,,Geen genoeglijke Schiedamse „Lionsclub" is officieel opgericht "|P!flP m i ZUHODA Met vlaggestok ruiten keuken vernield van Mens „onderschrijft" in naterialis wezen „Sportleven nog niet in ideale toestand" JAN GAST Wilde staking bij Felshaven 3.95 Roüerdamse kroniek Plechtigheid met vele goede woorden flit JONGENS EN MEISJES Inbraak in predikantswoning ARJOS besprak Communisme NOAD verloor van koploper SBLO in jaarverslag 1961 r Brandweer had in weekeinde veel karweitjes Moderne kunst uit particulier bezit in Rotterdam ZV1D-HOLLA1WSË BAKMEMH.AM.ÜEL I DE ROTTERDAM MEK PAGINA 3 MAANDAG 26 FEBRUARI 1962 Huldiging V» Jr f* M Ziveep EIGEN WIL. GEWRONGEN en morgen BEDENKEN NIET DRUK. Weet U, dat bij ons de velletjes van de worst gemaakt worden? voor de sorteerderij. KOM EENS KIJKEN! Goede soc. voorzieningen en ZATERDAGS VRU. Oosthavenkade 53 VLAARDINGEN Telefoon 6859 - 8882. ZEMEN Kerkstaat Jubilarissen bij Wilton-F eij enoord Advertentie Deze show moet U beslist zien. want dit is geen show van on betaalbare modellen, neen, dit zijn voorbeelden hoe iedereen van de ramen iets bijzonders kan maken... «n toch voor prijzen, die al onze klanten kunnen betalen. Maar het gaat niet alleen om show, neen, voor hen die vroeg nog voor het seizoen begint, willen kopen, hebben wij een zeer bijzondere aanbieding. Gezellige gekleurde marquisette van 100% katoenen garens. Ideaal voor de slaapkamer, keu ken en kinderkamer. Morgen koopt U deze vitrage (normale prijs 7.95) als speciale aanbieding, door elkaar per meter voor nog geen negentig cent. /.sSjESsiisS 53ÖWSSRS8» Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze moderne fantasie marquisette, in diverse kleuren, 9Q cm breed, per meter De 24-jarige Rotterdamse journalist C. M. L. Roozemond van de Asserweg werd zondagnacht omstreeks een uur ernstig gewond bij een autobotsmg. Op het kruipunt Straatweg-Minstreel- straat-Juliana scan Stoiberglaan botste hij met zijn puto tegen een andere wa gen. De schok was zo hevig, dat hij uit de auto werd geslingerd. Met een hevig bloedende hoofdwond werd de journalist naar het Bergweg- ziekenhuis gebracht. In de 'loop van de nacht werd hij naar zijn woning ver voerd. De politie van het bureau Straatweg (telefoon. 180180) verzoekt getuigen van het ongeluk zidh met haar in verbin ding te stellen voor het geven van inlich tingen. (Van een onzer verslaggevers) ZATERDAGAVOND Is dan de Schie damse Lionsclub officieel opge richt. Dat gebeurde tijdens een bij eenkomst in De Goede Havenkerk, het nieuwe Geref. bedehuis aan de Westfrankeiandsedijk. De oprichting werd in het bijzijn van vele leden van de diverse Lionsclubs uit alle delen van het land bekrachtigd door het uitreiken van het charter of bul door de districts-gouverneur, de heer P. G. Ie Gué, aan de president van de Lionsclub Schiedam, dr. P. X, T. Endenburg. Tijdens de indrukwek kende „charternight" heeft een lange rij van sprekers, onder wie burge meester mr. J. W. Peek, zijn vreug de uitgesproken over het totstand ko men van deze Lionsclub. De aan wezigen, ongeveer 220 in ge tal, die Met bussen naar Schiedam wa ren ge'rokken en die met be'angstel- ling dplechtigheid bijwoonden, wer den welkom geheten door de chairman van 'iet charternight committee, de hem A. N. Kremer Hovingar. Na hem ™-.m de president van de sponsorclub Leiden-Noordwijk, de heer G. Maco- vich, het woord. Hij meende dr de sfeer in de Schiedamse Lionsclub nu al was, zoals die behoort te zijn. Voor de president had hij een fraaie bei meegenomen, die zich zeker tijdens menige vergadering zal iaten horen. De heer Macovich stelde vervolgens de Schiedamse leden aan de districts gouverneur voor. De heer Le Gué sprak zijn waarde ring over de verzorging van deze char ternight uit. Hij was tevens zeer ingeno men met de plaats waar die night ge houden werd. ,,Want één der doelstel lingen van de ciub is toch naastenliefde ;n hulpvaardigheid". De districts-gou verneur had enige symbolen meegeno men om duidelijk te maken hoe men de club dient te zien. Daar waren het 'ouw, dat stevig is door het werk van alle vezels tezamen (de leden, die de ciub sterk maken), het elastiek (het zich kunnen verplaatsen in de gedachten van anderen) en de paperclip (de inventivi teit). Het grote ogenblik van de avond was vel toen de districts-gouverneur aan de Schiedamse president het charter over handigde. Daarmee was de Lionsclub een feit geworden. Na de overhandiging zongen onder plechtige orgelbegeleiding alle aanwezigen staande het Wilhelmus. De zone-chairman, de heer R. Krol, overhandigde hierna aan de kersverse Lions het „certificate of membership". Maar nog was er aan de plechtigheden geen einde gekomen. Twee leden van de Lionsclub Leiden-N-ordwijk, de he ren dr. P. 3. Kostelijk en A. G. Cathier, die zich bij de oprichting van de Lionsclub Schiedam hebben onderschei den, jverden door de districtsgouver neur gehuldigd. In zijn toespraak maakte, de Schie- ëii-'t'i A-; T.:< mm f - si'jr ■- b&j- ij 'i- 1 /■?-;:> W damse president, dr. Endenburg, over duidelijk dat de Lionsclub geen, zoals hij het noemde, „genoegeiijke heren sociëteit" is. Namens het gemeente bestuur kwam burgemeester Peek zijn gelukwensen aanbieden. In zijn hartelij ke speech hoopte hij dat de club een zegen voor Schiedam zal zijn. Mej. A. Scholten, presidente van de Soroptimistenclub Beneden-Maas" ver- rastte de heer Endenburg naast haar felicitaties met een kandelaar: „moge de kaarsvlam het symbool van het licht zijn, dat de Lions zullen versprei den". Namens de Schiedamse Rotary Club bracht de oud-voorzitter, dr. H. v. d. Wetering, zijn felicitaties over. Hij nodigde de Lions uit voor een lunch- bijeenkomst met de Rotary-leden. Grote hilariteit onder de aanwezigen ontstond, toen de heer H. G. Langer- rtlSTRICTSGOUVERNEUR P. G. le Gué overhandigt de voorzitter van de afdeling Schiedam, dr. P. T. J. Endenburg, het charter. horst, oud-voorzitter van de Tafelronde Schiedam, als cadeau een fraaie zweep aanbood met de opmerking tot de heer Endenburg: „hiermee kunt u uw leeu wen temmen". De Liones mevrouw F, van der Esch-van Henning verraste de club met een mooie Lion-viag. Zij stal de harten van de aanwezigen door haar geestig begeleidend speechje. Tot slot sprak de heer Endenburg een kort dankwoord. Na de receptie, tijdens welke een ie der zijn persoonlijke gelukwensen aan het bestuur kon aanbieden, vertrok het uitgebreide gezelschap naar Europoort voor oen vrolijk amusementsprogram ma. (Advertentie) CTOEPJES HEBBEN een eigen wil. Men zal geneigd zijn deze bewe ring tegen te spreken en hoewel het tegenspreken is toegestaan in deze democratische staat moeten we toch wel eventjes, een, twee, drie gaan be wijzen dat stoepjes' eigen willetjes hebben. Volg ons achter die loodgie ter, die al fietsende langs de Koop mansbeurs over de Dambrug in de richting van de Grote Kerk wilde. De man was zwaarbeladen, dat wel, want weet dat het gieten van lood een belangwekkend beroep is, waar bij vele apparaten, preparaten en meer paraatheden te pas komen. De loodgieter dan poogde voorzichtigjes de Dambrug op te rijden. Dan dient men te letten op het verkeer dat van de Dam komt en gebleken is herhaal delijk dat het snelverkeer dan heus wel een bedreiging kan vormen voor het minder vlotte verkeer. Rijdt niet per fiets de bocht naar de Dambrug als het snelverkeer al te snel gena derd is. f^OED, de loodgieter probeerde het toch met als gevolg dat hij in eer. fantastische vorm van een concours hippique gewrongen werd. Eerst reed hij nog de bocht om, kwam met het voorwiel gewoontjes op de brug, maar tja, Hollandse bruggen zijn smal. Ook de auto wilde op de brug en daarom zwenkte de loodgieter snel naar rechtszogezegd om zijn hachje te redden want hachjes zijn heel kost baar. De redding ging de loodgieter echter niet gemakkelijk af. Zijn fiets kwam in oorlog met het trottoir van dr hrug Eer°t o 1 t"-"i Irene: Chr. Hist. Kiesver. Groen van Prinstever, Vergadering, 20. Gereformeerd Jeugdhuis: Anti-Revol. Kiesvereniging Nederland en Oranje, Vergadering, 20. Dagblad ,,De Rotterdammer" Schie damse redactie tel. 84154 b g g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65453 (alleen voor klachten, ad vertrnties en abonnementen b g.g. telef 115508). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Pohtiealarm 64666; G G. er. G D. waarschuwing 69290. Sted. Museum: Tentoonstellingen Vic Gentils. Jan Bierhuis en geb. Kunsten Federatie. Apotheken: Gouka, Hoogstraat. hoog op, daarna zwaaide de fiets weer van het smalle stoepje af en omdat het achterwiel de manipulaties van het voorwiel niet zo vlug kon volgen trok dat achterwiel de fiets daarna weer de stoep op. Steigerend bewaar de de loodgieter, zij het wel niet zijn kalmte, dan toch wel zijn evenwicht rJO HEBBEN we bewezen dat stoep- jes eigen willen hebben want wie zou kunnen voorzien dat een trottoir een loodgieter tot steigeren brengt, wie zou gedacht hebben dat bijna een duik in de Lange Haven of een smak tegen het wegdek van de brug het ge volg zou kunnen zijn van de weerbar stigheid van het stoepjeNee, nie mand toch, en daarom reed de lood gieter heen. In een apart interview hoorden we dat de loodgieter zich wel zal bedenken in het vervolg, hij gaat bedenken als er een auto nadert, dan wacht hij namelijk even met het de bocht nemen naar de brug. Lang duurde het interview niet want toen de loodgieter de bocht van Dam naar Hoogstraat wilde nemen reed een auto tegen de lange kachelpijp die achter op de fiets van de werker was gebonden. Bij het steigeren was deze kachelpijp uit de koers geslagen. In- plaats van recht vooruit lag de pijp nu breeduit over de bagagedragerv W/ERP ONS niet voor de voeten dat het stoepje toch niet schuldig kan zijn aan het botsen van een kachel pijp tegen een op vier wielen gedre ven voertuig. Ad rem zullen we ant woorden: Nee, nee, direct natuurlijk niet, maar in feite indirect wel. De loodgieter is het met ons eens. Hij is tenminste zuchtend naar de Korte Kerkstraat gereden. Dat doet men echter ook al niet voor zijn genoegen. Daar staan altijd zoveel auto's dat links rijden soms nog veiliger is dan rech:s. Als de politie deze cursieve mb-iek ongelezen wil laten erkennen wij dat we de rechterhelft van de weg links hebben laten liggen. Ach, het werd ook al "een concours d'éléance want de zware vier-, zes- en achtwte lers drongen ons tegen de minuscule stoepjes aan. Toen is de loodgieter dan maar de Nieuwstraat ingereden. Daar is het niet zo druk. Hij stak zijn hand niet uit, zodat ons voorwiel de kachelpijp uit het vizier duwde. Nou ja, een ongelukkie. Het „verpakkingsmateriaal" voor dit levens middel wordt door zorgzame handen gemaakt, om aan de huidige eisen te kunnen voldoen. Voor dit verantwoordelijke en afwisselende werk kunnen wij nog plaatsen: Namens de Sehiqdamse afdeling der „Groesbeekse Tehuizen" schrijft men ons: De jaarlijkse collecte ten bate van de 12 Groesbeekse tehuizen zal worden gehouden in de week van 5 maart tot en met 11 maart. Het mooie sociale werk van de Nederlandse centrale practische hulp is helaas nog maar ai te weinig bekend. Deze instelling be staat reeds meer dan 30 jaar. Zij heeft zich al die tijd bezig gehouden met het verzorgen van alleenstaanden zonder onderscheid van geloof of stand. Hon derden jongens en meisjes, die een be hoorlijke opvoeding van eigen ouders ontberen en honderden volwassenen, die zich tijdelijk of duurzaam niet kon den handhaven in deze gecompliceerde maatschappij, vonden in de 12 tehuizen en in de gezinsverpleging ontplooiings mogelijkheden en wat geluk in hun moeilijk bestaan. Maar er zijn grote wachtlijsten. Er is geen plaats vrij, ter wijl elk geval urgent is. Deze lande lijke arbeid, die op reformatorisch be- liiden is gegrondvest, roept om uitbrei ding en verdient aller steun. Wan neer straks de bussen rammelen, zorgt u er dan voor, dat ze vol worden? Mocht u daadwerkelijk aan de actie willen meedoen, meldt u zich dan als collectant(e) bij onderstaand adres. Uw hulp. voor een paar uren of langer, wordt dankbaar aanvaard door: G. G. Uijl, Snelliussingel 20 A, Sohiedam-Oost. Een opgave van in Schiedam gevon den voorwerpen: Te bevragen bij de vinders: wollen handschoen (R), Mul der, Makkerstraat 1; geldsbedrag, Weijnmale, Burg. van Haarenlaan 923; electrisch draad. Beukers, Snelliussin gel 46: honderiem, Lelieveld, Parkweg 26; vulpen, Hartog, Newtonstraat 9, etui met inhoud, Geurtsen, drukkerij Roelants, Lange Haven 141; kinderbril, De Vos. Julianalaan 76b; etui met in houd, Van Gent, Rolterdamsedijk 72b; ring met sleutels, Schoof, Korte Singel straat 18; damesportemonnee met in houd, Torsy, Van Musschenbroekstraat 9b, na 38 uur; damestas met inhoud. Plooy, Fabriplein 4; damesportemonnee met inhoud. De Vette, Lindenlaan 16, Kethel; bruine portemonnee met in houd, Boers, Nijverheidstraat 6; bruine portemonnee met inhoud, Kerkhof, Da Costastraat 32b; overall, Rebers, Rid- derkerksestraat 5, na 18 uur; badhand doek en sportbroekje, Warmerdam, S. van Houtenlaan 39; konijn, Van Lam meren, Lange Kerkstraat 38, bij Van Katwijk, Glashandel; zwarte hond, Die- renasyl, St. Anna Zusterstraat 47. In het dierenasyl St. Annazusterstraat te Schiedam verblijft een lichtbruine INBREKERS hebben zich tijdens af wezigheid van de predikant ds. A, D. Klaassen toegang verschaft tot zijn woning In de Willem de Zwijgerlaan 19 in Schiedam. Bij een controle zag de koster dat onbevoegden over de schatting in de tuin zijn geklommen. Daarna hebben ze met een vlaggestok de ruit van de keukendeur vernield) de kasten en kamers zijn doorzocht. Niet bekend is of er wat vermist wordt omdat de familie Klaassen wegens vakantie afwezig is. Uit de woning van mevrouw de weduwe H. P. -S. in de Charlotte de Bourbon straat 31 is een bedrag van 10 ge stolen De inbrekers hebben een glas- in-lood-raam vernield. De woonkamer is doorzocht. Uit een kastje zijn de tien guldens ontvreemd. Ook hebben onbekenden een bezoek ge bracht aan de electriciteitshandel A. de Jager in Broersveld 108. De sloten van de deuren van de winkel en het maga zijn geforceerd. Uit de kassa werd een bedrag van 76,76 ontvreemd. Tevens zijn een Philips koffiemolen ter waarde (Advertentie) Hfdktr.: W. Kruiskade 57, R'dam Tal. 125650-125592 boxer, 40 cm hoog, 80 cm lang, die zwervende in de Burg. Knappertlaan is aangetroffen. I Een dertienjarige Schiedamse jongen, heeft een handgranaat naar het hoofd bureau van politie gebracht. Hij heeft medegedeeld dat hij het projectiel op het bouwterrein aan de Burg. zou heb ben gevonden. (Van een medewerker) r\E Arjos, de anti-revolutionaire jongerengroep in Schiedam heeft onder voorzitterschap van Bram Donkers in gebouw Christelijk-Socia- le Belangen aandacht geschonken aan het onderwerp „communisme". De heer S. Pranger hield de inlei ding, waarna bij de bespreking werd gesteld dat men het historisch-mate riallsme van. Marx kan verwerpen, maar dit houdt niet in dat de mens zich verre van deze leer kan houden. In wezen „onderschrijft" hij deze theorie in de praktijk. De heer Pranger stelde; „het com munisme vindt zijn oorsprong in de theorieën van Karl Marx. Deze leefde van 1818 tot 1883. Hij heeft zijn ideeën uiteengezet in zijn werk „Das Kapi- tal", een groot werk in drie delen waarvan de twee laatste na zijn dood door Friedrich Engels zijn uitgege ven. Zijn leer was gebaseerd op de ontwikkelingstheorie van Hegel en op het materialisme welke zijn grootste verdediger heeft gevonden in de fi losoof Feuerbach. Marx noemde zijn leer dan ook het historisch-materialis- me. De vroegere en tegenwoordige Russische leiders hebben deze leer overgenomen en toegepast in de prak- In Den Haag was Wibo zaterdagavond gastheer van de Schiedammers. Het Noad- team wetende dat zij tegen de kampioens kandidaten niet veel in de melk te brok kelen zouden krijgen, hebben niettemin sportlef partij gegeven. Het werd 10-0. De Hagenaars onder wie de bekende tafeltennisster en internationaal Ursula Artz, lieten echter blijken dat zij met kop en schouders boven Noad uitstaken. Alle partijen op een na werden met twee games m hun voordeel beslist. Henk A'ben zag in een partij kans een derde game af te dwingen, maar verder Heten de tegenstanders het niet komen. Noad kon zelfs niet de eer redden. Te gen zoveel tafeltennisgeweid waren de gastheren niet opgewassen. Het werd dus de grootst mogelijke nederlaag. Met de cijfers 10-0 werden na afloop de formu lieren ingevuld en zo was Wibo weer een stapje dichter bij het kampioenschap. De persoonlijke uitslagen zijn als volgt: Wibo tegen Noad RapatiAllmendinger 21-8 21-10 tegen Brask 21-9 21-19 tegen Aben 21-17 21-13 Artz—Allmendinger 21- 18 22-20 tegen Brask 21-8 21-8 tegen Aben 21-18 22-20 HenemeyerAllmendinger 21-16 21-14 tegen Brask 21-11 21-16 tegen Aben 16-21 21-16 21-13 het dubbelspel dat gespeeld werd door Artz en Henemeyer tegen Allmendinger en Aben werd door laatstgenoemden verloren met de cijfers 26-24 21-15. Voor zaterdag staat er voor Noad weer een uitwedstrijd op het programma. C. Marijnen. (Van een onzer verslaggevers) Voor de brandweer in Schiedam was er weer voldoende werk in het week einde. De berm van de spoordijk Schie dam—'Vlaardmgen achter de Heinsius- straat stond door onbekende oorzaak m brand. De brandweer heeft het vuur met zand geblust. Bij de heer J. Marks is zaterdagmorgen om tien over half tien in zijn woning aan de Lange Nieuwstraat op 103 een schoor steenbrand ontstaan. De brandweer heeft een gat in de schoorsteen moeten maken om het vuur te kunnen bestrijden. Bij de familie H. J. H. B. in de Nieuwe Maasstraat 97b stond zondagmiddag om ♦ien over half een de vloer van de huis kamer in brand De haard was niet brand vrij opgesteld De brandweer heeft vloer delen moeten wegzagen. (Van een onzer verslaggevers) VERSCHENEN IS het jaarverslag van de Schiedamse Bond voor Lichame lijke Oefening. Daarbij is ingesloten de uitnodiging voor de jaarvergadering op dinsdag 20 maart in de grote zaal van Beyersbergen. Aftredend zijn voorzitter A. de Jong, penningmeester C. J. M. Bolmers en ,de leden M. van Dijk en L. van der Kraan, die zich allen herkies baar stellen. Genenoreerd wordt dat het jaar 1961 weinig nieuwe plannen heeft gebracht. De ideale toestand voor een gezond en goed functionerend sportle ven in Schiedam zou nog niet zijn be reikt. Herinnerd wordt aan de plannen voor een ijsbaan, het wachten op een ver lichting in sportpark Thurlede, het wachten op een aanleg accommodatie voor de watersport aan de Schie. De activiteiten van de Centrale School sportcommissie, van het secretariaat van de Sportraad worden aangeroerd. Van 2 tot 9 juni zal voor het eerst een sportweek worden georganiseerd. Er zijn geen (gemeentelijke) financiën om het Sportfon-dsenbad uit te brei den. Ook dit jaar zijn er weer enkele sportvelden gereed gekomen. De be sprekingen om te komen tot een en kele (en geen twee) Avondvierdaagse in Schiedam zijn vruchteloos geweest. (Advertentie) Normale Gewezen wordt op het plan voor de sporthal. Gedacht wordt aan school- tennis. Het aantal aangesloten vereni gingen is 61. Het bestuur van de SBLO vergaderde achtmaal. Er is een over zichtje toegevoegd van het aantal gymnastieklokalen da', de verenigin gen gebruiken. Ook is het er het gebruikelijke finan ciële overzicht, de adressenlijst en de lijst van keuringen bij het Bureau voor Medische Sportkeuring. Dat zijn ditmaal 1315 personen, vorig jaar 1226. Advertentie Alle reparaties aan ELECTRISCHE INSTALLATIES van auto's en schepen. tijk. De bekendste van deze leiders, waren: Lenin, Stalin en hedentendage Chroesjtsjef. Ook in Westeuropa heeft deze leer veel weerklank gevonden en zij vormt ia enkele landen zoals Italië, Frankrijk en Finland dan ook een ernstig gevaar voor de democratie. Vanuit Rusland is het communisme verspreid over een groot deel van Azië, bijv. China, Bui- ten-Mongolië, Noord-Vietnam en Noord- Korea. Ook in Oosteuropa heeft Rus land na de tweede wereldoorlog het communisme voorgoed kunnen vestigen. Op het ogenblik is echter de hegemonie van Rusland aan het verzwakken, hier van getuigen de spanningen tussen Chroesjtsjef enerzijds en Tsjou en Lai en Enver Hoxha anderzijds. Wij in het westen mogen echter niet hopen dat er binnen korte tijd een we zenlijke scheur zal ontstaan In het com munistisch blok, want dan zouden we wel eens bedrogen uit kunnen komen. Voorlopig zijn de communisten meer doordrongen van het gezegde „Een dracht maakt macht" dan de westerse mogendheden. Dat het communisme zoveel weer klank heeft gevonden in Azië, is eigen lijk te wijten aan Westeuropa zelf. Hoe hebben de westerse mogendheden Chi na niet uitgeknepen en het volk zelf daar laten verpauperen. Wat dat be treft gaan de Nederlanders ook niet vrijuit. Eerst veel te laat hebben zij hun werkelijke taak in Indonesië ge zien. Nu liggen de brokken van dat on verantwoordelijk kolonialisme voor het oprapen voor de communisten. Wie het niet geloven wil die kijke maar naar Indonesië", aldus de heer Pranger, die nog sprak over de kerk in Rusland en zijn verhouding tot de staat. Sinds 1939 zijn de openlijke ver volgingen van de Orthodoxe kerk afge lopen, maar zij heeft dit moeten beko pen met haar vrijheid. De Russische kerk staat onder toezicht van een staatsraad aan wiens hoofd een erken de atheïst is geplaatst. De kerk Is niet meer dan een instel ling die alleen in stand wordt gehouden om een gedeelte der massa, vooral de onderen, niet tegen de staat In het har nas te jagen. Dat het communisme ooit een zelf standige kerk zou toestaan, wie zou dat ooit hebben geloofd? Ontkent het mate rialisme niet het bestaan van elke geest, doch ook van een God? De ma nier waarop het westen zich moet wa penen tegen het communisme is niet enkel door middel van een grote defen sie maar ook economisch en vooral ideologisch. ROTTERDAM - Diergaardesingel 56-66 Tel. (010) 118844 KORTE U|N8AAN H - ROTTERDAM WAGENSTRAAT 115 OEN HAAG &OKIN 134 AMSTERDAM Tijdens een bijeenkomst in de hoofd kantine zijn de volgende jubilarissen, die 25 jaar in dienst zijn van Wilton .'"eijenoord, door de directie gehuldigd: K. F. van der Bel, Rotterdam; J. van longen. Rotterdam; J. Donkers. Rotter dam; P. Essebaggers, Rotterdam; H. F. June, Schiedam; J. Knijn, Rotter dam; A. Kraayenveld, Schiedam: H. C. van Kminmgen. Schiedam; D. den Ouden. Rotterdam; J. Koedoe, Rotter dam; O. D. Cervaas. Rotterdam; J. Tettelaar. Rotterdam: A. de Wit, Vlaar dmgen; C. G. de Wit. Schiedam: M. Zevenbergen, Rotterdam en J. de i Zwart, Rotterdam. De jubilarissen zijn i hartelijk door ir. B. Wilton toegespro- 1 ken. i De heren Ph. Fuchs en M. Termijn uit Rotterdam, die veertig jaar in dienst zijn van het bedrijf, hebben uit handen van burgemeester J. W. Peek op het raadhuis tie versierselen ontvangen, be horend bij de ere-medaille in brons van de orde van Oranje Nassau. he?/! zJaterda£jnJjf tte^am^KïïS Boymans-van Beuningen een tentoon stelling geopend van hedendaagse kunst alle werken dateren van na 1945 en zijn afkomstig uit particuliere verzame lingen. Na erop te hebben gewezen, dat de taak van de oude kunstkringen is over genomen door de musea, zei de heer Jaffe, dat do particuliere verzamelaar hartstochtelijk verliefd kan zijn, doch de museumdirecteur door zijn taak en positie slechts platonisch kan liefheb ben. Loco burgemeester J. U. Schilthuis had tevoren de aanwezigen, onder wie talrijke verzamelaars, zoals de Brazi liaanse ambassadeur Joaquim de Sou- za-Leao welkom geheten en daarbij ge zegd, dat van negligeren van moderne kunst in Rotterdam geen sprake meer iS. De expositie omvat 85 schilderijen, gouaches en tekeningen en ongeveer 20 beeldhouwwerken van 55 Nederlandse en buitenlandse kunstenaars. Aan het tot stand komen van deze tentoonstel ling hebben 24 verzamelaars meege- wei*Kt» van 23,75 en een batterij scheeraprpa- raat van 43,75 ontvreemd. De autohandelaar P. van E. uit Rotter- dam deed aangifte van diefstal van zijn opel-caravan die hij in de Nieuwe Mathenesserstraat had neergezet Zater dagavond kwam het bericht uit Bilt- hoven dat deze auto op de Rijksweg bij Linsehoten is aangetroffen. De boekhouder F. C. R. mist ziin brom fiets die hij afgesloten in de Lorentzlaan te Schiedam had gezet. TT OOGVLIET, Rotterdams satellietstad li in ontwikkeling, nadiert dit jaar de „helft". De 30.000 zielen zal worden be reikt en dat wordt dus een belangrijke mijlpaal voor de stad, die met een toe neming van 5.000 per jaar naar het uit eindelijk doel: 60.000 toeglïjdt Een an der belangrijk moment wordt dit jaar de opening van het eerste deel van de eer ste helft van het nieuwe stadscentrum. Dat klinkt wat ingewikkeld, maar het is simpel: men bouwt thans de noordelijke helft van het centrum en in die noorde lijke helft komen vele winkels, een wa renhuis en een supermarkt Meer dan 40 winkels zullen begin volgende maand worden geopend. Het gaat om een win kelgalerij, die veel weg heeft van de beroemde Rotterdamse Lijnbaan. Met die opening komt er pas leven in het cen trum, dat groots van opzet is. De rest van het .grote winkelapparaat hoopt men ook nog dit jaar te openen. In Hoog- vliets hart komen ook vele woningen (flats). Daartoe rijzen thans reeds twee hoogbouwelementen omhoog, die het centrum tevens markeren. Rottrdammer machine 33 Op de plaats van het centrum der toe komst, dat het middelpunt zal zijn van de stad met zijn acht wijken (als zij gereed is) staan reeds langer de hulpsecretarie, het postkantoor en een hervormde kerk. In de toekomst zullen o.a. een medisch centrum en nog al van scholen worden geopend, waarmee dan die eerste helft van het centrum zijn afronding krijgt. Over de bouw van de tweede helft bestaat nog geen zekerheid. Zeker is wel dat binnen een dag of tien Hoogvliet op telefooogebied sterfee ver anderingen mee zal maken. De stad. wordt namelijk opgenomen in het Rot terdamse net. Daartoe is in het P f"f gebouw, dat ook in het centrum staat, een centrale gebouwd, die op 6 maart officieel wordt geopend. Daarmee komt een einde aan veel misère, want de „in woning" bij het net Foortugaal van een groot deel der Hoogvlietse telefoonaan sluiting gaf veel problemen. Bovendien 2ijn er lange wachtlijsten, die nu aan zienlijk korter worden. Een nieuwe stap op weg naar het op hoogtebrengen van het voorzieningsipeil in zo snel ontwik kelende Hoogvliet. DEZER DAGEN is hartelijk afscheid genomen van de chef der Rotter damse havenloodsen, de adjunct-haven meester L. Draayer, die per 1 maart met pensioen gaat. "Vele sprekers hebben de waardering vertolkt voor deze „ouder wetse, degelijke zeeman" uit naam van de Havendienst, het bedrijfsleven en de loodsen. De heer Draayer is een ge boren Amsterdammer,-die- sedert .193(1 in Rotterdam heeft gewoond, in dat jaar werd hij havenloods,en zeven jaar) later onderhavenmeester, chef havenloodsen en in 1960 werd hij adjunct-havenmeester. Nu gaat hij binnenkort een geheel andere kant uit, naar Schiemonnikoog namelijk. Havenmeester L. J. Goslings heeft de heer Draayer bij diens afscheid geken schetst als „een rots in de branding", een rots, die voor de scheepvaart niet zo prettig is, maar noodzakelijk bij de havendienst. De scheidende kreeg ca- deau's, waaronder een radio, een envelop met inhoud en nog veel meer. \jO ORUITLOPEND op een terzake door de minister van economische zaken uit te vaardigen prijzenbeschikking stel len B. en W. de Rotterdamse gemeente raad voor de tarieven van de gemeente ziekenhuizen met ingang van 1 maart te verhogen. Zo zal het tarief derde klasse van 28,40 worden gebracht op 30,35; het tarief tweede klasse wordt voor vol wassenen en kinderen ouder dan negen jaar van 30 op 32.95 gebracht en voor kinderen beneden tien jaar van 28,45 op 31,40; het eerste-klassetarief komt voor volwassenen en kinderen boven negen jaar van 38,80 op 42,70 en voor kinderen beneden tien jaar van 33,25 op 37,15; voor gezonde zuigelin gen wordt het tarief van 9,60 gebracht op 10,60 en ten slotte voor beademings- patiënten van 53.60 op 55.55. Tegen het eind van de -week hebben 150 kraanmachinisten, vorkheftruck- rijders, bootwerkers en leden van het technische personeel van de Stuwadoors" maatschappij Felshaven N.V. aan de Waalhaven te Rotterdam in een wilde staking het werk neergelegd. Toen vanmorgen de poorten echter open gingen voor de nieuwe week, bleek, dat iedereen weer normaal op zijn werk was verschenen." De staking begon vrijdagmiddag na het schaftuur, toen zestig havenarbeiders het werk weigerden te hervatten omdat een hun toegezegde winstuitkering nog niet is uitbetaald. De nachtploeg, die die avond moest opkomen, sloot zich bij de stakers aan. Volgens de stakers zou de directie hebben toegezegd, dat de extra-uitkering in de loop van februari zou geschieden en zij rekenden er op, de uitkering vrijdag tegelijk met hun loon te ont vangen. Toen dit niet geschied was, besloten zij het werk neer te leggen. De directie zou de uitkering dinsdag of woensdag betalen, want door per soneelsgebrek bij de loonadministratie was eerder uitbetalen niet mogelijk. Tegen de avond leek het of beide partijen overeenstemming hadden be- rekt, maar omdat de directie niet be reid bleek, de uren dat er was gestaakt. uit te betalen, werd ook zaterdag door- gestaakt. Veel effect had de stakng zaterdag echter niet, daar in verband met de vijfdaagse werkweek het over grote deel van het personeel vrijaf heeft. Hoewel de directie op dit punt de stakers niet tegemoet is gekomen is van morgen het werk normaal horvat SCHIEDAM. Gebaren: Cornelia G. C d v' ,,J' b b. p.rein en G. van den Tol; Petro- nella C. M. d. v. G. J, Olsthoom «n H, A. Olsthoorn; Petronelia J. M. d.v. W. van Rut- ten en M. A. van Winden; Theodoras J, B. z-v J. M. de Winter en P. H. Bruinhof, L. RijnUlder, 7S jr: J. H. Meu- lendijk, 49 jr; N. C. van Bochove, 87 jr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1