WETHOUDER H. SABEL: KOPEREN JUBILEUM Serie botsingen levert slechts materiële schade Geen gevaar voor Vlaardingen-Schiedam Hoog water gaf velen werk langs Waterweg Maatregelen zijn tijdig getroffen Maassluis sliep niet, maar bewaakte water Stuwde onderwijs in Schiedam Consciëntieuze werker van grote capaciteit verf van de vakman „DE KROON,,'T VERFCENTRUM Ene partij ontglipt de andere Opjaagstation waterbedrijf in Maassluis West wijk kocht voor f 1.100 bijbels aan Slechts 50"pan top waterkering Meer vakatures in topfuncties voor Schiedam de rotterdammer m'êok Ouderavonden van W ilhelminaschool Jaarvergadering N.C.V.B.-Maassluis Medische diensten A GEN DA CKC Spirithield goede feestavond PAGINA .4 ZATERDAG 17 FEBRUARI 1961 jL KELTUM PLEET Vele fiiricties r EENDRACHTSTR. 29 H O 0 G S T R A A T 4 8 TEL. 2755 TEL, 4153 Vandaag ere maandag en dagelijks Watervlakte Weinig schade Vloedplanken Zandzakken Vandaag ....en maandag ...en dagelijks Advertentie -"..-II (Van een onzer verslaggevers) DE bekwame en In alle kringen zeer gewaardeerde wethouder van onder wijs, sociale zaken en volksgezondheid, de heer H. Sabel in Schiedam zai bin nenkort jubileren. Mogelijk dat aan dit jubileum tijdens de raadsvergadering van vrijdagavond aandacht wordt ge schonken. De heer ïl. Sabel is name lijk op 6 september 1949 tot wethouder gekozen als opvolger van mevrouw H. Bentfcem-de Wilde, die toen op 65-jarlge leeftijd om gezondheidsredenen Schie dam verliet. De heer Sabel zal dus op 6 maart twaalfeneenhalf jaar zijn functie als wethouder vervullen, in die periode heeft het onderwijs in Schiedam een goede ontwikkeling doorgemaakt en dankzij het werk van de heer Sabel heeft dit onderwijs ook de goede naam en de uitstekende voorzieningen ge kregen. Landelijk heeft Schiedam faam op dit gebied. Zo vestigde Schiedam met de creatie van een Schoolbuiten- huis in Oosterhout in N.-Brabant de aandacht op zich. De heer Sabel heeft zich doen kennen als een consciëntieuze werker. De leden Adverten txe I 1 11 ROOS SUM! «.«.VUAUlilSU van de, Schiedamse gemeenteraad we ten brj ervaring dat.de heer. Sabel op hun vragen het antwoord hifet zal schul dig,blijven. Hij kent de, ntaterié'ook al is het onderwerp nog .-zo ''ingewikkeld. De neer Sabel is ook de etiigë .wethouder die-rijn functie full-time' behartigt. i.e, Sabel.- isop! ,5 november 1900 /*.P,ïiiei\seboren,- hij- kreeg' van 1935 tot, 1936 zrjticjr in,ëte Schledatnse ge- 1W van de SDAP. Van Werkte hij bjj de Rijks- belastingenm Schiétiard, laatstelijk -als hoofdassistent. - Veerfuncties Heaft.'de-heer Sabel ver vuld, hy behoorde direct .bij de bevrij ding tot de vooraanstaande figuren, hij .kwam aan ook in de nood gemeenteraad. Sinas '1946 is hij lid van de gemeente- wetirte voor de Stichting 40-4o. hij is voorzitter van de Woningbouwvereniging Volkshuisvesting, bestuurslid van de coöperatie DES, van het borgstellingsfonds voor de midden stand^ hij war, voorzitter van de afde- mg Schiedam van de FvaA van 1948 tot 19o3, ook had hij een bestuursfunctie ,l'e gewestelijke federatie van de PvdA Zuid-Holland. Vlak na de bevrijding had hij zitting u .commissie voor de P.R.A. De jubilaris is ook loco-burgemeester van Schiedam. Zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs vinden in de heer Sabel een gedegen pleitbezorger. Advertentie (Van een onzer verslaggevers) DIVERSE aanrijdingen konden vrij dag in Schiedam worden geno teerd, ernstige ongevallen bleven evenwel uit. De 55-jarige machine meester F. A. A. meende zelfs dat hij met de man die hem aanreed in het hoofdbureau van politie zou kun nen verschijnen, maar onderweg ont glipte zijn tegenspeler. De heer A. is toen alleen naar de politie gegaan om te vertellen dat hij vrijdagavond op de kruising Vlaardin- gerdijk-Westvest is aangereden. Toen hij daar fietste botste een bromfietser tegen hem op. Het voorwiel van het rijwielwerd beschadigd. De beide wielrijders besloten de toedracht van het ongeval aan de politie te gaan mededelen, maar onderweg startte de onbekende bromfietser zijn voertuig en vol gas verdween de 50 cc-er zo dat de machinemeester zich nu af vraagt of hij de schade nog vergoed krijgt. Toen de verhuizer B. van der B, vrij- SCHiEDAM: Ned Herv Gem: Grote kerk'10 udsJD Smids en 19 u as D Broers, Am sterdam (Opendeardienst); Betheikerk SO u ds H W Hemmes en !7 u ds S Gerssen, Utrecht; Qpstandingskerk 10 u ds D J Spe ling en 19 a ds H W Hemmes; Vredeskerk 9 en 10,45 u dr I J Cazemier en IS a ds W Vos en Ds N van der Zijpp (Oecumenlsdie dienst) Gereformeerde Kerk: Oosterkerk 10 u ds J Nawijn en 1" li W A K Kethel „De Ark" 9.30 u dr A Troost .van Rotterdam en 14.30 u ds J Nawijn; Kantine SCF Burg Honnerlage Greteiaan 159 10 u ds W van Wijk. Hoogvliet en 17 u ds J Ka,- wijn; De Goede Haven; 10 u ds L Schüur- man, Voorburg en 17 u ds W van Wijk; Ju- •ianakerk 10 u da W A Krijger en 17 u ds L Schuurman; Collecten, le Diaconie, 2e eredienst, 3e Hulpbehoevende kerken, ie (onder de slotzang) kas Doven- en Zieken- telefoon. Oud-Katholieke Kerk: IQ u H. Mis. Baptlstengem: 10 en 19 u ds K Rei- ling. Chr. Geref. Kerk: 9.30 u leesdienst en 1430 ds J C van Ravenswaay. Scheve- mngen, Ned. Frot. Bond: 10.30 ds Job. P; van Muilen, Botterdam. Evangelisch Lu therse Gem: 10 ds S G van der Haagen. Gereformeerde Kerk (Vrijgem,): 9.30 en 16.30 u ds C Vonk. Oud-Geref. Gem: 10 en 17 u Dienst. Vrije Chr. Geref. Germ Tuinlaan 50: 10 en IS u ds I J IJsselsteln. Leger de» Heils: Lange Haven 27: 10 u Heiligtagsdienst; 18.45 u Qpenluchtpredildng Gerrlt Verboonstraal; 19.30 legerzaal verlos singssamenkomst ol.v. maj, R. Reitsma en K. Wteringa. Ned. Herv. Kerk Kethel; De Rank 8.30 u -ds J E L Brummelkamp en 19 u ds J E L Brummelkamp: Dorps kerk 10 u ds J E L Brummelkamp. VLAARDINGEN Herv. gem.: Grote Kerk 10 ds W J Kolkert, 17 ds W J Schou ten, H. C. Zondag 51; Rehobothkerk 9 dhr J van Lambalgen, 10 30 de W J Schouten, H. Doop. 19 ds W J Kolkert; Beihelkerk 10 ds J van Noort, H. Doop, 19 ds J Bouterse, H- C. Zondag 51: Immanuélkerk 10 C H Van Rhijn, 19 ds J Diepersloot van Rotterdam, Open Deurdienst; Nieuwe Kerk 10 ds A de Leeuw van Boskoop. 17 ds J Bouterse, H. C. Zondag 51: Westwijkkapel 10 dhr J West maas. Geref. Kerk: Oosterkerk 10 dr E L Bos, 17 ds G Aalbersberg, H C. Zondag 21; Emmauskerk 9 drs M J Mulder, 10.30 drs M J Mulder. 17 ds Joh Lever, H. C. Zondag 20; Pnielkerk 9 ds H J Heyneri. 10.30 ds G Aalbersberg, Evangehsaüedienst, ond. ,.Dne kandidaten". 17 dr F L Bos; Maranathakerk 10 ds Joh Lever. 17 ds H J Heynen, H. C. Zondag 18. Chr. Geref. kerk: Kerk Em- mastr 10 dhr P Sneep, 17.30 ds D Slagboom van Urk; H de Cockschool. F de Goedestr 10 leesdienst, 19 ds I de Bruijne van Rotter dam-C. Geref. Gem.: Kerk Westmeuw- land 10 en 17 ds L Huisman Chr. Ger. Gem: Dijksteeg 6. iO «tl 17 dhr D Chr Overduin van Süedrecht. Overige kerkgenootschap- Pen: geen opgaven ontvangen. MAASSLUIS Herv. Gem.: 10 ds H F Meijer, 19 ds L v Hartingsveld; Herv Rust huis 10 ds L v Hartingsveld; Jeugdkerk 10 (Sursum Corda) de heer M J Siepman en Irene: Cefa, Vertoning „De Indrin ger". 20. De Goede Haven: Instuif, 20, Musis Sacrum: Persver. De Combinatie, Feestavond, 20. Be(jersbergen: De Kindervrienden, Contactavond, 20. De Rank: Brinkers Margarine Films 18—23. Beijersbergen: Zakenstudiekring. Con- taetavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J Troost. Aleidastraat 23, tel, 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b g.g. teiei. 115583). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm 64666; G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Sted. Museum: Exjzositie „Roem der Romantiek" (tot 18 febr.). Apotheken: Rembrandt, Rembrandt- laan. <geb Gen de Wetstr 2) de heer B v d Stoep; Kinderkerk 10 (Cath.lok, Gr. Kerk) 10 mevr Beekman, Geref. Kerk: Immanuelkerk 930 ds C Mak, 16.30 ds E J Duursema; Zui- derkerk 9.30 ds E J Ehiursema, 16.30 ds C Mak. Geref. Kerk (vrijgem): 850 en 14.30 ds G Th Koopmans (Den Haag). Ned. Prot. Bond: 10.15 dr J L Springer (Leiden). HOEK VANHOLLAND Herv. Gem.: 10 ds S v d Bos uit Vlaardingen, 19 ds Noórdmans uit Vlaardingen, jeugddienst. Gerèf. Kerk: 10 en .16 ds F Rullmann. Herv. Evang.: 14 ds C Graafland van Woer den. Vrtjz. Herv.: 19 ds C C Pijpers. ROZENBURG Geref. Kerk: 9.30 en 14.30 ds J F Mantz. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 ds H P Brandsma. Geref. Kerk (vrijgem): 9.45 en 15.30 ds G Mul. Ned. Herv. Kerk: Immanuelkerk 9.45 ds C A Eve- lem. 18 ds C A Evelein; Westerkerk: 9.45 ds Falkenburg. MAASLAND Herv. Gem.: 10 en 16 ds Keijzer. —"Geref. Kerk: 10 en 1430 ds Pot- jer. f (Van een onzer verslaggevers) B. en W. van Maassluis leggen de raad een plan voor tot de bauw van een opjaagstation voor het waterbedrijf. De aanstaande reorganisatie van de drinkwatervoorziening (wateralname van Rotterdam) maakt de aanwezigheid van een reinwaterkelder met pompsta tion noodzakelijk. Het college heeft het project doen ontwerpen door het Rijks instituut voor Drinkwatervoorziening in Den Haag. B. en W, schrijven de raad dat het plan voorziet in de 'bouw van een pomp station in de Sluispolder, waarvan het front evenwijdig aan de,Laan 4045 komt te liggen en in de bouw van ten hoogste vier reservoirs met elk een nut tige inhoud van. 750 m3. Voorlopig is het bouwen van twee reservoirs voldoende. In het pompstation zullen vijf pompen worden geplaatst, waarvan er voorlopig drie nodig zijn. De bediening is automa tisch, de krachtbron electrisehe energie. B. en W. vragen zich af of bij een specialistisch werk als dit tot openbare aanbesteding moet worden overgegaan. Zij achten het gewenst reeds tevoren n zekere selectie toe te passen door de gelegenheid tot inschrijven te beper ken tot bedrijven, die op dit gebied eer der werkzaam zijn geweest. De raad wordt voorgesteld een krediet te verle nen en de uitvoering ondershands aan te besteden door aan vier bedrijven gele. genheid te bieden tot inschrijving. Dinsdag en donderdag hield het perso neel van de Prinses Wilhelminaschool aan de Floreslaan te Vlaardingen zijn jaarlijkse ouderavonden. Omdat men een grote toeloop van ouders verwachtte, hield men twee avon den met hetzelfde programma. Dtt was goed gezien, want de belangstelling was zeer groot. De heer P. Broos, het hoofd der school, opende deze ouderavond met een kort welkomstwoord tot de ouders, waarop mej. G. van Heere over de „De godsdienstige opvoeding op school" een causerie hield, die met grote aandacht werd aangehoord. Vervolgens hield de heer Broos een toespraak over „de betekenis van de rapportcijfers". Hij waarschuwde voor het gevaar, alles in cijfers te willen uit drukken. Rapportcijfers zijn zeer relatief, Na het serveren van een kop koffie verspreidden de ouders zich over de les lokalen, om met het personeel de be langen van hun kind te bespreken en de gemaakte werkstukken te bekijken- Het waren twee zeer geslaagde avonden, waar op het personeel met dankbaarheid mag terugzien. dagavond om vijf voor vijf van de Oran jestraat rond de Rotonde voor de r.k. kerk naar links de Nieuwe Haven wilde oprijden startte tegelijkertijd een Opel bestuurd door de vloerenlegger F. J. W. uit Bunnik, die uit de richting van de Burgemeester Knappertlaan kwam. De Opel werd licht beschadigd. Toen de bestelauto bestuurd door A. IC. vrijdagavond om kwart over vijf op het kruispunt Gerrit Verboonstraat- Oranjestraat-Westvest plotseling moest stoppen is de straatmaker W. van D. met zijn rijwiel tegen de auto opgere den. Het voorwiel van de fiets werd vernield. Om vijf over twee is de Rotter damse scheepswerkfuigkundige C. van der H. met zijn personenauto in bot sing gekomen met de auto van de Rot terdamse bankwerker, A. T. P. Er werd bij de eindhalte van de tram op de Koemarkt onvoldoende remafstand gehouden. Beide voertuigen werden licht beschadigd. Het onvoorzichtig oversteken van de achtjarige Margareta S. veroorzaakte een aanrijding doordat de motorrijder A. B- haar vrijdagavond om half zes op de Lange Kerkstraat in Schiedam niet kon - ontwijken. Het meisje kon eigener beweging naar huis gaan. Zij had een pijnlijke linkerheup en schaafwonden. Frontaal botsten "eèn zeswieligë' vrachtwagen bestuurd door W. B. chef van de'Technische Dienst ie Rotterdam vrijdagmorgen om vijf voor twaalf op de Westfrankel&ndsedfjk hij de scheeps werf De Jong en het trainingsveld van SW in Schiedam. De personenauto werd zwaar, de vrachtatuo licht bescha digd. Een passagier in de personenauto had een schaafwond. De auto's moeten on voldoende rechts hebben gereden. Tegen beide chauffeurs is proces verbaal op gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) Het rijdend bijbelhuis van het Neder lands Bijbel Genootschap te Amster dam heeft zijn vijfdaagse tournee door de Westvvijk van Vlaardingen voltooid. Dank zij veler medewerking is de ac tie een succes geworden. Ër is voor een bedrag van 1.101,15 aan bijbels, bijbelgedeelten en andere bijbelse uit gaven verkocht. Daarnaast is een aan tal giften voor het Nederlands Bijbelge nootschap in ontvangst g-enomen. De secretaris van de plaatselijke N.B.G.-afdeling de heer C. van Schel ven, had een plan gemaYkt dat er op berekend was dat per halve dag 300 wo ningen bewerkt konden worden door een groep van acht medewerkers. Doordat sommige groepen uit twaalf en dertien medewerkers bestonden in plaats van uit acht, was men steeds aanzienlijk op het schema vooruit. Overigens heb ben de medewerkers het zwaar te ver duren gehad met de bijzonder ongunsti ge weersomstandigheden. De bijbelauto is naai "Rotterdam vertrokken, waar zoals men eerder heeft kunnen lezen, maandag een grote interkerkelijke ac tie begint. (Van onze correspondent) De Maassluise NCVB heeft de jaar vergadering gehouden. Mevrouw Collet heeft een leerzame lezing gehouden over het onderwerp „De vrouw en haar geloof m het nieuwe testament". Uit de op rijm gestelde jaarverslagen bleek dat de kas een batig saldo heeft en dat het aantal leden iets gestegen is. De aftredende bestuursleden, de da mes Warnaar en Ros, hadden zich met herkiesbaar gesteld. In hun plaatsen werden gekozen, mevrouw M. Bakker van Rijn en J. Buitelaar-v. d. Heul. In de rubriek Bij ons in Vlaardingen konden we melding maken van het gro te bedrag, dat in de Hervormde kerken bijeen was gebracht voor het Wereld- diakonaat, In de vier Gereformeerde kerken van Vlaardingen, waar een week later werd gecollecteerd, werd rond 4500.voor hetzelfde doel bijeenge bracht. Dat is bijna bet dubbele. .van het bedrag, dat vorig jaar wexd'ihge- zameld. - (Van onze verslaggevers) VELEN zijn gisteravond en -nacht in touw geweest langs de water kant in Vlaardingen en Schiedam. De kritieke plaatsen werden goed be waakt. Verantwoordelijke mensen waren steeds op post om de eventue le gevaren te onderkennen. Gelukkig zijn geen ernstige dingen gebeurd, al zag het er dan even naar uit. Veel en hoog water, maar geen gevaar voor de bevolking, dat bleek de eind conclusie. Maar eens te meer is ge bleken hoe nodig het is dat ook be paalde dijkvakken langs de noordelij ke Waterwegoever worden verhoogd cn verzwaard. Vrijdagavond om 22.23 uur stond het water op laag water gelijk met de bovenkant van de kade van het "Westerhoofd in Vlaardingen. Om een uur 's nachts had de vloed het water opgestuwd tot 2.15 meter boven N.A.F. "Wel nam de storm in hevigheid af. De wind werd vlakker, het water steeg ech ter nog tot 2.85 m. Die hoogte had het om 3 uur zaterdagmorgen bereikt. Om half vier, de eigenlijke tijd dat de vloed volkomen was, was het water reeds 15 cm teruggevallen. Gevaar is er voor Vlaardingen in het geheel niet geweest. Om op alles voor bereid te zijn is er wat zand aange voerd om in geval van nood bij de spoordijk, de eigenlijke waterkering, te kunnen gebruiken. Ook dat was niet no dig. Ooster- en Westerhoofd hebben on geveer 80 cm onder water gestaan. Dat is echter ook alles geweest. Het gehele Schiedamse Hoofd langs Voorhaven en aan de zijde van de Wa terweg is vrijdagmiddag en *s nachts bij hoog water een watervlakte geweest. Vrijdagmiddag stond het water centime ters hoog tegen de huizen en de bedrij ven aan het Hoofd. De schippers konden hun boten niet meer verlaten, de Havendienst kon slechts naar de scheepjes waden, auto's stonden tot aan hun assen in het water, kwajongens reden vol vreugde met hun rijwielen door het tijdelijke meer, de boten die fabriekspersoneel aan het Hoofd afzetten moesten die werkers tot over hun enkels in het water laten springen. Hoog stond het water bij Schiedams meest bedreigde plaats, de Buitensluis, daar stroomde het water wel door de houten sluisdeuren maar te hoog steeg het water gelukkig niet ook al leek de situatie dreigend. Sinds de Westfranke- landsedijk is verhoogd en versterkt lijkt er geen gevaar meer mogelijk bij Spui- sluis en Wilhelminahaven, maar ook de kade van de Wilhelminahaven was gro tendeels door het water aan het oog ont trokken. Overigens hebben de bewoners in Schiedam-Ztiid tijdig de vloedplanken voor de deuren en ramen bevestigd, het water op enkele plaatsen naar bin nen stroomde. maar niet voorkomen kon worden dat a: De storm heeft vrijdag niet veel scha de aangericht in Schiedam, 's Avonds om vijf voor tien waaide de stoorsteen van pand Stationsstraat 77 van dak. De brok ken vielen op straat zonder verdere on gelukken te veroorzaken. Het pand is niet verzekerd. De brandweer die wel een onderzoek instelde, behoefde geen dienst te doen. 's Middags om kwart voor een is de brandweer naar de Buitenhavenweg 80 geweest waar een grote lichtbak voor een sigarettenmerk van de gevel van een kruidenierswinkel dreigde te waaien. Het voorwerp werd verwijderd, 's Avond om kwart voor vijf reed de brandweer met veel lawaai naar de Westvest waar brand zou zijn ontstaan in het dak van de panden naast de Lutherse Kerk. Bij Ie panden naast ae immerse iwr». lankomst bleek het loos alarm te zijn. "(Van en maandagavond reeds" mét; ëen hoge waterstand geconfronteerd twerd, be steedde vrijdagavond, nadat de beperk te dijkwacht was ingesteld, alle aan dacht aan een mogelijk zeer hoge wa terstand. Het is negen jaar na de ramp zalige vloed van februari 1953, in Maas sluis door het ontbreken van de water- kerende dijk langs de Waterweg nog al tijd zo, dat een hoge vloed voor het bo- vendijks gelegen gedeelte van de ge meente een ernstige bedreiging bete kent. De aan de haven gelegen percelen en de op de binnenhaven uitlopende stra ten moeten dan imet vloedplanken te gen het water worden beveiligd. Maan dagavond bereikte het water een hoog te van circa 60 centimeter tegen deze planken. Toen gisterenavond bekend werd, dat een zeer hoge vloed werd verwacht, stonden reeds vroeg in de nacht de „bedreigde plekken" in het te ken van de belangstelling. Voor de woningen in de omgeving van de binnen- en buitenhaven werden al tijdig de vloedplanken ingezet. Zelfs meubilair werd in tal van huizen naar hoger gelegen woonruimte gebracht. In kantoren langs de havens zag men de zelfde maatregelen nemen met betrek king tot het kantoormeubilair. Uit ga rages in en ook buiten de omgeving van de havens werden alle auto's gehaald en naar hoger in Maassluis gelegen plaat sen gereden. Gespannen en voor zoveel mogelijk met vloedplanken en zandzakken tegen het hoge water gewapend, ging Maas sluis dus de nacht in. In afwachting van het tijdstip van hoog water: 3.14 uur. Ieder, die er maar even mee te maken had, was op post. De stand van het wa ter kroop langzaam maar zeker tegen de waterkeringen op. Om kwart over drie werd een stand van circa 2.80 me ter (50 centimeter beneden de top van •de*waterkering: die op 3.30 meter -maxi mum is ingesteld) gemeten. - Slechts op enkele punten aan Taan- straat, het laagste punt, en op de hoek van de Havenstraat-Fenacoliuslaan moesten met zandzakken enige verster king worden aangebracht. OpvaHend was deze nacht de goede organisatie bij de dienst van gemeen tewerken, die tweemaal binnen één •week bewees de bestrijding van het hoge water volledig onder de knie te hebben. Vaak werd de zucht echter geslaakt „was de waterkering er langs de Waterweg maar". Tientallen mensen waren op de been en er was vrijwel de gehele nacht verkeer in Maassluis. Toen het uur van het hoge water voorbij was, slaakten velen een zucht van verlichting. Er was weinig geslapen, maar er waren gelukkig, be houdens wat materiële schade, geen ongelukken gebeurd. Gedurende het weekeinde zullen in bijzon dere gevallen dienst doen de volgende artsen: Vlaardingen: dr. L. T. de Vries, Petunia- straat aïa, tel. 4201 en D. J. Wiermga, K. de Grootelaan 143. tel. 6669. Schiedam: W. J. Franke, Burg. Knappert laan 39, tel. 63163. J. H. Geerdes, Veenlant- straat 2, tel. 68357, L. B E. van Hoogenhuy- ze, Nassaulaan 59. tel. 68067 en W. A. de Rid der, Stadhouderslaan 46, tel. 67590. Maassluis: dT. E. W. Melchior. Veerstraat 15. tel. 2108. Hoek van Rolland: H. J. Fokkens. Har- wichweg 210, tel. 566. Rozenburg: A. de Vries, tel 217. Veearts Vlaardingen en Maasland: P. H. Kletnjan. Pr. Ireneiaan, Maasland. GROENTE EvTr CJTVEIUNG BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM, 16 febr. Prei 20— 79: witlof 5985: rode kool 721; witte kool 1824; spruiten 521.80; savoote kool 40—57; boerenkool 25—36: kroten 1821; knol selde rij 18. Golden Delicious 4575: Jonathan 29 62: Winston 4475: Saint Remy 4852. De Bethelcantorij onder leiding van Jan van der Tak zal zondagavond 25 februari in samenwerking met een strijkersensemble een concert geven in het Schiedamse gemeenteziekenhuis. Op dinsdag 22 mei bezoekt de Bethel cantorij het sanatorium Zonnegloren waar ook een concert zal worden ge geven. De directrice van de christelijke huishoudschool in Schiedam mejuf frouw Roodenburg zai donderdag avond in de Prins Bemhardschool spreken over de mogelijkheden die er voor meisjes bij en door het huishoud- onderwijs zijn. De NCVB-Kethel komt woensdag avond in De Rank bijeen voor de huis houdelijke vergadering. Na de pauze zal de heer Bergman uit Rotterdam diapositieven vertonen. De leden van de Christelijke Plat telands Jongeren Organisatie Kethel- Overschie houden woensdag het jaar feest in gebouw De Rank. Er is een gevarieerd programma van sketches en muziek. 9 In het kader van de actie 10 x 10 geeft de Gereformeerde Jeugdcentra- Ie zaterdagmiddag 24 februari in ge bouw Irene in Schiedam een filmmid dag en een filmavond, 's Middags wordt vertoond de Franse kleuren film „Het Toverstokje" en 's avonds is te zien de speelfilm „Echo der Ber gen". ft Voor de leden van de "Westerwijk van de Gereformeerde Kerk in Schie dam wordt donderdag een wijkavond gehouden in de Opstandingskerk. Ds. J. Nawijn houdt voor de pauze een inleiding over het boekje van de acht tien hervormde en gereformeerde, pre dikanten: „Van kerken tot kerk". Na de pauze- is er zang en voordracht. De Schiedamse politie - heeft, drie jongens van 10, 11 en 12 jaar aange houden die vrijdagmiddag bij de nieuwbouw op de Maasboulevard een VLAARDINGEN: Visbank, Foto-ten- toonsteliing, 1417 en 19—21. Stads gehoorzaal, Filmvoorstelling Cefa, 20. Pnielkerk, Y.F.C.'-rally, 20. Bethelkerk, Avondgebed, 19.30. Geb. Obadja, Kerk dienst Zevende Dagsadventisten, 10. MAASLAND: Trefpunt, CKC „ODO" toneelavond, 19.30. bewaker van het bouwwerk met Ste nen hebben bekogeld, ft Ook dit jaar zullen Schiedamse schoolkinderen tijdens de meidagen het boekje „Volk en Onderdrukking" ontvangen. B. en W, van Schiedam vragen de gemeenteraad daartoe een extra-krediet van 1400 beschikbaar te willen stellen. VLAARDINGEN: Zaal Emmauskerk, Jaarverg. C.M.B., 20. MAASSLUIS: Luxor, Feestavond CBC m. toneel, 19.30. Sursum Corda, Mid- denst. Ver. „Samenw.", causerie, 0 HOEK VAN HOLLAND: Zaal Geref. Kerk, Best. raadverg. Hkse Gemeenscb., 19.30. (Van een onzer verslaggevers) Steeds meer "vakatures ontstaan er in de topfuncties bij gemeentelijke diensten en instellingen in Schiedam. Bij de ingekomen stukken voor dr» openbare vergadering van vrijdag 2D februari delen B. en W. van Schie dam mee dat de gemeente-accountant de heer A. M. van der Bos met in gang van 1 juni ontslag heeft ge vraagd in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De Havenloods W. A. Kole heeft met ingang van 1 april eervol ontslag ge vraagd. De adjunct-directeur van de Technische Bedrijven dr. S. C. Bers- ma heeft met ingang van 1 mei ont slag gevraagd. De gemeenteaccountant A. M. van der Bos is sedert 1918 in gemeentelijke dienst. Hij heeft ook bekendheid door zijn bemoeienis., .met diverse verenigin gen in 'Schiedam, 'zoals o.aV de woning bouwverenigingen. Havenloods W. A, Kole is sinds 1047*-in Schiedams ge meentelijke dienst. De 42-jarige dr. S. C. Bersma kreeg bekendheid door zijn economische maat regelen bij de Technische Bedrijven. Hij voerde moderne methoden in, pas te tal van bezuinigingsmaatregelen toe en hij zorgde ervoor dat in deze belang rijke tak van dienst zeer efficient kan worden gewerkt. Dr. S. C. Bersma zal een functie ais chef-accountant bij de British Petroleum Company te Amstel veen aanvaarden. Hij is op 1 januari 1956 als admini strateur bij de Technische Bedrijven te Schiedam in dienst gekomen. Op 1 april 1958 promoveerde hij tot adjunct-direc teur. Daarna reorganiseerde hij de ad ministratie van de Gï'B, Zo ontstond er een ponskaartenadministratie die gege vens verwerkt voor de GTB, voor de Woningdienst, voor het ziekenhuis, voor »de belasting. Bijkantoor Vlaardingen; Smalle Haven straat 11 voor red., adm. en adv.: teL 6775 (b.g.g. voor red. 010115588). Apotheek: Wester-Apotheek, Voor straat 53. tel. 2683. Apotheek: Walrave, Schied.weg, tel. 2093. Klachten bezorging: F. Brongers, Bos- laan 17, tel. 3345; maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur, 's zater dags van 17 tot 18 uur. Agenten: W. Hagenstein. Emmastraat 103; mevrouw C. M. de Keijzer-van de Bie, P. C. Hooftstraat 17; F. Brongers, Boslaan 17, tel. 3345, Belangrijke telefoonnummers: Mel- dingspost brand- en ongevallen 4444, G.G.- en G.D.-waarschuwing 5241. Dt UCK VI MB INCE4 Een opgave van gevonden voorwer pen, verstrekt door de gemeentepolitie, te Vlaardingen, eerste deel: Postkan toor, Callenburgstraat, rode damespor- tem. met inhoud; Slavenburg. Parallei- weg 98b, br. leren knipportem. met inhRigtharts, Korte Hoogstraat 37b. bankbiljet; Pol. Bureau, Delftseveer 6, plastic damesportem.; Van der Lely- Callenburgstraat 87, suède portem met inhoud: Eigermans, Willem Beukelszn.- straat 89, rode beurs met inhoud: Van Eeckienburg, Leeuwerikstraat 3, don kergrijze trui; Van der Plaat. Van der Waalstraat 60. paarse hoofddoek; Kok, Verfwmkel. Ridderstraat, rood leren damesjasje; Korpershoek, Nassaulaan 21, zwembroekje, badhanddoek en was handje; Lieterdijk, J. van Heemskerk straat 10, groene herenhoed; Sluijter, Goudsesingel 47, basketbalschoen; me vrouw Boot, Hugo de Grootstraat 9. herenhoed, met initialen N.J.R.; De Wit, Prins Hendrikstraat 14, groene heren hoed; Engbersen, Van Hogendorplaan 55d, grijze pet: Bongers, Vaartweg 55d, brutne ceintuur van damesregenjas; Van der Ster, Van L. Stirumstraat 19b, zijden hoofdoek: De Jong, Arn. Hoog- vlietstraat 74, mohair shawl; Borsboom. Goudsesingel 16, zwarte nappa dames handschoen, ft Tweede deel der gevonden voorwer pen in Vlaai-dingen: De Bruijn, Verheij- straat 127. damesglacé (groen); Van Asten, Buljs Ballotlaan 20, wit kinder wantje; Hoogerwerf, Oosterstraat 61, lichtbruine plasticschoen; Van der Pas, Hofsingel Henny de grijze kmdervuipen t.n v, A. Pakvis, Borneostraat 11, bi. groene ketting; Van de Berg. Ju- lianalaan 88. bedelarmbandje: Groene- woud. Van Limburg Stirumstraat 48a. kinderarmbandje; Van Buuren! Rem- brandtstraat 27, houten autoped: Bos; Callenburgstraat 139. dnewielig kinder fietsje: Quak, Eykmanstraaf- 79, drie- wielig kinderfietsje: Vink. Dfppenbrock- straat 161. zakje kinderzegels; Pol. bur.: thermometer; $tuijfzand. Bouwstraat 5. dekkleed: Leunis, Borneostraat *9, een doos met inh. 18 rollen beschuit: Van Klaveren. Diepenbrockstraat 149, 25 zakjes met postzegels; Klos, "W: -Beu- kelsznstraat 51, wandelwagentje (tel. 6701); Boorne, Sweelinckstraat 178, kin- derbril: Ronde, Mahlerstraat 53, me daille; Van Gils, Ant. Heinsiusstraat 33, sleutelbos met 6 sieutels; -Voobach. Emaus 36, wieldop; Struis,, Van der Duijn van Maasdamlaan 137b, speel goedbeertje: Maarleveld, Soéndalaan 99, bos ronde stokken (17 stuks). ft Het tegoed bij de Spaarbank Vlaar dingen is in, januari gèbtegen 'van ƒ30.941,24 tot ƒ31.436.120,31 (stand 31 januari). Op 31. januari van het vorig jaar be droeg het totaal tegoed 27.982.789.72 Ingelegd werd een bedrag van ƒ2.106.419.31 (v.j ƒ1.879.117,90) en te rugbet, ƒ1.612.217,24 (v.j. 1.262.752,81). Er werden 494 nieuwe boekjes uit gegeven en 248 afbetaaid. Op 31 januari waren 40.135 boekjes in omloop (v.j. 38.316). Aan schoolspaarzegels werd e voor een bedrag van ƒ6 024.95 ingelegd. In januari 1961 was dit ƒ4.421.85. Op 31 januari waren 12.314 spaarbusjes in omloop met een bespaard bedrag van 47.312,84.- Verleden jaar januari waren dit, 117.30 busjes met een bedrag van 45.903,28 ft In de bovenzaal van de „Harmo nie" te Vlaardingen spreekt dinsdag avond de heer Pierre Janssen, con servator van het Stedelijk Museum te Schiedam voor de Zakenstudiekring „"Vlaardingen" over het onderwerp „Pas op, mevrouw, gaat u hier niet binnen!" Deze voordracht over de - schilderkunst zal de heer Janssen, die zijn opvattingen dikwijls voor radio en-televisie-ten beste geeft, met vele kleurendia's toelichten. De avond be gint om 20 uur. ft Bij-de veiling Westerlee in De Lier is de eerste spinazie van dit jaar aan gevoerd. De heer A. Vermeer bracht deze vroege groente ter veiling. De spinazie .werd verkocht voor 1.68 per kilo. De stand van de stoelenaktie van de hervomde gemeente in Maasland is thans J 5723,25. ft Het Roode Kruis, afdeling Maas land-Maassluis, Hoek van Holland zai op woensdag 28 februari een avond geven in het Trefpunt te Maasland. Voor deze afdeling zal dan optre den de toneelvereniging St. Jan Bap tist- uit Wateringen. Zij zal een blij spel opvoeren en de Muzand 's uit Maasland zullen voor de muzikale omlijsting zorgen. Het doel dat bo vengenoemde afdeling voor ogen stelt is de chronische zieken te laten ge nieten van de boottochten mgt het Roode Kruis Hospitaalschip Henry Durrant. ft Dinsdag houdt het bejaardencomité in Maasdijk in De Rusthoek een ontspanningsmiddag, aanvang 14,30 uur. ft Het Rode Kquis stelt dinsdag Maas- dijkse donors in de gelegenheid bloed af te staan voor de bloedplasmadienst. Deze bloedafname begint om 19 uur in de Granjescbool. De Hervormde vrouwenvereniging Lydia te Maasdijk, houdt dinsdag in de Vluchtheuvel de jaarvergadering. Daar zal worden opgevoerd het leke- spel; Maria-Martha om 19.30 uur. De jeugdafdeling van degymnas tiekvereniging KDO in Maasdijk heeft in De Vluchtheuvel een uitvoering gegeven. De ouders van de jonge gymnasten hebben de prestaties van de jeugd in ogenschouw genomen. De leidster Barry v. d. Beukei had voor een gezellig programma gezorgd. Bijzonder goed waren de klompen dans en de cow-boys dans uitgevoerd door een gecostumeerd groepje meis jes. De jongens demonstreerden daar na aan de toestellen en de meisjes voerden enkele ritmische oefeningen uit. De voorzitter van KDO, de heer Joh. de Bloois bood de leidster een spel opvoeren en de Muzanda's uit van Dijk, kreeg een doos bonbons. N.V. AUTOSERVICE A'd. varkoop: Kipstrut Showroom Groothandelsgebouw -TeLl 1S705 Service bedr.:(0) Dijketraa! Mei.132670 (W) Mathenesserdi|k "391-399 >r»l.51600 (y ui. OvörschleJ Jan Steenstraai TeL 131 Off, dealer voor Rotterdam c.o. (Van een onzer verslaggevers) Eén van de vele onderafdelingen van c.e C.J.V. „Liefde en Vrede", namelijk de chr. korfbalclub „Spirit" heeft donder dag haar jaarlijkse feestavond in Muzan- dag gehouden, waarop met veel genoe gen werd geluisterd naar de opvoering van het blijspel in drie bedrijven door Tom Taggert, naar de novelle van Oscar de Wilde; „Het Spook van Canterville". Alvorens het zo ver was sprak de voor zitter van Spirit, de heer J. Mooy woor den van welkom tot afgevaardigden van Liefde en Vrede en tot de voorzitter van de Combinatie van Vlaardingse Perso neelsverenigingen, de heer W. N. Be- noist. Met dit stuk deed de eigen toneel groep van Spirit mee aan de competitie van de C.V.P., hetgeen voor de maal geschiedde. eerste De medewerkenden aan dit vrolijke blijspel waren: Ernst Hoogstraten, Frans Oppe, Corry v. IJperen-KIos, Ien v d Vaart, Greetje Lohman, Riet Poot, Dit v. Kempen v. d. Velden, Leo v. d. Vaart en Horst Radema. Deze laatste was te vens met de regie belast. Terwijl Fred Radema voor het geluid zorgde. rw-4 inuz]lc.al? gedeelte werd verzorgd door de High Brothers. Met samen- ..Heer, blijf met mij. nu^er besloten? V' WWd dit secede X

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1