Gymnastieklokalen zi kleine „sporthallen" Zakkendragershuisje: Weer doel r*r-J Bravo en S.ILA,V. gaan tezamen concerteren Geen rijbewijzen: twee, botsingen tegen palen Verenigingen kunnen er BOTTERDAM mee Nieuwe bestemming kan behoud betekenen DE 6IANSPUKTEN HUNNER COLLECTIES Vele werken van H. Groeneweg p Olie in Voorhaven vloog in brand Man maakt echtgenote zenuwachtig nieuwe Voor jaarsmode PRINCESSE .verf van de vakman "DE KROON" Eengrachtstr. 24 Te:. 27i5 'T VERFCÉNTRUM" H»»jS£raac 41 Tel, 4153 "DE GOEDE HOEK" n.v. FUris «Ie Vïjfdelaan 134 (Pr*menaë« West) Tel: 121» „DEKOTTER!) 4MMER PAGINA 3 MAANDAG 19 Ter gelegenheid van de Landelijke Wonmgtiendaagse exposeren onderstaande Schiedamse woninginrichters in een HET christelijk his-tor sche gemeente raadsl d dr F J Krop heeft in Rot terdam voor het Instituut voor kader tram ng vorm ng en ontwikkel ng een causer e gehouden die tot t tel droeg Hoe sta ik tegenover myn rooms katho 1 leke medeburgers' Na te hebben be toogd dat Christus belijden niet betekent i elkander de loef af te steken maar el kaar komende van twee kanten aan te z en onder de schaduw van het Kru s en in de lichtglans van de geopende groeve vervolgde hj met te constateren aat m deze tjd een gesprek tussen rooms ka thol eken de protestanten mogelijk 11 ge worden Er is doo ingetreden Onze ouders hebben andere tjden gekend Mijn vader ontving zyn ople d ng tot predikant in Parjs Hy was heftig en vurig Zo kon het gebeuren, dat s mor gens op onze huisdeur stond te lezen honderd pop voor de kop van ds Krop De muur was hoog Hoewel mijn vader vele rk geestelijken tot zjn vrienden rekende zag hij tot het eind van zijn leven Rome toch als een machtsysteem dat elk gesprek afwees en het evangelie der genade verloochende. Deze overtu ging was bij hem gegroeid m de jaren 1895 tot 3908 toen van Rome uit wel heel conservatief werd gereageerd op allerle moderne gelachten in de F anse rk kerk Wie zou zich toen een Paus hebben kunnen denken als Joannes XXIH en boeken als van de rk au terlus Framois Maunac en Graham Greene' TIET is typerend voor de dooi die is AA ingetreden aldus ds Krop n zijn causer e te Rotterdam dat de uitgave van het maandblad Het Schild is gestaakt cn ruet langer als wapen ter verdediging van het ware geloof wordt gehanteerd Het is voortgezet n Oecumene En in het eerste nummer van het nieuwe t jd schrift schrijft dr A Fiolet om De ka thoüeke kerk vraagt de reformatie geen onvoorwaardelijke terugkeer geen capi tulat e doch een groeien naar elkander toe van uit ons eén zijn in Christus Ove ngens leeft ook in myn kerk de Ned Hervormde het besef dat na de fase waarm men m ons land elkaar om des geloofswille bestreed en de periode waarm men langs elkaar hpenleefde de i periode van het gesorek is aangebroken Dat is de achtergrond van het binnen 1 kort verschijnende pastoraal advies van de synode der Ned Herv Kerk over het i gesprek met leden der rooms katholieke Kerk Vandaag 3jr Rehobot ULO Scih'olzuiverh«dsii^^,fr -5. -« strijden ck c OD£ 19 -VeA Postkantoren Start vérkoop herame- nngstegels zilveren huwelyk vorsteSjs paar 9-17 yffnl en dagelijks f§|| l Dagblad JDe Rotterdammer" ScÖ^ Ü3 damse redactie tel 64154 bgg tel 115588^^ toestel 53 (b gg '80037) alleen" voor Sïg>. redactie aangelegenheden J Agentschap H. J Troost Aleidastraat 23 tel 65451 (alleen voor klachten ad- verten ties en abonnementen bg,g teleft i, 115588) A Belangrijke telefoonnummers Brand- <.'-4 alarm 69123 Politiealarm 64666 G G^en. GD waarschuwing 69290 Q Sted Mnsenm Tentoonstellingen 4 ViC'; 74 Gentils Jan Sierhuis en geb Kunsten. fJq Federati" *1 Apotheek Nieuwland WibautpIeinTT 1^ M Myertentte,"* s 5 Woensdag 28 maart zullen twee Schiedamse muziekverenigangen na mehjk de C J M V mondaccordeon vereniging Bravo mi de Schiedam se Klavar Accordeon Vereniging ge zamenlijk een concertavond gegeven. Bravo onder leiding van dirigent J Krommenhoek is reeds een oude bekende in Schiedam zij bestaat al langer dan dertig jaar en heeft in die tijd een grote reeks successen geboekt De Seh edamse Kla ar Accordeon Vereniging is vergeleken bij Bra vo nog een jonge vereniging maar S KA V heeft onder leiding van di rgent H Groeneweg in de korte tijd van haar bestaan (opgericht ju m 1956) al opmerkelijke prestaties geleverd De bekwaamheid van dir gent H Groeneweg strekt zLch met alleen uit tot het dirigeren van zijn orkest Hij schrijft ook veel composities speciaal voor accordeonorkest Composities die, vooral hier m Nederland ver boven het niveau liggen waarop de genuddel de componist voor accordeon schrijft De komende concertavond is daar om zo bijzonder belangrijk omdat S K A V juist dan een aantal compo sides zal spelen van de dirigent Het hoofdwerk van het programma Is de zesdelige Symphonische Suite Sneeuw witje Vorig jaar mei op het concert ter gelegenheid van het vijftigjarig be staan is dit werk voor het eerst en met veel succes ten gehore gebracht De suite is gebaseerd op het sprook je van Sneeuwwitje en geeft in de zes delen de gang van het sprookje weer aan de hand van twee thema s die steeds zij het m gevarieerde vorm in de verschillende delen terugkeren Vooral de heksendans is een sterk sprekend toonaangevend onderdeel van de suite Contrapunt- Dirigent en componist H Groeneweg schrijft zijn werken veel in de contra puntiscfae stijl Hij heeft daarbij een diepgaande analytische studie gemaakt van de werken van J S Bach en is tot de ontdekking gekomen dat juist de contrapuntische schrijfwijze uiter mate geschikt is voor het klankbeeld van het accordeonorkest mits ook de registratie op de juiste wijze wora Uitgebalanceerd en toegepast Een van de laatste meuwe werken van de componist een Preludium en Fuga m e kLt zal op de komende' concertavond voor de eerste maal m het openbaar worden uitgevoerd B j dit werk is duidelijk merkbaar dat de componist geheel nieuwe wegen is ingeslagen voor vernieuwing en verbetering m de concertprakbjk van het accordeonreperto re S K.A V mag zich gelukkig pr jzen met de le ding van deze dirigent componist Moeite waard Deze concertavond is zeer de moei te waard om te gaan beluisteren te meer omdat het een verheugend feit is dat een oude vereniging ais Bra vo en een jonge als SKAV m een ^dverU htte Allo répara 1 et oan W ELECTR1SCHE INSTALLATIES bw van auto en lehepeo ROTTERDAM - D ergaardes ngel 56-56 Tel (010) 118844 rpWEE tekeningen die een tn druk geven van de gymnas tiekzdlen die Schiedam, gaat bon toen JSouen een der gevels veel plas dus weel licht Onder een plattegrond van het gebouw de grote zaal met aan twee zijden daaromheen de bergingen was en kleedlokalen In de Voorhaven in Schiedam is van morgen omstreeks negen uur olie dat op het water dreef en ook wat drijf hout m brand geraakt. Het gaf een gro te vlam die ook snel weer uitdoofde Daar deze brand gebeurde in de omge mg van schepen was het een angst wekkend gezicht Deze schepen hebben echter geen schade opgelopen Het is met bekend hoe de oJle in brand is ge raakt. Kapitein J R van het motorschip^ Benvenue dat m dok vier bij Wilton Fyenoord te Schiedam ligt, deed aan gifte van de diefstal van.'eenendertig linnen afdekkleden voor -auto uitzie wmgroom in de voorpiek van het schip De waarde van de kleden bedraagt 1000 RESULTATEN JpEN enthousiaste werkgroep heeft vandaag met genoegen gezien dat de eerste resultaten van hun werk gaan komen Het is het CHKP dtude Jyker gezegd het Comité Huldeblyk Koninïclyk Poor Onlangs heeft de bur gemeester mr J W Peek tten Schte dammers tn dat comité geïnstalleerd met de opdracht gelden m te zame len by de burgerij voor de bijdragen aan het Nationaal Geschenk aan het Zilveren Vorstélyk Paar Het ts een pracht opdracht het w ook een eer rglle taak maar wat doen t en Schie dammers als de burgerij niet zou mee vlerken? Nu is er al een indrukwék kend aanbeoelmgscomité Notabelen mt alle kringen hebben met hun naam de acties van dit comité by de Schie dammers de goede introductie gege ven (Van een onzer verslaggevers) TWEE aanrydmgen zyn in Schiedam ontstaan doordat mensen die geen rijbewijzen hebben m autos reden. De eerste aanrijding gebeurde toen de vijftienjarige scholier J V die m zyn vrye tyd helpt m een doorsmeerr station m dt Van Couwenhovenstraat de geparkeerde auto van de heer Van D wilde wegrijden By het achteruitryden kwam de jongeman in botsing met een andere stilstaande auto en vervolgens met een lantaarnpaal Beide autos werden licht de lantaarnpaal zwaar beschadigd et Mevrouw W J M O G die onder leiding van haar man leert autorrjdem veroorzaakte de tweede aanrijding Zondagmorgen reed zy tegen een lan. taarnpaal by de Stationsplein in de omgeving van de Schie Zij was m de war geraakt toen haar man haar aanmaande over te schakelen Bij de botsing werd. de wagen zwaar beschadigd Mevrouw O kreeg een hersenschudding en haar echtgenote een bloeduitstorting m zijn gezicht De G G en G D heeft het echtpaar ter plaatse verbonden ongeveer past in het beeld van de suggesties die in het verleden ook m deze kolommen zijn gedaan Er zjn Schiedammers genoeg die het al lang betreurden dat dit rustieke ge bouwtje zo stil verzonken moet dromen m een wat vergeten hoekje van Schie dam Zy meenden reeds lang dat het Zakkendragershuisje moet worden be vorderd tot kunstcentruum of recreat e gebouw De groep S 45 wide er werken en tentoon stellingen houden Die suggestie was het overdenken waard Dat het nu als de gemeenteraad het zaterdag gepubliceerde voorstel aanneemt een andere groep zal worden is m ieder geval verheugend Het gebouw zal dan tenminste worden gebruikt, bewoond. Een gebouw waarin niets gebeurt dat totaal leeg staat is op den duur toch tot ondergang gedoemd In zekere zin kan men dus hoop koeste ren dat het gebruik van het Zakken dragershuisje door Jan Schape s Tros filmgroep het monument zal behouden vindt U bij Hierbij maken wij U attent op de interessante Kaarten welke tevens voorzien in een The- of Koffie Complet zyn af 2per persoon verkrygbaar in de zaak Liesveld 1 of telefonisch onder no 8282

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1