Werken stationscomplex gaan laatste fase in Openbaar water mag niet Plein in tivee delen verdeeld DIJMACO een™* maatkostuum is ideaal voor U CHage over brandend probleem: Zonder chauffeur reed auto weo V.A.R.I vlaardingen Schiedam DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 VRIJDAG 16 FEBRUARI 1962 Nü is dit tijdelijk f 41,- goedkoper! 13O cm breed: inde kleuren blauw en gr van.4J epinglé in de kleuren beige, geel en blauw, VERLOVINGSRINGEN HOOGSTRAAT 88-90 VLAARDINGEN OFFICIEEL <KMBtï> AGENT GAPAGE Vandaag :..en morgen en dagelijks N IE U W-O VER-OUD' begin dan met *..'n goed advies op het gebied van woninginrichting GR. HILLEOIJK 209-211 - TEL. 71660 DE SÜNGE.183 - TEL. 78861 Ged. Biersloot 37 - Telef, 01898-6450 jk Burg. Knappertlaan 2> Telef. 010-64500 STflTION55TR.«1 WB TEL: 2175 - VLflRRDINGEN (Advertentie) (Advertentie) Zij, die gisteren deze bood- schapcas kochten voor bijna tien gulden, betaalden geen kwartje te veel. Want deze kanjer van een boodschaptas van bijna een halve meter lengte... geheel en rijk met leder afgewerkt, is voor die prijs'nog spocgoedkoop. Morgen gaan wij deze tassen verkopen, normale prijs 9.75... met voorzak met rits (zo handig Co or beurs en sleutels) ronde lederen handvaten, die met leder op het ijzersterke water dichte linnen bevestigd zijn, voor nog géén vijf golden. O ET DUITSE vrachtschip Hildegard Petersen (1847 ton) en de drij vende bok Titan van Wilton Fijen- oord zijn donderdagmiddag midden OD de Nieuwe Maas ter hoogte van de 2t Petroleumhaven met elkaar in aanvaring gekomen. Van de Titan werd een luchttank opengescheurd, waardoor de bok zware slagzij maakte. De sleepboot, die de Titan van de werf naar de 2e Petroleum haven bracht, zette het gevaarte op de zuidelijke oever van de rivier aan de grond. De Hildegard Petersen, die in de rich ting Rotterdam voer, boorde zich met de stuurboordzijde van de boeg in de achterkant van de bok. Het Duitse vrachtschip, geladen met piekijzer en cellulose, kreeg een groot gat boven de waterlijn. Nadat de bok aan de grond was ge zet, werd het gevaarte weer in even wicht gebracht door het in werking stellen van de pompen van de an dere luchttanks. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Stel u voor: prachtige stoffen, kam- garens in de nieuwste dessins met bv. fijne, kleine werkjes en tinten, zoals chic grijs en modern blauw. Stel u voor: bekwame coupeurs ver werken die stoffen tot een kostuum dat beantwoordt aan de laatste mode-ont wikkelingen. Stel u voor: dit kostuum wordt geheel naar uw eigen maten gemaakttot in onderdelen afgestemd op uw speciale wensen en behoeften. Stel u voor: u gaat en staat met groei end zelfvertrouwen dank zij feilloze kleding. Verbeelding? Wel nee! Het is de pret tige realiteit van een Dijmaco aange meten kostuum. En denkt u er om: een Dijmaco kostuum is altijd even goed, maar de prijs is alleen tJm 3 maart uit zonderlijk laag. Namelijk in plaats van f239,- jK S Den Haag Groenmarkt 19 Utrecht Viestraat 1 Botterdam Hoogstraat 194 Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze linnen tassen, met een zee aan berg ruimte. voorzien van lederen hoeken en bodemnagels,, in mooie Jk y /j ruitdessins, ZIP de voorgrond de betonnen keerwand die het stations plein in Schiedam in twee delen scheidt. Links bovenaan een deel van de stalen constructie die de kern van het stationsgebouiv gaat vormen. In het midden het betonnen profiel van de tunnel die door het verhoogde plein naar de tunnel in de perrons leidt. Géén iet. of schrift, best, (Advertentie) Zaterdag begint de verkoop van de grootste partij meubelstoffen, die wij ooit in voorraad hadden. Velours, Moquette, Krim- mer, Epinglé in tientallen mo derne kleuren en dessins wor den morgen verkocht voor min der dan de halve prijs. En hier twee aanbiedingen uit deze,partij;. Advertentie erslijtbare Prachtige Advertentie (Van een onzer verslaggevers) Een personenauto heeft donderdag avond om vijf over half zes uit eigener beweging een aanrijding veroorzaakt op tie hoek van de Singel bij de brandweer kazerne in Schiedam, Toen de eigenaar van de auto. de heer D. R. in de tele foon cel stond te praten is de auto, het wachten misschien wel moe of meer waarschijnlijk is dat de handrem is los geraakt. aan het rijden gegaan. De auto reed zonder bestuurder de drukke Singel op met als gevolg dat de vrachtwagen, bestuurd door W. J. v. d. L. uit Leiden het voertuig niet kon ontwijken. Bij de botsing werden beide auto's zwaar beschadigd. Donderdag 22 februari om 20 uur begint in de grote zaal van Irene te Schiedam de jaarvergadering der Chr. Historische Kiesvereniging „Groen van Prinsterer". De gebrui kelijke jaarverslagen zullen worden uitgebracht en bestuursleden dienen te worden gekozen. De fractievoor zitter, de heer S. Kuiper, zal dia's vertonen over zijn Amerikaanse reis en daarbij toelichtingen geven. Er is ook een tombola. Dinsdag 27 fe bruari vergadert „Groen van Prinste rer" weer. Dan wordt de kandidaten lijst voor de raadsverkiezingen vast gesteld. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij meubelstoffen, diverse kwaliteiten klcu- ren en dessins. 130 cm breed, jg per meter voor Advertentie Heemskerck", geen verloren tijd is geweest. Reeds nu kunnen zij zich aanmelden of inlichtingen inwinnen. Iedere za terdagmiddag tussen 14.30 en 18.00 uur zal de korpsleiding gaarne aan boord van de Spica antwoord geven op alle vragen. Ook ouders, die eens willen weten of dit iets voor hun zoon is, zijn van harte welkom. De Spica is te bereiken via de hoofdin gang van de Werf Gusto N. V., Maas dijk 5 te Schiedam telefoon 62275. Het correspondentieadres is: S. A. Sprong, Goereesestraat 1 b, Schie dam. (Advertentie) Advertentie (Van een onzer verslaggevers) \Jreugde en een beetje bedroefdheid heerst er by de Schiedamse Zee- kadetten. Hun oude vertrouwde schip de Spica moet verdwijnen, maar er komt een nieuw schip voor terug. De Zeekadetten vormen met hun ac tiviteiten in de wat stille Voorhaven een sfeervol element in Schiedams havengebied. Zij vestigen de aan dacht op de liefde voor de zeevaart, het is een goed corps want de jonge lui behalen bij landelijke kampen dikwijls goede (en eerste) prijzen. Ook in Schiedam geven dé Zeekadetten dikwijls acte de presence, onlangs vormden zij de stijlvolle erehaag bij een tewaterlating bij de scheepswerf Gusto, ze houden roeiwedstrijden en bij andere evenementen zijn de jeug dige matrozen aanwezig. Na acht jaar trouwe dienst zal de Spica uit de Schiedamse Voorhaven ver dwijnen. Maar een juist vrijgekomen, ruim en comfortabel Netpoortschip zal haar plaats innemen. Dit Net poortschip, de ex-Jan van Gelder, werd gebouwd door de Werf Gusto N. V. en zal dus nu weer naar zijn geboorteplaats terugkeren. De oude Spica, de laatste tijd grote ouderdomsgebreken vertonend, en veel te klein voor het Schiedamse Zeekadetten korps wordt over enke le weken geruild voor een schip, dat ongeveer 90 jongens kan gaan her bergen om hen een gezonde, waar devolle ontspanning te geven. De Spica had maar een capaciteit van 45 man, ons huidig ledenaantal, zodat men nu meer jongens kan opnemen. Iedere jongen die gezond is, niet jonger j dan 13 en niet ouder dan 18 jaar,: graag te maken heeft met water en j de scheepvaart, kan in aanmerking; komen om door inspanning zich tej ontspannen. Later zal dan bovendien, nog blijken dat de tijd, doorgebracht j bij het Zeekadettenkorps „Jacob van WESTHAVENKADE 26 TEL. 3410 VLAARDINGEN Het contact met deze verenigingen werd hoofdzakelijk shcriftelijk onder houden. Het bestuur van de SJR be treurt het dat het contact niet inten siever is. Met vreugde constateert de SJR dat de overheid, vooral de amb tenaar J. C. Bronneman. de functio narissen van de Schiedamse Gemeen schap e.d. altijd bereid zijn medewer king te verlenen. Verzonden werden 1913 drukwerken, voor jeugd Jolijt was dit 1078 stuks, voor Handenarbeidcur- sus 312 en voor SJR 523. Met waardering Chr. Sociale Belangen: Werkende Jeugd CNV Discussie over onderwerp „Welvaart". 20. Musis Sacrum: Brinkers Margarine Films, 16 en 20. Opstandingskerk: CJV Actie 10 x 10 Contactavond, 20. Irene: Cefa, Vertoning ,.De Indrin ger", 20. De Goede Haven: Instuif, 20. Musis Sacrum: Persver. De Combinatie, Feestavond, 20. Be(jersbergen: De Kindervrienden, Contactavond. 20. Irene: Shell Junior Club. Filmmiddag. "«•«iuöjiis wordt gesproken over de chr. gymnastiekvereniging Animo in Kethel die_onaer leiding van voorzitter C. L. de Groot het werk van Jeugd Jolijt in Kethel mogelijk maakte. De rennersclub Schiedam verleende mede- Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g, tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J Troost. Aleidastraai 23, te!. 65451 (alleen voor klachten, ach vertentles en abonnementen b.g.g. teief. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm 64666: G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Sted. Museum: Expositie „Roem der fiomantiek" (tot 18 febr.). Apotheken: Evers, Lange Haven. Advertentie alabastine-houano

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1