Boekje wil ouders en jeugd behulpzaam zijn Ook al aan de sigaar? il A d h Vierde geref. predikant (officieus) ingetreden Vele kredieten gevraagd voor onderwijsbelangen Chr. middenstand met ledenwinst Ik dacht, dat ze mij belachelijk zou vin den met mijn sigaar. Hij wil weer eens ge wichtig doen, dacht ik, dat ze zou denken. Waarheen na de lagere school?..." nJ f 4- n Rotterdamse dat is andere koek! kroniek Voorstellen van B. en W. aan de raad Dit jaar bouiv chr. detailhandelsschool Maar haar reactie ^™"'1 voorlichting Onderwijsmet Alle teams van S.V.C. gelijk Kind aangereden heetman HBSS gaf blijk van overmacht op Loosduinen Burgerlijke stand Insluiper gepakt Belgen bezochten likeurmuseum m NUTTIGE WOORDEN Ds. P. R. Everaars gearriveerd Trein rijdt twqe hondjes dood Jaar van vele activiteiten VERGOEDINGEN PER LEERLING DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DINSDAG 20 FEBRUARI 196j was verrassend. Ze zei: Wat leuk! Daar heb ik nou altijd van gedroomd: een man te hebben, die sigaren rookte. Een man! idam«ei^eide k!a®s,en van alIe Schie- juamse lagere scholen ontvangen de- over die jurk, waar ze haar zinnen school?--"- Het is een Zie je wel, zei ze, 'n man moet sigaren roken. Dan is hij redelijk. Och, die jurk was ik toch kwijt geweest. Maar mijn sigaar ben ik rijker! Uiteengezel Voorwoord CLQUV^, CUL< Voor meisjes MEDELIJDEN BIJVAL PENSION Vandaag en morgen en dagelijks VERGETEN Meubilair Winkelsludni Andere naam Advertentie (Van een onzer verslaggevers) Meer dan vijftienhonderd kinderen Toen ZÖ even late/ weer D6Q0H jweck de brochure Waarheen na drukwerkje samengesteld door het Op had gezet, kon ik natuurlijk Bureau Onderwijs van de gemeente moeilijk anders dan zwichten i®c{llcdam dat ouders en jeugd be- hulpzaam wil zijn bij een van de he- langrijkste en moeilijkste keuzes in jhet leven van het leerplichtige kind. jVoor de samenstelling van deze pu- i blicaties heeft de gemeentelijk in- i specteur van het onderwijs overleg i gepleegd met de leiding van diverse scholen in onze stad. Het boekwerk je zal hopelijk de richtwijzer zijn dat het kind op die school komt waar het hoort en om dat te kunnen bereiken zijn in het boekje de mogelijkheden beschreven, die het kind na de zesde klas heeft. (Van een medewerker) De teams van de Schiedamse Volley bal Club, die in de afgelopen dagen m net veld kwamen, hebben op de junio ren na. alle de punten moeten verde len. Dames 1 kreeg de rnedegegadigde voor de tweede plaats, het Rotterdam se D.R.L. op bezoek. Beide ploegen speelden een zeer slechte wedstrijd er. kwamen slechts zelden tot eerste klas volleybal. Natuurlijk speelden de ze nuwen de meisjes parten en volkomen terecht moesten beide ploegen de winst delen. f22». De stand in de kopgroep van de da mes eerste klasse is: 1. DRL 15 ge speeld 24 punten. 2. SVC 14 gespeeld 22 punten. 3. Aggredior 10 gespeeld 17 punten. Aggredior staat er relatief aus het beste voor. Dames 3 speelde eveneens gelijk. Ditmaal tegen Wico 1 (22). Heren 1 behaalde eindelijk weer een winstpunt in de uitwedstrijd tegen het Delftse Achilles. Beide ploegen bunge len neg steeds onderaan in de over gangsklasse. Het juniorenteam tenslotte won de returnwedstrijd tegen stadgeno te Juliana B wederom met 380. Deze -week worden gespeeld: dames: SVC 2Aggredior. jun.: DOS ASVC, Heren: SVC 1—Concordia 2, Syrena— SVC 1. SVC 2—Set Up 2, SVC 3—RLVC 2. om te weten wat de mogelijkheden voor het verkrijgen van studietoela gen van gemeente, provincie of rijk zijn. Hij hoopt dat de ouders bij twijfelen steeds naar het Bureau On derwijs Hoogstraat 200 zullen komen. Verwonderlijk acht de inspecteur het dat de ouders dikwijls oz weinig op de hoogte zijn van de mogelijkheden, veelal weten zij met dat ze recht heb ben op kinderaftrek. Van belang is dat men de kosten van verdere op- Besproken wordt wat de betekenis is van het Voortgezet Gewoon Lager On derwijs, bovendien zijn de twee adres sen van de prot, chr. en de openbare VGLO-school opgenomen. Wat de bete kenis is van het ULO wordt uiteen ge zet waarbij gesteld wordt dat enkele scholen in Schieda meen toelatingsexa men kennen, Acht ULO-scholen kent Schiedam, Uiteen wordt gezet wat er te le ren valt m de ULO-scholen en wel ke beroepsopleiding een gediplo meerd ULO-schoher kan volgen. ULO-A kan leiden tot onderwijzer (es', ULO-B tot HTS, Zeevaartschool. Het voorbereidend Hoger Middelbaar Onderwijs krijgt goede aandacht. ,,Te veel kinderen komen door toeval lige omstandigheden m hun leven er gens, zij komen op -de niet voor hen geschikte school" zegt de heer Kamp. die hoopt dat het boekje bij ouders en leerlingen de juist eaand hltzcaa krijgen. Het ligi m de bedoeling dat de gemeente Schiedam ieder jaar aan de leerlingen van de zesde klassen dit boekje zal uitreiken. Over twee, drie jaar zal het verouderd zijn. Omdat dan de mamoewet mogelijk zal zijn aanvaard zal dan ee n nieuwe brochure nodig zijn, volgend jaar wordt hetzelfde boekje, mogelijk met een inlegvel met wijzigingen, ver strekt. Drukkerij Rosman vervaardig de de keurige brochure waarin enke le foto's van Schiedamse scholen en een plaat van een bezoek van Schie damse jongeren aan het Stedelijk Museum is opgenomen. De wethouder van Onderwijs, de heer H. Sabel, heeft in de brochure een voorwoord geschreven waarbij hij de wens uitspreekt dat de lezing van het geschrift tot gevolg zal hebben dat de zoon of dochter op de juiste plaats in de schooi en het leven komt. Hij acht dit van groot belang voor de maat schappij. Vele ouders weten niet wan neer ên hoeveel schoolgeld zij moeten betalen. Daarom zijn twee pagina's op genomen. die dit onderwerp (zij het wei nig duidelijk) behandelen. Daarbij aan- sluitend worden twee pagina's gewijd aan het onderwerp studiebeurzen. De heer Kamp is van mening dat het een goed recht is van de ouders (Van een onzer veerslaggevers) Het 6-jarig meisje Laurina Anna Pieteraella Piek uit de Nieuw-Mathenes- serstraat 80b te Schiedam heeft maan dagavond om tien voor zes haar linker onderbeen gebroken. Toen het kind de rijweg opliep is zij langs een vracht auto tegen een bromfietser aangelopen. De bromfietser, de assistent-boekhou der J. J. L, heeft het neisje niet zien lopen. De G.G. en G.D. heeft het kind naar het Schiedamse Gemeente-Zieken huis vervoerd. it men leren kan, hoe lang het duurt m Gymnasium, HBS, Lyceum (dat niet in Schiedam is), de MMS en de Middelbare Handelsavondschool wordt op heldere en niet breedvoerige wijze uiteengezet, Niet alle zaken en feiten die hier vermeld worden mogen bekend worden geacht. Betreurenswaardig acht de heer C. A. Kamp het dat te weinig bekend is over de mogelijkheden van het nijver heidsonderwijs. Daarom heeft hij in de brochure dit" onderwijs wat uitvoeriger behandeld. Voor meisjes is er de op leiding voor de algemene huishoudelij ke vorming, daarnaast de opleiding tot specifiek vrouwelijke beroepen. Moge lijkheden zijn: leerling verkoopster, naaister, costumière, assistente m de huishouding, kinderverzorgster, gezins hulp. Ook voor de jongens geeft het Nij verheidsonderwijs ruime opleidingsmo gelijkheden die ten slotte tot aanslui ting bij de opleidingen op Hogere Tech nische School, Luchtvaarttechnische School, of bijvoorbeeld de basisoplei ding voor leraar bij het nijverheidson derwijs kan leiden, Alie ULO-scholen, worden genoemd in dit drukwerkje. Ook wordt gewezen op de opleidingen in de bedrijven waar het door het Rijk erkende „Bemetel" kan worden gejiaaid, Daartoe zijn de adressen van de bedrijfsscholen van Wilton Fijen- oord en Gusto opgenomen. Op de laatste pagina's is voor de volledigheid zelfs het volledige adres- senmateriaal van alle openbare, prot,, ohr., roomskatholieke 1 agreedoe prot., chr., roomskatholieke lagere en kleuterscholen opgenomen. Dit drukwerkje verdient de rustige be schouwing van alle Schiedamse ouders, die hun kinderen de juiste scholing willen geven. Het Bureau Onderwijs van de gemeente Schie dam verdient alle lof voor deze goe de vorm van voorlichting. Advertentie VRIl TOEGANG ELK.E MIDDAG l EDELSTEEN KUNDIGE Iga. DIAMANTEXPERT gia. LIJNBAAN 92 ROTTERDAM i HET medelijden stond de toeschou wers op de gelaten. Die toeschou wers stonden, zoals het toeschouwers betaamt, veilig op de kant van het trottoir op de Koemarkt. De hond echter, een klein lief spanieltje, rende als verdwaasd in angst tussen de vele auto's door. Het dier sprong tegen el ke voorbijrijdende auto op alsof het wilde kijken waar zijn baas gebleven was. De toeschouwers schudden hun hoofd. Zij waren dan ook terecht bevreesd dat het dier spoedig onder de uiielen van het drukke verkeer zou komen. De hond kende echter geen vrees, het dier zocht zijn thuis. Ener giek poogde men het dier naar het voetpad te stuwen, maar elk commen taar was vergeefs. OP de veilige voetgangerspaden ke ken de Schiedammers naar de wanhopige speurtocht van het hondje ,,Die is zeker uit de auto gegooid door zijn baas, dat doen ze wel meer als ze hem kwijt willen, dan rijden ze ver weg, zetten de hond er uit en rij den dan snel weg", zei een nurkse stadgenoot die kennelijk niet de licht zijde van het mensdom ter bespre king wilde introduceren. Hij kreeg evenwel zelfs bijval. Meer feiten wer den genoemd. Jazekerhoor, dat doen ze, dat doen ze", zei een man „ik heb hier sinds jaren een zaden- winkel, maar wat ik daar mee ge maakt heb. Komen ze een kat bren gen met de vraag of ik het dier maar wil afmaken want ze hebben onlangs een nieuw behang genomen en de kat krabt zo. Of ze hebben nieuwe meu bels en die kat gaat er dan op liggen". HET gehoor luisterde, af en toe in- Volksgebouw: Coöp-DES, Ledenverga dering, 20. Irene: Zonnegloren Propaganda-Feest- avond, 20.00. De Rank; Chr. Plattelands Jongeren Organisatie, Jaarfeest, 10.3024.00. De Rank: NCVB-Kethel, Huishoudelij ke vergadering, 20.00. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b g g- tel. 11558(1 toestel 51 (b.g.g 800371 alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H J !.»■-' 'VU'J""' 23. tel. 65431 (alleen voor klachten vertenties en abonnementen b g g 1155881 Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Pohtiealarm 64666; G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Sted. Museum: Expositie „Roem aer Romantiek" (tot 18 febr.). Apotheken: Rembrandt, Rembrandt- laan. stemmend knikkend of de eigen ervaring in het mistroostig gesprek werpend. „Nee, die mensen, ze moeten nog heel wat leren voordat ze de die ren behandelen zoals het hoort. Ik geef de dieren pension als hun bazen met vakantie zijn. Gebeurt het me toch dat vorig jaar een eigenaar van een hond voor mijn deur komt. Zijn auto was afgeladen, de caravan hing er afgeladen achter. Komt ie met die mooie herdershond binnen en vraagt ie wat een pension van drie weken kost want ze gongen naar Italië. Ik noem het bedrag, het was nog geen vijftig gulden. Zegt deze dierenvriend: ,jÜee, dat is me teveel, maak hem dan maar af. Toen ben ik zo kwaad geworden. GEEN van de omstanders kan een dergelijk stroom van ervaringen toevoegen aan het verhaal van een middenstander. Hij vertelt nog hoe hij een kat uit de haven redde. De baas zou inmiddels zijn voorbijgewan- deld zonder assistentie te vertelen. Een breedgeschouderde man tenslotte kon het gezien zijn Herculesgestalte, zich veroorloven wat variatie in het gesprek te brengen. „Ja, maar, hoor nou eens, nou moeten jullie niet voor bijzien dat ze ondeugend zijn die hon den, hoor, o. ze zijn zo ondeugend." „Ja, dat wel, dat wel" vond het koor. '„Laatst nog had ik met mijn hond. Ik woon daar (en hij wees op de hoge mooie verblijven langs de Broersvest). Het is nacht, ik sliep_ ai toen Alien, dat is mijn vrouw, zei dat Jippie er uit moest. Nou wat doe je dan, ik denk ik zal maar even gaan. Ik sla mijn kamerjas om, het was koud en het regende, dus dat was wel nodig. Staat die hond zo aan die lijn te trekken dat ik van de stoep glij. Hoe het kamt, weet ik niet maar de deur valt dicht. Ik aan het bellen natuurlijk, maar toen moet ik van de zenuwen de lijn losgelaten hebben. Heb ik me toch een half uur lang om Jippie moeten roepen.' Niemand lachte, maar het verhaal deed de nood van de Koe markt-hond wel vergeten. Met voortreffelijk spel heeft het Schie damse HBSS In die uitwedstrijd tegen Loosduinen getoond tot de sterken te be horen. Het grote overwicht wordt duide lijk uit het aantal hoekschoppen, HBSS nam er voor rust zes tegen Loosduinen één, na mst schoot HBSS zeven corners in en Loosduinen slechts drie. Toch kwam Loosduinen in deze strijd het eerst aan de winst. Na vijf minuten schoot middenvoor De Zoete raak. Hierna ontplooiden zich de Schiedam se combinaties. Tegen wind in had HBSS in de achtste minuut de stand al gelijk toen Ferry Groeneweg goed voorzette jnaar mid'dtenvoor Cor Vermeulen. Twaalf minuten plaatste Chris Scheffers de bal goed naar voren en Bert van Veen schoot zuiver in. Vlak voor rust moest tfe wedstrijd ge durende twee minuten worden gestaakt omdat de hagel spelen onmogelijk maak te. Geen nood, eerst weKa' de rust ge bruikt en. daarna werden de twee minu ten gespeeld waarna van doel werd ver wisseld. In de zevende minuut liet Bert van Veen in een solorusih diverse tegen standers achter zich waarna hij trefzeker inschoot. Na twintig minuten ontstonó'en er di verse gevaarlijke Schiedamse aanvallen, maar Bert van Veen schoot tegen de staander en Chris Scheffers raakte de deklat. Bij de aanvang van het laatste kwartier kon Loosduinen toch no-g een uitval doen en wederom schoot de mid denvoor raak (23). HBSS toond'e prompt het overwicht aan door Chris Scheffers. die de bal fraai voorzette waarna Ferry Groeneweg de aanval met een kopbal op 24 kon afronden. Advertentie .ia ad teief MODERNE EN KLASSIEKE VERLICHTING COUZY - 1e Middellandstraat 72 SCHIEDAM. Geboren: Marelle M dv p W Boeren en M de Jong: Jeroen J jevJ J Timmerman en B A M Sparla: Adolf zv A vanger Ende en A C B Brokken: Raymond A zv A C Kraaijenbnnk en B ^lipse: Cor nelia C M dv N Pater en C G M VaJck, Monica M dv J B de Koning en J M Oost rum; Petrus M zv AJA vani Lagen en J t Bokhorst: Egbertus C zv A P Hesselberth en P J c Nooijen; Eddy zy C Kónemann en G A van Dongen; Hendrikus F zv F A W Huibers en L Agter; Maria N dv H van Gu- hk en E C Busscher; Adriana M A dv T M Boere en M Ketting: Marras zv J Bakker en F de Jong: Joanna M A dv W A Boes- wnberg en M T Kuil: Leida dv D 3 van Vuuren en A C Fluit. Overleden: J de Bruin. 67 jr ^ved van W J van Wijk; H van Tilborg. 91 jr: M A J van Mil. 44 jr: j c van der Heiden. 78 jr. W Bouwer. T0 jaar. 1 m Donderdag is het Amerikaanse Con-i sulaat Generaal de gehele dag geslo-i ten, in verband met de vrering vani Washingtons Birthday. I (Van een onzer verslaggevers) Het zusterhuis van de Dr. Noletstich- ting aan de Juliana van Stolbergstraat te Schiedam kreeg maandagmiddag be zoek van een onbekende vreemdeling. Toen de man bemerkte dat hij de aandacht trok, heeft hij de benen ge nomen. De politie werd gewaarschuwd. Op straat kon de insluiper worden aange houden. Het is de 25-jarige Rotterdam se kistenmaker W. J., die als verdacht van poging tot diefstal in het hoofdbu reau van politie te Schiedam is inge sloten. De Belgische Vriendenkring te Rotter dam heeft een bezoek gebracht aan het Schiedamse likeurmuseum van de Ttra Melchers aan de Lange Haven. De voor zitter van de Vriendenkring, de heer A. M. L. van Dommelen, achtte het een voorrecht kennis te maken met een bij uitstek Nederlandse industrie. Hij ver klaarde dat de Belgen bijzonder gesteld zijn op een „pintje bier" maar dat zij ook, omdat zij in Nederland wonen en werken, kennis willen nemen van andere dranken. Vol bewondering waren de deelnemers voor het museum waar zij naast Neder landse ook vele buitenlandse en zelfs Belgische likeuren, -Zo waren er een elixer „De Handjes" van de distiUeerde- rij „AGRA" uit Antwerpen, de „Kirsch Arlequin" uit Brussel, de Liqueur Fère Blanc" uit Namen en de advocaat „Flip" van De Beukelaer uit Antwerpen. „Joodse gebruiken thuis Synagoge" is -de titel van rie die mejuffrouw Querido uit 's-Gra- venhage dinsdagavond 27 februari in het Gereformeerd Jeugdhuis voor de leden van de Nederlandse Christen- vrouwenbond afd. Schiedam-Centrum zal houden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de dames zich tevens aan melden voor deelname aan de bonds dag die op 16 mei te Utrecht wordt gehouden. Telkens treft de Schiedamse politie vele onbeheerde rijwielen aan. Ook vannacht is een controle gehouden. Uit Schiedam-Oost zijn elf bromfiet sen en achttien rijwielen die niet af gesloten stonden, naar het hoofdbu reau van politie gebracht. De Schiedamse mevrouw J. D. V.- W. heeft aangifte gedaan van ver missing van haar rijwiel dat niet op slot voor haar woning m de Hally- straat heeft gestaan. Vrijdag zal de heer M. Struik, tech nisch hoofdambtenaar A bij de ge meentelijke technische bedrijven 25 jaar in overheidsdienst zijn. Op die dag zal er van 11.40 tot 12.30 in Schiedam gelegenheid bestaan in de cantine van het bedrijf. Dwarsstraat 42, de jubilaris te feliciteren. IN het drukwerkje „Waarheen tia de lagere school" heeft de gemeentelijk inspecteur van het onderwijs de heer C. A. Kamp ter toelichting deze voor alle ou ders behartigenswaardige vv oor den geschreven: „Nu uw kind de zesde klas van de lagere school heeft bereikt, moet u in de ko mende maanden besluiten, naar welke school voor voortgezet on derwijs uw zoon of dochter zal gaan. Verschillende vragen ko men bij u op en het gemeentebe stuur heeft daarom dit boekje la ten samenstellen om in eerste in stantie uw vragen te beantwoor den en verder van advies te die nen. U zult dus in dit boekje ver meld vinden de verschillende scholen voor openbaar en bij zonder voortgezet onderwijs, die in Schiedam aanwezig zijn, met namen en spreekuren van hoof den en directeuren, toelatingsei; sen, cursusduur, mogelijkheden bij het behalen van het diploma enz. Wat betreft het probleem van de kosten, wordt u ingelicht over schoolgeldregelingen en. de moge lijkheden van studiebijdragen en beurzen. Voor goede Schiedamse leerlingen, waarvan de ouders hulp bij de studie van het__kind nodig hebben, kan n.l. een bijdra ge worden verstrekt. Informaties hierover kunnen ingewonnen wor den op de Afdeling Onderwijs, Nieuwstraal 26. Een belangrijke vraag is, of uw kind geschikt is voor een be paalde school. Het is, omdat uw zoon of dochter lichamelijk en geestelijk nog niet volgroeid is, lang niet altijd eenvoudig hierop afdoend antwoord te geven, In elk geval moge ik u adviseren tij dig overleg te plegen met het hoofd van de school en de kiasse- onderwijzer. Het personeel van de school kent uw kind en weet hoe het zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. Bij twij fel kunnen zo nodig nadere in stanties worden ingeschakeld om tot een verantwoorde keuze te ko men. Het hoofd van de school zal u hierbij gaarne behulpzaam zijn. Nadrukkelijk wil ik hier wijzen op de gevaren, die er schuilen in de keuze van een te moeilijke school voor uw kind. Helaas zijn er in ons land te veel kinderen, die op jonge leeftijd een prestatie moeten leveren waarvoor ze on geschikt zijn met gevolg, onnodig kinderleed, ontmoediging en mis lukking. Wanneer u van mening bent. dat het gewenst is, mij nog na der advies te vragen, ben ik al tijd bereid u te informeren op mijn spreekuur op woensdagmid dag van 2.30 tot 4.30 op Bureau Onderwijs, Hoogstraat 200" (Van een onzer verslaggevers) De Gereformeerde Kerk in Schie- j dam heeft weer vier predikanten, zij het nog niet officieel. Ds. P. R. Eve raars, de opvolger van ds. E. J. Oomkes, heeft deze week met zijn gezin de pastoriewoning in de Ru benslaan betrokken. Zondag 4 maart zal ds. Everaars intrede doen in de Julianakerk. Hij zal bevestigd wor den door ds. J. Couvée. De nieuwe predikant heeft zondagavond 11 fe bruari afscheid genomen van de Ge reformeerde Kerk te Middelstum. Hij gaat in Schiedam in Nieuwland-Ke- thei de plaats innemen ds. E. J. Oomkes die op 4 september 1960 in trede deed in Leeuwarden. Ds. P. R. Everaars werd op 1 oktober 1919 te Baarn geboren. Hij bezocht het christelijk lyceum te Hilversum. Daarna studeerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij m september 1947 zijn kandidaatsexa men theologie aflegde. Kort daarna werd hij na préparatoir examen door de classis Amersfoort beroepbaar verklaard in de Gereformeerde ker ken in Nederland. Op 15 februari 1948 werd hij door ds. D. A. Zijlstra uit Amersfoort beves tigd als predikant van de Gerefor meerde Kerk van Lunteren. Op 16 november 1952 deed ds. Eve raars intrede in de kerk van Ave- reest te Balkbrug en sinds S sept. 1957 was hij predikant in Middelstum waar hij is bevestigd door ds. E. G. Buitenbos uit Winsum-Obergum. Tijdens zijn ambtsbediening te Ave- reest was ds. Everaars vanaf 1 sep tember 1954 ongeveer een jaar in mi litaire dienst in de legerplaats De Wittenberg te Garderen. Hij was o.a. voorzitter van de plaatselijke aide- ling van het Groene Kruis te Ave- reest. in Balkbrug kwam toen. ook een verenigingsgebouw tot stand. In de classis Ommen was hij deputeat voor de geestelijke verzorging van militai ren. Hij was tot voor kort voorzitter van de Gereformeerde Stichting voor Maatschappelijk Werk in de Classis Warffum. Voor zijn vertrek mocht hij het genoe gen smaken dat hij als voorzitter van de stichting Vita Nova het gerefor meerd verenigingsgebouw Vita Nova op 16 november gereed zag komen. Advertentie Twee spelende hondjes hebben hun overmoed met de dood moeten bekopen. Een lichtbruine kleine teef en een zwar te kleine reu liepen maandagmiddag om half twee op de spoorlijn Schie- dam-Delft bij de Kerklaan in Kethel. De trein heeft de hondjes doodgere den. De eigenaars van de honden zijn onbekend. De kadavers zijn naar de ge- meentereiniging gebracht. MET GRATIS CHOCOLADE AJAANDAGJMIDDAG is in Rotterdam 1V1 de interkerkelijke bijbelversprei dingscampagne begonnen. Gesteund door twee bijbelauto's, voorzien van alle mogelijke bijbeluitgaven en geschriften, zijn op twee plaatsen (in Crooswijk en het Oude Noorden) tweelallen colportri- ces en colporteurs gestart. Huis-aan-huis wordt deze actie ge voerd, Zoveel mogelijk waren de duo's die de verkoop trachten te verzorgen samengesteld uit een protestant en een katholiek. Deze ee.rste week (de cam pagne loopt drie weken, tot en met 9 maart) wordt verzorgd door r.k. en prot. kweekscholieren, mannelijk en vrouwelijk. Op de eerste dag vielen de verkoopresultaten niet tegen: voor enkele honderden guldens werd reeds aan de man en de vrouw gebracht. En over het algemeen viel de ijverige en enthousiaste bijbelverspreiders een vriendelijke ont vangst te beurt HET Bureau Voorkoming Misdrijven van de Rotterdamse politie waar schuwt het publiek tegen de praktijken van vier of vijf woonwagenbewoners uit Den' Haag, die in een oude personen auto naar de Maasstad en omgeving komen om scharen, en messen, te slijpen. De prjjzen, die zij voor deze karweitje;, vragen, zijn abnormaal hoog. Zij hebLcri argeloze huismoeders gevonden, die be reid bleken te zijn om bedragen, varië rend van acht tot twaalf gulden, te be talen voor het slijpen van een paar mesjes. De woonwagenbewoners maken nooit een afspraak over de prijs, als zij scharen of messen krijgen, die moeten worden geslepen. De kosten vertellen zij pas, wanneer zij klaar zijn met het karwei. Gaat de klant al te hard protes teren, dan plegen zij ook met de helft van hun prijs (die overigens nog aan de zeer hoge kan* -s) genoegen te nemen. De vlakschaafbank van Gemeente werken Schiedam is aan vernieuwing toe. Momenteel wordt een machine ge bruikt die 35 jaar oud is. B. en W. van Schiedam vragen de gemeente raad een krediet van 5250 beschik baar te willen stellen 2odat een nieu we schaafbank kan worden gekocht. (Van een onzer versiaggevers) Vrijwel maandelijks ontvangen de leden van de Schiedamse gemeente raad voorstellen van B. en W. voor aanschaffingen ten behoeve van het onderwijs. Ook ditmaal gaat de ge meenteraad weer tal tan voorstellen behandelen. Zo wordt een krediet ge vraagd van ƒ30.535, hiervan zal voor een bedrag van ƒ4.125,33 koolzuur- brandblusapparaten worden gekocht. Het groene glas in de lokaalramen van het Oude Kerkhof zal voor 1310 vervangen worden door blank glas, verder zal een plafond van board tegels, kosten 4.000 in de gymnastiek zaal van de school Oude Kerkhof wor den geplaatst, het aanbrengen van een nieuwe verlichting in deze school kost 5150, de kleuterschool aan de Laan (waar nu ook een gedeelte van de Willem de Zwijger ULO huist) zal een oliestookinstallatie krijgen, kosten 15.950. Het loon van de stoker (ƒ2,600) meent men dan vrijwel ge heel te kunnen besparen. Aan de gemeenteraad wordt voor gesteld de vergoeding per lokaal en per kleuter over het jaar 1956 voor het bij zonder onderwijs nu definitief vast te stellen aangezien de afrekening tussen rijk en gemeente inmiddels is geschied. Over het ja3r 1956 bedragen die ver goedingen: voor de Vereniging van Gereformeerd Schoolonderwijs ƒ6.560,94; voor de Vereniging tot Bevordering van Christelijk pnaerwijs 14.939,27; voor de St. Willibrordusstichting ƒ33.147,41 en voor Christelijk Volksonderwijs 2.904,11, Voor het aanschaffen van leermidde len voor het onderwijs in de natuur, kunde voor de Jan Ligthartscholen wordt een krediet van 495 gevraagd. Het meubilair en de leermiddelen voor de kleuterschool bij het woonwagenkamp zal ƒ4.175 kosten. De christelijke school aan de Zalm- straat 27 heeft behoefte aan nieuw meubilair. Vorige jaren is bet meubilair al vernieuwd, maar in één lokaal staat nog oud en versleten meubilair, kosten (Van een onzer verslaggevers) Het ledental van de Christelijke Middenstandsvereniging in Schiedam is het afgelopen jaar met liefst twin tig procent gestegen. Deze verheugen de vooruitgang vermeldt de secreta ris van de SCM in zijn jaaroverzicht. Hij deelt mee dat de ledenwerfactie ook in 1962 zal worden voortgezet. Met dankbaarheid wordt teruggezien op de bereikte resultaten in 1962. Diverse leden konden in 1961 een nieuwe zaak openen. Zo beheerst Koos de Groot (vroeger Singel) nu een drogisterij-parfumerie zaak aan. de Parkweg, Vlakbij .begon de ex-politieman A. C. Pons aan de Parkweg 13 een mooie sigarenzaak. Kok's Bakkerij opende voor de heer Kok jr, een fraaie banketbakkerswin kel aan de Parkweg. In het winkel centrum Mgr. Nolenslaan zag de voor zitter van de SCM de heer F. Steren- berg het veertigjarig bestaan van zijn bedrijf de Papaver met de opening van een modern filiaal bekroond. Daar opende ook de heer A. W. Krijger, die als lid van een hulpcolonne in mei 1945 uit Brabant naar Schiedam kwam, zijn tweede fotografiehandel. Aan de Dam heeft de heer Van Loenen zijn schilderszaak geheel gemoderni seerd en uitgebreid. De heer Voogt vestigde zich met een levensmiddelen zaak aan de Parkweg. Het bestuur was bij vele gelegenheden actief. Zo is voorzitter Sterenberg afge vaardigde in de Kamer van Koophandel, penningmeester L. C. Schneider heeft zitting in de Consumentenraad, de he ren Sterenberg, Schneider en Wester- veld hebben Zitting in de Schiedamse Middenstands Centrale. Tot het bestuur trad toe de heer J. van der Steen jr. Het bestuur hield zich actief bezig met de opleiding van de jonge onderne mers. De heren Sterenberg, Van der Steen en Westerveld kregen zitting in het Stichtingsbestuur Christelijke De tailhandelsvakschool Bereden-Maas. De Maas. De verwachting is gerechtvaar- jaar met de bouw van een vierde chr. detailhandelsvakschool in Nederland kan worden begonnen. Als deze school er komt is het niet in de laatste plaats te danken aan de activiteit van de Schiedamse functiona rissen. De school zal een plaats krijgen in Viaardingen waar de streekschool zal dienen voor de christelijke middenstand in het Waterweggebied. In Nederland zijn zeventien van der gelijke scholen waarvan drie prot.-chr. namelijk in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De behoefte aan meer ge schoold en meer deskundig personeel groeit, ook in de sector van de midden stand. Het bestuur ziet het dan ook als noodzakelijk dat een detailhandelsvak school tot stand komt om te waarborgen dat de toekomstige ondernemers een ge degen opleiding hebben. In andere lan den als Duitsland en, Zwitserland zijn dergelijke scholen al lang geen onbeken den meer. Nederland komt wat dit be treft achterop. Het probleem van de winkelsluiting heeft bij het bestuur van de Christe lijke Middenstandsveremging Schiedam de volle aandacht. Secretaris Westerveld stelt in zijn verslag dat de Winkelsluitingswet 1951 gewijzigd dient te worden in die zin dat de winkels zaterdagsmiddags gesloten kunnen worden en er in Schiedam een koopavond op vrijdag komt. Dit zou dienen te geschieden omdat roulering van personeel met mogelijk is omdat vele winkels geen vreemd personeel hebben of aan minder dan drie vreem de krachten werk verschaffen. Slechts drieëneenhalf procent van de Nederlandse bedrijven kan het winkel personeel in roulerende diensten een vijfdaagse werkweek bieden. Het me rendeel echter, en Schiedam maakt daar geen uitzondering op, wordt ge vormd door winkelbedrijven die be heerd worden door families. De behoefte wordt gevoeld aan meer voorlichting, meer contact en ook meer samenspraak met diverse instanties. Zo hoopt het bestuur dat de stem van de chr. middenstander ook kan worden gehoord bij B. en W. en in de gemeen teraad. Gedacht wordt tevens aan het uitgeven van een eigen blad voor de leden waarin de belangen en de pro blemen van de Schiedamse leden en verder de problemen van de midden stand kunnen worden besproken. De op-. zet van de bijeenkomsten zal van een moderner aanpak worden voorzien. De naam Chr. Middenstandsverem ging Schiedam wordt ais wat ouder wets gezien. Gesuggereerd wordt „Club van Schiedamse Christelijke Zakenlie den". Ter oriëntering van de leden zijn diverse bijeenkomsten gehouden,* De reclamedocent Franc Bibo hield een voordracht over „De galant van Koning Klant". Er werd verder een voorlich tingsavond gehouden over de toekomst voor de middenstand, daarbij werden films vertoond. In samenwerking met de Ned- Chris ten Vrouwen Bond afdeling Nieuwland werd een bijeenkomst georganiseerd. Daarbij werd de vijfdaagse werkweek voor de middenstand besDroken. In fe- deratieverband werd een" drietal lezin gen van Franc Bibo georganiseerd door de Schiedamse Middenstands Centrale. De hoogconjunctuur toont als tendens dat er een kleiner verbruik van melk, brood en aardappelen alsmede va* tex tiel is. In de electro-technisehe sector, de drogisterijen, de woninginrichting e.d. valt een stijging van de omzet te constateren. De moderne ondernemenr moet in- kooer en verkoper zïin, chauffeur en magaziinknecht. etaleur en psycho- 'oog. financier en oersoneelschef. Over al deze zaken zou de Christe- hjke Middenstandsvereniging gaarne •neer voorlichting willen geven waar bij speciale aandacht geschonken zou kunnen worden aan de problemen die de leden afznoderlikjuknnenhebwofa de leden afzonderlijk kunnen hebben bij de uitoefening van het bedrijf. van de nieuwe materialen ƒ2.750. De Oranje Nassauschool aan de Francois Haverschmidtiaan heeft voor twee {«ka len. nieuw meubilair nodig, kosten ƒ4910. Ook in de dr. if. Th. de Visserschool aan de Westfrankelandsestraat zijn twee loka len, die nieuw meubilair behoeven. Kos ten 7.415. Voorgesteld wordt de kosten per leer ling voor zwakzinnige kinderen vast te stellen op ƒ220,92 als volledige vergoe ding, voor leerlingen gehuisvest in loka len waarvan het onderhoud door de ge meente geschiedt is het bedrag 48,23 en voor de bijzondere school voor woon- wagenkampkicderen is het bedrag 52,95. Voorgesteld wordt een ontwerpbesluit te willen goedkeuren waarin wordt vast gesteld het getal wekelijkse lesuren in vakonderwijs aan de openbare lagere scholen. Dat zou voor g.l.o. 39V.i uur zijn, voor v.g.l.o. II1/» en voor u.l.o. 9641 uur in 1962. Voorgesteld wordt het bedrag per leer ling van het openbaar gewoon, voort gezet en uitgebreid lager onderwijs voor 1962 te willen bepalen op: G.L.O. kosten ƒ217.203 gedeeld door het totaal van ge middeld 3361 leerlingen is ƒ64,62; vopr het V.G.L.O. is dit bedrag ƒ6.469:49 132,02 en voor het U.L.O. ƒ49.887 623 80,08. (Van een onzer verslaggevers) De vergoedingen voor de scholen, die de schoolbesturen in Schiedam van de gemeente in bruikleen hebben ontvan gen, zullen per leerling bedragen: voor het g.l.o. 217.203 39.235 3361 52,95; voor het v.g.l.o. 6.469 1.109 49 109,38; voor het u.l.o. 49,887 4.978 I 623 - 72,08. Deze vergoedingen zijn berekend naar de volgende cijfers die op de be groting voor 1962 zijn gezet. Het bedrag voor het openbaar onderwijs is mede bepalend voor het bijzonder onderwijs. De begroting vermeldt de volgende cij fers (achtereenvolgens g.l.o., v.g.l.o. en u.1.0.): Instandhouding van schoolge bouwen en terreinen voor het onder wijs in lichamelijke oefening 39.075, 1.109, 4.977; Onderhoud van school- meubelen 8.377. 238, 1.559; Onder houd van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften 650, 50, 600; Aan schaffing van schoolboeken, leermidde len en schoolbehoeften 32.215. 618 f 9.100; Verlichting, verwarming, wa terverbruik en schoonhouden van fCauvl!eb°aWy,en l m'777' f 3.350, f J0.266; Andere uitgaven voor de soe- ae gang van het onderwijs: Kosten van administratie 6.782, 130. 1.296; Eenvoudige huishoudkunde 800 Kosten van pensioen-, invaliditeïts-! ziekte- en ongevallenverzekering en ge neeskundige keuring en controle van concierges en werksters 7.627. 99 l Druk- en advertentiekostén 5o! j 3», 50; Kosten onder wijsfilm 2 000 Kosten verbonden aan de be: 25, 469 en

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1