B W. Vlaardingendiep teleurgesteld Voorstel verhoging van krediet ingetrokken Boussacstoffen geven zonnige stemming fhiefWl), Chr. detailvakschool in Vlaardingen nodig Vlaardingen ontsteekt vuurwerk op 30 april kroniek Rotterdamse =3 Zeer felle kritiek op beleid college Interessante show Bracco Zwemn}ers naar jeugdkampen KNSB in t Harde Zwaluwen voor moeilijke strijd BLO-school krijgt nieuw gebouw Uil verf vort de vakma Nu reeds genoeg belangstelling D' Voorstellingen met Olympische film Medische diensten F „DE KROON''! „1VERFCENTRUM" DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 ZATERDAG 3 MAART 1962 J Nog minder Straf punt.... Geschorst VIRGINIA 20 Stuks ft. Vrije loop Dringend? Bruggen Modelschool Incident Vandaag en maandag en dagelijks KELTON PLEET EENDRAGHTSTR. 2$ HOOGSTRAAT 4 8 TEL'2755 TEL. 4153 (Van een van onze verslaggevers! DURGEMEESTER en wethouders van Vlaardingen hebben gister avond hun voorste] tot het verlenen van een aanvullend krediet van 214.000 voor de afbouw van het raadhuis teruggenomen, diep teleur- gesteld door een motie die was inge- diend door drs. H. P. M. van der Drift (KVP>, waarmee deze als uiting van de ongerustheid van zijn fractie over het door het college ge voerde beleid, voorgesteld had het te verstrekken krediet met één gul den te verlagen. De kritiek op het voorstel van de raadsleden was in. tweede instantie nog aanzienlijk ernstiger dan donder dagavond. Weer was het de heer D Niemantsverdriet (CHU) die het eerst het woord kreeg en daarbij zijn te leurstelling erover uitsprak dat noch de burgemeester, noch de wethouder T. de Bruyn hem donderdagavond be vredigende antwoorden hadden gege ven. „Het enige antwoord dat ik kreeg was het gepraat van de burge meester over het feit dat van gras duinen van een architect geen sprake geweest is", aldus de heer Niemants verdriet. De heer E. P. van der Veen (CHU) bestreed wethouder De Bruijn dat de evolutie van gedachten aanleiding noodzakelijke, kredietverhoging zou A n knno P r» de zijn geweest (VVD) zei. na de beantwoording van het college te hebben aangehoord nog nunder waardering te kunnen opbren gen voor het gevoerde beleid. „Wanneer de functie van de raad al leen maar een jaknikken wordt, dan be dank ik liever voor het lidmaatschap". Drs. Van der Drift zei in de beantwoor ding var. het college opmerkingen te hebben gehoord die aan despotisme doen denken. Hij weester op dat naar zijn mening de raad herhaaldelijk voor voldongen feiten gesteld wordt wanneer het om het verhogen van kredieten gaat. De heer Van der Drift was zich be wust van de ernstige gevolgen voor het college wanneer dit voorstel zou wor den verworpen. Voor die consequentie willen wij u niet stellen; wij kunnen daarom slechts scherpe kritiek laten boren en willen als blijk van onze onge- rustheid een amendement indienen om het door u voorgestelde bedrag met 1 te verlagen, aldus de heer Van der Drift. De heer B. van Viegen (AR), die evenals de heren G. Dorsman (VVD) en E. P. van der Veen (CHU) het amandement mede ondertekend had. stelde dat deze handeling gezien moei worden als een strafpunt voor de over treding van de spelregels. (Advertentie) Chief Whip gen de architect met opgave van cijfers op 13 februari B. en W. op 14 februari de zaak behandeld hebben voorbereid I om de raad zo snel mogelijk niet de gewijzigde omstandigheden te kunnen confronteren, niet wetende dat dit op een dergelijke wijze zou worden tege-' moetgetreden. j Het college heeft nu besloten, zo i vervolgde mr. Heusdens, zijn voor stel terug te nemen en deze zaak i eerst opnieuw met de architect tc bespreken. Daarna zal dit punt zo spoedig mogelijk opnieuw in de raad worden gebracht. en de heer G. Dorsman'den Op dat moment schorste burgemeester mr. J. Heusdens de vergadering om het college gelegenheid te geven zich te beraden. Na 70 minuten, werd de vergadering heropend en deelde de de burgemeester namens het college mee dat B, en W. door de motie diep teleurgesteld zijn. Hij bracht in herinnering dat reeds op 1 juli 1961 de raad na afloop van de openbare vergadering is meegedeeld dat het aanvullend krediet vermoede lijk met 59.000 zou worden overschre- en dat, na de laatste mededelin- (Vau een onzer verslaggeefsters) 7"iS mannequins uit het zuidelijker en dus warmer gelegen f rankrijk brachten de Vlaardingse da mes die donderdagmiddag naar de zaal Harmonie waren gekomen, in een uitermate zonnige stemming. Zij hadden namelijk de stoffen met zich meegebracht die hun landgenoot Bous- sac voor de komende zomer ontwierp. Zo lieten zij ons zien dat naast de bekende „boussacs" er ook dit sei zoen weer heel wat nieuwe kwalitei ten verkrijgbaar rijn bij de firma Bracco, die deze show in Vlaardingen bracht. Bepaalde steeds terugkerende kleuren zagen we niet zozeer; de ont werper houdt van meerkleurige, vaak donkeredessins, mep oplichtende, helkleurige vlakken in rood, oranje of gifgroen. Het eerste nieuwigheidje wat de stof betreft zo vertelde ons ladyspea ker mevrouw Ans van Brandenberg j was een kortlussige badstof, waar- mee men dus niet overal aan blijft haken; dit materiaal is 'hierdoor voor veel meer doeleinden geschikt, o.a. voor pantalons. Bijzondere aandacht was vervolgens be steed aan de sportieve stoffen, dus aan de wat 'Zwaardere, linnenachtige kwaliteiten, die vooral goed dienst kunnen doen als materiaal voor vrije- tijdskleding. Voor overdag had men prachtige, ab stracte dessins gekozen, era ook wel VT.AA KDINGËN. Getrouwd. Saciiarias van Hoogteijltngen, 38 j en Petronella Bra- venboer, 21 j; Pieter Slootweg 23 J en Hen- drika Johanna WilhelminS Oosterbcrg 19 j: Pieter Gerardus de Berg 32 en Janna Otto- lina Roelanda Wildschut 25 j; Siraon Quak 34 j en Elizabeth Simons 30 j; Pieter Boogaard 21 j en Ada Arendje Paula Hendiiksen 18 j; Cornells Meijer, 27 j en Martha Spies 27 j; Wijnand Beider 58 j en Antonia Anna' Geer- truida van Haaien 48 j. Geboren: Johanna d v L. C. Rietdijk en A M. van der Ham, Oosterdwarsstr. ,33; Fred- dy z v L. C. Rietdijk en A. M. van der Ham Oosterdwarsstr. 33; Rita Mijnle Ada d v J. Kleijwegt en M. Rozéboom Schoutstraat 19; Andries Adxianus'z v C-~van der Ende en J. Diepstraten, Einthovenstr. 30; Abraham z v M. Bot en M. J. Blenk Callenburgstraat 77; Jenny d v A. van der Krans en K. W. Je- kek Maassluis; Gustaaf Eric z v W. de ge en A. Hekman Insulindestraat 88; Sijaard Aulce z v E; van der Veen en N. Pols, Schie- damseweg 106; Johanna d v P. Kooning en G, Wtjker Sweelinekstr. 6; Dirkje Hillegon- da d v J. van Eijk en J. M. Wots Da Casta straat 14; Janneke Maaike d v E. W. Hogen- kamp en M. Hoekstra Petuntastraat 14 B; Jan Chris tiaar, z v H. Horfensius en J. Smits Bre- derostraat 23; Wynand Ferdinand z v L. C. van Oudenaarden en K. Kuijvenhoven Mozart- laan 43.. Overleden: Maartje de Zeeuw 71 j echtg v. J. van der Mark Maxkgraaflaan 71; Hele na van der Velden 73 j echtg. v. J. van del Vlies Brederostr. 67. HOEK V. BOLLAND. Geboren; Petra W dr van B Pellegrom en N Stolse; Vreuwkje dr van P Baljeu en D Benard; Petronella dr van P Boon en J J W Korfmaker: Neeltje A dr van P van Oosten en R Groenheide. Getrouwd: G Bernard 19 en A E Vermeu len 19 jaar; G J1 Geers 25 en G Mostert 22 jaar. Ondertrouwd: L Sterrenburg 19 cn E H Pik '17 jaar; W Spapé 22 en J Verheul 20 jaar. Overleden: J Oprei 77 jaar; M Kardol- van den Ende 90 jaar. MAASSLUIS. Geboren: Maria Gertrudis, dr v P de Heer en A H Voorham: Antonius Petrus Maria, zon v G P M Smeete en W M v Leeuwen; Hendrika Franoina Elizabeth, dr v H van Beest en J A Struijs. Getrouwd: G C P van den Heuvel en C A Dijkxhoorn: G C Bentvelzer. en Hi M Mor- cus: C A ïfijssen en P J M Zwaard; K 't Hart en J A Cats; A Priester en W Verbrugge. Overleden: Johanna Broekhart. echtgenote van B Parre, oud 46 jaren; Rebecca wi'.s- sohut, weduwe van J Tuiloo. oud 89 jaren; Dirk Luijendljk, wedr van M Montenij. oud 81 jaren. MAASLAND Geboren: Johanna Wiihel- mtna Maria d van Adrtanus Cornells van der Drift en Johanna Liduina Knijnenburg, Westgaag 12a. SCHIEDAM. Getrouwd: J. Bergers. 27 jr. en A. de Ridder. 23 jr; K. C, van Os. 32 Jr. en J. A. Bijl, 26 jr; C. S. van der Helm. 40 jr. en J. H. E. van Kampen. 38 jr; C. A. Mouwens, 25 jr. en J. Huijsmans, 25 jr: H. D. M. Geul, 40 jr. en W, J. Kloos terman. 22 jr; K. Saas. 24 jr. en L. A. Hopp- steta, IS jr. Ondertrouwd: J. de Boer, 43 jr. en J. T. van der Wetjden, 39 jr; G. Buijs, 26 Jr. en P. M. Verspeek. 22 jr; J. Koning, 22 jr. en A J, M. van Hees. 21 jr: B. C. de Lange. 22 jr. en N. Bos, 16 Ir; G. H. Schaeffer. 2i jr. en C. L. van Seiers. 21 jr: L. Schippers. 30 jr. en C, L. Alblas, 37 jr: A. W.M van der Tas. 23 jr. en P. C. van Dijk. 19 jr; J. W. Zwiep, 23 jr. en J. C. de Vlieger. 24 Jr. Geboren: Judith d. v. A. van der Zande en J. van Mastrigt: Adrianus z. v, P. vas Heest en A. Kerdel. Overladen: T. Bloeming, 33 jn J- B. Tim- ttwrman„*52 tr. (Van een onzer verslaggevers) Dm Koninklijke Nederlandse Zwem Bond 'heeft in 1961 een proef genomen met een kamp voor jeugdige K.N.Z.B.-j leden. Deze proefneming kon zonder meer geslaagd worden genoemd daarom zullen er ook' dit jaar twee jeugdkampen worden georganiseerd, en wei: naar 't Harde, waar jongens en meisjes van 15 t.e.m. 18 jaar van 28 juli tot 4 aug. a.s. terecht kunnen en naar Kaatsheuvel, waar meisjes en jongejas van 11 t.e.m. 15 jaar van 4 tot 11. augustus worden verwacht. Ieder lid van de Vlaardingse Zwem- club V.Z.C. is automatisch lid van de K.N.Z.B. hetgeen inhoudt, dat de le den van V.Z.C. aan deze kampweken kunnen deelnemen en wel voor ongeveer 55 jeugdige leden. De K.N.Z.B. heeft terecht gesteld dat: „Wie het eerst komt, het eerst maalt" en dit houdt in, dat cïeeinemers(sters) zich tot uiterlijk lo maart a.s. schrifteelijk kunnen opge ven aan het secretariaat van V.Z.C. Zij worden er op attent gemaakt, dat bij de aanmelding, een verklaring van de ouders moet worden afgegeven, waarop staat vermeld, dat tegen deel name aan het kamp ('t Harde of Kaats- heeuvel), geen bezwaar bestaat. Indien de aanmelding door de KNZB wordt ge- accepteeerd, zal een garantiebedrag van 10.moeten worden betaald. De loting voor de Z.ït.O.-beker heeft inmiddels plaatsgevonden en leverde voor de le V.Z.C.-zeventallen de vol gende (eventuele) wedstrijden op: Dames: A. le ronde; WIK 1—VZC 1 (vrijdag 9 maart); B. 2e ronde: veren, Shell 1winnaar A; C. 3e ronde: win naar Bverm. RZPC 1; D. finale: win naar Cverm. ODZ 1. Heren; le ronde VZC vrijgesteld; A. 2e ronde: verm. Shell 1VZC 1; B. 3e ron de; verm. Hermandadwinnaar A; C. 4e ronde: winnaar Bverm. „R" I: D. finale: winnaar Cverm. SVH of RZC 1. (Van een medewerker) Zwaluwen zal zaterdag aan de Ke en thelweS in Vlaardingen de strijd aan binden tegen Kozakken Boys, dat verleden week met liefst 8—1 over „Spijkenisse", een der andere degrada tiekandidaten, zegevierde. Het team van de Werkendammers bLeef daardoor met slechts één punt achter de leiders, een serieuze gegadigde voor de kampioens titel. Om hun kans te behouden mogen de Boys evenwel in Vlaardingen geen mis stap doen. Wil daarentegen de laatste strohalm voor Zwaluwen niet afbreken, dan dienen de Vlaardingers persé te winnen. Dat zou tevens een revanche beteke nen voor de indertijd in Werkendam ge leden (onverdiende) 21 nederlaag, maar eerlijk gezegd lijkt ons dit een te zware opgave voor de Vogels. Vanaf de ze week beginnen de KNVB-wedstrijden weer om 16.15 uur. Voor Zwaluwen 3 is de uitwedstrijd tegen Capelle 2 ingelast. Het derde houdt de race prachtig vol en zal ook in Capelle a.d. IJssel wel weer flink van zich afbijten (Van een onzer verslaggevers) E gemeenteraad van Vlaardingen heeft vrijdagavond de oprichting en instandhouding van een christelijke de- tailhandelsvakschool in Vlaardingen no dig verklaard. Hoewel het desbetreffende voorstel slechts een enkele bedenking van het socialistische raadslid H. van Munster ontmoette, kostte de behandeling van dit agendapunt veel tijd. Op uitvoerige wijze heeft de heer J, Ligthart (CHU) van zijn verheuging over het voorstel blijk gegeven. Hij wees daarbij op de bemoeiingen van de Vlaardingse Middenstandscentrale en de landelijke Middenstandsbonden die aan het plan voor een christelijke detailhandelsvakschool te Vlaardingen hun akkoord hebben verleend. Als een van de eisen voor een vakop leiding voor de middenstanders noemde de heer Ligthart de stormachtige ont wikkeling in de detailhandel. De heer Van Munster vroeg zich af of er vol doende ouders zullen zijn die dit soort VA.N een kortlussige badstof waarmee men dus niet overal aan blijft haken dit kleurige stranden- semble, bestaande uit strakke panta lon en cape-achtig, met fleurig fran je afgezet, jakje, getoond op de show van Bracco in Vlaardingen. strepen en ruiten, die men verwerkt hei tot uiterst eenvoudige modelle tjes: veel trois-pièces meestal in combinatie met een uni-kwaliteit, wel ke laatste collectie in kleur volkomen ls afgestemd op de meerkleurige ont werpen met óf strakke óf heel wij de rokken; japonnetjes met iets ver laagde tailles, 'blousende lijfjes en cravates om de hals. Deze iautste ragen we trouwens op bijzonder veel creaties, in alle mogelijke variaties. Maar de allermooiste, soepelste stoffen bewaarde Boussac voor 's avonds: lichtgewicht kwaliteiten, met 'name voile en crêpe. In de ontwerpen hier van hebben de couturiers hun grote fantasie de vrije loop gelaten: draperieën (daar vraagt dit sport stof fen ook om), vlinderachtige bolero's, ingewikkeld aangeknipte stola's bij strakke avondtoiletten, diagonale lij nen, avondjaponnen die varr voor kort zijn en aan de achterzijde een lange sleep hébben, en al dit fraais meestal eerst verborgen onder enorme cape achtige avondmantels in bijpassende tinten. En toch kwam ook in deze laatste sprankelende modellen de superieure katoen, die ook hier in Nederland een begrip is, volledig tot haar recht. In Rotterdam is enige tijd geleden voor de schooljeugd vertoond de kleuren film Olympische Spelen 1960, vervaar digd in opdracht van het organiserend comité van de 17e Olympische Spelen. Het ls .thans gelukt deze prachtige do cumentaire (draaitijd 2 uur) ook in Vlaardingen te vertonen. De voorstel lingen. zullen, worden gegeven in het Luxor-Theater aan de Westhavenkade. Door een subsidie van gemeentewege zal de toegangsprijs voor de schooljeugd in plaats van 0.75 per persoon 0.50 gaan bedragen, terwijl de leden van sportverenigingen tegen gereduceerde prijs de avondvoorstellingen kunnen bij wonen. De schoolvoorstellingen zullen worden gegeven op vrijdagmiddag 2 maart, zaterdagochtend 3 maart, maan dagmorgen en -middag 5 maart, dinsdag morgen en -middag 6 maart en woens dagmorgen 7 maart as. De gewone - voor ieder toegankelijke - avondvoorstellingen worden op 6. 7 en 8 maart gehouden, telkens om 20.00 uur. (Van een onzer verslaggevers) DE gemeenteraad van Vlaardingen heeft vrijdagavond een krediet van 3.000 beschikbaar gesteld voor de hos ten van een vuurwerk dat op 30 april ter gelegenheid van het 25-jarig huwe lijksfeest van het Koninklijk Paar de bevolking zal worden aangeboden. De heer J. Llghthart (CHU) vroeg het col lege naar de mogelijkheden om op die feestdag ook iets voor de jeugd, en de bejaarden te doen, waarop burgemees ter J. Heusdens antwoordde dat het co mité tof viering van nationale gedenk dagen een uitgebreid programma in voorbereiding heeft, waarin met jong en oud wordt rekening gehouden. De raad besloot ook tot de stichting van een nieuw gebouw voor de openba re B.L.O.-school, waarmee een bedrag van 900.000 gemoeid zal zijn. Het ligt in de bedoeling, zo deelde wethouder H. K, van Minnen, desgevraagd mee, de bouw openbaar aan te besteden. De r.k.-woningbouwstichting „Ons Ideaal'" krijgt bet voorschot dat nodig is om 64 woningen in de nieuwe Kerk straat en in de Komelis Houtmanstraat VLAARDINGEN. Herv Gem Grote kerk, 10 ds W J Schouten, 17 ds A Mol, van Drie bergen; Rehobothkerk, 9 en 10.30 ds C H van Rhijn, 19 ds S van. den Bos, H C Zondag 1; Bethelkerk, 10 "Wika I, Kandel, Jeugddienst, caiderw „Er gaat me een licht op". 19 ds A Mol. van Driebergen; ImTnanuëlkerk, 10 ds P Zijlstra, 19 ds W J Kolkert, H C Zondag 21; Nieuwe Kerk, 10 ds D Noordmans, 17 ds S van den Bos. H C Zondag 1; Westwijkka- pel. 10 dhr Jac tVestmaas. Geref Kerk. Oos- terkerk, 10 ds Th Swen, 17 as H J Kouwen- hoven: Emmauskerk, 9 en 10.30 ds Joh Le ver, 17 ds Th Swen; Pniëlkerk, 9 en 10.30 ds H J Heynen, 17 ds G Aalbersberg; Mara- nathakerk, 10 ds H J Kouwenboven. 17 drs M J Mulder. Chr Geref Kerk, Kerk Emma- straat, 10 prof L H van der Meijdon, van Den Haag, 16 ds P Dijkstra, van Klundert: H de Cockschool, F de Goedestr, 10 en 18 ds P Dijkstra. Geref Gem, Kerk Westnieuw- lar.d, 19 en 17 ds L Huisman. Chr Geref Gem, Dijksteeg 6, 10 en 17 ds H Visser, van Urk. Leger des Heüs, Geb Baanstraat, 10 Heili- gingssaanerikomst, 18.30 Openluchtsamen komst. 49.30 Evangelisatiesamenkomst. Overige kerkgenootschappen: geen opgaven ontvangen. MAASSLUIS. Ned Herv Gem 10 ds K M Vogel; 19 ds H F Meijer. Ilerv Rusthuis 10 ds H F Meijer; Jeugdkerk 10 (Sursum Corda) de heer W de Waard en 10 (geb Gen de Wetstr 2) de heer M J Slepnvan; Kin- derkerk (Cat lok Gr Kerk) 10 mevr Smit: Geref Immanueïkerk 9.30 ds K W Dercksen en 16.30 ds C Mak; Zuiderkerk 9.30 ds C Mak en 16.30 ds K W Derksen; Geref Kerk (vrijgemaakt) 8.30 en 14.30 ds C P Plooy van Heemstede; Chr Geref Kerk 9.30 en 16.30 (eesdienst; Ned Prot Bond 10.15 ds L. v OS. Leger des Heils 10 en 19.30 samenkomsten in gebouw dr Kuyperkade; 18.45 openluchtsa- menkomst op de Markt HOEK VAN HOLLAND. N llerv Gem 10 en 19 ds H S Wassink; Geref Kerk 10 en 16 ds P Rullmann; Herv Eyang 14 ds E F Vergunst van Ede; Vrijz Herv 19 ds Tuinlnga. MAASLAND. N Herv Gem 10 en 19 ds H J J Keijzer; Geref kerk 10 en 14.30 ds J Z Potjer. SCHIEDAM. Ned Herv. Gemeente. Gro te Kerk 10 uur: ds. A. HofEman en 17 uur: ds. P. Zijlstra, Vlaardingen; Bethelkerk lï uur: dr. L. J. Cazemier en 17 uur: ds. D. J. Spaling; Opstandingskerk 10 uur: ds. D. J. Spaling en 19 uur: Jeugddienst; Vredeskerk 9 en 10.45 ds. C. van der Steen en 19 uiir: ds. J. G. Jansen. Gereformeerde Kerk: Oosterkerk 10 uur ds. J. Couvée en 17 uur ds. H. J. Heynen, Vlaardingen; zondag 12 Kethel „De Ark" 9.30 uur ds. W. A. Krijger en 14.30 uur ds. J. Couvée, zondag 11; Kan- tine SCF Burg. Honnerlage Greteiaan 159 10 uur ds. G. Aalbersberg. Vlaardingen en 17 uur Geen Dienst (In verband met Dienst van 19 uur in de J.ulianakerk); De Goede Haven 10 uur ds. J. NAwijn en 17 uur ds. W. A Krijger, zondag 10; Julianakerk 10 uur ds. J. P. Prins, Den Haag en 19 uur ds. J. Cou vée, bevestiging ds. P. R. Everaars. intrede: Coll. le Diaconie, 2e eredienst, 3e dep. evan gelisatie Zuid-Holland, zuid. Ned Herv. (Geref) Evangelisatie: gebouw Irene 10 uur ds. Van Slooten, Voorthuizen en 17 Grote Kerk ds. Zijistra, Vlaardingen. Baptlstenge- meente: 10 en 19 ds. R. Reiling; Oud-Katho lieke Kerk: 10 H. Mis: Chr. Geref. Kerk: 10.15 ds. S. Wfjnsma. Rotterdam Z en 15 ds. S. Wljnsma: Leger des Heits: Gebouw Area* de 10 uur heiligingsdienst en 19.30 uur ver lossingssamenkomst: openluchtprediking Ger- rit Verboonstraat 18.45 utiro.l.v. maj. R. Rcits- ma en K. Wieringa. Vrije Chr. Geref. Ge meente: Tuinlaan 50 10 en 16 ds, I. J. Ijs- selstein. Oud-Geref Gemeente: Jeugdhuis L. Haven 97 10 en 17 Dienst. Ned Protes tanten Bond: 9.30 jeugddienst mevr. Gerding- Ëggink; 10.30 ds. mr. G. D. Boerlage, Am sterdam. Evangelisch Lutherse Gemeente: 10 ds. S. G. van der Haagen. Gereformeer de Kerk (Vrijgemaakte 9.30 en 16.30 ds. C. Vonk. - - te verbeteren. Mevrouw L. van Duijn- Spruijt drong er op aan de raampartij- en van deze woningen te vergroten en ook badcellen te laten aanbrengen. De eerste wens zal worden vervuld, zo zei wethouder T. de Bruijn maar voor de badcellen is helaas geen moge lijkheid. Een gelukkige omstandigheid is het feit dat in de onmiddellijke om geving een badhuis is, zei de wethou der. - De heer J. Venneer (CHU) had graag gezien dat het mogelijk ge weest zou zijn een voorstel te behan. delen tot opheffing van het gemeen telijk huisvestingsbureau;- Nu de fei ten helaas anders liggen stemde het hem dankbaar dat het bureau kan worden overgeplaatst naar het ge bouw aan de Hoogstraat dat, nu het gemeentelijk woningbedrijf een nieuw gebouw heeft gekregen ls, vrijgeko men. De heer W. van der Schee (A.R.) vroeg of er voor de verhuizing van het huisvestingsbureau wel een dringende noodzaak aanwezig was. Dat blew in derdaad het geval, want, zo zei wethou der T. de Bruijn, de huidige huisves ting van het bureau aan de Brede Ha venstraat is, vooral voor het' publiek, beslist onvoldoende. Bovendien is dit pand verkocht aan een firma die nog ia de Hoogstraat is gevestigd maar daar binnenkort moet verdwijnen in verband met de sanering. Het laatste punt waarover de ge meenteraad sprak was de kredietverle ning van 160.000 voor de aanleg van een viertal voetgangersbruggen over de vijvers in de Westwijk. Deze zijn nodig om de langs Rijksweg 20 en de grens met Maasland in aanleg zijnde groen stroken voor recreatiedoeleinden ge schikt te maken. Over de vierde brug, die geprojec teerd is In het verlengde van de Buijs Ballotlaan, waren nog enkele vragen omdat uit het voorstel gebleken was dat deze nog niet direct urgent ls. Wet houder T. de Bruijn maakte echter dui delijk dat het voordeliger en dus ge wenst is aale van hetzelfde type zijn ge lijktijdig te doen aanleggen. De wethouder zei verder dat de ge meenten Maasland en Rotterdam nog enige bedenkingen tegen de voorgeno men bruggenbouw geopperd hebben, de laatste in verband met de persleiding die op een van deze punten ligt, waar voor enig verzakkingsgevaar zou kun nen bestaan. Van officiële bezwaren is echter geen sprake. De brug in het ver lengde van de Viandestraat zal bet eerst worden gerealiseerd. Het voorstel werd verder zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. DtuCft Voor het donderdag te Rotterdam door de Kon. Erk. Ver. van Exami natoren in stenografie en machine- schrijven gehouden examen slaagden de volgende leerlingen van het Han delsinstituut Schiedamseweg, Vlaar dingen: Kantoorstenograaf Neder lands: de dames P. G, van der Bor den. G. C. A. Bouman, L, L. Bou- man. Schiedam; N. H. den Breems (met lof), J. E. Fortman (met lof), M. B. Leerdam. B. I. M. de Ligt. J. den Otter, A. v. d. Pligt, F. Schut, M. L. Struys (met lof), L. Vermaas. Kantoorstenograaf Engels; de dames M. Middendorp, A. A. Visser. Ty- pist(e): de dames T. M. van Beek, H. G. van den Berg, M. E. Bos. L. M J. den Brinker, I. J. W. Doelman, J. H. Duiverman, P. J. M. van oer Eik. T M. Hoozemans, M. H. Huls pas. J. A. G. Meerman. F. H. Men- sert, Schiedam; P. E. Meijer. T. Vat, R. Warnaar. Maassluis; D. Weltevre- den, C. A. van der Werff, M. L. v, d. Windt, W. v. d. Kooy, N. Visser, M. Bergwerff, A. E, de Bloois, C. M, Boender. E. Coenradie. M. P. P. Doe- ve. C. J. van Dorp, C. A. Droppert. C. H. van der Ende. \V. F. J. Goos, A. J. Hövig, N. P. de Kok. M. M. v. d. Kroon, A. M. van Leeuwen, G M.-Martens, M. Mostert, M. van San- ten, M. Chr. B. Stijner, A. Visser. R. de Vries en de heren J. Buynink, Schiedam; J. v. d. Steen. F. Brob- bel, M. v. d. Burg, B. Guis, M. Koud- ijs, F. P. Verkade, A. H. Coenradie, J. A. v. d. Griend, J. v. d Kooy, J C. v. d. Lippe, J. Stadhouders, J. van der Valk I De gemiddelde hoeveelheid bagge-- specie die momenteel in de Broekpol der te Vlaardingen per week wordt opgespoten bedraagt 55.000 m3. Tn 1961 is hier in, totaal 2.817.066 m3 spe cie opgespoten. De boeveelheid die tot nu toe sinds 1958 werd opgespoten be draagt al meer dan 7.000.000 m3. Per 31 januari v/aren in Vlaardingen 52 werkzoekende mannen en 15 werk zoekende vrouwen. Het aantal open staande aanvragen bedroeg op die datum 660 mannen en 183 vrouwen. Hoewel met sterke banden aan de ..moeder" vereniging de harmonie E. M. M. in Maasdijk gebonden, heeft de dochter" het tamboercorps, toch een grote mate van zelfstandigheid. Dat heeft het gezelschap donderdagavond getoond toen men in de bijna volle Vluchtheuvelzaal een uitvoering gaf. H corps telt slechts veertien leden maar al is men klein, dapper is men even eens. Daarvan getuigde het program ma dat enige heel aardige shoivnum- mers voor tamboers en hoornblazers bevatten en afsloot met het nogal om streden When the saints go marching In. Leden van het corps hebben na de pauze het ernstige toneelspel „Vlieg tuig vermist" opgevoerd. Regisseur Nic. v. d. Hout en tamboer maitre Cor Vellekoop ontvingen bloemen, en geschenken. Op buitengewoon interessante wijze heeft de heer W. vn Duijn. opzichter in Ouwehands dierenpark te Rhenen. voor de aanwezigen in de ouder avond van de Hervormde school te Maasdijk vertelt over het leven der, Gedurende het weekeinde zullen in bijzon dere gevallen dienst doen de volgende artsen: Vlaardingen; R. Stoop, Verpi. Chassépiein B. tel. 2138. L. T. de Vries. Petuiniastraat 5£a. tel. 4201. Maassluis: Dr. G A. A. v.d. Poel. Alb. Cuypplein 11. tel. 2900. Hoek van Holland; H. J. Fok kens. Har- Wichweg 210, tel. 666. j Veearts Vlaardingen en Maasland: P. H. Kleijnjan, Pr. Irenelaan, Maasland. SCHIEDAM. Doktoren: 0. Houthuysen jr. Swammerdamslngel 43. telefoon S8516; W. j T. P. Neijenhuis Burgemeester Knappertlaan 154, telefoon 89880: Ch. A. Poli, Tuinlaan 92, telefoon 67856. onderwijs voor hun kinderen wensen en zag bok niet, in waarom er nu juist een christelijke school moest komen. De Ka mer van Koophandel en Fabrieken zegt immers in haar advies dat er zowel voor een openbare als voor een christelijke school mogelijkheid is? De heer W. Westerhuis (AR) beklem toonde dat de detailhandelsvakschool wel degelijk ook een instelling is voor de opleiding van lager personeel, waar voor de heer Van Munster zo had ge pleit. Voor deze eerste christelijke de tailhandelsschool in Zuidholland kan ze ker een redelijk leerlingenaantal worden verwacht, zei de heer Westerhuis, die verder accentueerde dat bij dit systeem van onderwijs de vorming een grote plaats inneemt, waarbij de christelijke levensbeschouwing van groot belang is. Hij sprak de wens uit dat de Vlaarding se school een modelschool zou mogen worden voor het christelijk detailhan- delsonderwijs. Wethouder H. K. van Minnen (CHU) kon uiteraard op de vraag van de heer van Munster of er voor deze school vol doende leerlingen zouden zijn op dit moment nog'geen precies antwoord ge ven. Hij maakte de wat ondeugende op merking dat de kinderen van nn mis schien wel rijk geworden zijn In de de tailhandel voor de school er is, maar dat moet een schertsende opmerking van de wethouder geweest zijn, want hij stelde met ernst dat het wel zeer duidelijk Is dat een school van dit karak ter in Vlaardingen veel meer kansen van verwezenlijking heeft dan een open bare school. De wethouder wees verder op de ont wikkelingen in het ministerie die de vestigingen van bijzonder vakonderwijs meer mogelijk hebben gemaakt. De heef Van Minnen vond verder dat het betoog van de heer Ligthart wat hern betrof wei wat korter had kunnen zijn; gezien het "feit dat Tvoorstel van ^B. en W. uitvoerig en duidelijk gedocumen teerd was. De heer Ligthart repliceerde hierop: „Dit is mijn zaak" en stelde verder dat Mvan de andere kant van de tafel ook wel eens lang gesproken en kort gedacht wordt". Het voorstel werd eindelijk zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De Bank: Toneel voor Orgelfonds, Herv. Toneelgroep speelt „De Surprise", Chr. Sociale Belangen: Jeugdwerk Herv. Kerk, Bijeenkomst, 20. ^Irene: Jongensclub Gideon, Jaarfeest, Sportcentrum den, 19. Beatrix: Reisver. Schiezicht, Feest avond, 20. Volksgebouw: Amtcilia, Toneelavond 20. Hulsker: Judowedstrjj- Aula Stedelijk Museum: Verkenningen van kunst. „Altijd kan het ook anders", Musis Sacrum: Wilton Feijenoord, Vertoning Journaal 1961, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie. damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 DE gemeenteraad van Rotterdam heeft de stichting „Gemeentelijke Kunst- commissie voor de Jeugd" een krediet van 5.000,verleend om het jeugd- festival, dat in 1963 zou worden gehou den, voor te bereiden. De raad ging met het voorste] akkoord, maar niet dan na dat de wethouder van kunstzaken, mej. mr. J. Zeelenberg, had uiteengezet wat men zo ongeveer met die 5.000.dacht te doen- Veel nieuws kon de wethouder niet vertellen. Zij noemde bijeenkomsten. in de Rotterdamse Schouwburg met 4 jeugdleiders etc. om voorlichting te ge ven over de achtergrond en de bfidcielrag van het festival voor de werkende jeugd. Verder heeft de wethouder conferenties op het oog met hoofden van de perso neelsafdelingen van grote en middelgrote bedrijven in de stad. Tenslotte denkt mejuffrouw Zeelenberg ook aan de mo gelijkheid om kunstenaars verschillende bedrijven te laten bezoeken, zodat er „een dialoog zal ontstaan tussen de kun stenaars en de jeugd in de bedrijven." AANGEZIEN de kunstcommissie voor de jeugd voor deze activiteiten geen kwartje beschikbaar heeft, is die 5000 zeker nodig. De organisaties hadden zelf 10.000,gevraagd, merkte mejuffrouw Zeelenberg op. Verder heeft de raad nog 15.000,-— voor het seizoen 19621963 voor d() kunstcommissie voor de jeugd beschik baar gesteld, omdat de werkzaamheden van de commissie zich uitbreiden en men nieuwe taken tot zich heeft getrokken- De bedoeling is voorzichtige pogingen te doen de werkende jeugd in contact te brengen met verschillende kunstuitingen als muziek, toneel, beeldende kunst, film enz. ROTTERDAM bestaan reeds gei ruime, tijd plannen om een vermaak- centrum te stichten- De a.r.-fractie zal aan de verwezenlijking van deze plannen, haar medewerking niet kunnen verle nen, zo heeft de fractieleider, de heer J.' Wilschut, in de gemeenteraad meege- - deeid. De wethouder van openbare wer ken, mr.' H. Bavinck antwoordde: JHet betreft hier een actueel problem», dat steeds de aandacht van de overheid moei hebben;; Maar de, oplossing is niet, zoals de heer Van Dis voorstelt-Wanneer men -,;?: nachtclubs e.d. verbiedt, duiken deze. toch OT weer elders op." Be heer C.' N. van'Dis (st-gerei) had zich namelijk fel verzet om de huur van een stuk grond aan de Rochussenstraat aan de erven J. Gelder- - blom te continueren. Op deze grond is; - een nachtclub en dancing gevestigd. Der- gelijke instellingen, zei de heer Van Dis, zijn niet tot voordeel van Rotterdam.-Zij ondermijnen de geestelijke weerbaarheid van de burgerij. Het s.g.-raadslid vroeg dan ook het voorstel terug te nemen, ook omdat op de grond een noodgebouw staat De heer Wildschut wilde geen be zwaar maken tegen de continuering van de buur, maar greep deze gelegenheid wel aan het standpunt mee te delen ten aanzien van de plannen voor een even tueel vermaakcentrum. J. ri Advertentie HOOtSIIAAT «.«.VUMMMBI toestel 51 <b.g.g. -80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H, J, Troost, Aleidastraat 23, teL 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties cn abonnementen b.g.g. telef. il5a88). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarra 54666; G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Sted. Museum; Tentoonstellingen Vie Gentils, Jan Sierhuis en geb. Kunsten Federatie. Apotheek: Nachtdienst, Van Westen dorp, hoek Sing el-Emrn a s tra at Advertentie dieren in gevangenschap. Van gevan genschap is in feite geen sprake want de dieren hebben 't nergens zo goed als in een diergaarde. Spreker vertel de met behulp van dia's uitvoerig over het gedrag en ook het humeur van het grote wild en de andere parkbewoner». Met grote aandacht hebben de vele aanwezigen geluisterd en daarbij ook veel gslevrd. vfv-v-.ï:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1