Plan dat Carielle-Dorp tot stad ga«*t maken kraanwagens halen truck weer uit sloot Drietal bezwaren tegen nieuw-ontworpen plan HOEKSE LICHTWACHTER SANDER REIJTENBACH RienPoortvliet tekende in voorproef boekenweek Middelwatering"voor 22.000 inivoners (40 jaar bij loodsdienst) Met bestaande vormen tot een gaaf geheel Middagpauzeconcert in Pauluskerk Bromfietser bij botsing gedood Gunstige tijden chr. scliool Hoek v. Holland de rotterdammer VERKEER EN RECREATIE Rijksgoedkeuring voor draaibrug, metro en vliegtuig] oods Ab Mej. J. CTieman PAGINA 3 ZATERDAG 31 MAART 1962 (Van een onzer verslaggevers) A an de gemeenteraad van Ca-i pelle aan de IJssel is het uit-' breidingsplan „Middelwatering" voorgelegd. Het is de laatste j en naar men hoopt definitieve versie van de ontwerpen, die tot dusver zijn gemaakt Het doel is:|_ J j rast te stellen langs welke lijnen! efp^n z^fdelwee^: Woningvoorraad zich deze centrumwijk van het j groeiende dorp tot een harmo nisch gohee' van wonen, werken en recreëren te maken. Anders gezegd: het plan beoogt de ont wikkeling van Capelle-Dorp tot een stad '.yan 22.000 inwoners.; Hét zal5 dichter eéti "stad woéden, die mm biet los moet zien vait de overige wijken van Capelle (Capelle-Schenkel en Capelle-lVest). Dit plan is een onder deel van het grote structuurplan Rotter- dam-Oost-Capelle, volgens welke schets tossen het Kraiingsebos en de Holland se IJssel een stad van bijna 200.000 in woners zal worden gebouwd. Het plan „Middelwatering" is in feite het eerste volledig uitgekristalliseerde grote on derdeel vau het structuurplan. Eerste indruk Bungalows V- J „Met de sleepboot Rozenburg zijn we eens aebter de Harwich- boot blijven hangen, die we van de kade hadden weggetrokken. Aan boord van die boot was men vergeten onze tros ios te gooien. Met „full speed" voer de Harwichboot de Waterweg uit en wij lagen er dwars achter en zagen ons op een gegeven moment zo n zware slagzij maken dat we dachten omgetrokken te zullen worden. We konden de tros niet kappen omdat de bijl zoek was. Schreeu wen en gillen baatte niet want men boorde ons niet. Plotseling bra echter de tros. Het was ons behoud." Er zijn niet veel mensen die dit verhaal kunnen vertellen. Een van lien is de NOOIT VEKGETEN WIT TAKEN GENOEG ....ett maandna en dagelijks voor jpE verkeersstructuur in het plan Capelle-Middelwatering omvat de zo langzamerhand beken de onderverdeling in wijkverbin- dingswegen, wijkontsluitingsstraten. buurtstraten en woonstraten of woonhoven. Dit houdt in dat ten behoeve van de veiligheid van bet verkeer, maar zeer in het bijzon der voor de veiligheid van de be woners en om het wonen tot zijn recht te laten komen een zodanig öntsluitingsplan is opgesteld dat slechts op een bepaalde plaats het verkeer komt wat op die plaats moet zijn. De doorlopende woonstraten heb ben in het algemeen een profiel van 8 a 9 meter breed met trot toirs: de vnonsiraatjes en paden van 5 meter met trottoir. De nodi ge parkeerruimte is in dit plan op genomen. Bij de berekening van de oppervlakte is in het algemeen uitgegaan van een toekomstbeeld van een auto op 7 a 3 inwoners zor dat royale parkeerruimten werden geschetst, hetzij centraal, hetzij daar waar deze gelegenheden het verkeer niet verstoren, WAT DE recreatie betreft, er is veel open ruimte geschetst voor groer.voorzieningen e.d, Tussen de meergezinshuizen en binnen de voor,hoven zijn gebieden voor ge meenschappelijke tuin of plantsoen aanwezig. Een deel daarvan kan. afgestemd op de behoefte, tot speelveld voor kinderen worden ge maakt. De scholen zijn zodanig ontworpen dat vaak op eigen ter rein sport kan. worden beoefend. Voor de wijkrecreatie is een groene, parkachtige gordel ontwor pen. waarin beplanting, speelvelden, hgweiden e.d. een plaats kunnen krijgen. De gestrekte vorm hiervan is tevens ontstaan door de behoefte aan een tracee dat gereserveerd moet blijven voor de genoemde vervoersbaan. Het reeds in voorbe reiding zijnde sportveldencomplex 'in het westelijk deel) is in het Plan opgenomen. In relatie hier mee in een zwemgelegenheid voor open en overdekt zwemmen opge nomen. r/0 is het stedelijk deel van Capelle tussen IJssel en Verlengde Maasboulevard ge dacht, als een in bebouwing zeer afwisselende, open en toch per buurt besloten-rustige wijk voor 22.000 inwoners. Verklaring der letters: A twee groepen toren flats: B bungalowbuurt; C be staande buurt 't Slot: D te bou wen raadhuis met plein en win kelcentrum; E huidige (te kleine) raadhuis aan de IJsseldijk; F rioolwaterzuiveringsinstallatie; G industrieterreinen; H ooste lijke randweg met geprojecteer de brug over de rivier; I sport veldencomplex. buiten) zal komen, uiteraard niet op die van Capelle. Tegelijkertijd stonden de ontwerpers van het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland voor de taak aan sluiting te zoeken bij het bestaande geheel van het oude dijkdorp en de reeds gebouwde buurten verder land inwaarts en dit alles tot een gaaf ge heel te maken. De thans in vergevorderd stadium van voltooiing en bewoning zijnde 750 ,,RatterdamSe:' woningen in diverse vormen van hoog- en laagbouw in Capelle-Dorp maken deei uit van dit plan. Dit grote complex geeft een eerste indruk van de wijze waarop de ontwerpers zich de woongedeelten van de wijk denken. Een grote varië teit van mogelijkheden is toegepast. DE totale woningvoorraad in dit plan kan als volgt worden verdeeld: torenflats 800 woningen: meergezins- huizen in zes lagen 1446; meergezins- huizen in vier lagen 1829; eengezins huizen 1365: bungalows 85; bestaande eengezinshuizen 550; bejaardenwonin gen (bestaand en nieuw) 120, wonin gen in wijkwinkelcentrum 80; wonin gen in buurtwinkelcentrum 10. Behalve het in voorbereiding zijnde win kelcentrum bij het raadhuisplein, zal er in het westelijk deel van het'plan gebied behoefte bestaan aan een wijk centrum van ongeveer 80 wlnkeleen- heden. Bij de torenfiats en de bunga lows dient nog een buurtwinkelcen trum van tien winkels te worden ge bouwd. Hier en daar is voorzien in kleine bedrijfsruimten. Wat het onderwijs betreft, men rekent op acht kleuterscholen van ongeveer 125 leerlingen, zeven lagere scholen van 350 leerlingen, twee a drie ulo scholen. een middelbare school, een lagere technische school en eenmeis- jesvakschool. Gedacht is aan twee kerken, een in het oostelijke en een in het noordelijke deel en dan aan een verenigingsgebouw. HET is om meer dan een reden begrij pelijk, dat And ré Verwoerd voor zijn wekelijkse middagpauzeconcerten in de Pauluskerk programma's samenstelt uit overwegend barofewerken. In de eerste plaats wekt deze soort muziek door haar evenwichtig karakter een rustgevende en geestelijk ontspannende sfeer en in de tweede plaats leent het orgel van dit kerkgebouw zich wel zeer fraai voor het vertolken van barokwerken. Op een juis te en smaakvolle wijze geregistreerd komen de zeer vele karakteristieke ei genschappen, die culmineren in een com- positaire bewogenheid (weLke ook sterk in de polyfonie tot -uitdrukking komt) op dit zeer welluidende orgel tot hun recht. En Verwoerd door en door ver trouwd geraakt met zijn instrument, weet daarvan een voornaam artistiek gebruik te maken. Ook vrijdag weer opende de organist zijn korte recital met een alleszins boei ende weergave van Bachs Praeludium et Fuga in G gr. t. Dit krachtige breed opgezette en stuwende werk kwam al even stijlvol tot klinken als de tot slot gespeelde majestueuze Fuga in Es even eens van de geniale Leipzigse cantor. Tussen deze 'beide werken in kwamen de Canzone (een voor de tijd van haar ontstaan aantrekkelijk klinkend stuk, dat stellig nog de moeite van het uitvoeren en beluisteren waard is) van de zestien de eeuwse componist Andrea Gabrieli en 'het zeer mooie orgelkoraal „Komtn, heiliger Geist" van Buxtehude tot uit voering. Ook deze composities speelde Verwoerd technisch zeer gaaf en met een uitstekend stilistisch begrip voor de compositorische eigenschappen van deze muziekeru H. v. B. Voor de volgende werken in Rot terdam is de rijksgoedkeuring ver leend: De vervanging van de Spoorweg- havenbrug door een nieuwe draai brug (kosten f 1.500.000. De Metro-verbinding Schiedamse- dijk Coolsingel Hofplein Centraal Station (suppletie 1.350.000.—). De bouw van een zesde dubbele vliegtuigloods voor de Luchthaven „Rotterdam" (kosten f 390.000. Commissarissen en directie van N.V. Machinefabriek Hensen zullen aan de algemene vergadering van aandeelhou ders voorstellen een dividend over 1961 uit te keren van 8 procent, waarvan 1 procent uit de diudendreserve, zo is vandaag bekend gemaakt, (v.j. 10 pet. uit de winst). Bij dit laatste laten wij dan even het plan voor Capelle-West (waarover de Kroon het laatste woord moet spre ken in verband met de lage ligging in de z.g. ..Put") buiten beschou wing. Capeüe-Middelwatering dan wordt een stadswijk, waarin 6285 wo ningen zijn geprojecteerd. De wijk vindt zijn begrenzingen grotendeels zeer logisch in. de IJssel (zuiden), het tracée van de z.g. Stormituwweg (provinciale weg Ln aanleg naar Rot terdam) 'in het zuidwesten,de z.g. Verlengde Maasboulevard (vroegere spoorbaan), in het noorden een ont worpen grote verbindingsweg noord zuid, die naar een te bouwen brug leidt in het noordoosten. De naam is afgeleid van een oost-west lopende tocht, welk water een stedebouwkun dig element in het plan vormt. AL, staat de inmiddels ten dele reeds in opbouw zijnde wijk niet los' van het grote geheel van de toekomst, toch moet het stadsdeel op zichzelf een goed levensmilieu bieden. Dé omvang van het plan is voorna melijk gebaseerd op een bevolking, die van elders (Rotterdam en daar- groe pen torenflats in het westelijk deel. Zij vormen een tegenwicht tot de to rens van de stormstuw in de onmid dellijke nabijheid en zullen met die betonnen gevaarten later deze buurt domineren. De bewoners krijgen een fraai uitzicht op rivier, stuw erj ver keersplein met de weg naar Rotter dam. Men neemt een bouwhoogte van tién lagen aan en 'een tótaal óver acht-Cats van 800 woningen. overgang van de torenflats naar de reeds bestaande woonbuurt 't Slot (met o.a. scholen en het bejaar dencentrum De Rozenburcht) is een bungalowbuurt ontworpen, die een eigen karakter krijgt. Hier zal ruim te zijn voor 80 a 90 woningen. Ten zuid-westen van do torenflats tot aan de Stormstuwweg ligt terrein, waar voor nog geen bebouwing is ontwor pen. AUes is hier namelijk afhanke lijk van. de definitieve waterstaats plannen met het z.g. banket, de twee de hoogwaterkering. Een ander belangrijk onderdeel is het te bouwen raadhuis (onlangs werd het raadsbesluit hiervoor genomen) met raadhuisplein en het winkelcentrum daarbij (ten dele reeds aanwezig). Zoals bekend, krijgt het toekomstig bestuurlijk en administratief centrum der gemeente een open verbinding met de rivier. Verder zullen in de zuidelijke, delen van het gebied, die nog niet zijn bebouwd, woonvormen komen gelijk aan die, welke thans in uitvoering zijn. Ge mengde bebouwing van meergezins- huizen in vier lagen en rijen eenge zinshuizen ter afwisseling. In het noorden en noordoosten projecteerde men meer groepsgewijs blokken meer- gezinshuizen in vier en zes lagen en rijen eengezinshuizen. In het plan is ook opgenomen het bij de Kerklaan in uitvoering zijnde hervormde be jaardencentrum met aparte woningen. /V'U is het nog landelijk vlakbij I Capelle aan de IJssel langs de 's-Gravenweg met als dyna misch achtergrond de torenkra nen der vele werven langs Nieuive Maas, Noord en IJssel. Maar de voortekenen van .straks" zijn er. Zoals het zand- hchaam voor de provinciale weg RotterdamKrimpen via de Algerabrug, dat zich als een zil veren lint door nog ongerept polderland slingert... (Yan een onzer verslaggevers) De 46-jarige Rotterdamse chef-mon teur Th. J. Groothuizen uit de Halsteren straat is vrijdagmiddag bij" een ver keersongeluk om het leven gekomen. Op de Spoorvveghavenbrug werd de heer Groothuizen met zijn brommer aan gereden door een slippende vrachtwa gen. Hij werd door een van de wielen overreden en kreeg een schedelbasis- fractuur. Bij aankomst in het Dijkzigt, ziekenhuis bleek dat hij was overleden. Zijn 45-jarige vrouw, die op de duo zat, kreeg ernstige hoofdwonden en werd naar hetzelfde ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen was na de botsin, met de bromfietser tegen een lichtmast gereden, die scheef kwam te staan en moest worden verwijderd. He-t verkeer over de Spoorweghaven- brug werd gedurende bijna twee uur gestagneerd. (Van een onzer verslaggevers) 1 Even half negen is vrijdagavonu op de rijksweg ter hoogte van de W.estwijk in Vlaardinge een trailer gaan slip pen. Het wegc ter plaatse is niet al te best terwijl net door een motregen tje nog vrij glibberig was ook. Bij het pogen van de chauffeur om hei gevaarte weer op het rechte spoor te krijgen is hij de macht over het stuur verloren en aan de rechter zijde van de weg met zijn truck in de sloot te rechtgekomen. Drie kraanwagens van de firma Boeke- stevn uit Maasland moesten er aan te pas komen om de wagen weer op de weg te krijgen. De wagen was eigen dom van het expeditiebedrijf H. van Strien uit Venlo en leeg op weg van Hoek van Holland naar Venlo. Zowel chauffeur als bijrijder kwamen er zeifis zonder blauwe plekken af. (Van onze correspondent) Het is niet uitgesloten dat nog dit jaar een nieuw te bouwen schoollokaal in Hoek van Holland in gebruik kan wor den genomen voor de christelijke school. Nu heeft net schoolgebouw nog zes lo kalen. Het nieuwe lokaal zal aan het bestaande gebouw aan het Scheepvaart plein worden vastgebouwd. Dit optimistische geluid kon de secre taris van het schoolbestuur laten horen tijdens de jaarlijkse algemene ledenver gadering die vrijdagavond in het school-idusa 20. gebouw werd gehouden. De vergunnin- jrenc: Pers. gen zijn reeds ontvangen zodat met spoed aan de aanbesteding wordt ge- werkt. LIET vorige plan Middelwatering dat het gemeentebestuur van Ca pelle aan den IJssel deed ontwerpen verwierf geen goedkeuring van Ged. Staten. Vandaar dat B. en W. een nieuw plan lieten maken, waarover maandagavond de gemeenteraad zijn oordeel zal geven. In 1960 onthiel den G.S. hun goedkeuring aan het vo rige plan omdat dit plan niet op eco nomisch verantwoorde wijze zou zijn te verwezenlijken. Het niet aanvaard baar zijn van de uit de exploitatie- opzet resulterende grondprijzen was daarbij bepalend. Tegen het plan in deze vorm zijn drie bezwaarschriften ingediend, twee van particulieren, een van de Rijkswater staat,, Directie Benedenrivieren in Rot terdam. De laatste instantie maakt be zwaar tegen de bestemming tot indus trieterrein van een deel vaneen bui tendijks gelegen perceel langs de Ke- tensedijk in het westelijk gedeelte van het plangebied. Om voor de scheepvaart ten oosten van de schutsluis een genoegzame moge lijkheid tot manoeuvreren te verzeke ren wordt het noodzakelijk geoordeeld het grootste deel van het perceel vrij water te doen blijven. Ingestemd kan worden met een bestemming tot in dustrieterrein met bebouwing langs de dijk ter maximale breedte van on, geveer 30 meter. B, EN W. van Capelle vinden dat het uit een oogpunt van rivierbei ang aanbeveling verdient om aan het be zwaar van de rijkswaterstaat tegemoet te komen. Indien het ontwerp-pian aldus wordt gewijzigd zal daarmee planologisch vorm zijn gegeven aan een bestemming, die in wezen reeds door middel van de vergunningen die de rijkswaterstaat verleende aan de eigenaresse van het perceel, een aan nemingsbedrijf, was bepaald. De twee overige bezwaarschriften, handelend over bedenkingen tegen de geplande bestemmingen, worden ongegrond ver klaard. Wat ten slotte de industrie betreft, die in het ontwerp is gepland, de ontwer pers hebben gelet op de reeds geves tigde bedrijven langs de rivier waarvan de werf van Vuyk en Zonen de belangrijkste is in nauwe aan sluiting daarop aansluiting gezocht. Buitendijks daarvan ligt wat terrein ten oosten van de stormstuw en bin nendijks ten noorden van de scheeps werf. Aan deze gebieden is een grote, reële behoefte. Tevens zal het plan woonruimte kunnen bieden, aanslui tend op het industrieterrein dat ten oosten daarvan is ontworpen. CV art. een onzer verslaggevers) HET is slechts van, de verhalen -die de lichtwachter, die morgen 1 april ju bileert en op 1 juli 1963 roet pensioen gaat ibij het loodswezen, weet op -te dis sen. Reijtenbach kent het oude vuur schip Maas, (toen hij 23 was begon, hij daar zijn dienst, hij bleef er dertien jaar), de lichtwachter kent (Delfzijl (hij was er vijf jaar imotordrijver en zeven jaar lichtwachter)de jubilaris kent Den Helder waar hij de „Lange Jaap" be diende. Het is een veelbewogen leven. Nu ver langt hij naar zijn pensioen. Dat duurt nog een jaar. Voordat hij op 1 april 1902 Als oud-Briellenaar bij 'het Rijksloods wezen in dienst trad kreeg de lichtwach ter een technische scholing als jongen in de machinekamers van sleepboten van L. Smit en Co., gedurende de tien jaar dat hij als stoker werkzaam was, later als motordrijver bij de sleepdienst Maassluis en op de vele reizen die hij heeft gemaakt op schepen, wan Van Nie- velt Goudriaan. Een ander verhaal is het volgende, dat zich afspeelde in Delfzijl: De 26ste april 1945 is een dag ge weest die noch ik, noch mijn vrouw en noch twee andere gezinnen ooit zullen, vergeten. De toren was een vesting, be zet door Duitse militairen die reeds een felle aanval van de bevrijdende Cana dese troepen hadden afgeslagen. De Ca nadese bevelhebber had zo werd mij later meegedeeld -aan een boer gevraagd of er nog burgers bij die af gelegen toren waren. Toen -die boer. dat moest bevestigen en zelfs waarschuwde dat er drie gezinnen woonden met vier kinderen, zei de officier er n-iets aan te kunnen doen. Eerst moet die stenen to ren worden genomen. Ik za-g ze komen, de zware bommenwerpers. Met de Duit sers zaten we in de zon langs de dijk Eerst Vlogen ze over ons heen maar direct kwamen ze terug en wij renden allen de kelder in, beneden onze wonin gen. waarop de toren was gebouwd. Het zijn maar een paar bommen ge weest maar de toren was geheel ver nield en de Duitsers die erop dienst deden, moesten zwaar gewond wor den vervoerd rraar ver achter de vuurlinie. De Canadezen, die tijdens dit bombardement de toren onder vuur hadden genomen hielden op met schieten toen wij de Rode Krnisvlag hadden uitgestoken. Even later kwam een Duits officier vertellen dat de to ren tot de laatste man moest wor den yerdedlgd, ^Wij. burgers staken, echter de.-koppen •bij elkaar) spraken af.' zo "gauw moge lijk de vlucht te nemen naar de'Cana dezen. Hoe gevaarlijk dit ook was. er zat niet anders op, want het verdedi gen van de toren -zouden wij nooit over leven. TOEN 's avonds de toren opnieuw on der vuur werd genomen en de Duit sers vluchtten in de -kelders, zagen wij kans ongezien een wit laken aan een stok omhoog te steken en. van de toren weg te vluchten. Het schieten hield op maar -we moesten door een mijnenveld waar ik zeer goed-bekend- was. Zonder ongelukken zijn -we bij een lege boerde rij gekomen waar we èen schuilplaats zochten. De Duitsers hadden ons na melijk -zien weggaan en hadden een, an dere ipost gewaarschuwd die ons met een zwaar kanon begon te beschieten. We wa-ren met z'n tienen niet erg veilig. Het was te venvachten dat de boerderij in brand geschoten zou wor den. Dat gebeurde de volgende mor gen juist toen we nog maar tien minu ten deze plaats hadden veriaten. De Canadezen lagen in Bierum en Spijk, maar wij vluchtten naar het plaatsje 't Aanu waar we veilig zijn aangekomen en ondergebracht zijn bij verschillende inwoners. Twee dagen later heb ik de Canade se bevelhebber verteld op welke manier de toren het eenvoudigst genomen kon kon worden. Men schoot namelijk op houten Duitse kanonnen. Als het waar Is JJ(a' Je me zegt, zei de officier, dan hebben we overmorgen de toren. Inder daad was het zo. Ik ben er direct een kijkje gaan nemen om te zien of er nog wat over was van onze spullen. De wo ningen en het onderstuk van de toren wat na het bombardement was blijven staan, lagen volkomen in puin. Hier en daar lagen lijken van Duitse soldaten. Het was verschrikkelijk. Wij hadden dit zeker nooit overleefd. Lichtwachter Reijtenbach staande naast het optiek van het geleide licht bij de zogenaamde wittebootsteiger kijkt in de richting Maassluis en Brielle en zegt: mijn vrouw en ik verlangden er naar weer naar onze .geboortegrond terug te gaan. Twaalf jaar in Delfzijl en daarna dertien jaren op de lichttoren „Lange Jaap" te Den Helder Vonden we wel genoeg en toen er een vacante plaats kwam. nu anderhalve jaar ge leden in. De Hoek nam ik die met beide handen aan. We zijn er met alles niet beter op ge worden maar we zitten nu dichter bij huis en dat betekent veel als je wecz dat alle familie hier in de huurt woont. Mijn jubileum....? Nou ja, we honden, maandag een gezelig familiefeestje, want 1 april is zondag, 's Morgens zul len wel de "bazen,, komen en mijn col lega's want dat is zo gebruikelijk bij het loodswezen. Overigens bén ik hier maar kort gevestigd en daarom veel employees bij hetloodswezen en ook voor de verdere een vreemde. ROTTERDAM EN WATERWEG EEN zinvolle ouverture tot de boeken week in Rotterdam, die in het'His- torisch Museum is geopend, dagmorgen de onthulling van zen gedenkplaat -aan. het .huis hbo ue Sneilmckstraat 49a waar de grote Vlaamse schrijver Willem Elsschot .heeft gewoond van 1909 tot 19 LI en alwaar hij het grootste deel van de i verschenen rom-an „Villa des heeft geschreven. De heer Walter, de Ridder, oudste zoon van.de in I960 overleden auteur, maakte de eenvoudige gedenkplaat zichtbaar in bijzijn van verscheidene fa milieleden, onder wie de dochters Adè- le, Anna en Ina en de zoons Willem en Jan. Tal van Elsschot-bewonderaars en uiteraard vele buurtgenoten gaven van hun belangstelling blijk. De geno digden voor de sobere plechtigheid had den elkaar tevoren ontmoet in het His torisch Muséum, waar de hier zo popu laire Vlaamse letterkundige Karei Jonckheere in fijn geestige trant iets vertelde rond om de figuur Willem Els- schot. Hij 'betuigde dank aan de Rotter damse boekverkopers door wier toe doen nu een gedenkplaat en (tijdelijk) een tentoonstelling in het Historisch Mu seum de mens Alfons de Ridder die als Willem Elsschot bekendheid kreeg dichterbij brengen. L*AP,EL Jonckheere, wiens toespraken lv door origineel taalgebruik een ge noegen zijn ernaar te luisteren, besloot de plechtigheid ter ere van Elsschot met een opmerking, die van een pure Rotterdammer had kunnen zijn: Maasstad heeft nu reeds Willem Els schot geëerd; in Amsterdam daaren tegen wordt nog gepraat over een ge denkteken. voor de eigen zeventiende- eeuivse Brederode. U ligt dus wel wat voor op Amsterdam. Op de tentoonstel ling, die een chronologisch 'overzicht geeft van Elsschots werk aan de hand van boeken, manuscripten en brieven en voorts een reeks herinneringen bevat aan zijn privéleven. zal nader worden teruggekomen. TAINSDAGOCHTEND 10 april zal H.M. Koningin Juliana te Rotterdam zijn. Die dag zal de Koningin een werkbe- Musis Sacrum: Alg. Bond Bejaarden, Filmmiddag „Erfenis uit Amerika". 13.30. Grote Kerk: Concert Rotterdams Phü- harmonisch Orkest Matheus-Passión, 19.30. (Van een onzer verslaggevers) "TEN grappig tekeningetje van een ■*~J zebra staat op de envelop met uitnodigingen voor de Boekenweek- avond in Schiedam. Dat tekeningetje Aula Stedelijk Museum: Verkenningen j vervaardigd door de Schiedammer van Kunst, Lezing, Het vlot van de Me-t De secretaris kon geen bijzonderhe den meedelen over de bouw van een christelijke kleuterschool. Reeds jaren lang is 'dat een urgente zaak. Men is aangewezen op een klein zaaltje cn een zedeelte van een kerkgebouw, Tot op heden is men niet verder gekomen dan grond aan de Schoolstraat, hoek De Cor- desstraat heeft gereserveerd. Verwacht wordt dat pas over twee jaar de bouwvergunning zal afkomen. De christelijke school maakt een gun stige tijd door. Er is geen personeels gebrek meer en hét aantal leerlingen stijgt gestadig. ver. Gusto, Filmavond. Dagblad „De Rotterdammer", Schie boek illus- damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115538 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost. Aleidastraat 23. tel. 65451 1 alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Be'ai.grijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm 64666: C. G. en G.D. waarschuwing 69290. Stedelijk Museum: Tentoonstellingen Michael Podulke en Geb. Kunsten Fe deratie. Apotheek: Gouden Herd Janssen. St. Liduinastraat-hk. Brugmanstraat. Riet, Poortvliet, die ook het „Op verkenning bij de dieren' treerde. De heer Poortvliet heeft op de uitnodi ging voor die Boekenweekavond dan verder nog leuke tekeningen van die ren als olifant, pinguïn, leeuwtje, aap. muis. hert. pauw, hond ge plaatst. Deze aantrekkelijke illustraties geven een goed voorproefje van wat de ge zamenlijke boekhandelaren de Schie dammers gaan bieden op avond 6 april. Dan spreekt niet alleen de bekende TV- spreker Han Rensenbrink over zijn ervaringen met dieren in Artis e.d., maar tevens kunnen de Schiedam mers de bekwaamheid van een stad genoot zien. De heer Poortvliet zal namelijk voor beelden van zijn kunnen laten zien. De bescheiden en sympathieke direc trice van het Hervormde Rusthuis in Schiedam mej. J. C. Tieman zal zon dag 25 jaar in dienst zijn in het gebouw in de Tuinlaan. Als het aan deze func- tionaresse ligt dan gaat het jubileum zo ongemerkt mogelijk voorbij. Zuster Tieman heeft echter een te grote plaats ingenomen in de harten van velen, vooral in de oorlogsdagen heeft zij enorm veel voor de inwoners van het Rusthuis gedaan. Daarom zal „_„lc- aan het zilveren jubileum extra luister "vriida®-i worc'en bijgezet met een receptie op I zaterdagmiddag 7 april in het Rusthuis Tuinlaan 58 van drie tot vijf uur. Zoals bekend is het nog niet zo lang geleden dat het zilveren bestaan van het Rusthuis kon worden gevierd. Mej. Tieman dient het instituut dus vrijwel van direct na de oprichting. zoek brengen aan verschillende korpsen gemeentelijke en rijkspolitie. Na het be zoek aan Rotterdam zal Hare Majesteit des middags naar de groep Doorn van de Rijkspolitie gaan en vervolgens zijn de post Odijk van de rijkspolitie en Huize de Varekamp te Bilthoven, waar de verkeersschool van de Rijkspolitie JS gevestigd, aan de beurt. Ten slotte staat nog op het programma een be zoek aan de gemeentepolitie te Naar- den. Het programma van het bezoek dsn Rotterdam zal nos, nadt#» worden vastgesteld. PUrM negentien uur is de Rotterdam- ,se brandweer bezig geweest aan boord van het Noorse vrachtschip To- bon m de Waalhaven om broei in de a j^aJ!SmeeI ,te J^ówingen. Donder dagmiddag omstreeks half zes rukte de brandweer naar de Waalhaven uit- vrijdagmiddag om een uur of een re den de laatste brandweerwagens teru® naar htm uitrukpost. De Tobon had het vismeel in Peru geladen. De broei net m de dieptank van ruim 5 gela men v's™eel werd PP H maart ontdekt, toen het schip midden op de Atlantil sche Oceaan voer. Nadat het schip ?gi-m 1 de. Waalbaven bij Quick ?i -V hgplaats had gekozen, werden de luiken geopend en begon de lossing m avmL 'S- toen óo lossing bel t,on. bleek, dat de broei nog niet was gesmoord. Met een nevelstraal en een straal lage druk heeft de bramlwe» tot vanmiddag de lading natge^t^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1