I Proveniersbrug nadert angzaam voltooiing TENNISBANEN GEREED VOOR ACTIVITEITEN Vele prettige reacties op instelling comité Sportavond van „10 x 10 met interessante films ROTTERDAM Haar andere kreeg (geen grootse) gestalte Ruim 100 N.C.RV.-ers aan diner M 1 Tal van correspondenten zijn onderscheiden n Nieuwe eigenaar Spieringshoek Opening met demonstraties Schiedam voor Huldeblijk Jongen stak niet goed over VONDSTEN BIJ EMM A PLANTSOEN BELANGRIJK Nog geen belangstelling Heler van f 9000 gearresteerd Fietser tegen autoportier Toneel voor oud-strijders Installatie voor ziekenhuis ut? de rotterdammer Rechtstreekse bijdragen zijn mogelijk A' Twee srasbranden PAGINA 3 WOENSDAG 7 MAART 1962 Advertentie mmm&m ONGELUK NOODZAAK CELLEN SVP! OOK DAAR! Bevestiging R.O.B.: O Voor jeugd tl! lüi luül uil ill lil uIh lil! uil liilili ill! Belangstelling li Vandaag en morgen en dagelijks 6 Het vijfde toonkunstconcert wordt! donderdagavond 15 maart in het Pas- sagetheater te Schiedam gehouden Dan speelt het Rotterdams Philbur- monisch Orkest onder leiding van j Eduard Flipse werken van Ludwig i von Beethoven, de ouverture EgmonC het Vioolconcert in D opus 61 en de Zevende Symphonic in A opus 32. So list is Willem Noske, viool. Kaarten aan de bekende adressen en de zaal verkrijgbaar. Opgave van gevonden voorwerpen m Schiedam: Te bevragen aan de po litiepost Kethel tussen 9 en 12.30 en 2 en 6 uur: kinderkaplaars. Te bevra gen bij de vinders: kinderpetje. mevr. v. d. Berg, Schie 32a: volleybalschoen, mevr. Ladage, B.K. Laan 235; kinder schoentje links. v. d. Kraan. Populie- renlaan 5 te Kethel; zaklantaarn, A Nijman, Sehietbaanstraat l; speel goeddolk. Verkade, Marconistraat 23a; kinderwantje links, Vraudeunt, Vlaar- dingerdijk 35; kinderwantje links, v. d. Most. Vlaardingerdijk 7; herenhand schoen rechts. C. de Bolster, Lange Haven 126; wollen wanten, Macken- bach, Burgemeester van Haarenlaan 909; herenpolshorloge, Leenders, v. Esveltstraat 16a; herenpoishorloge, kind, Surmamesingel 3 te Vlaardm- gan; 4 loten, E. Schoneveld, v, Leeu- wenhoeokstraat 27a; bedelarmbandje, Ten Napel. Buys Baliotsmgel 41a; da- mespolshorloge. Konings, Hulkestein 82, R'dam-Zuid; herenpolshorloge, me vrouw Witter, P K.O. Laan 98: dames polshorloge, L. A. de Borst, Klaas Ka terstraat 12; herenpolshorloge, mevr. Enter. Plein Eendracht 21a; ring met 5 sleutels. J. Wiegersma. B.K. Laan 229b; etui met sleutels, Simons. B.K, Laart 185; etui met sleutels, K, v. Tol, sleutels, Jagtenberg, Korte Haven 28 tot 18 uur; kettinkje met sleutels, H. de Gier, Kortland straat 22b; porte monnee met inhoud, Crerner, Ameida- straat 37b te Overschie na 18 uur; portemonnee met inhoud. C. Kerkhof, Da Costastraat 32b; kinderportemon- nee met inhoud. Postkantoor, Tuinlaan zwart hondje. R, Nadels, Aleidastraat 18a; ,gele kanarievogel, v. d. Sloot, Rotterdamsedijk 8a. 4 Donderdag 15 maart om 19.45 uur begint in het gymnastieklokaal der Prinses Julianaschool te Schiedam de ouderavond van deze onderwijsinstel ling, Het hoofd, de heer G. de Raad, zal een terugblik werpen op het afge lopen schooljaar, de voorzitter der oudercommissie, de heer J. K. Simon, houdt een toespraak, de voorzitter der schoolvereniging, mr. H. Snoep, spreekt een slotwoord. Verder zal er zang, muziek en toneel van de leerlin gen zijn en kan het werk worden be ikeken. <t»r« PANTALONS Echte HELANCA kwaliteit, frisse kleu ren. Voor dames, kin deren en teenagers Toen de vijfjarige Bertie Montfoort uit de Van Stephensonstraat dinsdag middag om kwart voor vier onvoorzich tig overstak op de Van Swindenstraat in Schiedam, werd hij aangereden door een passerende 'bromfietser, d"e mon teur A. J". Het jongetje kreeg schaaf wonden aan het gelaat, een dikke boven lip, losse voortanden en een buil boven het oor. De G-G.G.D, heeft hem ter plaatse verbonden. (Van een onzer verslaggevers) yERHEUGEND zijn de reacties die het comité Huldeblijk Konink lijk Paar in Schiedam heeft ontvan gen. Hoewel het comité de activitei ten nog niet heeft ontplooid zijn er reeds nu tal van particulieren, ver enigingen, bedrijven en organisaties die mee willen werken aan het ver werven van gelden voor het geschenk aan het vorstelijk paar ter gelegen heid van het zilveren huwelijk van Koningin Juliana en Prins Bernhard. Het zou prettig zijn als alle Schie dammers dezer dagen een bijdrage leveren zodat het bedrag dat Schie- SXNLANGS is een ernstig ongeluk gebeurd op het kruispunt Burge meester van Haarenlaan-Nieutoe Dam- latm. Het werpt een licht op enkele tekortkomingen. Al eerder hebben wij gesteld dat de Burgemeester van Haa renlaan tot voorrangsweg dient te worden gemaakt. Daar vraagt de structuur van deze weg (en het toe nemende verkeerom. Nu zou het ongeluk toch gebeurd zijn als deze laan een voorrangsweg was want het slachtoffer gaf geen voorrang aan het van rechts komende verkeer op de Burg. van Haarenlaan. De bromfiet ser reed van de Sportparkbrug naar het kruispunt. Nu zou het ongeluk misschien met gebeurd zijn als er een duidelijk fietspad was op het stukje Nieuwe Damlaan van spoorwegover gang naar het kruispunt. Dat is er ech ter met en dat is nu juist een vreem de situatie. De wielrijders worden na melijk als het ware verleid recht door te rijden met als gevolg dat er onge lukken komen. T ET weltoe zeggen niet dat het ongeluk niet gebeurd zou zijn als het fietspad er al was geweest, maar we stellen wel dat de ongelukken nu ge makkelijker kunnen geschieden. Tien tallen fietsers doen het dagelijks ver keerd bij dit kruispunt. Zelfs de meest ervaren rijders komen met regel maat vanaf de spoorwegovergang over het stuk straatweg waar geen fiets pad is naar het kruispunt waar zij ineens naar rechts dienen af te slaan. Dat moet nogal met een haakse bocht gebeuren en daarna kunnen zij op een wat overzichtelijke wijze over het rij wielpad rijden. Het lijkt ons noodza kelijk dat ten spoedigste ook een rij wielpad wordt aangelegd van het kruispunt in de richting van de Sport parkbrug. VEN ander tekort werd bij het on- geval ook merkbaar. Er is geen telefoon in de buurt. Mogelijk dat re- Ie bewoners in de lange en brede Burgemeester van Haarenlaan telefoon hebben, maar in Nieuwland is slechts op het dr. Wibautplein een telefoon- j cet. Dat is een ernstig gebrek. Als j de telefooncel op dit belangrijke kruis punt had gestaan zou de GG-GD en politie snel gewaarschuwd zijn. A u duurde het een half uur voordat het slachtoffer kon worden vervoerd, i oe- vallig kwamen er politieagenten voor bij. Ze hadden geen dienst, ze gin gen naar of kwamen van het hoofd bureau. Gelukkig hebben de voorbij' gangers geassisteerd, maar betreurens waardig is dat een der passerende po litieagenten eerst ver weg moest fiet sen om een telefoon te kunnen hante ren. Er dienen daarom in het pu bliek belang telefooncellen te komen in Nieuwland, zeker op enkele druk ke plaatsen in de Brug. van Haaren laan. f JF.T zal goed zijn als de overheid aandacht wil besteden aan dit probleem want op meer plaatsen is een tekort aan openbare telefoons. Zo wekt het verbazing dat er geen tele fooncellen in de sport- en wandelpar ken staan. Regelmatig ontstaan onge vallen op het sportveld, maar soms moet de eerste hulp op de meest pri mitieve wijze worden gewaarschuwd. Er was eens een vechtpartij tussen twee sportgroepen zonder dat de poli tie kon worden gewaarschuwd. Voor al tn een telefoon zeer gemist. Het gebeurt dat kinderen in de speeltuin van een der toestellen vallen zonder dat de noodzakelijke dokter kan worden ge waarschuwd. dam gaat afdragen in den lande veel indruk zal maken. Om misverstand te voorkomen wordt daarom medegedeeld dat het met noodzakelijk is dat men de bijdragen stort op het landelijk gironummer. Voor de grote plaats Schiedam is de mogelijkheid open gesteld de bijdra gen te soorten op het gironummer van de penningmeester van het Co mité Huldeblijk Koninklijk Paar in Schiedam 5 0 9 3 (vijfduizend- drie- en negentig)- Amsterdamse Bank. Ook kan men zijn bijdragen rechtstreeks ten name van de penningmeester van dit comité bij de Amsterdamse Bank storten. Ket Comité verzoekt de me dewerking van alle Schiedammers om deze bijdragen nu te willen storten omdat de actie op korte termijn kan worden afgewerkt. Voor de verenigingen, organisaties, be drijven en particulieren (ook scholen!) die verder hun medewerking willen verlenen, die inlichtingen wensen over andere vormen van medewerking aan Schiedammers die hun .waardering, trouw en eerbied aart het Koninklijk Huis willen* betuigen is het -centrale GELEIDELIJK nadert ook de Proveniersbrug te Schie dam de voltooiing. De betonnen funderingen zijn reeds ge stort. Gewerkt wordt nu aan de verwezenlijking van de opritten naar de brug. Ook verderop bij de Broers- vest wordt gewerkt aan de be stratingen. De foto geeft een overzicht van de Proveniersbrug met op de achtergrond het Proveniers huis. Verderop is te zien de Ttijks H.B.S. en de brandweer kazerne bij het Emmaplant- soe.ri, die op de duur zullen ver dwijnen. In het van tijd tot fljd verschijnend bulletin van de Rijksdienst voor Oud- heidkundig Bodemonderzoek, gevestigd te Amersfoort, staat ditmaal ook een belangrijke passage over Schiedam. De ROB bevestigt namelijk de betekenis van de onderzoekingen bij het Emnia- I plantsoen, waarover in ons blad reeds veel werd geschreven. Het bulletin meldt: ..Als onderdeel van de veelomvattende werkzaamheden op het terrein van de voormalige be graafplaats langs de Broers vest, die aan de stadhuisbouw voorafgaan, werd een nolenngssleuf gegraven. Hierbij sneed men de zuidmuur van de voor burcht, behorende bij het kasteel Ri viere. ook wel Mathenesse genoemd. Sedert de onderzoekingen gedurende de jaren 1948-1949 wist men dat de voor burcht zich onder de voormalige be- eraafolaats bevond. De toenmalige on derzoekingen hadden de westmuur langs de Broersvest aan het licht gebracht. Met medewerking van de dienst ge meentewerken en de plantsoenendienst heeft men ter weerszijden van de sleul een gedeelte van de muur met de weer gang blootgelegd; in totaal een stuk van omstreeks 18 meter. In het ooste lijk gedeelte bevond zich een privaat. Het gevondene betekent een waardevol le aanvulling van de bekende gegevens en een reeds lang gewenste completering van de plattegrond**. (Van een onzer verslaggevers) VOOR de Schiedamse sportliefheb bers organiseert het comité 10 x 10 een belangwekkende sportavond. Maan dagavond komen de internationaals Roei Wlersma, aanvoerder van PSV en adres het secretariaat van het Comi- j Gerard Kerkum, aanvoerder van Feije- té Huldeblijk Koninklijk Paar dat be- noord naar Musis Sacrum waar de heerd wordt door de ambtenaar van voorzitter van het Schiedamse Hermes het Kabinet van de burgemeester, deDVS, Aad Stonthandel, de sportslleden heer P. J. Drenth ten stadhuixe tele- bij hun causerieën zal inleiden. Tevens foon 69051. De politie van het bureau Marconiplein heeft: de 33-jange expediteur J. de B. aangehouden, verdacht van heling van 9000. Deze zaak is aan het licht geko men bij het verhoor van de 32-jarlge J. K. die op 27 februari werd gearresteerd omdat hij ten nadele van een transport bedrijf, waarvan hij mededirecteur was, 19.000 had verduisterd. Zo onvoorzichtig smeet de garage houder S. D. L. dmdagmidQ'ag in de Lange Kerkstraat m Schiedam het por ti wor'dt\üer van z"n personenauto open. dat het rTinses Deairiapunc wurm. f.-te nacenronrl» i hij cp zijn fiets passerende incasseerder M. F. tegen de vlakte smeet. De heer F- had een bloea'uitstroting aan het rech ter 'been en een gescheurde Ibroek. Te gen de garagehouder L, is procesver baal opgemaakt. zullen instructieve films worden getoond. ie Voetbaltraining in Rnsland, is een bijzonder interessante mstructiefilm met de onderwerpen: inschieten, stop pen, opbrengen, mgooien, doorspelen van de bal en schijnbewegingen. 2e. Mensen, meters en seconden, Europese athletiekkampioenschappen. Een fascinerend schouwspel, oijzonder spannend filmisch verwerkt, en door zijn algemene opzet een inspirerend voorbeeld van sportieve strijd. Deze films, alsmede de operateur, filmdoek en projector stelt de N.S.F. geheel gratis ter beschikking. Binnekamp, Boylestraat 16b in Schle- dam-Oost; P. de Jong, Oude Maas straat 33b in Schledam-Zuid, Dick Nels, Potgfeterstraat 2Tb in Schledam-West en zaterdagmiddag aan de zaal. (Van een onzer verslaggevers). Het tennispark Spieringshoek te Schie dam ligt gereed voor (al van belangrijke activiteiten. De nieuwe eigenaar van het park, de heer J. van der Torre uit Rot terdam, heeft mor de komende maanden veie plannen. Daartoe heeft hij het park met de negen tennisbanen in de beste conditie gebracht. Ook de afrastering, het clubgebouw en het parkeerterrein zijn verbeterd. Het meubilair en de douche cellen zij li verniedw d. Er wordt naar gestreefd de opening van het park met grootse demonstraties op zaterdag 24 maart te houden Dan spe len vier tennisloraren a a de meer voudige kampioen Buitelaar uit Den Haag en de oud-kampioen Hemmes enkele demonstratiewedstnjden De heren Buitelaar en Hemmes zullen o a tegen de broers K en J van der Torre een dubbel spelen als revanche voor de kvvarteindstrijd van de open kampioen schappen \an vorig jaar Tevens zullen twee jeugdige leerlingen demonstreren wat zij m korte tijd heb ben geleerd. In augustuszullen op het Schiedamse park de Nederlandse kampioenschap pen voor de tennisleraren worden ge- honden. Het is voor het eerst dat der gelijke belangrijke tenniswedstrijden in Sehiedam worden georganiseerd. Ver der staat de organisatie van een park- tournooi op het programma, niet alleen voor de A-, B- en C-klassers, maar er zal ook plaats ziin voor een D-groep zodat ook beginnelingen kunnen deel nemen. Als sluitstuk van het seizoen wordt medio oktober een bliksemtoernooi georgani seerd. waarbij alle inschrijvers m de pools evenveel wedstrijden zuilen spe len Daarbij wordt aandacht geschonken aan een goede combinatie van de krachts verhoudingen. zodat beginnelingen bij de dubbels met sterkere medestanders kunnen spelen werd dat een le kleine kring betrokken /al worden bij deze sportbeoefening. Nu gaat de heer Van der Torre deze zomer bezien of hij op eigen initiatief de Schiedamse Jeugd tegen geringe ver. goeding naar de tennisbanen kan krij gen. Mocht het experiment slagen dan hoopt hij dat de gemeente volgend jaar met hem het schooltennis zal willen orga niseren Veel aandacht wil de heer J van der Torre besteden aan het tennis voor de jeugd in Schiedam Hij verwondert er zich over dat in Rotterdam wel en in Schiedam vnjwel geeri belangstelling bestaat voor banentennis bh de jeu cd. Hij is van mening dat de belangstelling er hier ook wet is als de gelegenheid maar wordt geboden. Daarom wil de heer Van der Torre het schooltennis in Schiedam invoeren. Hij heeft daarvoor contact opgenomen met de inspecteur van het gemeentelijk on derwijs in Schiedam, maar gevreesd IETS bijzonders, dat wordt het diaman ten feest van de Koninklijke Rotter damse Pcstharmonie. Deze maand is het 60 jaar geleden, dat de „Rotterdamse Postfanfare" de eerste naam van het ensemble werd opgericht. Ouderen kennen de harmonie als ..het korps van Them Adee". Dirigent Adee leidde de postharmonie van 1920 tot 1956: hij stierf m 1959, 76 jaar oud. Thom Adee leidde zijn korps naar grote triomfen. Men denke bijv. ook aan de concerten in de Doelentum en op de hoogtij- en feestda gen voor de oorlog. De Koninklijke Rot terdamse Pcstharmonie is het oudste- muziekkorps van Rotterdam, hef enige in die stad dat het predicaat „konink lijk" mag voeren en het op een na oud ste FTT-korps. In „die goede oude tijd" kwamen 4 a 5.000 Rotterdammers voor een concert van de harmonie. Dat ge beurt nu met meer, de tijden zijn ver anderd. Maar de K.R.P. is ondanks zijn 60 jaren jong gebleven en „echt Rotterdams". Dat willen de leden be wijzen tijdens het feestconcert zaterdag 24 maart m de Rivièrahal onder leiding van de jonge, bekwame dirigent G. van Gelderen. BIJ hebt Rotterdamse publiek slaat de actie „Opgeruimd staat netjes" aar dig aan. Dat blijkt o.a. int de reacties op htt verzoek aan alle honden zich op straat zindelijk te gedragen. Die reacties kwamen, natuurlijk van de bazen: een van hen schreef het comité dat dit pro bleem uit de wereld zou zijn „Als ieder een zijn hond zou leren, zijn drukwerk goed te deponeren". En hij voegde eraan toe„Ook van mensen zonder- hooden wordt steeds vuil op straat gevonden"'. „Gooi niets op straat, houdt uw fatsoen, Dat mag u thuis toch ook niet doen". Deze hondenbaas was niet de enige, die op een bijzondere manier het comité sti muleerde. Een schrijver kwam zelfs met een oproep op muziekDe doelstel lingen van de .actie verbreiden zich meer en meer. Met* die stijging gaat gepaard een toeneming van het aantal papier- en afvalbakken op straat; van 200 tot 765. Ook in trams en bussen brengt men nu bakjes aan. De diverse marktterreinen SCHIEDAM Geboren: 6 maart Antje d. v. S. J. P. Roinim en G. Budmg. I Overleden: s maart, H. F. W, Herlaar, 2 da-: worden voorzien van 150 zeer grote af- gen, 8 maart, H. C. wagenaar. 71 ir.. 4 maart) valbakken. M. Rietveld, 78 jr. echtg. van A. van denj Heuvel. (Van een onzer verslaggevers) pOLTTIEKE voorlichting in brede zta T voor vrouwen werd' gegeven fjjèens een bijeenkomst van de afdeling Rotter- De baten van deze sportavond zijn voor de actie 10 x 10. Nu heeft het ac tiecomité een maand geleden aan de sportverenigingen in Schiedam gevraagd kaarten te willen kopen voor deze bij eenkomst. maar heel teleurstellend was er slechts één vereniging die be langstelling toonde. Het actiecomité hoopt echter dat de zaal maandagavond alsnog uitverkocht zal zijn eensdeels om dat het programma zo belangrijk is. het zal ëen leerzame avond zijn voor elke sportliefhebber, maar anderdeels omdat iedere kaart drie kwartjes ople vert voor het goede doel. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Koert „HAAR andere man" van de toneel groep van de Technische Bedrijven in Schiedam heeft dinsdagavond in Mu sis Sacrum de leden van de afdeling Schiedam van de Ned. Bond van Oud- Strijders en Dragers van het Mobilisa tie kruis wei vermaakt. De toneelgroep voerde dit alleraardigste toneelstukje op tijO-ns het jaarfeest van de oud strijders, Het geheel kreeg een bijzon der prettig cachet door dam der Vereniging voor Vrouwenhe- lang. Vrouwenaarbeid en gelijk staatsbur gerschap. Het bijzondere van de avond was dat vijf vrouwelijke politici hun ge hoor begeleidden op het pad van de po litiek. Vier van dit vijftal waren Rotter damse raadsleden. En ze hoorden de belangstellende dames achtereenvolgen» een socialistische, een christelijk-hista- rische. een liberale en een anti-revolu tionaire „voorvrouw'* de beginselen en het programma van haar partij toelich ten. De laatste spreekster kweet zich van de taak ook de KVP-spreekster (die stemproblemen had) te vertegenwoor digen. Zij wist overeenstemming in doel- C. van der Horst zijn de dames en he ren niet tot grootse prestaties geko-amden te vinden, men. Het niet feilloze spel kreeg I echter de gloed van het enthousias- \7IER Rotterdammers, twee vrouwen me van de tonelisten met als gevolg j en twee mannen, stonden voor de dat de toeschouwers zich goed hebbenrechtbank als verdacht van diefstal en vermaakt. medeplichtigheid. Met zijn vriendin, een 20-jarige buffetjuffrouw, bad de voor- Fnntntioriil'e naamste verdachte, een 24-jarige kok (te- t uiuu.nei ijn, j wje jaar en <jrje maanden werd Als hoofdfiguur heeft de schrijver I geëist) de plannen opgesteld. Zij beroof den fantasierijke, ietwat opschepperigej den mannen, die de buffetjuffrouw te- de muzikale dame gespeeld door Lem Stegman-1 zamen .met een collega meelokten naar politie-amuse-Ham gecreeerd. Deze Mary wil meer i 'Ten huis in Hoogvliet, van hun geld. De - - 'euQles medewerking van het mentsorkest „d'Optimisten". Voorzitterschijnen dan ze is. Ook haar echtgenoot. P. van Rijn heeft met genoegen de bij- j een pantoffelheld, wordt gedwongen eenkomst geopend. „Veel verenfgtn-1 mee te doen aan dit spel. De gevolgen gen klagen over gebrek aan belangstel- j bleven met uit. Bas Wey zette een ling, maar bij ons valt dat wei mee" prachtige slaafse echtgenoot op de plan- constateerde hij. ken. Het echtpaar komt m moeibjkhe- j den als een oom uit Amerika over Na het openingswoord hebben deikomt Dan |T°et er een dienstmeisje tonelisten „Haar andere Man'* ge- kornen- Manlief wordt zelfs butler, stalte gegeven. In dit werk van Lar ry E. Johnson in de vertaling van J. AN lange tafels zaten dinsdagmiddag meer dan honderd getrouwen van de N.C R.V. aan de gezamenlijke maal tijd in gebouw Christelijke Sociale Belangen in Schiedam. De familie Ballijns presteerde het de bezoekers van de Provinciale Vergadering van deze omroepvereniging een kostelijk diner voor te zetten ook al vroeg het onthaal van zulk een groot gezel schap heel wat extra zorgen. Het dmer in Chr overigens maar Sociale Belangen was een onderdeel van deze N.C R.V.-dag m Schiedam, 's Morgens waren de correspondenten van de NC.R.V. in Zuid-Holland in et' uesloten werkvergadering m Irene bijeen waar de wnd-secretans-pen- nmgmeester aan een veertigtal leden de Orde van Verdienste beeft uitge reikt omdat zij het werk van de N.C.R.V. al meer dan 25 jaar dienen. Deze Orde bestaat uit een fraai lint je en tevens een oorkonde. In totaal zouden 83 correspondenten de ze onderscheiding ontvangen, maai met alle medewerkers waren naar Schiedam gekomen, 's Middags werd een vergadering voor de leden in Zuid-Holland gehouden waar het be leid van de N.C. R.V. ter sprake kwam tmen zie daarvoor elders). kok bemachtigde de portefeuilles met inhoud en kwam daarna binnen om de „bedrogen echtgenoot" te spelen. Men speculeerde erop dat de aldus „ontdek ten" zouden vluchten. Dat klopte veel, maar een der gedupeerden ging naar de politie en toen was het spelletje gauw- uit. Tegen de beide meisjes (19 en 20 jaar) werd acht maanden met aftrek Er is echter ook een echtgenoot no- geeist, evenals tegen een 18-jarige kok dig om oom het volledige gezin te I die ook een keer bij de affaire be tonen. Daar speelt dr. Gerard Nilestrokken was. (Lou Ouwendijk) dan wel even voor. Uiteraard ontstaan er dan de nodige misverstanden en verwikkelingen. De 17 li f u kolder houdt de lacht met van de V/tllPnflP 0196k1Ci lucht. Job van der Meer speelde de CU1LHUL CiOilIUOl patriarchale oom. Joke de Held was het lieve dienstmeisje. Frits Soeters speelde een onguur individu. Daan DCSC112ul£(IC ctUlO Rolandus was een brigadier en Han O van der Berg trad tenslotte als een achternichtje van oom Elmer te voor- Een vallende glaskist heeft de auto schijn. van de Rotterdamse vertegenwoordiger F. J, M. beschadigd in de Lorentzlaan in Schiedam De kist viel dinsdagmid dag om kwart over twee van een vracht auto, bestuurd door J.J.S- uit Terne azen. juist toen de vrachtwagen de gepar keerde personenauto passeerde. Tegen de chauffeur S is procesverbaal opge maakt. Gretelaan Nieuwland Kantine SCF: Burg Honn Gereformeerde Kerk Wijk Begroetingsavond ds P R. Everaars. 20. Kantine Hermes-DVS: Hargu. Spel- regeltesta vond jun ioren iB> 19 Musis Sacrum: Toneelwedstrijd Schie damse Gemeenschap Othello speelt „Pim komt even aan". 20. Passage: Amsterdams Dagblad „De Rotierdammer", damse redactie tel. 64154 b g g tel toestel 51 (bgg. 800371 alleen voor redactie-aangelegenbeden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23. tel 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen bg.g. telef. 1155881, Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123 Pohtiealarm 64666; GG en G D waarschuwing 69290 Sted, Museum: Tentoonstellingen Vic Gentils, Jan Sierhuis en gcb. Kunsten Federatie. Apotheek: Nachtdienst, Van Westen dorp, hoek Singel-Emmastraat. De levering van de net- en regelin- stallatie ten behoeve van het te Vlaar- dmgen m aanbouw zijnde Algemeen Ziekenhuis, is namens B. en W. opge dragen aan de N.V. Installatiebedrijf Boogaard te Viaardingen voor de som van 276 000. Dit installatiebedrijf had reeds eer- der opdracht voor de sterkstroomin- i van het ziekenhuis voor Volkstoneel. 20 '0. 000 en voor de zwakstroominstal- latie voor 91.000, zodat de totale op- j dracht aan de N.V. Boogaard thans i^n- Sdrag van 874.000 beloopt. Een 115588 a"n m emd 1963 g«heel gereed De S3 brandweer achter de Cinclnnati-Nederland N V Het vuur richtte geen schade betekenis aan. De oorzaak moet Be zocht worden bij met - ktnderea. van moet vuur spelend»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1