Overweldigend afscheid ulo-hoofd S. v. Asperen A.R. helpt kiezers voor stemming met regeling Man sloeg wachtmeester neer: eis twee jaar Volkstu i riders met kalm slot Bijeenkomst Rehohoth-ulo in Goede Haven dat smaakt t Jij ~vi ,u. &LJ f b mm m Voorzitter en secretaris nu herkozen Rotterdamse kroniek il groeide In zijn periode school onstuimig DOUWE EGBERTS Dronken sla«rer botst met auto 1 rr Cefa vertoont Spel met vuur: brand in huis ,5De Indringer Diefstallen in abattoir Leefde van gestolen melk Kwestie werd uitvoerig uit doeken gedaan Goed werk bij voorselecties KNCGV- Maasmond Vermeende brand in een keuken M O lil DE KOTTKKDAMMEK PAGINA 3 WOENSDAG 14 KEBKiiAKl VM>2 Waardering Spijtbetuiging Goede daad Zachte geurige pijptabak ïn handige piastic tabakszak sa tsè Dankwoorden .11 MANKEMENT TE SMAL Vandaag -...en morgen en dagelijks HARING BUSSEN Ongewenst Te laat j Gespaard? f mm 1 V-°£-*e T.vveek met P I Mil Don Haag ging heeft het bestuur oen- stemmig verzocht of de heer Van Aspe ren zijn opvolger wilde worden. Dat geschiedde op 1 januari 1959. (Van een onzer verslaggevers) ryAT de jeugdige heer S. van Asperen in korte tijd veel sympathie in Schiedam heeft verworven is dinsdag avond in De Goede flaven duidelijk geworden. Nog nooit is de nieuwe kerkzaal zo vol geweest. De ijverige beheerder Bezemcr moest stoelen naast dc banken zetten om alle kin deren en hun vele ouders een plaats te kunnen bieden. Volwassenen en leerlingen hebben met toespraken, met zang en ook In het persoonlük contact gewaagd van hun leedwezen dat de heer Van Asperen uit gezond heidsoverwegingen zijn functie als hoofd van de groeiende Rehoboth ULO ter beschikking moest stellen. HU zal nu in een stillere omgeving zijn werk als onderwijzer hervatten. Tijdens deze sfeervolle bijeenkomst heb ben leerlingen en ouders ook kennis gemaakt met het nieuwe schoolhoofd de heer Boekhout, die tevoren door de voorzitter van de Vereniging voor Ge reformeerd Schoolonderwijs de heer A. Hoek is geïnstalleerd. Naast vele vrien delijke herinneringen aan Schiedam zal de heer Van Asperen ook tastbare aandenkens meenemen, ito schonken twee meisjes al bij de aan vang. en ook iets tegen de regie in. bloemen, later overhandigde de heer Hoek een boekenbon en heel verras send boden twee leerlingen na de pauze een mooi radiotoestel namens de f, ouders) aan. - De grote belangstelling maakte het noodzakelijk dat voorzitter A. Hoek wat later moest beginnen dan in de bedoe ling lag. Na de samenzang heeft Marja Pieterman het gedicht Vitellus van Wil lem de Nierode doen horen. In zijn welkomstwoord wees de heer A. Hoek op de betekenis van deze bijeenkomst. Hij betuigde de spijt van het bestuur over het vertrek van de heer Van Asperen. die de school steeds zo uit nemend heeft gediend. De heer Hoek stelde dat het bestuur steeds waardering heeft gehad voor het Gevoelvol heeft de heer S. van Asperen werk van de functionaris. ..li hebt altijd zijn talrijke gehoor dank gezegd en toe- op uitmuntende wiize leiding weten te gesproken. Hij hoopte dat zijn leerlingen geven. Alles wat de school betrof was j nog eens naar Nieuw-Vennep zouden bij u In goede handen. V gaf zelf het i schrijven, ze zouden antwoord ontvangen, goede voorbeeld", zei de heer Hoek. die1 Hij vond het niet prettig de leerlingen stelde dai dit voorbeeld stimulerendi van de vierde klas juist nu in de moei- werkte op hel personeel. Mede daardoor lijke periode voor de examens te moeten waren de verhoudingen goed. j verlaten. Dank bracht hij zijn vrouw die Ue voorziter vertelde dat de heer Van hem een grote steun is geweest bij dit Asperen in oktober 1955 zijn werk aan j werk dat hij voor alle leerlingen goed de school begon. Al spoedig was hij een j heeft willen doen. 8N?vvaardeerde kracht. Toen het vroegere i Vlak voor de pauze heeft het nieuwe schoolhoofd, de heer Van Gent, naarj hoofd gesproken. Hij achtte d*a persoon Met waardering getuigde de heer Hoek van het feit dat de school m die periode gegroeid is van een leerlingenaantal van 181) naar 250. Hij merkte up dat de huis vesting van deze leerlingen zorgen baart. Achter het Blauwe Huis werden wat oude lokalen ter beschikking gesteld. „Onder zeer moeilijke omstandigheden heeft u moeten werken maar u versaagde niet." De heer Hoek stelde dat er sinds september enige verbetering is. Het stij gend aantal leerlingen maakt echter ook een stijging van ae leerkrachten nood zakelijk. Gezien het goede werk en de huidige moeilijke omstandigheden meende de heer Hoek dat bestuur, ouders en leer lingen veel dank aan de heer Van Aspe ren zijn verschuldigd. Hij was blij dat het de heer Van Asperen steeds een vreugde is geweest „te mogen arbeiden in Gods wijngaard". Hij hoopte dat hij ook in zijn nieuwe standplaats za! kun nen werken in dienst van het christelijk onderwijs. van de leerkracht niet het belangrijk ste. Van belang is bij het christelijk onderwijs dat de kinderen gevormd worden als mensen Gods. Hij besprak de grote waarde van liefde, tucht, gehoorzaamheid. Sprekende over af scheid en intrede op deze avond stelde hij dat ..het is God die ieder zijn plaats wijst". De leerlingen uit alle klassen hebben beurtelings vele liederen gezongen. Zij deden dat kennelijk met veel toewijding. Voor de ouders werd nog gesproken van de waardering voor dc heer Van Asperen. Ook de leerlingen lieten zich niet onbe tuigd. De heren NI. Scheurwater en de oud-collega van de heer Van Asperen de heer Joh. E. .de Vries hebben met fluit en orgel prettige muzikale bijdragen geleverd. Zo kreeg deze mooie avond voor de heer Van Asperen een onvergetelijk karakter. De leerlingen gingen heel laat, na elf uur, naar huls. maar de heer Van Asperen had als schoolhoofd al zijn laatste goede daad gedaan.. Hij had mee gedeeld dat de jeugd vandaag eerst om half elf op school behoeft te komen. Advertentie Coopvaett xWNOlZSjL C1 iU'KGERlJJKK STAND f Annfin/iM SCHIEDAM, Geboren: Nico laas. z v J va der Waal en M Schipperus; Mariene J. d v Hierna memoreer tie de heer Hoek <ie;^ S°l£n?ijn L V£5 Co*L"e.lia lrwvfyKoo» u«„- a d v W G L Poels en T G Jacobs: Petronel- loopbaan tan de opiolger. de httr A.la F d v. p van der Bur(f en E Kuiper De 29-jarige slager F. H. H. is van- nj nacht onder invloed van sierke drank op het Willemsplein met zijn personenauto tegen een boom gebotst. Een mede-inzit tende werd licht gewond. C. Boekhout, onderwijzer aan de Keu- Overleden: l T Slingerland. 62 J: C H Rij- ehenius-ULO in Rotterdam. In 1940 was ken. 67 ,i. eciug van p Triel: D van der de heer Boekhout bij de Kon. Mare- j Kraan, 77 j: H'staver. 75 j. wed van G van Chnussee. dat bleef hij tot 19+7. ..Toen der Endt: H M van Dijk. 87 j, wed van P - - - - 1 B de Haas. was het genoeg, zijn liefde voor het christelijk onderwijs dreef hem terug." j Na de lagere scholen in Barendrecht en i Slikkerveer kwam hij tenslotte bij hetj ULO. Nu is hij tot 1 maart ien sinds! 1955) onderwijzer aan de ULO tel Rotterdam- Hij heeft daar al voorbe-j reidend werk voor het hoofdschap i verricht omdat hij waarnemend hoofd is. De heer Hoek stelde dat het bestuur zich bewust is dat de taak niet gemak kelijk is. De heer Boekhout komt aan een school die goed bekend staat en hij moet een man opvolgen die goed werk heeft verricht. De slager werd in het hoofdbureau van politie opgesloten. Zijn rijbewijs werd ingehouden. De auto werd met een takel wagen weggesleept. "WEINIG kerktalen zullen zulk een sfeervolle ligging hebben als de grote zaai van De Goede Haven aan de Westfrankelandsedijk. Kijkende door de ramen ziet men het altijd wis selende snel van het vertier in de ha vens. Toch had De Goede Haven gis teravond een mankementje, -mogelijk is het geen mankementje, teas het slechts een handicap van de geluids installatie maar in ieder geval was het zo dat de achterste rijen in de overvolle zaal de sprekers heel moei lijk konden horen. Onze vriend, de voorzitter van Animo, vouwde zijn oren tot radarapparaat, maar ook dat bleek vergeefs. Later kwam het ge sprek dan ook automatisch op het werk van de architect. Bij rustige be schouwing is De Goede Haven een fraai stuk architectuur. IN de overvolle kerkzaal was van rustige beschouwing gisteravond geen sprake. Toen bleek ook dat de trap van kerkzaal naar de zalenruimte onder de kerk te smal is als er hon derden bezoekers naar de kantine wil len. Ochhet teas de eerste keer dat zovele honderden dezelfde weg kozen en mogelijk heeft de architect niet kunnen denken dat 's avonds zovele honderden bijeen zullen komen. Be heerder Bezemer hoopt echter dat meermalen zovele men en naar de kerk zullen komen, hij heeft daartoe vele zalen beschikbaar, maar ook gis teravond zal hij zich wat nerveus ge- m e/' Musis Sacrum: Brinkers Margarine Films, 16 en 20. Openbare Leeszaal: Lange Haven. Lezing F. L. A. Janssen „Het pleizier van het lezen". 20. Opstandingskerk: Rorum- en dis cussieavond o. 1. v. de heer F. A. de Wolff. Ned. Herv. Gem., 20. Amstelbron: Natuurgenot in Huis, Con tactavond, 20. Passagetheater: Schiedamse Kunst Kring Centrum speelt „Echo van het ver. leden". 20. Trene: Margriet Modeshow, 14.30, 17.15 en 21.20. Musis Sacrum: Brinkers- Margarine, Films. 16 en 20. Aula Stedelijk Museum: NCVB Cen trum, Lezing P. L, A. Janssen, „Spoor zoeken in de kunst". 20. Wijkcentrum Nietnvland: NCVB-Nieuw- land. Lezing mej. K. Poot over kunst, 20. Dagblad ,,De Rotterdammer", Schie damse redactie te!. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H .1 Troost- «Vlo clnstrnni 23, tel. 65451 (alleen voor klachtenact vertentics en abonnementen b.g.g- tetef 115588). Belangrii&e telefoonnummers: Brand alarm 69123. Poiitieaiarm 64666: G G. en G D. waarschuwing 69290 Sted. Museum; Expositie Roem der Homantiek" (tot 18 febr.). ApothekenEvers, Lange Haven. voeld hebben trant het talrijke bezoek stelde hem voor een moeilijk beheer dersdebuut. Ir 1en benedenzaal heb ben de velen naar de talrijke mooie tekeningen en de handwerkjes van de leerlingen gekeken - ri'd dat de koffie nog niet r gereed stond. Dat bleek e dsverpo zing want de leerli. de Reho- both-ULO hadden heel bekwaam goede werken vervaardigd. OVERIGENS heeft de moderne ar chitectuur het niet alleen met de trap van de Goede Havenkerk moei- lijk. De architecten beschikken in de ze tijd van bouwhausse die ergens malaise is soms niet over de gewenste materialen. Zij kunnen niet precies creëren wat zij willen. Toch zoeken zij naar de mooiste uitingen en dat kansoms moeilijkheden opleveren. Dat geschiedde onder andere met dat jongetje dat in Niewland zijn hoofd door trapspijlen stak. Het hoofd kon niet meer terug en het knaapje stak geprikt als een haring aan een vork. Men heeft de ijzerzaag gehanteerd. Later zijn de spijten gewijzigd. HET is moeilijk te zeggen of hier gesproken kan worden van fouten van de architect. Er wordt nu een maal gewerkt met de materialen die er zijn. Dat kan toe! eens minder goed zijn dan men probeerde te maken. Zo schijnt de situatie van de brievenbus sen nog lang niet bevredigend te zijn in Nieuwland. Er zijn diverse syste men toegepast. Soms was de bus te klein, soms rukten baldadige lieden de kleppen van de bussen. Deze week kwamen wij heel toevallig in het 9 Opgave van in Schiedam gevonden voorwerpen: Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 912.30 uur en 1418 uur: een paar witte gymschoenen: pet; witte gymschoen <L>; bril in étui; wieldop van auto. Te bevragen bij de vinders: driewie lerfietsje, Leijen. Oostsingel 114: ro de autostep, Freij, Mgr. Nolenslaan 554; pop. Mulder, Wilhelminastr. 6; rood-witte autostep. Van Heest, Dr. de Kuijperlaan 205: geldsbedrag. Van Loenen, Koegerstraat 28a, Rotterdam; zilveren ring. Kars. IJsselmonde- sestraat 68b; kinderarmbandje, Mul der, West Zeedijk 381. Rotterdam, bij belastingkantoor; kinderspeelgoed, Van Ieperen. Kortlandstraat 29b; da meshandschoen <R>, C. Bras. Edison- straat 39b; kinderportemonnee met in houd, Van Leeuwen, portier Dr. No- letstichting; aktentas met inhoud. Soomers, Van Beverenstraat 2; plas tic damestas, Belfi. Passage IJssa lon: tas met inhoud. Van Bentum, Heenvlietsestraat 18; aktentas met inhoud. Sluiswachter Binnensiuis, Beursbrug; kinderportemonnee met inhoud. Vredenbrecht, Nieuwe Maas straat 14; kasboek. Droog, Geert Rcindersstraat 5c; een paar laarsjes. Van Pelt, Nassaulaan 6; kinderhand- schoen (L), Rins, Rotterdamsedijk 1960; babymuts, De Koning, Strijense- straat 18; regenbroek. v. d. Pluijm, Sluiswachter. Buitensluis. Het gemeentebestuur van Schiedam heeft op zijn desbetreffend verzoek van de directeur van de Rotterdamse Elektrische Tram bericht ontvangen, dat in de Zwaluwlaan nabij de Schie- darnseweg gelegenheid zal worden ge boden om in de bussen van lijn 40 te stappen, die z.g. verkorte ritten maken. Op de Koemarktbrug te Schiedam is gistermiddag om half twee een kettingbotsing ontstaan, waarbij drie personenauto's beschadigd werden. Eén auto moest daar stoppen, hetgeen door de achterrijdend-e auto te laat werd bemerkt, zodat deze tegen de stilstaande auto opreed, door de schok schoot deze laatste auto voor uit en ramde de daarvoor stilstaan de auto. nieuwste gedeelte van de Burgemees ter van Haaranlaan. Wij wilden daar een brief in een der busseri doen, maar dat kon niet. merkten wij. Aan of bij de deur zagen wij geen brieven bussen. Binnen ook niet. Toen zijn we maar de trappen opgelopen. Later hoorden we dat de bussen in de buurt van de kelder zouden zijn gemaakt. De ervaring zou geleerd hebben dat de bussen nu de beste plaats hebben. Dinsdagmorgen omstreeks negen uur is brand ontstaan in de woonkamer van de woning van de heer T. H. van H. aan de Boterstraat 15 te Schiedam. Twee kleine kinderen van 5 en 3 jaar hadden met lucifers gespeeld. De snel aanwezige brandweerman Van Eyk heeft met enkele emmers water het vuur gedoofd, zodat de brandweer slechts hoefde na te blussen. Er is vrij veel brandschade ontstaan. Een gedeelte van het behang mf> ^cr* gordijnen en een wandkleed zijn in brand geraakt, evenals wat kinderkle ding en speelgoed, terwijl het plafond en een zijkant van een kast geblakerd werden. ,,De Indringer" is de titel van de rol prent die de Cefa in Schiedam zaterdag avond in gebouw Irene voor belangstel lenden zal vertonen. In de hoofdrollen spelen Jack Hawkins. Dennis Price. George Cole, Michael Medwin. De film is gemaakt naar de roman van Robin Maugham „Line en Ginger". Kaarten zijn te verkrijgen aan de zaal en bij boekhandel Niemantsverdriet in de Lan ge Kerkstraat. De inhoud van de film is als volgt: Wolf Merton, oud-commandant van een tankkolonne, heeft na de oorlog nooit meer iets van zijn jongens gehoord. Tot op die merkwaardige avond. Bij het thuiskomen bemerkte hij dat er een in breker aan het werk was, Tot zijn stom me verbazing blijkt dit Ginger Edwards te zijn. één van zijn dapperste soldaten uit het regiment. Ze komen in gesprek en Merton probeert uit te vinden wat Ginger bewogen heeft misdadiger te worden. Plotseling wordt er gebeld. Het is Merton's vriend die hem komt halen, maar Ginger denkt dat zijn oud-com mandant hem verraden heeft aan de po litie en springt door het raam heen de tuin in. Merton kan de jongen echter niet uit zijn gedachten loslaten. Hij probeert enkele adressen te achterhalen van an dere jongens uit zijn compagnie om te vragen of zij nog wel eens contact heb ben gehad met Ginger Edwards. De ontmoeting met hun oud-commandant is voor velen een verrassing waarbij herinneringen worden opgehaald. Enke le zeer spannende episodes uit de voor bije oorlog worden in beeld gebracht en daaruit blijkt heel duidelijk dat de man waarmede Merton spreekt een held of een lafaard geweest is. Ook de komi sche voorvallen passeren de revue. Merton slaagt er echter niet in Ginger op te sporen tot hij tenslotte bij Donald Cope komt. Cope, die maar één arm heeft, vertelt hem de geschiedenis van Ginger sinds zijn afzwaaien uit dienst. Hij weigert echter te vertellen waar Ginger zich bevindt. Ondertussen is de politie, die Ginger voor een geheel an dere aangelegenheid zoekt, hem wel op het spoor gekomen. Zij trekken een cor don rondom de boerderij waar hij zich verborgen houdt. Merton komt daar niet veel later ook achter. Met zijn wagen rijdt hij de schuur in waarin Ginger zich blijkt te hebben verstopt en om hem te bewijzen dat hij nog steeds op zijn commandant kan rekenen verbergt Merton hem in zijn auto teneinde het po- litiecordon te doorbreken. Als Ginger zich tenslotte toch zelf bij de politie aangeeft weet hij dat er altijd iemand is waar hij volledig op kan re kenen. Twee slachters van het abattoir, de 57-jarige D. T. v. H. en de vijftigjarige M. S.. zijn in verband met diefstallen van vlees gearresteerd en voor de offi cier van justitie geleid. De 32-jarige slager is wegens heling gepakt. Vijfman nen kregen wegens heling' een proces verbaal. Voor zover de politie heeft kunnen nagaan is in het laatste half jaar voor ongeveer duizend gulden aan vlees en vet ten nadele van enkele firma's ge stolen. (Van een onzer verslaggevers) IN verband met de komende verkie zingen schrijft het bestuur van de i Anti-Revolutionaire Kiesvereniging Ne derland en Oranje in Schiedam ons het volgende: De stemming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten wordt ge houden. op woensdag 28 maart. De stemming ter verkiezing van de leden van de Gemeenteraad is bepaald op woensdag 30 mei. Wanneer een kiezer weet of ook alleen maar vermoedt niet in de gelegenheid te z'.jn om op de dag der stemming zelf ter stembus te gaan kan hij/zij een an der bij volmacht voor zich laten, stem men. (De redenen kunnen bijv. zijn: ziekte, ouderdom, invaliditeit, verblijf elders). De uiterste datum waarop de verzoek schriften daartoe ter gemeente-secreta rie kunnen worden ingediend is:: a. voor de Statenverkiezingen op 14 maart a.s.: b. voor de Gemeenteraadsverkie zingen op 16 mei. Van de zjjde der A.R. Kiesvereniging wordt er op geweien dat voor de A.R. kiezers een berichtje voldoende is aan het volgende adres: W. A. v. d. Melden, West-Franketandsestraat 2Sa of aan de bestuursleden. De zaak wordt dan ge regeld. Bij de Statenverkiezingen (dus niet bij de raadsverkiezingen) wordt aan de De officier van justitie by de recht bank in Den Haag heeft dins dag, wegens poging tot doodslag en diefstal een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek van het voorarrest en terbeschikkingstelling van de regering geëist tegen de 30-jarige radiotech nicus C. B. uit Schiedam, die op 27 juli van het afgelopen jaar in het groepsbureau van de rijkspolitie in Berkel en Rodenrijs de 44-jarige wachtmeester D. Roeleveld, die hem een verhoor afnam, met een ploer tendoder van eigen makelij heeft neergeslagen. In die tijd was het enige middel van bestaan van verdachte het stelen van flessen melk en vla in Rotterdam en omgeving. Hij dronk de inhoud op en kreeg voor de lege flessen statiegeld. Op 27 juli 1961 kwam hij echter in een melkwinkel in Berkel en Rodenrijs, waar hij al eerder was geweest en waar men hem dan ook herkende. De politie werd gewaarschuwd en korte tijd later zag wachtmeester Roel- veid verdachte aan de kant van een sloot staan, waar deze bezig was flessen te spoelen. Verdachte ging gewillig mee naar het groepsbureau van de rijkspolitie, waar hij evenwel tijdens het verhoor onver hoeds toesloeg. De politieman kwam bij de worsteling op de grond terecht en moest tal van harde klappen met de ploertendoder incasseren. Tenslotte hield de wachtmeester zich bewusteloos en verdachte hield toen op met slaan, hij greep zijn identiteitskaart, die de politieman ingenomen had en roofde verder de portemonnaie van de wacht meester. De politieman heeft daarna in de gang van het bureau nog getracht zijn aan valler te overmeesteren, maar deze slaagde erin te ontsnappen. Verdachte verklaarde vanmorgen ter zitting, dat het zijn bedoeling was geweest de wachtmeester slechts bewusteloos te slaan, teneinde te kunnen vluchten. Maar de wachtmeester vertelde ais getuige: „Ik ben ervan overtuigd, dat ik hier niet zou hebben gestaan, wanneer ik me niet bewusteloos had gehouden en niet zo'n dikke schedel had gehad." De politieman heeft tot grote verbazing van de hem behandelende artsen zelfs geen hersenschudding opgelopen. Wel moesten zjjn hoofdwonden gehecht worden. De psychiater, die verdachte heeft onderzocht, acht hem in sterk vermin derde mate toerekeningsvatbaar. Hij heeft in zijn rapport geadviseerd tot voorwaardelijke terbeschikkingstelling. In zijn requisitoir wees de officier er op, dat het leven van deze verdachte is uitgelopen op een onhoudbare kortslui ting. Hij achtte verdachte zeer gevaar lijk voor de maatschappij. Lof had hij voor het optreden van wachtmeester Roeleveid. De rechtbank zal op 27 februari uit spraak doen. (Van een onzer verslaggevers) NA de stormachtige vergadering van vier weken geleden heeft de voikstuindersvereniging „Nuttige Ont spanning" dinsdagavond in gebouw Christelijk Sociale Belangen een heel gemoedelijke slotvergadering gehou den. Vorige maand moest de jaarvergadering worden geschorst omdat bestuursleden aftraden. Nu waren de geschillen omtrent een vroeger gevolgd bestuursbeleid volko men bijgelegd. Voorzitter Zuidgeest en secretaris Rosman werden met al gemene stemmen herkozen. Enkele commissies werden herbe noemd. gevormd en versterkt. De vereniging gaat grote aandacht be steden aan. de mogelijke verhuizing van de tuinen van een aantal leden van de Viifsluizen naar Prinses Bea- trixpark. Eensgezind spraken de le den zich uit gegen aansluiting bij het Ned. Verbond voor Volkstuinders, I de vergadering, die ditmaal slechts I twee uur in beslag nam. besteed aan de geschiedenis van de instelling van een Adviescommissie inzake de verhui zing van 150 volkstuinders. Voorzitter J. W. Zuidgeest heeft ver teld dat hij in deze Adviescommissie vrijwel geen gehoor kreeg. Vooral de heren Van Kuiven, Van Rosmalen ea Schipper zijn zeer geporteerd voor een complex volkstuinen in bet Prinses Beatrixpark waar geen van de twee bestaande volkstuinverenigingen zeg genschap zou hebben. Zij menen dat het nieuwe complex aan het Nederlands Verbond moet worden verhuurd. Ook zouden de bestaande huisjes op de tui nen niet kunnen worden overgebracht. Gedacht wordt aan een serie sys teemhuisjes die de nieuwe huurders dan tegen een bepaaide regeling kun nen kopen en mogelijk ten dele kun nen bouwen. In deze systeemhuisjes be staat enige variatie zodat er op het complex eenheid door verscheidenheid komt. De vergadering achtte het ongewenst dat volkstuinders hun tuinen moeten verlaten en dan in moeilijke situaties worden gedrongen. Zij willen een goe de schadevergoedingsregeling. Voorzit ter Zuidgeest zei dat deze regeling is toegezegd. Zij hopen echter ook dat Uiteraard werd het grootste deel van zij hun huisjes kunnen overplaatsen naar eigen goeddunken. Enkele le den vroegen zich af wat het woord volkstuinen eigen nog betekent als er zoveel bureaucratische voorschriften worden uitgevaardigd. Voorzitter Zuidgeest nam stelling te gen de aantijging dat hij indiscreet was geweest. Hij zette uiteen hoe hij iu de ze adviescommissie was geplaatst. Dat kwam na een voorstel van de heer H. van Ruiven in de gemeenteraad. De ten. Vier weken geleden hoorde hij dat de leden nog tot 1 november op hun tui nen konden blijven. Ook dat heeft hij zijn leden medegedeeld. Later kwam de Adviescommissie met de mededelin gen. Te Iaat meent de heer Zuidgeest. Hij spreekt ook tegen zijn mandaat in deze commissie ter beschikking te hebben gesteld. Toen de heer J. J, Schipper een opmerking maakte dat hij weer iets geheims had mede te delen voorzitter achtte het een vreemde j zag de heer Zuidgeest dat als een hate- zaak dat de heer Van Ruiven als neu- j lijke opmerking aan zijn adres. trale voorzitter lid is van de andere volkstuinvereniging Klein Babberspol- I der en dat blijkt uit de commissiever gaderingen waarin de heer Van Ruiven naar een beheer en aansluiting van het Ncd. Verbond zou stuwen. j In een van de eerste vergaderingen van deze commissie, op 9 oktober heeft I de voorzitter van Klein Babberspolder j de heer J. van Rosmalen gevraagd c.' de besprekingen strikt vertrouwelijk waren. Toen zei de heer H. van Ruiven lis voorzitter dat de beide voorzitters Ik heb toen gezegd: „Bespreek dat volgende week dan ben ik er niet dan kunt u geheimen uitwisselen ais u mij niet vertrouwt", stelt de heer Zuidgeest, die dan ook ten stelligste ontkent dat hij mededelingen zou hebben gedaan als hij geweten had dat het geheimen betreft. Hij meent dat hier te zeer de nadruk wordt ge legd op het streven een eind te ma ken aan het bestaan van zijn vereni ging Nuttige Ontspanning. De tekeningen van Vijfsluizen werden van de volkstuinverenigingen hun ieden i bekeken en bekend werd gemaakt dat konden mededelen wat zij gewenst j een strook van vijftien meter grond achten. Van vertrouwelijk was geen j langs de Poldervaart alsnog zal blijven sprake. De heer Zuidgeest is dan ook zeer verbaasd dat men hem nu verwijten maakt. Toen hij in januari hoorde dat er tuinen niet meer konden worden in gehuurd achtte hij het zijn plicht en kele dagen later zijn leden in te lich- complex. gespaard Nuttige Ontspanning hoopt dat de ge meenteraad het besluit zal nemen dat deze veertigjarige verenigingen haar bestaansrechten za! kunnen handha ven, ook in het nieuws volkstuinen- In de Lierse gemeentelijke gymnas tiekzaal werden de voorselectiewedstrij den gehouden van de kring Maasmond van het KNCGV waarbij De Lier de or ganisator was. Deelgenomen werd door D.O.K. uit Schiedam. O.D.O. uit Schie dam, Animo uit Kethel. Excelsior uit Delft en de Sportvereniging De Lier. De jury bestond uit de heer en me vrouw Moerkerken. De deelname was niet groot daar de verenigingen zelf reeds geselecteerd hadden. Dit bevor derde het vlotte verloop, terwijl De Lier had gezorgd voor een goede organisatie. Na het korte inleidende woord van de kringvoorzitter, de heer Erkeler.s. werd begonnen met de grondoefeningen van de dames. Meteen viel op dat er beheerst werd gewerkt, hetgeen het aankijken ze ker waard was. Ook op de hoogbrug werd goed werk geleverd door twee he renleden van „Excelsior" uit Delft. Voorts werden nog oefeningen vertoond aan ringen, brug met ongelijke ieggers en evenwichtsbalk. Het was voor de ju ry geen gemakkelijke taak. daar de prestaties van de deelnemers zeer wei nig verschilden. Voor de vertegenwoor diging van de kring Maasmond bij de gewestelijke selectiewedstrijden op 3 maart te Schiedam kwamen ten slotte ui aanmerking; Dames: 1 mej E. van Ravos (DOK Schiedam). 2. mej. Y. van 't Hof (DOK Schiedam). 3. mevr. J. Herlaar-Winkel man (DOK. Schiedam). 4. mevr. L. Ke- gehBaggen (Animo, Kethel), 5. mej. G. In 't Veld (Snortverenisine De Lic-i, 6 mej. A. den Dunnen (DOK. Schiedam)' i. mej Gr. Groenewegen (DOK, Schie dam), 8. mej. J. Stolze, (Sportvereni ging De Lier) en de heren: 1. B Mak- kus en 2. J. Reynders (beiden Excel sior). vdw 'v '.--re- kiezer op zijn verzoek toegestaan te stemmen in een andere gemeente in dezelfde provincie. De kiezer moet van deze wens in persoon mededeling doen ter secretarie tot uiterlijk op 14 maart. Men wordt verzocht adressen van geest verwante varenden door te geven aan voornoemd adres. Op de ledenvergadering van de A.R. Kiesvereniging van dinsdag 27 februari zal aan de hand van een bestuursad- vies worden gestemd over de kandida ten voor de Gemeenteraads-verkiezin- gen. Dinsdagmiddag is de Schiedamse brandweer uitgerukt voor een vermeen de brand in de woning van de heer F. N. in de Heauinurstraat 17a. In de keu ken had onder het brandende gaskom foor een schroevendraaier gelegen met een heft van kunsthars. Door overver hitting is het heft gaan branden hetgeen met een felle steekvlam gebeurde. Daarvan is mevrouw N. zo geschrok ken dat zij meteen het huis uitliep naar de buren, die de brandweer waarschuw den. Alleen het heft is verbrand, verder niets. De 37-jarige vertegenwoordiger A. F. L, uit Geldrop heeft bekend ten nadele van de N.V. B. te Rotterdam voor een bedrag van tenminste vijfduizend gul den goederen te hebben ontvreemd. Hij heeft zich dinsdag bij de Rotterdamse politite gemeld. L. heeft in het afgelopen half jaar ge fingeerde bestellingen gedaan, waarvan hij de provisie in zijn zak stak. De ge leverde goederen, boeken enz., verkocht hij voor een kwart van de waarde. De vertegenwoordiger is opgesloten ÏG het bureau BoezemsingeL DE ORGANISATIE van de interkerke lijke bijbelverspreidingscampagne in Rotterdam is nu gereed. Maandag 19 februari om kwart over twee begint de verkoop van bijbels en' psalmboeken. De actie zal drie weken duren, vrijdag 9 maart is de laatste -dag. In de eerste week verzorgen vrijwillige teams van twee protestants-christelijke en twee rooms-katholieke kweekscholen de ver koop. voor de andere twee weken wordt gerekend op ploegen van vrijwilligers uit de bevolking van de Maasstad. De col porteurs worden gesteund en „gevoed" vanuit twee „rijdende bijbelhuizen", waarin zich vaste krachten bevinden. Op die manier zal huis-aan-huis in Croos- wjjk. het Oude Noorden en het Centrum de bijbel ten verkoop worden aange boden. De afdeling Rotterdam van het Nederlands Bijbel Genootsheap en de Rooms-Katholieke Bijbelstichting ,.St. Willibrord" organiseren de campagne gezamenlijk. DE MEDEWERKING van Rotterdamse particulieren is, gezien de opkomst van de twee reeds gehouden voorlich tingsavonden de derde volgt vrijdag veelbelovend. Maar er moeten dan ook 144 vrijwilligers worden gevonden. Er wordt per week vier en een halve dag gecolporteerd. Elke dag heeft twee werk tijden Cs morgens en 's middags) en elk der beide bijbelwagens heeft 'n vlottende bemanning van acht personen nodig. In het kader van deze Bijbelverkoop wor den twee grote interkerkelijke samen komsten gehouden: een woensdag om 20 uur in de Koninginnekerk aan de Boezemsingel en vrijdagavond 9 maart in de St. Barbarakerk aan de Croos- wijkseweg. Op beide avonden zal een deelamatorium „Het Woord van God voor deze tijd", geschreven door pater A. Dijkzeul, worden opgevoerd met me dewerking van de schrijver en van Pieter Lutz en Trees v. d. Donk van het Rot terdams Toneel. In beide kerken zal het orgel worden bespeeld door Piet v. d Kerkhoff, OEDERT vorige week verkeert een buildozerchauffeur van de Rotter damse reinigingsdienst in grote spanning. Toen hij met zijn voertuig bezig was mei het egaliseren van de gemeente lijke vuilnisbelt aan de Xerxesweg vond hij namelijk tot zijn verrassing twee en veertig bankbiljetten van honderd gul den. netjes samengebundeld roet een touwtje. De chauffeur waarschuwde de directie van de R.O.T.E.B., die zich in verbinding stelde met de Rotterdamse politie. Sedertdien wachten de f 4200 op een mogelijke eigenaar, want van de vermissing van een dergelijk bedrag is geen aangifte gedaan. Natuurlijk ziin er vele veronderstellingen in omloop; men denkt aan de loopknecht van een mode- *896 en vijftig Duitse marken is ver- «wenen en ook aan de inbraak in hef Leids Academisch Ziekenhuis, toen bii een inbraak een kwart miljoen gulden is verdwenen. Nagaan van enig verband moeilijk: vaak worden de nummers van biljetten van hondeTd gulden niet genoteerd. Bovendien storten zowel de Xera«weg. particulieren vuil aan da t|'-J l&il tg!®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1