1 „Groene golf in functie: nn aanpassing vereist To90 PROBLEMEN BIJ MUREN LAVETWASMACHINES Aantal voorgangers in ^^Avondgebed" weer 10 h "SM ïW. w Oude Sluis: pittoreske plaats ^32 Nieuwe problemen doen zich nu voor... iScbejler WINT HBSS VAN HOLL. SPORT? 28 WAAR. SCHIEDAM ZICH BEGON TE ONTWIKKELEN VERF - BEHANG - BOARD - HOUT BOUWPAKETTEN Dii eet starten geeft goede doorstroming Timnelwachter pakt dronken bestuurder Zware schade bij aanvaring op Nieuwe Maas Nieuwlanders verontwaardigd j. C. van Uesfcwt loon n.v. Elke zaterdag in Lutherse Kerk Ea.R.1 Jongens steken berm in brand O.D.L-teams nu weer in veld? VOORJAARSSHOW 1962 MODEHUIS VAN HEYST DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 VRIJDAG 9 MAART 1962 DRl-SIL JACKETS 1 Handicap Hindernissen lllsaiaasffi AANBEVOLEN ziavenenne A8ENT Redelijk exc/iuitjcv a wedstrij den van kring Schiedam F* Burgerlijke stand Voetbal saterdag R.Ph.O. met laatste Toonkunstconcert partij Vandaag ...en morgen ^VERLOVINGSRINGEN en dagelijks zrtentie) 5 Laat ze maar ravotten of touwtje springen. Zo'n jacket, voor Uw meisje of jongen, kan ertegen.' Zware katoenen gabardine, rits sluiting, dubbele capuchon, diverse vrolijke kleuren (o. a. bleu, rood en blauw). En de prijs is een wonder 1 Eén dag betaalt U voor deze prac- fiscbe, vlotte voor Jongens en meisjes van 1 tot 6 jaar, als echte Coster-stunt: tl. maat f.o.so sr.p.m. Zolang de voorraad slrekf. Geen tel. af schrift, bestellingen. mm ROTTERDAM; Korte üoagirniatll Weent 'hk. Couése- Jiügei Katern!:. I.agedijlc tik. Dorpsvee v.'eit.Kraiskstie 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat SS ZEIST: Stoilaan 1M.M6 f <\T [Xan ecu onzer verslaggevers) Twee fraaie witte tenten stonden don derdag- op en om de Koemarkt, Dat was het fteken dat de technici aan het werk waren aan de lang verbeide Groene Golf. Enkele malen meenden de autoriteiten al dat dit verkeerssys teem in werking kon gaan op de tra verse B.K.laan-Rotterdamsedijk v.v., maar tot nu toe waren er steeds tech nische handicaps. Het schijnt heel moeilijk het juiste tljdssysteem in te stellen. Gisteren was het dan zover, de Groene Golf functioneerde. Of' het naar aller genoegen was valt te be twijfelen want de weggebruikers heb ben in eerste instantie niet goed gereageerd. Het stoppen bij de rode lichten veroorzaakte al direct files, eensdeels omdat men mogelijk te vlug is gestopt maar zeker ook om dat men te laat start. De automobi listen moeten nog leren direct bij het gaan. branden van het groene licht te starten. Het wegverkeer zai zich nog aan het verkeerslichtensysteem moeten aanpassen want nu stonden telkens rijen automobilisten in het traject. Mo gelijk dat het tijdsschema van het schakelsysteem in de toekomst nog ge wijzigd moet worden, maar dit moet de praktijk uitwijzen. Een automobilist zei wrevelig: ,,Dat is toch niks, daar net zaten er al twee tegen elkaar, net rij ik door het oran je licht en daar moet ik alweer bij het volgende lichtje stoppen". Inder daad, de man heeft geen gelijk, men mag alleen door groen licht rijden. Een handicap vormen de voetgangers. Nu zij gezegd dat de situatie bij de K.K.laan-Nieuwe Haven nieuwe proble men met zich brengt. Voetgangers en automobilisten houden geen rekening met elkaar. Het valt ook te betreuren dat aan de zijde van de verkeerslicht- zuilen geen lichtjes zijn aangebracht cu behoeve van de voetgangers. Nu valt niet te zien wanneer men de B.K.- laan of de Nieuwe Haven kan overste ken. Ook wektde zebra-voetgangersover steekplaats verwarring als er tevens verkeerslichten zijn geplaatst. Bij De Kroon houdt de politieman de voetgan gersstromen nog wei in de juiste rou latie, maar bij het gevaarlijke kruis punt Gerrit Verboonstraat-Lange Nieuw- straat-Westvest-Oranjestraat is het steeds mis. De voetgangers menen dat zij altijd mogen oversteken omdat hier zebra's zijn aangebracht. Ze letten dun ook niet op de te kleine stoplich ten voor de voetgangers met als ge volg dat zij net voor startende of rij dende auto's "terechtkomen. Dat geeft weer oponthoud De auto's rijden toch door, hoewel het verkeerslicht op dat moment al weer aan het overschakelen is. De auto's komen op de kruispunten op het moment dat het licht achter hun rug op rood is geprongen en de auto's vor men dan obstakels voor de andere weggebruikers. Deze automobilisten zien de door gang versperd, ook zij kunnen niet vlot genoeg wegrijden en zij vormen soms weer hindernissen voor anderen omdat ook achter hun rug het licht op rood gaat springen. Al met ai blijkt dat het publiek zich nog moet leren aanpassen aan de nieu we verhoudingen. De automobilisten moeten direct starten bij groen licht. IJET HEEFT de re icee'fc op pagina twee van ons lijfblad gestaan. Een boze mevrouw bad te kennen ge geven aan haar, niet ons, lijfblad dat zij louter nieuws wenste en geen ge praat over wat clc dokier voor ons het meest wenselijk acht. Wat is nieuws eigenlijk? Met een mooi understate ment of eventueel met het bekende brevet willen we rustigjes erkennen dat we hel ook niet altijd weten. Daarbij besef/en we dat niet alle le zers ook immer de juiste waarde van het nieuws erkennen anders zouden er nog meer prettige contacten via onz redeactieteleloon (64154) tot stand ko men. Voor het nieuws uit de stad, schreef hij er niet bij dat het stuk de verenigingen, uit da bedrijven of j „roppi „bedoeld is zodat niet velen het waar dan ook houden wtj ons via I begrepen hebben. Er was zelfs een 64154 dan ook steeds aanbevolen. slecht lezende medewerker van een andere krant die prompt angstig be- foon 65451. Helaas toont de adminis tratietelefoon slechts een gering ver schil met de redactietelefoon, maar voor de inhoud van de Schiedamse editie kunt u dus alleen terecht onder nummer 64154. rVJAWAT is nieuws? Dezer dagen vroeg een ons welbekende verslag gever aan de daartoe bevoegde politie autoriteit hoe het stond met de tot standkoming van de z.g. groene golf in het centrum. De autoriteit zuchtte dat de technici zoveel te manipuleren hadden. Een medewerker van een plaatselijke krant schreef naar zijn mening badinerend over het groene verkeerslicht in Schiedam. Helaas Een tunnelwachter van de Maastun nel heeft vannacht na een achtervolging in een bestelwagen op de Heemraads singel een dronken automobilist klem gereden. De bestuurder, de 41-jarige boekhouder H. de V. werd gearresteerd. Op het opstelplein zuid van de Maas tunnel was de boekhouder met zijn wa gen tegen een verkeershek gebotst. De tunnelwachter gaf hem een stopteken, maar de bestuurder reed vol gas de tunnelbuis in. Snel moest de tunnelwach ter een sprong opzij maken om niet door de auto te worden geraakt. In een passerende bestelauto zette hij de achtervolging in, die aan de andere kant van de Maas eindigde met de aan houding van de boekhouder. Vannacht werden in Rotterdam no| drie dronken autobestuurders gepakt. P. Gouda, die op het opstelplein noord van de Maastunnel werd gearresteerd, de vijftigjarige musicus C. P. H. (Ro- chussenstraat) en de 47-jarige bankwer ker W. de V. (Westzeedijk). niet het overstapje wagen r's het lu-ht al op oranje ia gesprongen. Zeer belangrijk is dat de Schiedam se voetgangers zich nu zo zuilen gaan aanpassen dat zij alleen oversteken als het voetgangerslicht op het veilige groen is geschakeld. Het Noorse vrachtschip Astrid Bakke <9.700 b.r.t) en het Griekse tankschip Taurus (22.000 b.r.t.) zijn in de nacht van woensdag op donderdag op de Nieuwe Maas met elkaar in aanvaring gekomen. Beide schepen, vooral de Noor kregen schade aan de voorsteven Van de Astrid Bakke werd de gehele voorsteven ingedrukt. Persoonlijke onge lukken hebben zich niet voorgedaan. Het ongeluk gebeurde omstreeks half twee ter hoogte van de Wilhelminaha- ven. De Astrid Bakke was op eigen krach', uit de Rijnhaven uitgevaren naar Bremen. De Taurus was in ballast van zee gekomen en lag. vastgehouden door enkele sleepboten, te wachten op hoger water om naar de Tanker Cleaning N.V. te Schiedam te worden gesleept, toen de twee schepen in aanvaring kwamen. Vier sleepboten hebben de zwaar be schadigde Astrid Bakke naar de Waal haven gesleept. ^■1 AUTOMOBIEIBEDRIJF OFFICIEEL (Van een onzer verslaggevers) Verontwaardigde Schiedammers hebben ons onlangs meegedeeld dal zij niet begrijpen waarom zij de huur van een lavetwasmachine moe ten betalen in Nieuwland terwijl zij zelf beschikken over een eigen was machine. Tal van Nieuwlandbewo- ners hebben dit probleem en moge lijk is hel een gevolg van het feit dat Nieuwland aan het verouderen is. Toen de huizen in Nieuwland voor het eerst betrokken werden kregen de Advertentie WONINGINRICHTERS SEDERT 1B17 TOONKAMERS: MATHENESSERLAAN 247 - TEL 59775* - FABRIEK: SCHERMLAAN 39 Advertentie KiARAOm JJITERAARD GAARNE louter be- richten over activiteiten, dus lou ter mededelingen over nieuws aan 64154. Enkele vriendelijke contacten deelden ons al mee dat ztj zoveel be langstelling hadden voor de foto's van de unjkavond van d.% Gereformeerde Kerk in de kantine van de SCF. Deze belangstelling is begrijpelijk, maar niet tri; maar onze afdeling propagan da zal de foto's gaarne voor u nabe stellen. Ook nieuwe abonné's, adver tenties e.d. kunt u te allen tijde kwijt bij de administratiedat is in Schie dam fam. Troost, Aleidastraat 23, tele- Advertentte F op dinsdag 13 maart 1962 des avonds om 8 uur in de zaal „Har monie" aan de Schiedamseweg te Vlaardingen. Kaarten 2,75 inclusief thé- complet. Tijdig reserveren gewenst (ook telefonisch nr. 3378). HOEDEN MAISON TINY Schiedamseweg - Telefoon 2123 Schiedamseweg 57/5 - Tel. 3378, Vlaardingen. nauwd over gemist nieuws aan het te lefoneren ging. Nu had er in die be doelde krant gestaan: ..Ook de r.og steeds ontbrekende directeur van de Technische Bedrijven heeft tijdens een persconferentie verklaard...." Dat leek ons toch wel duidelijk, het is inder daad geestig, maar nog grappiger is dan dat de politieautoriteit de vraag krijgt waarom niet iedereen bij die (dus niet gehouden!) persconferentie aanwezig mocht zijn. rpjA, WAT is nieuws? Als wij bij een bespreking over de Gids van j Schiedam lezen: „Mogelijk weet u nog j wel de Walvisstraat, maar mogelijk j weet li niet de Van Hallstraat...."kijk dan vinden wij dat ook nieuws want al zijn we in deze goede stad geboren en getogen ..we weten mogelijk niet de Walvisstraat." Naar onze mening j noemt de volksmond de Walvisstraat wel altijd de Walvissteeg. Zo beseffen j ook gemeentelijke functionarissen niet Jj| altijd wat nieuw is. Dezer dagen ,,ve.r- boodeen waarnemend directeur aan een onzer collega s iets te publiceren, j Tjonge, tjonge, zou deze mijnheer me- j nen dat de kranten in g smeentelijke dienst zijn? Of zou de krant er alleen maar zijn om loftuiterij te spuiten? Zo zei onlangs een Schiedamse zaken- man teleurgesteld tegen ons: ,.Eu j toen vroeg ik die verslaggever eens een acquisitiestukje (sic) voor me te schrijven en hij deed het no<) geen eens ook." Nee. de man begrijpt nog steeds niet waarom zoiets niet wordt gedaan, het is dan ook moeilijk te be seffen dat het nieuws- en het het re- clamewezen gescheiden zaken zijn. De bekende Amsterdamse criticus drs. Hans Redeker zal vrijdagavond 16 maart in het Stedelijk Museum te Schiedam de expositie van werken van de Amerikaans-Nederlandse schil der Michael Podulke openen. Var. 16 maart tot 23 april is in het Schiedam se museum van Podulke een reeks kleine schilderijen en grafische werken te zien. Donderdag 15 maart wordt in zaal Arcade te Schiedam een voorlichtings bijeenkomst gehouden, die uitgaat van het Nederlands Zuivelbureau. Tijdens deze avond, die om 20 uur begint, smeekt o.a. mevrouw N. Eekhof-Stork. die aan het NZB als kooklerares en voedingsdeskundige is verbonden. Ver. der worden demonstraties gegeven en! filrr.s vertoond. j Aan de Meeuwensingel in Schiedam j. hebben gisteren enkele jongens del! grasberm in brand gestoken. Een1', agent heeft met behulp van een paar andere jongetjes het vuur uitgeslagen. TAE MEDEWERKING aan het oecu L menïsch avondgebed, dat 's za terdags van half acht tot acht uur in de Lutherse kerk in Schiedam wordt gehouden heeft de laatste we ken weer een aanzienlijke uitbreiding ondergaan. Zijn de beide nieuwe Hervormde predi kanten ds. C. v. d. Steen en ds. A. D. Klaassen reeds eenmaal in het avond gebed voorgegaan, thans heeft ook ds. P. R. Everaars, de nieuwe gerefor- meerde predikant van de wijk JJieuw- land-Kethel, toegezegd het avondge bed mede volgens rooster te zullen leiden.. Aan het Avondgebed werken thans mee vijf hervormde, 3 gereformeerde en 1 lutherse predikant en de oud-katho lieke pastoor C. P. v. d. Berg. Daar mede is het aantal medewerkers, dat door het vertrek van enkele predikan ten in 1961 was "teruggelopen, weer op het oude peil gebracht. Allengs wint het inzicht veld dat het voortdurende gebed voor de eenheid een onmisbare voorwaarde is om Een negen- en een elfjarig jongetje hébben donderdagmiddag omstreeks 12.30 uur de grasberm nabij de Polder- vaartbrug te Schiedam ter hoogte van het St. Liduinalyceum in brand gesto ken- Aangezien het vuur gevaar oplever de voor de houten brug. cie gasouis en de hoogspanningsd'raden in de brug. is de brandweer meteen uitgerukt en heeft het vuurtje gedoofd. daartoe in de toekomst te komen. Ook de Generale Synode van de Gerefor meerde Ketrken is zich daarvan be-, wust, gezien het feit, dat ook zij een speciaal gebed voor de eenheid heeft ontworpen, waarin sprake is van de heilloze verdeeldheid, waaraan de ker ken thans blootstaan. De plaatselijke Oecumenische Raad in Schiedam vertrouwt, dat tal van ge meenteleden uit alle kerken, waaraan de genoemde predikanten zijn verbon den, zich 's zaterdagsavonds om half acht in de Lutherse kerk zullen willen verenigen om gezamenlijk om grote re eenwording, ook plaatselijk te bid den. De bijzondere liturgie voor deze avond gebedsdiensten biedt de mogelijkheid om deze gebeden op zinvolle en ver antwoorde wijze in deze gebedsdienst tot uitdrukking te brengen. De afdeling Maassluis van de Neder landse 'E.H.B.O. houdt zaterdagmiddag in de kantine van de Verenigde Touw- fabrieken de ere-wedstrijd van de kring Schiedam, Hij bestaat uit twee onder delen, te weten voor senior-, en junior- ploegen. De deelnemende ploegen behaalden op de aan deze re-wedstrijd voorafgaande wedstrijden de meeste punten en gaan nu uitmaken welke senior- en junior- ploeg naar de districtswedstrijd zal wor den afgevaardigd. Aan de wedstrijden te Maassluis ne men de volgende seniorploegen deel: afdeling Kethel, Maasland. Rozenburg en Vlaaardingen; junioren: afdeling Ca- pelle a.d. IJssel, Maasland, Naaldwijk en Vlaardingen. "F" A A SCHIEDAM. Getrouwd: C Sch3per 24 jr en A A J van Vliet 20 jr: J van de« Ree 2S jr en L M LeliSnhof 22 jr: M Brons 23 jr en G H Verhoeff 1<J jr; C A Verstee» 23 jr en C M T Dair.en 18 jr: J H J F von Burg 23 jr en T E Vierboorn 22 jr: B Kapoen 24 jr en J M L de Groot 21 jr: D Hoppe 26 jr j en J Verwe" 21 jr: R Post 18 jr en ME Noordijk 19 jr. C Dorsman 43 jr en D K var. Eek 21 jr: J Simons 20 jr en J van tier Vliet 22 jr. Ondertrouwd: G Brokken 26 jr en A van Dooren 24 jr: C van Gend 23 jr en P J Soe- ters 18 jr: T J Heesbeen 26 jr en J M A I Westhuls 24 jr; T J Hendriks 24 jr en J M Jansson 32 jr: N W Heubel 23 jr en M M C.ras.sen 19 jr: W J van Ingen 22 jr en C M de Groot 22 Jr: K Jongeneet 25 jr en B Roelfsema 18 jr: C Kalkhoven 24 jr en A P Rosman 21 jr: A A Konings 22 jr en G W A Vermaat 19 jr; P J Krabbendam 25 jr en 3 Schop 23 jr; J A Noija 23 jr en W P Tar- ganski 28 jr: F J T Rood 33 jr en G J Ka poen 22 jr. J Schouten 26 jr en H A Heubel 22 jr; A Verweij 39 jr en B C Gerrets 37 jr. Geboren: Petra d v K G Witberg en A van I Grootveld; Maria C d v J Donkervoort en L I P van de Velde: Her.drikus J" z v K J H Es- 1 bach en C van der Ven: Willem z v J Vijf- t vinkel en A M Mes: Jan z v N Koppeschaar i en G Tintel: Johanna A d v P C de Haan en J Boer. i Overleden: M Ligthart 59 jr wed van H I Scheer: J Borgstein 8' jr; D C van Gend 52 jr: H M van Engelen 86 jr wed van E Meu- j lenknmp. Zondag 11 maart wordt in de Op stand ingskerk te Schiedam een oecu menische kerkdienst genouden, waar van ds. A. D. Klaassen. Hervormd predikant, het liturgische gedeelte voor zijn rekening neemt. De predi katie zal worden gehouden door" dr. K. J. Kraan, gereformeerd predikant voor bijzonder contactwerk te Rotter dam. De dienst vangt om 19 uur aan. bewoners de lavetwasmachines. Men was in het algemeen verheugd omdat de gloednieuwe apparaten perfect werkten en de inrichting van de wo ning nogal practisch leek. Nu er echter al tal van verhuizingen zijn uitgevoerd kan het gebeuren dat be woners uit de oude stad met een was machine naar Nieuwland gaan en dat zij daar een niet al te best functione rende lavetwasmachine in de te be trekken woning aanwezig vinden. Deze nieuwe bewoners zijn be vreesd dat zij de lavetwasmaehine moeten houden, dat zij geheel overbo dig huur moeten betalen. Anderen zijn niet bevreesd, zij delen mee dat zij het apparaat niet huren willen en zij laten het toestel dan ook wegha len. Dat kost echter een "bedrag, wij menen 12,50. Ook deze bewoners zijn echter verontwaardigd. „Moeten wij betalen voor een lavet wasmachine die een ander gebruikt heeft?" vragen zij en wij vinden de vraag wel redelijk. Het is echter zo dat het apparaat in het huis zit. Het hoort er bij. Als men werkzaamheden laat verrichten om iets aan dat huis te la ten veranderen dan kost dat geld, ook het weghalen van een lavetwasmachine kost geld. Dat lijkt ons ook weer rede lijk. Het is echter niet zo da-t men ver plicht zou zijn de lavets van de ge meente te moeten huren of te moeten houden. In dit vrije democratische land kunnen velerlei situaties zij het al tijd wei bureaucratisch opgelost wor den en daarom dient men zich te wen den tot de juiste instanties. De Nieuw- landbewoners met dubbele wasmachines zullen zich moeten wenden tot de Wo- ningdienst. Wat er met het weghalen van la vetwasmachines moet worden gedaan is I ons ook niet duidelijk. Mogelijk dat het voorschrift van de gemeente veranderd j zal moeien worden en ook daarvoor zul len de bewoners, eventueel de nieuwe bewoners van Nieuwland zich tot de ge meente. eventueel tot de gemeenteraad moeten wenden. (Van een onzer verslaggevers). De Schiedamse voetbalteams hebben zaterdagmiddag weer goede kansen op winst. Wel zal HBSS in de derde klas A niet meer aan de top komen maar de oranjehemden zullen het een eer vinden zo hoog mogelijk op de ranglijst te ein digen. Daarom dient in Scheveningen gewonnen te worden van Scheveningen Holland Sport. Dat gaat zo gemakkelijk niet .want SHS is een stug team dat heel stevig het snelle technische aanvalswapen tot staan zal brengen. Als het rhytme uit de Schiedamse schutterij geraakt, vre zen wij dat HBSS niet verder komt dan een puntendeling. HBSS 2 ontvangt SHS O In de afdeling dienen PPSC en GSS nog naarstig punten te verzamelen om dat gevreesd moet worden dat de con currentie anders beslag legt op de ere plaatsen. Op de Boshook kan PPSC wel winnen van Den Bommel. De eilandbe woners spelen thuis meestal zeer en thousiast, maar na de verre reis naar de stad missen zij gewoonlijk het elan. Het technische overwicht van PPSC zal hier de doorslag geven. Ook in Har- ga is GSS favoriet. De Gustomannen kunnen aan de kop van 2 A blijven dooi een zege op GGK. De reserves: EV7H 4PPSC 2; GTB 2—ZWSH 2: Unicum 3—PPSC 3; GSS 2Rozenburg 3: HBSS 3Zwalu wen 6; HBSS 5Iasulinde 2; GTB 3— Excelsior M 6; I-IBSS 0Zwaluwen 9; PPSC 6Vlaardingen 5; Unicum a De leden van de korfbalclub ,.ODI" hebben goede hoop dat zij zaterdag weer in het veld zullen komen. Het eerste korfbalteam ontvangt om kwart over v:ier op het sportveld Spieringshoek het twaalftal van Mcrwede. De opstelling is: DAMES: M. v.d. Brugge. N. Robber- echt, M. Sluimer, I. Sonneveid, R. Son- neveld. N. Stam. Reserve: R. v.d. Wel. HEREN: H. v. Hoogdalem, I. v. Keu len, C. v. Kooy, H. Nagtegaal, M. Soe- ters, F. d. Vlieger. Reserve: W. v. Leeu wen. Eveneens op Spieringshoek speelt het tweede twaalftal van OD1 om kwart over vier tegen Bolnes 3. De opstelling van ODI 2 is: DAMES: M. Adams, J. Houtman. A. Jansen. D. Sluimer, N. Vonk. R. v.d. Wel. HEREN: T. Bos. J. v. Otterloo, B. Sleeuwenhoek. D. Tous- saint. F. v. Veen, A. d. Vlieger. Reser ve: F. d. Bruin. Cm half drie ontvangt ODI 3 het team van Oranje Nassau 4 op Spieringshoek. De opstelling van ODI 3: DAMES: I. Donkersloot. T. Sluimer. L. Spaan. E. Tuin. J. Vonk. L. Sonneveid. HEREN: R. Brinkman. H. v. Houte. G. Sierriens, H. Verhey. E. d. Vries. R. v. Zomeren. Ook de B-junioren zullen om half drie op het Schiedamse sportcomplex spelen. Zij streden tegen Blauw Wit 3. De op stelling van ODI B: DAMES: A. v. Am- mers, C. Grunde], 1. Grundel. A. Smits. T. Sonneveid. R, v. Veen. Reserve: M. v. Meeuwen. HEREN: L. Bastiaanse, P. Bastiaanse, C. Bos, H. Kalkman, J. Si mons, D. Toussatnt. Reserve: F. Doo laard. Advertentie Donderdag 15 maart zal' voor Toon kunst in het Passagetheater, het laat ste abonnementsconcert in dit seizoen te Schiedam worden gegeven. Aanvang acht uur. Het Rotterdams Philharmo- nisch Orkest speelt onder leiding van Eduard Flipse een Beethoven-program ma, met medewerking van Willem Nos- ke, eerste concertmeester van dit or kest. Uitgevoerd worden Ouverture „Eg- mont". Vioolconcert. Zevende symfonie. Willem Noske werd in 1918 te Den Haag geboren. Hij studeerde bij de vermaarde pedagogen Oskar Back en Carl Flesch en trad reeds op jeugdige leeftijd op met verschillende orkesten (o.a. in Frankrijk, Engeland, Oosten rijk en Tsjechoslowakije). In 1939 volg de een tournee door Amerika. Na de oorlog maakte hij concertreizen naar Indonesië en Australië. Willem Noske was concertmeester van het Overijssels Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Sedert januari 1960 is hij eerste concertmeester van het Rotterdams Philharmonisch Or kest. Wie wi! beweren dat elke Rotterdammer voldoende over hemden heeft? Soms de fabrikant, die met een heel magazijn overhemden bleef zitten? Overhemden van 16.50, die meestal alleen in luxe zaken verkocht worden! Overhemden zijn altijd en over al te verkopen, ook aan onze klanten, maar dan niet voor 16.50, maar voor een ter Meulenprijs. Morgen koopt U luxe over hemden uit de bekende series No Iron Popeline. in fijne inge weven dessins, normale prijs 16.50, nu voor nog géén zeven gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be- - ginc de verkoop van deze merk- hemden in alle maten 36 t/m 42. in wit en zeer chique tinten, voor Gééft te/, of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) VEN van de meest pittoreske plaats- jes van oud Schiedam is de Oude Suis. Hier begon de stad zich zeven eeuwen geleden te ontwikke len. De handelaars, de vissers kwa men via het water. Scije en Maas, naar deze plaats of de Schiedamse waren werden hier vandaan uitge voerd. Gedurende lange tijd vonden de scheepjes hier dan ook de lig plaats. Dichtbij kwam de teer stoof, nu is er nog het straatje Achter de Teer- stoof, waar het pek gesmolten werd om de naden van de schepen te dichten. Op enkele meters van_ de wal kwam later ook het Zakkendra gershuisje dat het gilde zou bergen dat de zakken voor de branderijen zou drogen. Wat verderop kreeg de Koopmansbeurs voor de betere za- kenluiden een plaats. Rond de Sluis en de Dam waren de woningen, de pakhuizen en later de vele branderijen. Iets van het vroe gere wordt nog steeds in de sfeer van de Oude Sluis bewaard, het is vervat in de oude geveltjes, in de eeuwenoude Schie, in de dansende vlammetjes van de gaslantaarns en ook in de blik van de aloude St. Jan of Grote Kerk die vanuit een hoge positie steeds op de kleine huisjes en de kleine luiden bij de Schie heeft gekeke n. De stemmen voor het behoud, voor conservatie van deze oude buurt zijn nog niet talrijk maar hopelijk zal Schiedam gaan beseffen dat het van belang is da weinige resten uit het verleden zo ongeschonden moge lijk te bewaren. En dan niet met kitschmiddelen, dus niet met TL- buizen in de vroegere gaslantaarn- palen, maar de oude buurten vra gen er om gehandhaafd en voor zo ver nodig gerestaureerd te worden in de vorm die er altijd geweest is. Donderdagmiddag is op een terrein aan de Nieuw-Mat'henesserstraat een hoop af val in ibrand geraakt. Het vuur 'bedreigde enkele houten loodsen van de firma Van de Eist, maar eer 'het de loodsen kon aantasten, had de brandweer het vuur a l gedoofd'. WcreldvrouvvengebedsdagLutherse Kerk Westvest: Opstandingskerk P. J. Troelstralaan: Betnelkerk Nieuwe Maas straat: Vredeskerk Mathenesse; De Ark Schiedamseweg. 20. Musis Sacrum: Teenageravond, 20. Voetbal: Sportpark Boshoek PFSC-Den Bommel. 16.15. Sportpark Harga GSS- GGK. 18.15. Korfbal: Sportpark Spieringshoek, tearrts ODI spelen thuiswedstrijden, 14- 18. Advertentie HOOGSTRAAT 88-90 - VLAARDINGEN Dagblad „De Rotterdammer"', Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-a3ngelcgcnhedcn. Agentschap: H. J. Troost. Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 1155381. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm 64666; G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Sted. Museum: Tentoonstellingen Vic Gentils. Jan Sierhuis en geb. Kunsten Federatie. Apotheek: Nachtdienst, Van Westen dorp. hoek Singel-Enrmastraat. Advertentie DOE-HET-ZELF-CENTRÜM FLORIS DE VIJFDELAAN 134 (Promenade West) TELEFOON 8210

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1