fini-tiite Sell sedans se plaatwerker bouwde fabrieken op - <ym runott Kon. Juiianascliool had een drukke ouderavond Schiedam is de stad der vloeistoffen... R.Pli.O. besluit seizoen met Beethoven-werken A. A,5. u. d. Oost employ eert 150 mensen.. Op eigen kracht -r? 7; 7" 7 dynamisch 111 omhooaaeman VERKOPERS EDEL NAT ZIJN GEVESTIGD VA.R.I kroniek D\ krant is gevuld met kortte proza stukjes die met humor geschreven zijn. Jórgen en Paul interviewden het scheidende schoolhoofd Af. P. Hejj- boer. De redactie behoort kennelijk tot de fans van de zanger Harry Belafon- ie. De schrijvers hebben namelijk een kroniek aan hem gewild. Medewerker Paul toont zich schrijflustig. onder zi.in^ bijdragen bevindt, zich een plei dooi voor de gymnastiek. Paul schriift aok over de grote betekenis van dr. Schweitzer. primair ST«TI0N5$TR,m TEL; 2175 VLfiBRDINGEN DE ROTTERDAMMER VRIJDAG 16 MAART 1962 PAGINA 3 „NIEUW-OVER-OUD sZeAibWiz*v? begin dan met Tlni-'Üste Vandaag en morgen en dagelijks Sigaretten gestolen GARAGE HERENPANTALONS DOE-HET-ZELF-CENTRUM De drogist gaat met zijn tijd mee! Dezelfde Gaper, die sinds eeuwen het symbool is voor de kunde van de oude cruydenmeester, vindt U nu terug in deze nieuwe vorm. En overal waar U dit symbool op de win kelruit ziet, weet U dat U te doen hebt met een man die jaren heeft gestudeerd: De erkende, vakbekwame drogist, persoonlijk adviseur van héél het gezin. Advertentie ^VERLOVINGSRINGEN SCHIEDAMSEWEG 129 HOOGSTRAAT 88- 90 - VLAARDINGEN ERKENTELIJK Vijfde Toonkunstconcert in Passage-Theater SCHOOLKRANT H. VAN BORN jiavertenne 'erna) asemt/ OFFICIEEL (Advertentie) Advertentie Arcade: Sluitingsavonct actie 10 x 10, Stedelijk museum: Opening expositie Michael Podulke. 20. Irene: Cefa Filmavond. 20. Musis Sacrum: HBS-vei". Onder Ons, Contactavond. 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115538 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tol. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g telet 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm 64666; G.G. en G.D waarschuwing 69290. Sted. Museum: Tentoonstellingen Vic Gentils. Jan Sierhuis en geb. Kunsten Federatie Apotheek: Gonka en Co.. Groenelaan ALABASTINE-HOLLAND De eerste spel- en sportavond in maart van de Schiedamse jeugdraad >kon wegens onvoldoende belangstelling niet doorgaan. De 'helft van degenen, die 7'Ch hadden opgegeven, was zonder be richt' weggebleven. Om nu niet voor een gen te worden .gesteld, is de inschrijving te worden gesteld, is de inschrijving opnieuw opengesteld. De cursus spel en sport wordt nu ge houden op donderdag 22 en 29 maart en op 12 april. Op deze avonden worden de bijeenkomsten gehouden in de Jeugd- haven. Op donderdag 3 en 10 mei in de buitenlucht. Het is de bedoeling dat allen die zich voor de eerste maal opgaven, dit op nieuw doen en wel voor 20 maart, onder gelijktijdige 'betaling van het cursusgeld. Wanneer de cursus door te weinig be langstelling niet zou doorgaan, worden de inschrijfgelden terugbetaald. Schiedams grootste gymnastiekver- eniging, de chr. vereniging D.O.K.. zal op de donderdagavonden 5 en 12 april uitvoeringen geven in het Pas sagetheater. De kaarten zijn ver krijgbaar bij J. E. Veraart, Loeff- straat 101; F. E. Koelman, Juliana van Stolbergstraat 15; mej. C. Ver- kade. Groenelaan 81; mej. A. den Dunnen, Van Leeuwenhoekstraat 38a: J. van Noortwijk, Burgemeester Knappertlaan 227a; K. J. Tanis, Loeff- straat 36. Het interkerkelijk evangelisatie co mité Schiedam voor Christus organi seert zondag 18 maart weer een sa menkomst in de Goede Haven, aan de West Frankelandsedijk. Medewer king aan deze samenkomst verlenen het U.J.E.-koor en de zusjes Faasen uit Vlaardingen. De predikant voor de varende gemeente, ds. A. v. d. Most uit Rotterdam zal in deze sa menkomst spreken over het onder werp „De Laatste Reis" naar aan leiding van het laatste gedeelte van Psalm 89. De samenkomst vangt aan om 20 uur, 0 Elke woensdagmiddag wordt in de Welkom-Ark aan de St. Mariastraat 3 bejaardensoos gehouden. Het pro gramma is gevarieerd. Tusser. de activiteiten door worden er gezel schapsspelen gedaan. Aanvang onge veer 14 uur. Advertentie Morgen heeft U de verrassing van Uw leven. Van 9 uur af kunt U profiteren van een daverende aon- DÏeding in Terlenka 55/45 - heren pantalons in de nieuwste kleuren grijs. Mèf en zonder omslag. SCHIEDAM. Getrouwd: S. J. van der Tonnekreek, 20 jr. en H. J. M. Groen, 18 jr.; B. C. de Lange, 22 jr. en N. Bos, 16 jr.; P. F. de Vries, 33 Jr. en J. Bos man, 30 jr.; G. H Schaeffer, 27 jr en C. L. van Seters. 21 jr.; J. J. A. Garnaat, 24 jr. en W. J. Pegels, 19 jr.; J. T. Rood, 33 jr. en G. J. Kapoen, 22 jr.; J. W. Hem mes, 23 jr. en H. C. van Meurs, 18 jr. Ondertrouwd: J. M. A. van Akkeren, 23 jr. en E. S. de Bruin, 18 jr.; H. P. Bras, 41 jr. en M. van den Bos, 32 jr.; J. Feenstra 23 jr. en G. M. Stigter 18 jr.,: J. van der Graaff, 29 jr. en A. T, Stinissen 21 jr.; W. den Hartog, 23 jr. en A. van Hassel. 21 jr.; E. A. R. van Leeuwen, 21 jr. en E. Scholte, 19 jr.; H. Tode, 22 jr. en E. Rosman, 18 jr.; J. H. de Wit 24 jr. en G. M. Kinnegen, 21 jr. Geboren: Helene C. d. v. F. H. J. de Bruin en J. van der Waal. Overleden: M. J. Schuurmg, 82 jr. wed. van J. Maaskant; A. H. van Mil, 85 jr. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze kin derstoelen, in de kleuren bleu tAdvertentie Géén tel. af schrift, best. WINKELpENTRUM BINNENWEG 45 TEL. 11.66.15 - R'DAM jFtE heer Van der Oost (rechts) voor zijn vestiging in Ter- neuzen. Links de heer Schorel. De sigarenhandelaar A. C. P. van de Parkweg deed gisteren aangifte van diefstal van twee pakjes sigaretten. Door middel van twee platte schijf jes, die dienst deden als guldens, heb ben de daders de aan zJjn winkel be vestigde automaat weten te openen, In Vlaardingen is de njksgoedkcurmg ontvangen voor de bouw van een com plex voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken aan de Hofïaan. In dit plan is een apotheek opgenomen. Eveneens werd goedkeuring van hei rijk ontvangen voor de uitbreiding va.i de Christelijke Huishoud- en Industrie school aan de Van Hogendorplnan. Grote sortering f exclusieve modellen ~k Gaarne zenden wij u onze rijk-geïllustreerde catalogus franco per post werden in de gelegenheid gesteld met het onderwijzend personeel van ge dachten te wisselen over de vorderin gen van de leerlingen, hetgeen zal leiden tot een nog beter begrip ove: en weer. e boekhandelaar J. S. van Leeuwen had naar de school een grote en uit gebreide collectie kinderboeken en boeken op opvoedkundig gebied mee gebracht. Veel belangstelling bestond er aan de zijde van de ouders voor de boekenstalletjes. 'j EEN paar honderd ouders en belang stellenden, de gymnastiekzaal van i de koningin Julianaschool was overvol, I hebben de ouderavond van die school bijgewoond. Over het algemeen kan worden gezegd dat die avond uitstekend is geslaagd. Het programma was er dan ook naar. Het hoofd der school, de heer G. de Raad, gaf een overzicht van wat allemaal in het afgelopen jaar is be- reiki. ,De resultaten bij de schoolexa mens en de verkeersexamens noemde bij uitstekend. Ook bracht hij nog even zijn veertigjarige jubileum als onderwij zer dat in 1961 is gevierd, in herinne ring. De heer De Raad las tot slot de „zaligsprekingen". Voor een gezellige afwisseling van het program zorgden de leerlingen zelf. Op uitstekende wijze, fris en met vaart, voerden zij een programma op van zang, muziek en toneel. Een wa re ovatie was de dank van de aanwe zigen. De heer J. K. Simons, voorzitter van de oudercommissie, bracht verslag uit van de verrichtingen van de commis sie in het afgelopen jaar. De voorzit ter van het schoolbestuur, mr. H. Snoep sprak in zijn slotwoord dank uit aan het onderwijzend personeel. Hij zei zeer dankbaar gestemd te zijn voor de overstelpende belangstelling. Tot slot bracht mr. Snoep het belang van christelijk onderwijs naar voren. Na de pauze kregen de aanwezigen ge legenheid het in de gangen uitgestal de werk, waaronder handwerk In ve le soorten, te bezichtigen. De ouders Advertentie WESTHA VENKADE 26 TEL. 3410 VLAARDINGEN' De normale prijs is 29.75, maar dén dag betaalt U voor deze TERLENKA als echte E9 jSST "9 fl? Coster-stunt jij B S Advertentie Advertentie NIEUW VOOR ROTTERDAM Zolang de voorraad strekt, FLORIS DE VIJFDELAAN 134 (Promenade Wes+l TELEFOON 8210 Bij aankoon van een GOUDEN RING MET BR1LLANT ontvangt U een CERTIFICAAT VAN ECHTHEID dat U bovendien recht geeft de door U gekochte ring bin- - nen 12 maanden na de koop van de ring om te ruilen voor een ring van duurdere prijs klasse. ROTTERDAM; Korte Hoogstraat. 11 Meent hk, Goudse- singel» Katendr. Lagedijk hk. Dorpsweg' West-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 j. ZEIST: Slotlaan 158-160 J soms de tijd al vergeten zijn dat ze de school verlieten. Aan deze harde wer kers en ook aan de nog niet volleerde scholieren mag de eis van absolute zui verheid van taal niet gesteld worden. Het valt al te waarderen dat er zoveel voortreffelijks tot stand komt op het gebied van school- en clubbladen. TWE wensen 't Zwijgertje dan ook een lange levensbaan. Graag zien we ook de komende exemplaren tegemoet. Dit 'geldt echter ook voor alle andere verenigingsorganen, schoolkranten, mededelingenbladen en wat er meer op dit gebied verschijnt in Schiedam mant deze bladen tonen ons dat er bloeiende activiteiten bestaan op het gebied van de vrijetijdsbesteding in Schiedam. Van de activiteiten doen wij op de Schiedamse pagina van uw en onze krant gaarne veel en veelvuldig mededelingen maar dan zullen de wer kers uit de verenigingen e.d. ons toch ook van hun arbeid moeten blijk ge ven. Voor de toezending van de ge drukte. gestencilde, en soms ook wel geschreven krantjes zijn we dan ook altijd zeer erkentelijk. HE post gaat geen dag onze deur voorbij zon der enkele bijdragen voor ons lijfblad aan ons af te staan. Dat is verheugend. Het duidt op goede contacten met de lezers, met vooral de vele functionarissen van Schie dams zeshonderd verenigingen e.d. Niet altijd brengt de post louter kopij voor de krant. Bij de lectuur bevinden zich veelal clubbladen, schoolbladen die u>e steeds met genoegen lezen. Zo is on langs verschenen het eerste maand blad ,,'t Zwijgertje" van de Willem de Zwijger ULO. Deze schoolkrant ziet er keurig uit. De redactie vraagt de le zers op pagina 1 er voor te willen zorgen dat het blad door de scholie ren zelf gevuld zal worden. Een mooie suggestie die de creativiteit van de jeugd zal bevorderen. JN elk clubblad, schoolkrant of andere bladen komen stijl!- en taalfouten voor. Ook 't Zwijgertje is niet vlekke loos. Dat is echter niet belangrijk. Het w natuurlijk wel goed te streven naar prachtig journalistick en literair werk. maar primair is het te waarderen dat dcraelijke bladen kunnen verschijnen hi de spator van de nriiet'idxbestedina. tal van clubbladen worden gevuld, vervaardigd en desnoods ook nog be zorgd door vele functionarissen die "TEN AVOND gewijd aan werken van Beethoven bezit voor schier elke muziekliefhebber een aparte aan trekkingskracht, want er is geen tweede componist te noemen die een zo universele taal tot zijn toehoorders spreekt, als juist Beethoven. Het viel dus te begrijpen, dat het Rot terdams Philharmonisch Orkest onder Eduard Fiipse op het vijfde en laatste Toonkunstconcert van dit seizoen, gege ven in het Passage-theater te Schiedam, met het uitvoeren van een Beethoven- programma een groot succes oogstte. Een zeer welluidende vertolking van de ouverture ..Egmont". opus 84. open de het concert zeer aantrekkelijk, of schoon men de ethische klankbeelden tegenover de lyrisch geaccentueerde te genstellingen veel meer gescandeerd en in duidelijker contouren had gewenst. Anderzijds was dit natuurlijk ook het gevolg van de weinig buigzame akoes tiek van het Passage-theater, die alles nuchter en veelal moeizaam doorgeeft. De zevende symphonie besloot de avond op een boeiende wijze. Dit werk. dat alleen al om zijn uniek Allegretto als toondichting van een uitermate bij zonder gehalte een geheel eigen plaats in de orkestliteratuur inneemt, heeft de geleerden steeds bezig gehouden met de vraag, op welke wijze hierin de „Ideen- Musiker". zoals de biograaf Paul Bek- ker de componist noemde, projecteerde. De antwoorden hierop zijn, hoe kan het anders, altijd onbevredigend geble ven. omdat Beethoven hierover nooit met één woord heeft gerept. Maar on danks dan een „verzwegen" program ma. dat volgens vele Beethovencom- mentators ook aan deze symphonie moet ten grondslag liggen, is het een nobel stuk muziek dat niemand onbe- I roerd kan laten. En dit deed het dan j ook, dank zij de technisch geacheveer- i de en muzikaal zeer expressieve vertol-1 king, die Flipse en de zijner, van de Ze-1 vende gaven zeker niet. Het werd een alleszins waardig besluit, waarop de uit- muntend bezette zaal met grote geest- I drift reageerde. De eerste concertmeester van het R.Ph.O., Wim Noske. was solist in het I vioolconcert. Met een bewonderens-1 waardig technisch gemak en een nobe le geheel op deze muziek ingestelde loonvorming, die bovendien prachtig ge nuanceerd klonk, speelde Noske dit boeiende altijd weer verrassende stuk waarlijk grandioos. Het orkest zorgde voor een zeer fraaie realisatie van de begeleiding en dat het ruimschoots deelde in óe geestdriftige bijval, die de eminente solist ten deel viel, was dan. ook ruimschoots verdiend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1