Teleurstellende matches van HBSS, PPSC en GSS Storm rukt acht Hervormden en Luthersen vierden samen avondmaal Resultaten zaterdagvoetbal pover ONVERHOEDS pei.ei'rstii r F\n Clubs kwamen RS STOKVIS® Weinig meldingen over schade Gasfitter onwel bij zoeken naar lek in leiding In Opstandingskerk te Schiedam Gewonden bij o vers leken mini DE ROTTERDAMMER MAANDAG 12 FEBRUARI 1962 PAGINA 3 Advertentie Gezien de enorme belangstelling voor de 1962-modellen van AUSTIN verlenging van de Austin-show in de van 12 t/m 16 februari 1962 geopend van 10 tot 22 uur bij uw Austin-dealer voor Rotterdam e.o. SLACHTOFFERS GROTE ZEMEN grootste |r}l IH'I SPONSEN imiij i 11 KY/ASirn Advertentie I u,Kb VALLEN O zon de resultaten nen een kwartier had GTB een 2—0 voor- ,van. Sschiedamse voetbalclubs In 1 sprong genomen. Eerst was het GTB's zaterdapvoetbal. Zowel HBSS, PPSC RCICld' VCLT1, linksbuiten die enige spelers passeerde us t»ss kwamen door nederlagen verder om daarna met een hard schot de keeper •an de kopgroep vandaan. PPSC dat toch I te passeren. Kort daarna was het de roede kansen heelt op de titel speelde zo T)0I7)71 linksbinnen die met een uitgekookt tikje •leent dat Vlaardingen met 3—t kon Leo r via binnenkant paai er 20 van maakte, «gevieren. Het leek er „n „r nast in ~y 1 1 'Wrv/T thAAv wiet urflpni Ha cfan/1 /vn 10 Dinsdagmorgen om 9 uur be ginnen wij met de verkoop van een grote partij dubbeibrede damesstoffen. Dames stoffen van een pracht kwaliteit kreukherstellende fi- brenka in velerlei soorten w.o. de mooiste strtietuurdessins. Niet alleen voor japonnen, maar ook voor rokken, deux-pièces en kinderjurkjes. Dubbeibrede stoffen uit de se ries van zeven on acht gulden de meter, koopt U morgen voor nog géén drie gulden per meter. llllll E N ZONEN N.V. ÊOOÊ Heiman DuUatrrpltm 3, Rotterdam, telefoon 350S0 - toestel 266 Bü het zoeken naar lekken in de gas leiding in de Willem de Zwijgerlaan te Schiedam Is de 28-jarige M. de Bruin uit Klaaswaal onwel geworden. Hjj Is ter observatie in het Schiedamse Gemeente ziekenhuis opgenomen. Een voorman-gasfitter was met vier man personeel in de Stadhouderslaan en de Willem de Zwijgerlaar, aan het zoe ken naar lekken in de gasleiding. M. de Bruin is tegen de voorschriften in zonder gasmasker in een put gestapt, waar ver moedelijk een lek in de leiding zou zijn. Toen De Bruin de buisleiding schoon maakte spoot het gas met kracht uit de leiding, daarbij de een meter diepe put vullende. Toevallig reed juist de surveil lancewagen van de politie voorbij die daardoor direct de G.G. en G.D. kon alarm-eren. De heer De Bruin verrichtte het werk in opdracht van zijn werkgever de firma Kraayeveld uit Barendreóht. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dub beibrede damesstoffen, diverse kwaliteiten in een schat van kleuren. per meter ■voor Jr viteiten. Toch dient voorkomen te worden, dat Schiedam een kale en daardoor levenloze stad wordt. De bo nten met hun eigen grillige struc tuur geven de sfeer aan de wijken. Voordat we alle bomen kwijt zijn zal het goed zijn dat de gemeenteraad in het vervolg bepalen gaat welke bo men er nu wel en welke bomen er niet verdwijnen mogen. Al even be langrijk is dat diegemeenteraad dan tevens gaat bepalen waar weer bo men en dus geen hengelstokken, zul len worden geplaatst. l t pebogen over het stuur duwden de ri Schiedammers zich vanmorgen naar hun werkgevers. Het stormde en het stormde zo angstwekkend dat de bomen hun kruinen ter aarde bogen. Ongetwijfeld zuilen dan ook wel weer bomen, takken en ander groen het slachtoffer worden van de felle wind. Dat valt dan te betreuren, maar toch geloven wy dat er acht dient'te wor den geslagen op een andere vorm van afbraak van het groen in onze stad. Bomen ztjn de longen van een stad hebben de onderwijzers geleerd en als da: inderdaad zo ts dan gaat Schie dam het benauwd krijgen want de longen krijgen steeds minder lucht. thersen belijden dat Christus tijdens het avondmaal in brood en wijn licha melijk aanwezig is. Alleen is er ver schil in de wijze waarop. Beide kerken hebben toen een overeenkomst geslo ten waarin zij eikaars avondmaalsvie ringen erkennen en waarin zij ook besloten tot kanselruil. Dr. L, J. Cazemier, hervormd predikant las daarop het formulier voor uit het dienstboek van de Hervormde Kerk, omdat de dienst ook in een hervormde kerk werd gehouden. Gezamenlijk be dienden de predikanten de tafel. Ds, v. d. Haagen besloot de dienst met een avondgebed. Alle aanwezigen ba den tenslotte gezamenlijk het Onze Vader. Er was voor deze dienst, ook van leden van andere kerken, grote belangstel ling. Het ligt in de bedoeling dat er niet een jaar voorbij zal gaan, voordat men weer gezamenlijk het avondmaal zal vieren. Op 28 februari zal de Oecumenische Kaad van Schiedam weer bijeenkomen. Dan zal ook het punt van de gezamenlijke avondmaalsvieringen ter sprake ko enen. IN de Opstandingskerk in Schiedam is zondagavond voor het eerst een oecumenisch avondmail gehouden. Deze avondmaalsviering ging uit van de Her vormde Gemeente en de Lutherse ge- meene. Van beide kerken was een pre dikant aanwezig. De Lutherse predikant, ds. S. G. v. d. Haagen, gaf voor de vie ring van het avondmaal een korte in leiding. Hjj hield een korte preek naar aanleiding van de bijbelwoorden: „Doe dat, totdat Hij komt". Ds. v. d. Haagen gaf een korte uiteenzet ting hoe dit oecumenisch avondmaal tot stand is gekomen. Hij zei dat er de laatste jaren veel onbehagen is over de verdeeldheid van de protestante kerken. In het bijzonder geldt dat voor de avondmaalsviering. Men is toen ge zamenlijk gaan studeren over het we zen der kerk. Heel belangrijk was daar bij de geloofsfeiten te scheiden van „bijzaken", hoe belangrijk die ook mo gen zijn. Gezamenlijk hebben Hervormden en Lu thersen onderzocht wat hen scheidde en waarin zij een gezamenlijk stand punt hadden. Men is begonnen met het avondmaal. Zowel Hervormden als Lu- Advertentie) speciaalzaak

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1