Ir. Van Traa heeft plan voor Oostvoorns Meer Glenn' s reis VIER NIEUWE SCHEPEN VOOR DE K.Z.H.M.R.S. Reprise-program tti a door Het Nationale Ballet Milde straf tegen vierde verdachte geëist Twee opstappers zijn in De Hoek gehuldigd Recreatie in Maasvlakte-Zuid Grens tussen werkhaven en woongebied m: 0 Peek«Kloppenburg van Ierland Natu- wenseu en activiteiten WE® emporium ïnbrekertjes gepakt Langensmarkt 1 5. In april eerste opdracht „Knoeiboel" bij melkfabriek Kantoorbediende gearresteerd Ongeluk in de Lekhaven Opvarenden van de Pres. Jan Leis PE rotterdammer Spoor van hompiot gevonden? Opinie Bezoek uit Plymouth aan Rotterdam Slikvlakte Vertrouwen Handelingen Snelheid He over val aan de Walen bu rgen ven 214 maand spoorloos - "s-w hcre»s-A- w— e» tm-iwa-as: aam» PAGINA 4 DINSDAG 20 FEBRUARI 1962 (Advertentie) n Wonder zaterdag 24 %Joh. dé Hoer De hoofddirecteur van de dienst van stadsontwikkeling en wederopbouw, ir. C. van Traa heeft het gemeentebestuur van Rotterdam een mogelijkheid aan de hand gedaan om te komen tot recreatieve voorzieningen aan de zuidelijke kant van de Maas vlakte. Zijn suggestie is een meer aan te leggen, dat een scheiding zal gaan vormen tussen het hui dige aan zee grenzende strand- gebied van Oostvoorne en het industrie- en havengebied, zoals dat zal zijn ontstaan nadat de Maasvlakte van de Westplaat, een zandbank ten Westen van Oostvoorne, naar de pier aan de kop van Rozenburg is inge damd. Dit meer, dat dus een duidelijke grens trekt tussen (Van een onzer redacteuren) Advertentie het werk- en woongebied, heeft ook al een naam. Ir. van Traa noemde het: Oostvoornse Meer. elke woensdag PYJAMA'S 95 Urgent Advertentie iifiiif Hiiiiiftiiiiiiiiirijriiiiiff iiiuij (Vervolg van pag. 1) O Onderscheidingen Kipstraat Rotterdam van 20 Km 24 februari Veilig Verkeer Joh.de Heer donderdag^ februari februari "vrije" toegang Geopend 10 totiOut OOSTZEEDIJK 330 ROTTERDAM. TEL 11.06.48 Vier jongens in de leeftijd van vijf. tien en zestien jaar en de achttienjarige leerling-tekenaar R. J. M. V. hebben I tegenover de recherche van het bureau Sandelingplein bekend inbraken in drie scholen, een kantine en op een bouw werk te hebben gepleegd. Het vijftal werd maandagmiddag ge arresteerd. De recherche vermoedt na de eerste verhoren, dat de jongelui deel hebben uitgemaakt van een complotje, waarbij nog meer jongens zouden zijn betrokken. ■Een luidspreker en een versterkerin- stallaüe, die de jeugdige inbrekers uit een van, de scholen hadden gestolen, konden in beslag worden genomen. Voor de rest heeft de buit voornamelijk uit sigaretten bestaan. Zoals bekend heeft de regering haar goedkeuring gehecht aan de plannen het Europoortgebied in westelijke vichtmg uit te breiden, en daartoe zal) de Maasvlakte worden bedijkt. Het verluidt, dat reeds volgend jaar met de werkzaamheden wordt begonnen en dat ze zes a zeven jaar in beslag zul len nemen. De plannen tot indijking hebben bij velen ongerustheid gewekt. De vrees is nl. geuit, dat daardoor weer een ge bied voor recreatie verloren zal gaan. Bij het bekend maken van de sug gestie van ir. Van Traa zei Rotter- j voor Stadsontwikkeling en Wederopbouw Zodra het nieuwe meer, dat door het doortrekken van de dijk van de West- plaat naar de kop van het eiland Voor- ne van de zee zal worden afgescheiden, zoet is geworden, kan in de reeds be staande dam in het Brielse Meer een. keersluis worden gemaakt, en is van j het Oostvoornse Meer uit een verbinding j met de Brielse Maas mogelijk. i Ten aanzien van de vormgeving zijn I er tal van mogelijkheden. In het meer is een slikplaat gedacht van tweehon derd a driehonderd meter en rond het meer, dat een breedte krijgt van an derhalve kilometer, kunnen stranden en groengordels worden aangelegd. Ei kunnen mogelijkheden worden gecre- eerd voor het beoefenen van de water sport. En wat zeer belangrijk is dit nieuwe recreatiegebied zal als ge volg van een uitstekend wegennet ge makkelijk te bereiken zijn. De Lord Mayor van Plymouth, de heer Alderman Arthur Goldberg, brengt in gezelschap van zijn echtgenote, de gemeente-secretaris mr. Stewart Lloyd Jones, mrs. Lloyd Jones en de Fly- mouth Dock Manager, mr. F. B. Richards een bezoek aan Rotterdam. Vandaag .naakt het gezelschap een havenrondvaart. Voor morgen staat een lezing door drs. K. Morée van de dienst Praktischemoeders profiteren van deze bijzondere aanbie ding bij P C: ke perflanel in leuke streepdessins, pri ma wasbaar. 2 Opgestikte zak ken. Met elastiek in de band. Speciaal verlaagde J. M. priji leeftijd 6 jaar met kleine stijging permaat b.v. 12 jaar 7e Ir. C. van Traa, hoofddirecteur van de dienst van stadsontwikkeling en weaeropbouw van Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) PRESIDENT TMURK LELS van dc Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen heeft vanmorgen, tijdens de huldiging van twee opstappers van de reddingboot President Jan Leis in hotel America in Hóek van Holland, meegedeeld dat de maatschappij in april opdracht zal verstrekken voor de bouw van een nieuwe reddingboot. Als deze boot in de praktijk mocht bevallen zullen nog drie boten worden besteld. Binnen drie jaar verwacht de maatschappij dan vier nieuwe reddingboten te heb ben ter vervanging van de President Jan Leis in Hoek van Holland, de M. G. Blankenheim die ligt bij Burgh (Haamstede), de President J. V. Wierdsma bij Breskens en de Konin gin Wilhelmina bij Stellendam. Met de drie vrij nieuwe vletten (Hoek van Holland, Cadzand en Oud dorp) zou -dan het gehele materiaal zijn vernieuwd. In totaal zal met de bouw van de vier reddingboten bijna twee miljoen gulden zijn gemoeid (ƒ400.000 per stuk). De eerste boot die vermoedelijk begin 1063 in de vaart zal komen zal de Blankenheim vervangen. Reeds lang is men bezig met de aan schaf van .nieuwe boten. De huidige sche pen zijn alle voor dc oorlog gebouwd. Na de oorlog zijn zij voorzien van nieu we motoren. Vervanging wordt echter urgent. Er is uitvoerig studie gemaakt welk type boot het best voor de Neder landse kust zou kunnen worden ge bruikt. In het proefstation in Wagerun- gen zijn dan ook vele proeven genomen. Dat de maatschappij niet over een nacht ijs gaat, bewijst wel het feit dat niet alle opdrachten voor het bouwen van nieuwe reddingboten t egëlijk ko men. Eerst wil men een der schepen in de praktijk beproeven. Een grote zorg voor de maatschappij blijft echter de financiering van de niéuw-bouw. Tot nog toe heeft men geen subsidie gevraagd omdat men niet ge bonden wil worden. President Murk Leis is van mening dat het redden van schipbreukelingen een zaak is van het gehele volk. De vrijgevigheid van een ieder moet het mogelijk maken het ma teriaal te vernieuwen. Idarru. burgemeester mr. G. E. van Wal- [sum gistermiddag, dat het wenselijk is j en mogelijk moet zijn om, als het I Maasvlakte-plan tot stand komt, ook I maatregelen te nemen ten behoeve van 'de recreatie. De suggestie, zuiver eeni Rotterdams voorstel, waarop de toe- I stemming van allerlei instanties nodig lis alvorens het kan worden verwezen lijkt, is ter tafel gebracht: j omdat de bestaande ongerustheid -' ouer het verloren gaan van recreatie zo spoedig mogelijk dient te worden opgehevenen 2 omdat het een zaak is. ioaarover de publieke opinie zich mag uitspreken, Nadrukkelijk betoogde burgemeester Van Walsum, dat hier niet sprake is van dè oplossing maar van èèn oplos- ling, door het college van B. en W. in Jjscussie gebracht. Er zijn nog tiental- liSh. andere mogelijkheden denkbaar. H<Kfe plan tot het aanleggen van het Oos%oomse Meer is ter kennis gebracht van Rijkswaterstaat, van het provinciaal bestuur en van B. en W. van Oostvoor ne. Ook de leden van de Rotterdamse raad hebben er kennis van genomen. De grondgedachte van het plan is vrij algemeen aanvaard, doch over de vorm geving moet nog nader worden gespro-; ken. Het Oostvoornse Meer is gesitueerd ten westen van de Brielse Maas en ten noorden van Oostvoorne. Het gebied is nu een grote slikvlakte. Men staat voor de keus deze slikvlakte te handhaven, er duinen van te maken of een meer. Ir. Van Traa suggereert tot. dit laatste. Indien het meer is aangelegd, zal de wateroppervlakte van de Brielse Maas met 350 hectare zijn vermeerderd. Om een denkbeeld te geven over de grootte, kan worden gezegd, dat het Oostvoornse Meer drieëneenhalf maal zo groot zal worden als de Kralingse Plas. Deze wa tervlakte, aldus ir. Van Traa, kan ze ker voor Oostvoorne iets betekenen. Er komt bij het reeds bestaande nög een recreatief water. op het porgramma. De heer Morée zal een uiteenzetting over de herbouw van de stad geven. De Lord Mayor zal ver volgens de Rotterdamse burgemeester mr. G. E. van Walsum en zijn echt genote een lunch aanbieden. De Kamer van Koophandel stelt het gezelschap aan het slot van het bezoek in de gelegenheid om een aantal Rot terdammers uii handels- en scheep vaartkringen te ontmoeten JE CERCLE van Maurice Béjart, waarin, de primitieue -magische cirkel wordt gesteld in een conflict situatie tegenover een verfijndere echtlijnige cultuur Rotterdam-Zuid het glanspunt van avond, waarin Leonie Kramer volop ge legenheid kreeg, te schitteren met haar athletische virtuositeit. Verder waren er Balanchine's Serena uropese collectie verlovingsringen. In maten, modellen en hoeveelheid, onvergelijkbaar fascinerend overrompelend. begeleiding uitgedrukt door^e^tmlriïkiTchitchfnïdz^evenzeer^ekend11 van^de van Joh. SsbBach te stellen teQ6n-\ uitvoering van vorige week. ouer de „concrete" muziek van Pierre Henry is een oud paardje, dat Het Nationale Ballet maandagavond voor de voorstelling in de Rotterdamse Schouwburg van stal had gehaald. Indertijd hebben wij Le Cercle gezien met Andrea Jung en, thans met Irène de Vos, Hoewel beiden danseressen zijn met uiteenlopende karakters, met een verschillend temperament en met een evenzeer verschillende uitdrukkings kracht, was er in feite weinig verschil te merken. Dat ligt aan de choreograaf: Le Cercle biedt weinig gelegenheid tot het tonen van een persoonlijke expressie van de dansers. Le Cercle is te primi tief, te veel op effecten gebouwd: de cultuur komt er. ondanks de muziek van Bach, te weinig in ter sprake. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen, dat dansers of een danseres van wereldfor maat graag in dit ballet zouden willen optreden. Billy Wilson danste evenals de vorige maal de mannelijke hoofdrol. Er was meer, wat maandagavond minder prettig aandeed. De begeleiding van. het Kunstmaand Orkest onder lei ding van And ré Pressor was niet altijd even vlekkeloos. Bij Harald Landers Etudes kwamen de klanken van de door Riisager bewerkte Etudes van Czemy soms zelfs vals uit de orkestbak. Die Etudes van Lander waren evenals in de voorstelling van vorige week in Balanchine's Serenade is, ondanks de gemakkelijk toegankelijke muziek van Tsjaikowsky, moeilijk zowel voor de dansers als voor het publiek. Choreogra fisch loopt dit ballet niet overal even vlot. vooral tegen het einde krijgt men de indruk, dat Balanehine het "wat met zichzelf te kwaad dreigt te 'krijgen. Het was jammer, dat deze moeilijkheden nog werden vergroot, doordat enige so listen te kort schoten in hun afwerking. Francesca di Rimini werd boeiend, vertolkt door Marianna Hilarides, Peter'de aarde met enkele mannen, die in de bijna drie jaar, dat de vlucht werd voorbereid, zijn vrienden waren geworden. De astronaut, gekleed in een witte badjas, werd daarna voor de laatste keer voor zijn vlucht medisch onderzocht. Vol vertrouwen wuivend naar de tech nici, geleerden en ruimtevaartdeskundi gen verliet Glenn om één minuut over elven de hangar, waar hij de nacht had doorgebracht. Hij was gekleed in een zilverkleurig ruimtepak en door de ronde openingen van zijn witte ruimtehelm glinsterden zijn ogen. Hij moest zeven tien passen doen naar de auto, die hem in gezelschap van zijn dokter en enkele technici, naar de plaats van lancering bracht. In snelle vaart vertrok de wa rn. beschenen door het felle licht van telev h'ielampen. De medische controle leverde alleen maar goede resultaten op, zo werd later medegedeeld: hart, oren, keel, ogen en iongen van de ruimtevaarder verkeerden in uitstekende conditie. Niets wees erop dat Glenn nadelige gevolgen had onder vonden van het enerverende wachten dat het tienmalige uitstel van zjjn vlucht had meegebracht. Om klokslag twaalf uur had' Glenn in zijn Mercurv-ruimtecapsule plaatsgeno men. Toen moest hij een groot aantal voorgeschreven handelingen verrichten in deze cabine, die de vorm heeft van een teievisiebuis van 2,70 meter hoog en (aan de basis) 1.80 meter breed. Het was voor hem allemaal niet nieuiw: hij wist haarfijn de betekenis van alle pre- cisie-instrumenton. die hij zou kunnen bedienen vanaf zijn speciaal naar zijn I terwijl Glenn rustig en zeker zijn pro- lichaam gebouwde ..ruimtestoeT'. En I d'en zich buiten vele leden van de gramma In de capsule afwerkte bevon- ..grondbemannin-g". in witte overals en jmet helmen in verschillende kleuren. de!die de laatste controlewerkzaamheden 'verrichtten in het licht van 48 krachtige zoeklichten, waarin ook de fel schitte rende raket, staande in een rode stalen toren van zestien verdiepingen, baadde. Reeds twee en een halve maand stond de Atlas-raket daar, voorzien van de woorden ..United States". Oilenn wist, dak wanneer de lancering nu eindelijk zou doorgaan, de machtige motoren van de Atlas-raket hem in z(jn cabine de ruimte zouden inslingeren met een snelheid van 28.000 kilometer per uur en tot een hoogte, die zou variëren van 160 tot 240 kilometer. HU wist ook. dat, wanneer dit zou gebeuren vóór half vier, lrij in totaal driemaal een baan om Appel en Conrad van de Weeterin„ De Rotterdamse Schouwburg was zeer goed bezet en beloonde de dansers met dankbaar applaus. H. Led. zou beschrijven, waarvoor hg en vijftig minuten nodig zou Advertentie C7 O atick itsigheid bijgivatti j;OU> ccn haidige zo :C HUIS Mie m POTHEEK ogist. MEENK'S POEDERS helpen! Er zijn Meenk's Poeder^Sfei hoofdpijn, kies pijn. hoest. griep. Jfarrhcc. influenza, rheumatiefc, koortsjjpeid bij gevatte kolt,' periodieke pijnen «u;. enz. Verkrijgbaar in emis met 6 pWeders maar ook in een handige plastic HUISAPOTHEEK (met 6 verschillende etuis a 6 poeders), zonder prijsverhoging. Vraag uw drogist. M M rhetmiaue'k, koörtsighe:d bij gevattc VJI Tig A P/VTUgCV vier uur hebben! Mocht de lancering pas lussen half vier en vijf uur geschieden, dan zouden twee omwentelingen kunnen worden gemaakt. In het eerste geval was de plaats van neerkomen bepaalyd 800 kilometer ten zuiden van Bermuda. Als de lancering na 5 uur vanmiddag zou plaatsvinden, dan zou slechts èèn omwenteling kunnen worden gemaakt en zou Glenn landen 800 kilometer ten oosten van Bermuda. In de verschillende doelgebieden be- bevonden zich. sinds gisteravond reeds vierentwitnig ARmerikaanse oorlogssche pen, die voor de berging van de capsule zouden moeten zorgen. Doordat zondag bij een stierengevecht te Ambato (Ecuador) een tribune in stortte zijn zes personen Om het leven gekomen en 45 gewond. PRESIDENT MURK LELS overhandigt de jubilerende heer H. de Weers (56) de zil veren medaille voor 25 jaar trouwe dienst. De heer S. A. Visser (61) die de medaille ook kreeg kijkt op de achter grond toe. „Het was een grote knoeiboel bij d'e Combinatie", zei de president van de Rotterdamse rechtbank vanmorgen, toen de eerste van tien verdachten in ver band met diefstallen en andere onregel matigheden bij deze melkinrichting voor hem verscheen. Het waren zeven chauffeurs, twee bij rijders en de ..afnemer", de 22-jarige mel'khandelaar J. H. uit Rotterdam. Deze had ca. 75 kratten met flessen melk gekocht voor een derde van de prijs. Bovendien had hij aan knoeierijen met lege fust meegewerkt door in totaal 125 kratten te veel op retourbonnen te schrijven. Jong. zei. dat bij een strenge controle De officier van justitie, mr. J. D. de van de Combinatie op de uitgifte van melk en het inleveren van lege fust, deze misdrijven eerder uitgekomen wa ren. ..Het 'betreft merendeels fatsoenlij, ke verdachten, die er geen groot voor deel van hebben gehad, dit in tegenstel ling tot de melkhandel, die de grootste rol heeft gespeeld in deze zaak", zei de officier. De eis tegen II. luidde een half jaar gevangenisstraf met aftrek, waarvan, twee maanden voorwaardelijk met twee jaar proeftijd. Tegen de werknemers van de Combinatie werden straffen van en kele maanden met gedeelten voorwaar delijk geëist. De 24-jarige kantoorbediende J. M. A., die vorig jaar december spoorloos ver dween met een bedrag van ƒ6500, dat hij voor een Rotterdams scheepsagen- tuurbedrijf had geïnd, is maandag in een Amsterdams hotelletje gepakt. Van het gestolen geld had hij nog slechts «en gulden vijftig over Het hotelletje in de hoofdstad was het •indpunt van een zwerftocht, die hem tn Den Haag, Groningen, Tilburg, Bel- lil «n Duitiund bracht. -—W. ÜEutïVÖZl In 1952 heeft voor de rechtbank te Rotterdam de zaak gediend van drie verdachten die zich schuldig hadden ge- maakt aa een overval in een speek gelegenheid aan de Waienburgerweg. De vierde man die ook bij deze zaak betrokken Is geweest, wist destijds te ontkomen naar het buitenland. Door een samenloop van omstandigheden (onder meer door zijn relatie met een Holland se vrouw) kwam de politie ook de ont vluchte thans 41-jarige D. C. van E. op het spoor. Hij woonde te Parijs. Na zijn uitlevering heeft hij thans voor de rechtbank terechtgestaan. De geruchtmakende zaak van tien jaar geleden passeerde nu nog eenmaal de revue. Van E. bekende met een van de drie anderen het huis aan de Walen- burgerweg te zijn binnengedrongen na zich als Engelsman te hebben gelegiti meerd met een Engel-s visitekaartje. De twee andere medeplichtigen ble ven wachten op de terugkeer van Van E. en zijn begeleider. In de kamer ge komen waar een gezelschap aan de speeltafel zat eigenden de binnendrin gers zich onder bedreiging van pistolen het geld toe dat op tafel lag. „Het was afgelopen voordat hel was begonnen", verklaarde Van E. voor de rechtbank. Verdachte ontving 1700 gulden van de buit, 'begaf zich daarmee naar Oosten de. vertrok vandaar naar Engeland en toen hij daar geen kans zag in zijn le vensonderhoud te voorzien, begat hij zich naar Parijs waar hij met schilde ren aan de kost kwam. De officier van justitie verdisconteer de in zijn eis van negen maanden met aftrek waarvan drie maanden voorwaar delijk het feit dat Van E. lang op zijn uitlevering heeft moeten wachten en in Frankrijk twee maanden gedetineerd is geweest in verband me- de vervalsing van zijn paspoort. De raadsman mr. F. R. Brunner voerde aan dat Van E, zich in Frank rijk behoorlijk heeft gedragen en daar mee zichzelf al voor een belangrijk deel heeft gereclaseerd. Over veertien dage® zal de rechtbank uitspraak doen. Scxcn fr 04*TV<}OMi.et3e De 27-jarige havenarbeider J. van der Berg uit Leiden is vannacht aan boord van liet Engelse s.s. Pegu in de Lekhaven ruggelings in een ruim ge. vallen. Hij kwam drie en een halve me ter lager op de luiken van het tussen dek terecht. Met klachten over pijn in de rug werd hij (er observatie naar het Havenziekenhuis overgebracht. (Van onze kunstredactie) De financieel gezonde afdeling „Rot terdam" van de Nederlandse Amateur Toneel Unie kan blijkens het jaarver slag over 19S1 terugzien op een groot aantal activiteiten. Op 1 januari van dit jaar waren 92 gewone en 13 school verenigingen aangesloten, hetgeen ten opzichte van het voorgaande jaar een lichte achteruitgang betekende. Het bestuur van de overkoepelende organisatie stelt alles in het werk om het amateur-toneelleven in de Maas stad te stimuleren en op hoger peil te brengen. Helaas moet opnieuw gecon stateerd worden dat dit streven binnen tal van verenigingen onvoldoende weer klank vindt. Zonder een dergelijke lauwheid zou zo veel meer zijn te be reiken in het uitbreiden en verbeteren van deze zinrijke vrijetijdsbesteding. De activiteiten van de N.A.T.U. concentreren zich o.a. op het bijzonder nuttige Vormingscentrum (86 leerlin gen); de toneelwedstrijd (waaraan slechts negen verenigingen hebben deel genomen) het Stadsjuweel; Jeugdto neel (met maar liefst 350 leerlingen); docentencursus: de nieuwe afdeling voor cle rijpere jeugd 160 deelnemers): een regiecursus (17) en het jaarlijkse wagenspel. Van de ontbonden Christelijke Ama teur Toneelvereniging ..Overschie '49" heeft de N.A.T.U. het repetitielokaal met toneeltje in huur overgenomen. Deze gelegenheid wordt in dienst ge steld van verscheidenen activiteiten. Het jaarverslag, dat verscheidene wensen ter verbetering van onderling contact behelst, is. als vanouds, samen gesteld door de heer D. A. van Kre velen bij wie aan de Jonker Frans straat 153 alle inlichtingen zijn te bekomen, waarmede verenigingsbe stuurders hun winst kunnen doen tot opbloei van het amateur-toneel in Rot terdam en de daarbij behorende rand gemeenten. (Van een onzer verslaggevers) er 46 en de heer De Weers 45 volbrachtt J waren in 1952 de sleepboten Witte Zee ©PIB en H. de Weers, opstappers van de red dingboot President Jan Leis, in hotel American in De Hoek gehuldigd omdat zij beiden 25 jaar in dienst zijn bij de Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschap pij tot Redding van Schipbreukelingen. De opstappers kregen uit handen van de president van de maatschappij, de heer Murk Leis. de zilveren medaille voor 25-jaar trouwe dienst aangeboden.! Aivorensde heer Leis daartoe over ging richtte hij zich in hartelijke be woordingen tot de twee heren, maar ook tot hun vrouwen die hun mannen toestaan dit gevaarlijke werk te doen. De heer Visser kwam in 1929 in dienst en de heer De Weers in 1937. De heer Visser heeft van 1940 tot 1948 niet bij de maatschappij gewerkt. Beiden kregen m de loop der jaren de volgende onder scheidingen: 1952 grote zilveren me- dadle van de reddingsmaatschappij voor de redding van 40 man van de Kadmar en van opvarenden van de Me- rop» ooi is. 1931 de grote bronzen me daille voor de redding van 24 opvaren den van de Faustus. in 1953 en 1935 twee gespen op de bronzen medaille voor de redoing van 24 man van de Annam en voor zeven man van de Gatt. Voor de hulp aan de Gatt kregen de oeide opstappers van de Noorse regering ook een zilveren beker. Andere specta culaire reddingen (de heer Visser heeft het leven verloor en ook in 1952 de red- ding bij de Marjory, waarbij veertien mannen van boord konden worden ge haald. Bovendien heeft de heer Visser de redding meegemaakt van de Discipli- na die in 192!) bij het Zuidcrhoofd was gestrand. Met de Kon. Wilhelmina konden toen dertig opvarenden van boord worden gehaald. Het aantal mensen dat de heer Visser bij deze en andere acties heeft gered, be draagt 3*9, van de lieer De Weers 35o. Ook de heer H. v. d- Berg werd van morgen gehuldigd. omdat hij steeds de bemanning van huis naar de boot heeft gebracht. Dat deed hij reeds in 1929 met paard-en-wagen toen de Prins der Nederlanaen is vergaan. De heer Leis zei dat door zijn hulp de boot steeds oijna een kwartier eerder kon uitvoeren dan anders. De heer B. Kleywegt, voorzitter van de wijKraad, overhandigde enkele ge- schenken. Namens opvarenden van Pre sident Jan Leis bood schipper W. van beters de jubilarissen enkele cadeau's aan. In 1961 zyrt in de Verenigde Staten door ongevallen 91.000 personen om het leven gekomen en 9.2 miljoen gewond. Uit deze cijfers blijkt, dat het aantal doelen als gevolg van ongevallen in 1961 twee procent 'kleiner was dan in 1960 toen het 93.000 bedroog.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2