Geref. Schiedam begroet nieuwe pastor hartelijk m w Schiedamse Gemeenschap handhaaft goed peil pantalons f 27.50 Othellobracht toneel voor wedstrijd S.G. NEGEN PARTIJEN VOOR RAADSVERKIEZINGEN B-junióren weten meer dan jongere vrienden... 8 Dronken Brit hield kade tegen Ds. Everaars slaat paal voor „zijn" kerk VERMEULEN Modderschuit aan te korte kabels Gewonde en schade bij aanrijding fnk&i* Bijeenkomst met sfeer in fraaie SCF-kantine Pittig, gevarieerd maandblad GHÜ Jan Bergers tot priester gewijd Onno Molenkamp heeft weer leiding „Geron" f 32.50 „Mijnheer Pim komt even aan'' I SFC wint spelregeltest voetbal de rotterdammer Jongetje gewond bij zebrapad Burgerlijke stand heetmanA SZC slaat Dockyard gedecideerd (3-0) Terlenka en Trevira Gijsbert Nieuwland ere-lid Orpheus O.D.I. test weer schotzuiverheid PAGINA 3 DONDERDAG 8 MAART 1962 VLAARDINGEN. Tel. 2075 Bijzonder fjk BM Dijckhoff's Wekelijks Buitenkansje en S HOBBIES TIPPY ZO HEF.... „TE ERG" Elegante vrouwen kopen NYLONS DE kwaliteitsnylons Moeilijkheden Vandaag - en morgen en dagelijks Modderschuit Op de hoek Van Swindenstraat-Oost- singel te Schiedam kwamen een auto bus. bestuurd door de Rotterdamse chauffeur J. P. E. K. en een perso nenauto. bestuurd door de Rotterdam se vertegenwoordiger H. M. J. P., woensdagavond om tien over half zes j dusdanig met elkaar in botsing dati beide voertuigen ernstig werden be schadigd. 1 De heer P. had een bloeduitstorting aan de linker zijde van zijn hoofd. De! voorzijde van de auto was zo inge- I deukt, dat een takelwagen het voertuig i moest wegslepen. De autobus was aanj de rechter zijde ingedeukt. Tegen de buschauffeur K. is proces-verbaal op gemaakt wegens het niet verlenen van voorrang. (Van een onzer verslaggevers) De zesjarige Cornelis Teunis Arons uit de Amalia van Solmsstraat is woensdagmiddag om vijf voor twee aangereden cp de Nieuwe Haven in Schiedam. Zeven meter voorbij het ze brapad bij de Roomse kerk liep Cor nelis tussen twee geparkeerde auto's door. De van rechts naderende auto. bestuurd door de Rotterdamse bedrijfs- assistent A. F. v. E., kon niet tijdig tot stilstand worden gebracht. De G.G. en G.D. heeft het jongetje met een hersenschudding en een linker bover.- beenbreuk naar het Schiedamse ge meenteziekenhuis vervoerd. Advertentie Modern en degelyk FKANSENSTR. 9 WAALSTR. 38 SCHIEDAM Geboren: 6 maart Elten A. II- d. v. J.G. van der Arend en J. W. Snel. 7 maart Judith C. d- v. p. van Oossanen en M. Blok, Thomas z. v. M. Zuijdwegt en H. A. M Frigge. Gerardus M. T. J- M. z. v. J. J. Sparla en L. -de Jong. Johanna A. d. v. W. Verboon en H. J. van Ewtjclt j Overleden: 5 maart L. A, van der Hoeven,1 S3 jr., S maart A. Koolmees. 83 jr., J. Bras,, 67 jr. (Van een onzer verslaggevers) IJVERIGE LEDEN van de Gere formeerde Kerk in Schiedam sjouwden woensdagavond in de kan tine van de Schiedamse Cartonnage- fahriek met stoeien, steeds meer stoelen. Deze actie is tekenend voor het bloeiende gemeenteleven van de gereformeerde kerk in Nieuwland en Kethel. Zovelen zijn naar de hegroe- tingsavond in de kantine gekomen dat het-mooie lokaal overvol was. Het koor onder leiding van de en thousiaste dirigent G. van der Schoor kreeg een plaatsje tegen de muur. Organist C. Dubbeld was geheel ver borgen achter het schot van de piano en aan de andere zijde van de zaal keek de nieuwe predikant ds. P. R. Everaars met vreugde naar deze overweldigende belangstelling want hij zag daarin het medeleven van zijn nieuwe gemeente. De functionarissen hebben voor deze begroetingsavond dan ook een bijzonder sfeervol programma sa mengesteld, Ds. W. A. Krijger heeft medegedeeld dat ds. P. R. Everaars de eerste paal zal slaan voor zijn nieuwe kerk aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan. Zoals wij reeds eerder mededeelden zal het slaan van deze paal eind maart geschieden. In zijn welkomstwoord heeft de heer J. Hofstra gesproken "van het bijzonder dat leden uit Kethel en Nieuwland tesa- men kernen. Hij herinner de aan een dergelijke samenkomst twintig maan den geleden. Toen ging het om het ver trek van ds. Oomkes. Hij was verheugd dat de beide wijken en alle predikanten nu aanwezig konden zijn om de nieuwe predikant en zijn echtgenote te begroe ten. ..We zijn blij weer een eigen wijk predikant te hebben". De heer Hofstra zei dat hij ds Everaars nog niet lang kende, maar dat hii wel de indruk had dat deze stond te trappelen van ongeduld om aan de arbeid te gaan. Geestig be sprak de 'heer Hofstra daarna de uitgestrektheid van de wijken Nieuw land en Kethel. De spoorwegovergang was er om het geduld te beproeven, het mooie Bad Groenoord om af te koelen, het Prins Beatrixpark om tot rust te komen, de wijken zouden alle vereisten voldoen. Ds. Everaars zei dat er heel wat door rfmS- (Van een onzer verslaggevers) T\E redactie van „De Schiedamse Gemeenschap" heeft in de loop van dertien jaargangen een reputa tie opgebouwd. Zij weet haar maand blad een pittige en gevarieerde in houd te geven. Dat blijkt ook weer in „jaargang 14, nummer een, maart 1962", die zojuist verscheen. Hoewel blijkt dat handhaving van een goed (Advertentie) geel gouden ringen metbrillantjes j 10 brillantjes ref A29 548,- 3 brillantjes ref 779 180.- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJKBAAR 92 filiaal: oostzeedijk 155 -157, rotterdam T\E dames en heren van het kerk- koor van de Gereformeerde Kerk-Nieuwland lieten zich klank- zuiver horen onder de geïnspireerde leiding van de keer G. v. d. Schoor. peil niet meevalt, kan ook dit num mer weer geslaagd worden genoemd. In snedige tekst bij een zevental foto's werpt de medewerker ..Sebastiaan" een korte terugblik op de declama tiewedstrijd van. de Schiedamse Ge meenschap. die nog vers in het ge heugen ligt. „Pastorale", een bijdra ge van Jeanne de Vlieger-Verbeek, is naar onze smaak niet geheel waar achtig. Maar propaganda voor het Prinses Beatrixpack blijkt maar al te nodig. De Schiedamse journalist J. Heijer is ter gelegenheid van het onlangs ge vierde 40-jarig bestaan der K.K. Open bare Leeszaal en Bibliotheek naar Den Haag getogen om daar de eerste bibliothecaris te interviewen. Die eer steling was de.later zeer bekend! geworden H. J. Matla. de Haagse! journalist, die o.a. een evenement agenda uitgeeft en enorme archieven bezit. Matla vertelde vele aardige bij zonderheden. Maar het meest bijzon dere van de man. die alles weet van jubilea is het feit dat hij de datum van de oprichting der bibliotheek ver keerd had.... Over de bijzondere vaartuigen, die de Werf Gusto pleegt te bouwen, infor meert Fred Pfeifer de lezers. Met 'name wordt aandacht besteed aan de Free Enterprise, de Kanaalveerboot, die onlaags te water liep. Onder de titel „Hun namen zijn bewaard ge bleven" zet ds J. G. Jansen zijn se rie over de St. Janskerk met een ge documenteerd artikel voort. (Van een onzer verslaggevers! Het dameswaterpoloteam van de Schiedamse SZC heeft in het Sportfond- senbad in Schiedam een gedecideerde 30 overwinning behaald op het Rotter damse Dockyard. In de wintercompeti tie van de KNZB neemt SZC nu een goede plaats in. De Schiedamsen had den vrijwel voortdurend een overwicht. Bij de rust had SZC al een 20 voor sprong. Direct al trok Ria van Baarle naar het doel van Dockyard. Zij werd unfair aangevallen en de vrije worp van Ria kwam bij Toos Rotteveel die zuiver inschoot. Even daarna gooide Ria van Baarle het tweede doelpunt keihard te gen de touwen. Het homogene Schiedamse team be hield ook na de rust de meerderheid. Toos Rotteveel zwom zich in deze perïo-i de vrij, ze kreeg de bal van Loes Ba- rendrecht en zuiver werd het 30. /^VERVOL was de kantine van de SCF woensdagavond. Tot vol gend jaar zal deze mooie zaal de leden van de Gereformeerde Kerk in Schiedam-Nieuwland nog wel dienen ah kerkzaak zijn vrouw en hem was heen gegaan toen zij de vriendelijke ontvangst in Schiedam hebben ervaren. „Meer dan ooit besefte ik wat het betekende een beroep te hebben aangenomen. Het is een boeiend dins in het leven weer eens opnieuw te beginnen." Verheugd was ds. Everaars dat zijn leden hem in zo grote getale ontvingen. Zoiets was hem nog nooit overkomen. Hijsprak van zijn werk in Middel- stom, een dorp waar hij drie jaar ver bleef en waar hij hechte banden kreeg. Het had hem dan ook wat huiverig "ge maakt naar de grote stad te gaan, maar de sympathie van de Schiedam mers heeft alle moelijkheden overwon nen, Later op de avond vertelde ds. Everaars dat hij zijn 330 gezinnen re gelmatig hoopt te bezoeken. Gedurende twee avonden per week hoopt hij per avond zeven tot acht bezoeken te kun nen afleggen. De heer Hofstra liet iets van de ge schiedenis van het lied „Houd Gij mijn handen beide" horen. Het koor zong on der leiding van de heer G. van der Schoor o.a Schepper en Koning, Welk een vriend is onze Jezus. Voor de bege leiding van koor en samenzang zorgde organist C. Dubbeld. De heer De Goe deren vroeg humoristisch aandacht voor de tombola Daarna werden mooie kleurendiaposi- tieve met opnamen van het oude en het nieuwe Schiedam, van de opgravings plaats van de inheemse woningen uit 100330 na Chr,. van het pastorale Kethel, .van bad Groenoord. van mooie oude en nieuwe panden, van reeds ver dwenen laantjes en huisjes. Flip van Oordt gaf het goede commentaar op de bandrecorder. De bandrecorder werd goed gebruikt, zo werden op het podium afbeeldingen geplaatst van de diverse acties die voor de bouw van de kerk zijn en worden gehouden. Enkele leden verstrekten per band mededelingen, zij zeiden dat de SiSo al 3000 heeft verdiend, dat het oud-papier ƒ2725 verzamelde, dat de taidklokactie 3750 opleverde, dat de bosnenactie 2750 opbracht. Dit alies werd fraai aanschouwelijk uitgebeeld. Voor de Oud-Katholieke Kerk in Schie dam is het zondag een bijzondere dag. Dan zal onze stadgenoot Jan Bergers, diaken in het aartsbisdom Utrecht, tot priester worden gewijd in de Kathedra le Kerk te Utrecht aan het Willems- plantsoen. Gedurende jaren heeft Jan Bergers gestudeerd aan het seminarie te Amersfoort. Bij zijn eerste ambtsvul ling zal de priester worden geassisteerd door de pastoors uit Schiedam, de hui dige pastoor C. P. van der Berg en oud pastoor C. Tol. De jonge priester zal op de eerstvol gende zondag na zijn priesterwijding dus op de tweede zondag van de Vasten (18 maart 1962) voor de eerste maai de heilige Mis opdragen in een plechtige Drie-heren-dienst. Hij zal deze heilige dienst opdragen in de kerk. waaruit hij naar het semina. rie is gegaan: de kerk van de heilige Johannes de Doper te Schiedam. Deze dienst zat om 10 uur beginnen Na kwart voor tien zullen alle plaatsen in de kerk, die dan nog onbezet zijn, voor ieder open staan! Men zorge dus op tijd in de kerk aanwezig te zijn. Gelegenheid tot gelukwensen zal er zijn na afloop van de Vespers, waarin door de jonge priester gepreekt zal wor den, in de Gemeentezaak (Van een onzer verslaggevers) De beroepsregisseur Onno Molen kamp heeft weer de leiding genomen I bij de Gereformeerde Amateur Toneel- groep „Gerou". Wegens omstandighe- i den had de - beroepsregisseur Theo Kling tijdelijk de leiding overgenomen. Zoals bekend hebben beide heren in enkele jaren tijds de Schiedamse ver eniging naar de top van het amateur toneel in Zuid-Holland gestuwd. Ook voor de komende maanden heeft Geron i weer ernstige plannen- Zo is het mooie toneelspel George en Margaret" van Gerald Savory in studie genomen. De donateurs zullen de uitvoeringen op 10 en 11 mei mogen bijwonen. Ongetwijfeld zullen meer Schiedam mers belangstelling hebben voor het werk van Geron, secretaris C. H. L. Westerveld. Burgemeester van Haaren- laan 997, telefoon 67226, zal gaarne do nateursitrices), leden inschrijven en ook verdere inlichtingen verstrekken. Zoals wij onlangs mededeelden zoekt Geron nog steeds naar een geschikte repetitieruimte. Het bestuur betreurt het ten zeerste dat nog steeds niemand een lokaaltje, een zolderruimte, een schuur, fabrieksruimte, oud pand of iets dergelijks ter beschikking heeft kunnen stellen. Het werk van Geron wordt daardoor ernstig gehandicapt De landelijke voorzitter van de Bond van Chr, Middenstandsvereni- gingen zal op dinsdagavond 3 april in het Gereformeerd Jeugdhuis in Schie dam komen spreken voor de leden van de Christelijke Middenstandsver eniging in Schiedam over zijn erva ringen van zijn reis naar Amerika. De grasberm van de Westfranke- landsedijk bij de Goede Haven in Schiedam stond woensdagavond om kwart voor acht over een oppervlak te van 25 meter in brand. De Schie damse brandweer heeft het vuur met een nevelspuit geblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Advertentie 2283 Beide moderne stoffen in de meest solieda aamenstelling.' 55/45, rood etiket. Kies uit een zeer uitgebreid kleuren-assortiment, waarbij prachtige blauw® en grijze tinten. Prettige pasvorm, plooivast, 2 achter zakken. Deze perfecte pantalons van f 35.- en f39.- kosten nu 7 dagen lang IJST ZIJ GOED een ieder zyn hob- by te gunnen die hij verkiest want weet dat belangrijke dames en heren wetenschappelijk hebben ge constateerd dat de mens veel nuttige vreugde put uit de goede vrijetijdsbe steding. De ogenschijnlijk simpele af leiding in de vrije uren verschaffen hem veel geestelijke en gezonde kracht. De vrije tijd is voor de mens als de dynamo die de accu vult. Daarom hebben wij niet verbaasd ge keken toen wij bij die kennis go be zoek kwamen. Ach. er werd een hob by verkozen die niet de onze is, maar wij zijn er niet om kritiek uit te oefe nen op iemands hoogst persoonlijke genoegens. Daarom hebben we ge tracht onze verbazing te terbergen toen toe de ontspanning zagen. QNZE KENNISSEN dan, in het oude Schiedamse huis, kregen da gelijks bezoek wan muizen. Nu kan men zeggen dat dergelijke dieren prompt verdelgd moeten worden. Er zijn zoveel verhalen van schadelijke activiteiten van muizen en ratten dat men deze knagelaars geen lang leven zou kunnen wensen. Onze kennis ech ter achtte de kwestie hoogst vermake lijk. Telkens als een muisje te voor schijn kwam kreeg het dier toat voed set Dat had goede resultaten want.al spoedig kwamen er bepaalde mutsjes Het liefste muisje kreeg de naam van Tippy. Voor Tippy werd steeds wat lekkers neergelegd en de kennissen meenden dat Tippy al goed naar het lokkende Schiedams luisterde IENTHOUSIASTE verhalen ontston- den over Tippy en zijn vrienden schaar. Tippy zou zo verstandig zijn, hij deed dit en hij deed dat en inder daad ook wij hebben hem en haar wel eens gezien. Het is gebeurd dat wij Tippy in onze buurt zagen en dat wij In de heg bij de Grensflat aan de Rotterdamsedijk in Schiedam is een bromfiets, een supercombinette merk Zundapp. gevonden. De eigenaar van het voertuig is niet bekend. rbS. P. R. EVERAARS spreekt voor het eerst in de kantine van de SCF zijn tn gemeenteleden toe. (Van een onzer verslaggevers) VOOR DE VERTONING van „Mijn heer Pim komt even aan" van de schrijver A. A. Milne, het toneelstuk dat de toneelvereniging Othello in het kader van de toneelwedstrijden van de Schiedamse Gemeenschap in Mosis Sa crum opvoerde, hesfond woensdagavond een verheugende belangstelling. Het stuk had een enigszins traag ver loop. De intrige was voorts nogal aan de naïeve kant, terwijl men nauwelijks iets van een climax kon bespeuren. Slechts af en toe is de schrijver er in geslaagd een glimlach bij het publiek op te wekken. Het was dus voor de to nelisten een zware opgave van dit blij spel een leuke opvoering te maken. En daar zijn zij ten dele toch wel in ge slaagd. Alhoewel sommigen van hen vaak hun lesje statisch opzegden, ter wijl de dialogen meestentijds niet na' tuurlijk ineen vloeiden. De schrijver heeft zijn verhaal ge sponnen rond het gezin van George Marsden, een conservatieve figuur, die volgens de regels van de maatschappij leeft en deze boven het gevoel stelt. Hij is gehuwd met Olivia, die reeds eer der getrouwd is geweest Haar man is indertijd overleden. kan stellen. Het is opmerkelijk hoe snel het karakter van George dan ver andert. Ben Vredebregt kweet zich vooral door zijn mimiek redelijk van zijn taak om George gestalte te geven. Olivia werd ietwat star en te weinig overtuigd op de planken gezet door Corry van Hooydonk. Goed en char mant spel graf Uesbeth Petrus In de rol van Dinah. Gré de Karper-Peek was de tante, Joop Heynsbroek de kunstschilder en Netty Rebers het dienstmeisje Anne. Een Iets te weke creatie gaf Piet de Kaper als mijn heer Pim. later beseften dat hij langs de achter zijde van onze schoenen en broekspij pen onder de stoel moet zijn doorge glipt. We hebben Tleze ervaring ver krampt verglimlacht. Onze kennissen beleefden vreugdevolle dagen. De muisjes zouden zo lief zijn. Ze hadden alle kleuren, grijzerode, wat witte, allerlei kleurencombinaties, heus het moet heel pijzonder geweest zijn en wij, passieve toeschouwers, verstrek ten geen commentaar. TJE MUIZEN hebben ons wel weg- gehouden pan het bevriende ge zin. Ach, we hebben niet zo veel 6e- zwaren tegen de muizen maar ze be horen toch eerder in het veld, even tueel in het aquarium dan tn het woonhuis. Onlangs echter brachten; wij wederom een bezoek, eerlijk be kennen we dat de gedachte aan de muizen ons door het hoofd was ge gaan anders hadden we ons wel wat muizenissen in het hoofd gedaan. Net zaten we gezeten of de vrouw des hui zes sprak ons aan over de muizen- We geraakten eerlijk gezegd prompt weer in de schrikhouding, maar toch kwam er ook dit keer weer wat ver bazing bij. Mevrouw de kennis zeir .-Eh, ik heb die gemeentereiniging ge-% roepen voor de mitizen want dat ik toch te erg. overal komen ze vandaan, gisteren pakte Pietje zijn jasje en erf sprongen zeven muizen uit de kost. Ze lopen gewoon over de planken, nee, dat is veel te erg, daar moet de gemeente toch zeker wat aan doen". We hebben weer geen commentaar verstrekt want men mag toch ver heugd zijn dat de gemeente er nog is. Advertentie t (Van een onzer verslaggevers) In dit rustige gezinnetje, waar alleen moeilijkheden ontstaan omdat Dinah, het nichtje van George, wil trouwen met een kunstschilder, die haar oom niet aanstaat, komt mijnheer Pim, een zeer vage figuur, verwarring stichten. Hij vertelt een man te hebben gezien, die de naam draagt van Olivia's eerste Passage: Amsterdams Volkstoneel. 20. WereldvrouwengebedsdagLuthers e Kerk Westvest: Onstan.'..ngsker,c P. Troelstraiaan; Bethelkerk Nieuwe Maas- straat; Vredeskerx Mathcnesse; Ejq ArK Schiedamse weg. 20. Musis Sacrum: Teenageravona. JJ. Dagblad „De Rotterdammer" echtgenoot. En dan zijn de poppen aan Belangwekkend is in dit nummer van! t>LIJKENS een gemeentelijke mededeling hebben negen politieke parüjen het «dranï'mjg^anseSakkerd „De SchiedamseGemeenschap^ het D -n Schie(jam zjch doen inschrijven voor deelneming aan de komende; door de bedillerige tante van"hem*, die gemeenteraadsverkiezingen. Behoudens de reeds in de Schiedamse gemeente-j opkomt voor de familie-eer. raad vertegenwoordigde partijen zullen ditmaal ook deelnemen het Legioen! Gepensioneerden en Ambtenaren, het Gereformeerd Politiek Verbond, de Maar alle moeilijkheden gaan voorbij. Christelijk Nationale Volkspartij en de Positief Christelijke Nationale Unie. Hiervan nam het Gereformeerd Politiek Verbond reeds eerder deel aan de verkiezingen. Het G.P.V. behaalde in 1958 166 stemmen, dat is 1,09 procent van het toenmalige totaal. artikel van Fred Pfeifer over het Dokter Wagenerhuis", het districts- consultatiebureau in Schiedam en over tbc in het algemeen. De yanarubnek Van Schie tot Dam" tenslotte schrijd a over het feit dat het op 2o febru ari tien jaar geleden was dat de eer ste paal voor het eerste woonblok yan de wijk Nieuwland in de grond gmg. zoals in alle blijspelen. Mijnheer Pim heeft zich in de naam vergist. Olivia vertelt dat niet aan George, omdat zij nu voor de tweede keer met hem gaat trouwen, en hem daardoor allerlei eisen (Van een onzer verslaggevers) riE B-JUNIOREN van de Schie- damse voetbalverenigingen heb ben woensdagavond getoond nog meer van de spelregels te weten dan hun jongere sportvrienden Behaal den de C-jnnioren veertien dagen ge leden een gemiddelde van 75 pet. tijdens de spelregeltestwedstrijden van de Schiedamse Scheidsrechters Vereniging, ditmaal kwamen de R- jtwioren zelfs tot een gemiddelde van 83 pet. De strijd om de wisselbeker krijgt daardoor een spannend karakter om dat de verschillen in de puntenaantal- len zo gering zijn. Niet de winnaar van de C-junioren. Excelsior 20 plaatste zich aan kop. maar PPSC dat bij de Cs tweede werd. Dit kan gebeuren doordat SFC. die ook vroeger zo dikwijls tot goede presta ties kwam. nu tot een score van 95 pet. kwam. Voorzitter L. Schotting constateerde in zijn welkomstwoord met genoegen dat nu meer belang- Schie- damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 800371 alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost Aleidastraa. 23. tel. 6545! (alteen voor klachten ad vertenties ril abonnementen b.g.g. teler. 31)538). Belangrijke telefoonnummer»: Brand alarm 69123, Politiealarm 64666, G.G. en G.D waarschuwing 69290. i Sted. Museum: Tentoonstel! tn gen Vic Gen tils. Jan Sierhuis en geb, Kunsten: Federatie. Apotheek: Naehtalcnst. van dorp, hoek Sinzei Ernmastraat. (Van een onzer verslaggevers) DANKZIJ die dronken Engelsman is een belangrijk gedeelte van de kade van de Lange Haven overeind j blijven staan. Dat zal de Engelsman waarschijnlijk nooit te weten komen.. Het verhaal is nameiijk zo dat enkele Schiedammers woensdagavond om elf uur wat schimmenspel en een doffe klap hoorden In de Taansteeg bij de Hoogstraat. Daaruit concludeerden! zij dat bezoekers van „gelegenheden de uitgaansvreugde In onvrede den veranderd. Westen- Bij onderzoek zagen zij dat een I verdoofd op straat lag. Na had-1 man j ampele i discussie werd de politie gewaar schuwd Deze kwam niet snel genoeg want de mannen van de mobilofoon- wagens hadden het juist heel druk op dat tijdstip. Nadat (je man een kwar tier op straat had gelegen kregen de Schiedammers hem zo ver dat hij tot wandelen, het was meer een hangen aan welwillende arnien. overging. Het gezelschap kwam tot aan de Lange Haven. Daar liet men hem tegen de muur van een distilleerderij leunen, «en tragische symboliek uitbeeldend. Toen de patrouillewagen arriveerde was het een koud kunstje voor de si'ike marren om de wezenloze fi guur m de auto te zetten. De agenten hoorden wat Engels gemurmel. Ze besloten de man niet naar zijn schip, maar naar het veilige politiebureau te zenden. Omstandig deden de kijkers meaede- ling van hun ervaringen. De politie hoorde toe. Hierna zag men wat een modderschuit teweeg had gebracht. Over de lengterichting van de kade van de Lange Haven liep een brede en diepe scheur. Dat kwhm doordat een modderschuit, stevig gekoppeld aan het ijzeren hek voor de Taan- •teeg. heei schuin was gaan liggen op het zakkende water. Direct hebben de politiemannen de kabels losser ge maakt. Direct week ook de losse ksde weer te rug naar de rest van de kant ook al staken tal van stenen los uit de bo dem. Eén der politiemannen kreeg via bet Ijzeren luik van het schip contact met de waker van de schuit. Hij kroop er in om een proces-ver baal te gaan uitdelen. Het nachtelijke publiek hoorde dit slot van bet ver haal niet. Een der kijkers zet: „Als die schuit nog verder was gezakt was. over een half uur die hele kade inge stort, dat zag je non al." Men beaam de dit commentaar. Van een onzer verslaggevers Tijdens de jaarvergadering van het Koninklijk Schiedams Mannenkoor „Or pheus" in gebouw Christelijk Sociale Be langen tn Schiedam is de onlangs afge treden dirigent Gijsbert Nieuwland tot ere-iid benoemd. Voor het Eeuwfeestfonds, dat voor de viering van het 100-jarig bestaan in 1966 is ingesteld, komen gestadig bijdragen binnen. Op initiatief van de vergadering is een propaganda-cojnmtssic gevormd. Onder leiding van de heren Du Cha teau, Stadhouders en Stouthandel zullen alle leden aan de propaganda gaan deel nemen. De aftredende voorzitter P, Smit en bibliothecaris P. J. Cats, werden bij acclamatie herkozen. stellenden naar de kantine van Her mes DVS zijn gekomen dan veertien dagen geleden. Over veertien dagen komen de oudste jongens, de A-juni oren aan de beurt. De eredivisieseheidsreenter H. van der Veer heeft aan het slot van zijn waar dering voor de goede spelregelkennis van de jongens getuigd. Hij hoopte dat de ouderen aan de jeugd een voorbeeld zullen, nemen. De resultaten bij de B-junioren zijn: l. SFC 128 punten; 2. PPSC 124 punten: 3. Schiedam 122 punten; 4. SVV 120 punten; 5. Excelsior' 20 110 punten, 6. Wilton Fijenoord 109 punten; 7. De mos 72 punten. De totaalstand is nu: 1. PPSC 2+8 punten; 2. SFC 243 punten; 3. Excel sior" 20 237 punten; 4. SVV 219 pun ten; 5. Schiedam 202 punten: 6. Wil ton Fijenoord 198 punten; 7. Demos 138 punten. Ook dit jaar zal de Schiedamse korf balclub ODI weer schotzuiverheldswed- strijden organiseren. Op de maandagen 19 en 28 maart en de dinsdagen 20 en 27 maart komen de leden van ODI bijeen ui het gymnastieklokaal van de Beho- boih-ULO aan de Tuinlaan. Vorig jaar won Minie Hekman by de jongste junio ren de wisseltrofee. Henk van Hout® was kampioen bij de oudere jeugd en Her man van Hoogdalem triomfeerde bii de senioren. Voor de junioren geldt ook nu weer dat zij tien strafworpen moeten plaatsen ?p„3'„ meier, toen afstandsworpen op "1 f ,cn meter en een halve mi nuut sneldoelen; voor de senioren zijn de vereisten: tien strafworpen op vier me- ter; tien afstandsworpen op 1, 2.5. 3.5. 515 en 5.5 meter en een halve minuut sneldoelen. 'd1 dit i»ar w«r deelnemen aan de Bondsdagsenewedstrijden, waar- R8 tt d <"'~*anlsatie bij THOR u&

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1