Oorspronkelijk ontwerp is geheel gewijzigd Pierre Janssen ykunstbegrip Boussac hult vrouw de hele dag in katoen over Contactcommissie voor Natuur en landschap tegen Oostvoornse Meer Sf Lonen in drankindustrie zijn nog steeds te laag Schiedam kent nog vele rustieke INSLUIPER HAD VEEL MEER OP KERFSTOK.... Vlaardingen p resenteert zich Ambtenaren salarissen Verkoopster pakt dievegge IIndustrie Izal grote plaats krijgen Voor studiekring Vlaardingen Verzorgde stoffenshow in Accade J. J. van Woerkom treedt uit raad G.J.C. vertoont tivee films Werknemers bespraken c.a.o. Geschiedenis herleeft in oude hofjes Ongeluk in de Waalhaven Burgerlijke stand Kuiistcommissie voor jeugd vraagt meer subsidie DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 WOENSDAG 21 FEBRUARI 1961 EMPORIUM n Wonder 22 24 Johde Heer Trein staat stil - jongens gaan voor Straatmaker door keisclierf gewond (Vervolg van pag. 1) Kerken I andaag en morgen en dagelijks Nieuto Moeilijk Festival in 1963 die de dader in zijn kraag heeft kunnen grepen. Politie gealarmeerd Advertentie Kipstraat Rotterdam van 20 t/m 24 februari Veilig Verkeer Joh.de Heer donderdag/ februari zaterdag februari Vrije toegang Geopend 10 tot 10 u.\ OOSTZEEDIJK 330 ROTTERDAM TEL. 11.06.48 88 Nabij de overweg ter hoogte van de Van Oldenbarneveldtstraat op de tijn Schiedam-Hoek van Holland onder Schiedam stond gisteren een dieselloko- rnoticf stil. De machine kon niet verder I rijden omdat hij bij het remmen teveel druk had verloren. De machinist had namelijk iets afgeremd toen hij zag dat. enkele jongetjes op de overweg t speelden. i Iets verderop moest de machine nog I sterker remmen, want een 7-jarig 'jongetje stak nog, ondanks het rinkelen de belsignaal. de overweg over. De vijftigjarige straatmaker F J. Marks van de Spangesekade te Rotter dam werd dinsdagmiddag aan het hoofd gewond door een keischerf, die met kracht onder een autowiel vandaan sprong. Het ongeluk gebeurde in de Ruil- straat bij de Heemraadstraat. waar straatmakers aan het werk waren. Een van de wielen van een passerende vrachtwagen reed over het stuk kei. De heer Marks, die een grote wond aan het achterhoofd kreeg, werd naar het Dïjkzigtziekenhuis gebracht. De voorbereidingen voor de grote ma- jnifestatie ..Vlaardingen presenteert zich" j die van 3 tot en met 12 mei a.s. op het (voormalig feestterrein aan de Broekweg] Invtwuftioi jte Vlaardingen zal worden gehouden.! verlopen alleszins gunstig. De helft van de ruimte die na de deel- r\IT zijn de Vlaardingersdie de I organisatie van Vlaardingen I presenteert zich" op zich hebben ge- i nomen: v.l.n.r.: de haren .f. C. i Spruijt. commissie pers en propa ganda: N. D. de Oude, algemeen I adviseur: J. Ligthart. voorzitter; F. de Graaf, secretaris. gen heeft; de manifestatie „Vlaardin gen presenteert zich" leent zich hier voor bijzonder goed. Zo mogen wij concluderen uit een gisteravond gehouden persconferentie, tijdens welke de algemeen adviseur de heer N. D. de Oude uit Rotterdam, de seerd Overleg besprekend wees hij erop. dat 35.000 ambtenaren voor en 350.000 tegen de voorstellen waren. Hij zei ver volgens het onjuist te vinden als de ka mer nu zou gaan bedisselen. Wel zeg?.' I st-r"1" van zaken heeft toegelicht, de minister toe het G.O. te heropenen. I Hij strove naar een beslissing ,.die alle I partijen bevrediging schenkt. „Voor; ons" zo besloot de heer Blom" zijn "s ministers voorstellen absoluut onver-; leerbaar. Wij weigeren medewerking te 1 verlenen aan dit uitgesproken conser- i vatieve beleid, deze nog niet vertoonde" I grofheid van handelen jegens de amb tenaren". De heer Blom liet doorschemeren dat als de minister geen toezegging inzake heropening van het overleg doet. eer- P. v. d, A.-motie zat worden ingediend. Bij deze voorbereidingen, zo zei de voorzitter van het comité de heer J. Ligthart, is wel gebleken dat liet allemaal anders gaat dan bij de reeds neming van de gemeente overblijft komt; ter beschikking van de industrieën. Dei*'' Shell, hoewel niet in Vlaardingen ge- vestigd. komt met een instructieve stand van grote omvang. Oorspronkelijk ontwerp Vlanrdingen gezien als woonstad, zo was het comité van mening, heeft met dit bedrijf toch wel een sterke binding. De derde deeinemersgroep zijn de voor eerder gehouden middenstandstentoon-aanstaande plaatselijke middenstanas- stcilingen. Deze middenstandstentoon-Jdiging van du visserij en ambachten, stellingen organiseerde de Vlnardingse Middenstandscentrale ter gelegenheid van haar eerste en tweede lustrum. Nu dit jaar de Middenstandscentrale 15 jaar bestaat komt ..Vlaardingen pre senteert zich" en dat is beslist geen manifestatie van de stad Vlaardingen in haar totaliteit. Deze doelstelling verklaart het feit dat de contacten met deelnemers en po tentiële deelnemers wat minder vlot.ver liepen dan bij de middenstands ten toon stellingen. Niettemin is er beslist vol- doende animo en zal men met de beschik- Ibare ruimte zeker moeten woekeren. Ten slotte is daar de rij van deel nemers die begint met het Cdnvent van Kerken, waarin o a. verschillende aspec ten van het Vlaardingse (culturele) leven tot uitdrukking zullen komen. In deze rij krijgen o.a. de Technische School, de Analisten school, vakverenigingen, muziekverenigingen, vrijetijdsbesteding, volkstuinders en kruisverenigingen een plaats. Het restaurant in de tentoonstellings ruimte is ina gehouden inschrijving) ver j pacht aan de heer J. A. F. Lycklama te 6 In verband met reparatiewerkzaam- heden in het gebouw Lange Haven 27 zuilen de diensten van het Leger des Vlaardingen, die. zoais bekend ook de De oorspronkelijke opzet van een corn- (buffetten, resp. restaurants van de Stads- plex bestaande uit vier hallen met een (gehoorzaal, de Harmonie en het Kolpa grote entrcekocpcl die de middelste;bad exploiteert. twee op de voorgrond omspant, is geheel gewijzigd. Gebleken is dat dit ontwerp minder gunstig u-as. Het nieuwe ontwerp Heiis in Schiedam op 25 februari, 27i's één rechthoekig complex, waarvan de februari en 4 maart worden gehoudenfrontzijde over de helft van de breedte in aebouw Arcade de entreekoepel vormt. Zoals bekend (komen in deze koepel de stands van de Vrijdagavond om 20.15 uur zal de (Gemeente Vlaardingen. De totale opper heer Piet Zwart uit Wassenaar in het!vlakte beslaat ruim 4.000 m2. Schiedamse Museum een tentoonstel-! De heer De Oude was bijzonder ver- ling openen van kunstenaar-leden van i de federatie van Gebonden Kunsten, i de GKF. Onder meer zullen werken '"van Jan Sies-huïs worden geëxposeerd. blijd dat de gemeente in deze mani festatie zo'n ruim aandeel zal hebben. Het moment is gekomen waarop het gemeentebestuur haar stad iets te zeg- Hct dagelijks bestuur van het comité „Vlaardingen presenteert zich" bestaat uit de heren J. Ligthart, voorzitter; F. de Graaf, secretaris; J. J. Fonfijne, penningmeester; ir. J. Hannewijk, secun dus; D. van Heusden, technische leiding. Er zijn vier commissies gevormd, na melijk een financiële, een technische en culturele en een commissie voor pers en propaganda. Het plan van de Rotterdamse dienst voor stadsontwikkeling voor de ontwik keling van haven- en industrieterreinen op de Maasvlakte ten noordwesten van Voorne en voor een tussen dit nieuwe werkgebied! en het duingebied van Voorne te scheppen zoetwatermeer, dient tilt een oogpunt van natuurbescherming en recreatie van de hand te worden ge wezen. Dit verklaart het bestuur van de contact-commissie voor Natuur- en Land schapsbescherming. In de eerste plaats dient, aldns dit be stuur, de vraag te worden gesteld of het nu reeds nodig Is een zo groot nieuw havengebied op de Maasvlakte tot ont wikkeling te brengen, terwijl het eigen lijke Europoortgebied nog lang niet ge reed is. Zou in de toekomst, in samenhang met het maken van een nieuwe monding voor de Europoorthavens en de nieuwe Wa terweg worden besloten tot inpoldering van de Maasvlakte, dan dient, naar de mening van de contact-commissie, dit nieuwe werkgebied zijn zuidelijke be- f-enzing te vinden ongeveer ter hoogtf van de zg. Westplaat, die dan met een dam zou "kunnen worden verbonden met de zuidpunt van De Beer. Het is duidelijk dat in de eindfase ge rekend moet worden met een volledig verloren gaan van het natuurreservaat De Beer, doch naar de mening van het Irene: Zonnegloren Propaganda-Feest avond. 20.00. De Rank: Chr. Plattelands Jongeren Organisatie, Jaarfeest, 10.3024.00. De Rank: NCVB-Kethel, Huishoudelij ke vergadering, 20.00. Passagetheater: Uitvoering ohr. gymn. ver. Juhana ter gelegenheid tienjarig be staan, 20. Irene: C.H.U. Ledenvergadering, be stuursverkiezing. Lezing S. Kuiper over U.S.A. met diapositieven. 20. Opstandingskerk: Wijkavond Geref. Kerk, ds. J. Nawijn over: ..Van kerken tot kerk", 20 Prins Bemhardschool: Mej. C. Roo- denburg spreekt over mogelijkheden van en bij het huishoudonderwijs, 20. Dagblad ..De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. S4154 b.g g. te! 115531 toestel 51 ib.g.g. 300371 alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. •-> um.,-' r;'*: 23. tel. 05451 (ailecn voor klachten, ad vertenlles en aboouemenU-n b s teiei II :i5SK i Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Pohtieaiarm 04866; G.G. en G D waarschuwing B929U. Sted. Museum; Expositie ..Roem dei Romantiek" (tot 18 febr.). Apotheken: Rembrandt, Rembrandt- laan. bestuur van de contact-commissie is dit dan ook beslist de laatste concessie, die van nauunbeseherming en recreatie mag worden verlangd'. Het doortrekken van de Maasvlaktedam naar de kust van Voorne betekent een nieuwe ernstige -be dreiging, zowel voor liet ziCh in snelle ontwikkeling bevindende natuurgebied van het Brielse Gat, als voor een be langrijk deel van het strand van Oost- voorne en het daarachter gelegen na tuurwetenschappelijk uiterst belangrijke duingebied, d*ai eigendom is van de stichting het Zuidholiands Landschap. Het Rotterdamse plan suggereert, al dus de commissie, ten onrechte dat op deze wijze een voor natuurbescherming en recreatie aanvaardbare oplossing zou kunnen worden bereikt. Het bestuur wijst er op, dat daarente gen eerder moet worden gesproken van een omsingeling van de recreatie- en na tuurgebieden van Voorne. In natuurbe schermingskringen wordt thans de hoop uitgesproken, dat de rijksoverheid en het provinciaal bestuur van Zuid-Holland duidelijk zullen uitspreken dat aan de ontwikkeling van het Rotterdamse haven- en industriegebied in planolo gisch overleg grenzen moeten worden gesteld, op een zodanige wijze, dat de leefbaarheid van het zuidwestelijk dee) van de randstad Holland niet nog meer wordt aangetast dan reeds nu bet geval is. Het bestuur is van mening, dat een in open verbinding met de zee blijvende Brielse Gat de beste barrière betekent tussen een eventueel haven- en industrie gebied op de Maasvlakte en de natuur gebieden van Voorne. Ook dan zal het mogelijk zijn door het uitvoeren van be perkte werkzaamheden de situatie op het badstrand van Oostvoorne te verbe teren terwijl bovendien het schorren- en slikkengebied direct ten westen van de afsluitöam door o'e Brielse Maas behou den zou kunnen blijven als natuurreser vaat. Dit zou des te waardevoller zijn, indien De Beer inderdaad volledig ver loren gaat. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens de algemene ledenvergade ring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in Schiedam is bekend gemaakt dat de fractievoorzitter de heer J.J. van Woerkom niet meer in de Schiedamse gemeenteraad zal terug keren. Hij zal zich meer gaan. wijden aan zijn werk als bondstrainer van de KNZB, speciaal bij de opleiding van de Nederlandse poloploeg. Lijstaanvoerder is geworden drs. J. Houtman, die reeds zitting heeft in de raad evenals mevrouw A. Moll-Lips en de heer H.W.G. Hoek. Als nummer drie staat op de lijst de voorzitter van de Kon. Ned. Middenstands 'Vereniging in Schie dam de heer G.P. Verhulsdonk, die dus mogelijk een entree in de raad zal ma ken. De kandidatenlijst is als volgt samen gesteld: I. Drs. J. Houtman: 2. A. Moll-Lips; 3. G.P. Verhulsdonk; 4. H.W.G. Hoek; 5. L.J. Wijma; 6. D. de Ronde Jr.; 7. E. Peiger - van Biezen; 8. J. van Pelt; 9. A.W. Unkel; 10. Ant. Lauwaars; 11. I. Kïstemaker - van Rossum; 12. W, van Overhagen 13. Drs. J. Alderlieste; 14. C.H. Buschmann. De Gereformeerde Jeugdcentrale zal zaterdag 's middags en 's avonds een filmvoorstelling geven in het gebouw „Irene" te Schiedam. In het kinderprogramma op zaterdag middag wordt de Franse kleurenfilm „Het Toverstokje" vertoond met Neder landse tekst. In het voorprogramma kunnen de kinderen tekenfilms zien, waaronder de bijzondere kleurenfilm „Het gulzige bijtje". Dit programma begint om 15 uur, de entree bedraagt 0,35. Op de filmavond wordt de Oostenrijk se jacht- en speelfilm „Echo der ber gen" vertoond, een kleurenfilm over de landstreek Tirol, die op indrukwekkende wijze werd verfilmd. De entree hiervoor is 0.75. Deze avondvoorstelling begint om 20 uur. Zowel in de middag- als avondvoorstelling is iedereen die wil ko men van harte welkom. Voorverkoop van kaarten bij C. A. v. Deijk. Burg, Knappertlaan 191a, en bij het secretariaat van 10 x 10, Mejuf frouw A. Vermeij. Cort v. d. Lindeniaan 2. Zoals wij vaak lachen om de kunst an onze eigen tijd, die we soms niet begrijpen, zo is er in het begin van de negentiende eeuw in Frankrijk ook ge lachen. Manet en Monet. de eerste gro te impressionisten, hadden het aange durfd af te wijken van de toon vast- geven over hun kunst en hun bedoe ling na te denken. Dat moeten we ook trachten bij het beoordelen van de kunst van onze eigen tijd. Nooit mogen we vergeten dat de kunstenaar een kind van zijn tijd is. staande regcis- Hun tentoonstellingen Deze tijd drukt een stempel op zijn be- werden geboycot en dc pers nam leven en op zijn uiten van aat beleven, scherp stelling tegen deze kunstuitingen, i Uet hoeft bijna met gezegd te worden Dat vertelde Pierre Janssen, conserva-dat Pierre Janssen gesproken heeft voor tor van het Stedelijk Museum in Schie- pen volle zaal. Volgende maal, 6 maar., dam, dinsdagavond voor de studiekring i komt de Studiekring \laardmgen bijeen in Vlaardingen. in Muzanda. Lode van Gent komt dan (spreken over „De Greep van het Oer- In de bovenzaal van de Harmonie niet-leden hebben tot deze is ruim anderhalf uur lang ademloos i M hii°do geluisterd naar de boeiende uiteenzet- j uga,„„u. ting over het begrip voor de kunst. Pierre Janssen beleeft die kunst emo- heer P. de Goede. Eendrachtstraat 29, Vlaardingen. (Van een onzer verslaggeefsters) Op een dag als gisteren, als de eer ste boden van een naderende lente voelbaar zijn, denken de meeste vrou wen aan het aanschaffen van een ge zellig, luchtig japonnetje. Wat is dan, op zo'n dag gezelliger dan naar een stoffenshow kijken. Heel wat dames in Schiedam hebben dat gedaan. Zij wa ren gaan kijken naar de, haast tradi tionele Boussac-show in Arcade, die door het stoffenhuis Maison van Doore- niaalen werd aangeboden. Het werd dit jaar weer een spel van lijn en kleur. De modellen van de japonnen, of het nu vrijetijdskleding, oen gekleed middagjurkje, een diner- japon, of een korte of lange avondja pon was, waren uiterst sober van lijn. Het grote accent viei op de stoffen. Maar die waren dan ook gloedvol. Warme kleuren in verschil lende tinten rood. roze of bruin, of in combinatie met elkaar, zullen het deze zomer zeer zeker doen. Zij zijn de grote mode. wat niet zeggen wil dat alle andere kleuren niet modieus zijn. Integendeel, groen, blauw in al le nuances, zwart-wit. en citroengeel tot oker zagen we. Deze zomer kan elke vrouw haar favoriete kleur dra gen. De dessins bij Boussac zijn ook dit jaar prachtig. Grote vlakverdelingen, ge- Btyleerde bloemmotieven of zomaar warme kleuren tegen elkaar zien we naast kleine, haast ingetogen kleurte- keningen. De kleurschakeringen mó gen dit seizoen bont zijn. maar voor de vrouw die zich liever hult in een wat stemmiger toiletje zijn er fijne motieven, die zeer afkledend zijn. Alle stoffen bij Boussac zijn van hon derd procent zuivere katoen. Men moet dit wel weten, want de glans- effecten doen ons soms denken aan zuivere zijde. Shantilly, is een katoen, die zich uitstekend laat verwerken tot een ensemble. De stof Loveline de Paris kan men voor eik uur van de dag gebruiken, zelfs voor avondkle ding. als men maar naar het juiste dessin zoekt. Nieuwe soorten creëerde Boussac met zijn crëpe-achtige katoens, verder „Honkong", een katoen met een ge mêleerd effect en voile kwaliteiten, stoffen, die zeker aftrek zal vinden bij dames cfie graag overdag een pakje dragen. Zij valt mooi en laat zich goed verwerken. Om nog even op de modellen terug te komen; deze zomer zullen de jas jes van onze emsembles vaak korte mouwen hebben en zonder sluiting zijn. Heel vaak zullen we ook combi neren, Een uni-stof wordt verwerkt met een dessin in bijpassende teke ning. Bijvoorbeeld het lijfje van een soepel vallend japonnetje, met uitlo pende rok, in uni en het jasje en de rok in een dessin. Dit kan met de stoffen van dit Franse Huis heel ge makkelijk. omdat alle dessins afge stemd zijn op de uni-kleuren. Ceintuurs kwamen op vrijwel elk couture toiletje voor. Vaak wat lager geplaatst, wat een verlaagde taille sug gereert. Veel aandacht was besteed aan de vrijetijdskleding. Slacks met een cape, of met een gebreid boord, of met fran jes aan de rand zijn zeer gewild. Tot slot noemen we dan nog de bedrukte badstoffen van Boussac. Voor het eerst kwamen zij in de collectie voor. Zij hebben een korte lus en zijn sterk ab sorberend. Advertentie tioneel en uit dat standpunt sleept hij zijn gehoor mee naar de tijd die hij wil laten beleven. Manet en Monet waren het die het aandurfden het licht in hun schilderijen de belangrijk-1 ste plaats toe te kennen Zij vertonen j in hun onderwerpen vaak overeen- komsten met grote en beroemde voor- j gangers. j We vinden het beleven van de Spaan- j se Goya terug in de belevenissen van Manet, we vinden Velasquez terug in j het impressionisme. Dat is logisch. I Kunst is het beleven van een periode. Alleen is de kunstenaar die zich heeft losgemaakt van de vaststaande regels is in staat met zijn privé-oog de dingen en de kleur te beoordelen. Dat deden Manet en Monet ook. Zij beleefden de onderwerpen op een totaal andere wij ze dan hun tijdgenoten. Hun lichtval werd een belangrijk onderdeel van hun werk en het is die andere wijze die hen in het oog van hun tijdgenoten in op spraak bracht. ONDERJURKEN BABY-DOLLS NACHTHEMDEN Charmeuse en Nylon bedrukt en effen. Rijke garnering»»» om van. te dromen» (Van een onzer verslaggevers) De nieuwe c.a.o. voor de drankin dustrie is tijdens een gezamenlijke bijeenkomst voor de leden van de drie vakorganisaties C.N.V., K.A.B. en N.V.V. in gebouw Irene in Schie dam besproken. De vakorganisaties streven ernaar het peil van de inko- mens van de werknemers in de drank- tyë Mcü tn bet, werk van de im-j industrie op hetzelfde niveau te bren- presslonisten een streven naar in eer gen als ,de inkomens in de .andere eerlijkheid. Voor ónze ogen is hunhedriifcfablren" kunst realistischer dan die van hun SS ifT» vp,h»(.»a voorgangers en tijdgenoten. We begrij-1 er verbeterd, maar jnog pen dan ook de afwijzing van hun I meer kan worden verbeterd. De men- kunst niet. De tijd die er tussen hen we c_a.o. die slechts voor 1962 zal en ons ligt heeft ons gelegenheid ge-gelden moet dan ook ais een basis voor de besprekingen voor de komen de c.a.o. van het volgend jaar wor den gezien. Onder leiding van de districtsbestuur der de heer Tj. H. Daane van de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale is de gecombineerde vergadering ge houden. Zijn collega's L. van Hattem van de Algemene Bedrijfsgroepen Ceutrale .en S. Th. van Bijsterveid van St. Willibrordus kregen ook een plaats achter,de bestuurstafel. De heer Van - Hattem hield namelljê een inleiding over de c-a.o. en de heer Bijsterveid beantwoordde de gestelde vragen. De lonen in de drankindustrie (Van een onzer verslaggevers) CHIEDAM heeft nog veie oude ge veltjes, die de wandelaars doen zien hoe er geleefd werd in vroeger eeuwen. Uit een oogpunt van sociale vooruitgang valt het toe te juichen dat de te kleine, de onhygiënische huizen gaan verdwijnen, maar voor de stadge noot met belangstelling voor het ver leden zijn wandelingen door het oude gedeelte van Schiedam aan te bevelen. Achter Dam, Hoogstraat, Lange Kerk straat kan men dan steeds voor ver rassingen komen te staan. Waar men niets meer vermoedde blijkt achter smalle gangetjes toch altijd wel weer een hofje, een steegje, nog een steegje verborgen zo een labyrinth van onprak tisch woongericf tezamen voegend. Bijgaande foto toont de kronkelige smal le ingang, tot het gebied van Ach ter de Teerstoof. De fraaie driehoe kige geveltjes hebben vroeger ver- blijfplaats geboden aan de werkers in binding van Raam met Achter Teerstoof. de de branderijen, die slechts enkele me-1 ters behoefden te lopen om vanuit hun kleine huisjes bij de pakhuizen! en fabrieken te komen. De gnsian- i taarn gaf hun bet licht op hun (>m S e velerlei redenen (slaap, slechte weg. (Het valt te betreuren dat de historie zo dek van het straatje en mogelijk het; wordt aangetast. Van vele van deze gemakkelijk voorhanden zijnde vochti wankele schreden. De straatjes komen nog uit op de Dam zoals het vele eeuwen geleden ook is geschied. Veel is er in deze Prinsen- steeg en de andere toegangsweg St. Pietcrsfteeg niet veranderd. Toch zal. dat spoedig wel gebeuren want de ge meente heeft vele saneringsplannen, i Er vallen dan ook telkens grote ga- j ten in de oude buurten. Vorige weck; ontstond er weer een gat in de ver-i oude huisjes, eenmaal weer goed ge werden zeer laag genoemd. Men vraagt zich al waarom er nog mensten zijn die in deze tak van industrie willen werken. De premies van twintig tot dertig pro cent vormen nog enige compensatie, maar vooral in het oosten en noorden van ons land moeten vele werknemers volstaan met het minimam dat de c.a.o. voorschrijft. Gelukkig vallen de Schiedammers gemeenlijk in de hoog ste categorieën. Een bijkomstige moeilijkheid is dat onder schrootindustrie niet alleen de dis tilleerderijen worden verstaan, maar ook de vele limonadefabriekeii. groot handels in wijnen, bier en mineraalwa ter. Het grote divertissement maakt het moeilijk een goed overzicht te krij gen. Een derde van het aantal werk nemers in de drankindustrie werkt in Schiedam, maar de overigen zijn toch nog over 68 afdelingen in ons land ver deeld. Slechts eenvierde deel is aange sloten bij erkende vakorganisaties. Dat maakt het onderhandelen voor de vakverenigingsfunctionarissen wel heel moeilijk. De nieuwe c.a.o. voorziet ten dele in een vrije zaterdag, met uit sluiting van het horeca-personeel, er komt een loonsverhoging van 4 tot 5.7 procent naar gelang de gemeenteklasse. De vrouwelijke werknemers gaan per 1 januari 1962 tachtig procent en per 1 juli 85 procent van de lonen van de mannen verdienen. Meesterknechts zui len ais basisioon 100 tot 110 verdie nen, de chauffeurs zijn in groep A in gedeeld. De bonden hebben er op aangedron gen te komen tot invoering van premie regelingen. Het bureau Bedeaux heeft opdracht gekregen zulk een premiere geling voor de distilleerderijen te ont werpen. Voorbereidingen zijn getroffen voor de invoering van een pensioenfonds. In een ruim van het Nederlandse bin nenschip Wessel. dat in de Waalhaven lag, werd de 28-jarige havenarbeider A. J. de Kok uit Klundert dinsdagmid- dag getroffen door een vallende baal met 150 kilo sisal. Met een gebroken rechter onderbeen werd hij naar het Havenziekenhuis gebracht. SCHIEDAM Geboren: René zvCJ Sakko I? .Jonge: Jacob G z v J Zonneveld en M E Westerveld: Eddy z v J Speijer en S M Barvoets: Geertruida tv d v J Poot en G de Jager. De stichting „Gemeentelijke Kunst- commissie voor de Jeugd" heeft haar activiteiten uitgebreid en beeft daar om gevraagd de gemeentelijke sub sidie voor het seizoen 19611962 groot 92.000, uit te breiden met 20.000. Zoals bekend is. heeft de Raad voor de lichamelijke opvoeding de" zorg van de cursussen in tekenen, schilderen en boetseren op schoolvrije middagen over gedragen aan de stichting. De belang stelling ..voor dit werk is dermate toe genomen. dat naast.de bestaand^* 14 zo- genaam.de .Hcunttklai^en er nog£ zeven kunnen worden' gevbrmd. ©e-' uitbrei ding van. dit werk vraagt ƒ5.000. Verder meent de stichting ongeveer 10.000, nodig te hebben om voor de werkende jeugd activiteiten op het gebied van de kunst te organiseren. Voor dit werk is een speciale sectie gevormd, waarin vertegenwoordigers van organi saties zitting hebben. De bedoeling is om voorzichtige pogingen te doen de werkende jeugd in contact te brengen met de muziek, toneel, beeldende kunst, film enz. Tenslotte vraagt de kunstcommissie voor de jeugd ƒ5.000. meer om het Jeugdfestival voor de werkende jeugd, dat in 1963 in Rotterdam zou worden gehouden, voor te bereiden. Een speci aal comité zal met het oog op het fes tival biieenkomsten houden met de lei ders van opleidingcursussen van bedrij ven ea leiders van jeugdorganisaties in en buiten Rotterdam. In deze bijeen komsten zal over kunst worden gespro ken en zullen kleine demonstraties wor den gegeven om belangstelling voor het festival te wekken. De raadscommissie voor de kunstza ken heeft geen bezwaar tegen de ver- boogde subsidie. Ook de commissie voor financiën gaat er mee accoord. Maar een lid van deze commissie wil wat het jeugdfestival betreft zijn stem voor behouden. Een verkoopster in een groot winkel magazijn in de Rotterdamse binnen stad heeft dinsdagmiddag met behulp van een voorbijganger een dievegge gepakt. De vrouw werd betrapt op diefstal van een stuk zeep. De verkoopster volgde haar naar buiten en vroeg weer naar binnen te gaan. Zij weigerde dit. De vrouw, die in haar gezelschap was. riep: „Laat m'n zus los..." en pro beerde haar zus te ontzetten »n de boodschappentas mee te nemen. Toen de voorbijganger te hulp schoot, gmg de andere vrouw er snel van- door. De op diefstal betrapte vrouw, de 36-jarige A. van G-, had haar tas volgepropt met winkelgoederen ter waarde van 150. Later op de dag arresteerde de politie de gevluchte zus. de 29-jarige me- vrouw P M. H. en haar 24-jarige nicht J. T- I.. b:j wie een tas met voor 1d0 gestolen winkelgoederen in beslag wercl genomen- Mevrouw H. ontkende iets met de dief- stal te maken te Lebben. In de tas aie zij in de hand droeg, toen zij bij het winkelmagazijn vluchtte, zouden aardappels hebben gezeten. (Van een onzer verslaggevers) gIJ ondervraging van de 25-jarige Rotterdammer W. J. die zoals iremeiH door de Schiedamse politie is aangehouden a,s Semeld, diefstal in de Dr. Noletstichting had ondernomen iTceblekenTf tot restaurcerd en geconserveerd, zouden openbare gebouwen, vooral ziekenhuizen in nn»évee. ®e mal1 mogelijk kunstenaarsverbiijven. jeugd- iand gelden heeft ontvreemd. S achttien steden in het huizon o,cl. kunnen worden gemaakt. De man stante met een t-m 1», Mogelijk dat niemand meer weet oververklaarde een technisch f - aF.m het ziekenhuis binnen en enkele jaren dat Achter de Teerstoof en zodoende knn hif II.,„Jï r1® "jn' HÜ wenl «p zijn woord geloofd ae plaats was waar het teer (de pek) Jf- *£,2 on 3 gemakkelijk in de kamers van de zusters tnm»n werd verhit om de schepen van Schie- hy ^'«wegnam, 0e ZU3ters kwnen> waar damse vissers- en handelsvloot te lM Schiedam is echter zijn spelletje misgelonen De Tir-o^i,..- breeuwen. De Raam was dc plaats hle>" gewaarschuwd. Toen de man een naar 2 zen war«h Noietstichting binnenkwam, heeft men onmiddelüik8de no.n™ 0<* de °T- ivaar in het verre verleden het linnen werd gespannen, geverfd e.d. g

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1