Vertolking Hamlet was onmiskenbaar succes omdat de extra-solide SKODA-bouw li meer veiligheid garandeert SKODA yQdt Noad-team boekt een grote overwinning Ds. P. R. Everaars deed intree bij geref. kerk Rotterdamse kroniek JAN «AST Spel groep CJV bleef niet ver achter SCHIEDAM WAS IN DE ETHER Individuele prestaties van formaat EEN VEILIGE KEUZE heren interlock Singlets Prestatie van tafeltennissers Paal Nieuwlandkerk eind maart SY C-herenteam verslaat rivaal Affcredior 2 Felle kamp in voorronden damtitelstrijd Gistbaas Prein is gehuldigd PF rotterdammer van Geslipt: botsing met veel scbade Teraardebestelling J. B. Timmerman Brandweer actief I-U schoorsteen vu ur PAGINA 3 MAANDAG 5 MAART 1962 r\E stoutmoedige, ambitieuze en U zeer veeleisende onderneming van de Vlaardingse C.J.V.-Spel- groep „Argus" en zijn regisseur Joop van Dorp om Shakespeare's „Hamlet" ten tonele te voeren heeft zaterdagavond in de Stads gehoorzaal in ieder geval alle waardering gevonden in de vorm van een uitverkocht huis en een ovationeel slot-applaus zoals dat toneelvoorstellingen in Vlaardin- gen maar zelden ten deel valt. Minder zeker is of men moet wensen dat dit onmiskenbare suc ces hen zal aanmoedigen om op de thans blijkbaar ingeslagen weg voort te gaan. Royale lof fnzLf"ijde g,esteld of rnen uit dat Overtroffen Bevestigd Advertentie H. ENGLEBERT N.V. - DOBBEWEG - VOORSCHOTEN - TEL (01717) 2010* lil Prestaties TOCH ZALEN NIET FOUTLOOS ZALENRIJ (1) ZALENRIJ (2) Boeiend begin Groei zien c*™ ZEMEN Nog twee Advertentie „Argus" artistiek meest sprekende en bevredigende prestaties zijn tot dus verre namelijk die geweest op voor bet amateurtoneel zeer toegankelijke en aanbevolen gebieden: het half. experimentele moderne vers-drama en de klassieke, kluchtige komedie. Het slagen daarin waarborgt echter uiteraard allerminst de zekerheid van de greep op de zoveel moeilij ker en geheel anders geaarde klas sieke tragedie, want „Argus" moge zich technisch, in rolkennis, afwer king en verzorging met de „Ham- let"-voorste!Iing volledig hebben ge revancheerd voor de misslag van „Voor altijd Pilatus" van te vo ren viel reeds te zeggen dat zijn artistieke materiaal de groep zeker niet in de eerste plaats voor een klassiek drama van wereldformaat in aanmerking deed komen. Onzeker was alleen hoe ver de werke lijkheid bij de pretentie zou achter blijven. Gezegd moet dat deze afstand min der groot is gebleken dan gevreesd werd maar dat aan de andere kant met het reusachtige werk en met lof daarvoor kan men gevoegelijk alle royaliteit betrachten een doel ge diend had kunnen zijn dat meer vol doening had gegeven en det de gevoe lens jegens de voorstelling minder bivalent had doen zijn. Het lijkt ons meer dan een toeval ligheid en van zelfkennis te getuigen dat de regie Hamlet's instrukties aan de toneelspelers (II, 2) had ge schrapt, maar daarmee :s de vraas inzicht can ook geen verdere konse- kwenties had dienen te trekken. Inmiddels heeft „Argus" aan de uiter lijke zijde van de voorstelling, in enscenering, kostumering, de snelle decorwisseling, het vrijwel ononder broken verloop van de handeling zijn beste tradities overtroffen. Enkele details, op zich zelf niet zon der gewicht en daarom vermeldens waard hebben aan het spektakulai- re geheel heel weinig afbreuk ge- iJïai}: de entr'actemuziek is in de tekst niet voorgeschreven en funk-" tioneel ook allerminst .vereist en zeker had men daarvoor anachro nistische klanken als die van Moes- sorgski niet dienen te kiezen ter wijl het mogjlijk geweest moet zijn om het wel voorgeschreven trompet- gesehal en de hobo's (III, 2) in na- tura ten gehore te brengen. Met de weglating van enkele openhar tige, poëtisch-wrange clausen (in III. 2 en III, 4) had „Argus", dach ten wij, zijn publiek niet behoeven te ontzien. De prille, ongekunstelde maar niet temin indringende manier waarop Sten Romers-van Toor vooral in de waan zin-scènes Ophelia speelde was een grote verrassing. Joop van Dorp bleek een markante Polonius. Waar het ten slotte de medespelen den in meerdere of mindere mate aan ontbroken moge hebben: in geen en kel opzicht aan inspanning, toewijding en roivastheid. Shakespeare, of wie dan ook de auteur van „Hamlet" geweest moge zijn, was een groot, wijs en rijp dich ter, met een uitnemende kennis, èn het vermogen om die in dramaturgi sche daden om te zetten, van datgene wat „des toneels" is. Het is belangrijk dat de voorstelling van „Argus", die werd bijgewoond door de wethouder voor culturele za ken en mevrouw Van Minnen, deze onuitwisbare indruk nog eens heeft be vestigd. tnr. E. D. Kraan oersterk bulsliggerchassis - knikweerstand 70.000 kg geheel stalen carrosserie - van 1 mm dikke staalplaat zéér korte remweg - van 60 km/u tot 0: 12,90 meter DEALERS: GOOSEN'S Autobedrijt, Nwe Binnenweg 311, Rotterdam, tel. 33546 AUTO-CENTRALE, Noordvest 111-113, Schiedam, tel. 65606 Garagebedrijf W. J. KUIL, Soendalaan 30, Vlaardingen, tel. 4279 Garagebedrijf BUGRA, Blankenburgstraat 145, R'dam, tel. 74319 NIEUWÉNHUIJZE's Autobedrijf, Dorpsdijk 204, Rhoon, tel. 2729 A. van LIMBORGH, Ooster Lekdijk 24, Krimpen a/d Lek, tel. 2933 IfEN treffende scène uit „Ham let" in de opvoering van de CJV-spelgroep „Argus" uit Vlaardingen. Het sterven van Laertes vertolkt. Inzet: Hamlet rechtsin gesprek met Horatio. Na ons algemene oordeel willen wij slechts aan enkele individuele speï- prestaties aandacht geven. Het is bijzonder jammer dat men wel nimmer zal kunnen konstateren hoe Piet van den Berg na bijvoorbeeld tien voorstellingen in de titelrol ge groeid zal zijn, want van het vermo gen daartoe heeft hij onmiskenbaar overtuigd. Raak waren bijwijlen de wisselende stemmingen, de studentiko ze, bittere spot, meer dan de vorste lijke allure en het overwicht over zijn vrienden. Op de monologen viel, be grijpelijkerwijs, het meest af te din gen. Wanneer men deze declamato- risch-fortissimo inzet dan Is er alleen nog maar de mogelijkheid van een nog luider en nog sneller. Meer innerlijk opgevat, als inwendi ge bespiegelingen, een aarzelend wik ken van vóór en tegen, een terugtre den uit en afstand nemen van de dra matische handeling, zou de indruk on getwijfeld veel sterker zijn geweest. Het grote aandeel in de slot-ovatie dat Piet van den Berg ontving was hartverwarmend en verdiend. ZO dikwijls wordt gesproken over de zalennood in Schiedam dat ge vreesd moet worden dat op den duur alle Schiedammers denken dat er geen zalen zijn in onze stad. Nu met de bouw van de Nieuwlandkerk wordt be gonnen komen er zelfs meer zalen bij, maar toch is het goed dat in de Gids voor Schiedam vermeld wordt waar deze zalen zijn en wat de capa citeit is van de gebouwen. Schiedam mers denken bij het klagen over za lennood altijd aan het gemis van een schouwburg, een sporthal e.d. maar zo dikwijls wordt vergeten dat heel wat zaalruimte in onze stad vaak rente loos staat. VORIGE week, schreven wij over de verschijning van deze Gids, die wij van belang achten voor alle Schiedammers. Men kan het initiatief van de Schiedamse Gemeenschap waarderen'door voor het luttele be- Advertentie) Als U morgen voor Uw man en grote jongens het mooiste eerste keus ondergoed kunt kopen voor minder dan de halve prijs, blijft U dan rustig thuis? Morgen begint de verkoop van een grote fabriekspartij spier wit gebleekt herenondergoed van een super kwaliteit inter lock. Als merk-interlock worden deze slips en singlets verkocht voor 1.98...nu als fabriekspartij door elkaar voor nog géén gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij hereninterlock, slips en singlets van prima gekamde garens, dus ijzer- a® a| sterk in de ma- per stuk voor Géén tel. of tehrift. be it. drag van een gulden het nuttige boek werkje te gaan halen bij het bureau van de SG aan de kop van de Planta ge. Het boekwerkje is niet geheel zon der feutenmaar de oorzaak is te zoe ken in het moeilijk verkrijgen van het omvangrijk adressenmateriaal. Se cretarissen van verenigingen, organi saties, instellingen halen daarom niet alleen enkele boekjes, maar bovendien verstrekken zij de juiste gegevens voor de toekomstige Gidsen want ho pelijk zullen deze Vraagbaken naar traditie blijven verschijnen. ONDER Pers en Winkelsuiting vindt men op pagina 47 (het boekje heeft 68 pagina's en over twee jaar zijn het er honderd) het onderwerp .Zalen". In alfabetische volgorde wordt vermeld: Arcade, Lange Haven, zalen voor 20440 personen; Beatrix, Lange Kerkstraat, zaal voor 100 perso nen; De Amstelbron, zaal (twèè toch zeker??) voor 100 personen; Beyersbergen, zalen voor 2080 personen (het wordt helaas spoedig afgebroken)De Nieuwe Brug, Rozen- burgstraat, zaal voor 70 personen Chr. Sociale Belangen, Lange Haven 73, telefoon 67486, zalen voor 10200 personen (tweehonderd, want ten on rechte werd eens driehonderd ver meld.) GEREFORMEERD Jeugdhuis, Lan ge Haven 97, telefoon 65244, zalen voor 20150 personen; De Goede Ha ven, Wstfrankelandsedijk, telefoon 66686, zalen voor 25450 personen; Irene, Nieuwe Haven 155, telefoon 67425, zalen voor 12350 personen; Marijke, zaal voor 100 personen; Mo- nopole, zaal 317 personenMusis Sa crum, zalen voor 20—600; Opstandings- kerk, zalen voor 20300; Passage thea ter 942; De Rank, zalen voor 40325; Rk.Verenigingsgebouw. Kethel, zaal voor 200; Sursum Corda, zalen voor 50100 personen; Tivoli, zalen voor 50350; Het Volksgebouw, zalen voor 10240; Wijkcentrum Nieuwland 25 160. Het is heel wat en dan zijn nog niet de mogelijkheden vermeld van Maison Westhuis, van de kantines van de bedrijven, van de restaurants. Voor dat ze klagen zouden de Schiedam mers beter eerst de vele mogelijkhe den van Schiedams gebouwen kunnen overwegen. (Van een onzer verslaggevers) \/REUGDE HEERST er bij de le- den van de Gereformeerde Kerk in Schiedam. De wijken Nieuwland en Kethel hebben weer een predikant. Onder zeer grote belangstelling, de Julianakerk was vrijwel geheel ge vuld, heeft ds. P. R. Everaars van Middelstum zondagavond intrede ge daan. Ds. J. Couvée heeft hem be vestigd. Hij sprak daartoe naar aan leiding van Efez. 412 „om de heili gen toe te rusten tot dienstbetoon tot ophouw van het lichaam van Chrisus". Ds. Couvée stelde daarbij dat de kerk een. stralende kerk moet zijn waar grote en kleine apostelen te za- men komen. Hij sprak over het feit dat men weieens het verwijt maakt dat de kerk niet mee gaat met haar tijd, dat de kerk op het hellend vlak zou zijn, maar ds. Couvée meende dat het niet de enkeling kan zijn die de kerk de betekenis geeft. „We moe ten de kerk volstoppen met cadeau's". Als kerkleden moeten wij openstaan voor de mensen die Christus ons geeft. Als kerkelid dienen wij ons steeds af te vragen: Wat kan ik als lid doen, zei ds. Couvée die stelde dat dominees de grote opdrachten hebben toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het lichaam van Christus. Hij vroeg de ge meente open te staan voor de nieuwe predikant. Na de bevestiging sprak ds. P. R. Everaars naar aanleiding van Efez. 1-2. Hij sprak van het vreemde dat een boeiend begin met zich brengt. Schie dam was vreemd voor hem en ds. Everaars !s vreemd voor Schiedam. ,,U zal nog moeten wennen aan mij." Ds. Everaars stelde dat hij nog zal moeten wennen aan de kerkgebouwen van de grote stad. Hij was verheugd dat hij van een klein dorp naax Schiedam mocht komen. Dit noemde hij een persoonlijk voorrecht, ben ik dat ik dit mag doen?". „Wie De dienst werd bijgewoond door ds. H. J. Heijn-en, Vlaardingen. voor de clas sis, en vertegenwoordigers van andere kerken als de (hervormde) dr. L. J. Cazemier, van de Chr. Geref. Kerk en voor het gemeentebestuur wethouder W. Kok. Na de dienst hebben velen in de consistorie van hun blijdschap dat Nieuwiand-Kethel nu weer een predi kant heeft getuigd. De bearbeiding in deze grote wijken kan nu weer ten vol le geschieden. Woensdagavond zal wijk Nieuwland een speciale begroetings avond in de kantine van de Schiedamse Cartonnagefabriek organiseren. V'arheugfend voor de nieuwe predikant van de Gereformeerde Kerk In Nieuw iand-Kethel is dat hij de groei van het bedehuis ia Nieuwland zal kunnen zien. Ais eerste daad zal in de week van 26- 31 maart de eerste paal worden gesla gen voor de bonw van de Nieuwland kerk aan de Burgemeester Honnerlage Greteiaan. B>j juiste datum en het juis te tijdstip van deze belangrijke gebeur tenis zijn nog niet precies bekend. In middels zullen de stenen voor het ge bouw al naar de bouwplaats worden aangevoerd. Toen de expediteur J.S. zondagnacht om tien voor half een op de Rotter- damsedijk met zijn personenauto slipte op de Schiedamse tramrails is hij de macht over het stuur kwijt geraakt. De auto botste tegen de geparkeerde auto met aanhangwagen van de groen tehandelaar J.L.I. Beide voertuigen werden zwaar beschadigd. De voorzijde van de auto van S. werd geheel ingedeukt, de linker achterzijde van de auto van I. werd ingedeukt en ook de aanhangwagen werd bescha digd. (Van een medewerker) Zaterdag heeft het eerste team van Noad uit Schiedam voor een prach tige prestatie gezorgd. Deze ging op bezoek bij het sterke A.V.G.A. en het was de wedstrijd van Nico All mendinger en Arnold Braak. Deze spelers hieven in het duel ongesla gen en alleen Henk Aben moest te gen de verwachting in een wedstrijd met verlies afsluiten. Het was voor Allmendinger en Braak voor het eerst dat zij in. een wedstrijd voor de overgangsklasse een hattrick verrichtten. De Amster dammers stonden versteld van zoveel Noad geweld en toen bij de aanvang van het dubbelspel de stand al 81 in het voordeel van Noad was hebben de A.V.G.A. spelers er alles op gezet om het dubbelspel tot een overwin ning te brengen en zodoende de ne derlaag met wat betere cijfers af te sluiten. Het werd toen 82 voor Noad. De volleybalteams van Juliana uit Schiedam hadden afgelopen zaterdag alle reden tot juichen. Het eerste heren team is er in geslaagd zijn sterkste ri vaal voor het kampioenschap, het Vlaar dingse Aggredior 2, voor de tweede maal te kloppen. In het begin leek het daar echter allerminst op. De Schiedam mers begonnen zo nerveus dat zij de eerste set kansloos met 15—3 verloren. Niets lukte en het leek er veel op, dat het een herhaling van vorig jaar zou gaan worden toen er ook om de eerste plaats gespeeld werd. Zo ver kwam het niet. In de tweede set kwamen de Schiedammers onweer staanbaar terug en wonnen op hun beurt met grote cijfers, 157. In de der de set ging de strijd gelijk op, Juliana maakte een korte inzinking door maar trok ten slotte toch aan het langste eind (1511), In de vierde set speelde Juliana, bevrijd; van de ergste span ning, weer stukken beter. Het enthou siaste verweer van Aggredior mocht niet baten en met 1510 werd het pleit beslecht. Heren 2 heeft eveneens voor een uit stekende prestatie gezorgd door met drie invallers te winnen van Shell. We hebben dit team nog maar weinig zo enthousiast en zo goed zien spelen. De 31 overwinning (setstanden 12—15, 15 —3, 158 en 1511) was dan ook vol komen verdiend. 'Van het derde valt echter minder goed nieuws te melden. Door met 31 van Spel. H'berg 2 te verliezen, staan zij nu alleen onderaan de ranglijst. De setstanden waren: 315, 156, 015 en 915. De dames bleven in de running door van S.V.C. 3 te winnen. De aan val en het serveren van Juliana waren sterker waardoor zij met 31 (setstan den: 15—4, 1315, 1513, 1512) aan het langste eind trokken. Junioren B ten slotte kon het ook de ze keer niet bolwerken tegen Libanon '50 C en verloor met 3—0. Advertentie Normale prijs De Noad-spelers vechten momenteel nog voor ieder puntje, omdat er nog een klein kansje bestaat dat zij gelijk met Wilhelmus eindigen en dan door een beslissingswedstrijd tegen dit team zich kunnen onttrekken aan het spe len van degradatiewedstrijden. Groot was echter de verbazing bij het Noad- team toen men in de trein het team van Wilhelmus ontmoette dat een uit wedstrijd had gespeeld in Amsterdam en ook huiswaarts keerde met een winst puntje tegen het op de derde plaats staande A.M.V.J. 3. Voor insi ders nog meer verbazingwekkend om dat Wilhelmus niet eens op volle sterk te uitgekomen was. Hun sterkste speler had niet eens meegespeeld en in Noad- kringen vraagt men zich dus af of A.M.V.J. wel voor de volle honderd procent tegenstand heeft geboden. Bij Noad heeft men echter ook nog de wetenschap dat men dit seizoen in een bijzonder sterke afdeling is inge deeld. Gezien de prestaties in de twee de helft van het seizoen zou men ook wanneer men tot het spelen van degra datiewedstrijden moet c/vergaan. deze toch wel met enig optimisme tegemoet zien. Voor het Noadteam staan nog twee uit-wedstrijden op het programma tegen MiLksteamers dat op de tweede plaats zetelt en tegen Treffers dat vierde staat. A.V.G.A. heeft het echter gepres teerd om tegen Treffers gelijk te spe len en. de eerste wed-strijd- tegen Milk- steamers werd in de eerste ontmoeting net met 64 verloren door Noad. (Van een onzer verslaggevers) Onder zeer grote belangstelling is zaterdagmorgen het stoffelijk over schot van de 52-jarige adjudant van po litie in Schiedam J. B. Timmerman ten grave gedragen op de Rooms-Ka- tholieke begraafplaats aan de Vlaarc" gerdijk in Schiedam. Zaterdagmorgen vroeg zijn stille Hei lige Missen in de Rooms-Ka tholieke kerk aan de Dr. Schaepman- singel gehouden. Tientallen collega's, een afdeling po litie onder leiding van inspecteur M. J. Geeratz, een afdeling reservepolitie on der leiding van brigadier Jansen, ver der burgemeester mr. J. V. Peek, commissaris van politie K. Rijpma en nog vele tientallen andere belangstel lenden hebben van hun medeleven blijk gegeven. (Van een onzer verslaggevers) De deelnemers aan de voorronde van het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam hebben elkaar ook in de tweede ronde heel fel belaagd. Verras singen zijn bij zoveel strijdlust dan ook niet uitgebleven. Veteraan M. den Houting kon bijvoorbeeld niet de juis te oplossing vinden bij de gecompliceer de aanval van de benjamin Theo Vrij land. De heer J. C. 't Hart slaagde er - :n remise te behalen tegen de sterke A. van Dort. De thuisdammer C. van Mee- rendonk gaf zijn tegenstander zoveel verweer dat deze eerst na twee uur de partij kon winnen. De uitsla-gen zijn: le groep: J. Wes- terveldC. Merendonk 20; W. Spruyt ^-C, Korpel 20; J. BlomJ. Bogerd 0 Tweede groep: P. van der WaalM. H, van der Steeg 02; A. van Dort P. van der Waal 20; J. VrijlandJ. J. Kuyk 02: A. van DordtJ. C. 't Hart 1—1. ER is een wereldbol op sjouw. Een tachtig kilo wegende globe, die tot zaterdagmorgen tien uur een apart accent vormde op het (toen besneeuwde) Sta tionsplein van Gouda. Vier in blauwe overalls geklede lieden, in welke ver momming medewerkers van de jeugactie „10 x 10" uit Rotterdam schuil gingen, hebben voor deze „diefstal" gezorgd. Waarom? Om een stunt uit te halen, een van de vele, waarmee leidster van de actie Ietje in 't Veld (bijnaam tijdelijk „Tieneke Tien") levendigheid brengen en veel geld bijeenihalen wil. Binnen een minuut of vijf was de diefstal gepleegd. De vier „gemeentewerklui" hadden wei nig moeite om de stalen bol, die het streven van de NOVIB symboliseert, los te schroeven. En even later reed een vrachtwagen met de buit in de laadbak snel naar de Maasstad terug. In Rotter dam is het ding geplaatst op het Stad huisplein. De politie had toestemming verleend als de bol uiterlijk woensdag weer weg zou zijn. Dat is niet meer no dig. Want andere „dieven" hebben tijdens het weekeinde kans gezien de bol mee te nemen het schijnt dat Amsterdam se „10 x 10'ers" dit op hun geweten heb ben De zwerftocht van de bol is waar schijnlijk voorlopig niet beëindigd.... ROTTERDAM heeft een beroepsbevol king van ongeveer 230.000 mannen, terwijl er werkgelegenheid is voor zeker 263.000 mensen. In de afgelopen tien jaar is de groei van de beroepsbevolking ver achtergebleven bij de totale bevolking»- toeneming in Nederland. Gemiddeld kon den in Rotterdam vorig- jaar vier werk zoekenden kiezen uit vijf betrekkingen. Diezelfde vier zonden dit jaar een kens kunnen maken uit bijna acht betrekkin gen! Aldus dr. ir. D." R. Mansholt, direc teur-generaal voor de arbeidsvoorziening, tijdens de honderdste vergadering van de commissie van advies voor het Rotter damse gewestelijk arbeidsbureau. Dr. Mansholt zag. dat wij in en cm Rotterdam te maken hebben met een ontwikkeling, waarvan het einde nog lang niet in zicht is en die de planologen nauwelijks kunnen bijhouden. En de zaak wordt nog gecompliceerder, doordat 17.000 Rotterdammers buiten Rotterdam hun werk zoeken, terwijl 42.000 mensen soms van ver uit de omtrek in Rotter dam werken. Ai deze duizenden reizen dagelijks heen en weer? Een vijfde vpn alle tekort aan werkende mannen en een zesde van het tekort aan. werkende vrou wen in geheel Nederland bestaat in de omgeving van Rotterdam! FlERECTEUR A. P. M. van Riel van het D gewestelijk arbeidsbureau te Rotter dam beschouwde de betekenis van de commissie van advies en de gang van zaken na de oorlog. Reeds kort na de oorlog was er van een groot tekort sprake en het tekort van nu is ia Rotterdam ongeveer vierduizend man lager dan dat van tien jaar geleden. Maar in 1947 had men nog een geheel andere norm: men sen boven de 35 jaar kwamen niet -eens aan bod! Was vroeger een arbeidsover- sehot van vijfduizend mensen sociaal aanvaardbaar, thans beschouwt men dit als economisch onduldbaar. Was het vroeger economisch onverantwoord, oude ren en minder validen een vol loon uit te betalen, thans is het sociaal niet ver antwoord om dit niet te doen! De terug loop van het aantal bouwvakarbeiders in Rotterdam van 4537 ia 1957 tot 3300 1961 achtte de heer Van Stiel een ver drietige ontwikkeling. Hij hoopte dat de proef met de Spaanse bouwvakarbeiders tot uitbreiding aanleiding zou kunnen geven. Levering en reparatie van alUr merken 8RANDSTO FPOMPEN en VERSTUIVERS. ROTTERDAM - Diergaardesingel 56-66 Tel. (510)118844 i (Van een onzer verslaggevers) KORTE LIJNBAAN 14 - ROTTERDAM WAGENSTRAAT 115 - DEN HAAG BOWL 136 - AMSTERDAM Derde groep: B. J. van der Steeg— P. van Tienen n.g.; Tbeo Vrijland—M. den Houting 20; J. J. CabriE. H. Breman 5—2. Blijkens een prospectus is de in schrijving a pari opengesteld (bij de kantoren van de Zuidhollandse Bank) op 530.000. 4% procent 28-jarige obli gaties 1962 ten laste van de Gerefor meerde Kerk van Schiedam. De af lossing zal a pari geschieden in 28 jaar door uitloting. in 19631967 11.000, 1968 1972 13.000 etc. De op brengst der lening zal dienen ter ge deeltelijke financiering van de bouw van een nieuwe kerk in de wijk Nieuwland. De totale bouwsomis be-> groor op 820.000. Bij een bezoek aan de weekmarkt j in Broersveld in Schiedam is de Rot-j terdam.se mevroouw P.W.-v. d. P. haar! portemonnee inhoudende tien gulden kwijtgeraakt. Zij vermoedt dat de j portemonnee uit haar handtas is ge- j rold. De Rotterdamse politieman J. van S. deed aangifte da! zondag in Broers veld in Schiedam zijn bromfiets is ge stolen. Het voertuig stond op slot in een der steegjes. Schiedamse °PSave varl gevonden voorwerpen Tweemaal heeft de i brandweer een schoorsteenbrand streden in het afgelopen weekeinde, j Bij de familie J.M.A. in de Fabri- straat 28b was roetaanslag in het i schoorsteenkanaal in de keuken gaan branden. Vermoedelijk hebben de vlam- men van het gasstel onder een braad- j pan mét boter te hoog gebrand. Vrij-! dagavond om half tien hebben de be-: rumstraat 67: poppenwagen met pop. j woners de gasvlam gedoold. maar 's nachts om 12 uur brandde het roet j in de schoorsteen. j Zaterdagmorgen deelde mevrouw i p.Z. mee dat zij last had van kolen-i damp in haar woning aan de Parallel weg 168. Bij een onderzoek ontdekte de brandweer dat het roet in de schoor steen was gaan branden. De brand weer heeft de schoorsteen van twee woningen laten vegen. in Schiedam: te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9 en 12.30 uur en 2 en 6 uur: glacé he- renbandschoen 1 paar witte wan ten: 2 paar blauwe wanten: bos sleu tels: portemonnee met inhoud. Te be vragen bij de vinders: driewilig fiets je. Kaufman, Burg. van Haarenlaan 1521; rode autostep. Oosthof. v. Ma v. d. Most, Mgr. Nolenslaan 792; rij wieltasje met inhoud. Freriks, Singel 167: khaki overhemd, Hoogstad, Dr. Wibautstraat 17; winterjas. De Heer, Boerhavcplein 4; ring met sleutels, v. d. Hoeven. Van Karnebeekstraat 86; ring met sleutels. Krommenhoek. Klaas Katerstraat 112; lipssleutel, Laurens, Rozenburgsestr. 7a; vulpen. De Bruin, Ribeslaan 31; sleepkabel, Machielsen, Burg. v. Haarenlaan 1127; wieldoppen van auto. v. d. Vlies. Kiosk, B. K. Laan: glacé dameshand- sehoen. Rademakers, Stadhouderslaan 71; 2 kinderbandschoentjes, Dorsman. Tuinlaan 114a; een paar motorwan ten, Postkantoor. Tuinlaan: grijze he- rer.handschoen, Nederlof, v. d. Duijn van Maasdamstraat 99; glacé dames- handschoen, Meijvogel, Vellevest 8; kinderhnndschoentje (r.). De Raaf. Dr. Kuijperlaan 225; kinderringetje, Bezemer, Van Limburg Stirumstraat 33: halsketting. Eering. Geervlietse- straat 2; herenpolshorloge, Kamp. B.K. Laan 271b; houten kruk voor in valide, Nijman, Schietbaanstraat 24; bruin-zwarte herdershond. Putters, Nieuwe Haven 297: portemonnee met inhoud, de heer Knook, Willem de Zwijgerlaan 11. De Chr. Geref. Kerk van Schiedam houdt woensdag 7 maart Biddag voor het gewas. De diensten zijn om 15 en 19.30 uur door ds. Brons uit Bunscho ten. Men schrijft ons: Vrijdag 9 maart wordt weer de Vrouwenwereldgebeds dag gehouden. De liturgie voor 1962 is samengesteld door een groep vrou wen uit Uruguay.. Het onderwerp van de liturgie is „Alzo lief heeft God de wereld gehad..." Dit jaar voor het eerst hebben zich R.K. dames aange sloten bij de Vrouwenwereldgebedsdag in Schiedam en Kethel om gezamen lijk te bidden. Gaarne wekken wij al le vrouwen op één der samenkomsten bij te wonen. Deze worden in Schie dam gehouden op de volgende plaat sen: Ev. Lutherse Kerk, Westvest h. Oranjestraat; Opstandingskerk, Hon nerlage Greteiaan: Vredeskerk, prof. Poelslaan; Bethelkerk, Nieuwe Maas straat. In Kethel: De Geref. Kerk. „De Ark", Schiedamseweg. Het programma van de afdeling Schiedam van de Ned. Ver. v. Huis vrouwen is ditmaal niet zo uitvoerig. Donderdag komen de dames bijeen om half elf in De Amstelbron voor hel koffieuurtje. Maandag 12 maart zul len de heer en mevrouw Hinlopen- Nanninga spreken over Turkije. Zij zullen diapositieven vertonen en ver tellen van hun reizen naar Epheze, Smyrna, Pergamum, Troje en Istan bul. De bijeenkomst wordt 's avonds gehouden in maison Westhuis. Op maandagmiddag 19 maart zal de jour naliste mevrouw Mien Holthuizen-van Walbeek in maison Westhuis spreken over het onderwerp „Damesbladen, vroeger en nu". In het Sport Centrum van Reinier Hulsker te Schiedam heeft de graden- commissie van de Nederlandse Jiu Jitsu en Judo Bond op niet minder dan 5 matten tegelijk de competities voor In de kring van directie en personeel van de N.V. Branderij en Gistfabriek Hollandia II in Schiedam is het feit ge vierd dat de heer J. L. Prein, Hogen- banweg 59c in Schiedam, veertig jaar in dienst is van dit bedrijf. De jubilaris bereikte in de loop der jaren de functie van gistbaas. De huldi ging geschiedde in een intieme kring van personeelsleden. Daarbij zijn uiter aard vele woorden van waardering aan het adres van de jubilaris gericht. Ook stoffelijke blijken van waardering ble ven niet achter. De heer Prein ontving van de directie en de gezamenlijke me- dewerkers geschenken onder couvert, r i o com pet i- terwijl een vertegenwoordiger van de tiegedeeite te slagen <3 van de maxi-1 Maatschappij voor Nijverheid en Handel maal 4 wedstrijden met jppon of min-hem de gouden drasenenninv v«n dt stens waza ari) te winnen bleek ook numaatschappij uitreikte weer. Geslaagd zijn: voor le dam v. ook mevrouw Prein'werd niet verge- J®1** was er een kleurige rui ker. Na de huldiging was er nog een ge- vallin enmivn.::. a:t j zwarte banden laten verwerken. In al le opzichten mag hier van een record worden gesproken. Dit te laten ver werken op een avond wordt wel een onmogelijkheid, omdat de deelnemers van ver (nu waren o.a. Groningers en Friezen aanwezig) onmogelijk nog naar huis kunnen terugkeren. Hoe moeilijk het is om voor het competi- d. Horst. Den Haag; D. Kcnings, Ber gen op Zoom; Liefers. Nijmegen; D. Oort, Den Haag (17 jaar); C. M. J. Slaats. Nijmegen; Semler. Alkmaar. Voor 2e dan: Geelhoed. Bergen op Zoom; F. J. v. Leeuwen. Ti'Jburg en J. A. Mulder. Bussum. Voor 3e dan: F. Baudoin, Rotterdam en C. Zappey. Am" sterdam. I De predikant van de Evangelische Lutherse Gemeente zal mogelijk Schie dam gaan verlaten. Ds. S. G. van der Haagen staat in het drietal voor de vervulling van de vacature van de predikantsplaats in Utrecht bij de Evangelisch Lutherse Kerk. Met hem zijn kandidaat ds. A. Burghoorn. Ede en ds. J. A. Roskam. Beverwijk. t Bij het zwarte band examen judo (competitie-gedeelte) hebben weer twee Schiedammers meegedaan. Her man Kuyl is voor dit zware gedeelte na vorige maand een poging gedaan te hebben in Naarden geslaagd door 3 partijen te winnen, hetgeen een zeer opmerkelijke prestatie genoemd mag worden. Cor van Rooyen had het nu ook weer tegen veel zwaardere tegen standers op te nemen en kon geen enkele partij winnen. Voor het 2e ge deelte van het zwarte band examen zal Herman Kuyl en voor de le maal ook Engers. Van Gameren en v. d. Graaf, volgende maand een poging doen. zellig samenzijn tijdens hetwelk een ieder m de gelegenheid werd gesteld d« jubilaris persoonlijk te feliciteren. (Van een onzer verslaggevers) Radio en televisie hebben zaterdag weer aandacht geschonken aan enkele Schie damse activiteiten. In de rubriek „Vernissage van de VPRO kwam v»n°?Cnmf jvan de exP°ritie van wer- van Federatie van Gebonden Kunsten op het televisie- scnerm. °l„lciJ»ker.s tal van ^ands met het tentoonstellingsmateriaal, van de bezoekers werden de Schiedamse kun stenaar Daan van Gelden» de zoons toond SCMder '",eo ^/dagmkldag heeft het Schiedams \rouwenkoor onder leiding van Ri* Borgmeyer voor de KRO een uitvoe rig concert gegeven. De dames zon gen werken van Palestrina, H. An- driessen «,a.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1