ft VOORJAARSBEURS BOUW- EN TRANSPORTBEURS Modelbouwers verloren voor de kas" NU IS RADIO HEEL WAT ANDERS DAN 10 JAAR TERUG 348. 93. Cefa viert 2e lustrum met cinemascopefilm Zandbassin wordt opgespoten I 1 15 mm Onderhoudend, spannend, geestig spel 138, Het normale Christelijke Leven Vlaardingerweg loopt straks door woestijn I" 8 Verdienstelijk concert in „De Rank"! NCRV gaf velen Wilton-personeel in Arcade goede geeft concert jontspanning De nieuive V oorjaarsmode PRINCESSE VOORMARS MODESHOW De Rotterdammer r" zjeniï$k :c,j rdere d±" iGorie",m oofc ee,t fcunsteMflr- M NOAD TOCH IN DE „DEGRADATIE" i m m ff de rottekdammer vmmi. Mm Veel insclirijvingen voor twee maal sehoolsportw edstrijd 1 X J134.-+ 39g BI«J BOOGAARD IS UW OUDE RADIO VEEL GELD WAARD VLAARD1NGEN Wie ÜKj 1' 1 1 PA(iU\'A WOENSDAG 14 MAART 1962 Mart ztremxc B4 x 12A 1X/99.-+ r nQft 3 X 68.— p. mnd. £jO,' B 6 x 12 A 3 X 88.— p. mnd. 55 x 14A 1 X 114.- 3 X f 78.— p. mnd. Nog 2 paradepaardjes van Philips B.O.X. 17. U B 3 x 00 U. 3 X 46.— p. mnd. Verbluffend STERVEN vindt U bij AART PONTIER I adverteert in 1 i i verhoogt 1 i I zijn omzet I IDENTIEK TAL van deze oude huisjes hebben'tisch en tal van zijn ert morgen Vandaag en dagelijks mïïm Ondank, d, vnort„»tl!jk, prel.li. 'd™^ VCdaVfalfjt tïi»ïiud2n."' 'F ft' ji II fI 'et if >'i ll Advertentie) OONOÊROAC MAART wSÏSt 'f* Vrtdtnburg en Croesefaan: Artikelen voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik. CeAptMt Taeganpprijs f.3 Croesefaan: Bouw- en Intern transport - Uitrustingen voor industrie en openbare diensten. i HET programma, dat dinsdagavond1 op het concert tn ..De Rank" werd! uitgevoerd, was overwegend stefd uit prae-klassieke werkjes en com posities o.a. van Bach. Handel en Loeil- Op deze avond deden het Ned, Herv. Kerkkoor te Kethel en ..Maassluis Chr. Gemengd Koor", beide onder leiding staande van Herman de Sterke zich gezamenlijk horen. Weliswaar had de dirigent te kampen met het bekende verschijnsel, dat de mannenstemmen door hun gering aantal verre in de min derheid waren ten opzichte van de veel voudig bezet (e vrouwenstemmen. Zo doende bezat de koorklank dikwijls iets schraals. Niettemin had deze zang on getwijfeld ook zijn sympathieke zijde, want deze klonk veelal zuiver en toon- da veel zin voor nuancering cn articu latie, terwijl er ook duidelijk werd ge streefd naar een expressieve loonvor ming. Het instrumentaal ensemble van de heer J. Boas wisselde het program ma verdienstelijk al met enige werkjes o.a. van Bach en Handel. De sopraan Jannie Krijger had het zich met de keuze san o a. Handels ana ..He shall feed hts flock like a shepherd", niet gemakkelijk gemaakt, idit stuk stelt vocale en artistiek zwaar dere eisen, dan oppervlakkig beschouwt) wel lijkt), maar over het geheel geno men zong zij deze aria met onverdien stelijk. De heer C. Dubbel toonde zich aan de piano een volgzaam begeleider. De toehoorders hebben veel waarde- rend applaus geschonken. Om de twee jaar stelt de personeels vereniging van Wilton- Feyer.oord de beide koren van de werf en de Harmonie ui de gelegenheid een groet concert te geven. Onder leiding van de heer Jan W. Litfc zullen de koren en het orkes' op 29 maart in het Passagetheater in Schiedam concerteren. Voor de pauze speelt de Harmonie onder leiding van de heer L, T. Jansen. Na de pauze voeren de koren, met Bram Boelec aan de vleugel uit van Joseph Haydn uit ..Die Jahreszeiten" ..Kom Holder Leru", ..Chor der Land bouw Arcade in Schiedam beleefd. Bekwame artiesten hebben gesteund door de goede akoestiek van dit ge bouw een prachtig programma uit gevoerd waarvan de belangstellen den bijzonder hebben genoten. Bo vendien is van vijf over negen tot vijf over half tien het spelletje „Da's voor de kas" gehouden, dat niet al-, te lijn met het Verenigingsgebouw ini TRESPASSES luisterend naar de Veenendaal. j vraag die Johan Bodegraven hem stelt peins: modelbouwer G. Speel Telefoondraden liepen door ne zaal naarpeBI1;ng aj 0p jle£ antwoord. Achter cte buurgebuuwen ais CSB e.d. u,e V h hun telefoonlijnen ter beschikking had-1 -««en pp het podium tl dom gesteld. De radiowagen van deSchiedamse Arcade van luiks naar N'RU stond achter het gebouw op de rechts: radioman L. J. C. ran Dijk U'estvest met de technische appara-direct achter hem de heer G. Putters, tuur en in het gebouw waren de des-1 dan tr. J, Wafelbakker. J. den Dek kondigen var. PTT. NCRV er. NRU 1 her cn de heer J. Ploeg, vicevoorzit- donderdagavor-d kan horen hoe Schie- j jer Geheel terzijde van de secun dum heeft deelgenomen aan dit spel.danteu zit és spelleider van de NCRV Kees van Roode. (Van een onzer verslaggevers) VEEL genoegen hebben de bezoe kers van de NCRV-avon din je-: wWS" het wel enkele Schiedams*. maar toch merendeels Vlaardingse Opgave van gevonden voorwerpen in Schiedam: Te bevragen aan het hoofd bureau van politie tussen 912.30 uur en 26 uur: ring met sleutels; sleutel aan ring; ring met sleutels. Te bevra gen bij de vinders: ring met sleutels. G. Bunte. Simon Stevinkstraat 3a: ket tinkje met sleutels, N. Verkade. Brug manstraat 25b; etui met sleutels. K. Yuadt, Galeleistraat 85a: spaal, Meester, Nw. Maasstraat 100; hondenriem. El- derkamp. Overschiesestraat 8b; lenden- gordel Mulder, Wilhelminastraat 8; grijze kinderhandschoen L. v. d. Most. Groenelaan 52; paar bruine handschoe nen. De Vette. Lekstraat 43; zilveren ringetje. Bergman, Mgr. Nolens laan 215; herenhorloge. J. Koole, Prof. Kamer- ïngh Onneriaan 122; bankbiljet, K. v. d. Lam, Marconistraat 12b; wieldop, v. d. Voeren, v. d. Elstraat 6b. Van mej. N. W. R. is de fiets gesto len die op slot voor haar woning aan de Burg. Knappertlaan te Schiedam was neergezet. De heer A. M. J. v. Z. mist zijn fiets die niet op slot in de Nieuwstraat had gestaan. De sneeuwstorm vanmorgen, juist op het spitsuur, heeft het verkeer wel bemoeilijkt in Schiedam. Er zijn enkele slippartijen en aanrijdingen geweest, maar er zijn geen ernstige gevallen gerapporteerd bij de politie. 4 GOLFGEBIEDEN, w.o. de nieuwe FM. Band. BI-AMFLI STEREO 4 GOLFGEBIEDEN, w.o. de nieuwe FM. Band. 2 DUBBELCONUS LUIDSPREKERS BI-AMPLI STEREO 4 GOLFGEBIEDEN, w.o. de nieuwe F.M. Band. uitvoering; oranje - zwart - groen 3 X 31.— p. mnd. uitvoering: zwart - beige - rood met pickup-aansluiting De school sporttoernooien in Schiedam, waarvan de organisatie in handen is van de betreffende commissie van de •deelnemers aan het spel ..Da's voor jVer, Nat. Feest-en Ged. dagen fv.m.O.V de kas". D.tmaal nam namelijk deel jn;et ver want hun stemmen gingen over lzullen, als het weer medewerkt, weer de ..Amateurmodeibouwgroep Vïaar-jn een soort kattengemiauw. De band-ieen groot succes kunnen worden. De in- dingen", cte eenter wel Schiedam** opname ontrolde zich te snel en nog- ischrijvingen van vrijwel alle in Schie- leden heelt. maals klonk het, ;dam bestaande scholen zijn inmiddels Kort» Hoogstraat 15 Van Hogendorplaan 33 Telefoon 6000 Voor de NCRV had Kees van Roode! de leiding. Hij vertelde waarom er dit-! maal modelbouwers uit Vlaardtngcn en Schiedam achter ae microfoon op heti M^h^orie*tCwotS> hver-'-,XtllV<i!,o5 Ieen onderhoudend. zeer spannend podium zaten. De heer Van Roode zei, voerd '.Gebet' und 'Tfempeifanz" 4uin,aar *MStl* bieck te *0"- Ge- dat gevraagd was of een Schiedamse) Drieg en ..Jade" uit oratorium „Mors1 bouw Arcade was daartoe met eeni terwnging tonder andere a de cnr. har-; et Vita" van Cft. Gounod en March! directe telefoonlijn verbonden met?loale «Harpe Datids genoemd) zou Lorraine" van Louis Canne. i Hilversum en tevens met een direc- Attent;e. nogmaals gemiauw. nog maals attentie, stilte, gemiauw. daar na vertelde Johan Bodegraven dat een apparaat moest worden veranderd. Dat kon men donderdagavond niet hebben. Het zou goed moeten zijn. Stilte. Het apparaat was veranderd. Weer werd begonnen, geldgerinkel. lief gezang en een ïachorkaan want weer klonk het gemiauw. Tenslotte kon toch worden gestart zoals het be hoort. Gespannen zagen de toeschouwers daarna de competitie. Zelfs met een bus uit Nieuwerkerk waren bezoekers gekomen, hoewel deze grote zaal helaas;?]!"- !S vfn °root niet geheel gevuld werd. Eén keer per I behoorlijk verloop van de binnengekomen. Voor voetbal schreven voor de verschil lende afdelingen m: 10L elftallen en voor handbal: 51 zeventallen en 30 elf tallen. Met de reserves meegerekend zullen dus ruim 2.000 scholieren in de Paasva kantie enkele prettige dagen kunnen be leven. De commissie heeft een dringend be roep gedaan op de hoofden dor scholen er voor zorg te dragen, dat zo enigs zins mogelijk voor elk elftal een leider beschikbaar is. Dit zou bijv. ook een vader van een der scholieren kunnen Dit is van groot belang voor een toernooien. MET het bevolken tr t lal van plaatsen in Schiedam, in Spoorstraat, in KV? up? fat raar. run «Yieuwland'(ie?npte Broersvest, Settive Buarij3/OOIé? Itl(Piidletl sterft veel van de oude stad. Dat Spinhuispad. Achter de Teersuwf enj Kees v.,„ R,,oril, vt.r.,.llie dat de mo. ït onvermijdeltjK, V njwel geregeld meer plaatsen. deibouwers werden gevormd door een vermeldt het gemeentebestuur dan ook im van vier sj>oorwegbouwers en twee aankopen ran panden in de oude tri?-j scheepsmodelbouvvers. Hij roemde ken: die panden moeten verdwijnen yA if a\ II FT !o*e Tnot>ie m«>del!en diei n de zaal wa tt» behoet'e rail de stadssanering, ter. r roa Sezet. Dat waren treinstellen o.a. verbetering van bunnen, wijken. sUa--fjET ngcnojx nm.ner dat .»0,een model van het Hofpieintreintje. eer. ren. Het streven om te komen tot een '1 gehandeld wordt met deze huisPrachtige ^rlowbrij uit 180a met ka- nieuwe cn betere stad loop: echter Tal va n deze woningen zijn nw goed ^.wpet -mnuscule hou- met direct parallel met de praktijk, ff ^e-er daacn ae-ïën lme'Jacht van J'GÓ meter- Beurt voor beur: Tai ran Schiedammers rertaccu ae hjtnbt.^at ae-er "^eTn.T^t-udeden de deelnemers hun zegje, voor* fjziltcr Speelpcnning groette Johan Bo- r a tl een opgeef even j degraven. oude huizen dan ook voordat nna maar de Rotterdamse kunstschilder trans van der Heide enige poging lot sanering rnn straat of tcyfc kan worden gedaan. Soms P<t"a m "f Zeestraat staan de oude huisjes jarenlang ver- atelier heeft, gemaakt, laten te sterren in de oude straten 'Tement. voordat de slopers komen geven. de doeken in een fleurig genadeslag hangen zijn vertrek tcaar h<j rustig kan werken. iVan der Heide is een jonge, bekwame - - werken getuigen Davids j kunnen optreden, maar de NCRV had j deze groep gekozen omdat getracht wordt steeds een andere hotbv te tonen i zodat er variatie zal zijn. Als tegen- stander fungeerde de Christelijke Ora- i toriumvereniging ui: Veenendaal. j Er werd een kieir.e microfoonrepetitie gehouden. De sprekers riepen van „Hal- j lo Kees. hallo Johan, ik kom wat dich- ter bij" en het geluid uit de op het po-: dium staande geiuidszuiien werd har-1 i der en zachter totdat de technici hetjt*1331"* komen de modelbouwers bij el- i goede resultaat hadden bereikt. Hilver- j kaar. er zijn lezingen en excursies, in sum zond de groeten en de deelnemers me; houden ze een grote expositie. Dit! eenkomst is geopeird door het Schie- j werden voorgesteld. De heer Van Maa-werd de luisteraars verteld en daarr.a i damse lid van de NCRV. de heer J. H. jnen in Veenendaal vertelde dat de ora-verblufte speaker G. Speet penning zijn j Hoftenaar. die verheugd was dat velen: [toriumvereniging in 1921 is opgericht i gehoor. Het zag er naar uit dat Vlaar-1 ondanks de slechte weersomstandighe- als een Hervormde zangvereniging. dingen-Schiedam op verbluffende wijze i den naar Arcade waren gekomen. 'zou winnen en zeker een hoog punten- j totaal zou behalen. In enkele seconden i HU meende dat het goed is het eigen vertelde hij mog sneller dan dat Johan geluid ook vla de moderne commnnica- Bodegraven de lange vraag stelde) wat Bemiddelen te laten horen. Te proberen eer, half Engels wisse! is. Hij wist ook het gelold van het Evangelie te laten drie oratoria van Handel te noemen 'horen Is een behoefte. Het Is zeker niet Veenendaal faalde eerst, men kende (nodig dat de programma's ..zwaar op de internationale modeïbouwersge- j de hand" moeten zijn. De heer Hoffe- j meenschap niet. Moeizaam kwamen naar zei dat het bestaan van de NCRV j de namen van solisten in de Jahres-ieen noodzaak Is. Hij verwees daarvoor! zeiten. Heiaas wist de heer Sot elpen- j naar ervaringen tljdess de oorlogsja- j mag niets van Camera Obscura en ren. De heer Hoffenaar achtte het tele- i Daguerre. Schiedam leidde me: vijftig visieprogramma van de NCRV net zo j tegen twintig punten, het geluid werdgoed als dat van de andere omroepver- i uitgeschakeld want beide teams kre-enlgingen ondanks de aanvallen die be-j gen dezelfde vragen. paalde bladen wel plegen. Promm noemde Vlaardlngcn-Schiedamj Hierna klonk het ..Happy days are' de naam van de onbekende spreker, inhere again" en Tinv en Tom van Maa- dit geval de minister-president. Het hele I ren verwelkomden de bezoekers met I team moest over het podium draven om vlotte conference en sketch. Jos Car- i Ir. C. J. VVafeibakker (van de EXCKl.goede spreekwoorden te noemen. Vlaar-1 pay speelde aan de vleugel terwijl Tinei wilde Johan Bodegraven lid maken van j dingen-Schiedam wist niet hoe de sport-jen Tom k-.vasi ruzieden. Daarna speei- de groep, de heer G. Putters meende Hierbij maken wij U attent op de interessante in zaal Triangel, Fransenstraat 14 te Vlaarelingen, op dinsdag 29 maart 1963 om 2.30 en 8 nur. Kaarten welke tevens voorzien in een Thé- of Koffie-Complet zijn a 2,per persoon verkrijgbaar in de zaak Liesveld 1 of telefonisch onder no. 8282. Spoedig verschijnt: door WATCHMAN NEE trr 2e druk, prijs geb, 4.-> U kunt "reeds bestellen bij BOEKVERKOPER* SMALLE HAVENSTRAAT 3 TELEFOON 43*4 i i een bruikbaarvice voorzitter J. Ploeg volgde, de nij tteejr J. den Dekker vertelde Hiïverswm kalkverf e.a, gebru'Xt eu dat hij vooral goed is in het afbreken. verwoestende radioman L. J. C. van Dijk stelde dat hij niet zo best bouwde. ..Ze noemen mij een klaarkoper, dan weet u het - - - van Roode stelde dat de mode!- Laterdam-Zuid in het oudste plekje van de bouwers het probleem van de vijfdaag- een identiek overlijden. -W* ri;»:i'in het leed van de de betconers er uit of het illegale slo- atoombom die deze wereld bedreigt, wet pen begint. Dc kwajongens uit de T"!l Frans van der Heide heeft Schie- -. Kee buurt gooien eerst de ruiten in. Later\dam-Zuid in het oudste plekje van aejbouwe ster u ant planken verdwijnen, rom-i iOrr. zeven minuten over neg en "zouden 1 ""merking vni>r P'U*en. rtel wordt tn of uit de huisjes gesme- ;nBj ri-ni Ide radiomensen gaan starten, maarl «cn. er U'ordt'iz vuurtjes gestook: en in 1 litlL IIVoAiirx [toen, begon de hilariteit. ..Attentie, op- «klftf» korte tijd zijn de oude huisjes welt jr.ame vijf tellen na nu..." klonk het, Uiteraard zijn de eindresultaten van heel oud geworden. De gemeente laat. \JET enkele simpele middelen _ijndart volgde geldgerinkel er. licftallige.de modelbouwers afhankelijk van de gewoonlijk planken timmeren voor de!"1 rele fan deze huisjes bruikbaar 1 meisjesstemmen zongen het lied van prestaties die andere teams in den lan- - n-z-Ds"® voor de kas" m DE Cefa in Schiedam bestaat tien rubriek van de NCRV op donderdag-de Carpay op hammondorgel op indruk-lu":ln"n Ial .°P avond heel De lieer Putters verteldei wekkende wijze het Slavenkoor uit Na-1 oktober gevierd worden, dat mevrouw Kennedy in India is ge-bueco. [met de vertoning van de cinemasco- weest en de Schiedammer Van Dijk j pefilm ,,De herberg van het zesde j - geluk". j Aukj£ Karssemeyer zong hartverove-Inmiddels heeft de Cefa ook voor de j t... - komende maanden goede program ma's samengesteld. Zo wordt zater- gewoonlijk plankt deuren cn vensters van de ten dode i te maken. Meerdere Rotterdamse ku gedoemde woningen. Dat geschiedt up stenaars willen op de:e manier ittj Schiedam komen werken. Zij menen dat Schiedam als oude stud meer sfeer te. bieden heeft dan Rotterdam. Het roti dan ook zo moeten zijn dat de ge- meente een reeks van dergelijke pan- j iden. mogelijk in de buuu vu 11 de Otitf'*: Sluis, voor de kunstenaars beschik-, baar stelde. Met eigen handen cn j eigen materiaal maken de kunstenaars I \de panden wel weer bruikbaar. Er ont- staat daardoor geen chaos zoals nu het geval is. In contracten met de nieuwe r. gebruikers zou kunnen worden over- Con«act^nd •NatuurReno£ '!1 Hl"S' cengekomen dat ae woningen direct Irene: Wijk Ned. Herv, Kerk. Wijk- «er beschikking worden gesteld ican- avond. 20- jneer de gemeente meent dat ae panelen Prtmex JuUansscbool: Ouderavond. 20. moeten plaats maken. Dit idee ver-'. Chr. Sociale Belangen: AFKContact- dient zeker overweging. En bij de oude avond. 20. 'panden zijn zeker voldoende ruimtes. Musis Sacrum: Wilton Fijenoord. Film. :pesc?tj^f roor bijvoorbeeld een toneel-1 kr 'vereniging als „Geron" die zeer gaarne JanssemarHéter)k»ziler van het bock eii enthousiast van een oude woning een bet bockynlezen *"0 goede repetitieruimte, het verlangde; .eigen verenigingsgebouw zou willen maken. voegde er Pakistan aan toe. DjkiCo/orofH«r Bij de telling bleek dat de grote voor-j Aukie Karssemever zong hartverove- «pvong van onze stadgenoten vaat 75 te rend me; haar prachtige coloratuur! gen 45 punten was gewijzigd in een to- t Mein Liebeslied tnusz een walzer sein". taaiuitslag van 109 punten, Veenendaal Qok de twee Hoteha's brachten de hu-! won met 120 punten. Het is toch een mor z;j zochten komisch naar het Tee- mooi resultaat, beide teams komen inveetoostel. tenslotte haaiden zij tal van instrumenten uit koffertjes en doosjes om daarna heel vlot ..Paris, canaille" te spelen. Hierna betrad Kees van Roode hef podium voor de explicatie van het spel en na de pauze hebben de artiesten zich nog melveel succes doen horen. maar ze kwamen de ir. de competitie verrichten. De bij dagavond in Irene vertoond ,,De dap pere rekruut". Kaarten zijn verkrijg-, baar bij boekhandel Niemantsver-i driet in de Lange Kerkstraat. De inhoud van De Dappere Rekruutj «Der Hauptmar. und sein Held) is als] volgt: Als u zelf in dienst bent ge-j weest. hebt u ze in uw eigen com- pagnie meegemaakt. Hebt u de wa ren verteilen van die jongens, waar met geen mogelijkheid een soldaat uit te vervaardigen is. de j°r.gens. die nu letterlijk alles verkeerd schijnen te doen. Plaats een dergelijke figuur in het overgeorgamseerde Duitse le ger, dan hebt u het meest volmaakte contrast dat er ter wereld kan wor den bedacht. Een contrast, dat door regisseur Max Nosseck tot in de fi nesses is uitgewerkt in zijn hilariteit verwekkende film ..De dappere re kruut". die zeker voor een belangrijk deel kar, worden ingedeeld bij de lachfilms, maar die in wezen daar toch ver bovenuit steekt door de tra gedie. die er in is verwerkt. Een tra gedie. waarvan de gevolgen vijf jaar ons eigen land overspoelden. an- cr- over- Passagetheater i Toonkunstconccrt Beethovenprogramma, 20. Arcade: Ned Zuivelburcau Voorlich tingsavond 20 IRENE: Herv. Vrouwenver. Ring Schiedam. Toneel. 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie-; aamse redactie tel. 64154 b.g.g tel 115588; toestel 5! (b.g.g 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J Troost. Aleidastrnat tel. 8545! (alleen voor klachten, atl- 'ertentlcs en abonnementen b.g.g telcf 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand- Jiarm 69123 PoUtiealnrm 64666: G.G. en G.D. waarschuwing 69290 Sted. Museum: Tentoonstellingen Vic Gentils, Jan Sierhuis en geb Kunsten Federatie „Apotheek: Gonka cn Co., Groenelaan 127. In februari werd bij de Spaarbank anno 1K20 te Schiedam ingelegd een be drag van 1.366.065.07, terwijl een be drag van ƒ866.563.77 werd terugbetaald. Ultimo februari 1962 was aan 50.682 spaarders m totaal 38.358.015,31 ver schuldigd, tegen op 28 februari 1961 49135 spaarders met een gezamelijk te goed van 32.796.400,89. j Van de bijzondere spaarvormen dient speciaal genoemd te worden het sparen ingevolge de Jeugdspanrwet niet 10 pc' Rijkspremie. Eind februari hadden 2107 de Inerners tezamen een tegoed van ƒ781.337,27 (ultimo februari 1961. 1615 deelnemers en ccn totaal tegoed van,. 522.103.86). Hot inleggorstegoed en de reserves waren oc- 28 f"bruari 1962 voor ƒ23.700.349.64 belegd in effecten, vooi f 5.848.753.88 in hypotheken en vooi 8.213 171.71 in onderhandse leningn, aan het Rijk, aan gemeenten e.d, penrok niet gedragen, dan hebt u ho-j Soldaat Paul Kellerman' is zo'n figuur ca zijn compag. ;echef kaoitem EÏsen- hecker Is hei Duitse leger Na enkele weken is Kellerman de j dienst zó zat dat hij door de nood ge- dwongen een blanko formulier voor I toekenning van het IJzeren Kruis 2e klasse met zijr. eigen naam invult. Het leven krijg: thans een heel der aspect. Kellerman is de held worden van een gefantaseerd haal. Hij wordt bevorderd er i stelpt met eerbewijzen van hen die i hem voordien alleen maar dwars ge- zeten hebben. f Aan het front verwacht men grote din gen van Kellerman muur het tegen deel gebeurt. De opdracht een stelling tot de laatste man te verdedigen ne geert hij. als hij ziet dat er geen hou der. meer aan is. En dan komt luite nant Keil.man met het IJzeren Kruis voor de Krijgsraad te velde. Het doodvonnis door de kogel lijkt on ontkoombaar. maar luitenant Keller man heeft geluk. De Amerikanen ver overen de Duitse stellingen en het enige wat Kellerman verliest is zijn IJzeren Kruis. Een Amerikaanse soi- daat aie m opdracht van z:jn zoontje IJzeren Kruizen moet meebrengen als souvenir, maakt het hem afhan dig. (Van een onzer verslaggevers) j f \OK ten noorden van de Vlaardin- gerweg in Schiedam-Kethel zijn draglines nu begonnen met de aan- j leg van perskaden. Hier zal een zandbassin opgespoten worden waar- uit geput zal worden voor de aanleg van rijksweg 20a. alsmede voor de verdere werken als woningbouw. aanleg provinciale weg e.d. Het zal dus wel niet zo lang meer duren voor de Vlaardingerweg, die eens een prachtig kronkelend pad vormde tussen de beste weidegrond i van Nederland, zich door een woes- («jn zal slingeren van de oase Kethel naar Vlaardingen. j van het Noadteam dwr de uitwedstrijd .tegen Milksteamers met fr--4 tv w enen I?» «J Wilhelmus niet meer inhalen .int de Hagenaren wonnen met 6—3 f rafht en met ccn wed- nt'rnron® ?pe cn e" efn Vt-Wschil van drie j pun.en ».aat het nu vast dat Nond zi-n Helaas, afgelopen zaterdag Is het be-i digerf1"8*^Wasseschap moet gaan verde- slist. Het Schiedamse Noad had de uit- Void wedstrijd tegen Mllksteamera op het: strijd tegen Treffers iT" d*i u '"Vt<!" orogramma staan en Wilhelmus ging opgedeeld worden fn 1,1 ,zal "len in- bezoek hij het reeds gedegradeerde teams die een h?i™*n P0Uh" van Vljf Eendracht. Zou Eendracht er In slagen spelen vóür ?w.,M C ,comP?tttic zullen Wilhelmus een nederlaag toe te brengen ganasklascc ua F'-'atscn m de over. en Noad de moeüljke opgave Veten nen uit1 ?V" dan de kt'mpioe- Mllksteamers tot een goed einde bren- teams uit dr over™^!,",'i('''vcriB(! ren dan werd de kans heel groot dat motie rein."®»t>anpkias>en die pro fli«t >n rtoemd wm. teams uit de Noad maar Wilhelmus"tof het spê^ van degradatie wedstrijden ken i to,tln« za> «itma- S: j t M I ft vit' Vi- t V if k f t i i f-ï ■7 li -. "i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1