Fletcher John Christian leert op schoenen lopen NIEUW DOEL VOOR OUD ZAKKENDRAGERSHUISJE SLEEP NAAR IERSE ZEE BOTTERDAM STRUCTUURPLAN R'DAM- CAPELLE GEWIJZIGD Nazaat van muiter oefent elke dag... 10 lij Nog blijven er onzekerheden HBS? De niemve PRINCESSE VOORJAARSMODESHOW Blootsvoets kan hij niet op wereldreis Bromfiets tegen n Fietser onder vrachtauto Michael Podulke schilder van de droomwereld Bert Haanstra in festivaljury Stichting Hoekse Gemeenschap ontvouwt plannen Slavenburg: tien procent Stad van 180,000 inwoners Dit jaar begin bouw complex gvmnasium- Balen vielen uit de klapip V oor jaarsmode MEUBEL- annex lOMINGTEXTIEISHOf DE GLANSPUNTEN HUNNER COLLECTIES GEMEENSCHAPPELMKE SHOW Gebouw „ARCADE" LANGE HAVEN 71 MUSIS SACRUM LANGE HAVEN 111-115 I DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 ZATERDAG 17 MAART 1962 jpLETCHER John Christianach- ter-acMer-achter-kleinzoon van de eerste stuurman-muiter van de Bounty, oefent, zich elke dag een paar uur in het lopen op schoenen. Niemand van de nog geen twee honderd bewoners van het eiland je Pitcairn in de Stille Oceaan heeft er zich ooit om bekommerd, dat hun Chief Magistrate" bloots voets door het leven ging, maar nu hij met de Willem Ruys een reis rond de wereld gaat maken zijn alleen het er roerend over eens, dat de aanschaf van een keu rig kostuum en een paar schoenen geen onverantwoorde uitgave is Vliegtocht je Veiligste leerling in havenvak Inkopen W Tentoonstelling van Paasvee V oordelen Rector Erasmiaans Gymnasium Ter gelegenheid van de Landelijke Woningtiendaagse exposeren onderstaande Schiedamse woninginrichters in een welke zal worden gehouden vanaf MAANDAG 19 tot en met DONDERDAG 22 MAART in en in DE TOEGANG IS VRIJ! Uw bezoek zal zeer op prijs worden gesteld! e vindt U ]>ij GEMEENTE SCHIEDAM 1 ELEKTRO-MONTEUR 2 BANKWERKERS (Van een onzer verslaggevers) tuigen heeft hij slechts horen spreken. Hoe zal hij reageren als hij in de bewoonde wereld komt? Zal hij zijn emoties de baas kunnen? Niemand, die het weet. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAMS aloude Zakkendra gershuisje zal eindelijk eens een nieuwe bestemming krijgen als de raad volgende weck vrijdag akkoord gaat met een voorstel van B en W. Het college wil het gebouwtje met uitzondering van de klokkenzolder namelijk verhuren aan de Vlaarding- se cineast Jan Schaper- Deze wil in het Zakkendragershuisje werken met zijn „Produktiegroep Trosfilm". een groep jonge mensen, die zich oefent in het akteren voor film en televisie. Bij de rayon-architect van de Rijks dienst voor de Monumentenzorg ont moet deze verhuring geen bezwaar, mits het historisch karakter van het Zakkendragershuisje noch in- noch uitwendig geweld wordt aangedaan Ook wij zijn van oordeel, dat dit in Vrijdagmiddag werden tot slot van de Veiljgheidsweek in de Havenvakschool, aan welke week drie wedstrijden waren verbonden, de prijzen uitgereikt door dr. A. J. J. Teychiné Stakenburg, be- stuursld van de school. De wedstrijden, ontworpen en geleid door een hiervoor ingestelde veiligheids commissie, omvatten een behendigheids wedstrijd, een gymnastiekwedstrijd en de beoordeling van een „fouten-staiid". Winnaar werd klasse lid. die de veiligheidsbeker in ontvangst mocht nemer., nadat dc heer Teychiné Staken burg de Veiligheidscommissie voor haar zorgen had bedankt. De winnende ploeg bestaat, uit negen, jongens; Dick Coene, Leo Dirks, Leo Inkelaar. Arie Mast- bergen. Leen Vellinga. Theo Middelkoop. Alf Wara. Cor v. d. Bogt en Mac den Hartog. Deze laatste had zulke goede prestaties geleverd, dat hem een per soonlijke prijs, een paar veiligheids" handschoenen, werd uitgereikt. Voor de deelnemers uit de voorberei dende klasse en het eerste leerjaar waren er ook prijzen; boekenbonnen, ballpoint sets, briefopeners en gereedschapsets. Ook de Ned. Bond van Vervoer personeel, vertegenwoordigd door de heer P. van Keulen, had prijzen voor de winnaars van klasse II d beschikbaar gesteld: elke leerling kreeg een foto pocket „Rotterdam". De wegwerker J. A. de Raats uit de Nijenburg te Rotterdam 26 jaar is gistermiddag cp de Westzeedijk bij de Fieter de Hoochweg met zijn brom fiets tegen ec-n tramwagen van lijn 10 gebotst. Met een hoofdwond werd hij naar het Dijkzigt-ziekenhuis gebracht. Lijn 10 en lijn 15 hadden een kwartier vertraging. .■het Weena te Rotterdam, zag gis teravond een naast de chauffeur in de cabine van een vrachtwagen zittende man plotseling aan de zijkant buiten de wagen een hoofd -Hij riep ,,stop'", de chauffeur remde en het belek, dat de 29-jarige kantoorbediende P. de Jong uit de Essenburgsingel met zijn fiets onder de auto was geraakt. De heer De Jong is naar het Dijkzigtziekenhuis ge bracht. de huurovereenkomst als een dwin gende eis moet worden vastgelegd, al dus B en W. Alvorens tot de verhuring te kunnen overgaan moeten enige voorzienin gen in "het Zakkendragershuisje wor den getroffen. Dit zijn: het maken van een toilet in -de ladderbergplaats; het aanbrengen van een noodladder met uitgang naar de straat; de plaat sing van drie slanghaspels met brandleiding: het aanleggen van lei dingen voor elektrische verlichting en verwarming; het maken' van de aansluitingen op de water- en elektri citeitsleidingen. De kosten, van dit alles zullen ƒ3.900,— bedragen, delen B en W mee. Er is een huurprijs 'overeengekomen van 1.350.per jaar, verhoogd, met ƒ275 per jaar als bijdrage in de kos ten, dus in totaal van 1.025. Het col lege vraagt een krediet .van ƒ3.900. (Zoals bekend, zal Jan. Schaper waar schijnlijk ook worden belast van ge meentewege met het maken van een film over Schiedam.') (Van een onzer verslaggevers) In het Schiedams Museum is vrijdag avond een tentoonstelling van werken van de Pools-Amerikaans-Nederlandse schilder Michael Podulke geopend. De Amsterdamse kunstcriticus drs.' "Hans Redeker leidde -de expositie,, yoor een geheel -ge vulde„atuja, .in, tpet, een -korte levensschets: ""vari--de- :"-3EUh«eri8»#!t«a"«als psychologische - achtergrond voor zijn. werk. Michael Podulke is in 1922 in Ameri ka geboren als zoon van emigranten. Zijn: vader kwam. uit' Polen,, zijn moe der uit Noorwegen. Vader kwam arm naar Amerika, had echter veel- succes en werd zelfs burgemeester. Als slacht offer van de crisis arm geworden, liet hij in 1933 zijn vrouw en zoons achter. Michael werd in de gelegenheid ge steld te studeren in de sociale weten schappen en de psychologie aan de uni versiteit van Minnesota. Bij toeval ont dekte men zijn kunstzinnige aanleg. Bei de broers'van Michael sneuvelden in de oorlog. Hijzelf, hoewel hij de oorlog in het Midden-Oosten, van begin tot einde heeft meegemaakt kwam ongeschonden uit de strijd. Door middel van een beurs kon hij zich verder ontwikkelen. Hij kóós ech ter niet Parijs om te gaan studeren, maar Oslo, Amsterdam. De reden daar van is dat Podulke, een surrealist is, een schilder van de droomwereld. Deze droomwereld is echter geen onwerke lijkheid, maar een andere werkelijkheid, aldus de heer Redeker. De mens ontbreekt in zijn werk als lichamelijke gestalte. Dit is een aspect van de eenzaamheid. De mens is ech ter wel aanwezig in zijn doen en in zijn produkten. Hoewel dc- werken van Po dulke niet bewoond zijn ontdekt men er toch de mens in. Hij is een schilder die niet de luidruchtigheid zoekt maar die speurt naar oorspronkelijkheid. Daarom werkt en woont Michael Podulke nu in Amsterdam. Daar kan hij zich zeii zijn en zijn eigen eenzijdigheid ontwik kelen. Fletcher John Christian gaat. een wereldreis maken. Het nieuws is over de wereld gevlogen. Terwijl de na zaat van de Bountv-muiter leert hoe hij zijn schoenveters moet strikken, zijn in Amerika, Engeland en in ons land al tientallen mensen bezig om de eerste burger" van het Zuidzee- eilandje een grootse ontvangst te be reiden. Vooral de Amerikaanse Zevendedags adventisten stellen zich veel voor van de komst van hun geloofsgenoot (Pit cairn was namelijk de eerste zendings- post van de Adventskerk)Hoewel het vlaggeschip van de Koninklijke Rotter- damsche Lloyd slechts één dag in Port Everglades (Florida) zal liggen, hebben de Zevendedags-adventisten een televi sieuitzending en een tocht langs enkele kerkgebouwen op hun programma ge zet. Uit alle delen van de Verenigde Sta ten heeft de heer Bill Rogers, die de ..public relations" voor de Adventskerk verzorgt, brieven ontvangen, waarin Ze vendedags-adventisten hun blijdschap uitspreken, over de komst van „broeder" Fletcher John Christian. Bill Rogers, die speciaal briefpapier met de platte grond van het eilandje Pitcairn heeft laten drukken, heeft de hele stapel brie ven naar het kantoor van de Lloyd in Rotterdam gestuurd, wellicht in de hoop, dat de directie zal besluiten de Willem Ruys een paar dagen langer m Port Everglades te laten ligger...... Ook het bestuur van de Adventskerk in ons land heeft al laten weten, dat het de wereldreiziger Fletcher John Chris tian gastvrij zal ontvangen. De moei lijkheid is echter, dat de Willem Ruys op zaterdag, 19 mei terugkeert van de reis, die het schip vrijdagmiddag is begonnen; zaterdags vieren de Zeven dedags-adventisten de Oud-Testamen- tische. Sabbath. De tweede zaterdag, dat Fletcher John Christian in ons land is 26 mei zal hij (staat nu reeds vast) aanwezig zijn op het in ternationale congres van Zevendedags adventisten, dat dan in Rotterdam wordt gehouden. Voor Fletcher John Christian is de wereld zestig jaar niet groter geweest dan hun rotsachtige eilandje Pitcairn. Over treinen, trams, auto's en vlieg- In ons land zal hij ongeveer een week blijven, en in die tijd wit men hem zo veel mogelijk laten zien. Hij zal een ritje in een tram maken, in een trein en in een auto, en zelfs een vliegtocht- je (als hij durft tenminste). Twee da gen zal hij in de woning van kapitein Herman van de Heuvel in Roermond lo geren en daarna zal dc scheepsarts van de Willem Ruys, dr. J. G. Wisse hem uitnodigen in zijn sportvliegtuigje een vlucht boven Nederland te maken. Dr. Wisse kent Fletcher John Christian ai van de bezoeken, die hij aan het eiland je Pitcairn heeft gebracht. Een bezoek aan een grote boerderij en aan Madu- rodam in Den Haag staan ook op het programma. Op 29 apri! klimt Fletcher John Chris tian (met schoenen) aan boord van de Willem Ruys. De volgende dag is het feest op het schip, als de verjaardag van koningin Juliana en de zilveren bruiloft van ons vorstenpaar worden gevierd. Anne-Marie Louwerenburg. die zo als men weet Fletcher John Christi an gaat ophalen, zal in Sydney de gas te zijn van Australische journalisten, met wie zij inkopen gaat doen voor de „Chief Magistrate" van Pitcairn In Rotterdam embarkeerden vrijdag 333 passagiers, meest ouders, die hua geëmigreerde kinderen in Australië en Nieuw-Zeeland gaan bezoeken. De Nederlandse filmer Bert Haanstra is door de leiding van het Internationa le Filmfestival te Mar del Plata (Ar gentinië). dat van 21 tot 31 maart wordt gehouden, uitgenodigd zitting te nemen in de jury. Haanstra heeft in verband daarmede besloten, zijn nieu we film Delta Phase 1, die reeds voor het festival was aangemeld, terug te trekken. Deze film zal nu in Mar del Plata buiten mededinging worden ver toond. Tijdens dit filmfestival zal een speci aal Haanstra-programma worden gege ven. i T jlT Maasluis zijn vrijdag vertrokken de bergingsvaartuigen Buffel en Snip en de zolderbak TB 3 van het ber gingsbedrijf W. A. van den Tak voor een reis naar de Ierse Zee. Van den Tak heeft opdracht om daar een on langs gezonken baggermolen te bergen. De drie vaartuigen gingen vrijdag de Waterweg uit, getrokken door de sleepboot Poolzee van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst. Zij zullen het voorbereidende werk verrichten. In mei hoopt men de drijvende bok Arend achterna te zenden om het kar wei af te ronden. Het plaatje toont het bergingsvaartuig Buffel, dat uit de Maassluise haven wordt gesleept. Dinsdag, 10 april wordt op het vee- marktterrein te Rotterdam de 92ste Faasveetentoonstelling van de afdeling Rotterdam, Schiedam en omstreken van de Hollandse Maatschappij van Landbouw gehouden. (Van onze correspondent) De Stichting Hoekse Gemeenschap heeft plannen bekend gemaakt voor het komende seizoenen. Als eerste wordt ge dacht aan een tentoonstelling om De Hoek wat aantrekkelijker te doen ma ken voor de toeristen. Een ander ónder- deel zal een sportweek zijn die gehouden zal worden in samenwerking met de Raad voor de Lichamelijke opvoeding. Ook worden plannen beraamd om enke le concerten te doen uitvoeren. De stichting, nog in de oprichtingspe riode, zal alles, echter op bescheiden schaal moeten opzetten. De financiële zijde baart nog zorgen. Wel zijn reeds de helft van de verenigingen in Hoek van Holland aangesloten, maar toch zal men zuinig moeten aandoen. Voor de kinderen zullen waarschijn lijk in de vakantieperiode wedstrijden worden gehouden en enkele filmvoor stellingen worden gegeven. De bij de stichting aangesloten vereniging Kust en Branding" heeft het bestuur doen we ten volledig aehter de plannen te staan. Op de vergadering van directeuren en commissarissen van Slavenburg's Bank werd besloten aan de vergadering van aandeelhouders, die op 2 april zal worden gehouden, voor te stellen het di vidend over 1961 te bepalen op 10 pro eent, waarvan 5 procent in contanten en 5 procent in aandelen ten laste van de agioreserve zal worden uitgekeerd (vorig jaar 8 procent in contanten en 2 procent in aandelen uit de agioreser ve).' Voorts werd medegedeeld, dat het jaar 1961 voor de bank een zeer bevre digend verloop heeft gehad. De winst en het balanstotaal zijn wederom in belangrijke mate gestegen. (Van een onzer redacteuren) "E'EN BEKENDE wijsgerige zegs- wijze variërend zou men kunnen constateren dat er in Rotterdam niets vergankelijker is dan een structuur, plan, In 1959 resulteerde een voor Nederland unieke samenwerking tus sen Rotterdamse en Capelse stede bouwkundigen in een structuursche ma voor een deel op Rotterdams en deels op Capels grondgebied te verwe zenlijken stad met 180.000 inwoners, groter dus dan Arnhem of Eindho ven. Dat plan is toen aan de be sturen van Rotterdam en Capelle aan den IJssel aangeboden. Nu is dit alweer gewijzigd en ten over staan van. burgemeester J. van Dijk van Capelle aan den IJssel. wethou der mr. H. Bavinck van Rotterdam en een aantal stedebouwkundigen van beide gemeenten, tezaamgekomen in het Rotterdamse stadhuis, kon ir. C. van Traa, hoofddirecteur van de dienst van stadsontwikkeling en we deropbouw van Rotterdam, de ver wachting uitspreken, dat over drie jaar het thans ingediende nieuwe plan opnieuw zal zijn veranderd en dat heel wat onzekere punten dan zullen zijn vastgelegd. Hoewel er nu in de Prins Alexander- poider al wordt gebouwd en in Capel le aan den IJssel de eerste nieuwe woningen reeds zijn betrokken is er niet veel overeenkomst tussen het oude plan en het plan van nu te vin den. Dat gewijzigde plan biedt vele voor delen. Allereerst zijn de toegangswegen en de wegen voor het onderling ver keer veel doelmatiger ontworpen. De spoorlijn die beoosten Capelle aan den IJssel om in zuidelijke richting is ge projecteerd, is wat oostelijker gebracht, dichter bij de nieuwe weg. Daardoor zullen een spoorbrug en een verkeersbrug over de Hollandse IJssel vlak bij elkander komen te liggen, het geen voor de scheepvaart heel wat min der hinderlijk is dan als deze bruggen op enige afstand van elkaar zouden ko men. Bovendien zullen de bewoners van Capelle veel minder hinder hebben van het spoorwegverkeer. Het stadscentrum komt meer naar het noorden, dichter bij het geprojec teerde spoorwegstation. Het is wellicht wat kleiner van oppervlak. Er is ge streefd naar een beter contact -met de Rottemeren: een groenstrook reikt uit het noorden tot diep in het centrum. Een tweede groenstrook loopt van het centrum uit naar de IJssel. De wijk is volgens het nieuwe plan beter verdeeld in door groenstroken van elkaar gescheiden buurten, die elk een eigen karakter kunnen ontwik kelen. De gereformeerde predikant van Noordwjjk aan'Zee, ds. Tïi. Fenverda. heeft voor het beroep van de kerkeraad van Rotterdam-centrum bedankt. Ook ds. A. S. Timmer, gereformeerd predi kant te Rotterdam-centrum, heeft be- danks voor een beroep, nl. voor dat van Leeuwarden. (Van een onzer verslaggevers) De hoop bestaat, aldus vertelde o vrijdag wethouder H. Sabel van Schie dam. dat nog dit jaar de eerste paal de grond in gaat voor het nieuwe grote onderwijscomplex, waarin de RHBS en het Stedelijk Gymnasium van Schiedam worden gehuisvest. Binnen enkele maanden zuilen nu de tekeningen en het bestek voor deze gebouwen gereed zijn. Zoals bekend, moet in dit geval een transactie tot stand komen tussen ge meente en rijk, omdat de ge meente op de plaats van de tegenwoor dige RHBS het stadhuis gaat bouwen en dus grond en gebouw wil overnemen. Na langdurig onderhandelen is in prin cipe overeenstemming bereikt. De prijs van gebouw en grond zal voor de ge meente waarschijnlijk ongeveer vier ton bedragen. Dit bedrag wordt pas betaald als het gebouw kan worden ontruimd. Om aan die laatst®'voorwaarde te vol doen moet er dus een nieuwe huisves ting voor de HBS zijn gebouwd. Hiertoe koopt het .rijk van de, gemeente grond. Bedongen is dat de rijksgebouwendienst de architectuur zowel van HBS als van gymnasium zal verzorgen. De techni sche afdeling van de rijksgebouwen dienst werkt thans aan een ontwerp en zo mogelijk wordt dit jaar nog aanbe steed en geheid. DE naamgeving van de nieuwe stad die Rotterdam en Capelle tussen het Kralingsebos en Hollandsche IJssel. Be wust hebben Rotterdam en Capelle je- streefd naar een eenheid, de grens tus. sen beide gemeenten loopt dwars door het centrum, waarschijnlijk zelfs door vele huizen heen. Burgemeester J. van Dijk van Capelle en wethouder mr, Bavinck van Rotterdam konden verkla- ren dat het niet opportuun is, reeds nu vast te stellen, hoe de nieuwe stadswijk bestuurlijk zal worden georganiseerd, Qe annexatie, dus alles voegen bij de' ge. meente Capelle, zou die gemeente voor onoverkomelijke financiële moeilijk, heden plaatsen. Als straks Capell» is uitgegroeid van een gemeente met 18.000 zielen lot een stad met 70.000 of 80.000 zielen, komt de zaak heel'an.- ders te liggen. Dan is er misschien ook een Rijnmond. Hoe zal straks de ge. meentelijke structuur in het Waterweg gebied in Rijnmond liggen? Wellicht is dan de-annexatie zeer gewenst. HOE het ook zij. de officiële naam van het plan „Rotterdam Oost-Capeil» aan den IJssel" is onhanteerbaar lang Tegen „Aicxandrië" ol ..Alexanderstad'; bestaan in het immers geheel binnen het plan liggende Capelle niet te over winnen weerstanden. Waarom moet de naam Capelle wijken voor een naam. die honderden jaren jonger is?! Maar waarom dan niet ook het Rotterdamse deel van het plan eenvoudig „Capelle aan den IJssel" genoemd? Wij kennen immers een Hordijk dat ten dele in Barendrecht en ten dele in Rotterdam ligt? Het Rotterdamse Hordijk is au reeds officieel aangeduid als „Hordij- kerbuurt". Rotterdam zal toch zeker geen bezwaren maken tegen een misschien maar tijdelijk Capelle aan den IJssel op zijn grondgebied? "V RIJDAGMIDDAG heeft een ontslagen I Italiaanse werknemer van. de ilot- terdamsche Electrische Tram waar schijnlijk uit balorigheid brand ge sticht in het personeelskantoor van hoofdgebouw der RET aan de Kleiweg in Rotterdam. Men had reeds enkele weken moeilijkheden met de 23-jarige zuiderling, die uit Rome was gekomen om bij de RET in bet garagebedrijf te worden opgeleid. De man voldeed niet in zijn werk. Een kwestie over reis geldvergoeding was olie op het reeds lang smeulende vuur en de Italiaan werd ontslag aar-gezegd. Hij heeft toen gedreigd het kantoor in brand te ste ken. Vrijdagmiddag kwam hij tijdens de koffiepauze om zijn laatste loon te ha len. Hij werd naar dc wachtkamer ge stuurd. Maar op een gegeven roomeat stormde hij het kantoor binnen, gooide een jerrycan met benzine door het ver trek en wierp een brandende lucifer door de zich verspreidende vloeistot Een RET-empIoyee ontdekte de brand, maakte alarm eit snelde de Italiaan na. Te zamen met eer. politieagent heeft hij de brandstichter te pakken kunnen krij gen. De man werd ingesloten. De brand weer rukte met flink wat materieel uit: men was binnen een kwartier het vuur meester. In het kantoor ontstond een behoorlijke ravage. De havenarbeider C. Hooynians uit Alphen aan de Maas 54 jaar oud kreeg gisteravond aan boord van het binnenschip Trio enige balen die uit een klamp vielen, op zijn been. Met ver moedelijk een gebroken rechterbeen is hij naar het Havenziekenhuis gebracht Dr. P. J. T. Endenburg, thans rector van het Stedelijk Gymnasium te Schie dam is met ingang van 1 september be noemd tot rector van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. es uift VtUR OIN6EN OPENINGSTIJDEN: Maandagavond (openingsavond) van 7.30 uur tot 10 uur Dinsdag van 2 uur lot 5 uur en van 7.30 uur tot 10 uur Woensdag van 2 uur tot 5 uur en van 7.30 uur tot 10 uur Donderdag van 2 uur tot S uur en van 7.30 uur tot 10 uur IN GEBOUW „ARCADE" EXPOSEREN: Gebr. Bertels IN Dam 9-24 Tel. 68142 Schrijver's Woninginrichting Hoogstraat 97 Tel. 68781 Broersvest 68-70 Tel. 69390 W. A. Verwayen, Woninginrichting Hoogstraat 184-186 Tel. 67581 Woninginrichting Vema, Mgr Nolenslaan 776-774 Tel. 65600 9 9 9 MUSIS SACRUM EXPOSEREN: A. Govaart A Co, Strickledeweg 105, Hoogstraat 158 Tel. 69738 J. C. Kroes Broersvest 64-66 Tel. 67920 J- D. Meurs Oranjestraat 11 Tel. 67844-63844 Schneider's Woninginrichting Groenelaan 47-49 Tel, 69862 Willems Emsting Rotterdamse Dijk 433 Tel. 69676 Snel, zeer snel vordert nu de af braak van ihet gewezen transit-camp in Hoek van Holland. Het afbreken en ruimen der nissenhutten levert vrij ■weinig moeilijkheden op. Hier en daar zijn reeds grote gaten ontstaan. Ou- langs werd gemeld dat circusdirec teur Tony Boltini met enkele clowns en leeuwentemmers bezig was met het afbreken van zijn dertien gekoch te nissenhutten. De stenen kopgevels hebben voor hem geen waarde en die laai hij dan ook staan. Zo staat dit steenbrok (zie plaat) er dan als een soort laatste ere(boog)saluut aan een vervlogen tijdperk. Maar de Hoekena- ren hopen snel, zeer snel van het ge heel af te zijn... Aan de Industrieweg te Viaardingcn is dozer dagen de eerste paal gesla gen voor de bouw van een werkplaats met bovenwoning ten behoeve van de N.V. Technisch Bureau „Massier" te 's-Gra venhage. In Vlaardingcn zijn bouwvergun ningen verleend aan de heer L. van der Houwen voor het verbouwen van de banketbakkerij aan dc Vettenoord- straat: aan de Delta-Chemie voor het inheien vsn psl&n voor tsnkfundstics en het maken van een fundatioplaat voor een dezer fundaties op het fa-, brieksterrein aan de Deltaweg en aan de E N.C.K. voor het bouwen van fundaties voor fosforztiuropsluitkuipen op het fabrieksterrein aan de Delta weg. Bij de Veiling Westerlee in De Lier werden vrijdag -de eerste tomaten aangevoerd. De heer A. Vermeer Hzn. kreeg voor zijn tomaten 0.52 per stuk. De heer F. v. d. Meer voerde de eerste snijbonen van dit jaar aan. De opbrengst was 7 per kg. De tuinder D. J. Vreugdenhil uit Rozenburg, bracht vrijdag aan de Maaslandse veüing de eerste radijs. De prijs bedroeg 27 cent per bosje. Woensdag 21 maart 's avonds om 8 uur vergadert de Maasiandse cul tuurkring Maasland in „De Magneet", De bekende auteur G. J. Peelcn uitj Den Haag (schrijver o.m. van „Het begon onder meikenstijd") zal spre ken over het wel zeer interessante on derwerp voor deze tijd. namelijk „Een zinvoile vrijetijdsbesteding voor oud en jong". Niet leden hebben tegen be taling van 1.50 toegang. Hierbij maken wij U attent op de interessante in zaal Triangel, Fransenstraat 14 te Vlaardingen, op dinsdag 20 maart 1962 om 2.30 en 8 uur. Kaarten welke tevens voorzien in Thé- of Koffie-Complet zijn a 2,-— persoon verkrijgbaar in de zaak Liesveld 1 of telefonisch onder no. 8282. een per Bij Gemeentewerken Schiedam kunnen warden geplaatst: voor onderhoud aan beweegbare bruggen, sluizen enz, in het bej-it van het diploma V.E.V. sterkstroommonteur: voor onderhoud aan de eiektr. licht- en kracht- u- u t installaties van bruggen, sluizen. «jï\ Het bruto-loon volgens de loon groepen o en fi is til-t hankelijk van de Leeftijd en heil raagt mnximaai (bij i({ c.q. 27 jaar) resp. 398,0B cti ,'417.44 per maJwJi exclusief tie huurcompcrisatie. Loongroep afhankelijk vaii hekwartiiilieiti pit tphnulm», Bovendien prestatie-toeslag. Klittlbi bilsluk vtilgcils Gemeente-regeling. Gegadigden moeten bereid zijn een functie bij de Brand weer te aanvaarden. Voor deze Braudweerrunetie geldt een afzonderlijke beloning. Voor gehuwden is het verplaatsingskostenbesluit van toepassing. Gunstige arbeidsvoorwaarden zoals 45-urige werkweek, 4b. vakantietoeslag, gratis werkkleding, gepremieerde spaarregeling. Vrije zaterdag. Eigenhandig geschreven sollicitaties Ie zejifteii edit directeur val) neineeji|ewüiken, jtnl'jr* j nlt'ljjl ,1:|. (je

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2