Vrouwen verenigingen gaan tegels verkopen Sportavond 10 x 10" had weinig belangstelling ROTTERDAM Uitleen boeken opnieuw aanzienlijk gestegen Tankwagen rolde van de weg af en een sloot in Promotie op hoek over Schiedam h Comité „Huldeblijk" zeer actief administratieve kracht Werk van Rotterdamse geschiedenisleraar H. Schmitz i I ff -ft» 99 Nieuw King-Size tapijt, kamerbreed tapijt -ftüS Zal Schiedam een ton bijeenbrengen Auto tegen gevel Voetballers beschreven carrière Cijfers Leeszaal en Bibliotheek •SSok'ISÏ S'XSSS j^jL*5Saj*!SfSSr Dr. D. W .Duyster overleden Ernstig gewonde bij aanrijding Chauffeur met cle schrik vrij Eerste nederlaag voor SVC-dames m li DE ROTTERDAMMER PAGINA 7 DINSDAG 13 MAART 1962 no Iron jongensshirts voor Halve prijzen Maten 28 t/m 30 Maten 31 t/m 33 Maten 34 t/m 36 Koninklijk brons voor P. C. Penning Vele tapijt-kwaliteiten in "één baans-breedte": In breedtes van 3 tot 5 meter. Vanaf f 18.90 per Mf» Zéér, zéér veel keus. Op de vernieuwde en vergrote tapijt-afdeling. DE KLERK&ZN Afbeelding ROTTERDAM, Binnenweg 7, Beijerlandselaan 72-78 - VLISSINGEN, Oude Markt 9 UTRECHT, Voorstraat 36, Mariaplaats 2 DEN HAAG, Groenmarkt 29, Grote Markt 5 hd Verwilderde katten in tuin gevangen B" Enthousiast ZEBRA-PIJN STOPLICHTJE morgen en dagelijks DE„ Hef Gemeente Ziekenhuis te Schiedam ALV: r„ lgehv°l!d,en met de ^daeling de on derlinge band te versterken. Burgerlijke stand m m- M m - m fe Ui ft i .vr li Advertentie Waarom kunnen onze vaders en grote broers elk ogenblik met een nieuw overhemd voor de dag komen, en blijven voor ons kleine jongens de spullen zo duur? Morgen gaan wij dat veranderen, ook voor die kleine apen een fabriekspartij jongensshirts vooreen extra lage prijs. Morgen begint in onze nieuwe jongensoverhemden afdeling de verkoop van jongensshirts, een pracht kwaliteit No Iron struc tuur in het moderne model. Advertentie woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze No Iron jongens shirts van 6 tot 15 Jaar, die zowel open als gesloten gedragen kunnen worden, nü voor halYC prijzen, in blauw, geel, rood enz. (Van een van onze verslaggevers) SPONTAAN hebben de leden van de verenigingen aangestoten bij het Centraal Vrouwencomité in Schie dam zich bereid verklaard te willen meewerken aan de acties van het Comité Huldeblijk Koninktijk Paar in Schiedam. Als eerste activiteiten zul len zij daartoe de fraaie herinnerings- tegeis, die speciaal vervaardigd zijn ter gelegenheid van het Zilveren Vor stelijk Huwelijk, gaan verkopen aan speciaie stands in het postkantoor aan de Tuinlaan en in het hulppost kantoor N'ieuwland. Aan alle Schiedammers wordt ver zocht de goede medewerking te ver- lenen door vanaf maandagmorgen even een 'bezoekje »e brengen» aan de iwsrkanloren om van de dames enke le mooie tegels te kopen. De directeur van het postkantoor heeft voor deze speciale actie direct zijn medewer king verkend. Ken bekende Schiedammer ert enke le andere autoriteiten zullen maandag morgen het goede voorbeeld geven door in het postkantoor te Schiedam de eer ste tegels te gaan kepen. Zoals bekend komen de batn van deze verkochte te gels ten goede aan het totaalbedrag dat Schiedam als gemeente zal bijdragen Bh! Koninklijk Besluit van 7 maart 1362 werd aan de heer P. C. Penning, Hogenbanweg 39 te Schiedam, de bron zen ere-medaille verbonden aan de Or de van Oranje-Nassau toegekend we gens langdurige en trouwe dienst. De heer Penning viert vandaag zijn 40-jarig jubileum bij de N.V. \V. A. Hoek's Machine- en Zuurstotfabriek in Schiedsm. Zijn functie is draaier. Op een speciaal daartoe belegde bij- jeenkamst werd hem dit ere-teken door burgemeester mr. J. IV. Peek uitgereikt. aan het Nationaal Geschenk voor het vorstelijk paar. Het comité Huldeblijk in Schiedam verzoekt alle stadgenoten hun bijdragen te willen storten op het girorekening- nummer 5093 vljfdulzend-drie-en-ne- J gentlg) ten name van de penningmees- ter van het comité Amsterdamse Bank of rechtstreeks bij de Amsterdamse i Bank in onze stad. Als all-a stadgenoten medewerken zuilen de bijdragen van de Schtedamse particulieren, scholen, be drijven, organisaties en verenigingen I het totaalstreefbedrag van honderddui- zetwi gulden kunnen benaderen. De herinne.-ingstegels kosten een rijks daalder per stuk. Zij hebben als afme ting 10 x 20 cm, zij kunnen aan de wand worden gehangen of bureau of ta fel sieren. De kunstenaar Edmond Bel- lefroid uit Maastricht heeft op deze her- inneringstegels de gedachten van konin gin Julianae n prins Bern'nard ten op zichte van het nationaal geschenk goed in beeld gebracht. Als tekst is vermeid de gedenkwaar dige woorden van de Koningin uit het rampjaar 1953: „Doen kunnen wj alles, maar dan ook alleen allen samen". DOEN KUNNEN WE ALLES MAAR DAN OOK ALLEEN ALLEN SAMEN Geschrokken zijn de bewoners van pand Willem Brouwerstraat 14b in Schie dam vrijdagnacht om tien voor een uit hun bed gesprongen. De familie H. C. van K. 'behoefde de politie echter niet te waarschuwen, want toevallig had een hoofdagent van politie al gezien dat dc- Schiedamse vertegenwoordiger J. B. F. S. met zijn volkswagen te hard door de bocht van Dwarsstraat naar Willem Brouwersstraat was gereden. De heer S. poogde in de bocht nog wel te remmen, maar hij draaide met zijn auto een halve slag in de rondte waarna het voertuig tegen de gevel van Van K. botste. De gevel van het pand werd ontzet, de betonnen raamkozijnen zijn gescheurd. Het voertuig is .inge deukt. Vier verwilderde katten zijn zaterdag middag beiaagfd in een tuin aan de Rot- j terdamsedijk in Schiedam. Enkele da- mes uit de buurt hadden de dierenbe scherming medegedeeld da*, zij zulk een iast van deze dieren hadden. De inspecteur Spermon slaagde erin twee katten in een schuurtje te lakken. Toen hij ze wilde grijpen beten zij door de beschermende laag van. z"n handschoenen heen. De moederpoes en een der jongen Is ontsnapt. De twee gegrepen katten zijn naar het dieren- asyl gebracht. (Van een onzer verslaggevers) IJZONDER jammer Is bet, dat er gisteravond in Mnsis Sacrum in Schiedam een betrekkelijk geringe be langstelling bestond voor de bijeen komst die het comité voor de actie 10 x 10 had georganiseerd. De avond werd gevuld met het draaien van een tweetal sportfilms en een gesprekje tussen Her mes-voorzitter A. Stoathandel en de be kende voetballers Roel VViersma (PSV) en Gerard van Kerkum (Feijenoord). De geiden, die op deze avond binnen- Enthousiaste kreten ontvangen, v, aarin gevraagd werd de j aandacht van de leden en wel in het j bijzonder die van de junioren op deze j gebeurtenis te vestigen. Eén voetbal- vereniging heeft daar echter op een zeer prettige manier op gereageerd. Die kocht namelijk een groot aantal kaarten, die weer met reductie aan de leden werden doorverkocht. kwamen, zijn bestemd voor de nu wel ingeburgerde actie. En daarom was het ergens verdrietig, dat de animo tegenviel. Misschien is de oorzaak hiervan ten dele gelegen bij de di verse verenigingen. Zij hadden name lijk een circulaire van het comité HET onderwerp zebra-over- steekplaatsen raakt men niet gauw uitgepraat want de Schiedammers be handelen deze levenloze onderdelen in het verkeer nog steeds niet zoals het móét. De voetgangers springen ge woonlijk op die zebra's met het air van de man die eindelijk eens ge bruik zal gaan maken van het recht. De automobilisten achten de zebra's niet, zij menen dat met „nog even wat duwen" het nog wel zal gaan bij deze beschermde voetgangers-over steekplaatsen. Het lukt soms de voet ganger en soms ook de automobilist, maar dikwijls ontstaan er gevaarlijke situaties omdat men de vereiste voor schriften niet toepast. Voetgangers hebben recht op vrije doortocht op die oversteekplaatsen, maar ze moeten toch altijd eerst naar links en rechts zien of ze nog wei gebruik kunnen maken van dat recht. Automobilisten dienen de voetganger voorrang te ver schaffen bij die witte strepen. Tegen het element „heer in het verkeer" dat alsnog tracht snel over de passa ges te draven vlak langs de overste kende voetganger zal de politie hope lijk zoveel mogelijk kunnen optreden. pR ZIJN echter nog meer situaties in het Schiedamse verkeersproject, die niet ten volle begrepen worden. Zo steken de voetgangers bij het kruis punt Gerrit Verboonstraat - Lange Nieuwstrc.at Westvest - Oranje straat nog steeds verkeerd over. Men verzuimt te letten op de palen met. de stoplichten. Daar zit namelijk vlakbij het grote verkeerslicht voor de voer tuigen ook een klein stoplicht voor de voetgangers. Het effect van de witte strepen gaai teniet als die kleine stop- lichtjes voor de voetgangers in wer king zijn. Ook de voetganger mag na melijk alleen dan oversteken als het verkeerslicht op groen staat. Tal van overtredingen geschieden hier. De automobilisten die menen op hun groe ne licht een veilige doortocht te heb ben kunnen telkenmale nauwelijks aan rijdingen voorkomen. Herhaaldelijk moeten politieagenten de voetgangers wijzen op de werking van het rood en groen. Nu nog zijn de politieagenten vriendelijkze roepen al te haastige voetgangers terug, maar op den duur gaat men bekeuringen uitdelen omdat het publiek de werking van het ver- Vandaag keerssysteem toch eens geleerd moet Arcade: Radioavond NCRV met „Da's hebben. voor de Kas" en medew. vele artiesten. (wordt donderdagavond via radio Ultge-_nrc, zonden). 20. I LI API'tb Musis Sacrum: Kapstersshow. 20. j De Rank: Concert Ketheis Kerkkoor j en Chr. Gemengd Koor Maasshiis o.l-y, j UET IS zelfs heel vervelend voor de -*• w /-v i f s /-J/tt isr>Jö tfszt n nzrh *m» i Iaovc cifn Herman P. Boas, 20. 671 de Sterke: med. Ensemble Natuurgenot in Huis. De Amstelbron: Contactavond. 20. Irene: Wijk 2. Ned. Herv. Kerk, Wijk- avond. 20. Prinses Julianaschool: Ouderavond, 20. Chr. Sociale Belangen: AFK, Contact avond, 20. Musis Sacrum: Wilton Fijenoord. Film. 20. Openbare Leeszaal: Lezing P. L. A. Janssen, „Het plezier van het boek en het boekeniezen". 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 800371 alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g tclef. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, Politienlarm 64666; G.G. en GD. waarschuwing 69290. Sted. Museum: Tentoonstellingen Vic Gentils. Jan Sierhuis en geb. Kunsten Federatie. Apotheek: Gonka en Cu., Groenelaan 127. politic dat vele weggebruikers zich nog steeds niet hebben aangepast aan de nieuwe situaties omdat het de be doeling is dat de apparatuur van de verkeerslichten besparing van politie personeel tot gevolg zal hebben. Voor lopig echter moeten politieagenten nog optreden als onderwijzers. Zo vergeet men voor De Kroon veelal dat de oversteekplaats twee etappes kent. Het eilandje in het midden van de rijweg is de grens tussen twee verschillende verkeersketens. Hier regelt een politie- j man nog steeds het verkeermaar de voetgangers zullen op den duur moe ten toeten dat men eerst via groen licht naar het pleintje kan wandelen en dat men dan weer opnieuw moet bezien'of het volgende voetgangers stoplicht de groene kleur wil gaan ver tonen. Hetzelfde is het geval bij de eindhalte van de tram. Daar lopen nog steeds velen door het rode voetgan gerslicht bi] de Hema .Wel zijn in de 'loop van vele maanden al tallozen we gens overtreding van het voorschrift voor de kantonrechter verscnenen. Zij werden veroordeeld al hadden zij nog zulk een prachtig excuus. Terecht werden zij veroordeeld want de maat regelen van de laatste tijd zijn er na melijk gemaakt ter bescherming van al het verkeer. Het Anjerfonds heeft de Schiedamse klavaraccordeonvereniging twee bas- accordeons geschonken. SKAV" had on langs het Anjerfonds om subsidie ge vraagd om tot aankoop van deze in strumenten over te gaan. SKAV had zelf van het jeugdige uitleen van boeken stijgt weer aanmerkelijk bij de Gemeentelij ke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Schiedam. In de maand februari werden 27174 boeken uitgeleend tegen reeds een basaccordeon gekocht van de;24906 - februari vorig jaar. Daar- drie van -deze kostbare instrumenten die:''*1? grootste stijgmg. Liefst twee- duizend studieboeken werden meer het klankbeeld van het accordeonorkest belangrijk verrijken. uitgeleend dan vorig jaar. De uitleen Advertentie voor de administratie op de Röntgenafdeling vraagt een (VROUWELIJK) Leeftijd bij voorkeur boven 21 jaar. in het bezit van mulo-diploma en goed kunnende typen. Sollicitaties te richten aan de geneesheer-directeur. f4 van kinderboeken daalde met circa zeshonderd exemplaren, er werden ongeveer zevenhonderd meer romans uitgeleend dan in februari 1961. Het aantal houders van leeskaarten daalde echter van 5706 naar 5596. Het boekenbezit groeide geleidelijk van 61436 werken naar 61669 boeken. Verdeeld over de filialen is de uit leen als volgt: Centrale Bibliotheek Lange Haven: Romans 5.538 (v.j, 5.033) Studiewerken 5.532 (v.j, 3.501), Totaal 11.070 (v.j. 8.533). Filiaal Lorentelaan: Romans 1333 (v.j. 1.282), Studiewerken 831 (v.j. 778), Jeugdboeken 846 (v.j. 970), Totaal 3.010 (v.k. 3.030), Filiaal Dr. Wlbantplein: Romans 1.543 (v.j. 1.733), Studiewerken 1.296 (v.j. 1,320). Jeugdboeken 1.990 (v.j. 2.034). Totaal 4.829 (v.j. 5.087) Filiaal Dwarsstraat: Romans 978 <vj. 895). Studiewerken 248 (v.j. 208), jeugdwerken 886 (v.j. 733) Totaa! 2.112 (v.j. 1.836). Jeugdafdeling: Jeugdboeken 1.973 (v.j. 2.366), Jeugdstu- dieboeken 1.437 (v.j. 1.686), Totaal 3410 (v.j. 4.052). Filiaal Kethel: Romans 887 (v.j. 791), Studiewerken 257 (v.j. 210), Jeugdboeken 1.005 (v.j. 918), To taal 2.149 (v.j. 1.919). Uiüeenpost Lfai- denhof: Romans 16 (v.j. 18), Studiewer ken Jeugdboeken 134 (v.j. 142), To taal 150 (v.j. 160). Uitleenpost Zieken huis: Romans 270 (v.j. 276), Studiewer ken 9 (v.j. 8), Totaal 279 (v.j. 284). Uitleenpost St. Jaeobsgasthuis: Romans 123. Studiewerken 1, Totaal 124. Op 53-jarige leeftijd is na een slepen de ziekte overleden de Schiedamse in ternist dr. D. W. Duyster. Vlak voor de oorlog vestigde de heer Duyster zich in de Burg. Knappertlaan in Schiedam. Hij had lange jaren een omvangrijke praktijk, zowel aan 'huis als ter behan deling van patiënten met inwendige ziekten in de ziekenhuizen. In stilte is het stoffelijk overschot van de medicus gecremeerd. publiek begeleidden de vertoonde sportfilms, die de Ned. Sport Federa tie gratis beschikbaar had gesteld. Vooral de ..voetbal-training in Rus land" viel goed in de smaak en de jongelui hebben daar zeker wat. van kunnen opsteken. Maar ook de athle- tiekfilm „mensen, meters en secon den" werd hartelijk ontvangen. Toch ging de meeste aandacht uit naar de beide voetballers, die deze bijeen komst luister bij zetten. Op verschil lende punten van de huidige voetbal- consteUatie gaven zijn hun visie. Ook vertelden zij hoe zij tot voetballen waren gekomen. In het kort beschre ven zij hoe hun carrière in deze sport was verlopen en dat sprak duidelijk aan bij de jonge aanwezigen, die na tuurlijk allen probeerden de handteke ning van hun idolen los te peuteren. Doordat de 21-jarige bromfietser J. S. maandagmiddag om vijf over half drie geen voorrang gaf op het kruis punt OostsingelVan S win denstraat aan een vrachtauto bestuurd door de Rot terdamse chauffeur H. J. van L., is een botsing ontstaan. De heer S. die aan de Buitenhavenweg woont, is met een bek kenfractuur naar het Schiedamse Ge meenteziekenhuis gebracht. De brom fiets werd zwaar, de vrachtauto licht be schadigd. Het rechter voorwiel van de vracht auto van de Schiedamse chauffeur J. D. heeft vandaag een eigen weg gekozen op de Rotterdamsedïjk. Op de grens van Schiedam en Rotterdam is de splitpen van de wielmoer gebroken, waardoor het wiel met grote snelheid van het la ger geraakte. Het wiel rolde van de Rotterdamse- dijk naar beneden waar het tegen een geparkeerde auto op de Hogenbanweg tot stilstand kwam. De linker achter zijde van de personenauto is beschadigd. De vrachtwagen is op de Rotterdamse- dijk nog wel 60 meter doorgegleden, omdat de remleiding kapot is gegaan en de voetrem daardoor niet kon worden gebruikt. (Van een onzer verslaggevers) EEN met tien ton stookolie beladen tankwagen raakte maandagmorgen met de wielen iti de berm van de Kethelsekade te Schiedam, even ten oosten van het veer over de Schie. Daar de berm ter plaatse zeer smal en stijl is, lukte het de chauffeur niet meer de wagen op de rijbaan terug -te brengen. Het gevaarte rolde éénmaal om de lengteas en kwam met de wielen van de weg af in de sloot te liggen. Twee kraanwagens moesten er aan te pas komen om de tankauto rechtop in het weiland te krijgen. Door het land werd de zwaar beschadigde wagen weg gesleept De chauffeur liep slechts een schrik en een nat pak op. Slootkant en weiland werden, evenals de wagen ernstig beschadigd. (Van een medewerker) Het eerste damesteam van de Schie damse volleybalclub heeft in de afge lopen week na zestien wedstrijden de eerste nederlaag geleden. Het eerste herenteam daarentegen zorgde voor de eerste overwinning in dit seizoen. Dames-1 moest op bezoek bij kam- pioens-candidate no. 1. het Vlaardingse Aggredior. De Schiedamse meisjes speelden deze wedstrijd onder zware drusk en met de handicap van een lage zaal. Geen moment waren de S.V.C.- dames-gevaarlijk in de aanval, terwiji verdedigend nogal wat fouten werden gemaakt. Vooral op de harde services kon S.V.C. niet voldoende afweer vinden. Via 159. 1510 en 159 bleef Aggre dior verdiend de meerdere en is nu praktisch zeker van de kampioenstitel. Heren-1 boekte de eerste overwinning, met 31 werd in enthousiaste wedstrijd Achilles uit Delft geklopt. Door deze overwinning is S.V.C. van de onderste plaats verdwenen. Dames-1 kwam dit keer 2 keer in het strijdperk. Eveneens in Vlaardingen werd Shell met 30 ge klopt (15—2, 154 en 152). Dames-3 verloor reglementair met 30 van SpcL H*berg-1. Het junioren- team kreeg geheel onverwacht met 31 klop van Libanon-C. De junioren zijn nu definitief op de tweede plaats ge ëindigd. Heren-2 won voor de !3e ach tereenvolgende maal, ditmaal met 3—0 van Concordia-5. terwijl Heren-3 met 03 van Concordia-4 verloor. AAN particuliere bouw en exploitatie door uit de woningbehoevenden zelf voortgekomen woningbouwcorporaties die verre de voorkeur worden gegeven boven bouw en exploitatie door de over heid. ter voorkoming van het in de sfeer van de gemeenteraad trekken van allerlei Lnterne administratieve vraag stukken. Aldus wethouder mr, H. Ba- vinck van openbare werken en huisves tingsaangelegenheden van Rotterdam op de jubileumbijeenkomst in „De Mag neet" in XJsselmonde ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Ver eniging tot Verbetering der Volkshuis vesting XJsselmonde. Wethouder Bavinek zei echter ook. dat in de praktijk dit principe niet zo eenvoudig lag nu de vraag, welke woningen er worden ge bouwd wordt bepaald door het aan een gemeente toegewezen contingent en door de aanvaardbaarheid van de huur prijs. Mr. Bavinek zag de toekomst van de corporaties in sterke mate bepaald door het verloop van de woningnood. Uiteindelijk zag hij een overheidstaak ten opzichte van de minst draagkracb- tigen en een belangrijke taak van de corporaties ten opzichte van de arbei- dende bevolking. EEN DAG of wat staat de top van de Rotterdamse Beurstoren in de steigers. Nadat het koperen dak van de klokkenstoel twintig jaar lang aan weer en wind is blootgesteld geweest, is het begrijpelijkerwijze aan een on derhoudsbeurt toe. Er zitten wat bou ten los en er moet worden hersteld en verstevigd. Dat de torenkop in de stei gers staat, betekent echter niet dat er nu al wordt gewerkt, want daarvoor is het nu nog te koud en te winderig. Zo dra het weer verbetert, zullen dakdek ker, koperslager en staalconstructeur het werk aanpakken en men hoopt dan in een maand het karwei te hebben ge klaard. En men hoopt ook, dat het gunstige weer niet al te lang op zich zal laten wachten... Van deze beurt maakt men tevens gebruik om een van de laatste Rotterdamse oorlogsschaden te herstellen: in de oorlog is een bom scherf door het dak van de klokken stoel geslagen. Dat gat wordt nu met een gedicht. afzienbare tijd zal worden begonnen met de uitbreiding van het stationsgebouw op de Luchthaven Rotterdam. De dienst van Gemeente werken heeft rijksgoedkeuring voor de plannen gekregen. De uitbreiding om vat de bouw van een ruimte voor vracht en een onderkomen, dat aansluit op de passagiershal. Zoals men weet, zijn plannen in voorbereiding voor de bouw van een nieuw stationsgebouw, dat over twee drie jaar zal worden op getrokken. Over enkele maanden zal Gemeentewerken de plannen hiervoor bij het college van burgemeester en wethouders indienen. "O INNEN L* hp£»onn (Van een onzer verslaggevers) universiteit blijkt de volgende samenvat- Tegen AJORGENMIDDAG, woensdag, pro-(^«8 de i moveert aan de rijksuniversiteit iandse steden, waarvan de gesehiede- in Leiden de heer H. Schmitz, leraar geschiedenis aan de r.k. middelbare meisjesschool „Stella Matutina" in Rotterdam op een proefschrift, geti teld „Schiedam in de tweede helft van de 19e eeuw, een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890. Prof, dr. II. J. Kernkamp is promotor. Drs. Schmitz heeft over dit onder werp vorig jaar een lezing gehouden in Schiedam, zoals destijds gemeld, i Zijn boek zal binnenkort in de ban-; del verkrijgbaar zijn, wij hebben liet! reeds aangekondigd. j Uit een communiqué van de Leidse I de inhoud van zijn werk: een van de oude Neder- waarvan nis niet of slechts ten dele geschreven is. Met name bestaat geen stadsge-; schiedenis van betekenis over de tijd na 1600. Dit boek beoogt deze leemtei gedeeltelijk te vullen door een uiteen-; zetting te geven over de ontwikkeling i van de stad in de tweede helft der vo-1 rige eeuw. De jaren 18501890 zijn voor Schiedam van uitzonderlijke betekenis geweest. Nadat het immers een tweetal eeuwen de stad bij uitstek was geweest van de mcutwijnindustrie, werd Schiedam omstreeks 1880 geconfronteerd met de| ontsteliend-snelle achteruitgang van i de oude branderij-nijverheid. Men! stond voor de vraag of nieuwe wegen moesten worden gezocht, en zo ja: welke? deze achtergrond is in twee hoofdstukken het economisch le ven in Schiedam behaaideld. Achter eenvolgens worden branderijen, mou terijen, molens, distilleerderijen en emballage-industrie besproken en zo wordt hun betekenis bepaald voor het totaal van de stedelijke economie. Hetzelfde gebeurt met de werven, de metaalnijverheid en verschillende an dere bedrijven. De scheepvaart in Schiedam en de bande] vooral die in graan en steenkool komen daar na aan de orde, waarbij duidelijk blijkt, dat deze minder betekend heb ben dan vaak gedacht is. Er wordt! vooral aangetoond, dat het grootste deel van de nijverheid, handel en scheepvaartbeweging afhankelijk was van de moutwijn Indus trie, welke vroeg-kapltallstisch georganiseerd en als zodanig omstreeks 1880 verouderd was. de eerste,Het derde hoofdstuk is gewijd aan de levensomstandigheden van de Scliie- dammer: zijn werk, inkomen, behui zing. de mediseh-hygiënische omstan digheden, de godsdienstige en politie ke verhoudingen, de vormen van ont spanning en het onderwijs worden hierin onder meer behandeld. In het laatste hoofdstuk wordt nagegaan in welke mate en hoe het stadsbe stuur leiding heeft gegeven aan de ontwikkelingen op sociaal-economisch gebied. Tegen de achtergrond van de gegevens, bijeengebracht in de voor afgaande hoofdstakken, worden de lot gevallen van de stad geschetst en vooral de faits et gestes van de Ge meenteraad en van zijn voorzitters: de burgemeesters Rijnbende, Van Boi'es, Knappert en Van Dijk van Ma- tenesse. Het boek is voorzien van een uitvoeri ge inhoudsopgave, een aantal tabel len en een kaart." Een onbekende chauffeur is zondag avond voor de Koopmansbeurs op de Lange Haven bij het manoeuvreren, tweemaal tegen een geparkeerde ford geiratst. Het voertuig werd aan de ach terzijde beschadigd. De politie vraagt getuigen zich te willen melden aan het hoofdbureau van politie. Lange Nieuw- straat, Schiedam. C? Ten nadele van de Schiedammer D. uis een autoradio gestolen uit een auto, die geparkeerd stond in een gara- S® xn de Van Kouwenhovenstraat in Schiedam. Op het Stationsplein is een richtingaanwijzer van de auto van de heer J. L. M. H. gestolen. Met grote voldoening kon de voor- ziLer van de personeelsvereniging Gus to de heer A. Th. Nieuwenhuys maan dagavond in gebouw Irene te Schiedam constateren dat de belangstelling voor het marionettentheater van Bert Brug- man zo groot was. Opgevoerd werd de beken-de opera Faust van Gounod waar bij met grammofoonmuziek de befaam de muziek met stemmen van grote zan geressen en zangers ten gehore werd ge bracht. Voor de bestuursleden, personeelsle den en leden van oudercommissies van bc Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs in Schiedam wordt woensdag 4 april een genoeglijke con tactavond gehouden in Musis Sacrum Personeelsleden van de Prinses Marijke- sehool en enkele tonelisten zullen -het to neelstuk „Post Onvoorzien" van Jan de Koek gestalte geven. De bijeenkomst SCHIEDAM. Geboren: Carolina A dv C von der Stot en 3. Kaptein: Leenden A dL„ 1 -ï Bezooden en A H. Drore fv B Moree en j. Post: Lucas C. P IZ' w PvDnes en c. T. Visser; Willem F htark j Kzrv°Twenv^ E' C' Adrtchem; Yvo„V;-d;vVMJ-M^.fcrneJn van Cornell, A., z.v. A. Valk en C. den Heiier' Ad^na d r. A M Knipscheer en N. van Egmond; Gerardus F. j r.v .i nm~i Vaai^René' dTV" ™k e" L" dc Mo|rtR:e^e^e. '(tv, JVflSteenbergen fn G Timmerman: Joyce, d.v. M. A. Goeders e?-,A- M- Torey: Frederika H„ d.v. C Da niels en F, H. de Vries J' ïïn DiJk' «6 ïr. A. Sonne- yeld, 64 jr.. eohtg. van K. L. Bregman J. C. van Gendt. 70 jr. j. van der Lee 39 jr. I. C. Plaizier, 83 jr. A Rietveld/ ir" wed van J. Goedhart. J. W. var» de» steen 64 jr. J. C. Jansen. 85 Jr.. wed va A. pronk. kfi. .V'/ iii; ->:3: i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1