Modern pand Gebroeders Steur officieel open W. BOER EN 2 ZONEN BROMFIETS-SHOWROOM W.BOER Nieuwe draukindustrie op plaats van afgebrande <r VLAGGETJESDAG" MET VLAARDINGS ACCENT Schiedamse jury koos Katinka a ZENDING PORT HAD GEVOLG Drs. Eysink Smeets knipt lint door |T Adj. Timmerman overleden (52) Directie hoorde loftuitingen OPENDEN WOENSDAG 28 FEBRUARI HUN NIEUWE SCHAPER MAAKT FILM SCHIEDAM MEJ. MR. CARIOT NAM AFSCHEID Brand in woning Pierre Janssen M. Eijkenaar is j Kandidaten Protestants Schiedam «pv.ige. AR WETHOUDER W. KOK voorman A. Hoek, ^QLItT LIJST AAN leden verkiesbaar Propaganda voor Nederlandse lied v»; Rotterdamse kroniek de rotterdammer PAGINA 4 WOENSDAG 28 FEBRUARI 1962 Heelmeesters VAN FIETSEN EN BOMFIETSEN Gunstig moment Hoogstraat- 151 - Tel. 3020 - Batavus-Bilonet, Solex en Kapteins-fiets-o^matic ER WAS EENS.... OPMERKELIJK Vandaag en morgen en dagelijks „PLAGIËREN" HEEL GROOT Waardering Telefoonlijn Totale lijst S.G.P.-kandidaten (Van een onzer verslaggevers). HET zenden van een kwart pijp rode port heeft de vestiging van een van Nederlands grootste wijnhandels tot gevolg gehad. Ce Maassluisse reders Mannekes. Beijer en Steur verscheepten ha ring en stokvis naar Oporto in de vorige eeuw. Toen Jacobus Steur in 1814 overleed liet hij drie zo nen na. Cornelis ging als per manent vertegenwoordiger naar Oporto. Hij zond zijn broers op 20 november 1827 het kwart pijp, dat is 130 liter, er volgden op 23 de cember nog een halve pijp rode en een kwart pijp witte port en daarmee was het bedrijf geves tigd. Onder leiding van Jacobus Steur heeft het bedrijf zich snel ontwikkeld. In 1829 wordt Philipp Jacon Aeckerlin makelaar in Wijnen te Rotterdam, zijn kleinzoon is nu directeur van Steur te Schiedam. Zijn zoon trad namelijk in het huwelijk met Maria Steur, doch ter van de oprichter van het be drijf. In 1877 was het gebruik van wijn een vrij bekend begrip in Nederland. Toen was het ver bruik per hoofd van de bevolking per jaar nog 2,67 liter, maar daarna daalde het verbruik steeds. In 1888 was het verbruik bene den de twee liter, in 1901 was het gemiddelde 1.S6 liter. In 1926 is het wëer 2,12 1 en in 1933 is het peii tot beneden de liter per hoofd gedaal. In 1950 staat het peil 0,54 liter per hoofd, maar daarna treedt een voortdurende stijging in. van anderhalve liter in 1957, 2,34 liter in 1961 met stijgingen in het verbruik van 0.141 in 1959, 0.25 L in 1960. 0,48 1 in 1961. Het verbruik is nu weer gelijk aan dat van de tach tiger jaren. (Van een onzer verslaggevers) Onverwachts is dinsdagavond op 52- jarige leeftijd overleden de adjudant van politie te Schiedam, de heer J. B. Timmerman. Tijdens de maaltijd, die hij in zijn woning aan de Burg. van Haarenlaan gebruikte, werd de heer Timmerman door een hartverlamming getroffen. De overledene laat een vrouw en drie kinderen achter. 'Ook voor de Schiedamse politie bete kent het een groot verlies. Adjudant Timmerman is immer een steunpilaar voor het korps geweest. Hij verrichtte ook veel werk voor de Schiedamse re- servepoiitie. Hij werd op 11 oktober 1909 'geboren in Leeuwarden en op 1 maart 1935 trad hij als agent in dienst van het Schiedamse korps. Voor die tijd was hij in dienst van de Koninklijke Marechaussee. In die tijd ontving hij van Hare Majesteit de Ko ningin de bronzen medaille wegens lof felijk gedrag en menslievend hulpbetoon voor het reden van een mensenleven. Op 30 april 1960 kreeg hij de gouden eremedaille in de orde van Oranje Nas sau. omdat hij toen dertig jaar in over heidsdienst was. Op 1 mei 1941 werd hij bevorderd tot brigadier en op 1 juni 1850 tot adjudant. Veel werk, heeft de overledene inder tijd besteed aan de actie ten bate van de watersnoodramp in 1953. Daarnaast was hij een enthousiast sportman en nog regelmatig speelde hij in de volley- balploeg, van de .-politie. Bovendien was adjudant Timmerman een goed stilist. Vaak verschenen er stukjes van zijn hand in het blad van de Politieambtena ren bond. .Het stoffelijk overschot van adjudant Timmerman zal zaterdag ter aarde worden besteld. (Van een «nzer verslaggevers) DRS. J. R. EYSINK SMEETS hoofd van de afdeling agrarische indus trie van de directie handel en nij verheid van het ministerie van landbouw en visserij heeft dinsdag morgen officieel het nieuwe bedrijfs pand van de Wijnhandel gebrs. Steur N.V. uit Maassluis aan de Burge meester Honnerlage Gretelaan 5 ge opend. Eén van de oudste Nederland se firma's op het gebied van de wijn handel heeft hiermee in Schiedam een modern en ruim pand gekregen. Bovendien is er een automatische .lopende band) vulmachine voor het vullen van flessen grapïUon, een niet- alcoholische Zwitsers druivensap dat in grote gekoelde tankauto's wordt aangevoerd. Bij de officiële opening waren tientallen vertegenwoordigers van drankindustrie en handel, verder burgemeester mr. J. W. Peek, wet houder mr. M. J. M. van Kinderen, de voorzitter van de Kamer van Koop handel. de heer C. H. Busebman, mr. dr. ir. M. M. van Praag e.a. Voor de directie van het bedrijf heeft de heer C. Aeckeriin de talrijke geno digden verwelkomd. Hij gaf een over zicht van de geschiedenis van het be drijf waarbij hij het onstaan van de N.V. en de totstandkoming van hei nieuwe gebouw releveerde. Architect Harry Nefkens was verhinderd wegens ziekte, nu droeg zijn medewerker, de heer Kramer het gebouw over. De president-commissaris, de heer S. T. J. Melchers heeft architect en aanne mer dank gezegd voor hun goede werk. Tevens dankt hij allen die bij de tot standkoming van het mooie bouwwerk betrokken zijn geweest. Drs. Eysink Smeets prees de vooruit ziende blik en ware handelsgeest van de gebroeders Steur en tevens van hun nazaten. Hij stelde dat de huidige di recteuren op het gunstige moment deze vestiging in het gebied van (Europoort neerzetten. Een bewijs dat men niet terugschrikt voor de aanpassing, die on getwijfeld in Europees verband nog no dig- zal zijn. Onder het knallen van champagne- kurken heeft drs. Eysink Smeets een rood lint doorgeknipt als symbool dat het nleutve pand geopend werd. Overigens is het pand al sinds okto ber In gebruik. De genodigden hebben daarna een rondgang gemaakt door het gebouw. Op de bovenste en nog niet in ge bruik zijnde etage was een ontvangst lokaal gecreëerd waar stands als Weinstuben, een English Inn e.d. wa ren ingericht. Daar hebben de tal rijke bezoekers de vele wijn-soorten ge proefd. Architect Harry Nefkens ên aannemer Lou Borrani kregen tijdens de toespra ken de vele lof voor hun prestaties, De eerste paal is op 8 december 1960 ge slagen. - Op 21 augustus kon de vijfjarige Jóhnny .Melchers de eerste steen leg gen. De slappe Schiedamse "bodem heeft de bouwers in 19S1 voor vele problemen gesteld. Bovendien is het gebouw van een zeer zware betonconstructie voor zien om het mogelijk te maken dat op alle verdiepingen met zware heftrucks kan worden gewerkt FjRS. J, R. Eysink Smeets knipt het lint door ter opening van wijnhandel Steur in Schiedam, In het midden burgemeester mr. J. IV. Peek. KOM KIJKEN. KOM PRATEN, WANT CONTANT OF TERMIJN. BIJ KOOPT U FIJN (Yan een van onze verslaggevers) DE Burgemeester Honnerlage Gret- helaanheeft er een gloednieuw zakenpand bij van de Gebroeders Steur, dinsdag geopend. Het is nog niet lang geleden dat op de plaats van het nieuwe gebouw de oude dis tilleerderij van J. J. Melchers af brandde. Nu staat er al weer een nieuwe drankindustrie. Het is een groot gebouw, vierkant in vier lagen met elk een vloeropper vlakte van duizend vierkante meter. JTR WilS EENS, zo beginnen alle sprookjes, en vandaar dan ook dat dit verhaal begint met: Er was eens een heel groot bos. Dat is een moot gegeven voor sprookjes, men neme een bos, vroeger was er ook al een wolf geweest en een kleurig kapje, dat neme men niet voor een nieuw sprookje want het zou navolging van de meesters zijn. Nu zegt men wel dat navolging de hoogste vorm van lof is, maar men creëre het eigen sprookje om zo niet de eer te geven maar te ontvangen. Er is dus een groot bos. Daar kwamen twee mannen, die tot houthakken overgingen. Dat is heel mooi want de mensen in de stad wil den het hout zo gaarne kopen. T AiVG HAKTEN de mannen samen. Iedere avond keken ze naar de stapels die zij ueruaardigd hadden. Op een goede avond echter keek de ene man het eerst. Toen zag hij het opmerkelijke, het zo minder bewerke lijke. En van die dag af legde hij zich dagelijks in het bos te rusten. Dat gaf •hem een heerlijk prettig gevoel want moeheid kan vervelend zijn. 's Avonds zorgde hij er tijdig voor dat hij de Irene: Ver tot Bev. Chr. Onderwijs. Afscheid en installatie twee school hoofden. 20. Musis-SacrumWerf Gusto Declamatie Willem van der Loos. 14. De Rank: Chr. Hist. Kiesver. Neder land en Oranje Kethel. Vergadering, 20. Musis Sacrum: Wilton Fijenüord. Filmavond, 20. ,T Irene: Wijkvereniging 5 Ned. Herv. Gemeente, Filmavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer". Schie damse redactie tel. 64154 b.g.fi. tel. 113588 toestel 51 Ib.g.g. 80037» alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g tetei 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand- alarm 69123. Politiealarm 64666: U t>. er. G.D. waarschuwing 69290 Sted. Museum: Tentoonstellingen Vic Gentils. Jan Bierhuis en geb. Kunsten Federatie. 1 voorraad hout had verkocht aan de mensen van de stad, die daartoe naar het bos kwamen. Dat gaf de man wel enige inspanning en zo streek hij steeds met tevredenheid zijn geld op. Beide mannen werkten nog lang en gelukkig in het bos. WAAR BLIJFT nu de moraal, de parabel van het verhaal want elk verhaal moet toch zijn essentie hebben zult gij menen. Ach, ja, dat kan. We zouden u bijvoorbeeld kun nen introduceren in het gebied van de Schiedamse journalistiek, waar zo als in elk e schrijf kring het plagiaat, het compileren van anders werk, het navolgen minder gunstig wordt be oordeeld. Men doet dat' niet zal men denken. Nee, inderdaad. En als het dan wel gebeurt zal hef voor de lezers wel heel vervelend zijn dat ze het nieuws dagen later in huis krijgen dan de lezers van andere bladen. Het is zo gezegd dan geen nieuws meer. rjO ZIEN we regelmatig grappige 5e- werkingen van de dagelijkse poli tieberichten. Dagelijks verschijnen de vertegenwoordigers van socialistische, raoms-kaiholieke bladen en uw scri bent in het politiebureau waar de corpsleiding ons de gegevens verschaft over het opmerkelijke gebeuren van de vorige dag. Deze berichten blijken ook van belang voor andere bladen. Zij schrijven die dan namelijk na, met weglating van de vermelding van de dag en uur van het gebeuren. Ook ge makkelijk zult u zeggen. Welnee, het blijkt ook moeilijk. Zelfs het naschrij ven is moeilijk. Dat zagen wij toen we een herkauwd berichtje over een aan rijding lazen. Er stond het kruispunt BrugmanstraatVan Dev enterstraat. Nu is dat heel verzo van Schiedam- West tot aan de Rotterdamse grens. Daar blijkt uit dat men het naschrij ven niet alleen laat maar ook heel groot moet zien. (Van een onzer verslaggevers) De cineast Jan Schaper zal een film gaan maken over Schiedam als de ge meenteraad accoord gaat met het voor stel van B. en W. In de openbare vergadering van vrij dagavond 23 maart zal Jan Schaper met vertoning van filmbeelden de plannen voor deze documentaire komen toelich ten. Daarna zal de gemeenteraad het besluit nemen. (Van een onzer verslaggevers) Mej. mr. J. M. C. Cariot. die de eer ste vrouw bij de staande magistratuur in Nederland wordt met in-gang van mórgen. 1 maart, heeft afscheid geno men van het Vlaardingse politiekorps. Dat gebeurde tijdens een stafbijeen komst -in Ihet gebouw, waar zij acht jaar lang heeft gewerkt als inspectrice. chef van de kinderpolitie. Mr. J. Heusdens. burgemeester van Vtaardingen, wees op de -belangrij ke plaats, die mej. Cariot in het ge meentelijk leven van VI aardlagen in neemt. De commissaris van politie, dr. C. N. Peijster merkte op dat hoewel mej, Cariot nu de eerste 'Vrouw -bij de staande magistratuur is. men ook niet moet vergeten dat zij in 1954 als eerste vrouw tot een politiekorps toetrad. De heer Peijster noemde -de wijze, -waarop mej. Cariot haar taak heeft vervuld-, be wonderenswaardig. Nog meer sprekers wezen op de bete kenis van mej. Cariot's benoeming. On der hen was mej, K. v.d. Pol, presi dente van de Vereniging van Vrouwelij ke Hogere Politie-Ambtenaren in Neder land, welke organisatie zij mede op richtte en waarvan zij enkele jaren se cretaresse was. De nieuwe functie van mr. Cariot is parketsecretaris bij de rechtbank in Amsterdam, een fase in de opleiding tot officier van justitie. (Van een onzer verslaggevers) In de woning van de conservator Pierre Janssen van het Stedelijk Mu seum te Schiedam is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Op het moment van de brand bevonden zich op de slaapetage van de woning aan de Nieuwe Haven de vrouw en het zoontje van de conserva tor. De jongen, die bij zijn moeder, die ziek te bed lag. op de kamer was, rook op een gegeven ogenblik een brand lucht. Hij snelde naar beneden ea zag de sierschoorsteen in brand staan. Me vrouw Janssen heeft onmiddellijk alarm geslagen. Door oververhitting van -de kachel was de van asbest en hardboard om de schoorsteen gebouwde sierschoorsteen in brand - geraakt. Het vuurtje is door de- brandweer met- een nevelspuit geblust. Schade werd aangericht aan het meu bilair, de vloerbedekking, de muren, het plafond, het boekenrek en de daarop staande boeken. Eén verdieping zit in de grond. Dat is de grote wijnkelder waar 150.000 flessen in keurige rekken liggen op geborgen. Daar staan ook "de twee I speciaal gekoelde tanks elk van 15000 j liter met grapillon. Gelijkvloers is de expeditieafdeling met j de bottelarij waar de grapillon met j een snelheid van drieduizend flessen per uur geschikt gemaakt wordt voor de afnemers. De twee bovenste eta ges worden gebruikt voor opslagplaat sen. Het kantoorgebouw van gebrs. Steur is gebouwd tegen het kantoor van Mel chers zodat oud en nieuw pand van beide bedrijven schijnbaar een ge heel vormt. De wijnhandel gebrs. Steur heeft het besluit moeten ne men van Maassluis naar Schiedam te verhuizen omdat in Maassluis niet, en in Schiedam we] geschikte bouw grond voor uitbreiding aanwezig was. De uitbreiding is nodig gezien de stijgende vraag naar wijnen en drui vensap. f) De Schiedamse Jeugdraad houdt op donderdag J, 8 én 22 maart een kader. cursus „spel" en "Sport". De avonden worden onder deskundige leiding ge geven in de Jeugdhaven, Lange Haven 121. De cursus is gericht op het spe len in kleine lokaliteiten. Men kan nog deelnemers inschrijven. De brandweer heeft dinsdagmorgen in de woning van de -heer J. J. S. aan de Rozenbursestraat te Schiedam een brandje moeten blussen. Het vuurtje ontstond door oververhitting van de kachel, waardoor een hardboardplaat van de schoorsteen in brand was ge raakt. Opgaven van in Schiedam gevonden voorwerpen: Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9.00 12.30 uur en 2.00 6.00 uur: ring met sleutels; armbandje. Te bevragen bij de vinders: badgoed en duikbril, Kerk hof, Van Dijckstraat 19; hadhanddoek. Vermoed. Lange Haven 107; medaillon, Munnik, West Polderstraat 1, Kethel; geldsbedrag, Verweij. Oude Maasstraat 19: doublé armband, Schot, Van Heems kerkstraat 70: geldsbedrag, Dijkshoorn. Soc. Zaken, Broersveld 142; staaf ijzer, v.d. Vaart. Grote Markt 8; rood-gele autostep. Friedrich, Mrg. Noienslaan 313; rode autostep, Boekweit, Putters- hoeksestraat 5; slede, Ros,'Hogeniban- weg 63d: lederen handschoen Sr), Den Hartog, Boerbavelaan 40; glacé hand schoen, Knotten, Rotterdamsedék 42: rozenkrans in étui, De Kok. Polderweg 15; Kethel; étui met sleutels, v. d. Broek. Van Smaleveltstraat 37 a: da- mesbril, Ram. Rijnstraat 29 b: ring met sleutels. Van Zijn. De Wildestraat 39; 2 yale-sleutels. Bakker. Burg. v. Haaren laan 1515; portemonnee met inhoud. Dorsman, Rembrandtlaan 38 a; tas met schoolboeken. Hartman. Lekstraat 42 b: j bruine boxer, Bijloo, Burg. Knappert-' laan 229 a. (Van een onzer verslaggevers) - De jeugdige secretaris van de antire volutionaire kiesvereniging Nederland en. Oranje de heer M. Eijkenaar is een bekwaam functionaris die een waardige vervulling van de komende vakature A. Hoek in Schiedams gemeenteraad zal le veren. De heer M. Eijkenaar werd op 7 mei 1920 te Ridderkerk geboren. Hoewel hij sinds 1950 in Schiedam werkt, woont hij er eerst sedert 1957. Voordien was hij in Slikkerveer de bekende districts secretaris van de ARJOS te Rotterdam, hij was lid van het PJCR van het pro vinciaal bestuur van de ARJOS, hij was voorzitter van de afdeling van. „Door De Eeuwen Trouw" in Slikker veer. hij vervulde tal van functies, zo is hij sinds 1957 de secretaris van de kiesvereniging in Schiedam. Bij de scheepswerf Wiiton-Fijenoord (Van een onzer verslaggevers) TN RUSTIGE vergaderingen hebben de leden yan de CIIU (in Irene) en de AR (in Gereformeerd Jeugdhuis) in Schiedam dinsdagavond de kandidaten lijsten vooor de komende gemeenteraads verkiezingen samengesteld. De belang stelling voor deze vergaderingen was uit stekend. Langdurig Is over de samen stelling van de ge meenschap pelljke Hjst gesproken. Verrassingen deden rich niet voor. Zes van de zeven huidige gemeen teraadsleden staan ook nu weer op ver kiesbare plaatsen. De heer A. Hoek. fractie, keert niet terug. Zijn plaats zal woordvoerder van de Anti-Revolutionaire worden ingenomen door de bekwame se cretaris van de kiesvereniging „Nederland en Oranje" de heeer DL Eijkenaar. De samenstelling van de kandidatenlijsten is als volgt; CHU: 1. W. Kok, 2. S. Kui per, 3. G. Westerveld, 4- P. Brouwer, 5. A. Sonneveld. 6. K. de Baat, 7. H. van der Waal, 8. W. A. Poot, 9. P. Poot, 10, H. Jongman, 11- B. Baggerman, 12. J. H. van Krieken. Verheugend voor de afdeling Keöiel, die geen stem in het kapittel heeft, is dat de afgevaardigde van Kethel, niet zoals gebruikelijk de vierde, maar ditmaal de derde plaats .kreeg toegewezen. AR: 1. Ir. K» J. J. Dominïcus, 2. W. van 'Schooneveld, 3. M. Eijkenaar, 4. F. Ste ils hij de bekende vertrouwensman die lid is van de ondercenaingraad en te vens lid is van de kleine commissie van de OR; hij is tweede voorzitter van de CMB in Schiedam, afgevaardigde in de besturenbond, hij is tevens de plaats vervanger sinds vijf jaar in de Landelij ke Beambtengroepsraad van het CMB. Tijdens de actie ter verkrijging van instrumenten voor het gehandicapte en jubilerende christelijke muziekkorps Harpe Davids in Schiedam was de beer M. Eijkenaar lid van het comité, dat deze actie voerde. Dank zij zijn deskun dige adviezen heeft dit comité de beste instrumenten kunnen aanschaffen. (Van een onzer verslaggevers) DE haringvloot zal dit jaar op maandag 21 mei mogen uitvaren voor de jacht op de Hollandse Nieuwe. Dit betekent dat de feestelijkheden ter gelegen heid van vlaggetjesdag op zaterdag 19 mei zullen worden georganiseerd. Dit jaar zal het hoogtepunt van deze viering i:i Vlaardingen zijn. Het comité Vlaar- dingen is dan ook nu reeds druk bezig met de voorbereiding. Aan de vooravond zal een korte plechtigheid worden gehouden bij het vis sersmonument ..Voor hen die bleven..,*', waaraan het Vlaardings" mannenkoor Orpheus" zijn medewerking zal verlenen. Op de dag zelf zal eer» openluchtspel worden opgevoerd van de hand van de heer J. G. Kolkman met als titel ,.De zee: het venster van Vlaardingen'". Het ligt in het voornemen dit spel op te voeren op een platform in de Koningin Wilhelminahaven nabij het Grote Visserijplein. (Van een onzer verslaggevers) bedoeling dat de telefoonlijn van half zodat de deelnemers niet wisten wat de jf Schiedamse dames en neren hebben acht tot half negen gecontroleerd zou meningen in de andere plaatsen waren, dinsdagavond het duo De spelbrekers worden. Dit was nu niet mogelijk. Het Harlingen, Winschoten. Koogeveen, En- Jn '1*1 Tl 15 4 nrvVinrla 4 rvnlrlrtcvri T nltretorl DIHUeniArv naar het Europese Songfestival In luxem- landeljjke finale van het Nederlandse ourg gestuurd. Zij deden dit door aan de sonsieoüval een puntentotaal'van negen tien punten toe te voegen. Zo heeft Schie dam ditmaal een bijdrage geleverd tot de propaganda voor het Nederlandse lied. Daartoe waren op verzoek var. de Nederlandse Televisie Stichting dins dagavond in gebouw Christelijk Sociale be.angen onder leiding van de heer J. Rot van de NTS en onder voorzitter schap van de heer Nic. van Loopik de aames mevr. J. Elsing, mevr. J. A. Eb ben, mej. J. M. A. Kieiss. mej. J. Bruyn en mej. Ineke Snoep, alsmede de heren J. C. Bronneman, K. Rijpma, L. de Roo. B. van Boehove bijeen gekomen. In zaal vier had de heer Molenaar twee televisietostellen neergezet. Op de ta feltjes lagen de papieren met cijferlijs ten en daarna heeft deze sociologisch samengestelde jury met elf jury's in ell andere plaatsen in Nederland naar de prestaties van zangers en zangeressen gekeken en geluisterd. Primair ging het bij deze beoordeling om de kwaliteit van het Nederlandse liedje. controleren geschiedde tijdens de TV-uit- zending. Elk jurylid zat toen gebogen ever een vel papier waarop zij of hij de beoordelingen neerschreef. Aan het slot b(j de herhaling van de liedjes moesten de juryleden de drie besie presentaties uitkiezen, die dan met een 3, een 2 of een 1 werden beloond. In totaal droeg Schiedam dus tienmaal zes punten aan het geheel bij. Toen omroepster Hannie Lips de ver tegenwoordigers in de steden opriep, heeft leider Rol de T.V.-schermen, van wege de strikte neutraliteit, omgedraaid schede, Apeldoorn, Lelystad, Bilthoven, en Hoorn lieten hun cijfers horen. Het was een nek- aan nek-raee tussen enkele concurrenten, maar Schiedam gaf De (in vallers) De Spelbrekers met hun liedje Katinka negentien punten en daardoor schoven de Spelbrekers definitief naar de eerste plaats. Dertien punten waren er voor ..Het is voorbij" met Joke van der Burg, tien punten voor „Zachtjes" met Conny van den Bosch, negen punten voor „Niets" met Gert Timmerman, zes punten voor „Carnaval" met Rita Corita, twee punten voor ..Heb je nog van die mooie oude grachten" met Ella Raya en het enkele punt voor ..Wees Zuinig op de wereld" met Pat Berry sloot de rij. AT ET gespannen aandacht volgen 1 de leden van de Schiedamse jury de resultaten van de uitslagen van het Nederlandse Songfestival. Mogelijk dat men in Hilversum gcdach' zal hebben dat de Schiedammers langza me of zwijgzame lieden zijn want de di recte telefoonverbinding die de mannen van de PTT zo keurig hadden aangelegd functioneerde 's middags wel maar '«avonds tot half negen niet. Het was de renberg. 5. E Meerman. 6. G. van der Schoor, 7. L. Ligthart. 8. W. Mak. 9. W. van Ravens, 10. L. C. Schneiders, 11. P. J. Stam. Hoewel het accent zal worden gelegd op de -totale gemeenschappelijke lijst, zal het zo zijn dat de heer W. Kok kandidaat kan zijn voor hete wethouderschap, hij is tevens lijstaanvoerder, en dat de heer Dominicus dan fractievoorzitter wordt. De samenstelling van de lijst is: 1- W. Kok, 2. Ir- K. J. J. Dominicus, 3. S- Kui per, 4. IV. van Schooneveld. 5. G. Wester veld, 6. ML Eijkenaar, 7. P. Brouwer, de achtste plaats fa voor en vertegenwoor diger van de SGP, de negende plaats ia voor de voorzitter van de Chr. Midden- standvereniging F. Sterenberg en 10. A- Sonneveld jr. Tijdens de vergadering van de a.r.- kiesverenigirg Nederland en Oranje heeft de heer A. Hoek dinsdagavond in het Geref. Jeugdhuis in. Schiedam een uiteenzetting gegeven over werk en betekenis van de provinciale staten. Hij liet daarbij zijn visie op deze arbeid horen, waarbij hij tevens vertelde welk werk er verricht wordt in dit college. Inmiddels is bekend geworden dat de afdeling Schiedam van de Staatkundig Gereformeerde Party voor de gezamen lijke üjst voor protestants Sehiodam de volgende kandidaten zal stellen: de heer J. MeyvogeL J. Huizer en lL-H."Knip- scheeer. Maandagavond wordt tijden» een. vergadering besloten wat de volgorde van de kandidaten zal zijn, het gaat hier dus primair om de naam van de kandidaat die als no. 8 in de üjst van protestants Schiedam voor de komende gemeente raadsverkiezingen zal worden ingevoegd. De achtste plaats mag zéker als een ver kiesbare plaats worden beschouwd in de ze gezamenlijke lijst De twee andere kan didaten uit het trio- zullen tussen de ver dere kandidaten van A.R- en CJrLU. op de lijst worden ingevoegd, maar het eer ste tiental op de lijst wordt gevormd door vjjf C.H.U.-ers, vïere A.R-kandi- daten en één vertegenwoordiger van de S.G.P. ER gaat weer een tentoonstelling Tond Rotterdam. De naam is „Stads beelden" en zij komt het eerst in Char- lois. Het onderwerp is ditmaal de beel dende kunst in de stad, monumenten dus, beelden ter verfraaiing, sierkunst- werken aan openbare en particuliere ge bouwen. Er komt veel fotomateriaal, ook van de ateliers, waar deze kunst werken. ontstaan, van de werkwijze en van het resultaat in de omgeving waar het is opgesteld. De tentoonstelling heeft in de eerste plaats een educatief karak ter. Enkele kleinere beeldhouwwerken worden eveneens opgesteld, wellicht ook enkele kleine copieën van in de stad opgestelde beeldhouwwerken. Aan deze tentoonstelling wordt ook een wedstrijd verbonden: leerlingen van de hoogste klasse van de lagere scholen, van de twee eerste klassen van het voortgezet onderwijs en ouderen kunnen meedoen. VOOR hoofdinspecteur M. W. van Zanten bestaan na vandaag geen „bijzondere wetten" meer. Nu hij met pensioen gaat en een andere hoofdin specteur hem opvolgt als chef van de afdeling Bijzondere Wetten in het hoofd bureau van politie, heeft hij er ambte lijk tenminste niets meer mee te ma ken! De heer Van Zanten, geboren en getogen Rotterdammer, gaat uit eigen vrije wil met pensioen. Twee jaar gele den. toen hij 55 jaar was mocht hij worden gepensioneerd; als hij over drie jaar zestig is, moet hij de po litie verlaten. Hoofdinspecteur van Zan ten heeft de middenweg gekozen. Woensdag legt hij zijn functie neer om donderdag een nieuwe baan. „die helemaal niets met de politie uitstaan de heeft", in het bedrijfsleven te begin nen. Ongeveer 32 jaar heeft de heer Van Zanten de gelederen van de Rotter damse politie versterkt: menselijker wijs gesproken heeft hij nog acht jaar voor de boeg, „maar als het kan nog iets langer", voordat hij voor de twee de maal met pensioen gaat. BIJNA tien jaar is hoofdinspecteur Van Zanten chef geweest van de af deling Bijzondere Wetten, bekend als de Drankwet-politie. omdat het toezicht op de naleving van de drankwet (in Rot terdam zijn 865 tap- en slijtvergunningen en ongeveer 600 verloven A en B uit gegeven) tot haar belangrijkste taak hoort. In die tien jaar hebben de Rot terdamse Horeca-bedrijven hem leren kennen als een humaan politieman, die ÏH? do.?" .maar de belangen van zijn klanten met uit het oog verliest De receptie, die de Horeca-bedrijven hern woensdagmiddag in het Rijnhotel aanbieden, is het bewijs van de waar- (lering die zij voor de scheidende hoofd- inspecteur hebben. Voordat de heer weüw- ren m 1952 met de bijzondere intonL/ ï1 er een paar te noemen; wetSL bioscoopwet. economische bereden politie! eR r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1