Crystal Jewel voorzien van nieuw dekhuis ft yj fm $s i HAALT PROT. SCHIEDAM KWART DER STEMMEN? Sterke mannen streden tegen onwillige auto's Weer gaslantaarns opruimen In één uur geklaard bij .T rlr fi "i" Interessante statistieken Rest zal in1963 worden vervangen Een prot. lijst in Vlaardingen Grote schade hevige botsing op kruispunt tn m Verdeling in 54 stemdistricten Burgerlijke stand PEUGEOT EXPOSITIE IN EMPORIUM KIPSTRAAT VAN 20 T/M 24 FEBRUARI Brand op zolder gaf veel werk n Wonder wielen! Jeugdraad zal spreken over ballet en sport - 'SrCAitl* 3.J BE ROTTERDAMMER PAGINA 4 MAANDAG 19 FEBRUARI 1962 Problemen HOEFT NIET nu... beduidend •goedkoper BLOKKEN CONSERVEREN Tv ee schoolhoofden gaan vertrekken Toegang vrij'. Dagelijks geopend van 10 tot 10 uur Storm 'AANDACHT Moeite Veilig Verkeer Joh.de Heer de Heer OOSTZEEDIJK 330 ROTTERDAM TEL 11.06.48 Rioleringen Vandaag en morgen en dagelijks li (Van een onzer verslaggevers) in Vlaardingen hebben de Christelijk Historische Unie, de Anti-Revolutionaire Partij en de Staatkundig Gereformeer de Partij overeenstemming bereikt tot samenwerking bij de komende gemeen teraadsverkiezingen. De partijen zullen met een gezamen lijke lijst uitkomen, die namen van kan didaten der drie groeperingen zal bevat ten. De twee hoofdvoorwaarden die men voor deze samenwerking stelde waren: 1. elke partij behoudt haar eigen be ginselprogram: 2, de vrije meningsui ting van de afgevaardigden blijft ge waarborgd. Over enkele detailpunten beraadt men zich nog nader- Het streven bestaat een gezamenlijke propaganda te voe ren, waarbij elke partij haar eigen ter rein zal bewerken. In de huidige samenstelling heeft de gemeenteraad van Vlaardineen 6 C.H- leden, 5 A.R. en één S.G.P.-iid. Het Gereformeerd Politiek Verbond, dat in de huidige gemeenteraad geen zetel heeft, was eveneens verzocht aan de besprekingen deel te nemen. Deze partij heeft schriftelijk meegedeeld niet aan de uitvoering der plannen te wil len meewerken- EJET nieuwe brugdekhuis in de „armen" van de drijvende bok Simson. (Van een onzer verslaggevers) Op de kruising NoordsingelBergweg in Rotterdam-Noord ontstond zaterdag avond tegen negen uur een aanrijding tussen twee personenauto's en een ge parkeerde vrachtwagen. De bestuurder van een der wagens werd gewond. Van de twee personenauto's werd de een totaal vernield en de ander zwaar be schadigd. Het ongeluk gebeurde toen de grote personenauto, die vanaf de Noordsingel de Bergweg wilde oversteken in de rich ting van het Hofplein, geen voorrang verleende aan de kleine auto die van rechts van de Bergweg kwam en in de richting van de Zwart Janstraat reed. De grnte auto greep de kleine wagen in de flank. De botsing kwam zo hevig aan dat de kleine auto over de kop sloeg en na weer op de wielen terecht te zijn gekomen achteruit onder de geparkeer de vrachtwagen schoot. Totaal vernield werd de dagen onder de vrachtwagen vandaan gehaald. De bestuurder, de 20-jarige militair C. S. uit Schiedam kon na in het Eudokia-zieken- huis te zijn behandeld, naar huis wor den gebracht. De bestuurder van de grote personenauto werd niet gewond. Zijn auto werd wel zwaar beschadigd. De vrachtwagen werd slechts licht bescha digd. 0 Op eer. dezer dagen in het stadhuis van Vlaardingen gehouden vergadering van het Algemeen bestuur van de Stich ting Recreatiepian Brielse Maas is in de vaitature Th. J. L. van den Berg te Schiedam tot lid van het dagelijks be stuur der stichting gekozen, de heer H. K. van Minnen, wethouder te Vlaardin gen. Zoals bekernd heefd de heer Van den Berg onlangs zijn wethoudersarobt neergelegd, in verband waarmede hij ook aftrad als lid van het dagelijks be stuur van voornoemde stichting. (Van een onzer redacteuren) Wilton-Fijenoord heeft een zwaar karwei geklaard. Het 130.000 kilo we gende nieuw gebouwde brugdekhuis voor het Britse motorschip Crystal Je wel is op zijn plaats gebracht, en weer is dit onfortuinlijke schip een stap dich ter bij zijn volledig „herstel". Onvoor ziene omstandigheden voorbehouden zal het op 3 maart a.s. worden opge leverd, en dan zal niets meer herinne ren aan de geweldige schade, die het het vorig jaar opliep toen het tijdens dichte mist werd aangevaren. De Crystal Jewel, metende 9500 dwt en eigendom van de Sugar Dine Ltd te Londen, werd op zaterdag 23 septem ber 1961 op vijftien mijl van Beachy Head geramd door de tanker British Aviator. Dit schip drong met de voor steven, de Crystal Jewel aan bakboord midscheeps binnen, waarbij niet alleen een -groot gat in de scheepshuid ont stond, doch bovendien het brugdekhuis werd verwoest. De gezagvoerder sprong van de stuurbrug op het voor dek en werd. zwaar gewond. Zijn veer tienjarig dochtertje kon zich niet meer redden en kwam om het leven. De Crystal Jewel maakte water en werd bij New Haven aan de grond gezet. De bodem van het schip werd over bijna de gehele lengte omboog gedrukt. Na een noodreparatie werd het schip op 15 oktober naar Rotterdam gesleept, waar het in de Waalhaven werd- gelost. En op 20 november arriveerde het bij de werf van Wilton-Fijenoord en werd het in dok genomen. Onmiddellijk werd door de afdeling Nieuwbouw van Wilton-Fijenoord een be gin -gemaakt met het construeren van een geheel nieuw brugdekhuis. In dit gevaarte is ongeveer tachtig -ton staal verwerkt en het weegt ruim 130.000 kilo. Gezien dit gewicht kon het brugdekhuis niet op de Crystal Jewel worden ge plaatst terwijl het schip m dok lag. Om ..v 1- CLCOrv, JZUL JJET STAAT tvrt in de officiële (en openbare) mededelingen aan de Schiedamse gemeenteraad, er zal met spoed worden gewerkt aan de verdwijning van de gaslantaarns in Schiedam. Er wordt wel gesproken van vervanging van vier gaslan taarns in de Gorzen, maar er wordt tevens aan de mededeling toegevoegd dat dit jaar nog meer en volgend jaar weer en dan het jaar daarna voor het laatst gaslantaarns tegen de vlakte zullen gaan. Nu moet ieder een blij zijn want gasverlichting is ouderwets, het doet aan Charles Dickens denken. Van ons hoeft het echter niet, tve houden namelijk van Dickens, Het lijkt ons juister als eerst meer aandacht wordt besteed aan de moderne wegen die vanwege de verkeersveiligheid een ultra-mo derne verlichting behoeven. De elec- trische verlichting op Rotterdamse- dijk en Burgemeester Knappertlaan is bar slecht. Onlangs ontstond daar door nog een zeer ernstig ongeluk. Het is dringend noodzakelijk dat hier Advertentie) Nu koopt U zemen, import- zemen voor een beduidend la gere prijs dan U ooit ervoor betaalde. Een ongekende aanbieding van flinke, grote zemen, zachte soe pele zemen, die normaal voor 3.50 verkocht worden. En die zelfde traangelooide zemen koopt U morgen voor nog géén twee gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze grote traangelooide zemen, zachte soepele zemen, voor diep- en breedtestralers van neon- of ultraviolette verlichting komen, zo dat de weggebruikers kunnen zien wat er op de weg rijdt. rS vrezen dat te weinig Schiedam mers zien welk een schoonheid uit het verleden er teloor dreigt te gaan. Over enige tijd bestaat Schie dam neg slechts uit louter bouwdoos blokken. Slechts de straatnaambord jes veroorzaken nog enig divertisse ment. Schiedam heeft nog wel mooie geveltjes, er zijn nog mooie huisjes, pandjes, maar gevreesd moet wor den dat de saneringswoede alles naar de puinhoop zal verwijzen. Tus sen Koemarkt en Ooievaarsbrug, dat is de Lange Haven, Korte Haven en een brokje omgeving van de Schie, heeft Schiedam uit vroeger eeuwen zich nog wel gehandhaafd. Het is niet noodzakelijk om hier de electri- sche verlichting te plaatsen. pELANGRIJKER. zou zijn als men trachten wilde dit stukje Schie dam te handhaven zo als het is, of nog beter zo als het geweest is. Oud- Schiedam moet geconserveerd wor den voor zover net mooi Schiedam betreft. Zonder dat de Schiedammers het merken groeit 'er in dit oude Schiedam een kunstzinnige sfeer. Schilders als Frans jan der Heide, Dick Bos, Nico van Welzenes, Daan van Golden, Theo Wiegman, de gla zeniers Hendricxs werken en wonen er. Andere kunstenaars zoeken naar I ateliers in deze oitde buurten omdat ze oud-Schiedam zo sfeervol vinden, I Voor verkeer noch voor industrie of woningbouw is een wijziging van dit oude Schiedam van belang, het kan j (Van een onzer verslaggevers) Het deelnemen met een gezamenlijke lijst van de drie prot. chr. .groeperingen aan de gemeenteraadsverkiezingen In Schiedam Is een novum dat de kracht van de prot. chr. stem. in de Schiedam se gemeenteraad mogelijk ten goede kan komen. Uit -de juist verstrekte cijfers van de laatst gehouden verkiezingen blijkt dat in 1959 44046 Schiedammers aan de Kamerverkiezingen hebben deel genomen. Hiervan stemden 18198 (41,32 pet) op de PvdA, 10995 (24,96 pet) op de KVP. 3589 (8,10 pet) op de CHU, 3437 (7,80 pet) op de A.R., 4371 (9,92 pet) op de WD, 1038 (2,36 pet) op de CPN, 671 (1,52 pet) op de SGP, 404 op het GPV (0,91 pet). Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1958 waren de cijfers:. 42880 kiezers waarvan 15957 stemmen (37,21 pet) op de PvdA. 11243 26.22 pet) op KVP. 4501 (10,50) op CHU. 4008 (9,35 pet) op AR, 4967 (11,58 pet) op WD, 1738 (4.05 pet) op CPN. 466 (1.09 pet) op GPV. Momenteel heeft de CHU vier vertegen woordigers in de Schiedamse gemeen- (Van een onzer verslaggevers) Dé twee hooïden van de dr. J. Th. de Visserscholen in de Westfrankelandse- straat in Schiedam gaan beiden de Vereniging tot Bevordering van het Christelijk Onderwijs in Schiedam ver laten. Op 1 september is het hoofd van school A. de heer A. C. Leeuwis al afge treden.'Hij is sinds 1919 bij het onder wijs. Op 1 maart gaat het hoofd van school B de heer T. G. Polderman, die sinds 1921 bij het onderwijs is, de school verlaten. Hij: is benoemd bij het ULO. Ter- gelegenheid van het vertrek van de beide functionarissen belegt het be stuur van de vereniging op woensdag avond 28 februari een officiële afscheids avond in gebouw Irene. Tijdens deze bijeenkomst zullen de nieuwe schoolhoofden voor A de heer M. J. van Dommele en voor B de heer W. J. J. van der Horst worden geïnstal leerd. teraad, de ARP heeft drie afgevaar digden. Aangezien het bevolkingsto- taa! van Schiedam inmiddels de tach tigduizend heeft overschreden zal de gemeenteraad met twee leden (van 35 naar 37) worden uitgebreid. Voor de gezamenlijke lijst „Protestants Schiedam" wordt elke stem nu van zeer veel belang' want bereke ningen naar bovenvermeld cij fermateriaal maken duidelijk dat het een kwestie van enkele stem men kan worden of „Protestants Schiedam" met zeven, acht en moge lijk wel meer vertegenwoordigers in de raad zal kunnen verschijnen. Met in totaal 18,33 pet. in 1959 en 20,94 pet in 1958 zou een deling op het to taal van 37 voor de resultaten van 1959 -maar nauwelijks zeven en voor 1958 -bijna acht vertegenwoordigers tot gevolg hebben gehad. Uiteraard is ook van beslissende in vloed hoe de resultaten voor de an dere partijen zullen zijn, maar bet cijfermateriaal toont toch wal dat de samenwerkende groeperingen naar een kwart van de totaal uitgebrachte, stemmen streven. Voor de aanstaande verkiezingen van 28 maart (Provinciale Staten) en 30 mei (gemeenteraad) is de gemeente Schiedam in 54 stemdistricten verdeeld; bij de laatste verkiezing bedroeg dit aantal 51. Voor elk. district is een stem bureau aangewezen, die hoofdzakelijk in scholen, zowel openbare als bijzon dere zijn ondergebracht. Elk stembureau bestaat uit drie le den. van wie één als voorzitter fun geert. Daarnaast worden voor ieder bu reau twee plaatsvervangers aangewezen, terwijl tevens een bode is toegevoegd. De burgemeester is ambtshalve voor zitter van het eerste stemcüstrict. De overige voorzitters worden voor zover mogelijk uit de raadsleden benoemd. Ieder stembureau krijgt 's avond» bij de sluiting assistentie, waarvoor ge- meentepersoneel wordt aangewezen. SCHIEDAM. Geboren: Petrus J. -v. P. J. Vermeulen en F. G. E. Klelss; Teunl* z. v. H. dc Jong en J. J. M» H."Klooster; Willem z. v, W. Scheenloop en M. S. G<5dde. Overleden: C. van Reede. 81 jr. wed van J. Robberecht; C. Nels. 95 Jr. wed van J. Kaapaan; S. Terhorst» 82 jr. Advertentie r/0 zag het brugdekhuis er uit, toen de Crystal Jewel bij Wilton Fijenoord arriveerde. die dokperiode zo kort mogelijk te hou den werd intussen het middengedeelte van de dubbele bodenconstructie in zes grote secties van elk bijna vijfendertig ton elk in de werkplaats klaar gemaakt. De romp van het schip vertoonde naast het grote gat ook vele afwijkingen in de bodem, hetgeen grote problemen, schiep bij de reparatie hl -het dok, en het ge volg was d-at er speciale voorzieningen moesten worden getroffen. Vrijdag "jl. 'ïvac men dó vér gereed,'dat het brugdekhuis kon 'worden gemon teerd. Als gevolg van de zware storm zag men'toen. bij Wilton-Fijenoord ech ter van dit karwei af. Gewacht werd op kalmer weer. Toen dit er was nam de drijvende bok Simson van Van den Tak's Bergingsbedrijf het complete brugdek huis tussen de takel-s en „droeg" mij het van de afbouwkade over vijfhonderd me ter naar de Crystal Jewel. Met de uiter ste voorzichtigheid werd het gevaarte op het schip neergelaten. Aan bakboordzijde moest de Crystal Jewel met enige ballast worden verzwaard, opdat het waterpas zou liggen. In ruim een uur was het werk klaar. Met deze plaatsing van het brugdek huis is een ingrijpende reparatie, die on geveer tweeëneenhalf miljoen gulden heeft gekost, tot een goed einde gebracht. 0 Het pand Oude Kerkhof 1014 kan worden gekocht voor 675. B. en IV. van Schiedam stellen de gemeente raad voor tot de aankoop te willen besluiten aangezien het pand van be lang is vanwege de stedebouwkundige maatregelen. Voor 7500 kan het pand Oude Sluis 15 te Schiedam worden gekocht. B. en W. adviseren de gemeenteraad de koop te willen goedkeuren. Voor een bedrag van 1710 zullen onderhouds werkzaamheden worden verricht zodat het pand voorlopig verhuurd kan blij ven. 0 Het blijkt niet mogelijk personeel aan te stellen dat van gemeentewege de trappenhuizen van de 288 Dura Coignetwoningen in Schiedam-Nleuw- land zal kunnen schoonmaken, B. en W, van Schiedam delen dan ook mede dat zij de huurders de vijftig cent voor het schoonmaken van de trappen niet in rekening zullen brengen. teiten, er wordt ook veel gebouwd, maar anderszins wordt er te weinig gedaan. Men vestigt tc weinig aan dacht op Schiedam. Er zou een do cumentaire. een fotoboek, folders over Schiedam moeten komen. De vreemdelingen die nu over de schoon heid van Schiedam spreken hebben onze stad meestal toevallig ontdekt. Het is prachtig dat de gemeente ma quettes wil laten vervaardigen van het Schiedam, uit vroeqer eeuwen. iMr0ffl..f5 jL™ ff al vermeldt de gemeente niet "lre!rdlSde'oudre punten'dienefeende miniatuurtjes bestemd taarccf u-, uk zijn. Het is mooi in ieder geval, passende bestemming te krijgen. I AJET VREUGDE U'I nt kunnen we soms gewagen van Schiedamse Het is mooi m maar laat het namaukwerk nu niet ter vervanging komen van wat er nog is. Het wordt tijd dat er een actie komt ter bescherming van oud- activi-Schiedam. p E AMUSEEED hebben tientallen ^Jr voorbijgangers zaterdagmorgen om tien over half twaalf in de Lange Kerkstraat staan kijken naar de strijd die sterke mannen -tegen onwillige auto's hebben geleverd. De Rotterdam mer B. K. was met zijn bestelauto zo stevig tegen de achterzijde van de volksauto van de Schiedammer A, K. aangebotst dat de voertuigen elkaar niet meer wilden loslaten. De bestel auto hield te weinig remafstand; toen de volkswagen remde schoot de bestel auto met de neus onder de achterzijde van de volkswagen, daardoor de ach terwielen van de volkswagen optil lend. Toen was een schier onverbreke- kelijke twee-eenheid ontstaan. De mannen, bijgestaan door politieagen ten, wilden met hefwerktuigen de volkswagen zover optillen dat de be stelwagen kon worden weggetrokken, maar de domme kracht tilde -beide voertuigen tegelijk op. Toen zijn de mannen boven op het achterste autootje gaan staan, terwijl het voorste autootje werd omhooggecrickd. Het gelukte niet, de twee-eenheid reed naar voren, werd naar achteren getrok ken, er werd intensief aan gesjord, ter wijl de vele omstanders hun hilariteit en toepasselijke opmerkingen ten -beste gaven. Inmiddels was er in de Lange Kerkstraat een opstopping ontstaan omdat de verlengde zeswieler het door gaande verkeer zeer hinderde. Na vele pogingen gelukte het de mannen toch de twee beschadigde auto's weer van elkaar te scheiden. Twee surveillerende politie-agenten be merkten zondagavond om kwart voor twaalf een brandlucht in het Broers- veld. De brandweer werd gewaar schuwd. Bij onderzoek bleek dat brand was ontstaan op een zolder van Schoenmakerij Simons aan het Broers- veld 12. Aangezien het pand van drie verdie pingen vol met oude materialen ligt 'heeft de brandweer veel moeite gehad om bij de vuurhaard te kunnen komen. Ook een plafond moest worden verwij derd om de brand met een straal op de nevelspuit te kunnen bestrijden. De brandweer was twee uur lang in actie. De heer 3. X. S. is verzekerd. Roetaf- zetting in de schoorsteen is als oorzaak van de schoorsteenbrand te noemen. Doordat 4e Vlaardingse metselaar A. E. zondagavond om half zes met zijn Opel teveel rechts hield komende van de Nieuwe Haven in Schiedam is hij tegen de geparkeerde volkswagen van de heer G. H. C. B. voor pand Burg. Knap pertlaan 152 gebotst. Beide voertuigen werden geschadigd. De -heer E. had een schaafwond aan het voorhoofd. Op het kruispunt BrugmanstraatVan Beverenstraat botsten zondagmiddag om tien over half twee de winkelier M. P. N. die tezeer rechts hield, en de heer J. van N. in zijn volkswagen tegen el kaar. Beide voertuigen werden zwaar beschadigd. Bij de Plantsoenendienst in Schie dam is behoefte aan twee maaimachi- nes, een centrifugaalpomp, een vijfde lige en een driedelige -maaiset; een compost-mest-zandverspreider alsme de twee schaftwagens. De totale kos ten van aanschaffing bedragen 26300. B. en W. van Schiedam vragen de ge meenteraad het krediet te willen toe staan. In verband met de aanleg van het Stationsplein in Schiedam verzoeken B. en W, de gemeenteraad tot de aan koop van het pand Spoorstraat 8 voor een bedrag van 1650 te willen beslui ten. Het Ballet, Spel en Sport krijgen de aandacht in enkele bijeenkomsten die de Schiedamse Jeugd Raad binnenkort zal organiseren. Voor het kader van de aan gesloten verenigingen wondt op zaterdag avond 24 februari in 4e aula van het Ste delijk Museum in Schiedam een bijeen komst gehouden waar gesproken zal wor den over ballet. Inleidingen houden mevrouw Christine va-n der Wetering, balletlerares te Rotter dam en Schiedam, de balletleraar te Ede de heer Theo Brands en de soloda-nser bij het Nederlands Danstheater de heer Mar tin Molema. Mogelijk zal ook een solo danseres het woord voeren. Tevens wor den diapositieven vertoond. Het kader van de jeugdverenigingen zal binnenkort gezamenlijk naar een voorstelling va-n het Nederlands Danstheater gaan. Dan wordt het programma van tevoren besproken en toegelicht. Voor de leden van de aangesloten ver enigingen zal een cursus Spel en Sport wonden georganiseerd. De curus is er op gericht spel met grote groepen in kleine ruimten te kunnen beoefenen. Instruc teurs van de Stichting Spel en Sport zul len de lessen geven. Op donderdagavon den 1, 8. 22 maart worden de cursussen voor de binnenspelen gehouden in het ge bouw va-n de CJV aan de Lange Haven 129. Tevens staan twee cursusavonden voor de buitensport (op Schiedamse vel den) op het programma, de plaats is nog niet bekend, maar de bijeenkomsten wor den gehouden op 10 en 17 mei. Het cursusgeld bedraagt drieëneenhal ve gulden dat deze week moet zijn vol daan bij de secretaris van de Schiedamse Jeugd Raad de heer C. D. Schewe, Fra- briplein 18 b. (Van een onzer veerslaggevers) De vier gaslantaarns in de Klaaswaal- sestraat, de Maasdamsestraat en de Per- nisscstraat in Schiedam zuilen binnen kort verdwijnen. Schiedam bezit nog 288 gaslantaarns, daarvan worden 54 lantaarns in Schledam-West gebruikt, 74 in Oost. 69 in Zuid en 91 in het cen trum. Het ligt in de bedoeling dat in de komende maanden nog 54 lantaarns in het westen en 74 in het oosten van Schiedam zullen worden vervangen. Het resterende deel zou dan in 1963 kunnen worden vervangen door elektrische lan taarns. Aangezien dc gaslantaarns spaarzaam tn de straten zijn neergezet zuilen tevens nog 450 elektrische lan taarns in de betrokken straten worden gepiaatsh 1959, i960 en 1061 wer den resp. 34. 67 en 115 gaslantaarns door elektrische vervangen, verdeeld als volgt: 1, Nieuwstraat 5 Brugman- straat 7 Huysmansstraat 6 Warande 16; 2. Ploegstraat 4 Houtstraat 4 Steenstraat 3 Van Beverenstraat 9 Ant. Muysstraat 9 Huysmansstraat 9 Fr. Haverschmidtlaan 20. Newton- straat 3 Newtonplein 3; 3. Nassaulaan 10 Arnalia v. Solmsstraat 4 Pr. Mau- ritsstraat 8 Pr Fr Hendrikstraat 5 Dwarsstraat 8 Visserstraat 4 Lelie straat 5 Zalmstraat 4 Gasstraat 4 Maasstraat 4 Juiianalaan 24 Rubens laan 6 Bosboomlaan 4 Jacob Catsiaan 5 Herenpad 2 Hagastraat 8 Nieuwe Haven 10. Deze lantaarns zijn voor het meren deel vervangen tijdens de uitvoering van bestratingswerkzaamheden in de betrokken straten, waardoor op de kos ten kon worden bespaard. Voor 1962 staan de Klaaswaalse-, Maasdarase- en Pernissestraat op het programma om te worden herbestraat. De rioleringen in de wijk van de wit te woningen voor de scheepswerf Wilton Feijenoord aan de Vlaardingerdijk in Schiedam moeten worden opgehaald. De kosten van deze werkzaamheden bedra gen 114.900. Het betreft hier de riole ringen in de J. Poelslaan, M- W. Bey- erinklaan. Slachthuislaan, Van Esveld- straat, Geert Reindersstraat, Alexander Numanstraat en D. A. de Jongstraat. Na het ophalen en zonodig vernieu wen van de rioleringen in Klein Bab- berspolder zullen de straten worden herbestraat. B, en W, van Schiedam verzoeken de gemeenteraad het kre diet van 114.900 beschikbaar te wil len stellen zodat de werkzaamheden in Klein Ba-bberspolder aan het eind van dit jaar kunnen geschieden. De kosten worden geraamd op ƒ75.000 verdeeld als volgt: materialen 12.880; arbeidslonen 38.640; vervoerskosten ƒ4.160; voorbereiding en toezicht ƒ2.415; bijkomende kosten 10.465; omzetbelas ting 2.415 en administratiekosten 4.025 Tegelijk met de uitvoering van deze riolcringswerkzaamheden moeten wor den opgehaald de gas- en waterleidin gen, alsmede de elektriciteitskabels. De hieraan verbonden kosten zullen belopen 39.900, Het Schiedamse dijkleger heeft tot zaterdagmorgen half vijf de posten bezet gehouden. Om drie uur 's nachts is de hoogste waterstand, 2.48 m bovën N.A.P. bereikt. Toen stroomde het water over het voormalig voetbalveld op de Maas boulevard waardoor de kelders van de sterflat aan de Havendijfc onderliepen. Gereedschap en machines zijn bescha digd. Bezitters van auto's die aan het Hoofd en omgeving geparkeerd stonden, is medegedeeld dat zij hun voertuigen uit de omgeving moesten verwijderen, omdat het water de auto's zou kunnen beschadigen. De Rotterdamse politie heeft een 15- jarige leerling-bankwerker, K. Z., aan gehouden. De Schiedamse jongen heeft in Schiedam een bromfiets ontvreemd uit de tuin van de Dr. Noletstiehting. 0 Baldadige lieden hebben zaterdag 30 kisten, eigendom van de Kistenfabriek aan de Schie, in het water van deSchie- damse Schie gegooid. De kist endreven in de omgeving van het Doek-Die in. Zon dag heeft de eigenaar de kisten uit het water gevist. Ten nadele van de Schiedammer W. S. A. is een damesfiets gestolen die op de Hoogstraat heeft gestaan. De elek- tnsch-Iasser J. D. B. heeft aangifte ge daan van diefstal van zijn bromfiets die met op slot in de Stationsstraat heeft gestaan. De constructeur J. D. van R. deed aangifte van diefstal van een rood lederen rugleuning en dito zitting ter waarde van 60,uit zijn motor met zijspan, die voor zij woning in de St. Liduïnastraat heeft gestaan. De damclub Schiedam heeft in een vriendschappelijke thuiswedstrijd aan 15 borden succesvol de Christelijke Dam vereniging Excelsior partij gegeven. De uitslagen zijn: L. VrijlandJ. Noordzij jr. 1—1, W. SpruytA Bleeker. 1—1, J. de WildeJ. J. Kuyk 0—2. J. Westerveld C. J. Hoogenboom 2—0. M. van Erkel— J. Noordzij sr. 2—0, Th. Vrijland—A. Ne- derveen 0—2. A. van Otterloo—J. Knoop sr- 11, J- CabriW. Kinnegin 20, J. van Straaten—P. Bakker 0—2, C. Mee- rendonk—J. Leypoldt 2—0. P. van der Waal—J C. Knoop 20, F. Rademaker -R. Spht 2—0, K. den Boer—W. Zuid geest 20, totaal SchiedamExcelsior 20—10. Voor de federatie van gebonden kun sten zal de heer Piet Zwart vrijdagavond om kwart over acht in het Stedelijk Museum te Schiedam een expositie ope nen van het werk van onder andere de heer Jan Sierhuis. De expositie van werk van Vie Gen-tils is verlengd tot 28 februari. Een opgave van gevonden voorwerpen m Schiedam: Te bevragen aan het Hoofd bureau van Politie tussen 9.0012.30 uur en 2.00—6.00 uur: glaeé herenhandschoen (1.): te bevragen bij de vinders; kinder boek, Van Os. Nieuw Mathenesserstraat aH'°3^eP- Den Hertog, Mariastraat 108; ring met sleutels, portier Bureau Huisvesting, Westmolenstraa-t 26; oorbel Harte, Rotterdamsedijk 307c; aktentas met inhoud, v. d. Puttelaar. Stationsplein 13b; portemonnee met inhoud, tie Jong, Oosterstraat 105a: paraphiie-hoes, Mul der, Makkerstraat 1; aktentas met in houd, Roest, Stadhouderslaan 10; dames- muts, Scheepmaker, P. J. Troelstralaan 17; gele sjaal, Postkantoor, Tuinlaan; capuchon, Douw, Wiilemskade 43a; hoofd doek, v. d. Geer, Mgr. Nolenslaan 824; kinderwantje, Dirkzwager, Warande 117- bruine hond, Dierenasyl, St. Anna Zus terstraat 47; hond (boxer), Tanker-cl ea- Havenstraat 21; damesarmband. Smit, St. Jacobs Gasth-uis, kamer 57. De afdeling Kethel-Overscbie der Chr. Plattelands Jongeren Organisatie houdt woensdag 21 februari haar jaarfeest in De Rank te KetheL Er staat een gevari eerd programma op stapel met o.a. to neel, schetsjes e.d. (Advertentie) ELEKTRISCHE KLOKKEN voor woonhuis, kantoor en bedrijf. Keuze uit ruim 100 modellen. COUZY - 1e Middellandstraat 72 ,cDLKank: Brinkers Margarine Films I b— Beljersbergen: Zakenstudiekrxng, Con tactavond, 20. Arcade; Firma Van Dooremalen, Mode show, 14. Maison Westhuis: Ned. Ver. v. Huis vrouwen, Voorlichtingsmiddag, 14 15 Volksgebouw: Coöp-DES, Ledenverga- dering» 20. DfFblad „De Rotterdammer". Schie- damse redactie tel. 64154 b.g.g, tel 11558a toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen "oor redactie-aangelegenheden. 23Afeintfi54?iP:A J- 'l ruost, Aleidastraat (alleen voor klachten, ad. 11SK8) en abonnementen b.g.g. telef, Belangrijki alarm 69123. G.D. waarschuwing 69280. Sted. Museum: Expositie „Roem der Romantiek (tot 18 febr aer lafm°theken: Rembraadt> Rembrand* «telefoonnummers: Brand- Politiealarm 64666; G.G. en li

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1