Oude buurten herinneren aan vroeger eeuwen Museum deed ook aan educatief werk EMMA-PARKEERPLEIN" BERGT REEDS AUTO'S Vele judoka's kampen in selectiewedstrijd Zon lokt naar havenkant Achter hoofdstraten verval in opmars s r Roüerdamse kroniek PeekiCloppenburg SGP-kandidaten voor prot. lijst BLOEMISTEN GAAN MIDDAG SLUITEN Contrasten in afbrokkelend conglomeraat Jmgensmorkt Werken aan Broersvest zijn in volle gang Shelitankschip te water bij werf A. de Jong [Fat onbevredigend bij Hulsker DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DINSDAG 6 MAART 1962 ZO GOED? NIET ZIEN OOK DAAR MOGELIJKHEDEN Examineren elke woensdag PANTALONS 99 Overgang SVC'ers boekten goede resultaten Vandaag en dagelijks De afdeling Schiedam van de Staat kundig Gereformeerde Partij heeft maan dagavond tijdens een vergadering beslo ten dat de volgorde van de kandidaten van de S.G.P. voor de gezamenlijke lijst van „Protestants Schiedam" zal zijn- l L. H. Knipscheer, 2. J. Meijvo-gel en 3] J. Huizer. Dat betekent dat de heer Knipscheer als nummer acht in de gezamenlijke lijst van protestants Schiedam zal worden op genomen. Dit is mogelijk een verkiesbare plaats. De namen van de beide andere heren zullen op niet-vetkieSbare plaatsen in de verdere lijst tussen de andere kan didaten worden gevoegd. (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse bloemist-winkeliers hebben besloten hun zaken op dinsdag middag te sluiten. Dit werd met alge mene stemmen besloten tijdens een ver gadering van deze zakenlieden, speci aal uitgeschreven om de resultaten van de enquête inzake vrije middag en va kantieregeling te bespreken. Wat die vakantieregling betreft, de duur der vakantie werd gesteld op 14 dagen. Men kon de vakanties nog niet volledig vaststellen, maar zij zullen in ieder geval in de maanden juni. juli en augustus liggen. In die periode zal ten minste de helft der zaken steeds zijn geopend. Reeds eerder hadden de Schiedamse bloemisten getracht gezamenlijk tot re sultaten als de bovengenoemde te komen. Maar er was indertijd zoveel verzet, dat men geen resultaten kon boeken. Daar om is men nu verheugd, dat belangrijke stappen konden worden gedaan. Ook be sprak men nog zaken als de kosten van de bezorging en andere kwesties. Beslo ten werd nog, met name gezien de gemeenschappelijke problemen, nauwer contact te onderhouden en tenminste twee maal per jaar bijeen te komen. 70 leeft men ook in Schiedam, kin- deren op een braakliggend terrein in het onde centrum, tussen Nieuwe Buurt en Begijnhof. (Van een onzer verslaggevers) ALS HET maandag is dan is het wasdag in Schiedam. Daar doet geen mens wat aan. Ook de felle kou van de laatste dagen kon het wekelijk se wasritueel niet verhinderen. Als er dan geen plaats is binnenshuis om de was op te hangen, zoals er in de oude buurten bij Hoogstraat en Lange Kerkstraat nooit plaats geweest is, dan komt de was voor het huis. Dat verschaft de buurt wel een schilder achtige aanblik. De elektrische verlichting werpt er een uitzonderlijk licht op misschien wel met de bedoe ling om te kennen te geven dat het niet lang meer kan duren dat oud en nieuw hier naast elkaar leven. Wie nog kennis wil maken met het oude Schiedam zal nu nog door de oude buurten moeten wandelen. Er verdwijnt al veel maar toch kan zich ook nog veel handhaven. Men kan moeilijkheden krijgen met het sociale geweten als men beziet hoe vele Schiedammers wonen in te kleine huizen waar het sanitair niet altijd aan wezig is. Als men echter bedenkt dat de oude buurten een afbeelding zijn van - Vrijwel dagelijks vinden fietsendie ven hun buit in Schiedam en gewoon lijk hebben de zwijntjesjagers succes omdat de eigenaars van de rijwielen zo zorgeloos met hun voertuigen om gaan. Met nadruk verzoekt de politie dan ook de fietsen bij het parkeren op slot te willen zetten. De Rotterdamse scheepsschilder J. G. raakte maandag zijn bromfiets op de Koemarkt te Schiedam kwijt. Van de scholier R. B. werd bij de Appel markt een bromfiets gestolen. De ko perslager H. J. E. mist zijn fiets, die hij voor zijn woning in de Rembrandt laan had gezet: Het educatieve werk heeft ook in 1961 een grote plaats ingenomen in het Stedelijk Museum te Schiedam. Dit wordt vermeld in hei jaarverslag waar in te lezen staat: In de beperkte tijd, dat het museum toegankelijk was, werden In totaal 222 groepen ontvangen, zowel volwassenen als jongeren, van de meest verscheiden aard en uit de meest verscheiden plaatsen, tot uit Doetinehem toe. 46 groepen kwamen 's avonds voor een volledige lezing van de conservator. Bij hen waren scholie ren, arbeiders, zakenlieden, studenten, padvinders en huisvrouwen. „De serie „Verkenningen van kunst", onder gzaimenlijke auspiciën van ö'e Schiedamse Gemeensohap en muse um georganiseerd, werd afgesloten met eén lezing van de directeur van 'het Stedelijk van Abbemuseum te Eindhoven, mr. E. L. L. de Wilde, over Cézanne en een filmavond van de heer Herman Haan te Rotterdam over de Dogon. De overweldigende (belangstelling hiervoor hield aan bij decursus „Kunstgeschiedenis in Vo gelvlucht", die door ziekte van de conservator helaas halfverwege moest worden afgebroken. Nog groter was de belangstelling voor d'e lezing „Het 'betoverende beeld in de spiegel" door de conservator ter gelegenheid van de heropening van het museum op 27 november gehouden. Zulk een NIEMAND ZAL willen ontkennen dat de voorzieningen op het gebied van sportvelden in Schiedam van de beste soort zijn. Het is zelfs zo dat Schiedam dikwijls ten voorbeeld wordt gesteld. Maar de vraag rijst toch wel: is het dan zo bijzonder goed? Dat ge loven we (nog) niet. Wie dezer da gen door de sportparken wandelt zal met vuile schoenen thuis komen. De vorst is hier wel de schuldige want het ijs in de grond weigert het dooi water van het oppervlak tot zich te nemen. Dit heeft tot gevolg dat de wegen tot een modderige pap zijn ge worden. NU iS deze modder al een last, maar nog minder prettig wordt het wanneer men niet kan zien waar men de voeten zet. Dat overkomt di verse bezoekers van de sportparken. Soms zakken de wielen van de voer tuigen tot dik in de bagger. Bij ver lichting van de parken, voor een ge deelte bij betere verlichting zouden de watidelaars en ook wel wielrijders kunnen zien waar ze hun weg zouden moeten kiezen. Schiedam heeft een achterstand op het gebied van het aanbrengen van verlichting in de par ken en dat is wel vreemd want het zou toch juister geweest zijn als er ge lijk met de aanleg van de terreinen electriciteitskabels waren gelegd. F SPORTPARK Harga gaat het nu wel hoewel het nieuwe gedeelte op korte termijn ook om verlichting vraagt. In sportpark Thurlede en het Prinses Beatrixpark dient verlichting te komen. Het zijn niet alleen de vui le schoenen van de sportliefhebbers die om verlichting vragen, maar de veiligheid van de burgerij en ook de ontwikkeling van onze stad toont aan dat er electriciteit in de nieuwe ge bieden dient te zijn. Over de veilig heid behoeft niet veel te worden ge zegd. De donkere parken uerschaffen allerlei minder gunstige elementen de gelegenheid zich hier op te houden. T/OOR DE openbare orde en rust zou y het goed zijn als de Schiedammers in de sportparken, volkstuincomplex en, de andere parken goed kunnen zien waar ze zijn en wie er is. De aansluiting van electriciteit maakt het dan tevens mogelijk om bij feestelijke gebeitrteni: sen illuminatie, microfoon- en muziekinstallaties e.d. aan te bren- i gen. Niet te opvallend geplaatste schijnwerpers boven de vijvers van, het Prinses Beatrixpark zouden het dei schaatsliefhebbers reeds deze winter mogelijk hebben gemaakt, ook 's: avonds op ruime en vrij gemakkelijke schaal turn hun sport te genieten. stroom van aanmeldingen kwam hier voor binnen dat velen moesten worden teleurgesteld'." aldus het jaarverslag. .Uit al deze activiteiten willen wij er nog twee memoreren die voor ons van ongewone waarde zijn: de bijeenkom sten met het voltallige Stedelijke Gym nasium op 29 maart en 22 december. Deze jonge traditie (de school komt op de dag, dat een vakantie ingaat) ontstond in 1960. Wij aarzelen niet, de aandacht en de geestdrift van de leer lingen (omstreeks 150) op deze dagen ontroerend te noemen. Het is een voor recht, voor zulk een gehoor te mogen spreken.", meent de conservator, die vervolgt: „Binnen de beperkingen, die ons met een kleine staf worden opge legd, streven vrij er in het algemeen naar het educatieve werk met de grootst mogelijke frequentie voort te zetten. De daarvoor bestemde collectie lichtbeelden groeide aan tot 1800 num mers." z z z z Gememoreerd wordt: „Met zeer veel genoegen maken wij verder gewag van onze kunstklasse, die onder leiding van de heer Luuk Schollen zich rustig maar voorspoedig ontwikkelde. De Heer Scholten, die tijdens het jaarverslag de akte M.O. tekenen A behaalde, bleek bereid met ingang van september een tweede groep, van oudere kinderen, onder zijn hoede te nemen. Van 10 no vember tot 10 december exposeerden we een selectie van het werk der jon geren (10 tot 14 jaar) en enkele pres taties van de ouderen (14 tot 19 jaar). De Heer Scholten besprak met een ruim aantal daartoe uitgenodigde Schiedamse leerkrachten op 30 november de achter gronden van zijn werk. De zeer vrien delijke samenwerking met de Gemeen telijke Inspecteur van het Onderwijs stellen wij gaarne in het licht." Besloten wordt met de conclusie: „De conservator werd dit jaar voor het eerst uitgenodigd zitting te nemen in de Rijksexamencommissie voor de akte M.O. tekenen B„ teneinde -het vak di dactische kunstbespreking te examine ren. Hij aanvaardde deze uitnodiging met des te meer genoegen, waar hij van mening is, c'at zowel voor de mu sea. in het bijzonder als de cultuur in het algemeen juist op de scholen veel ten goede geleid of ten kwade misleid kan worden. Educatief werk terzake van kunst wordt in museumkringen niet altijd' gewaardeerd maar bovendien op scholen niet altijd geaccepteerd („bal last") is. met verwijzing naar het leer-: plan het doemwoord). Indien men het echter bij incidentele voorlichting eens zou aanlegen op een wellicht lager maar tevens essentiëler doel, namelijk niet zozeer op het verhogen van artis tieke feitenkennis als wel op het acti veren van nog niet gewekte belangstel-! ling en tevens op het schenken van be-; vredigende herinneringsbeelden zou! veel zijn gewonnen. Het gedragspatroon van volwassenen) is immers voor een deel in het pa-' troon der herinnering gevangen. Men kan zich de mogelijkheid herinneren dat kunst „iets" zou kunnen zijn, een troost bijvoorbeeld. Een museum te exploiteren terwiile van deze ver-| troosting schijnt, juist in een stad als: Schiedam, zeer reël. Anders wordt! het. warneer van een meer regel-' matige voorlichting sprake kan zijn.: Dan zou toch met goed succes ge-; zocht kunnen worden naar methoden om de nieuwsgierigheid tè prikkelen. De nieuwsgierigheid naar verborgen samenhangen, het „recherche-werk", zo is onzt: ervaring, menigeen iets van de zin van de kunsthistorie doen doen begrijpen." jyE was voor het huis, dat geeft de buurt in Schiedam een schilder achtige aanblik. het vroegere Schiedam dan wordt de nieuwsgierigheid naar Schiedams histo rie gewekt, Zo hebben de Schiedammers dus eeuwenlang gewoond in smalle straatjes en smalle huizen waar ze nim mer aan het gemotoriseerde verkeer zuilen hebben gedacht. Vele van die straatjes zijn ook ontoe gankelijk voor het motorverkeer, de bak ker en de melboer moeten wandelend hun klanten bezoeken. De bewoners ech ter hebben evenzeer het contact met de moderne hulpmiddelen als alle andere Schiedammers. Zo tonen de oude buurtjes ook blin kende auto's die in een hoekje gepar keerd staan, er staan de motorrijwielen, de scooters, de brommers. De wijk is vol contrasten, de nieuwe wasmachine staat naast de vuilnisbak of het konij nenhok. Uit het ene zolderraam fladderen de duiven en het andere er vlak naast is dicht gespijkerd. In het ene wonen geen mensen meer. de vroegere bewo ners zijn al naar Nieuwland gegaan, in het andere zijn de kamers keurig inge richt. Daar heeft de bewoner kennelijk zelf heel wat aan de verbouwing gedaan, hardboard, verf en een fris behangetje maken het wonen behaaglijk in het ver sleten huisje. Daar hebben moderne meubels, het onontbeerlijke televisietoe stel, de moderne convector een plaats gekregen. TfOORTDUREND komen er berichten over samenwerking tussen christe lijke partijen met de gemeenteraadsver kiezingen in zicht. In Krimpen aan de IJssel is nu zelfs een soort „christelijk- aemocratische unie" ontstaan. Daar ko men namelijk de Anti-Revolutionaire Partij, de Chr. Historische Unie en de Katholieke Volkspartij met één lijst uit. Als nummer één staat op die lijst een CHU-vertegenwoordiger, als nummer twee een AR, nummer drie is weer CHU en nummer vier KVP. In de huidige raad hebben de nummers een tot on met drie zitting. De KVP heeft in deze raad geen zitting. In Heerjansdam hebben de Staatkundig Geref. Partij en de Anti- Revolutionaire Partij besloten met een lijst uit te komen. HET is niet aan de orde van de dag. maar het gebeurt tegenwoordig in Rotterdam noga! eens dat zwervende „solisten" door het ingooien van een ruit onderdak bij de politie (warm en veilig dus) bereiken. Nu was het weer een 21- jai'ige zeeman. Hij gooide in het cen trum met een steen een etalageruit van een juwelierszaak in. De alarmschei ver scheurde de nachtelijke stilte. Toen de politie arriveerde, was van de dader niets meer te bekennen. Maar een voorbijgan ger was in staat een nauwkeurig signa lement op te geven. Na een half uur kon de zeeman op het Hofplein worden aan gehouden. Hij bekende onmiddellijk de ruit te hebben ingeslagen. Want, zei hij, ik ben zwervende en wil onderdak heb ben. Hij was van de plaats van de mis daad weggelopen, omdat ar veel men sen op het geluid van de alarmschei af kwamen. Uit de etalage wordt niets ver mist.. De politie heeft het door hem ge wenste onderdag verleend. Advertentie Zo'n moderne vlotte pantalon wil elke jongen graag dragen. Het is een sportief smal model zonder omslag. En natuurlijk bij P C in de beste kwaliteit: ft Terlenka, 45% wol. Prima wasbaar. Speciaal verlaagde J. M. prijs leeftijd 8 iur met kleine stijging fer meat 6.v. 12 jaar 17 Oud-Schiedam is in een overgangsfa se, gisteren woonden er mensen in een keurig ingericht huisje, vandaag verhui zen ze, het is dringend nodig want de stadssanering vraagt er om. Morgen smijten de kwajongens de ruiten van het oude huisje alvast maar in, zo wordt die sanering nog wat geholpen ook. Het heeft dan echter wat vreemde effecten want de buurt brokkelt zo ongelijkmatig af. Men ziet het nog niet als men over de Hoogstraat, door de Lange Kerk straat, of over de Broersvest wandelt maar achter deze straten Is het ver val in opmars. Enkele bewoners ver dedigen zich nog hardnekkig, zij po gen hun huis. hun straat, hun buurt te houden zoals het was, maar de tijd wint deze strijd. SCHIEDAM. Geboren: 2: Robert J, z.v. W Odijk en C Sprong: 1: Caroline C M d.v. B M J van Os en F K Hoenderkamp: 1: Roberius C, z.v. J H Huiskens en G van Zon: 1; Jacobus C, z.v. A C van der Grijp en C H Hoefman; 1: Alexandra E C. d.v. J A A van Rijsewijk en J M Vreezen: 2: Adri- aan z.v. A. Koogje en M F van Unen. Overleden: 28: J H Bogerd, 88 jr; 1: J T SCHIEDAM Geboren: Sylvia W C d v H V A Markx en A M T Neid: Yvonne d v M F Jonkman en M J van der Krift: Mari- nus J z v L van der Knaap en J Holle: -1:1 Harmina d v D van Veen en C C Veeter; Lilian D d v J Scholten en N van Herk; Ro bertas H z v H F Koevermans en W Beu- (Van een onzer verslaggevers) MET GROTE voortvarendheid heef* gemeentewerken het parkeerplein op het Emmaplantsoen in Schiedam aange legd. Tweehonderd auto's kunnen nu al een plaats krijgen op het nieuwe plein op de voormalige Algemene Be- (Van een medewerker) De teams van de Schiedamse Volley bal Club hebben in de afgelopen dagen weer voor goede resultaten gezorgd. Dames I moest op bezoek bij Concor dia 2 en won verdiend met 31 na een wat tamme wedstrijd (715. 315 15 U en 715). Dames 3 viel tegen, met 31 werd van stadgenote Juliana 1 verloren. Heren 1 kon weer geen punten be machtigen. met 30 -kregen de heren klop van Voorburg. Heren 2 speelde twee keer en zegevierde beide keren met 39 over Lekkerkerk 1 en Hou Stand 3. Heren 3 zorgde gelukkig weer voor een punt door een 2—2 gelijkspel tegen RLVC 2. Het juniorenteam ten slotte gaat on verdroten met de onverwinningsreeks voort. Ditmaal werd Aggredior B met 30 geklopt. Deze week worden de volgende be langrijke wedstrijden gespeeld: Dames: Shell 1—S.V.C. 1; Aggredior 1—S.V.G 1; Spel. H'berg 1S.V.C. 3. Junioren: Libanon C—S.V.C. A; Heren: SV.C. 1 —Achilles 1; S.V.C. 2Concordia 5; S.V.C. 3—Concordia 4. man: Franciscus A z v J H de Wit en M J M de Kort: Hendrika F W d v J A Herlaar en W O Ritter; Emanuel A z v J Boas en D E Vedder: Wilma Cd v W C van Gogb en J M Friederich; Caroline d v H J A ten Brink en F J Grootenhuis: Theresia C M d v F C de Vette en A J M Ham: Maria d v H Salari en M Barvoets; Everdina H d v A van Roon en D Ververs: Leo z v L Stolk en S W Donker; Ruby S E d v J Raatgever en P J Gaakeer. Overleden: G J van der Most. 82 jr. wed v JOde Bruljn: C J WiReman. 95 jr; J Noordzij, 6 dgn; E H de Klerk, 54 jr echtg v C W Vietsch; F van Leeuwen, 83 jr. graafplaats. Daartoe is het plein tot meer dan een meter opgehoogd. De randen van het plein moeten nog worden afgewerkt maar de auto's kunnen al ge parkeerd worden op de grote vlakte van klinkers. Het plein wordt omsloten door een stootrand van bazait. Dat brengt een goede scheiding teweeg tus sen de werkzaamheden op Broersvest en het aanleggen van de verbindingsweg Singel-Lange Kerkstraat. Van het tot standkomen van de ver bindingsweg is nog niet veel te zien. Draglines graven nog voor en achter de Joodse begraafplaatst. Hier zal de weg moeten worden opgehoogd waarna meer tekening in het profiel zal komen. Momenteel wordt echter hard gewerkt aan de zijde 'van de Broersvest waar het gedeelte tussen Singel en Gedempte Broersvest een inmense zandvlakte is. Ook hier liggen de stootranden gereed. Het ziet er naar uit dat de Broers vest breder gaat worden, dat het profiel enigszins zal worden gewijzigd en dat er een goede aansluiting met het vroeger zo slecht bestrate gedeelte van de Ge dempte Broersvest zal komen. Het ligt ook in de bedoeling om van Broers vest en Gedempte Broersvest een geslo ten geheel te maken" dat zal leiden van Koemarkt naar de Proveniersbrug. Voorlopig echter zal het gedeelte bij de Lange Kerkstraat worden bestraat omdat het verkeer nogal hinder onder vindt van de werkzaamheden op de drukke hoek Lange Kerkstrast-Broers- vest. Met het bestraten kon nu worden begonnen. Van het voormalige Emma plantsoen zijn in totaal nog twintig bo men gespaard gebleven. Ze staan gro tendeels aan de rand van het parkeer plein. Bij A. de Jong n.v. Scheepswerf en Machinefabriek te Schiedam is het dub- belschroef motortankschip Shell 42 (bouw nummer 113), gebouwd voor rekening van Shell Nederland Verkoop Mij. te Den Haag en onder toezicht van de Scheepvaart Inspectie, afdeling Binnen vaart. te water gelaten. De afmetingen van het schip zijn: lengte over alles 75 m, lengte tussen de loodlijnen 72.99 m. breedte 8.70 m. en holte 2,60 m; de laadcapaciteit bedraagt 1250 m3. De voortstuwing zal geschie den door twee „Industrie"-motoren van het type 6D6, welke ieder een vermogen ontwikkelen van 300 pk. bij 460 omw. per minuut en voorzien zijn van een „Kuypers"-keerkoppeling type BK. 5. Het laden en lossen geschiedt door twee „Kouttuin"-pompen, met een capa citeit van. 250 m3 per uur. Deze pompen worden, via tandwielreductiekasten, hy draulisch aangedreven door de beide hoofdmotoren. In de motorkamer zijn voorts nog ondergebracht twee vier-ei- linder B.M.C. dieselmotoren, van 20 pk. elk bij 1500 omw. per minuut, voor het aandrijven van de liebtdynamo's, pom pen en luchtcompressor. Het schip wordt voorzien van drie balansroeren en van hydraulisch aangedreven voor- en achterankerlieren. De accommodatie voor de opvarenden is berekend op het verblijf van twee complete bemanningen, die zowel in het voorr als in het achterschip worden ge huisvest en aldaar de beschikking heb ber: over twee-persoonshutten, dagver blijf, keuken, wasplaatsen en w.c.'s. Al le verblijven worden centraal verwarmd en voor de watervoorziening zijn twee hydrofoor-installaties aangebracht. (Van een onzer verslaggevers) Tal van judoka's uit ons land zijn vrijdag en zaterdag naar het sport centrum van Keinier Hulsker aan de Westvest in Schiedam gekomen. Daar zijn voor de junioren de selecties eigenlijk pas goed begonnen voor de komende europese Judo kampioen- HET voorjaarszonnetje is er tveer, maar we zeggen dat voorzichtigHet lokt vele Schiedammers en vooral onze bejaarde stadgenoten naar de havenkant. Daar gaan aan Hoofd en Maaskant de blaadjes weer bloeien. De bootjes schieten als dolfijnen uit tie havens naar de Nieuwe Waterweg. Het is goed toeven ov de bankjes aan de wa terkant kijkend naar de vele bo ten en bootjes die voorbijvaren. schappen, die 10 en 11 mei in Essen (West-Dnitsland) gehouden zuilen wor den. De gewichtsklassen voor junioren zijn op het laatst gehouden congres ver anderd en zijn nu vastgesteld als volgt; junioren lichtgewicht tot 65 kg.; middengewicht voor junioren is geworden tot 75 kg. en het zwaarge wicht is gekomen boven 75 kg. In Zuid-Holland zijn daarom nieuwe se lecties gehouden in het Sport Cen trum van Reinier Hulsker te Schie dam. Deze selectie-wedstrijden hebben omdat zij in geen enkel opzicht eni ge speling toelieten, voor sommigen een onbevredigend verloop gehad. Zo moest o.a. de Rotterdammer Blonk geweigerd worden, omdat hij een steenpuist had. Ook waren enkele ju doka's niet op de selectie verschenen, terwijl de technische commissie hen nog wel eens graag aan het werk hadden willen zien. Nu zijn naar de Nederlandse selectie afgevaardigd: F. v. Mveteren. Uke- mi. Delft in het lichtgewicht. Een 2e lichtgewicht werd niet aangewezen. In het middengewicht werden afge vaardigd: Riesling van J C Bonte uit Delft en H. Jansen. Ukei Delft De zwaargewichten A. de Bruyne, Vlaar- dmgen er. Huf van Yu Wa uit Den Haag vertegenwoordigen Zuid-Holland' Bij de senioren waren inmiddels al aart gewezen: voor het lichtgewicht L. de Vries en J. Jansen, beide van „Bont je". Den Haag: middengewieht de Rotterdammer Jan Winters en Paul Goedenraad uit Voorschoten. Als zwaargewichten werden aangewezen: J. Gouweleeuw. Ukemi. Delft en Hart man van Yua Wa uit Den Haag. Musis Sacrum: Ned. Bond v Oud-Strij ders en Dragers Mob. Kruis Feestavond Toneel 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie. darnse redactie tel. 84154 b.g.g. tel. 115588 jSteJ. 51 (b-«-8- 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H J. Troost. Aleidastraat •tel. 65451 (alleen voor klachten, ad- U5588> e™ abom,emenl«n b.g.g. telef. Belangrijke telefoonnummers: Brand. alarm 69123. Politiealarm 64(^6; G H' *'aarscbuwing 69290. Museum: Tentoonstellingen Vie Sierhuis en geb. Kunsten Sted. Gentils, Jan Federatie. Apotheek: Nachtdienst, Van Westen dorp, hoek Singel-Esjvmastraart.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1