Teleurgestelde Kennedy uit Indonesië terug Openhartige Kennedy thans gesloten Buit klaar - inbrekers gepakt f r, Soekarno Nog in het hezit van de ringen f 10.000) Dag na roof in Dordt 2 Rotterdammers gevat „Mevr, Jansen-Bos" van kandidatenlijst terecht Ds. Holst nam afscheid van hervormd Charlois WM Soekarno was niet te overtuigen Djakarta wenst geen inmenging der Ver. Naties Persconferentie in Den Haag Hoop blijft op vreedzame oplossing lag m Hoek trekt honderden De Dief geldkistje aangehouden Goed speurwerk van recherches Toch doet C. N. Volkspartij niet mee Niet met eigen naam getekend Vertrek naar I Den Haag Compositieprijsvraag voor de beiaard DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 MAANDAG 26 FEBRUARI 1962 nu.„ beduidend^ goedkope v, cn- Uni Denim Denim imprirne imPrime Raffia imp**'rn 80 en 90 cm breed DE broer van Amerika's pre sident, Robert F. Kenne- 'dy, is als een telenrgesMö man ■uit Indonesië teruggekeerd. Hij heeft Soekarno er niet van kun- Ver. Naties, Oe Thant, een be middelende rol dient te spelen, de enige oplossing voor. het ge schil over Nieuw-Guinea is. Soe karno zotvel als Soebandrio heb ben hem te verstaan gegeven, dat een gesprek met Den Haag alleen zin heeft, als de zaak bui ten de sfeer van de Ver. Naties gehouden wordt Bovendien zou Indonesië alleen bereid zijn er aan deel te nemen, als Neder land zich van tevoren zou ver plichten Nieuw-Guinea aan Dja karta over te dragen. GEEN SUCCES (Valt onze speciale verslaggever) ^7o"ffens de^*Ajherikaarise minis ter van justitie Robert F. Ken nedy moet de hoop op een vreed zame oplossing van het conflict over Nieuw-Guinea rtiog altijd niet worden opgegeven. Zowel in Dja karta als in Den Haag had de broer van de Amerikaanse presi dent een emotionele benadering van het geschil opgemerkt. „Er moet rationeel gedacht en gehan deld worden", zei hij, „want al leen dan kunnen de spanningen verminderen". Bescheiden Vreedzaam MOKERSLAGEN STEUN GEEN BOODSCHAP Vertrek boortorens uitgesteld (Vervolg van pag. I) NIET TERUG GENAAST NIEUW-GUINEA Goed speurwerk van de Dordt- se recherche, dat zij heeft ver richt in samenwerking met de re cherche van Rotterdam, heeft tot resultaat gehad, dat een dag na dat in de etalageruit van de ju welierswinkel Vink in de Voor straat in Dordrecht met een halve trottoirtegel een gat gemaakt was en uit de etalage twee plateau's met honderd dames- en zeventig herenringen ter waarde van tien duizend gulden gestolen waren, twee mannen die deze brutale roof zouden hebben gepleegd, rA Uitloting premielening COUZY - Aert van Nesstraat 38 1e Middellandstraat 72 Zeer gemakkelijke betaling Jubilaris koninklijk onderscheiden Mevrouw Jansen-Bos over wier identiteit in verband met de kan didatenlijst van de Christelijk Nationale Volkspartij vorige week tijdens een openbare zitting van ged. staten uitvoerig is ge^ sproken, is terecht. Maar haar naam is noch Jansen, noch Bos. Ze woont ook niet in de Zuster' straat, maar in de Twentstraat in Den Haag. Haar naam wil ze echter niet bekend maken. konden worden gearresteerd. Het zijn twee Rotterdamse fabrieks arbeiders, van wie een in het be zit van alleontvreemde ringen werd aangetroffen. IN DE ROOS TOCH VEEL SCHADE l Advertentie V Wees er vroeg bij... zodat wan- neer de zon gaat schijnen Uw garderobe klaar is. Maar dat niet alleen... waarom zou U wachten op het hoog- seizoen? Wij kochten van een van de grootste stoffenfaBrieken met internationale vermaardheid het hele magazijn van de overschot ten van de voorjaars collectie 1962, voor bijna de helft van de prijs. naar Europa kwam, zou zij hem hierom uitdrukkelijk hebben verzocht. Minister Kennedy was gistermiddag omstreeks kwart over twaalf op de vlieg basis aangekomen met een Constellation i an de Military Air Transport Service. Ter verwelkoming waren o.ra. aanwezig minister Luns en de Amerikaanse am- nen overtuigen, dat een open ge- (\an een onzer verslaggevers) bassadeur m ons iand, de heer John S. sprek met Nederland, waarin Rice. Direct na de begroeting vertrok de secretaris-generaal van demen naar de Amerikaanse ambassade. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze hon derden rollen voorjaarsstoffen voor japonnen, pak|es, rokken, shorts en pantalons in was- en zonechte kleuren, door eikaar meter voor Deze bevestiging van hetgeen in de afgelopen weken reeds uit Indonesi sche bronnen bekend was geworden, kon gisteravond worden opgevangen In het gezelschap, dat de Amerikaanse minister van justitie op zijn reisbaar Tokio, Hongkong. Djakarta, Bangkok, Home, Berlijn, Bonn, Den Haag en Parjjs begeleidde. Het bestond uit journalisten van vooraanstaande Ame rikaanse bladen, maar ook uit regerings ambtenaren, van wie sommigen een belangrijke positie in Washington be kleden. Indonesië blijft zich op het standpunt stellen, dat de enige bemiddeling, welke aanvaardbaar is, die van de Ver. Staten is Er viel een ijzige stilte, zo werd ons verklaard, als ..Bobby" Kennedy in Indonesië de Ver. Naties als bemidde- i hngsorgaan aanroerde. De Amerikaanse et De ais openhartig bekend staande Kennedy, die een cn ander op een vanmorgen in Den Haag gehouden persconferentie verklaarde, bleek voor ederland althans, vrij gesloten ie zijn, Hjf weigerde in te gaan op de gesprekken, welke hij in Djakarta met Soekarno had gevoerd, terwijl by ook geen enkei commentaar wilde geven op de zojuist gevoerde be sprekingen in Den Haag. Sfeer dan eens Het hü duidelijk utkomen, dat hij over de uitkomsten van zijn re»« eerst de president van de Ver. Staten zal inlichten. De minister, die voor net minder dan tien microfoons sprak, trachtte in hei begin van de persconferentie nogal bescheiden te doen. Toen hem gevraagd werd, if het conflict tussen Nederland en Indonesië tijdens zijn reis nader tot een vreedzame oplossing was gekomen antwoordde hij, dat dit niet dank zij zijn bemoeienissen was bereikt. De besprekingen, welke de laatste weken informeel waren gevoerd, zouden hier eerder verantwoordelijk voor zijn. De Amerikaanse minster was niet van mening, dat Indonesië m de naaste toe komst een aanval op Nieuw-Guinea zal ondernemen. Hoewel het zeker is. dat Djakarta erop uit is Nieuw-Guinea onder zijn beheer te krijgen, was het moment van de calamiteit nog niet aan gebroken. Als de pogingen om tot een vreedzame oplossing te komen zouden falen, dan zou ïtidonesië „zijn toevlucht tot andere middelen kunnen zoeken." ,3obby" Kennedy kenschetste Neder land als „een zeer goede vriend", ter wijl Indonesië het niet verder dan „een vriend" bracht. De Ver. Staten stelden volgens hem krachtige pogingen tot bemiddeling in het werk teneinde een gewapend conflict te voorkomen. Als er oorlog om Indonesië uit zon breken, zon de oosterse zowel als de westerse wereld hierbij nauw betrokken zijn. In het geval van een gewapende aan val op Nieuw-Guinea zou het Ameri kaanse standpunt opnieuw moeten wor den bezien. De minister van justitie kon dan iok geen antwoord geven op de vraag, of Washington in zulk een geval bereid zou zijn Nederland militaire steun te geven. Kennedy, die een rustige indruk maak te, bracht naar voren, dat hij niet wist, of een eventuele vreedzame oplossing van het geschil ten voordele van de Papoeabevolking zou zijn. Hij was, naar hij zei. ruet m staat dit te beoordelen, daar hij met m Nieuw-Guinea was ge weest. De morele kant was volgens hem. dat er ten koste van alles naar een oplossing zonder wapengeweld moet worden gezocht De Amerikaanse minister ontkende, dat het prestige van de Ver. Staten in verschillende landen zou zijn aangetast Ons prestige" zo zei hij, „is nog zeer groot Men heeft er begrip voor, dat wij een ongewone last op onze schouders dragen, zomede een enorme verantwoor delijkheid." Over het dee! van zifn reis naar Azië en Euopa veklaade Kenney, dat zijn missie als m'nister van justite en als vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering had volbracht. Hjj was erop uit geweest de Amvri- kaanse standpunten Ingang te doen vinden bij de regeringen van de volke ren, welke hij bezocht. Tegelijkertijd had het in zijn bedoeling gelegen van diezelfde volkeren te leren, dat hjj gesproken had met vertegen-] woordigers uit alle Het transport van de drie bij Verolme gebouwde olieboortorens door L. Smit en Co.'s zeesleper Oceaan naar de Per zische Golf, dat zaterdag zou beginnen, is enkele dagenuit gesteld. Het zeevast- zetten van de kostbare en zeer uitge breide installatie op de 91,44 meter lange ponton werd namelijk vertraagd, omdat op het laatste moment nog enkele andere attributen aan de lading werden toege voegd. Bovendien moest enig materiaal nog worden gezandstraald en worden be dekt met een speciale roestwerenae verf waarover men bij Shatt-Al-Arab rivier Vandaar i n3e' de beschikking heeft. .ertegen- ®'i Verolme is men inmiddels met het bevolkingslagen.karwei gereed gekomen. Wat de Indonesische studenten betreft! Het was de bedoeling, dat de sleep was hij zeer geïnspireerd geworden door j vanmorgen zou vertrekken, maar in ver- Van een onzer verslaggevers) 'de mate van kennis, die ze bezaten, I band met het slechte weer op zee werd Zaterdag zijn m Hoek van Holland In ver-bpod met het Amerikaanse ver-het transport weer uitgesteld. Morgen met minder dan 7Q0 mensen komen zoek m Navo-verband achter de door zal weer een beslissing worden genomen kyken op de kijkdag ter gelegenheid i Washington gevoiedc lnn inzake Cuba I over datum en uur van vertrek, van de veiling van het voormalige Bril- te gaan staan, ontkend" de nvnirter tenj se transit-camp. Woensdag on donder- slotte, dat dit een afwnkmg van de Mon-' dag zijn de dagen, waarop de gehele rocdoetrme inhield „Een en ander duidt ..inboedel"1 aan de man zal worden ge- beslist met on ook maar de geringste minister van justitie zou hier nogal ge- frusteerd door zijn geworden, temeer daar hij er niet m vermocht te slager, m de denkwereld van Soekarno c.s. binnen te dringen. Meer dan ergens anders zou hu de barrière tussen Öost en West hebben gevoeld, tussen de be nadering. zoals Djakarta deze wenst, en tussen die. welke Nederland, gesteund door de Ver Staten, voorstaat. Hoewel de regeringsfunctionarissen zich veelal op de vlakte hielden, namen de journa listen, die Kennedy begeleidden, geen blad voor de mond. Zij lieten duidelijk uitkomen, dat de denkrichting van Dja karta niet bij het Amerikaanse gezelschap had aangeslagen In het bijzonder de chantage cn de dreiging met geweld waren als moker slagen aangekomen. „Bobby" had zich hier trouwens tegen verweerd door publiekelijk ten overstaan van Indone sische studenten te verklaren, dat de Ver. Staten niet van zins zijn hun bond genoot Nederland in de kou te laten staan. Naar de mening van de reisgenoten van Kennedy speculeert men in Djakar-i ta op een tweespalt in het Nederland-1 se kabinet wat betreft de vraag, of Nieuw-Guinea verdedigd moet worden of niet. Geen waar werd geluncht. Later op de middag ontving koningin Juliana het echtpaar Kennedy, alsmede de heer en mevrouw Rice, op Huis ten Boseh Na de begroe ting in de hall van het paleis begeleidde de Koningin haar gasten naar de blauwe salon, waar de thee werd gebruikt. In de Japanse salon kregen de fotojournalis ten en cameramensen gelegenheid foto's te maken. Tot besluit het de Koningin de gasten gedeelten van het paleis zien. In Hotel De Wïttebrug heeft minister president De Quay des avonds een diner aangeboden. Het werd reeds vroegtij dig, beëindigd, aangezien minister Ken nedy aan het einde van zijn vierweekse wereldreis kennelijk zepr vermoeid was. „ezaghebbende figuur m j bJt°üd^n Sffeme^textfeT'-konden ajf°tweesna5S inteindebik°V wS"'mee volt' Vluchten pakte de Rotterdamse politie l t iü! t vrijdagnacht twee inbrekers, die het en dat, als het erop aankomt, de ofu-pand Van Homobonus aan de Walenbur- eiele regeringspohtiek zal worden ge- ^erweg waren binnengedrongen. Het wa- volgd. De Amerikaanse minister van de dertigjarige cheraigraaf J. Ph. M. justitie was gevraagd de visie, welke R en de 35-janJe koopman F. A. de J. Djakarta cp het conflict Nieuw-Guinea U1t Rotterdam. heeft, in Den Haag uit te dragen, wat pe concierge van het gebouw had de hij echter categorisch geweigerd heeft. Het is de va^te overtuiging van het gezelschap, dat de „good-will"mis sie van Robert F. Kennedy heeft mee gemaakt, dat de laatste er bij zijn broer ernstig op zal aandringen achter het standpunt van Den Haag te gaan staan. Men sprak zelfs van een „zeke re steun", hoewel vragen over het eventueel zenden van de Zeven-de Vloot onbeantwoord bleven, daar een maatre gel als deze ..tot de hogere politiek" behoort, die met door de Anaerikaar.se minister van justitie wordt uitgemaakt. Behalve van de armoede waren de reisgenoten van „Bobby" Kennedy on der de indruk gekomen van de magi sche invloed, die van Soekarno uit gaat. Het hele Indonesische volk stond volgens hen achter zijn president. liet spreekt dezelfde taal ais hy, het wenst, wat Nieuw-Guinea betreft, ook precies hetzelfde te bereiken. pe vraag, of Indonesië in staat zou zijn Nieuw-Guinea met succes aan te vallen, werd door een regeringsfunctio naris op een vreemde, doch veelzeg gende manier beantwoord. ,,Is Neder land", zo luidde zijn tegenvraag, „in staat Nieuw-Guinea met succes te ver dedigen?" Ten stelligste werd door het minis terie van buitenlandse zaken ontkend dal Robert t". Kennedy een persoonlijke boodschap van Soekarno aan koningin Juliana had overhandigd, toen hü gister middag op Huis ten Bosch in audiëntie ontvangen werd. Een daad als deze zou niet alleen zeer ongebruikelijk zijn. maar ook volledig buiten de actualiteit liggen, daar het bezoek aan de Koningin pas op het laatste moment was ingelast. Een persoonlijke boodschap van presi dent Kennedy aan de Nederlandse minis ter-president zou eveneens niet aan de orde komen. Hoewel president Soekarno deze wel gekregen heeft, droeg het be zoek aan Den Haag een heel ander karak ter dan dat aan Djakarta. Een verblijf tn Nederland stond aanvankelijk niet op het programma van de Amerikaanse minister van justitie. Maar toen de Ne derlandse regering vernam, dat hij ook inbrekers naar binnen zien. gaan en on middellijk de politie gewaarschuwd. Even later keken de indringers vanuit het ge bouw in de felle koplampen van politie auto's. Zij probeerden zich nog te verstoppen, maar de politie had het duo weldra ge vonden (Van een onzer verslaggevers). De recherche van Vlaardineen h°eft aangehouden de 54-jarige expeditie knecht A. van G. uit Rotterdam. Hii had zich schuldig gemaakt aan diefstal van een geldkistje uit een woning aan de Aert van Nesstraat te Vlaardmsen, De man die veel bij de benadeelden thuis kwam en er van op de hoogte was dat er eer. geldkistje met een inhoud van 500 in een muurkastje stond, was donderdag naar de woning gegaan om dat hii wist "dat de bewoners die dag uitrtedig zouden zijn. Door verbreding van de kastdeur slaagde hii erin het geldkistie weg te nemen Hij werd de volgende das .aan gehouden en had het grootste gedeelte van het geld nog in ziin bezit. Van G hoJrpnde reeds e°rder geld uit de- z^fde wonmff te hebben weggenomen Hu zal v"f>r de officier van justitie wor den geleid. Bij het monument „De Dokwerker" op het Jonas Daniel Meijerplein te Amsterdam werd de Februaristaking van 1941 herdacht. Nadat burge meester Van Hall een krans btj het beeld had gelegdruxmens het ge meentebestuur, kwamen nog tal van deputaties bloemen aan de voet van het monument plaatsen. hebben aangemeld voor de strijd oir Nieuw-Guinea. De secretaris-generaal van de V.N Oe Thant is dadelijk op de hoogte ge! steld van de hernieuwde afkondiging Van de .mobilisatie-toestand". Het se cretariaat kon nog geen commentaas geven. In Djakarta verwacht men thans blijk- baar een tegemoetkomende houding van Nederland om het gezicht te redden en het gevaar van een krachtmeting te be zweren. In dit licht moet ook de op merking van de voorzitter van de PNI, Ali Sastroamidjojo, gezien worden, diè na oplossing van de kwestic-Nieuw-Gm- nea norm ale betrekkingen met Neder land wenst te onderhouden, zoals met andere landen. Er bestond echter geen geboefte aan technici en kapitaal uit Nederland. De militaire leiders hebben tot voor zichtigheid gemaand, zo meent men te weten. Iedereen ziet evenwel in, dat Soekarno moeilijk meer terug kan. vooral na de enthousiaste ontvangst van zijn oorlogszuchtige redevoeringen m Indonesië. Hij zou, schrijft het blad Merdeka, een voorstel van Robert Ken nedy on onderhandelingen te beginnen zonder prealabele voorwaarde, hebben verworpen. Het Indonesische persbureau Antara meldde, dat de Indonesische regering alle eigendommen van de Stoomvaart maatschappij Nederland heeft genatio naliseerd. dit op grond van de wet op nationalisatie van Nederlandse eigen dommen van 9 februari. De directie van de maatschappij had geen com mentaar op o': bericht. De Indonesiche vice-luchtmaatschalk Omar Dani is zaterdag in Djakarta van zijn reis naar de Sowjetume terugge- keerd. In Moskou heeft hij aangedron gen op bespoediging van de wapenleve- ranties. Hij zei bevredigende resultaten te hebben bereikt. Het gouvernement op Nieuw-Guinea heeft de maatregelen ter vergroting van de voorraad vorming van essentiële le vensmiddelen van normaal twee maan den tot vier maanden grotendeels vol tooid. In tegenstelling tot in Indonesië, waar de voedselpositie steeds nijpender wordt, is men in Nieuw-Guinea op al les voorbereid. &>■- Si* bracht. Va alles was er te bekijken: ni>- Sen-ioodseti, barakken, hutten, tele foor.- Paten, kerk- cn bioscoopstoelen, een auto. een koelkast, plantenrekjes, Ja, zelfs drie kilometer stoeprand De bezoekers kwamen niet alleen uit ons land. Er kwamen ook kijk- en koop- -lustigfn uit Engeland. Duitsland en Beï- ■ëie. En alles werd met veel mteres^o bekeken- Ook door het alziend oog van de televisiecamera. Zodat de-genen. d.e vj-.- 'niet naar De Hoek konrt<m komen. f 's avonds tijdens het N.T.S.-journaal alles op een presenteerblaadje m hun 4 huiskamer kregen f Op maandag 5 maart a s. *s morgens otn tien uur zal ten stadhuize (kamer 12) de uitloting plaatshebben van de 2*4 Premielening 1957, Uitgeloot zullen Worden 120 obligaties, waarvan één af- e" losbaar wordt gesteld met ƒ100 000; één met 10-000; éen met ƒ5.000: twee met ƒ2.500; vijf met ƒ1.000; vijf met ƒ500 v>- '05 met ƒ125 ieder. i erandenng m onze politiek", aldus de minister. (Advertentie) TELEVISIE-RADIO Grammofoons - bandrecorders Steeds het allernieuwste, Aan de heor G Baas. chauffeur bij de NV. Maatschappij voor woningin richting Fvan Reeuwijk te Rotterdam, Naar aanleiding van de publikaties over de speciale zitting van het college van ged. staten waar de lijstaanvoerder van de Ohr. Nat. Volkspartij het dage- uit Doom was. Deze man vroeg haar veelheid van woorden trachtte te be wegen alsnog de door het hoofdstem bureau van de kieskring Den Haag af ge- wezen kandidatenlijst van deze party goed te keuren, heeft mevrouw „Jansen- Bos" zieh bij de redactie van een kram Lal Dhoj. die onlangs een opstand in Bharatoe in Zuid-Nepal heeft geleid, is met vier van zijr, medewerkers in het oerwoud in West-Nepal aangehouden, zo is officieel m de hoofdstad Kathmandoe bekendgemaakt. Lal Dhoj was een be langrijk lid van de Nepalese Congres partij, die inmiddels is ontbonden. ~L Vanmorgen is brand ontstaan m een u bronzen eremedaille toegekend, kalverschuur van landbouwer Tijhuis in erboncten aan de orde van Oranje Nas- Wijhe Hierbij zijn twintig mestkalveren sau. De heer Baas, die veertig jaar m dienst is van N V P. van Reeuwijk, is hartelijk gehuldigd door directie, chefs en collega's verbrand. Het overige vee kon worden gered. De boerderij liep zware brand schade op, doch kon door het optreden van de brandweer gedeeltelijk worden behouden. gemeld. Met haar man en haar zoon kwam ze vertellen, dat ze zaterdag een week geleden, toen zij de krant aan het nieuwe stadhuis bezongde, werd aange klampt door een haar onbekende man die naar later bleek de beer Van Os uit Doom te zijn. Deae man vroeg haar een handtekening te zetten op een kandi datenlijst. Om de man ter wille te zijn zette zij een naam op de lijst. Maar met haar eigen naam en niet haar eigen adres. Ze schreef een naam die haar te binnen schoot, „Mevrouw Jansen-Bos, Zusterstraat", een naam aan de opsporing waarvan de ambtenaren van de afdeling bevolking ter gemeentesecretarie m Den Haag 300 manuren tevergeefs hebben gewerkt. Toen de onbekende dame zich zaterdag bij een krant gemeld had, werd dit spoe dig bekend bij de heer Van Os in Boom, die zich de koning te rijk gevoeld moet hebben. Zaterdagavond laat is hij nog in actie gekomen. Aan de commissaris der Ko ningin mr. J. Klaasesz zond hij een uit voerig telegram dat zondagmorgen aan de provinciale griffie aan het Korte Voorhout werd bezorgd. In dit telegram vroeg de heer Van Os de beslissing over de geldigheid van zijn lijst nog eens nader te overwegen, om dat de onbekende dame inmiddels be kend was geworden. Haar naam was wel niet mevrouw Jansen-Bos maar die had ze, aldus de heer Van Os in zijn telegra fisch verzoek, opgeschreven omdat ze aan geheugenstoornis zon lijden Vanmorgen heeft de commissaris der Koningin de inhoud van het telegram verder kunnen bestuderen. Veel effect zal de telegrafische boodschap echter niet kunnen hebben. Vrijdagmiddag toch hebben ged. staten op grond van de be palingen in de Kieswet besloten, dat de kandidatenlijst van de Chr. Nat. Volks partij van de Doornse garagehouder Van Os niet geldig kan worden verklaard. Een herroeping van deze beslissing zal niet mogelijk zijn. Zelfs met nu mevrouw Jansen-Bos bekend is en blijkt niet me vrouw Jansen-Bos te zijn. De recherchetastte aanvankelijk volkomen in het duister. Zij was ge waarschuwd door een voorbijganger die in de etalageruit van de winkel van de heer Vink een gat had opgemerkt Hoewel het inslaan van de ruit toch wel het nodige gerucht zal hebben ge maakt, had geen van de omwonenden en ook de aan de overkant van zijn zaak wonende heer Vink niets van onraad bespeurd. Een vaag spoor deed de politie een in de richting van Rot terdam leidend onderzoek instellen. In samenwerking met de Rotterdamse recherche werden, de woningen van een aantal personen, die met een dergelijke inb aak wei iets te maken zouden kun nen hebben, langdurig geobserveerd. In middels hadden enkele aanwijzingen onder meer de omstandigheid, dat de betrokkene ook al eens de ruit van de juwelierswinkel Sehnabel san de Voor straat had vernield het oog van de recherche doen vallen op de 37-jarige fab ieksarbeider A. van I). Toen deze man zaterdagmorgen zijn woning verliet en enkele rechercheurs hem aanhielden, bleek, dat men in de roos had geschoten. De man ontkende tijdens een verhoor hardnekkig iets met de inbraak te maken te hlbben, maar zijn woorden werden wel op ov-ertuigende wijze gelogenstraft toen bij fouillering bleek, dat hij in het bezit bleek te zijn van alle ontvreemde ringen. De man be kende toen, dat hij juist op weg was naar de „onderwereld" van Rotterdam om te trachten daor de ringen van de hand te doen. Van D. had zich door zijn geijkte methode van werken verraden, want in 1950 had hij, in samenwerking met een .icollega", de talage van juwelier Sehna bel geplunderd nadat hij de ruit met een tegel had ingeslagen. Na zijn arrestatie bleek, dat mer. de man te pakken had, die een groot aantal van dergelijke roverijen had gepleegd Sn Rotterdam en omgeving. Het was dan eigenlijk ook geen won der, dat men direct aan hem dacht toen een vrijwel identieke inbraak bij de juwelierszaak Vink was gepleeegd. De politie kwam er at vrij gauw achter, dat de man zijn activiteiten ditmaal had on dernomen met hulp van zijn broer, de eveneens in Rotterdam wonende H. P. van D., 27 jaar en febrieksarbeider van beroep. Het onderzoek wordt nog voortgezet, want inmiddels is gebleken, dat de man nen zich eerst schuil gehouden hebben in een bijna afgebroken woning in de oude binnenstad, maar later hulp gehad hebben van een inwoner van Dordt De heer Vink, die niet tegen inbraak is verzekerd, is uiteraard bijzonder in genomen met het snelle werk van de politie, dat Van D. verhinderd heeft de buit in de Rotterdamse ,o,nderwereld" te laten verdwijnen. Maar al krijgt hij dan de ontvreemde ringen terug, toch heeft hjj nog een aanzienlijke schade. Zo zijn verschillende gouden ringen, al of niet voorzien van evn steen, dermate door de trottoirtegeï waarmee de ruit ingeslagen werd, beschadigd, dat zij onverkoopbaar zjjn. Vanmorgen hadden de gearresteer den nog niet bekend. jiekers hebben zondagavond in de oning van de banketbakker v, d, S. aan de iïolièfeweg te Rotterdam een akten- tasje met een bedrag van vier a vijfdui zend gulden gestolen. De ongenode gas ten hebben het gehele pand doorzocht. ©Pits (Van een onzer verslaggevers) Tn de Oude Kerk aan de Charloise Kerksingel heeft zondagavond ds. P. Holst afscheid genomen van de Nederl, Hervormde Gemeente te Rot- tcrdam-Charlois. Ds. Holst, die bijna tien jaar de wijkgemeente „Slotboom" diende, vertrekt naar Den Haag waar hij predikant wordt van een nieuw gestichte wijkgemeente, Voor een tot de laatste plaats bezette kerk bediende ds. Holst voor het laatst het woord met als uitgangspunt de woorden van de Romeinse hoofdman in Matheus 8 en ik zeg tot den één: Ga heen en hij gaat heen, en tot de ander: Kom, en hij komt". Wij zijn hier vanavond bijeenge komen om rekenschap af te leggen. Allereerst van het werk dat wij ge daan hebben. En dan mogen wij met dankbaarheid zeggen dat wij zegen gezien hebben op het woord dat ge bruikt werd, het woord van vertroos ting en vermaning. Maar ons wordt vanavond ook rekenschap gevraagd van wat het ge loof voor ons betekent, zo vervolgde ds. Holst. Deze Romein komt vanuit zijn eigen gedachtenwereld tot een verrassende geloofsuitspraak. Hij heeft achter Jezus iets gezien van het andere koninkrijk. Met zijn vaste prioof heeft hjj Jezus in verlegen he'-1 gebracht Als wij ons rekenschap - -ven van weest, een kracht waarin wij nu ook verder kunnen gaan. In dat geloof mogen wy óók wonderen verwachten. Nadat ds. Holst tot zijn gemeente in alle schakeringen nog een kort persoonlijk woord van afscheid had gericht, voerden nog enkele afgevaar digden het woord. Namens de classis Rotterdam-Zuid ds. H. van den Dool, namens de ge reformeerde kerkeraad ds. G. van Andel, uit naam van collega's en Cen trale kerkeraad ds. H. Schroten, waar na ouderling A. Mout de predikant namens de wykkerkeraad toesprak. Op zijn verzoek zong de gemeente ds. Holst tenslotte de zegenbede uit psalm 121 toe. De Rotterdamse Beiaard Commissie heeft in 1961 een vrije compositieprijs- vraag uitgeschreven. Aan deze Wed strijd, waarvoor drie prijzen respectie velijk van ƒ400, ƒ250 en ƒ100 beschik baar waren gesteld, werd deelgenomen door dertien componisten. De jury, bestaande uit de heren George Stam, Gert van der Steen en Leen 't Hart, kon geen der inzendingen bekronen met de eerste prijs. De tweede prijs werd toegekend aan ir. Harold C. King te Amsterdam voor zijn compositie „Klein Verbaal". Voorts werden er drie derde prijzen toegekend, namelijk aan Chris Bos te Utrecht voor zijn inzending „Passacag- lia voort,de beiaard"; aan Adr. Kouse- alles wat geweest is, de ede en de j maker te Goes voor zijn „Passacaglia, minder goede dmgen, dan moet datjaria en fuga"; en aan Kien Bitter te geloof altijd de stuwkracht zjjn ge- 1 Delft voor zijn Prelude-Choral". liV

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2