr en S M A Stom. 24 jr. Ondertrouwd: M Brons. 25 jr en G H. Ver- hoeff. 19 jr; J J A Garnaat, 24 jr en W" J Pegels, 19 jr; J W Hemmes, 23 jr en H C ;?n-„rftifurs> 18 jjr: E J Herke.mil 25 jr en H M Verluide. 27 jr; P tie Jager, 21 jr - én. A 1 van der Hoeven, 21 jr; J A van Krim-: pen, 25 jr en C Luijendijk, 21 jr; P A J Meuldijk, 21 jr en A E Boon. 20 jr: F M Reese, 27 jr er, T G Westerman, 22 jr: K Saas, 24 jr en L A Hoppstein. 19 jr; J schenk. 20 jr en R Trie). 21 jr; H Semeijn. 41 jr en J C -w van der Velden, 44 if A T A Smulders, 25 jr en J G C Peek. 24 Geboren: Marilyne N A d v M F Wascn en C G E Lammers Lisnet; Monique d 'v- A van 't Sand en F 11 van der Sluis- Franciscus H J z v H G M Arnold en E P A Aerts. SCHIEDAM Geboren: Antonius C. z.v. A. H. van der Graaft en C. A. Gorter; Ingrid d.v. P. Tettelaar en M. de Bruin: Anna d.v; J- Snijders en G. G. SehuJze; Petrus A. M Ap- van den Berg en M. A. Oudendijk;'. Peter z.v. p. Jonas en F. Stangl; Marcel z.v. A Brouwer en J. V. Feijen. Overleden: A. J. Jung, 72 jr.; A. van der- ■txuil, 80 jr. VISSERIJBERICHT IJMU1DEN /5090. KW 148 ƒ4130, KW 93 f 3 iS J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1