cni de Luxe 1962 vraagt van alle Schiedammers bijdrage UNIQUE Uitstekend concert van Rotterdams Blaastrio k -Sponfc* Bevolkingstotaal blijft langzaam stijgende Oude stad: vermoeide indruk m Voor geschenk zilveren vorstenpaar Langzaam trekken de mensen er weg Twee inbraken in kantoren SLAAPKAMER Motorrijder ernstig gewond Fluoridering in Vlaardingse raad aanvaard Werkende jeugd gaat praten V met muziek LEDEN COMITÉ HUWELIJK V.A.R.I. Rheumabestrijding In Stedelijk Museum te Schiedam kantoormachines Bromfietser gewond bij botsing VAN HEYST ejgeo brilmodeüen DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 VRIJDAG 2 MAART 1962 inclusief verwarming én defroster v.a Dealer voor de KRiMPENERWAARD: Krimpen a.d. IJsselrv. DUYVENDIjK's GARAGEBEDRIJVEN N.V. Hoek Prov.weg/Tiendweg - Tel. 01895-2220 OFFICIEEL AGENT VOOR ALLEN MEDEWERKING Vandaag en morgen en dagelijks EEN TON? ^VERLOVINGSRINGEN HOOGSTRAAT 88-90 - YLAARDINGE8 Advertentie Nu HET COMITÉ Huldeblijk Ken ink- Natuurlijk zal Schiedam een uitstekende lijk Paar gaat in Schiedam de indruk willen maken, daarom is deze werkzaamheden beginnen. Bonder- actle een 2aak vaa de Schele gemeen- dagavond om half vijf heeft de bur- ^ap;Hc,1 mogelijk' zijn meer ,.t„_ dan een ton m te zamelen als allen I m i l reeds nu gaan bezien hoe zij hun bij- stadhuis dit comité geïnstalleerd. Het dragen kunnen leveren, ligt inde bedoeling aat dit coinite bij Als eerste daad heeft het Comité de de burgerij, dus bij alle Schiedam- mogelijkheid opengesteld bij de Am- mers particulieren, bedrijven, scho len, verenigingen gelden kan inzame len ten bate van het geschenk dat aan Koningin Juliana en Prins Bern- hard ®al worden aangeboden bij de viering van het zilveren huwelijk van het vorstelijk paar. sterdamse Bank gelden te storten ten name van het Schiedamse. comité. Ook kan men de bijdragen per giro storten, dan ten name van de pen ningmeester van het Comité Hulde blijk Koninklijk Paar Schiedam Amsterdamse Bank girorekening nummer 5093. Advertentie «•(HMluatttMlHUMaH ■«••■■■•••••••Hf A U T O M O B I E L B E 0 R U F KMBIT Be directeur van de Amsterdamse Bank N.V. in Schiedam de heer J. A. van der Boomen is penningmeester van het plaatselijke comité. In de raadszaal van het stadhuis wa ren donderdagmiddag de leden van het comité bijeen. Helaas is het lid, de ac tieve heer G. Rosman ziek. Wel aan wezig waren voorzitter L. Kamp, pen ningmeester Van der Boomen, de als secretaris toegevoegde ambtenaar P. J. Drenth, en de leden W. G. J. Boer, J. H. F. van der Brugge, J. van de Griend, J. Heijer, N. van Loopik en M. Staat. De burgemeester meende dat de ge hele burgerij ervan overtuigd zal zijn dat Schiedam zal dienen mee te werken aan de actie om van onze erkentelijk heid ten opzichte van het vorstelijk paar te kunnen getuigen. Koningin Juliana en Prins Bernhard hebben hun. taken immer op lofwaar dige wijze vervuld. De moeilijkheid voor het Schiedamse comité is echter te bezien op welke wijze de gelden moeten worden ingezameld. Veel is af hankelijk van de goede medewerking van alle stadgenoten. Mogeliik dat een huis-aan-huiscollecte zal worden gehouden maar dan dienen zien vele honderden collectanten en medewer- kers te melden bij de secretaris P. J. Drenth, Stadhuis, Schiedam. Ook de - voorzitter L. Kamp heeft zich na de installatie van het comité in deze zin uitgesproken. Ongetwijfeld zullen ve len wiUen medewerken om zo de liefde voor het koningshuis te willen demon streren. Er zijn ook plannen om medio maart tot de verkoop van herinnerings tegels over te gaan. Het comité gaat di verse denkbeelden nu uitwerken. Ter on dersteuning van deze actie is ook een Comité van Aanbeveling gevormd uit notabelen, samengesteld. DE leden van het Comité van aanbeveling voor het natio-. naai geschenk aan Koningin en Prins bij hun zilveren huwelijks feest, onder voorzitterschap van de Burgemeester, mr. ,T. W. Peek zijn: G. J. van Amerongen, Voorz. Ned. Onderwijzers Verg. A. F. J. L. v. d. Boog Deken van Schiedam. C. H. Buschmann Voorz. Kamer van Koophandel en Fabrieken, Vlaardingen. mr. P. B. Cos. Kantonrechter Sehiedam. R. J. S. Goettsch Voorz. Schied. Jeugdraad. A. J. Houtsma Voorz. R. K. Onderwijzers Verg.. A. de Jong voorz. S.B.L.O., K. Kra mer Freher Voorz. Kon. Midden stands Bond, C. Meijer Voorz. K.A.B., ds. J. Nawijn Voorz. Pre dikantenconvent. A. M. Schoof Voorz. R. K. Middenstandsbond, P. J. Stam Voorz. Chr. Besturen Bond, F. Sterenberg Voorz. Chr. Middenstands Verg.. Mw. M. A. C. Taverne-van Campen Presi dente Centr. Vrouwen Comité. A. M. v. d. Wel Voorz. N.V.V.-Be stuurders Bond. ir. B. Wilton Voorz. Dep. Schiedam v.d. Ned. Mij. van Handel en Niiverheid. F. A. de Wolff Voorz. Schied. Ge meenschap. (Advertentie) GARAGE STflTIONSSTR.III TEL 2175 - VLflHRÖiNGEH In de maand februari werd voor 160.000 gulden xneer ingelegd bij de Rijkspostspaarbank te Schiedam dan uitbetaald. In 2403 handelingen werd 379.935,74 ingelegd en in 739 hande lingen werd 218.197,82 uitbetaald. Van oudsher is de rheuma een gesel voor ons volk. Laten wij in deze tijden van weivaart de strijd daartegen voeren om ons te vrij waren tegen een herleving van deze slopende ziekte. Uw steun is daarbij een extra wapen! De collecte van a.s. zaterdag voor de rheuma-bestrijding be veel ik gaarne bij U aan. De burgemeester van Schiedam, mr. J, W. Beek T\E burgemeester heeft het startschot gelost. Op deze pagina leest u de klank van het schot van Schiedams eerste burger, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat we alleen maar lezen, wat mr. Peek ten opzichte van de actie voor het nationale geschenk aan het Vorstelijk Paar tracht te doen. Wij allen namelijk zijn bij deze actie betrokken.' Voor ons allen heeft het startschot geklonken. Het zou zo mooi zijn als Schiedam bij deze nationale actie relatief bij de eersten behoorde. Dat kan best. Als alle verenigingen, scholen, bedrijvenmiddenstanders zich eens bezinnen op welke wijze zij deze actie zullen, willen en kunnen steunen dan zal het zeker wel gaan. Hei moetmogelijk zijn dat op groot scheepse wijze wordt medegewerkt aan de inzamelingen. Het centrale contactadres voor deze actie is de se cretaris van het plaatselijke comité de heer P. J. Drenth, ambtenaar bij het Kabinet van de Burgemeester, stad huis, Grote Markttelefoon 69051. J"JE Schiedammers kunnen nu al al- lerlei dingen gaan doen. Ze kun nen direct naaf de Amsterdamse Bank gaan én daar hun bijdragen storten. 2e kunnen stortingen doen op het gi ronummer van deze bank ten name van de penningmeester van het p'aat- De Rank: Toneelgroep Hervormd Kethel, opvoering „De Surprise" ten bate van orgelfonds, 20. Irene: Aqua Fauna, Lezing en ver gadering, 20. Voetbal: Sportpark Harga HBSS— Monster 16.15: GTB—Egelantier Boys 16.15. De Rank: Toneel voor Orgelfonds, Herv. Toneelgroep speelt „De Surprise 20- - -> Chr. Sociale Belangen: Jeugdwerk Herv. Kerk, Bijeenkomst, 20. Irene: Jongensclub Gideon, Jaarfeest. Sportcentrum Hulsker: Judowedstrij- den 19. Beatrix: Reisver. Schiezicht, Feest avond, 20. _j Volksgebouw; Amicitia, Toneelavond, "20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 5! (b.g.g. 30037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23. tel. «5451 «alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. teief. 115588). Belangrijke telefoonnummer Brand alarm 69123 Politiealarm 64668: G.G. Cfi G D. waarschuwing 69290. Sted. Museum: Tentoonstellingen Vic Gen tils, Jan Sierhuis en geb. Kunsten Federatie. selijk comité. Ze kunnen zich in ver gaderingen beraden hoe zij met hun clubs, groepen, instellingen zullen me dewerken aan de acties. Goed, er komt een huis-aan-huis-buscollecte, zodai iedereen een kansje krijgt een bedrag bij te dragen, maar zulk een collecte levert niet voldoende op. Dat begrijpt men welhet huis aan huis langs de deuren wandelen moet door honderden medewerkers worden ge daan, ze komen misschien niet overal of misschien niet lang genoeg en daar door zullen niet alle tachtigduizend Schiedammers voldoende bij de actie betrokken zijn. Daarom hoopt het plaatselijk comité dat scholen, vereni gingen, bedrijven spontaan tot mede werking zullen overgaan. Ook de tijd van de leden van het comité (het is nu eenmaal een vorm van liefhebbe rij-werk) is beperkt en daarom kan men onmogelijk verwachten en blijven wachten op verzoeken, of bezoeken van de tien comitéleden. TJONDERDDUIZEND gulden zou een mooi streefbedrag kunnen zijn, een grotere bijdrage is nog mooier, maar een ton van Schiedam is toch al een goede prestatie. Dat kan als de Ondernemingsraden, de bedrijfsver enigingen nu bijvoorbeeld in samen werking met de directies besluiten om tijdens de loonbetalingen bijdragen te vragen van de werknemers. De be drijfsleidingen zouden dan met hun bijdragen de totalen mooi kunnen af ronden. Schoolbesturen, leerkrachten kunnen zich met verzoekjes tot de ouders van de leerlingen wenden zodat ook de jonge Schiedammers aan de adtie zullen meewerken. Verenigings besturen hebben in deze actie onge twijfeld ook een taak zoals midden standers mogelijk met eigen ideeën kunnen meewerken. Alle stortingen dienen te komen bij de Amsterdam se Bank Gerrit Verboonstraat 15. Er is wei haast bij want het totale bedrag dient ever enkele weken aan het Na tionale Comité te worden afgedragen. Dan moet Schiedam met trots kunnen horen dat onze stad de meest voor beeldige bijdrage van trouw aan het Vorstenhuis heeft geleverd. Inlichtin gen over deze acties kan men ver krijgen bij secretaris P. J. Drenth, te lefoon 69051 en penningmeester J. A. van der Boomen, telefoon 69109. Advertentie HET ROTTERDAMS Blaastrio wordt gevormd door uitstekende musici, want de hoboist Peter Schen kels, de klarinettist Herman Wester en de fagotti si Ab Schlebaum beheer sen hun instrument in technisch op zicht voortreffelijk en beschikken daarbij over een muzikaliteit, die hen in staat stelt kamermuziekwerken ook stilistisch een waardevolle ver tolking te geven. De musiceertrant van het ensemble kwam dan ook terstond al bijzonder tot zijn recht in Mozarts Divertimento K.V. 388, dat het concert, donderdagavond gegeven in het Stedelijk Museum te Schiedam aantrekkelijk opende. Dit kan, wat de uitvoering ervan betreft, ook worden gezegd van het na de pauze ge speelde Divertimento van de Salzburgse meester, dat het programma moest aan vullen, omdat het orgel van de aula, waarop Adöie de Jong enige werken (Van een onzer verslaggevers) Ingebroken is in het bedrijf van de firma P. J, Kokker aan de 's-Grave- landseweg in Schiedam. De dieven heb ben een raam van het kantoor gefor ceerd. Daarna hebben ze een stalen bu reau opengebroken en vervolgens heb ben zij het slot van een geldkistje ge forceerd. De buit bedroeg J 45 en enige kvvitantiezegels. Uit het kantoor van de firma Azinol aan de Jan van Riebeeckweg 12 zijn drie antieke delftsblauwe bordjes ge stolen, Ook hier is een raam geforceerd aan de voorzijde van het'kantoor. Daar na is er een deur opengebroken. zou ten gehore brengen, plotseling onbe speelbaar was geworden. Verder kreeg men op deze avond wer- ken van hedendaagse componisten te horen, eveneens van een diverterend ge halte; de combinatie hobo, clarinet en fagot leent zich daarvoor dan ook wel zeer bijzonder. Een sterk geconcipieerd werk in dit genre bleek he; trio van Jacques Ibert te zijn. Deze muziek kenmerkte zich door een zeer evenwichtig klankidioom en puntige sprankelende inventies, daarbij elk instrument in de gelegen heid stellende, zijn karakteristieke ei genschappen geheel tot ontplooiing te brengen. De spelers maakler. daarvan dan ook een boeiend gebruik. Compositorisch minder belangwek kend. doch overigens vlot en aange naam klinkend geschreven stukken ble ken de trio's respectievelijk van Erwin Schulhoff en Darius Milhaud te zijn. Vooral laatstgenoemde componist, die vele werken schreef in een bijna onverstaanbaar bi-tonaal klankidioom, liet in deze compositie een milde har moniek en een soms zelfs dartele me- lodiek horen. De uitvoering van deze werken stond eveneens op een uitermate prij zenswaardig peil. H. VAN-BORN. Advertentie -L_LJiL J—i_jIL WIJ etaferen een zeer attractieve UITVOERING: teakhout op stalen anthracietkleurige voet, stoelen met gestoffeerde zitting en teak rug, •k Een kamer die qua vormgeving en ém jv kwaliteit aan de hoogste normen voldoet f jflH m Ook leverbaar in lite-jumesux, 2 persoons „NEERtAflOS GROOTSTE SPECIAALHUIS OP SLAAPG EB ie O" ftvQ (Van een onzer verslaggevers) Ernstig gewond is de 20-jarige W. A. Breddels uit de Groeneïaan 7 in Schie dam donderdagmorgen om zeven uur bij een botsing voor de uitrit van de schdfepswerf Wilton-Feyenoord op de Vlaardingsedijk op liet wegdek gevallen. Hij is met een schedelbasisfractuur naar het Schiedamse Gemeenteziekenhuis ver voerd. Eerst volgende week zal een gedegen onderzoek naar de kwetsuren mogelijk zijn. De heer Breddels botste met zijn motorrijwiel tegen een auto, bestuurd door de kantoorbediende J. O. op, toen de heer O. bij het verlaten van de scheepswerf Wilton-Feyenoord de uitrit niet vrij liet. De heer Breddels droeg geen valhelm. Beide voertuigen zijn licht beschadigd. Morgen kunt U kiezen uit honderden paren heren-ankiets voor een prijs, die bijna voor oorlogs aandoet. Mousse Nylon Ankiets, die altijd passen en die U nooit hoeft te stoppen. Morgen begint de verkoop van een hele fabrieks - voorraad Mousse Nylon herenanklets, nu voor bijna de helft van de normale prijs, per paar voor nog géén tachtig cent. 9 De reclameschilder D. J. Bos in Schiedam deed aangifte van vermis sing van twee antieke geweren, zoge naamde voorladers, die uit zijn ate lier op een zolderverdieping aan de Lange Haven zijn weggenomen. C Ds Schiedamse mejuffrouw C. K. deed aangifte van vermissing van haar bromfiets die niet op slot in de Lange Nieuwstraat heeft gestaan. (Advertentie) RUYS (Van een onzer verslaggevers) HET bevolkingstotaal van Schiedam stijgt zeer langzaam. In januari is het totaal gestegen van 80.756 tot 80.785 Inwoners. Schiedam telde per 31 janua ri 40.007 mannen en 40.778 vrouwen. In januari werden 87 jongens en 62 meis jes geboren, 26 vrouwen en. 26 mannen overleden, in de stad vestigden zich 95 vrouwen en 101 mannen en uit de stad vertrokken 123 mannen en 141 vrouwen. Het geboorteoverschot bedraagt 97 per sonen, het vestigingstekort is 68 per sonen, een vermeerdering van 29* in woners. Beneden de leeftijd van een jaar over leed een kind. in de leeftijd van 14 jaar twee kinderen, in de leeftijd van 5059 jaar overleden vijf stadgeno ten, acht Schiedammers waren in de leeftijd van 6069 jaar, vijftien stad genoten waren van 70—79 jaar en achttien Schiedammers overleden in de leeftijd ouder dan tachtig jaar. Er traden 27 Schiedammers in het hu welijk 'in januari, vijf echtscheidingen werden uitgesproken. Binnen, de ge meente verhuisden 104 gezinnen met in totaal 409 personen. Op de Overschieseweg te Rotterdam tussen de Hoge Brug en de Vlaarding- weg is de 42-jarige onderbaas J. F. W. Dröge uit Schiedam met zijn brommer tegen een Volkswagen-bestelauto ge botst. De heer Dröge kreeg een hoofd wond en werd naar het Schiedamse gemeenteziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelwagen is na de botsing doorgereden. De politie van het bureau Marconiplein (tel. 35970) verzoekt hem zich met haar in ver binding te stellen. „Haar andere man" is de titel van het toneelstuk dat de toneelgroep van de Technische Bedrijven in Schie dam dinsdagavond voor de leden van de afdeling Schiedam van de Ne derlandse Bond van Oud-Strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis zal opvoeren in Musis Sacrum. Het or- kest „De Optimisten" zal onder lei ding van de heer J. _P. van Biezen muzikale medewerking verlenen. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij Mousse Nylon herenan klets, in verschillende dessins, nu per paar voor M Per dient niet meer dan 2 paar. (Van een onzer verslaggevers) De kwestie fluoridering van. het drink water heeft donderdagavond een twee uur durende discussie veroorzaakt in de Vlaardingse gemeenteraad. Mét 19 te gen 13 stemmen werd uiteindelijk uit gesproken dat de raad geen bezwaren heeft tegen de voorgenomen verhoging van het fluoridegehalte tot maximaal 1 mg per liter. Tegen stemden de frac ties der ARP en CHU, één KVP-er en twee WD-ers. Deze zaak was op de agenda gekomen omlat de heer .P. M. Maat, inwoner van Vlaardingen, zich met een bezwaarschrift tot de raad had gericht. Voordat de raad deze uitspraak deed was een motie verworpen met de zelfde stemmenverhouding afkomstig van een AR-raadslid .en méde-onderte kend door een CHU-vertegenwoordiger, een KVP-er en een WD-er. Die-motie hield ia dat de raad „onvoldoende overtuigd was van de noodzaak dé per soonlijke vrijheid en verantwoordelijk heid der burgers door fluoridering van het drinkwater aan te tasten en om die reden de bezwaarde en ook de raad van Rotterdam te berichten dat hij zich niet met de fluoridering kaa vereni gen". De vele bezwaren, die werden ge opperd, raakten voornamelijk de ethi sche zijde van het probleem. De oppo nenten vonden het niet juist dat.de raad eerst met deze zaak werd geconfron teerd door net bezwaarschrift. Meo sprak van een „dwangmatig gebruik" dat de bewoners wordt opgelegd... Ook het beleid van B en W. van Rotter dam wekte teleurstelling. Namens B. ien W. werd- o.a. aangevoerd dat aan B._ en W, van Rotterdam slechts de principiële instemming is meegedeeld en dat niet .is aangetoond dat de fluori dering de 'gezondheid schade zou'kun nen toebrengen. Het „praten met muziek" wordt van avond. vrijdag, onder leiding vaa de voorzitter van Werkende Jeugd, de-heer ,va2 Rii' in gebouw Christelijk So- g'aie Belangen aan de Lange Haven in Schiedam ter discussie gesteld. Drie muziekstukken zullen ten gehore woraen. gebracht en daarna kunnen de belangstellende jqngeren discussiëren 2vfr,onderwerpen: waar luister je net hèfst naar. waarvan is de keus af- nankelijk, moeten we altijd ernstig 'zijn als we luisteren, moeten we er iets van weten om te kunnen luisteren, mo gen we analyseren als we luisteren en noe staat het met onze eigen mening als we luisteren. s In deze vragen komt het woord znü- ,n'et v°°r omdat de heer P. van Kij het gesprek primair wil doen hon den om de jeugd te leren discussiëren over hedendaagse problemen. De mu- ziek is daartoe de gemakkelijke aan- leiding._ Ten gehore wordt gebracht mo- zS?e Jazz- populaire en klassieke rmf- Aan het eind van de discussie zal ge- wezen worden op de betekenis van het gesprek en de eigen mening ge- op BÜbel- Na. de pauze zal mejuffrouw T Landman een tekenesta fette leiden leder zal in gen gr0ep met tekenen voorwerpen, steden, be gripper. overbrengen in de eigen groen 5n lte?5 dat het eerst gereed is mei rw.3,^ea' heeft gewonnen, op 16 maart houdt Werkende Jeugd weer een bijeenkomst. Het onderwerp In de Pauze wordt aan dacht geschonken aan de actie 10 x 10, (Advertentie.) m. OUD-S CHIED AAI maakt op tal van plaatsen een zeer oude, beter gezegd vermoeide indruk. L>? huizen staan wat slordig tegen elkaar aan, de aankleding van de straatjes is ook weinig verzorgd. Ook het wegdek van de straatjes Is na venant van slechte kwaliteit. Vele van deze huisjes zijn of worden dan ook al verlaten. De inwoners gaan naar de nieuwe wij ken, maar dat is niet altijd een ge makkelijke opgave want de verhuizing brengt hoge kosten met zich. Nieuw meubilair, nie.uwe stoffering, vitrage enz. enz. moet worden aangekocht, dat is dikwijls een onoverkomelijke zaak en daarom blijft men nog huizen in de woninkjes uit vroeger tijd. Toch is de trek naar Nieuwland al groot want deze foto toont een straatje mei vrijwel verlaten huizen. Deuren en ramen zijn dicht gespijkerd. De huis jes wachten op de slopers. Zo komer er gaten in de wijken, dat is al goed te zien als men de korte verbindings weg (louter voor voetgangers) neemt van Oude Kerkhof langs Bagijnhof door dit straatje door het poortje van de Gedempte Baanslocrt naar de smalle Grofbaan waarna men dan plots in hei centrum van Schiedam te voorschijn kan komen. Vooral aan de zijde van de Nieuwe Buurt zijn al tientallen hulzen verdwenen Ook van het historische Bagijnhof is niet veel meer over. P otterdam krijgt binnenkort voor de -*<-tweede keer binnen drie maanden een informeel bezoek van een Aaneri- kaans vlooteskad'er. Van 15 tot en met Ai maart namelijk, een week dus, zul ten de schepen van de taskgroup 81/9 een onderdeel van de Amerikaanse vloot in. het oostelijk deel van de Atlan- m a ?-an' "^Plaats kiezen in de Maasstad- Het eskader is uitgebreider aan de groep die omstreeks Kerstmis ?e? bezoek bracht aan Rotterdam. Het belangrijkste onderdeel is opnieuw een. vliegkampserhip*de Wasp, waarvan de kiel werd gelegd op 18 maart 1942 Tijdens zijn verblijf in Rotterdam zal v,LuÜ raarcL vv'orden hereto ebt. - Verder maken acht toroeciobootjagers het oliebevoorradingsschip Salamonié en de onderzeeboot Bang een zuster- de Nederlandse onderzee- boten Walrus en Zeeleeuw- öteel uit GS'':3d?r' 411 officieren w- m,aPschappen dienen. De Wasp ®Piaats op de nieuwe Maas, op dezelfde plaats waar anders de Karei Doorman ligt. de torpedobootjagers en cte onderzeeboot gaan naar de Park- isade en bet oliebevoorradingssch'o naar het Botlek-gebied. De Wasp zal wL maart ais eerste om half tien de Nieuwe Waterweg binnenvaren. Bii Hoek van 1 'and worden de gebruike lijke salmi .ovaoters gewisseld. Twee uur later meert het schip, dat onder commanab staat van kapitein ter zee V\. F. Brewe, af op de Nieuwe Maas. WESTHAVENKADE 26 - TEL. 34X0 VLAARDINGEN 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1