Vlaardingen neemt proef met 5-daagse schoolweek kroniek Stadhuis Vlaardingen is duurder dan men daclit Filmmakers verloren oog voor gevaar Ook voortaan voorjaarsvakantie Rotterdamse bij AGENDA Nieuive regeling Peïl muziekshoiv viel wat tegen Stoelenactie herv Maasland is nu na ten einde Moeilijkheden met trafohuisje in Vlaardingen StedMuseum wacht nu op verder herstel Voetgangersbruggen in Westwijk Leger des Heils-plaat Is er! c. P» V. Baaien en Zn. Fabrlekspeesoneel Fabrfekspersoneel Expeditieknechten M. Wester dijk gehuldigd bij Havenbedrijf Proef met nieuwe sorteermachines A GS ND A Overleden na ongeluk in de advertenties „HET MEEDOGENLOZE OOG" Wie zag dit ongeluk? Melkhandel aar na ongeluk overleden Matroos gewond onder vallende schilden DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 ZATERDAG 24 FEBRUARI 1962 Vandaag .en maandag dagelijks Vandaag en dagelijks ,-^OOMs MELK WAARDEVOLLE TIPS Geestelijke liederen aan beide kanten voor de zeer lage prijs tan 5. ROM! MARGARINEFABRIEKEN j Huisvesting TN DE NA-OORLOGSE A ontwikkeling van de filmkunst, speelt de Ita liaanse film een niet onbelangrijke rol. In Italië ontstond reeds tij dens de oolog de stro ming van het neo-rea- lisme. Door deze stro ming zijn we door de jaren geconfronteerd geworden met films als „Fietsendieven" (de Si- ca), „Bittere rijst" (de Santis) „La strada" en „De nachten van Ca- biria" en „La Dolce vi ta" van de bekende re gisseur Fellini. Met Ingang van I maart wordt voor O O het openbaar kleuter- en lager onder- 7 7 wij, in VJaardingen een nieuwe school. WOTClt VOlgGllClG tijden- en schoolvakantleregellng van (Van een onzer verslaggevers) kracht. De "belangrijkste wijziging op 7 7 7 de bestaande regeling is de invoering 1|]PPfC 'I )f1 77 t van een voorjaarsvakantie (op donder- t U/v ft- I ULIlv dag. vrijdag en zaterdag van de week waarin 1 maart valt) en een vrije za terdag in de zomermaanden, die even- wet door verlenging van de schooltij den op maandag tot en met vrijdag moet worden ingehaald. Aan de bestu ren van de bijzondere scholen is ver zocht zich bij deze regeling aan te pas sen. Een viertal faktoren is aanleiding tot deze nieuwe regeling geweest: In de eerste plaats bestond reeds gerui me tijd behoefte aan een wat lange- (Van een onzer verslaggevers) Niet mulder dan 22 verschillende „ensembles", hebben, vrijdagavond m gebouw Excelsior te Vlaardingen laten zien en horen wat zij in hun mars heb ben. Allen deden mee aan een ieerlin- genuitvoermg van drs. Tijn Pangalila Sommige van hadden er beter aan gedaan om zich nog met op het podium te begeven, maar de heer Pangalila had in zijn openingswoord medegedeeld dat men zowel het beste als ook het slechtste zou krijgen te zien en horen. Het peil viel over het algemeen echter tegen, maar ondan'ks dit was het wel bijzonder gezellig in Excelsior, die zelfs voor deze gelegenheid geheel -evuld was. De heer Pangalila deelde dat de Mauna Loa Minstrels op 1 ee door Duitsland gaan, maar we kunnen ons niet voorstellen dat het een succesvolle toernee zal worden, want er mankeer de ook aan dit ensemble verscheidene tekortkomingen, zeis het ritme was be paald ongelijk. De andere deelnemers waren de Uke- Ssters, Amada's, Wilsja's, Henwils, White Kristals, Hawaiian Minstrels Henk Huizinga, Rocking Stars, Sunflo wers, Jolly Sisters, Dojo's. EUa Valk Singing Cowgirls, Gitarita's. Nashvillê Brothers. De Gita's, Four stars. Blue Beds, Retïlca's. Cora Kruithof en de Elidahetties. De verbindende teksten werdp uitdesproken door de „omroep- sters Greet de Groot en Anja van Waardenburg. (Van onze correspondent) De stoelenactie der Hervormde Ge meente van Maasland is nu bijna ten einde. Thans is het geld voor 243 stoe len bijeen, het gaat dus nog om zeven stoelen. Zoasl bekend, dienen de stoelen KS™* ds', J' J- Keijzer ruim een haft jaar geleden een actie begon ter vervanging van 250 oude in de Grote Kerk. Het bedrag, dat nu bijeen is. be loopt 8078,25, Tot van ver buiten Maasland werden giften ontvangen, een zeer verrassend resultaat derhalve. Lag het in de bedoeling dat in maart deze stoelen zouden arriveren, dit zal nog even langer duren. Het verwerken van de biezen voor de matten heeft door de vorst enige stagnatie ondervonden. 'e hervormde kerkvoogdij in Maas land overweegt nu om alle nieuwe stoe ien van uniforme losse kussens te voor zien. Hiermee is uiteraard weer een funk bedrag gemoeid. re herfstvakantie; ten tweede deed zich de wenselijkheid van een voor jaarsvakantie voor omdat de periode van Kerst tot Pasen een te grote in spanning voor de leerlingen werd; vervolgens waren er de moeilijkheden van de z.g. zomervakantiespreiding, waardoor de nieuwe cursussen telkens met onvolledige klassebezttingen startten en tenslotte kwam daar het probleem van de vijfdaagse werk week bij. Na een lange weg, die begon met het advies vragen van B. en W. aan de schoolhoofden hebben de afgevaardig den van de schoolraden het college op serieuze wijze gerapporteerd. Alvorens zover te komen had men uitvoerig over leg gepleegd met het bijzonder onder wijs, dat daarna ook door B, en W. om advies over de voorstellen gevraagd werd. Nadat ook de ouderraden voor heila ger- en kleuteronderwijs, de commissie van advies voor het openbaar onder wijs, de raadscommissie voor onderwijs, de directeur G.D., de schoolartsen en de schoolbesturen om advies was ge vraagd heeft het college ten slotte uit een veelvoud van meningen beslist en het ontwerp aan de resp. Inspecties van onderwijs ter goedkeuring voorgelegd. Uiteindelijk is de materie geresul teerd in de nieuwe regeling die donder dag van kracht wordt. De herfstvakantie is met 2 dagen verlengd en wordt nu gehouden in de week waarin 1 november valt of in dien deze datum op zondag valt de voorafgaande week. De Kerstvakantie is verkort tot de kalenderweken waarin Kerst- en Nieuw jaar vallen. Een norum is de voorjaarsvakantie gedurende de laatste drie dagen van de week waarin 1 maart valt. De Paasvakantie wordt met een dag verkort tot de periode van Goede vrijdag tot en met de daarop volgende kalenderweek. De Pinkstervakantie wordt met een dag verlengd tot de kalenderweekwaar- in Pinksteren valt. De zomervakantie die tot nu toe elk jaar opnieuw door B. en W. werd vast gesteld begint voortaan voor het u.l.o. op de 2e, voor het v.g.l.o. op de 3e en voor het g.l.o., b.l.o. en kleuteron derwijs op de 4e maandag in juli (duur resp. 7, 5 en 5 weken). Per week kan voortaan maximaal 2 n per week ge-geven .eenmvmaia middagen per week ijsvrij worden ge geven, met een maximum van 6 mid dagen per seizoen. De vijfdaagse schoolweek geldt voor de periode van april tot en met sep tember en functioneert voorlopig als proef. Het g.l.o. moet de vrije zaterdag compenseren door verlenging van de ochtendschooltijd met 30 minuten man van 8.30 in plaats van 9.00). Het kleu- teronderwijs behoeft niet te compense ren. Voor u.l.o., v.g.l.o. en b.g.l.o. blijft wat de zaterdag betreft de be staande regeling gehandhaafd. Bij het v.g.l.o. wordt de vrije woensdagmiddag weer ingevoerd, waartegenover de morgenschooltijd gedurende het gehele jaar een half uur wordt verlengd.» Het. b.l.o. krijgt geen vrije woensdagmiddag. Met het van kracht worden van de nieuwe regeling begint het schooljaar voortaan op X augustus. VLAARDINGEN: Geb. Obadja, Kerk dienst Zevende Dagsadventisten, 10. Vis- barüt, Foto-tentoonstelling, 14-17. Bethel- kerk, Avondgebed. 19.30. Geb. Chr, Be sturenbond, F.K.D.str.. Jaarverg. Chr. ger- 3-y.Gideon", 19.45. Stadsgehoor zaal, Toneelgroep „Het Masker" met vorstelijke emigranten", 20. HOEK VAN HOLLAND: Ger. kerk, Umvoorstelling Kwikkie (jeugd), 14.00. „Odette Churchill", 19.30. MAASLANDTrefpunt, ton.ver. „Eng. bank speelt „Mareelle wint het spel", MAASSLUIS: Recr. zaal L. Smit en Co, Gov. v. Wijnkade. Start verk. cursus, 20. Bijkantoor Vlaardingen; Smalle Haven- £H,aa' 11 voor red., adm. en adv.; tel 6775 (b.g.g. voor red. 010—115588). Apotheek: Ir. A. L. Backer, Hoogstraat 228. tel. 2162. Klachten bezorging: F. Brongers, Bos- Iaan 17, tel. 3345; maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur, 's zater dags van 17 tot 18 uur. Agenten: W. Hagenstein. Emmastraat 103; mevrouw C. M. de Keijasr-van de Bie, P. C. Hooftstraat 17; F. Brongers, Boslaan 17, tel. 3345. Belangrijke telefoonnummers; Mel- dingspost brand- en ongevallen 4444, G.G— en G.D.-waarschuwing 5241. (Van een onzer verslaggevers) Hei trafohuisje aan de Fransenstraat hoek Van Leydenshof In Vlaardingen is door de bouw van het Verenigingsge bouw van de C.J.V. „Liefde en Vrede" in de verdrukking gekomen. De funderingsconstructie van het huis je is zó, dat het nodig is gebleken tus sen de zuid -en westgevel van het huis je en de gevel van het verenigingsge bouw een ruimte van een halve meter te houden. In deze ruimte komen een. regenafvoer met riolering, twee dakgo ten, twee lichtkozijnen en een deurko zijn uit. Omdat de ruimte aan de straatzijden moet worden afgesloten zal het onder houd van deze onderdelen voor de ge meente niet meer mogelijk zijn, zodat enkele voorzieningen moeten worden ge troffen. Bovendien wijkt de dakvorm van het trafohuisje sterk af van de dakvorm van de omliggende bebouwing, wat uit estetisch oogpunt onaanvaardbaar wordt geacht. Er is nu een plan ontworpen om het huisje te verbouwen. Dit plan voorziet voornamelijk in wijziging van de kap constructie, riolering en afvoer, alsme de in het maken van een toegangsdeur in de noordgevel, waarmee de bestaan de lichtkozijnen en toegangsdeur in de westgevel kunnen vervallen. De kosten, die naar raming van B. en W. 9,700 zullen bedragen, kunnen als kosten die verband houden met de sa nering van de binnenstad, ten laste van het gemeentelijk woningbedrijf worden gebracht. Irene: Geref. Jeugdcenrale, Films ten bate actie 10 x 10, 15 en 20, Amstelbron: Groaingerver. Gruno, Contactacond, 20. De Goede Haven: Uitreiking charter oprichting Lionsclub Schiedam, 20. Europoort: Feestelijke bijeenkomst Lionsclubs Nederland ter gelegenheid oprichting Lionsclub Schiedam, 22. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. teief. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm 64666; G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Sted. Museum: Tentoonstellingen Vic Gentils, Jan Bierhuis en geb. Kunsten Federatie. Apotheken: Gouka, Hoogstraat. (Advertentie) BOTER OVEXHSSRLIJK (Van een onzer verslaggevers) Verschenen is het jaarverslag van het Stedelijk Museum te Schiedam. "Wegens werkzaamheden, het plaatsen van een centrale verwarming en diverse restau ratiewerkzaamheden en verbeteringen bleef het Museum in 1961 gedurende 21 weken gesloten. De nieuwe apparatuur waarborgt nu irt alle ruimten van het voormalig St. Jacobs Gasthuis de zo gewenste stabili teit van klimaat. Gewacht wordt nu op de verdere restauratie van de rechter vleugel van het gebouw. De plannen kunnen worden uitgevoerd als de minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen zijn goedkeuring geeft. Gesteld wordt dat het moment nadert waarop het elegante en waardige ge bouw van Giudiei in zuivere staat het stadshart zal op'uisteren. In 1961 be zochten in 31 weken 22.770 bezoekers het Museum, in 1960 kwamen in 43 weken 35.731 bezoekers naar het Museum. Be toogd wordt dat het Schiedamse mu seum zich steeds opnieuw tot het pu bliek zal richten. In het jaarverslag wordt gememo reerd welke tentoonstellingen gehouden zijn en de vele personen en instellingen worden genoemd aan wie dank is ver schuldigd voor velerlei vormen van me dewerking. In 1961 kreeg het museum twee schilderijen ten geschenke, name- lijk „Compositie 1961" van-Kees van Bo- hemen. dat de firma Lampe aanbood en „Morceau de Bois" van Jaap Wagema- ker. DE ROTTERDAMSE wethouder voor sport en recreatie R. Langerak deelt de ongerustheid van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders niet: hij is eer der optimistisch dan pessimistisch over de toekomst van de volkstuinderij in de Maasstad. De heer Langerak verwacht zelfs, dat de volkstumders in 1972 (als het tienjarenplan voor de recreatie is uitgevoerd) kunnen zeggen: „Wij zijn volkomen aan onze trekken gekomen." Naar aanleiding van deze kritiek zei de heer Langerak: „De politiek, die vroeger ten aanzien van het volkstuinwezen is ge voerd, is gezien de toenmalige om standigheden wel begrijpelijk, maar desalniettemin onjuist geweest." De wet houder doelde vervolgens kennelijk op het beleid van vroegere wethouders van openbare werken, toen hij zei, dat na de oorlog op vele plaatsen, die braak lagen, „te hooi en te gras" volkstuincomplexen werden aangelegd. De wethouder gaf hiermee antwoord op de geleverde kri tiek tijdens de viering van de twintigste verjaardag van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders. ROTTERDAM ontvangt in augustus (van de 16e tot en met de 23e of 24e) een internationale vloot van zeilschepen, die hebben deelgenomen aan de in die maand te houden grote zee-zeilwedstrijd. De vloot blijft enkele dagen in de Maas stad op uitnodiging van de Nederlandse regering. Aan de lange afstandwedstrij den, die om de twee jaar worden ge organiseerd, zullen de bij de marines en koopvaardijopleidingen van dc verschil lende landen in gebruik zijnde zeilende schoolschepen meedoen, zoals de Italiaan se Cristoforo Colombo en de Duitse Gorch Fock, die vorig jaar ons land be. zochten, alsmede zeegaande jachten. De bemanning van de jachten zal voor ten minste de helft uit jongens bestaan, die hetzij voor de zeevaart in opleiding zijn, hetzij als onderdeel van hunu onderwijs of voor hun karaktervorming in de zee- zeilvaart worden getramd. VOOR de wedstrijd in augustus wordt bij Torbay gestart. De zeilschepen, varen via een door een Engels marine- vaartuig te markeren punt ten zuidwes ten van het voor de noordzijde van de Golf van Biskaye liggende eiland Ushant naar het Nauw van Galais. De finish voor de grote schoolschepen is even ten zuiden van de zee-engte vastgesteld; de kleinere schepen zetten de race voort tot Hoek van Holland. Na afloop zullen alle schepen naar Rotterdam varen waar de prijzen worden uitgereikt. De zg. „tall ships", de hooggetuigde echool- schepen, zullen langs de Parkkade af meren; de jachten gaan naar de Veer haven. Burgemeester mr. G. E. van Walsum van Rotterdam heeft thans een commissie samengesteld, die onder zijn voorzitterschap de ontvangst van de .uit acht landen afkomstige zeilvtoot zal voorbereiden. De commissie wil de meer dan duizend jeugdige opvarenden (tussen vijftien en 25 jaar) tijdens hun verblijf in Nederland een paar genoege -tijke en ook leerzame dagen bezorgen'. T"vE burgemeester van Rotterdam heeft tussen zijn post een brief aangetrof fen van de heer K. F. Heningbem uit Londen. Deze heer Heningbem is zeer tevreden over Rotterdam. Dit als burge meester te lezen, moet een bijzonder prettige ervaring zijn. De brief van de Londenaar is eigenlijk een reuze recla me voor de stad. Vandaar ook dart mr. G. E. van Walsum dit vriendelijke schrij ven via het bureau voorlichting van de gemeente de publiciteit heeft ingestuurd- De heer Herungbam, 5 Haverhill Road, Chingforrd, London, schrijft dan: „Ik ben net terug van een bezoek van een. week aan uw prachtige stad. Het was de eerste keer sinds 1945,, dat ik Rotterdam te rug zag en ik moet u wel gelukwensen. Men moet het centrum hebben gezien om te kunnen geloven hoe mooi het is. Ik ben ook bijzonder getroffen door de gast vrijheid. Van het ogenblik af dat ik het Centraal Station uitkwam tot mijn ver trek heeft iedereen, van tramconducteur tot de winkeljuffrouw en de politieman zich uitgesloofd om mij terwüle te zjjn." (Advertentie) De 69-jarige steenhouwer B. H. Thie- man uit de Van der Veidelaan te Rot terdam, is vrijdag in het Sint Francis- cus Gasthuis overleden aan de verwon dingen, die hij dinsdagmiddag bij een botsing, met zijn. bromfiets tegen een bestelauto, in de Oranjelaan heeft op gelopen. Hidktr.: W. Kruiskade 57, R'dam Tel. 125650-125592 (Van een onzer verslaggevers) De vertragingen die opgetreden zijn hij de afbouw van het Vïaardlngse stad huis gaan deze gemeente geld kosten. Er Is voor deze werkzaamheden een aanvullend krediet van ƒ214.400 nodig. De oorspronkelijke raming van ik- VOOS OW INKOPEN VINDT O De VOORWAARTS CHRISTENSTRIJDERS IK WIL GRAAG IETS DOEN WIE MAAR KOMEN WIL BRENG WAT ZONNESCHIJN HEER IK GEEF ME AAN U VOLKOMEN GRIJP TOCHDE KANSEN e.a. SEDERT 1900 Korte Hoogstr. 16 - Tel. 5006 - Vlaardingen Kon. WHhelminahaven N.Z. 17 te VLAARDINGEN hebben plaasingsmogelijkhe. den voor: Voor algemene diensten in de raffinaderij. Dagdienst. Voor verschillende afdelingen in de margannefabnek: man nelijk personeel in 2-ploegen dienst; vrouwelijk personeel in korte dagdiensten. Voor werkzaamheden zowel in de raffinaderij als in de margannefabnek. Dagdienst. Gunstige voorwaarden volgens C.A.O., welke binnenkort zullen worden verbeterd. Aanmelden s.v p. aan de afdeling Personeelszaken, dagelijks van 9.00—17.30 uur. tober 1958 bedroeg 526.000. waarvoor de raad op 6 november van dat jaar een krediet beschikbaar stelde. Ten gevolge van moeilijkheden bij het ver krijgen van rijksgoedkeuring en van fi nancieringsmiddelen kon eerst in sep tember 1960 een aanvang met de af bouw van het stadhuis worden ge maakt. De oorspronkelijke rammgscijfers waren toen meer dan twee jaar oud en in die periode waren enkele prijsstij gingen opgetreden. Dit laatste doet zich thans nog in sterkere mate voor ten opzichte van de onderdelen van af werking en inrichting, die eerst nu wor den gegund. De nieuwe begroting! s ge raamd op ƒ740.000, zodat B. en W. de raad voorsteilen een aanvullend krediet van 214.400 beschikbaar te stellen. Een krediet van 160.000 vraagt het college voor de bouw van vier voet gangersbruggen over de vijvers die gegraven zijn in de groenstrook langs Rijksweg 20 en de grens met de gemeente Maasland. Volgens het uit breidingsplan is dit gebied bestemd voor passieve recreatie. I Ten slotte is nog een bedrag van 1 11.300 nodig voor de over plaatsing van het gemeentelijk Huisvestingsbureau Het ligt namelijk in de bedoeling dit bureau dat thans is ondergebracht in het pand Brede Havenstraat 4a zodra het gemeentelijk Woningbedrijf in het I nieuwe gebouw aan het Emaus geves- i tigd zal zijn, over te brengen naar het [huidige pand van het Woningbedrijf I aaa de Hoogstraat 220. Ook deze film treek bestaat «ver in hoofdzaak uit prolon gaties en reprisesderhah e blijft alleen de bespreking 01 er rat de film La /Voile", die teel reeds ter gelegenheid van de bekroning met da Gouden Heer op de Berlinale 1961 be sproken is, maar nu voor 'l eerst in Rotterdam draait, en „Het meedogenloze oog", die in 't Venster draait. 8 ARENA: „La Ciociara". een Italiaanse film van Vit- torio de Stea met een mees terlijke creatie van Sophia Loren. Een goede film die echter ook volwassenheid eist. 18 j. 2-7-9.30 uur. CENTRAAL: „Man vrouw en het huwelijk", een vorm van sexueie voorlich ting, die o.i. zich niet leent voor vertoning in openbare voorstellingen. 18 j. CINEAC NRC: De storm van de afgelopen dagen en. „De glimlach van het verre Oosten". Doorl. voorst. A.L. CINEAC A.D.: „De held van Troje". een kleurenfilm, die handelt over de strijd tussen de Griekse helden en Troiaanse geweldenaars, met Steve Reeves in de hoofdrol. 14 j. Doorl. voorst, van 9.30 9.30 uur. HARMONIE: Burt Lan- caster en Shelly Winters in „Terreur van de straat", een nozemfïlm, die ontstellende zaken in het licht stelt, maar het evenwicht wel wat op offert terwilie van de span ning. Toch ligt er een waar schuwend element in. 18 j. 2-V-9.15 u. Van maandag tot woensdag reprise van „De doder slaat toe", een bepaald ongezonde thriller. 18 j. KRITERION: „De nacht", een zeer knappe Italiaanse film, die het moderne pro bleem van de steeds groeien de eenzaamheid tussen de mensen behandelt. Het is een rolprent met pretenties en die* uiteraard een goed onder scheidingsvermogen eist. 18 j. 2.30-7.-9.30 u. LUM1ÈRE: „De kanon- nen van Navarone" voor de 21ste week. Dit cijfer spreekt voor zichzelf. 14 j. 2-8 u. METRO: „Trottoirmeis- jes van Parijs" is een oer- vervelende film over een meisje uit Amiens dat ge vaarlijk vertier gaat zoeken in Parijs en verkeerd terecht komt. Gelukkig wordt ze in het eind nog gered. Een niets zeggend produkt en te slecht voor gezond amusement. 18 j. 2-7-9.15 u. 9 PASSAGE: Freddy Quinn S in „Weit is der weg", een. n,et geslaagde film, waarin Freddy weer eens de kans wordt gegeven zijn sentimen tele liedjes te kwelen. Overi gens heeft deze rolprent nieta verrassends en geen kwali teiten. Plaats van handeling de nieuwe stad Brazüia. A.L. 2-8.15 u. Donderdag geen voorstelling. PRINSES: De bekende film „Nooit op zondag", een wat luchtige, vlotte comedie, waarin de moraal nogal eens in de verdrukking komt. Overigens een knappe film. Amusement met ernstig voor behoud. 18 3. 2.15-7-9.15 u. Zaterdagmiddag 2 u.: Tarza de wolfshond. THALIA: Zevende week van .Afspraakje in septem ber", een geestige film met Lollobrigida. A.L, 2-7-9.15 u. Zaterdag ook 4.30 u. 't VENSTER: .Piet mee- dogenioze oog". 2-7-9.15 u. 18 j. Iri het voorprogramma de intrigerende Nederlandse film „Het Huis" van Louis van Gasteren. VICTORIA: „Fanny", een B Franse film met een geestige inhoud, maar waarvoor we de leeftijdsgrens graag hoger hadden zien gesteld. 14 j. Zat. en woensdag 2 uur: ,,'t Kan niet gekker", A.L. Donderdag: „De zwarte orchi dee". 14 j. 9 't SLAG: Morgen 6.30 en B 8.30 uur de Engelse comedie „Rockets Galore" over eiland bewoners die zich verzetten tegen de aanleg van een. rauetbasis. Vol grappige ver wikkelingen, alle leeft., maar voor kinderen wel iets te moeilijk. CEFA-ATRIUM: Proton- B geert morgen opnieuw de film „Eroica" over het leven van Beethoven. A.L. 3-8 u. COLLOSEUM: „Eddie B kent geen pardon", met Eddie Constantine, die hierin ditmaal nogal een tamme rol speelt. Prachtige opnamen van drijf jachten. Eddie rekent weer „De nacht" vertolkt modern levensgevoel In dit kader dienen we ook de film „La notte" (De nacht) te zien van de regisseur Michelangelo An- tonioni, waarmede hij zich volledig in de rij van de neorealisten heeft geplaatst. Zijn beeldritme, zijn. hante ring van het zvvart-wit, doek verdeling en toepassing van geluid en stilte zijn mees terlijk en getuigen van een strenge zelfdiscipline, welke hierin bestaat, dat hij niet op zijn publiek speelt, maar zich laat beheersen door de consequenties van het gege ven, bet thema van zijn film. Thema schrijven we, omdat hier eigenlijk van een. verhaal, in de gebruikelijke zin van het woord, geen sprake is. Het is veelmeer slechts een uiting van een bepaald levensgevoel, zoals ..La dolce vita" dat was. Maar Antonioni is veel die per tot de kern van het le vensprobleem doorgedron gen nl. de vervreemding tussen mensen die elkaar oprecht waren toegedaan en in een toestand van apathie zijn geraakt welke zich openbaart in een eindeloze verveling. Hij, een jong ta lentvol schrijver. Zij. een vrouw van goede huize.... maar hun maatschappelijk bestaan, hun huwelijksleven is angstwekkend leeg. Zij' vlucht" naar de plaatsen waar het verleden haar een lokkende toekomst bood, maar alles is dood, over woekerd en vervallen. Hier woerden indrukwekkende symbolen: een doodlopende rail, een bouwval, een muur die onder ten strijkende hand afbrokkelt of een enorm betonvla'k dat het ge hele doek beslaat en dat in zijn eentonige grijsheid de eenzaamheid suggereert. Hier helpen geen party's bij vrienden meer tegen. Zij en hij dolen 'beiden op hun eigen wijze als vervreemden door de tuinen, en kamers vol feestgenoten, die ook maar een feestneus presen teren bij een leeg hart. Het wordt zo een nacht waarin hun geestelijke ellende een. obsessie wordt en zij vluch ten. In hun eenzaamheid zoeken zij de weg terug naar elkanders hart, maar in hun omhelzing voelen ze, dat ze verloren zijn. Het kan niet meer zoals vroe ger—. uitzichtloos. Hoe prachtig dit filmwerk ook op zichzelf is, hoe Mar cello Mastroiarmi en de Franse Jeanne Moreau dit levensgevoel ook hebben vertolkt, toch tekenen wij protest aan tegen dit gebrek aan geestelijke spankracht, dat hier als onontkoombaar wordt gesuggereerd: tegen dit aan de orde stellen van het probleem zonder uit zicht, zonder antwoord op de vragen die worden opge roepen. Want deze mensen zijn symbolen geworden van een levensgevoel, dat onze tijd beheerst en men is niet verantwoord met een alarm alleen, want elk alarm vraagt om actie, en omdat deze achterwege blijft laat men deze wereld aan haar eigen apathie ten onder gaan en deze gedachte is triester dan de film zelf. H. Steggerda eens op zijn bekende manier af met de boef in dit verhaaL 14 j. 2-7-9.15 u. Zaterdagmid dag de bekende film: „Echt iets voor Conny". A.L. 2 u. Fragment uit de film „De Nacht", waarin de hoofd rolspeler Marcello Mustrmanni een ongewenste ont moeting heeft met een vrouw in het ziekenhuis. „The savage eye" is weer zo'n film die harmo nieuze en vooral rustig voortlevende mensen kan schokken omdat zij een voudig geen besef hebben van de vele afschuwelijke omstandigheden die het le ven voor anderen uitzicht loos kunnen doen schijnen. Het schokeffect zal des te heviger zijn, indien de toe schouwer zich realiseert dat het verborgen came ra's waren die een mis troostig stuk moderne sa menleving registreerden vandaar de titel „Het mee dogenloze oog". Het oog van „onzichtbare" camera's was gericht op Ju dith MeGuire, een geschei den vrouw, geestelijk bijna verstikt in de modderbanken van haar bestaan. Het le ven, zo meent zij, heeft alle glans en hoop verloren. Wal ging en haat slaan Judith uit het evenwicht. Zoiets kan gebeuren: geestelijke verzorgers en maatschappelijke werkers kunnen het u met wrange voorbeelden uit hun praktijk bewijzen. Het komt even eens veelvuldig voor, dat een zo door het leven ge beukt mens als in een roes zich laat confronteren met toestanden die de beker der verbittering doen overlopen. Dit nu voltrekt zich in de film van Ben Maddow, Sid ney Meyers en Joseph Strick. Zij dirigeerden hun vijf cameramensen naar die oorden, waar een vrouw als Judith zo licht belandt: in de schoonheidssalons met hun bedriegelijke cultus van de schijn, bij de dierlijke vertoningen van een wor stelwedstrijd waar ook bui ten de ring het .bestiale in de mens zichtbaar wordt, in de nachtgelegenheden waar drank en wellust de mense lijke waardigheid besmeu ren. Ten slotte blijken de ca mera's verdekt te zijn opge steld in de zaal van een godsdienstige secte. Kier verdringen zich in hooïd-- zaak vrouwen in een soort hysterische trancetoestand. om hun „voorgangers", die „gebedsgenezing" aan de lopende band bedrijven en daarvan een stuitende ver toning maken. Zo althans hebben de camera's de beelden vastgelegd. Judith kan niet meer te gen. het leven op. Zij poogt er aan te ontkomen in een woeste autorit. Deze eindigt wel met een verschrikkelijk ongeluk, maar niet in de dood. Bloedtransfusies lei den langzaam tot Judiths herstel. Zij beseft, niet meer eenzaam te zijn, dank zij het bloed van mensen voor wie ze lange tijd slechts walging en haat voelde. De film vertoont een te geforceerde opeenstapeling van ellendige toestanden en is als geheel een negatieve typering van het „ongewone Amerika". Be gevolgde werkwijze en de keuze van brokstukken „betrapt leven" houdt een volkomen eenzij dige en daardoor onwaar achtige interpretatie in. Een pseudo-zielkundige analyse, verpakt in al te literair commentaar, schaadt even eens het geloof in eerlijke "bedoelingen. Het meedogenloze karak ter van de film heeft ook nog een gevaarlijke kant, namelijk dat in disharmonie levende toeschouwers zich zozeer met Judith kunnen vereenzelvigen of in vertoon de situaties en excessen dusdanig fnuikende parallel len menen te zien, dat zij er zich nog meer aan zullen beschadigen. "Hiervoor heb ben de filmmakers geen oog gehad, ('t Venster, 13 jr.) Ton Hydra (Van een onzer verslaggevers) De heer M, Westerdijk, calculator bij het Havenbedrijf „Vlaardingen-Oosl N.V." heeft gisteren zijn 25-jarig dienstjnbUeum bij dit bedrijf gevierd. In het restaurant „Vulcaanhaven" werd de jubilaris toegesproken namens de directie door de heer E. A Bon- gers, procuratiehouder. Hij zei dat een 25-jarig dienstjubileum op zichzelf niet zo belangrijk is. maar wel de wijze waarop die periode is doorgebracht. De heer Westerdijk begon zijn loop baan bij H V.O. op 14-jarige leeftijd in de smederij; later werd hij bankwer ker en daarna controleur. De jubilaris kreeg steeds verantwoordelijke!- werk en heeft thans een zeer belangrijke functie, waarin hij door zijn chefs al leszins wordt gewaardeerd. Als blijk van die waardering overhandigde de heer Bongers hem het gebruikelijke couvert met inhoud. Mevrouw "Wester dijk kreeg een bloemenhulde. Namens de bedrijfsleiding van diver se afdelingen sprak de 'heer J. G. Post over de vakbekwaamheid, de ijver en het plichtsbesef van de jubi laris. ,,U mag trots zijn met de ge dachte iets te hebben gepresteerd dat gezien mag worden". De heer Post gaf een fototoestel. De gelukwensen van de onderne mingsraad werden vertolkt door -de heer H. van Houwelingen, die, evenals de heer A. van der Valk dat deed na mens de hazen, mevrouw Westerdijk in de bloemetjes zette. Ten slotte heeft de jubilaris zelf alle sprekers met een persoonlijk woord dankgezegd. Hij hoopte dat de samenwerking ia een goede geest nog jaren lang zou mogen duren. Gisteravond omstreeks 8 uur is op de rijweg van de Maashaven te Rotterdam tegenover de Graansilo de 36-jarige botenbaas J. J. Schol-s uit de Moerkerk straat onder zijn bromfiets bewusteloos gevonden. Hij leek een schedelbreuk te hebben en werd naar 'het Dijkzigtzieken- huis gebracht. e Rotterdamse politie verzoekt hen, die inlichtingen kunnen verschaffen over dit ongeluk, zich m verbinding te stellen met het bureau Sandelmgplein, telefoon 77S25. De 54-jarige melkhandelaar N. J. Los van de Goudse Rijweg te Rotterdam, die verleden, week dinsdag in de Carel van Nieveltstraat door een dolgeworden, losgebroken koe op de horens werd ge nomen. en xeer ernstig werd gewond, is in het Bergwegztekenhuts aan. zijn verwondingen overleden. De Finse matroos H. A. Jalonen uit Lauttakyla. 23 jaar oud, is gistermiddag aan boord van zijn schip, het s.s. Kirsti H., dat m de Waalhaven te Rotterdam lifft, getroffen door vallende schilden. Met gebroken rechteronderarm en rech- teronderbeen is hij naar het Haven ziekenhuis 'gebracht. (Van onze parlementsredactie) In de loop van dit jaar zal ia het Rot- terdamse postkantoor een eerste proef worden genomen met een automatische sorteermachine. Deze machine is in Ne derland ontwikkeld. Minister Korthals deelt dit de Eerste Kamer mee in de Memorie van Antwoord over de PTT- begroting voor 1962. Met een andere Rotterdamse proef namelijk de machines t.b.v. het splitsen en het opzetten van de correspondentie is het stadium van voldoende bedrijfs zekerheid nog niet bereikt. Bedoelde ma chines zijn geen sorteermachines, zo be am woordt de minister de vragen die hem hierover uit de senaat waren ge steld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1