Belangrijke verbetering Broersvest SCHIEDAM BEGINT AAN SCHOLENSERIE Burgemeester ontbond actiecomité 10x10 Tarieven woonschepen en wagens in Schiedam Inwonertal Vlaardingen „kruipt" slechts omhoog gaat vlag ïm officieel vaststellen I 1ergunning kwam - In september twee klaar? Miljoenenplan met systeembouw bij onderwijs Schiedam haalt de f 10.000 Samenwerking type Schiedam B. en Win een verordening Burgemeester van Maasland sloeg eerste paal Meer huizen dan mensen Energieverbruik van Vlaardingen in vorige jaar K vanHEYST HVO-sehakers met winst op Shell A OW NO li DE ROTTERDAMMER ZATERDAG 17 MAART 1962 belangrijk Lenigt JlOOCt met de uitvoering van de bouw van niet minder dan ze- i ven scholen (wordt misschien tien) plan, waarmee een bedrag van ongeveer, J 5 miljoen is gemoeid. Nu zal' snel met heien worden begonnen, want in september wil men al twee scholen gereed hebben, omdat de knellende noodsituatie bij het on derwijs dit eist. Het was een verheugde wethouder Mi Provinciaal KELTUM PIEET l (indaag >—en maandag en dagelijks '•i: verfcënVrum" w Reeds in 1857 vandaag.... en maandag .en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) Binnenkort zal de Broersvest, een der belangrijkste verkeersaders in Schiedams oude centrum, nog meer dan nu op een omgeploegde akker gaan lijken. Maar het is voor een goed doel, «9 blijkt uit een voorstel van B. en W, aan de raad, want men wil ook het deel van deze gedempte vest Emmaplein en Koemarkt verbeteren. Dat zal een krediet ƒ228.900 vergen. Binnen korte tijd zal de v Xo em a rk t- Ni e u w Ia nd via de Broers vest en de Provemersbrug gereed ko- Het gedeelte «,,i„ sen de Koemarkt heeft een slechte keibestratmg; boven st tussen erbmding I (Van onzer redacteuren) men. Het gedeelte hiervan," gèïegen tüs- I ^EER binnenkort begint Schip en het Emmaplem,\lu dam bChie" binding te verwachten verkeer, schrijven B. en W. de raad. Het is dan ook noodzakelijk dit Ar, v C*ï l*'""1."'01 UBU) straatgedeelte gelijktijdig met de alge-i ne S>'mnastieklokalen (wordt hele afwerking van bcdoetde verbin- jmisschien vier). Vrijdagmorgen orde te maken. De kosten bereikte hot nI siu^gcH ..ark worden geraamd op gemeentebestuur de 150.000 namelijk wegens werken en nJKSgoedkeuriog voor dit dmgsweg m van dit werk leveringen door derden 131.725 voor voorbereiding en toezicht 7.000, voor onvoorzien en afronding 8 623 en voor algemene bedrijfsonkosten 2 652. De uitvoering van bovenbedoeld werk brengt mee. dat de Technische Bedrij ven voorzieningen moeten treffen, waarvan de kasten 36 400 belopen. Voor een bedrag van ƒ24.300,- vloeien deze kosten rechtstreeks voort uit de bestratmgswerken. Omdat deze voor de Technische Bedrijven met van nut zijn,. kunnen zij aan deze bedrijven met wor-jH. Sabel (onderwijs), die dit vrijdag den toegerekend, maar zij moeten ten j middag op een inderhaast biieenge- Jaste van de algemene dienst komen, roepen peisconferentie. kon meede- zeggen B, en W. verder. j len. Immers Toorts moet rekening gehouden wor- j j!!? .BC?e5d Sen met de aanleg van een verkeers- dat is hel. i- - en dat mag wel wor- dit grote succes, want voor een niet te onder- Uchttastallatie bij de toekomstige krui- sch:«tten deel te danken aan de heer sing Lange Kerkstraat-Broersvest-nieu-1 Sabel, die jarenlang onvermoeid ijver- we weg naar de Singel. Het verdient aanbeveling deze aanleg eveneens te gelijk met de hiervoor genoemde wer ken ter hand te nemen. De kosten hier van, met inbegrip van het leggen van de kabels e.d., worden begroot op ƒ42.500.-. Ook deze verkeersbistallatle zal-l.z.t. ia de „groene golf" worden opgenomen. de voor meer scholen in Schiedam, daarin uiteraard bijgestaan door de inspecteur van het onderwijs, ambte naren en diverse instanties. Da', bet hier om één project gaat is te danken aan het feit, dat de scholen tn systeem zullen worden gebouwd MUWI-systecm i Daardoor kon men een serie ontwerpen. Het gaat nu om (Van een onzer verslaggevers) \E actie 10 x 10 in Schiedam is ten 'einde. Tijdens een grootse slotavonö heeft burgemeester mr. W. J. Peek het ictiecomlté ontbonden, hebben een aantal vertegenwoordigers van vereni gingen en scholen geld aangeboden en hebben een aantal teenager» „muziek" kat gehore gebracht. Alhoewel me-n in Schiedam niet ai te optimistisch was ge stemd ten aanzien van de mogelijke op brengst, is dat pessimisme toch een eind gedaald. Tot op vrijdagavond is er ƒ7865,96 bijeengebracht. Naar verwacht ai de 10.000, het streefbedrag, wel wórden gehaald. Enkele acties lopen nog, er staan nog een aantal zakgeld- kaarten uit en nog niet alle toegezeg de giften zijn binnengekomen. De avond begon echter toch pessi mistisch. De heer D. Nels sprak over weinig medewerking van de organisa ties in Schiedam. Ook bij de jeugu was er minder interesse dan was ver wacht. De heer Nels kon daarvoor geen oorzaken noemen. Voordat de in gezamelde gelden werden afgedra gen traden een aantal orkestjes, tri o's en solisten op. zeer tot tevreden heid van het overwegend jeugdig pu bliek. De Schiedamse 10 x 10 voorzitter Loek van Es, somde de activiteiten op die ontplooid zijn van scholen en vpremgmgen naar vo ren om hun bijdragen aan te bieden. Het clubhuis Sint Joris Doelen droeg 150 bij. de rest volgt nog, de pad vinders kwamen met 140, de Geref. Jeugdcentrale in toiaal met 420, de Ned. Wandelsportbond 233,01 de Kath. Jeugdbeweging ƒ500, de CJV 650, het Christelijk onderwijs 553,90, de Geref. scholen - 397,50, de- kabouters en gidsenbewcgTng ƒ500, de LTS 1.900 idoor 162 leerlingen, er volgt nog 500)de openbare lagere scholen 2.190,25 en de HBS-verenlglng 325. Burgemeester Peek zei met tevreden heid en fierheid geconstateerd te heb ben dat goede resultaten zijn bereikt. „Vanavond wordt het comité ontbon den. We behoeven dat niet jammer te vinden omdat de actie niet is ingesteld voor de actie zelf maar om het eind resultaat". De burgemeester gaf ver volgens een betoog over de psycholo gische achtergronden van de 10 x 10 ac tie. Hierna ontbond hij het comité met de wens de comitoleden nog eens te mogen installeren voor een mogelijke andere aciie. Een verademing In de nogal luidruch tige muziek was het optreden van Ju les de Corte met zijn fijngevoelige en •"v-«hujP i)edles. De waardering die bestaat voor Jules de Corte sprak wel WenTT" Z!ln w ,X 10 -V° ,guIden,u« het feit dat oOk bij zijn "optreden de 7im n Jt -'n.Sen' t Van, Pannen j jeugdige toehoorders met gespannen tiifUaM? ^atïi i Z°if, ee" TH"i aandacht luisterden. De comjionist-zan- p 'ectie (er waren slechts vijf deel- g.er ,-in ooi- een eeesidriftin- «n. nemers), of mislukten, zoais de sport- filmavond. Een wandelmars m de stro mende regen echter trok achthonderd deelnemers Namens het provinciaal comité was ds heer H. Maarsen aanwezig. Hij was ue eerste die opmerkte dat het pessi misme niet geheel gegrond was. „Me' elkaar hebben we in ieder geval ver antwoordelijkheid getoond tegenover de hongerende medemens en daarin bijge dragen tot de wereldvrede". Secretaresse Bep Vermey noemde etfkele aardige voorvallen op. Twee longens hadden drie dagen met hun spaarpotten gecollecteerd op straat voordat de politie hen oppakte omdat collecteren zonder vergunning nu een maal niet is toegestaan. Desondanks was de opbrengst toen al ƒ28.34. ureter v. d. Broek en Jan Ligthart nadaen 1014 kg kranten opgehaald waar voor zij 30.42 bijeenbrachten. Hierna (raden verschillende vertegenwoordigers Advertentie ger kreeg dan ook een geestdriftig ap piacs. Van t,e andere musici verdient slechts het t io Les Fréjudis waarde ring. Dit optreden van een jongen en twee meisjes met een aantal Jiddische lied/zs stond op hoog peii. WETHOUDER SABEL een groot succes de volgende scholen: een zevenklasst- ge geref. lagere school aan de Hon- neriage Gretheiaan, een achtkiassige lagere school voor de Ver. tot Bevor dering van Chr. Onderwijs (chr. na tionaal), aan dezelfde laan; een ze- venklassige r.k. lagere school aan de Parkweg-, een openbare ulo-school van 12 klassen aan de Van Hogendorp- straat. dit wat het lager en uitge- bre.d lager onderwijs betreft. Het project omvat drie kleuterscho len, die aile gelijk zijn: een gerefor meerde aan de Burg. Honnerlage Gretheiaan ibij de op komst zijnde lagere school on de te bouwen kerk); twee r.k. schciien. aan de Mgr. No- lcnslaan en de Dr. Schaepmans.ngel. Al met al kan men zeggen dat de wijk Nieuwiand als dit project vol tooid is op onderwijsgebied ook ge reed is. De gymnastieklokalen komen alle bij scholen te staan, bij openbare scho len, omdat het de bedoeling is dat het gemeentebestuur de zeggenschap heeft over net verhuren van de zalen 'i avonds aan verenigingen Er komt een turnzaal bij de Dr. Gunmngschool aan de Piersonstraat, bij de Dr. Ger- hardschool aan de Van Hogendorp- slraat en een dij de ulo-school, die ook aan de Van Hogendorpstraat wordt gebouwd. Vervolgens staat nog een project op stapel, dat men hoopt als onderdeel van de serie te realiseren. Dit zijn twee zevenklassige scholen voor openbaar lager onderwijs aan de Dwarsstraat, een vierklassige kleuterschool en een gymnastieklokaal, alles aan dezelfde straat. De schets voor deze bouwerijen is goedgekeurd in principe De definitieve tekeningen zijn nu in behandeling, zodat alle kans beslaat dat deze plannen nog tn het kader van de betrokken serie werkelijkheid kunnen worden. DE LAGERE en uloscholen werden alle in twee lagen ongetrokken Een belangrijk verschil en een verbete ring is dat de trappenhuizen binnen m het complex zijn aangebracht. Ook (Advertentie) j I de doorbelichting speelt bij alle scholen1 leen voorname rol Er is aan beide kan ten licht in de gebouwen, zodat over dag praktisch geen kunstlicht behoeft te worden gebruikt De zevenklassige verschillen van de achtklassige doordat in de eerste bene den een centrale garderobe is aange bracht op welke plaats bij de tweede een lokaal is. Verder zijn er in deze schoolgebouwen centrale toiletgroepen geprojecteerd boven en beneden, leer- i middelenberging en o a. een hoofdenka- mer, die zodanig wordt gemaakt, dat I daarin gemakkelijk en doelmatig het schoolartsonderzoek kan geschieden. De kleuterscholen kennen een gro- te hal. die met een lokaal tezamen 1 een soort aula kan vormen en dan ge schikt is voor vergaderingen of ouder avonden. Elke school heeft drie speel werklokalen met een oppervlakte van 72 m2, magazijntjes voor materialen e.d. Van deze scholen kan m het bij zonder worden gezegd dat m het ont werp aan alle moderne eisen is ge dacht. j VAN de ulo-school is een zeer voor naam deel de grote centrale hal, die men af kan sluiten tot zaal (bijv. als er een tentoonstelling of een andere ac tiviteit is). Er is namelijk nog een (zij) mgang. Behalve centrale toilettengroe- pen kent deze school als specialiteit grote lokalen voor het opvangen van grote klassen, een kamer voor het -oofd, een lerarenkamer en een extra lokaal c 13 x 9 meter), waar bijv. aan i mcloortrainm.g kan worden gedaan of waar andere gezamenlijke activiteiten kunnen worden ondernomen. Deze zaal ligt boven de kleedkamers, die bij de gymnastiekzaal behoren. Verder heeft de ulo-school twee vak lokalen en een fietsenkelöer. Vermel denswaard is dat deze school kan wor den uitgebreid: van 12 tot 24 lokalen zelfs. De gymnastiekzalen van dit project worden eigenlijk turn paleizen tn het klein. Ruim, modern, uiterst doelmatig. Voor scholen en verenigingen zal de voltooiing van deze zaien een bijzonde re uitkomst zijn. (Op dat onderdeel van de scholenserie hopen wij nader terug te komen) (Van een onzer redacteuren) SAMENWERKING van alle be trokkenen ligt ten grondslag aan het feit dat Schiedam nu een scholenserie kan bouwen. In het najaar van I960 is het begonnen: men had een bespreking met de directeur-generaal van het on derwijs, mr. J. G. M. Broekman. Enkele scholen hadden reeds ur gentieverklaringen en de voorbe reidingen waren in een bepaald stadium. Maar het bleek onmo gelijk deze scholen od korte ter mijn te realiseren. Er zou geen njksgoedkeuring kornen. Toen zijn de schoolbesturen en de gemeentelijke instanties gaan overleggen. Besloten werd alle scholen van hei ..lijstje" van ge meentewege te doen bouwen vol gens het systeem-MUWI. Op ba sis van deze eendracht gmg het goed. Schiedam had bovendien een sterk voorbeeld in Den Haag te tonen. De eerste systeemschoo] MUWI staat in Schiedam: de Gunningschool. Vanuit Schiedam zijn deze scholen een „triomf tocht" door het land begonnen. Mede gegeven deze achtergron den en ook gezien het arbeids- en kostenbesparende van een serie heeft men thans m Den Haag de rijksgoedkeunngen verleend. Men wil nu achter elkaar door alle pa len gaan heien. In september kunnen twee scholen gereed zijn en dan zijn de directe moeilijkhe den op het gebied van de ruim tenood bij het onderwijs opge lost. Mits althans de kleuterscho len blijven waar zij zijn: in zalen van kerken. Die scholen komen pas het laatst aan de beurt. In september 1963 kan alles gereed zijn. Aldus de gang van zaken bij deze kwestie, die typisch Schie dams mag worden genoemd en waaruit ook een scholentype „Schiedam" voortspruit... r)E VERORDENING op de heffing en invordering van rechten voor het hebber, van een ligplaats met een woonschip binnen de gemeente Schiedam is goedgekeurd tot 1 ja nuari 1962. Koninklijke goedkeuring van deze verordening zal derhalve opnieuw moeten worden aange vraagd. Het komt B. en W. echter voor, dat deze verordening niet be hoeft te worden gehandhaafd naast die van de heffing en invordering van woonwagenrechten. De twee verordeningen kunnen tot één veror dening worden samengevoegd, om dat, behoudens het tarief, de bepa lingen van beide verordeningen ge lijkluidend zijn, In bijgaand ontwerp besluit zijn beide verordeningen op genomen. Tot nu toe hebben voor de woonsche pen twee tarieven gegolden, namelijk 0.30 per week voor ieder woonschip, dat ligplaats heeft in de Noordvest- gracht en 2 per week voor ieder woonschip, dat op een andere plaats m de gemeente ligplaats heeft geko zen. Het argument, dat in 1950 werd aangevoerd om tot het gesplitste ta rief over te gaan. de gunstiger lig plaats in de an-dere havens en de betere omgeving daarvan ten opzich te van ligplaats in de Noordvest- gracht met omgeving, is o.i. komen te vervallen, nu de Noordvest een ander aanzien heeft gekregen. Er zijn dan ook geen termen meer aan wezig om het tweeledige tarief te handhaven. Mede rekening hondend met de gedaalde geldswaarde komt B. en W. een uniform tarief van 3,20 per week voor ieder woonschip, waarvan de lengte niet meer be draagt dan 15 meter en een verho- (?a/Me De BEVOLKING van Vlaardingen is in februari met slechts 23 personen toegenomen. Per I maart waren er 34.906 mannen en 34.713 vrouwen, totaal 69.619 personen. In de gemeente hebben zich deze maand 36 gezinnen gevestigd, terwijl er 53 vertrokken. Er zijn 120 kinderen geboren en er overleden 25 personen. In februari zijn 33 huwelijken voltrok ken en geen echtscheidingen inge schreven. Slechts uitermate langzaam kruipt het bevolkingscijfer van Vlaardingen om- naóg. Beziet men de cijfers over een half jaar, dan blijkt dat het inwonertal slechts met 149 is gestegen. Op 1 sep tember van het vorig jaar was het aan tal namelijk 69.470. De geringe bevol kingstoename valt te meer op als men weet dat in hetzelfde halfjaar rond 200 nieuwe woningen gereed kwamen, na melijk ongeveer 130 woningwetwoningen, 59. premie-woningen en ongeveer 20 in de vrije sector^ - Ongeveer 49 woningen' werden in. de ze zes maanden aan de woningvoor raad onttrokken, hetzij doordat er een andere bestemming aan gegeven werd, hetzij door sloop. Ondanks dat blijkt de toeneming van de woningvoorraad in een half jaar groter te zijn dan de be volkingstoename. Het aantal Vlaardingers dat gerech tigd is deel te nemen aan de verkiezing van de leden der Provinciale Staten op 28 maart-blijft beperkt tot 39.591. Gedurende het weekeinde zullen in bij'zon etere gevallen dienst doen de volgende art sen: Vlaardingen: H. A, Imhoff, Verpl. Chassé- plein 6a, te). 3562 en W. H. Karxeman. Joh. Westerweelstraat 54. tel. 5615 Rozenburg: A. de Vries. ,tel. 217, Veearts Vlaardingen en. Maasland: P. H. Kleinjan, Pr. Irenelaan, Maasland. Schiedam: .C. 'JV Sï. Vlootman," Singel 15. tel, 67760. G. in 't Veld, W de Zwijgerlaan 23, tel. 68S99 ,enl P. van Santbrink, Mgr. No- te nslijan ,1,83, tet,.6KB2, ftV'.-r'tjl-• Floris de Vijfdeiaan 134 - Te!. 3210 H006H1AAT a-70-VUARI)IH6Hi Irene: Cefa Filmavond, 20. Musis Sacrum: HBS-ver. Onder Ons, (-ontaetavond, 20 ,Rehobot-ULO: Schotzuiverheidswed- «njden c.k.e. ODI. 19. Postkantoren: Start verkoop herinne- hngstegels zilveren huwelijk vorstelijn paar, 9—17. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- aamse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 «estel 51 (b.gg, 80037) alleen voor reuactic-aangelegenhcden. Agentschap: H. J Troost, Aleidastraat tel, 65451 (alleen voor klachten, ad- ï?-. rifles en abonnementen b.g g telef. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm 64686; G.G. en waarschuwing 69290. ®ted. Museum: Tentoonstellingen Vic kfcntils. Jan Sierhuis en geb Kunsten 'étieratis Apotheek: Nieuwiand, Wibautplein 17. VLAARDINGEN Hervormde Gemeente, Grote Kerk, 10 ds A Kret, van leider.. 17 ds J van Noort, H C Zondag 3: Rehobothkerk, 9 dhr J.10 Westmaas, 10 30 ds S van den Bos, apostolaatsdlenst, bevestiging ambtsdragers aposuilaatsiverk m.m.v. bazuingroep, 19 ds W J Schouten: Betheikerk. 10 ds W J Schou ten 19 ds J van Noort, H C Zondag 3: Im- manuélkerk, 10 dhr J van Lambalgen. 19 vi- tams drs R Hengstmangers. H C Zondag 3, Nieuwe Kerk. 10 ds J Bouterse. 17 ds W J Kolkert. H Doop. YVeslwijkkapel. 10 ds D Sealing, van Schiedam. Gereformeerde Kerk. Oosterkerk. 10 ds Joh Lever, 17 ds H J Hei- nen. H C Zondag 25. Emmauskerk, 9 en 10 30 drs M J Muloer, 17 d F L Bos, K C Zondag 24: Pmelkerk. 9 en >0 30 ds Th Swen, 17 ds Joh Lever. H C Zondag 23. Marana- thakerk, 10 ds G Aalbersberg, evangelisatie- dienst. ]7 drs M J Mulder, H C Zondag 22 Christel. Geref Kerk, Kerk Emmastraat. 10 en 16 ds M C Tams, van Barendrecht. H| Avondmaal: De Coeksehool, F de Goedestr. 10 geen dienst. 17 30 dhr P Sneep Gerefo- meerde Gemeente, kerk Westmeuwland. 10 en 17 ds L Huisman. Christ Geref Gemeente, Dsjkateeg 6. 10 en 17 dhr G Ziujnenburg van Utrecht MAASSLUIS Herv Gem 10 u ds L van Hartingsveid. 7 u ds K M Vogel Hejrv Rust huis 10 ds K M Vogel Jeugdkerk J0 de heer W de Waard (Suisum Corda) en dhr J Spij ker (geb Gen de Wetstr 2). Kinderkcrk 10 mevr Beekman (Cath iok Gr Kerk) Geref rmmanuefkerk 9 30 ds E J Duursema: 16 30 ds K W Dercksen. Zuidcrkek 9 30 ds K VV Dercksen. 15 30 ds E J Duursema Geref Kerk (vrijgemaakt) 18.30 en 14 30 ds J O Mulder van Kampen Chr Geref Kerk 9 30 u leesdienst: 17 15 ds M S Roos van s-Gra- venzande Ned Prot Bond 10 la ds G Ch Duinkcr van Vlaardingen Leger dos Heus 10 Helligmgsdienst o.lv Kolonel F Holland, 13 45 Openluchtsamenkomst op de Markt en 19 30 Verlossingssamenkomst o 1 v Majoor P Hokke ROZENBURG Herv. Gem: ïmmanuel- k-erk- 9 45 ds C A Evelein. 16 00 ds Harings- vtiïd Westerkerk' 9 45 ds Kolkert Geref Kerk: 9 30 en 14 30 ds J F Mantz Chr Ge ref Kerk: v m 9 30 en 15 ds H P Brands- ma Geref Kerk fvrljgem): 9 4a en la 30 db Overige kerkgenootschappen: Geen opga ven ontvangen HOEK v. HOLLAND - Herv Gem 10 en 19 ds J van Noort van Vlaardingen Geref Kerk 10 en 16 ds P Kallmann Herv Evang 14 ds G Boer van Huizen. Vrljz Herv 19 ds C MAASLAND. Herv kerk 10 ds G Huls. 19 ds Gras Geref kerk 10 en 14 30 ds J Z dCJUEDAM' Geref kerk Oosterkerk zondag v m 10 uur ds P R Everaars zondag n m 5 uur ds J Nawijn zondag 14: Kethe „De Ark" zondag v m (1.30 uur ds C A V.eu^- dentul Den Haag zondag n m 2 30 uur ds p R Everaars zondag 13: Kantine Burg Honner'age Gretelaan 159 zondag v m 10 uur ds H J Hevnen Vlaardingen zondag n m 5 uur ds P R Everaars zondag 13; De Goe de Haven zondag v m 10 uur ds J Couvee --nda" n m 5 'u r T Z-m lor \("s|erem- den zondag 12: Julianakerk zondag y m 10 uur ds J Nawijn zondag n m a uur ds J Couvée zondag 11: Collecten le Diaconie 2e Eredienst 3e (L) aanvraag van buiten en I1-) Prov Weeshuis Wassenaar Ned Herv (Geref) Evangelisatie 10 gebouw lia ne ds Mulder Meetoren. Opstandmgskerk 19 uur ds Mulder Meeteren Clir Geref Kerk 9 30 leendienst en 14 30 uur ds J C van Ravenswaay Scnevemngen Oud Kath kerk H Mis BapttstenEemeentc H> en 19 uur ds R Reiling Geref kerk (Vrijgeinl 9 30 er, 16 30 uur ds C Vonk Evang Lnth gent 10 uur ds S G van der Haagen Ned Prot Rond 10 30 uur ds J B Schouwink Oud Geref gein 10 en 17 uur diemt Vrije Chr geref gem Tumlaan 50 lü en 16 uur ris I J IJsselstem Leger des ïïeiL 10 uur heil samenkomst 12 zond scnoo! 19 30 uur veri samenk 13 45 uur ipenl samenk G. (Van onze correspondent) Een van de grootste bouwobjecten in de DijkpoL'.er te Maasland is wel een 18-tal eengezinswoningen, welke aan De Vrouwe Lideweysingel door de bouwkas Nederland.se Gemeenten gebouwd zullen worden. Aan deze singel zullen eerst ne gen woningen gebouwd worden, aan el kaar en later nog enkele blokjes van twee en drie woningen. Hiertussen zal dan nog een kleuterschool worden ge bouwd. Voor de negen te bouwen woningen sloeg vrijdagmiddag burgemeester F. J. Groot Enzermk de eerste paal m de grond. Daar Maaslands eerste burger m l de loop der jaren al menige heipaal de grond heeft ingedreven, gmg dit karwei tje hem vlot van de hand Er was nog al wat belangstelling voor het slaan van deze eerste paal. Beide wethouders, de heren Lock en dr. Oosterlee, gemeen tesecretaris mr, J. Wineke enkele raads leden en de toekomstige eigenaars ga ven van hun belangstelling blijk en ve len hebben dit voor hen belangrijk mo ment gefotografeerd. Het werk is opge dragen aan het aannemersbedrijf Van Riujn en Zn., uit Alphen aan de Rijn. dat het gehele complex van 18 woningen zal bouwen. Verboonstraat laüe samenk olv maj K Wïertnga en R Rcitsma) Ilerv gem Gro- Zo begint er steeds meer texening in te kerk 10 uur dr L J Caremier 19 uur t!r 'dn uitbreidingsolan te komen, diverse A Dronkers utiecht (OpendeurciienstK Be- bouwwerken staan reeds onder de kap thelkerk 10 uur ds Can der bteen 17 uur j Zljn i0 a3nbouw. enkele bungalows W Hemmes 19 uu? dTMulder' Voorihuizen Uun reeds bewoond en binnen enige Vredeskerk 9 en 10 45 uur ds J D Smids 19 maanden 2ullen ook diverse midden- uur ds C van der steen standswoningen betrokken worden. (Van een onzer verslaggevers) In Vlaardingen is in 1961 een hoeveel heid elektriciteit van 83.S11.985 kWh verbruikt. De opbrengst hiervan be droeg 5.839.535,05. Over 1960 waren deze cijfers resp. 76.358.924 kWh en 5.717.995,16. De specificatie is als volgt: groot verbruik 59.724.873 kWh (v.j. 55.241,566), kracht en lasverbruik 341.921 (318.996) huishoudelijk- en ge mengd verbruik 22.245.091 (19.948.526) en openbare verlichting 1.000.100 (849.836). De opbrengsten hiervan zijn resp. 3.741.571,70 3.785.785,89), 53.612,76 49.777.48), 1.959.546,47 1.802.093,72 en 84.804,12 80.339,07). Voor het gasverbuik liggen de cijfers als volgt: grootverbruik 1.579.034 m3 (1.438.258), klein industrie 500.778 (536.912), huishoudelijk verbruik 10.184.859 (9.759.133) en openbare ver lichting 168.134 (255.258 m3). De op brengsten van het gasverbruik waren resp. 159.932,93 151.089.01), 80.928,18 86.030,60), 1.953.268,15 1.873.855,55) en 15.932.42 (24.335.92). Totaal gasverbruik in 1961 was 12.432.805 m3 (v.j. 11.989.561 m3), opbrengst 2.210.061,68 (v.j. 2.140.311.08). Aan water is in 1961 in totaal 3.776.657 mC verbruikt tegen 3.428,971 m3 in 1960. Gespecificeerd: grootverbruik 1 786.925 (1.516.9571, andere dan huishou delijke doeleinden 241.742 242.024), huishoudelijk verbruik 1.496.519 (1.419.772), lekverlies gemeten 5.443 (7.915). afspuien en ongemeten verlies 246.028 (242.303). Opbrengsten resp. (met uitzondering van de laatste post) 303.557,21 257.841,22), 72.599,20 72.628,05 630.771.20 606 964.70) en 544.30 (791,50). Totale opbrengst 1.007.571,91 938.225.47). ;if7eK' ging van dit bedrag met ƒ0,25 per week per meier voor langere schepen, redelijk voor. In artikel 8 van het ontwerp-besluit is een bepaiinj opgenomen, waarbij de mogelijkheid wordt geopend, teneinde aan de minderdraagkraehtige belas tingplichtigen tegemoet te komen, om afschrijving van de belasting wegens onvermogen te verlenen De rechten, die tot nu toe ƒ5.500 k 6.000 per jaar opbrachten, zullen bij de invoering van het nieuwe ta rief ongeveer 9.000 opbrengen. flOucrFcntie "DE KROON" EendriehtstiV2* - Tel. I7SS fi oogstr'ait' 48 -* Tél.fifl 53 "DE. GOEDE HOEK" n.vr Florjs. c!e Vijfdeiaan 13'4'v'- (PrdfnènadeijWfest) Teh 8210 (Van een onzer verslaggevers) Opnieuw heeft het eerste tiental van de Schaakvereniging H.V..O. een over winning behaald. Ditmaal was het stad genote Shell 1, dat voorlopig met 5%—1M: heeft verloren; drie partijen werden namelijk afgebroken. Van Driel bewees zijn kwaliteit door van de sterke eerste bord speler Van Tongerloo te winnen. H.V.O. moet nog een wedstrijd spelen en wel tegen Wil helm Steinitz. Een gelijkspel is reeds voldoende om zich afdelmgskampioen te mogen noemen. De persoonlijke uitslagen luiden; Shell—H.V.O.: C. v. TongerlooB. v. Driel 01, J. NagengastA. de Jong afg., K. VeermanP. Korpel afg„ J. v. DongenE. Bongers 10, R. Lintho- nysA. Hogerwerf 01, J. v.d. Horst— B. Kwindacz afg., J. KruitE. C. Hey- na 01, B. ThijssenC. Wesdijk A. RoestB. v. Dorp 01, J. Hoevena- gelA. Koopman 0—1. H.V.O. 3 trad volledig aan tegen Schiedam 2, dat met een negental ver scheen. Al spoedig bleek, dat de Haven mensen goed op dreef waren, want na de eerste vijf uitgespeelde partijen was de stand reeds 4—1 voor H.V.O. Deze stand werd geleidelijk aan opgevoerd tot 7%—2%. (Van een ©nzer verslaggevers) AAN de bestaande onzekerheid ten aanzien van de uitvoering van de vlag der gemeente Schiedam willen B. en W. nu spoedig een einde ma ken. Die onzekerheid bestaat, zo bleek uit een rapport van de archiva ris. Daarom stellen B. en W. de raad voor te besluiten dat de vlag van Schiedam zal bestaan uit zes horizon tale banen in de kleuren geel-zwaxt- geel-zwart-geel-zwart en in de verhou ding van lengte tot hoogte van 3 tot 2. De archivaris schreef B. en W., dat er voor zover hem bekend is, ten aan zien van de uitvoering van de vlag der gemeente Schiedam nimmer een officieeel raadsbesluit is genomen. „Zelfs al zou het gevaar, dat onze Schie damse vlag door andere gemeenten „genaast" wordt, niet bestaan, dan nog verdient het naar mijn mening aanbeveling, dat de uitvoering van on ze gemeentelijke vlag in een officieel raadsbesluk wordt vastgelegd", zo merkt de archivaris in zijn rapport op. Het is hem in de loop der jaren uit di- verse aanvragen gebleken, dat men met betrekking tot die uitvoering In het onzekere verkeert en het zou te betreuren zijn indien er vroeg of iaat ten aanzien van dit voor de gemeente representatieve teken misverstanden zouden ontstaan. De Archivaris heeft m 1955 een onder zoek ingesteld naar de juiste uitvoe ring van de Schiedamse vlag. Het rapport over het resultaat van d:t on derzoek luidt: „Omstreeks 1856 gaf de Franse Regering aan haar kapitein- luitenant-ter-zee Le Gros de opdracht een werk samen te stellen over de vlaggen, die 'oij de verschillende na ties in gebruik waren. Le Gros richtte zich ora informatie tot de Ministers van Binnenlandse Zaken van de respectieve regeringen; in ons iand werd die post in dat jaar vervuld door Ridder van Rappard. Deze schreef op zijn beurt de Commissaris sen des Komngs in de provincies aan". Deze richtten zich tot de gemeente besturen. Een onderzoek ter Provinciale Griffie heeft uitgevveezeen, dat de door het Ge meentebestuur aan de Commissaris des Konings gezonden afbeelding nog aanwezig is. Hoewel dus gezegd moet worden, dat er geen officieel raadsbe sluit ten aanzien van de uitvoering van de Schiedamse vlag bestaat, blijkt toch wel dat de uitvoering, zoals de ter visie gelegde kopie laat zien 6 horizontale banen in de kleuren geel-zwart - geel - zwart - geel- zwart reeds in 1857 door het Gemeentebe stuur «Is de officiële erkend werd. De Archivaris adviseert vast te houden aan deze uitvoering voor wat betreft a. de kleuren en b. het aantal banen. De afmeting zou naar zijn mening wellicht tot de meest gangbare ver houding 2 3 teruggebracht kunnen worden. 0 Met ingang van heden zal geduren de een achttal weken, of zoveel lan ger of korter als nodig is voor het openbaar verkeer le Schiedam u orden afgesloten m verband met de uitvoe ring van nolermgs- en bestiatmgs- werkzaamheden' Een gedeelte van de Boterstraat. tussen hot Overschiose-j plein en de Kreupelstraat, het Over- schieseplein en een gedeelte van de! Overschiesestraat, tussen het Over-1 schieseplem en de Hoflaan 0 Bij circulaire van .31 januari 1S62, werd de houders van honden m Schie-j dam verzocht, door middel van een I aan de circulaire gehecht strookje, en kele gegevens te verstrekken, bettu-j digd voor het berekenen van de aan-, slag hondenbelasting 1962 De/e simpe-l le manier van ..aangifte" is geko/en, om de belastingplichtigen te ontlasten van de verplichting tot het telken jarei opnieuw invullen van een beschrij- vingsoiljet. Ofschoon vele belasting plichtigen direct gevolg hebben gege ven aan het verzoek tot tn/ending van het aangehechte strookje (dit kan port vrij worden teruggezonden tan een bij gesloten enveloppe), zijn toch nog een aantal houders van honden in ge breke gebleven de gevraagde gege vens te verstrekken. In hun eigen be lang wordt deze personen verzocht als nog het niet ingevulde strookje terug te zenden. Het niet invullen van het. m- vclformuliertje kan tot gevolg hebben, dat een ambtshalve aanslag hondenbe lasting wordt opgelegd naar het hoog ste tarief, namelijk 25 per hond. al dus een mededeling van de gemeente Schiedam. 0 De gemeente Schiedam kan het pand Korte Achterweg 8 kopen, /.o delen B. en W, de raad mee. Deze koop is van belang in verband met voorgeno men stedebouwkundige maatregelen, waaronder saneringen, die m de toe komst ook in deze buurt moeten wor den getroffen. Daarom stellen B. en W. voor het huis te kopen; de prijs is ƒ2800. Ook het pand Oude Kerkhof 10/13 kan worden gekocht en ook hier gaat het om een sanenngsbelang. De pnjs is 60Q. Met het pand Oude Kerk hof 18 gaat het al net zo. Dat kost de gemeente meer: ƒ3000. 0 B. en W. van Schiedam willen het Aannemingsbedrijf J. v. d. Tempel op tie geven op een perceel bouwterrein aan de Plesmanstraat m de Spaanse- polder, tegen 0,73 m2 per jaar. Dit betekent dat bet bedrijf dan 350 m2 aaneengesloten terrein ter plaatse in optie zal hebben, daar in 1961 reeds een even groot stuk in optie werd ver strekt. Het betrokken perceel is nog met bouwrijp. 0 Voor de in september gestarte Wil lem de Zwijger ulo-school II te Schie dam is nog geen meubilair aange schaft, Tot dusver heeft de nieuwe school voor de drie bestaande klassen kunnen beschikken over het meubilair van de prof. dr. J. H. Gunningschool. Dit meubilair moet echter in ver band met sterke groei van de Gun ningschool weer worden afgestaan. Aangezien de Willem de Zwijgerschool II m september van dit jaar nog met twee klassen moet worden vergroot komt het B. en W. gewenst voor nu meubilair voor vijf klassen te gaan verschaffen. Daarom wordt de raad een extra-krediet van f 12,600 ge vraagd. 0 Getrouw aan het betrokken besluit doen B. en W. van Schiedam de raad mededeling van de in 1961 gedane schenkingen aan de gemeentelijke in stellingen. De lijst is bepaald niet groot. Slechts een schenking kan wor den vermeld, namelijk het schilderij „Compositie 1962" van Kees van Bo- hemen, dat het modemagazijn Lampe aanbood. 0 Met het oog op de bouw van het nieuwe Schiedamse ziekenhuis is een verordening tot wijziging van de aard der bebouwing in het deel van Schie dam begrensd door BK-laan, Anna van Burenstraat. Charlotte de Bour bonstraat, Nassau Diilenburgstraat, Louise de Cohgnystraat en Juliana van Stolbergstraat ter visie gelegd. Be zwaarschriften zijn niet binnengeko men, zo delen B. en W. de raad mee, zodat vaststelling van het ontwerp niets in de weg staat. 0 B. en W. van Schiedam stellen de raad voor aan de schoolbesturen de volgende voorschotten te geven op de voor 1962 te ontvangen gemeentelijke vergoedingen krachtens de l.o.-wet 1920 de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs op 63,588,82; de Ver eniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs op 148,538,70; de St.-Wilii- brordusstichtmg op ƒ246.065,44; de onderwijs op 17.512,02. Dit betreft de lagere scholen. Wat betreft de scholen voor b.l.o. worden de volgende voor schotten voorgesteld: de St.-Petrus Canisiusstichting op 7.363.11; de Stichting voor Christelijk buitenge woon lager onderwijs voor Schiedam en Vlaardingen op ƒ6.221,67; de Stich- - ting Woonwagenhefdewerk van de St.- Vincentiusvereniging op 1.694,40. 0 B. en W. van Schiedam vragen de raad een krediet van 34.000 nodig voor de vervanging van elektriciteits meters. Vervanging is nodig om het stroomverlies, ontstaan door te lage aanwijzing van oude meters, te be perken en omdat aanschaffing van toestellen met een hoger verbruik plaatsing van meters met een grotere eapaciteit vergt. In dit kader werden bijv. vorig jaar ruim 700 meters ver vangen. Het nu gevraagde krediet gel voor 1962. 0 Blijkens de lijst van ingekomen stuk ken voor de gemeenteraadsvergadering van Schiedam op vrijdag 23 maart gaat dr. P. J. T. Endenburg, rector van het Stedelijk Gymnasium te Schiedam de stad verlaten. B. en W. stellen althans voor de heer Endenburg met ingang van 1 september eervol ontslag te ver lenen. Dr. Endenburg is per die datum benoemd ot rector van het Erasmi aans Gymnasium in Rotterdam, zo blijkt uit deze lijst. VLAARDINGEN. Getrouwd: Hen drik Herman Cornelisse, eh Maria Eliza- Eiizabeth Dlna Ignatus 22; Cornells Kers ten 27, en Cornelia de Groot 22. Geboren: Pxeter Daniël, z v P Verhoe ven en A Kloppenburg, Henr Rol Holststr 55; Franciscus Petrus, z v C H J de Brouwer en H J Fontaine, Maassluis. Da Costaplein 16B; Pieter, z v E Hors- meijer en E P van Oort. van Bieiswijk- str 14; Johanna Petronella, d v T van Hemert en A G Valstar, Maassluis Prin- sekad-e 31 Overleden; Johanna Adriana van der Pijl, 80 Nieuwelaan 3. VLAARDINGENVisbank, Opening schilderijentent, 15. Stadsgehoorzaal, Cefa „Het verloren continent", 20. MAASSLUIS: Imm.kerk, Jaarfeest GJV Credo, 20. MAASLAND: Trefpunt, Jaarfeest GMC Mirjam en GJC Timotheus, 19.30. HOEK VAN HOLLAND: Geref. Kerk zaak Jaarverg. Geref. Mannenver. m, lekespel, 19.45. Visbank: Tentoonstellingen beeldende kunsten, 1921. Bijkantoor Vlaardingen: Smalle Haven straat 11 voor red., adm. en adv.; teL 6i75 (b.g.g. voor red. 010~-I15588>. Apotheek: Delta. Fl. do Vijfdelaan 112, tel^ 8888. Klachten bezorging: F. Brengers, Bos- taan 17, tel. 334b, maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. 's zater dags van 17 tot 18 uur. Agenten: W. Hagenstem, Emmastraat 103; mevrouw C. M. de Keijzer-van de Bie, P. C. Hooftstraat 17; F Brongcrs, Boslaan 17. tel. 3345 Belangrijke telefoonnummers: brand en ongevallen GGD-waarschuwing 5241. Mek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1