unite 5,Huldeblijk" start verkoop van tegels I PPSC stelde teleur en ilBSS handhaafde zich BOTTERDAM Speurliondenliefliebbers: werk wordt geremd SCHIEDAM KRIJGT HONKBALVELD I 1 Als een der eersten van het land mm mèmmmmmm Niet oefenen bij Thurlede? S. V. en H. Vmet aanleg begonnen Burgemeester mr. Peek kocht eerste exemplaar Donderdag eerste paal Ger. kerk Voetbalmagere resultaten Vrijianct enige kandidaat voor dam-finale Ruiten sprongen door vuurtje Haagsche Comedie komt spelen -298.- Reserveterrein ',r Nieuw King-Size tapijt, kamerbreed tapijt I' i DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DINSDAG 20 MAART 1962 -imma Katholieken met expositie missie DE KLERK&ZN Vele tapijt-kwaliteiten in "één baans-breedte": In breedtes van 3 tot 5 meter. Vanaf f 18.90 per M2. Zéér, zéér vee! keus. Op de vernieuwde en vergrote tapijt-afdeling. ROTTERDAM, Binnenweg 7, Beijerlandselaan 72-78 - VLISSINGEN, Oude Markt 9 UTRECHT, Voorstraat 36, Mariaplaats 2 DEN HAAG, Groenmarkt 29, Grote Markt 5 Storten NOAD scoorde maar twee tegenpimteiï bij Treffers 'ALLEN SAMEN UIT ZICHZELF.... VOORBEELD Contactavond van Werkende Jeugd Drietal SVC-teams kwam in de strijd Bijeenkomst van twee kiesverenigingen Vandaas en dagelijks De DRU-koHèktie wordt geëxposeerd bij ERE... Schiedamse zalen Bromifetser gewond lllliillliLiliiiili |nHB^ia^erTdzx: l i m 'l (Van een onzer verslaggevers) Al- één der eerste actiecomité's in den nde is het Comité Huidebiijk Koninklijk Paar in Schiedam begonnen met de verkoop van de herinnerings tegels. Daartoe heeft het comité de goede medewerking verkregen van de leden van de verenigingen, aangesloten bij het Centraal Vrouwencomité, die de sierlijke tegels voor een rijksdaalder per stuk aan stands in het postkantoor Tninlaan én in Nieuwland verkopen. Reeds op de eerste dag zijn vele tien tallen tegels verkocht 's Middags om half een heeft mevrouw I. Peek-Lint- horst tezamen met de dames Van der Wég-Vink en Verkerk, aan burgemees ter mr. J. W. Peek, gemeentesecreta ris mr. M. J. Blok, commissaris K, RÜpma. directeur ir. B, Wilton, kan tonrechter mr. P. B. Cos, de voorzit ter van de Kamer van Koophandel, de heer C. H. Buschman, alsmede aan de leden van het actiecomité, de direc teur van de Amsterdamse Bank, J, A. van der Boomen. de voorzitter van de VNPG, de heer L. Kamp, de secreta ris P. J. Drenth, de heren J, van der Grien, G. Rosman e.a. tegels kunnen verkopen. Deze verkoopactie trekt de goede aan dacht zodat verwacht mag worden dat dit onderdeel van de activiteiten het werk van het GHKP zal ondersteunen. MEVROUW 1. Peek-Linthorst over handigt een tegel aan burge meester mr. J. W. Peek van Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) Voor de leden van de Gereformeerde Kerk in Schiedam, en speciaal in Nieuw land, is het donderdag de heugelijke dag. Om vier uur zal de nieuwe predi kant, ds. P. R. Everaars, de eerste paal slaan voor de bouw van de gerefor meerde kerk aan de Burg. Honnerlage Gretelaan. Ds. Krijger zal bij deze gebeurtenis de aandacht vestigen op de actie ter ver krijging van gelden voor aankoop van de grond. Na het slaan van de eerste j paal komen de genodigden bijeen in j Beijersbergen. Verwacht mag worden dat ide Nieuwlandkerk met Kerstmis in ge- jbruik kan worden genomen. I Het comité „Katholiek Schiedam" |l houdt van 14 tot en met 16 september i in Vlaardingen en van 19 tot en met 29 i september in Schiedam een missieteri- i toonstelling, onder de titel „AMATE". i Deze tentoonstelling, die reeds eerder j in andere plaatsen van ons land te zien j was, geeft voorlichting over de grote 'problemen, waarvoor de rk zending zich geplaatst ziet in vele zich snel maat schappelijk ontwikkelende missielanden. Op deze tentoonstelling, die uit een tiental stands zal bestaan, zullen onge veer dertig missionarissen vertellen over! de zorgen, die zij in hun respectievelij-i ke missiegebieden hebben ondervonden en weer zullen ondervinden als zij daar- j heen teruggaan. Aan deze modern op-j gezette tentoonstelling is een loterij en een fancy fair verbonden. (Advertentie) Slechts twee tegen punten kon het Schiedamse Noad scoren in Roelofsarens- Met nadruk wordt nogmaals gesteld dat aHe Schiedammers, particulieren, scho len, bedrijven, verenigingen hun bijdra gen kunnen storten op het gironummer 5093 van het plaatselijk comité, dit dient niet gedaan te worden op het landelijke nummer 25. Uiteraard is het het streven van het Schiedamee actiecomité om het totaal bedrag voor het Nationaal Geschenk zo,- groot mogelijk te maken en daarom kun- pmd®* de c.ompt'H n,u seJ nen de Schiedammers op het nummer l?P.ee^L worden. In dit duel wer d (Van onze medewerker) (Van een onzer verslaggevers) 5093 bijdragen storten. In plaatsen waar geen comité werkzaam is geldt het lan delijke nummer. DOEN KUNNEN WE ALLES MAAR DAN OOK ALLEEN •MMMBaMRBMaMMlHMiw Hier echter kunnen allen zich wenden voor het storten van bijdragen tot de penningmeester van het actiecomité, de heer J. A. van der Boomen. directeur Amsterdamsche Bank, Gerrit Verboon- straat, gironummer 5093 en voor inlich tingen tot de secretaris P. J. Drenth, van het Kabinet van de Burgemeester ten Stadhuize, telefoon 69051. Het voetbal heeft de Schiedamse teams niet gebracht wat zij verwacht zullen ,J>a gastheer T.effers. Henk Aben,h(,iJj)t.n_ Enkele wedstrijden konden we- Braak wisten ieder een par-|derom gePn doorsanff vin(len en de grote j, XI* X -rLfwi n teleurstelling >.vas det PPSC bij het sier- .„„rLiLXn/wt i 1 Tre*'er - ;'ke Heinenoord oen punt moest afstaan, wedstrijd zelf had niet veel meer om het j-,it uerd overigens al gevreesd maar het lijf, omdat Noad reeds genoemd is tot b t kent dat PPSC u''t eontact met de het spelen van degradatiewedstrijden. kop?roep Ka3t verliezen. HBSS hand- De wedstrijd verliep daardoor zonder Jzic£ t ecn overwinning sfeer en was feitelijk alleen maar nodig.op c§vd Voor rust grepen de Oranjehemden een 20 voorsprong. Bert van Veen schoot in de zesde minuut raak en latei- tekende Ferry Groeneweg het over- Nico Allmendinger drie keer naar een nederlaag gespeeld. Allmedinger pro beerde in deze wedstrijd een sandwich-1 bat. Onder de omstandigheden dat men nog degradatiewedstrijden moet spelen, lijkt het toch niet verstandig om nu te gaan experimenteren met een ander bat. De tijd is hiervoor nu te kort. Wanneer de wedstrijden voor het be houd van het overgangsklasseschap zul len beginnen is tot op heden nog niet bekend. Wel is bekend dat men een halve competitie zal spelen met drie' kampioenen van de eerste klas en een team wat ook zijn overgangsklasseschap j moet verdedigen. Er wordt dan gespeeld om twee plaat-j sen. De teams die nu na deze competitienemers en het niet spelen van twee par- (Van een medewerker) Door het uitvallen van een der deel de twee bovenste plaatsen zullen bezet ten blijven o£ komen dan in de over gangsklasse uit Tafeltennissend Schie dam hoopt nu maar dat Noad er in zal slagen het overgangsklasseschap zal be houden en zo de naam Schiedam dus in de landelijke competitie vertegenwoor digd blijft. (Van ecn onzer verslaggevers) Een nog onbekende chauffeur van een eveneens onbekende auto heeft op de Blokweg in het Schiedamse industriege bied een hevig vuurtje verwekt. De chauffeur smeet enige planken op een smeulend vuurtje op braakliggend ter rein. Daarna reed de chauffeur weg. Het vuurtje ging zo hevig branden dat der tien ruiten in een in aanbouw zijnde ga rage sprongen. De schade bedraagt nu j 500,-—. I/£T kijken om de hoek van de deur ibij anderen leidt veelal tot ver scherping van de blik op het eigen huis. Dat bemerkten wij dezer dagen toen wij het bewerken van de redac tiepen voor korte vakantiegenoegens verwisselden. Bij een terugkeer in eigen stad constateerden we prompt dat de tucht in het Oosten van het land frisser is dan in de bedompte jeneverstad. Hier ruikt men vele geu ren en helaas, ze zijn niet van de aan genaamste. Men kan de activiteiten van luchtzuiveringscommissies slechts toejuichen. Het tijdelijk verwisselen van woonplaats toont echter meer. Zo constateerden wij dat in Zutphen geen acties voor .Jioudt uw stad rein" wer den gehouden. ,Jlogal wiedes", zei (Van een onzer verslaggevers) Donderdagavond kunnen de toneellief hebbers in het Passagetheater een goe de toneelavond bijwonen. Ondanks de reeds ver doorgevoerde toneelspreiding is het de Schiedamse Kunstkring toch gelukt een topgezel- schap van het Nederlands toneel in Schiedam te krijgen, n.l. de Haagse Co medie. "Voor de ware toneelliefhebber is dit genoeg om te weten, dat nu het beste van het beste te zien zal zijn. Bovendien is een stuk uitgezocht, dat een geweldig succes heeft, namelijk Het Prieel. Hierin speelt Bob de Lange cte hoofdrol op een manier die hem tot de beste acteurs in ons land maakt. De verdere medewerkenden zijn eveneens klinkende namen o.a. Eric van Ingen, Annie de Lange, Annie Leenderts, Hep van Delft. Jules Royaards. Echt een toneelavond dus die men niet mag missen. Voor 3,60 bestaat die mogelijkheid. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het adres Rotterdamsedijk 47, telefonisch 65994 en s avonds aan de zaal (indien dan nog voorradig). een Schiedamse. die van oorsprong Zutphense is. ,.in Zutphen houden de bewoners de straten al uit zichzelf heel rein." Het is een mooie veron derstelling, we weten echter niet of het waar is, ook al erkennen wij dat Zutphen een schone stad is, fïOK bemerkte men in Zutphen geen La activiteiten van comité's 10 x 10. Dat zegt echter niets, mogelijk dat men daar al spontaan geofferd heeft voor het goede doel Wel werkten alle verenigingen, bedrijven e.d. mee aan de actie voor het aanleggen van een zwembad. Er moeten tonnen op tafel komen om het zwembassin een basis te kunnen geven. Daartoe koopt en verkoopt heel Zutphen een minder prozaïschmaar heel noodzakelijk ge- bruikspapier. Er worden wedstrijden en feestavonden gehouden, alles ten bate van het zwembad. Het is een mooi voorbeeldje voor Schiedam dat dergelijke acties zou kunnen houden ten bate van de Sporthal. tijen heeft de vierde ronde om het Schie damse damkampioenschap nog maar één candidaat voor de finale opgeleverd, en wel de benjamin Theo Vrijland. In alle groepen is nog van alles mogelijk zodat donderdag bij de laatste ronde de nodige spanning niet zal ontbreken. Door de overwinning, van de thuis- dammer P. v. d. Waal op Jan Vrijland zijn er vier candidaten voor twee plaat sen in groep twee In groep I zijn drie candidaten voor twee plaatsen. De veteraan M. den Rou ting heeft de beste kansen voor de tweede plaats in groep drie. Zeer spannend en fraai was de kamp tussen koploper J. Kuyk en J. C. 't Hart. Laatstgenoemde wist zijn positioneel voordeel in winst om te zetten en schiep zich hiermede goede kansen. De uitslagen zijn als volgt: J. Blom C. Meerendonk 0—2; J. Bogerd—C. Kor- pel 02; P. v. d. Waal—J. Vrijland 20: J C. 't Hart—J. J. Kuyk 2—0: B. J. v. d. Steeg—Theo Vrijland 0—2; E. Breman— M. den Houting 02. De stand na de vierde ronde is: Groep één: J. Westerveld 3—6: 2. C. Korpel 4—6: 3. W. Spruyt 3—5: 4. J. Bogerd 4—3 5. C. Meerendonk 42: 6. J. Blom 40. Groep twee: 1. J. J. Kuyk 4—5: 2. A. van Dort 34; 3. J. C. 't Hart 44; 5. M. v. d. Steeg 22: 6 J. Vrijland 32. Groep drie: 1. Theo Vrijland 3C: 2. E. Breman 44: 3. J. J. Cabri 33: 4. M. den Houting 3—3: 5. J. v. d. Steeg 3—0. Wegens drukke werkzaamheden is de heer Van Tienen verder verhinderd om aan de wedstrijden deel te nemen. De uit slagen voor de bordwedstrijden luiden: J. J. Cabri—J. P. v. d. Watering 1—1; P. W. KademakerK. den Boer 20: A. van OtterlooJ de Wilde 02. wicht met een tweede doelpunt aan.1 Toen de Schiedammers bij het verde- digen slecht wegwerkten kon Aalders de achterstand verkleinen. HBSS verminderde zelfs vaart en het was Kromhorst die de stand op 22 kon brengen. Daarna echter kwam HBSS weer tot het offensief cn uit een voorzet van Droge bracht middenvoor, Vermeulen de overwinning in veilig heid. (3—2) Met enige zorg heeft PPSC de tocht naar Heinenoord ondernomen. Al in de eerste minuut kon middenvoor Dege- ling de doelman van Heinenoord ver schalken. Negen minuten later echter faalde spil Jan Teeuw en het was 11. Piet van Veen gaf PPSC weer de voor sprong maar Jan Teeuw werd nog maals omspeeld en het was 22. Kort voor rust kon Kalden uit een pass van Van Veen de stand op 23 brengen. Toch zou PPSC niet de volle winst krijgen want in de tweede helft overheerste Heinenoord. Na een kwar tier scoorden de gastheren de gelijk maker. Met kranig verdedigen behield PP de halve winst. (33) In een cafetaria aan de Hoogstraat te Schiedam raakte een Zweedse zee man E. E.. die onder de invloed van sterke drank verkeerde, zondagavond om kwart over negen zo ontstemd op een andere bezoeker dat hij een ruit in een toegangsdeur insloeg. Schade 90 E. kreeg wonden aan gelaat en handen en is. na verbonden te zijn, in het politiebureau opgesloten. 9 in een drogerij en koeltechnisch be drijf aan de Nieuw Mathenesserstraat te Schiedam werd zondagmorgen om 11 uur oen sterke rookontwikkeling ge- r (Van een onzer verslaggevers) Werkende Jeugd, jongerenafdeling van de CNV in Schiedam, heeft weer een ge animeerde contactavond in gebouw Chr. Sociale Belangen gehouden. De heer C. van der Hul heeft het openingswoord gesproken, waarna hij een inleiding hield over het onderwerp ,.Ik-Jij-Wij" In de discussiegroepen werd daarna gepraat over onderwerpen als „Wat is samen leven in de samenleving?" De jongeren stelden dat we niet eerst aan ons zelf moeten denken, maar dat we vanuit God ons zelf moeten passe ren in de richting van de ander. Gespro ken is ook over de verantwoordelijkheid ten opzichte van de onderontwikkelde ge bieden. Ook de dienstplicht voor meis jes kreeg de aandacht. Na de pauze heeft de heer J. Gijsen een oriëntatiespel geleid. Vrijdagavond wordt de volgende clubavond gehouden. Dan wordt gesoroken over „Geloof en Werk". (Van een medewerker) Slechts drie teams van de Schiedamse Volleybal ciub kwamen in de afgelopeqr dagen in het veld. Dames 3 zorgde he laas voor de enige nederlaag door met 30 te verliezen van Smash 2. Heren 2 zegevierde volgens de verwachting met 3—0 van DOS 2. Het derde herenteam won eveneens met 31 van Wico. Voor de komende dagen staan de vol gende zeer belangrijke werdstrijden op het programma: dames: SVC 2DOP 1; Hermandad 1SVC 3: heren: SVC 1 WS 1; SVC 2 Smash 3; SVC 3 Hermandad 1. De samenwerkende Christelijk Histori sche Kiesverenigingen Groep van Prin- sterer Schiedam organiseren donderdag avond 22 maart in gebouw De Rank te Kethel een openbare propagandabijeen- kotnst. Dan zal de heer J. de Meer uit Rotter dam in het kader van de komende ver kiezingen spreken over "De Provinciale Staten in de huidige tijd". De heer De Meer is lid van de Prov. Staten van Zuid Holland voor de CHU. Advertentie ÖRU-wasmachine DRU-centrmige 4 kg de luxe GROTE HULDE en waardering is de Koninklijke Rotterdamsche Post- harmonie bereid tijdens een receptie ter gelegenheid van het diamanten jubileum. Er kwam veel post in het Rijnhotel, waar het feest werd gehouden, vooral brieven- met-inhoud, stoffelijke blijken van waar dering voor Rotterdams oudste muziek vereniging. De beschermheer der harmo nie, niemand minder dan mr. dr. K. P. v. d, Mandele, gaf de klap op de vuurpijl toen hij een bedrag van enkele duizen den guldens aanbood, bestemd voor het aanschaffen van nog ontbrekende instru menten en zestig koppelriemen. Omge keerd deed de harmonie ook iets terug: het bestuur benoemde ter receptie twee' mensen tot ere-iid als erkenning van hun jarenlange werk achter de schermen. Een lange rij van vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties, instelling e.d. liet zien dat geheel Rotterdam van harte mei de Postharmonie meeleeft. Van directie en personeel van het postdistrict was het geschenk twee bekkens, een mu ziekhandel gaf een trom. Mr. J. J. Klaa- sesz plaatsvervangend directeur-geneiaal der PTT kwam met een cheque in de hand. Een geschenk onder couvert kwam van de gezamenlijke PTT-muziek en ont spanningsverenigingen. Burgemeester mr. G. E. van Walsum vertolkte de gevoelens van de Rotterdamse bevolking jegens de harmonie, die zovele malen reeds feeste lijkheden met haar medewerking opluis terde. F de Diergaarde Blijdorp wordt ge vochten om de levbns van de bekende en geliefde chimpansees. Enkele dagen geleden werd geconstateerd dat Kees, Paulientje, Carmen, Porgy, Bess en Sjefke zo zijn hun namen griep hadden. Dr. J. C. Peters oordeelde de toestand van deze dieren zodanig dat hij enkele Rotterdamse kinderartsen con sulteerde. Maar voor de apin Bess kwam de hulp al te laat. Zij overleed in het weekeinde. Vrijdag reeds werd gecon stateerd dat de apen lusteloos waren. Zij hadden hoge koorts en hun dartelheid was geheel verdwenen. Injecties werden gegeven en de chimpansee Kees kreeg zelfs stuurstof. Voor Kees kwam de hulp echter te laat. Maandag om 19 uur is ook deze aap overleden. De toestand van Paulientje is zorgwekkend. Vanmorgen is zij in een zuurstoftent gezet. Deze apen zijn praktisch onvervangbaar en hebben een hoge waarde ook geldelijk. constateerd. Het bleek dat van de olie kachel de leiding lek was geraakt, waardoor de hele vloer onder ongeveer duizend liter brandolie stond. Deze olie is slechts gedeeltelijk in brand ge raakt. 9 Er komt een nieuwe zomeravondsport in Schiedam. Op initiatief van de Schie damse voetbal- en honkbalvereniging Schiedam zal in de maand juni een zomeravondhonkbalcompetitie worden gehouden waaraan medewerken de Schiedamse clubs SVV, DRZ. DHS. Seheidam en het Vlaardingse VFC. 9 De afdelingen Schicdaro-Nieuwland en Sc'niedam-Kethel van de Ned. Chris ten Vrouwen Bond houden woensdag avond een gecombineerde ledenvergade ring in het wijkcentrum Nieuwland Daar zullen ds. H. F. Meyer en dr. J. Coilet spreken over „Verantwoorde Gezinsvorming". Op 11 april maken de dames een excursie naar de Hollan- diafabrieken in Veenendaal. De burgemeester van Schiedam, de heer J. W. .Peek, brengt op grond van de kieswet ter openbare kennis, dat aan een ieder kosteloos inlichtingen uit het kiezersregister kunnen worden verstrekt waaruit deze kan opmaken, of hij zelf of een ander daarin al dan niet of niet behoorlijk is opgenomen. Op grond van de kieswet is een ieder bevoegd schriftelijk aan burgemeester en wethouders verbetering van het kie zersregister te vragen. Nader vernemen wij dat de brand in de Voorhaven in Schiedam, maandag morgen om kwart over negen is ont staan doordat de 39-jarige schipper G. Visser van een drijvende kraan gloeien de sintels op het dek wilde gooien. De sintels vielen in het water waarna de stookolie op het oppervlak in brand geraakte. Twee scheepjes kregen ge ringe brandschade. Verzekering dekt de schade. De brandweer heeft het vuur met de nevelspuit geblust. Een 75-jarige bromfietser, de Schie dammer A. W.. kwam maandagmiddag om tien over halfvijf in botsing met de auto van de fotograaf A'. W. Krijger, omdat de bromfietser op de Nieuwe Haven geen voorrang verleende. Bij de botsing kreeg de bejaarde stadgenoot een scheurwond boven het linker oog. Hij is naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. 9 In de Jacob van Lennepstraat te Schiedam is ten nadele van J. L. een rijwiel gestolen dat niet op slot stond. St. Joris Doele: Jaarfeest, 20. Wijkcentrum Nieuwland: NCVB- Nieuwland, Lezing, 20. Musis/Arcade: Meubelshow, 10-22. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politieaiarm 64666; G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Sted. Museum:: Tentoonstellingen Michael Podulke en Geb. Kunsten Fe deratie. Apotheek: Nieuwland, Wibautplein 17. Advertentie) TELEVISIE-RADIO Grammofoons - bandrecorders Steeds het'allernieuwste. COUZY - Aert van Nesstraat 38 1e Middellandstraat 72 Zeer gemakkelijke betaling 0 De Schiedamse mevrouw A. R. heeft bij de politie aangifte gedaan dat in de automaat, die aan de gevel van baar winkel hangt, drie valse munten zijn gegooid. 1 Opgave van in Schiedam gevonden voorwerpen: Te bevragen asmhet hoofdbureau van politie tussen 912.30 uur en 26 uur: kettinkje met sleu tels. kinderbril. Te bevragen bij de vinders: vulpotlood, J. de Reuver, Ha- gastraat 16; ballpoint, Van Enten, Plein Eendracht 21a; vulpen, Bureau. Bevolking, Nleuwstraat 26, kamer 7; ring met sleufels, J. Verberk, Pr. Fr. Hendrikstraat 6b; ring met sleutels, K. Willems, Lange Nieuwstraat. 65;ring met 'sleutels, Vbllebregt',' Marconistraat 55b; poncho, Slijterij „La Gironde", Rubensplein 8; bankbiljet, Dekker, Den BommfeJschestraat 14; damespor temonnee met inhoud, H. v. Schie, Polderweg 114 te Kethel; paar dames schoenen, mevr. Lissenberg, Havendijk 142a; bruine lederen handschoen. Van Bergen, Poolstraat 33 te Rotterdam; tortelduif, Carlier, Singel 64. IN Rotterdam is maandagmorgen een groots project aanbesteed, namelijk het Concertgebouw, dat zal verrijzen in het centruqi tussen het Weena en het Schouwburgplein. Het ontworpen com plex zal ter plaatse de afsluiting vormen van het z.g. culturele centrum. De aan besteding geschiedde ondershands. Bij opening der biljetten bleek dat de N.V. Aannemingsmaatschappij v.h. H. en P. Voormolen uit Rotterdam de laagste inschrijfster was. Bedragen zijn niet be- j kend: B. en W. zullen over de gunning beslissen. De aanbesteding is gehou den in afwachting van de rijksgo-edkeu- ring voor de bouw. toegezegd tegen juni. jlJET afgelopen weekeinde hebben in- (Van een onzer verslaggevers) Het opleiden van speurhonden is een hobby die ook de aandacht heeft ge kregen van Schiedammers. Sinds zeven jaar is er in Vlaardingen een afdeling van de landelijke vereniging De Speur der. Zes Schiedammers werken aan deze vereniging mee, zij zouden echter zo graag in Schiedam ecn oefenterrein hebben. Daartoe hebben zij de medewerking ver kregen van de voetbalvereniging Ex celsior '20 die toestemming heeft ge geven tot het plaatsen van een bokje waar de materialen voor de speur hondenliefhebbers kunnen worden op geslagen. De hondenliefhebbers oefenen al op de sportvelden van Excelsior in Thurlede. Als ideaal zien de Schiedammers die de steun hebben van de landelijk keur meester Van Houwelingen uit Schie dam het oefenen in en tussen de bos schages op het parkeerterrein bij Thurlede. De gemeente heeft op advies van tuinarchitect J. J. Schipper dit verzoek afgewezen. MUNiER SMIT Hoogstraat 3, tel.13.42.82 T/AN acties voor het Nationaal Ge- V schenk aan het Vorstelijk Paar be- j merkt men evenwel niet veel. Zater- dop toonden de kranten de afbeeldingi van de herinneringstegel. Dat heeft j het Schiedamse comité al dagen eer der gedaan. Kennelijk zijn de tien Schiedammers heel wat actiever. Er zijn al vele oproepen aan de burgerij gedaan. Het landelijk comité heeft cte: activiteiten van het Delftse comité tri'fm QSflUt dit opzicht als voorbeeld genoemd.: Toen een vertegenwoordiger van een, (Van ecn onzer verslaggevers) Delftse krant op onderzoek uitging bleek clat in Delft geen en in Schie dam al wel tegels worden verkocht. Ere wie ere toekomt en dat dient in dit geval het Schiedamse comité te zijn clat in de secretaris P. J. Drenth kennelijk een zeer actief en bekwaam functionaris heeft. Het zou daarom zo verheugend zijn als alle Schiedam mers dezer dagen (op giro 5093) htm blijken van instemming met deze goe de Schiedamse activiteit gaven. In Schiedam komt een Amerikaans honkbalveld. Leden van de S.V. en ïl.V. Schiedam zijn met de aanleg van dat honkbalveld begonnen. Het terrein zal aan alle vereiste voorschriften voldoen. Zelfs komen er naast de grote stalen ballenvanger van 8 x 28 meter twee tribunes van 2 x 150 personen. Al lang is het de wens dat in de omge ving van Rotterdam ecn Amerikaans brekers een goede slag geslagen in een woning aan de Van Aerssenlaan in Rotterdam (tegenover de diergaarder; Zij verdwenen met een buit van onge- r,„v€ïfoeK; ;i'Lclwfzen' veer j'5.000. bestaande uit juwelen, tweei J°n^o Schiedamse afdelmg van De camera's, een draagbare radio, vier. Speurder betreurt dit echter want de zilveren bekers, kleinere voorwerpen cn een bedrag van 450. De bewoners j waren niet thuis die nacht. Nog een in- j Wsvwtin rtinrneli braak in Rotterdam: Uit een handels- i 1st lil II li Ivf tliil onderneming aan de Hilledijk is een! partij t-extielgoederen ter waarde van (>X POSHEC/l IJl lW(>P ongeveer f 1.200 weggehaald. l In het kader van de Landelijke Wo- ningtiendaagse hebben de Schiedamse woninginrichters een mooie vorm van •samenwerking ontwikkeld In twee Schie- damse zalen stellen zij gezamenlijk deze week hun producten ten toon. Vorig jaar .hebben vier woninginrichters iets der- i gelijks gedaan in Arcade, j Nu zijn Bertels. Schrijver. Verwayen Vema, Govaart, Kroes, Meurs. Schnei- honkbalveid zou worden aangelegd.) gegraven. Er wordt koolas gestort, der. Willems en Ernsting vertegenwoor- Dergelijke terreinen zijn al in Haarlem. daarna komt er als toplaag gravel. digd in Arcade en Musis Sacrum Tim- Amsterdam. Den Haag. Utrecht en j jmerlieden en electriciens waren 'maan- Eindhoven maar het Rotterdamse ge-) Verder wordt de verhoogde werpers- dag nog enthousiast aan het werk om in bied bleef bij gebrek aan terrein ach- heuvel (45 centimeter) in het midden de grote feestzalen Di-ovison'srhe hmoi. van het vierkant gemaakt, er komen veilige afrasteringen, inslagperkjes, plaatsen voor de helpers en ook de authentieke ..dug outs", dit zijn inge graven holen voor de beide ploegen aan weerszijden van de slagplaat. speurhondenbezllters menen flat hun werk nu geremd wordt. Nieuwe leden zonden zich dan ook niet aanmelden. De Schiedammers geloven dat de bezwa ren van gemeentelijke zijde ongegrond zijn. Zij zjjn ervan overtuigd dat de bosschages geen schade wordt gedaan, dat het publiek geen overlast wordt bezorgd, dat de terreinen niet zullen worden bevuild. Zij stellen dat zij vele voorschriften heb ben voor het opleiden van speurhonden en dat deze dieren o.a, heel gehoor zaam aan het touw en onder toezicht van de baas dienen te doen wat de eigenaar wil. Mocht de gemeente alsnog toestemming tot oefenen op het gewenste terrein willen geven dan willen de speur- hondenbeziiiers mooie demonstraties en Keuringen gaan organiseren. Op het kruispunt Mercuriusstraat— üerde Industrieweg te Vlaardingen ver leende maandag de bromfietser B v P geen voorrang aan een auto bestuurd door J. M. de B. Van P. werd door de 3 o geschept en op het trottoir gewor pen. Hij moest naar het Algemeen Zie- kenhuis worden vervoerd. Zijn letsel be stond uit een hersenschudding en een scheurvvona aan het achterhoofd. De bromfiets werd zwaar beschadigd. De auto liep Iakschade op. bij gebrek ter. Drie jaar geleden heeft Schiedam een semi-Amerikaans veld tussen haar twee terreinen aangelegd. Met de gemeente is nu een overeenkomst bereikt, dat Schiedam gebruik mag maken van het reserve-zodenterrein bij het derde veld van Schiedam. Dit'Deze dug outs hebben een overkapping _I_-.-IJ lJt_ r»i. ft O '11» Wn wii^n itnn 1 t derde veld is in beheer bij de Sport raad. Hier zullen GSS (voetbal) en Schiedam (honkbal) gebruik gaan ma ken. Naast het derde veld aan de zijde van de spoorlijn kannen de vier sleuven van 27,5 meter in het vierkant tot een diepte van dertig centimeter worden naar de zijde van het publiek, zodat de concentratie van de spelers niet wordt beïnvloed. Schiedam, dat vijftien jaar bestaat deze week, zal het Amerikaanse honkbal veld op 31 mei in gebruik gaan ne men. De aanleg van dit veld bekostigt Schiedam geheel zelf, eigen leden voe ren alle werkzaamheden uit. feestzalen provisorische kamer tjes en stands op te richten. De woning inrichters hebben hier een keur van hun moderne, maar ook hun traditionele produkten bijeengebracht. Er zijn woonkamers met allerlei meu bilair. er zijn moderne slaapkamers, en ook worden een keur van gordijnstoffen „eexposeerd. De woninginrichters wil len met deze exposities bijdragen leve- renpp het gebied van de goede voor lichting. Zij zijn hier ongetwijfeld goed in ge slaagd. De gemeenschappelijke show is maandagavond geopend en tot en met donderdag blijven de zalen 's middags en s avonds voor belangstellenden geopend SCHIEDAM Geboren: 15 Marcel z v J R Fuiïwh ,eL f)1 M F J Blijenburg; Is f Elisabeth 1 H d v J A van Noorrit en C van Sonsheek; 15 Monica S d v B H van Noor dennen en I Drescher 0 Overleden: 15 Y2n,?er Werff 82 jr, 13 w van Vrhijn J C Zijlstra 52 jr. 15 69 jr, 14 W de Jong' 8*f jr. goede verstandhouding samen gaan op- treden De avond is belegd in de gro te zaai van het Gebouw voor Chr. Soe KSn"V 73- Schiedam. a Jn verk"3göaar bij de be zaai ressen en 's avonds aan de SCHIEDAM. Geboren: Ania d.v G Zin? C,vaV ,Geloof: Monique M M d.v j van den Hoek en M J van -Vliet' Tsihpiip at M d v CDMiSdeo" R1 M van Naamem Êdith ter A 2 V r r TS er en Hoogmoed; pe- l a 2.v. G- B Timmerman en T H C van E J Baanymger en N L Terlouw' M Coster en J 6Wv. JÜva" él adsteniet; Iris M d v A M z.v. A 'w de Ronde lnriM A Maaeden® F van Haren-'' N' 'V van Hutfen^n^A M ^an naren. Jacqueline H dv M T a 7im S-ffM TTdÊr Wei3"r: lacob^Vit d.v J de li w t L®mmerlï>g: Maartje J W 2v A de KalS» Kousemaker; Johannes 1\. w öe KaPer en M H J Peek- Amnlit P A d v ^P*Lnnk e" A M W°mers: Johanna ■A Louwerse en J T A Boneeri Overleden: C M Ozinga. 94 jr wea A va* der zee; B G Lake, 73V wedVclaVdli 'L s-.j:» 'Mi isa; 4». -§

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1