Schiedamse resultaten zijn rustig verwerkt EBBE f42. Prot. Schiedam: 8 zetels in raad? regenjassen de m Bier gedronken, borden vernield, boom geschud Winkelcentrum Liesveld werd vanmiddag geopend Tractor over spoor; zij zagen geen gevaren. Ifegl ruimte' 5M X- tv. Straten verlatenmensen bij CHU-instuif niet druk Nog werken voor een beter ^resultaat Geef Fokkeiman *4 Twee kinderen bij ongeluk gewond, dader er air door SïMAVI-collecte 2 t.m. 7 april Geen voorrang: gewonde, schade 50 „Vrolijke jongensbeboet Semi-automatisch 5-vIams gasfornuis: Kantongerecht wat henard NESTOR MALTIN Grand Luxe Duitse .matroos oj het leven gekomen] Hoedjes van stro bepalend H voor mode? -V J-v BE KOXTERDAMMER PAGINA 3 DONDERDAG 29 MAAKT 19<>2 .Advertentie -y Vraag gratis n euwe mterieurcatalogus. #4* Ntemve Binnenweg 288, Telefoon 50066 52989 Roccerdam ïr&b$iK (Van een onzer verslaaf evers) Een asntal kinderen in Schiedam i_ woensdagmiddag om kwart voor vijl in een merkwaardig gecompliceerde situs tie geraakt Twee kinderen kwamen m het ziekenhuis en de derde die mogelijk de oorzaak is nam overhaast de ilucïrt Op het kruispunt Dirk van Wassenaar straat Bilderdijkstraat is het 10 jarig meisje Hdlegonda van Deursen uit de DW- van Wassenaarstraat aangereden toen lij plotseling de rybaan overstak Eer ongeveer 10 jarige jongen reedhaar op de hets aan Het knaapje ging er mg van door Het meisje had een ee broken rechterbeen Zij is naar het Ge meenteziekenhuis vervoerd De 11 jarige Arie van Steenis echter moekt tegelijkertijd meegenomen wor den naar het ziekenhuis want deze buur Jongen is zo hevig geschrokken van het verkeersongeval dat hy flauw viel Hij viel niet bet achterhoofd op de rand van yet voetpad De dokter heeft de hoofdrwond gehecht (Van een onzer verslaggevers) 1UÏET meer de grote mededelingen «orden op de straten maar de *1 «Is S °is.teUca <en de radi0hebben de aandacht van de Schiedammers voor de verkiezingsuitslagen gekregen De f««!r£iJ?'arcn wo,eDsdagavond verlaten Si*'«k» vanuit de halzen zag men het blauwe licht van de kathodestraal buizen van de TVs Schiedam keek wei naar de cijfers van de verkiezingen maar niet meer zoals voorheen ging men de straat op om bj de verkleziugsborden ^fghladen en pariijemte luisteren naar het commentaar en de daarbij als toegift verstrekte grammofoonmnziek Voor de bureaus van de dagbladen waren de belangstellenden dan ook op de vingers van een enkele hand te tellen Zo rustig en sfeerloos Schiedam naar de stembus ging zo onberoerd heeft men kennelijk de resultaten van de verkiezingen verwerkt De grootste drukte viel te bespeuren voor gebouw Arcade waar de tientallen voertuigen bewezen dat vele KVP ers bijeen waren om met elkaar kennis te nemen van de uitslagen In het Gerefor ™eerd Jeugdhuis heeft de Instuif van de, c«u °ok geen grote belangstelling u^? v n, De getrouwen van AR en i-HU hebben met elkaar de uitkomsten benen In de gang van het gebouw lag de lange plastic leiding van de antenne tijdelijk over de vloer om de belang stellenden in de bovenzaal via het TV toestel op de hoogte te houden van de resultaten Duidelijk is gebleken dat het moderne communicatiemedium de grootste be tekenis had voor het directe contact met de bevolking M In het stadhuis werden de uitslagen overigens gisteravond op de traditionele wijze verwerkt dat wil zeggen dat de heren Buitenhuis Drenth en Huisman telden telden telden en controleerden. Voor de algehele leiding bij dit gebeuren zorgde de heer J van Heerde die ook op zulk een goede wijze de voorbereiden de werkzaamheden by de verkiezingen heeft verzorgd Van de 54 bureaus kwamen beurte lings de vertegenwoordigers naar de raadszaal van het stadhuis om hun resultaten bij het centrale bureau in te leveren Speciaal op verzoek van de Schiedamse pers waren ditmaal drie schoolborden in de raadszaal opgesteld en daar noteerden de ambtenaren ten behoeve van de belangstellenden direct Z"1ESPANNEN kijken de lede» van AR en CHU te Schiedam m de bovenzaal van het Gereformeerd Jeugdhuis naar de uitstagen van de verkiezingen Men ziet hier oa als tweede van links de penningmeester van de AR de heer W van Ravens tuieede van rechts de heer H Jong man rechts achter hem de heer N Koren vroegre voorzitter CHU en links achter de heer Jongman het vroegere raadslid P Mak daarnaast staande de huidige voorzitter van de AR in Schiedam de heer J van Katwijk TN de raadszaal van het Schie- damse stadhuis ontving de heer P J Drenth de vertegenwoordigers van de 54 stembureau s vn onze stad Hier overhandigt de heer T Hem- m nga zijn lijsten met de resultaten de uitslagen van de stembureaus uit de stad Even na tien uur konden de laatste uitslagen worden vermeld Tegen elf uur kwam het totaal van Schiedam op het TV scherm In de raadszaal hebben de verslaggevers yveng de resultaten van elk bureau genoteerd ook het raadslid drs J Houtman hanteeide de ballpoint maar voor het overige kenmerkte ook deze ver kiezmgsactiviteit zich door de rustige vry onopvallende sfeer Van 2 tot en met 7 april zal in Schie dam de jaarlijkse SEHAVI-ooIIecte wor den gehouden Men schrijft ons daar over Deze u wel bekende Vereniging gaat op intensieve wijze voort met hetgeen zij in 1925 is begonnen de medische nood m tropenlanden helpen lenigen en zij wil trachten om voor de Nederland se dokters en zusters, die zich waar ook ter wereld voor de lijdende mens heid inzetten de bron te blijven Een tropen zuster schreef nog on langs aan SIMAVI Wanneer mën m Holland kon zien iioe groot de nood hier is en hoe wij hier met de ons ten dienste staande vaak primitieve mid delen iedere dag maar weer doen wat onze hand vmdt om te doen («n dat is helpen en nog eens hèlpen) dan zou men niet aarzelen om via SIMAVI de zo nodige steun te geven Het plaatselijk SIMAVI Comité doet een warm beroep op de burgerij en hoopt dat men blijk geeft te waarderen dat men hier wat de medische verzorg] betreft m zo n uiterst bevoorrecht woont HELPT SIMAVI HELPEN Bij de verkiezingen zyn woensdag 43914 geldige stemmen uitgebracht in Schiedam Hiervan stemden 35 niet Schiedammers mee in Schiedam. Maar daar staat tegenover dat 46 Schiedammers hun stem elders mtge bracht hebben In totaal waren er dus 4392a Schiedamse stemmen Het zou echter onjuist zijn deze caj fers bepalend te achten voor de ko mende gemeenteraadsverkiezingen want er is nog een enorm reservoir van ongebruikte sfemmen Zo hebben woensdag 598 kiezers blanco ge stemd bovendien werden 535 stem men ongeldig gemaakt Dit levert al een totaal 1133 verloren geraakte stemmen op Het zou bij de gemeen teraadsverkiezingen m Schiedam een zetel kunnen betekenen Daarnaast echter doet zich het feit voor dat 47 503 Schiedammers opgeroepen zijn Er hebben dus 2445 kiezers verstek laten gaan Ook dit kan betekenen dat de stemmen voor twee zetels bij de komende gemeenteraadsverkiezin gen andera verdeeld kunnen worden De fiets van de tvpiste P B Cdie afgesloten in de Edisonstraat in Schiedam stond is ontvreemd De Schiedammer A. H heeft woens dagmorgen om zeven uur op het kruis punt Westvest Vlaardiogerdijk Vlaar dingerstraat de voorrangsregeling gene geerd Hij kwam met zijn auto in bot sing met de vrachtauto bestuurd door J M De personenauto van H werd zwaar beschadigd (De heer H had een smjwonde aan het gelaat en een her senschudduig De GG en G-D heeft hem ter plaatse verbonden waarna hij naar zyn won mg is vervoerd Dijckhoffs Wekelijks Buitenkansje F. 12.50 GOEDKOPER Met Dijckhoffs regenjassen bent ET altud m beschermd tegen regen en wind èn u bent goed gekleed bovendien! Verknjg- baar m 2 vlotte modellen en m de top- kleuren modem brum en klassiek beige De soepele stof is water envuilafstotend door de perfekte Dnsil finish Met orzon- der ceintuur Normale prya f 55 -j maar nu, 7 dagen lang (Van een onzer verslaggevers) Samen stonden ze voor de geïmprovi seerde balie van het Schiedamse kan tongerecht de achttienjarige bijrijder H G A E en de negentienjarige col lega A T heiden uit Vlaardingen en in vereniging met de broer van E zou den ze in de eerste uren van dit nieu we jaar reclameborden hebben bescha digd Bovendien hadden ze aan een boompje met illuminatie geschnd in Vlaardingen, dusdanig dat de lamp- les als gedoofde appels ten gronde vie- en De broer van de ene verdachte mocht zelfs niet voorkomen in Schiedam hij had verzet gepleegd tegen een Vlaar- drngse politieman en dat betekent dat de broer zwaar gestraft zal. worden De twee jongens verklaarden spijt «-te hebben Ze hadden wat potjes bi^r^ gedronken bij een kameraad Allemaal hadden ze wat gedronken, met precies was bekend hoeveel Daarna waren ze tot s nachts vier uyr vrolijk geweest nog geen dag later waren ze excuses gaan aanbieden voor de aangerichte schade Met zn dneen hadden ze <Je* negentig gulden schade aan reclame schilden en feestverlichting vergoed. Nu verstrekt de kantonrechter er nog tweemaal veertig gulden boete by f Het laatste deel van het Winkelcentrum Liesveld m Vlaardmgen is van middag officieel geopend Loko burgemeester H. K van Murnen heeft in het C J V centrum. Triangel de nieuwe winkeliers toegesproken Na de bijeenkomst vertrokken autoriteiten en genodigden naar het met vlaggen en. bloemen versierde Liesveld, waan de drumband Liberte vrolijke klanken bet horen afgewisseld met muziek van een accordeon-duo Morgenmiddag om twee uur worden de nieuwe winkels voor het pubhek geo pend Zowel morgen als zaterdag zal er de gehele dag grammofoonmuziek op het Liesveld zijn. In de krant van morgen hopen wij op de opening van vanmid dag nader terug te komen Advertentie ONTROEREND UET is altijd ontroerend te zien hoe kleuters het brood m de slingeren- de hand en de wankele benen nauwe lijks meester tn de parken naar de eendjes schommelen om de dieren de verlangde maaltijden te geven Eend jes voeren behoort tot de mooie on derdelen van de opvoeding van de Sch -damse kleuters Niet altijd gaat het voeren voorbeeldig Deze week beten de zwarte zwanen tn het Julia- tiaparfc naar de kleinen Dat verwekte consternatie bij de moeders die altijd wel krijgshaftig genoeg zullen zijn om nun schatten te verdedigen tegen alles wat zich maar enigszins agressief zou kunnen tonen De moeders werden m het gehoor opgenomen van enkele Schiedamse knapen die nog met bij de teenagers kunnen worden gevoegd Zij vertelden het dramatische verhaal dat ze zelfs al gebeten zouden zijn door die zwanen Ze konden de die ren amper voeren of het kwaadaardi ge gebijt begon EILANDJE jyU moet men met gaan mijmeren over de mogelijke redenen tot gramschap van of die zwanen of misschien zelfs die knapen De zwanen toch kunnen geplaagd zijn, de jongens kunnen gemeend hebben dat plagen tot het essentiele van het be zoek aan zwanen behoort maar de zwanen kunnen misschien wel van wege het komende voorjaar de be langstelling niet verdragen In de vroegte en nu nog wel overdag ook zijn de zwanen met agressief Het is een wonderlijke ervaring te bemerken dat zo vlak bij de verkeersnervouteit m de stad een eilandje van stilte ligt In de parken wandelen slechts eenza me wandelaars daar werkt slechts vaagjes de mg» van de Plantsoenen dienst De vogels lopen er kwetterend en kwinkelerend rond het ts duidelijk dat zij koning zijn m het eigen njk. vandaag., Passagetheater Wilton Fyenoord Con cert koren en harmonie o 1 v J Lith 20 Gereformeerd Jeugdhuis NCVB Cen "Tim In en ontspanning m het leven van de vrouw door ds G Meynen 20 Irene Willem de Zwijger ulo Ouder avond 20 Chr Sociale Belangen ARJOS Con lactavond 20 era morgen Chr Sociale Belangen Werkende Jeugd Contactavond 20 era dagelijks Dagblad De Rotterdammer Schie damse redactie tel 64154 bgg tel 115588 toestel 51 (bgg 80037) alleen voor redactie aangelegenheden Agentschap H J Troost Aleidastraat 23 tel 65451 (alleen voor klachten, ad ,n.,JT vSe®0**®8 en abonnementen bgg telef ()VtKVAL 115588) Belangrijke telefoonnummers Brand alarm 69123 Politiealarm 6466C GG en waarschuwing 69290 Stedelijk Museum Tentoonstellingen Michael Podulke en Geb Kunsten Fe deratie t 42 TIKKERTJE f)E stilte va» het park is een oase U iooi gezondheid voor de gejaagde stadsme -s Geen groter genoegen dan m de vroege morgenuren ziftend in de beschutting van de bank m het plantsoen de ruime Emmdbank vn het Juhanapark bijvoorbeeld te luis teren naar het ontwaken van de we re ld De eenden duiken loom het wa ter vn Sommigen beginnen al heel ac tief met een spelletje tikkertje of misschien vertelt de een wel tegen de ander dat htj Old Shatterhand is en dat houdt m dat de ander boos bleek- gezicht alUjd moet verliezen De vo gels scheren over het wateroppervlak van de vijvers vn de boompjes cre- eren de tweevoeters vlots hun bijen korf van beweeglijkheid De mens eenzame toeschouwer wordt deelge noot var deze wonderlijke dierenwe reld Het is haast ongelooflijk dat de bewoner van de diukke stad toch nog kan genieten van de rust toch nog kan naderen tot de ongerepte zij het wel wat gedirigeerde natuur Men kan met te lang of te vroeg op de bankjes zitten want voorbijrijdende ambtena ren komen al spoedig hun verbaas de blik tonen alsof zij te kennen wil len geven dat eenzaam zitten i» par ken tot hoogst bevreemdende gedra gingen behoort Apotheek Jansen Swammerdansingel Donkere rookwolken kolkten uit de ramen van de woning op de hoek van de Linker Rottekade en de Dirk Smits ■straat waar door het exploderen van jjen^ohekachel zware brand was uitge broken Een van de honden die ruim een half uur na het uitbreken van de brand in ■veiligheid werd gebracht 3\71BT alles is vredig m het paik Het kan gebeuren dat een drama de stilte verstoort Hoog boven de vijver zweeft dan het gevaar Plots valt de rover naar omlaag Hij zet de klwu wen op het vogelfte tn het gras Dat dier tracht nog wel vtenend en met de noodkreet onder d klauw"n uit te komen maar de sterke aanvaller houdt vait Even duurt het aevecht dan stijgt de rover alweer met zijn buit de lucht m Er is een vogeltje mmder in het park Kennelijk w? het Juhanapark met altijd en met voor iedereen het lustoord O De openbaarheid kan moeizaam gediend worden gedurende enkele maanden bij het kantongerecht te Schiedam Het is geen kwestie van onwil *>e vroegere balzaal van het mairehuis van burgemeester Noiet die m deze eeuw als zittingszaal voor het kantongerecht dient, heeft de timmerlieden, de schilders en de stoffeerders op bezoek Er komt een nieuwe vloer, de wanden worden ver frist en dat alles onder toezicht van Monumentenzorg zodat de historische zaal blijft zoals het was in de tijd dat Keizer Napoleon hier te gast zou zijn De restauratie heeft echter tot ge volg dat de wekelijkse zittingen ge houden worden m de kamer van de griffier Knusjes gezeten op de ban en Uit de zittingszaal kunnen drie verslaggevers wat advocaten de ■deurwaarder parketwachter wat ver baüsanten rog wel langs de gloeiende haard been oog in oog zitten met de kantonrechter officier en griffier Voor de verdedigers kan nog wel een lezenaar worden bijgeschoven, maar het pubhek blijft op de gang er is te weinig plaats in de mooie negen tiende eeuwse kamer bij de schilderij en mt de romantische school de fne zen en andere weelderige decoraties die van dit patriciërshuis zulk een op merkelijk pompeus verblijf maken. De kamer van de griffier is altijd vol tijdens de openbare zittingen woensdag konden de aanwezigen horen dat de landbouwer D uit Maassluis zijn leven op het spel heeft gezet Al eerder had D betoogd dat hij met zijn tractor en aanhangwagen gemakkelijk over de spoorlijn had kunnen rijden want hy had de trein uit Vlaardmgen voorbij la ten gaan hij had de andere trem in het Maassluise station gezien en hy deed zulks aL jaren De 58-jarige Rotterdamse treinmachi nist W H gaf een andere lezing Hij deelde mee dat hij vier portalen ver van de overweg vandaan was op de be wuste dag met zijn trein dat is onge veer driehonderd meter, de trein reed negentig kilometer per uur, hij had de noodrem in werking gezet en dertig me ter lengte van de trein kwam voorbij het overwegje tot stistand vlak langs de tractor met de twee landbouwers die met naar de boze machinist geluisterd hebben Landbouwer D geloofde mets van die verklaring er was geen gevaar zijn va der had zelfs alle tijd gehad het hek van het weiland achter zijn rug te sluiten De officier mr J L F van Moorse] sprak over beeldende verklaringen van de machinist hy vroeg leertig gulden boete en de kantonrechter mr P B Cos maakte er 25 of vijf dagen van BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren Peter zi P de Mos en M F de Nys Maria F W dv AJM Reuvers en W van Vondel Erwm J M zv P J M van Alphen en A M Balm Simone dv P Meijer en H W Louis Overleden B van der Werff 77 laar eentg van J P Kaikman Het gasfornuis dat a! uw wensen vervult... Oventhermostaat Tijdschakelklok infra-rood plafondgrill Ruime oven met glazen venster en verlichting 4 Kookbranders en 1 sudderbrander tevens centrale aansteekbrander Berglade „MIAMI GRAND LUXE' f595-- „MlAMi LUXE" (hts eenrouettgw uitvoering dan Miami Grand Luxe 1495 -• „EUROP" (met conlaclgnll en thermostaat) f374-* ;vt „EUROP" (zonder thermostaat) f 349 -* Alle prijzen met afdekpfaat en braadsfede Fabrieken tn Zwitserland Frankrijk, Belgte, l Duitsland, Ital/e en Argentinië Vraag uitvoerige inlichtingen en folder bij uw vakhandelaar of bij onderstaand adres (Van een onzer redacteuren) ALS EK ditmaal verkiezingen voor de gemeenteraad zouden zijn ge houden zou de Partij van de Arbeid de grote winnaar zijn geweest Die partij zou met de winst van twee ze tels van veertien vertegenwoordigers naar zestien vertegenwoordigers in de raad zijn gestegen Het waren echter geen gemeenteraardsverkie zingen, vergelijkingen zijn in wezen met te maken en daarom stellen wij dan ook dat een mogelijke prognose slechts geringe aanwijzingen kan ge ven Heel duidelijk is dan wel dat de samenwerking van CH AR en. SGP de zetelwinst zal kunnen geven Dat wil echter met zeggen dat Protestants Schiedam ei op mag rekenen dat de achtste zetel zal worden verworven want zelfs by de uitbreiding van Schie dams gemeenteraad van 3o leden naar 37 leden ziet het er met naaruit dat deze winst kan worden verkre gen. Momenteel heeft de Party van de Ar beid veeitien leden in de raad de KVP negen de AR drie de CHU vier de VVD vier de CPN een en de PSP deed nog met mee Links heeft dus negentien man en rechts is met zestien afgevaar digden vertegenwoordigd De Party van de Arbeid, behaalde ditmaal in vergely king met de kamerverkiezingen van 1959 0 1 pet winst, de KVP verloor 9 3 pet van de stemmen de WD verloor 19 pet de AR won 01 pet de CHU won 0 2 pet de SGP bleef gelijk de CPN won 1 2 pet bet GPV bleef gelijk de PSP kreeg 3 3 pet VVDverlies Er zijn uitgebracht 43914 stemmen dit gedeeld door 37 geeft een kiesdeler van U87 Zuiver theoretisch geef elke 1187 stemmen recht op een zetel m de raad Wy komen dan voor de PvdA tot lo voor KVP tot 9 CHU tot 3 AR tot 3 WD tot 3 CPN tot 1 PSP tot 1 Winaars zyn PvdA -net een zetel en PSP die niet in het stak voorkwam maar nu een vertegenwoordiger zou kunnen afvaardigen De verdeling van de restzetels (twee stuks) geeft de gun stigste regt bi ieder geval nu nog voor de PvdA Deze grote groep zou dan op zestien vertegenwoordigers komen De WD daalt tot drie man verder verandert er mets ook al heeft de CPN een heel gunstig overschot verkregen dat weieens een restzetel zou kunnen .opleveren Zeven zetels Na gaan CHU AR en SGP echter sa men en dat verandert de zaak direct Wel komen de samenwerkende partijen in eerste instantie met 7832 slechts ruimschoots aan zes zetels dat betekent dus een verhes van een zetel in verge lijking met het huidige totaal van drie (AR) plus vier (CHU) maar het over schot aan stemmen zal groot genoeg zijn voor de restzetel Beter is natuurlijk dat de drie par tijen met een intensieve actie zorgen dat het met tot een toekennen van een restzetel zal behoeven te komen Dat Protestants Schiedam echter tot meer zetels dan de huidige zeven zal komen is nu nog met te zien maar zoals ge zegd er kan nog veel wijzigen in de komende weken Vlaardingen In Vlaardingen behaalden CHU AR en SGP die ook hier samenwerken voor de raadsverkiezingen thans 31 pet een achteruitgang van 0 3 vergeleken bij de Kamerverkiezingen van 1959 Dit houdt in dat het erom zal spannen of de prot chr groeperingen in deze raad (33 zetels) hun 12e zetel zullen kunnen behouden (thans OKU 6 AR 5 SGP 1) De drie partyen zullen daarvoor alles op alles moeten zetten De socialisten maken kans op een ze tel winst m Vlaaxdingen, de WD zou achteruit gaan, de KVP gelykblyven en dë PSP zou, met één. zetel in de raad komen De zetelverdeling zou volgens deze projec'ie worden PvdA. 14 (13), ProtChr Groep u (12), KVP 4 (4) WD 3 (4), PSP 1 (0) Bediening De Schiedamse of de Maassluisse politie krygt er een authentieke ploertendoder by De parketwachteranocht zijn des kundigheid doen horen het was een echte wapenstok,» die mr Cos hem toonde Dat betekent dat de caféhoü der Van G uit Maassluis een verbo den wapen onder de tapkast tm ge reedheid heeft gehad De officier van ^justitie ^vond' dl?" eat-i vreemde wijze -van bediening Hij ver zocht mr Cos de stok aanide politiet te willen schenken. De 44-jarige heer Van G noemde als reden voor tótfr wapenbezit dat hij „een agressieve klant had gehad, die had al een 74- jarige tegen de grond geslagen, OIO had al een vrouw-bij de-keel'gegre "T. pen, die blokkeerde de deur, die stond kwaad bij de- telefoon Het Is hier geen Wild-Wesf^altijS ae i politie waarschuwen, veertig ---- - - boete j De achttienjarige Duitse matrooe jp? D Asmub tut Darmstadt: by een. ernstig ongeluk aan. bc bet SS Ludwigsburg m de ."Rit om het? leVerrf 'gekomenhf^'.De matf raakte met Nzyn "borstkas" bekneld'" L, sen luiken, die- by*het openen, van-eb ruim werden verrold r ive van gevonden voorwerpeL iuedam Te bevragen^ aan het hoofdbureau van politie tussen 9 09^- 12 30 uur en 2 00—6 00 uur '•pakkët drukwerkenétui met sleutels, üem pje met sleutels, badkleding, heren- handschoen (L) Te bevragen bij de vinders geldsbedrag Hoofd, v d Ma- na GoretüscfcooL Warande, dahnes- polshorïoge Mooy,;Van HoogendorpL 195, Vlaardingen, trouwring en een v paar damesschoenen Bots Rotter damsedyk 234a, geldsbedrag Van de Gaag W Frankelandsestraat 128, gla ce dameshandschoen Schiedamse Ge meenschap, V Witusje Tuinlaan, he renhandschoen (L) Nys Visser sir a at 29 pakje inhoudende .babygoed. Touw, Havendyk 8 ketelpak in aktentas Herwich, Dam 32 portemonnee-met inhoud, Brokling A. Numanstraat 22 kindertasje met inhoud De Bol ster Lange Haven 126 etui met in houd Wester veld Woïphaer tsbc cht 98 Rotterdam aktentas met inhoud, Spilt Leibnrtzstraat 14 a, autosleu teltje Van den Hof, Rotterdamse dyk 41 vulpen Speyer Fabristraat 6, ring met sleutels Buitenhuis, Dam- laan loa 2 leesboeken Slavenburg Troeistralaan 175, passer Schra Mgr Nolenslaan 818 3 J r c (Van een onzer verslaggeefsters) Hoedjes van stro zullen bepalend zyn. voor de mode dit seizoeh. Dat is d ns dag gebleken tijdens de shows die hét modehuis Reese in Schiedam heeft ge houden m Hotel De Kroon De vele belangstellende dames zagen pracntige modellen naar ontwerpen uit Jtalie Engeland ^Frankrijk Zwitserland Nederland en er waren ook hoeden die mevrouw Mane Reese zelf ontworpen heeft Het publiek zag bijzonder Meun ge hoeden met veel wit en groen ook helder rood en diep zwart is popülaar Gevarieerd tonen zich de bretons met smalle en brede randen De lynen zijn verzacht doordat tule om de hoeden is' gewonden waarbij rozen ter garnering zyn toegepast Een schots geruite hoge baret met pompoen voor teenagers strohoed met ruches van tule afgezet kreeg de aandacht Veel applaus verwierf een Engelse Het vormde als het ware een wolk van tule Een donkerblauwe breton met strenge lynen verzacht door het witte, tule kreeg eveneens waardering (Advertentie)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1