LUCHTVERKENIVERS (8) GEÏNSTALLEERD Genoeglijk feest voor jubilerende Van Lingens Julianaheren kampioen? SVC 2 greep titel al ROTTERDAM Kunstenaars zagen één aprilgrap mislukken Slechts P.P.S.G. kwam tot winst Bij HBSS-Monster won de gelukkigste in matige strijd „F riendenkring goede tijden Chauffeur rijdt auto in water Arbiter Roomer gehuldigd bij 700e wedstrijd Veel waardering tot uiting Griek aangereden bij oversteken Geld en horloge uit hut gestolen Goede volleybalresultaten Scooter botste TSF viert feest 0111 behaalde titel I: i-1 11 I KIJK 1; I 1 i. DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 MAANDAG 2 APKlt 1962 J. J. Melchers: 50 jaar bij Olifant99 In beslag genomen dat is het verf van de vakman JONG KOLENHOOP Vandaas morgen en dag SCHOKKEND MET PLEZIER Ongebruikt Programma „De Dilettantjes amuseerden jeugd ...de bromfiets waar muziek in zii Uitbreiding vaarplan Advertentie fabrieks partij UNIQUE SCHIEDAM Wisselend succes E SNS-PPSC 1-2 WIA GSS 2-1 f! m. ■m •JS:' r :v. pr 'te- 0 Dick Binnendijk's variétéshow is za terdagavond in Musis Sacrum t« Schiedam opgevoerd voor de leden van de personeelsvereniging Vegla Over veertien dagen, op zaterdag avond 14 april, zal het programma nogmaals voor de overige leden van de Vegla worden vertoond. Voorzitter J. de Pater heeft het welkomstwoord gesproken waarna conferencier Han Bakker op vlotte wijze bekende ar tiesten als accordeonist Johnny Meijer, de radiozanger Eddy Chris- tiani, Tom EriCh, het trio zangeressen The Valentina's, de imitator- Menno Grondsma e.a. heeft ingeleid. 9 Dc leerlingen van de Gemeentelijke Nijverheidsavondschool in "Schiedam komen woensdagavond bijeen in de kantine van de Technische School aan de mgr- Nolenslaan 3 voor de uitrei king van de eindgetuigschriften. De Schiedammer C. J. v. mist zijn bromfiets die niet op slot in de Brugmanstraat heeft gestaan. Van een onzer verslaggevers Het gaat voorspoedig met de Sehie- damse mondaecordeonvereniging ,.De Vriendenkring". Voorzitter J. B. Tebrug- ge kon zaterdagavond tijdens de feest avond in getouw Irene tot zijn vreugde mededelen dat het aantal contribuanten in het afgelopen jaar van 370 naar 457 is gestegen. Vriendenkring heeft 48 musicerende le den. Deze leden hebben hun vrienden en familieleden enkele staaltjes van hun kunnen laten horen. Zij speelden vlot en vaardig pittige marsen als De Vriendcn- kringmars en De brandweermars. Daarna heeft de conferencier Rinus van Evelingen de aanwezigen aange naam bezig gehouden. In het gevarieer de programma werd hij bijgestaan door „de zingende schoorsteenveger Pedro Cadrillo" en de clown André Gilbert. In de nacht van saterdag op zon dag heeft de 21-jarige chauffeur M. v. K. onder de invloed van sterke drank-zijn auto in de Hoge Boezem ter hoogte van het Leger des Heils- gebouw in Rotterdam gereden. Zijn passagier, een 29-jarige elektriciën, was ook niet geheel nuchter. Beide mannen slaagden er in door het stukslaan van enkele ramen uit de auto te komen. In hef politiebureau Boezemsingel kregen zij droge kle ien en een proces-verbaal. Het rij bewijs van de chauffeur is ingetrok ken. (Van een onzer verslaggevers) Een oude naam in de oude Schiedam- se industrie vestigt woensdag de aan dacht op zich. Dan is Jan J, Melchers vijftig jaar in dienst van de distilleer derij „De Olifant". In 1939 werd hij be noemd tot directeur zoals daarvoor zijn vader directeur in 'het -bedrijf is geweest. Woensdagmorgen om negen uur wordt het gouden jubileum gevierd met een dienst in de Fratikelandkerk. '3 Middags om drie uur is er een huldiging in het bedrijf aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan. Dan spreken o.a. de burge meester, afgevaardigden van diverse or ganisaties. Om'vier uur wordt een openbare re ceptie gehouden. Het ligt in de bedoe ling van de heer Melchers om zich per 39' april uit het bedrijf -terug te trek ken. jfATERDAGMIDDAG werd in net oude gemaal „Van der Does" aan de Poldervaart groep 3 van de N.P.V. „De Trekvogels" uitgebreid met een groep lucht- verkenners. Eén van de hoogte punten van de installatie van de luchtverkenners (op de ach tergrond van de foto in grijze blouses) was het aanbieden van een vliegtuigmodel namens de gehele groep aan skipper Schraepler links onderaanj. De motor werd in beslag genomen toen bleek dat de 28-jarige M. de la C. uit Monster deze bestuurde zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De man kreeg een proces verbaal. Advertentie "DE KROON" Eendrachts.tr. 29- Tel. 2755 'T VERFCENTRUM" Hoogstraat 48 - Tel. 4153 "DE GOEDÉ HOEK" n.v. Floris de Vijfdelaan 134 (Promenade West) Tel. 8210 EEN Amerikaan liep zaterdagmid dag ijverig te filmen in de boven zaal van Europoort. Hij filmde niet alleen de gasten van de receptie van de firma Van Lingen, maar hij film de ook het vertier van schepen en in dustrie in het Watergebied. Het is een jonge Amerikaan want hij vertelde ons dat hij Amerikaan werd op de dag dat de heer Kennedy tot presi dent werd benoemd. In voortreffelijk Nederlands, zij het met de bekende USA-knauwklank, heeft hij dan ook genoeglijk met ons gebabbeld. Hij vertelde dat hij sinds zes jaar in Phi ladelphia woontdaar werkt hij als ingenieurbij een radiocorporation. Hij is met een Amerikaanse ge trouwd en hij liet ons zijn kleurenfo to's zien van zijn twee kinderen en zijn woning. DE jonge Amerikaan bleek dan ook een heel goede kennis van ons. IVehebben prompt allerlei ervaringen uitgewisseld. Hij, Leo van Lïngen, herinnerde zich nog goed hoe be nauwd het was in Schiedam in de da gen rond 1112 november. Toen ver bleef hij met zijn broer Bob en uw scribent op een kolenhocp van Vre- debregt achter de garage van Van Lingen. Door de bestofte ruitjes van de oude pakhuizen zagen wij hoe co lonnes Schiedammers bij de razzia's onder gewapend geleide uit onze stad werden gevoerd. De oude rommel van de 'panden achter Nieuwe Haven en Marisstraat verborg de onderduikers voor het oog van de gehate bezetter. Musis Sacrum: Alg. Bond Bejaarden, rilmrmddag „Erfenis uit Amerika", 13.30. Grote Kerk: Concert Rotterdams Phil- narmonisch Orkest Matheus-Passion, 1930. Aula Stedelijk Museum: Verkenningen van Kunst, Lezing, Het vlot van de Me dusa. 20. Irene: Pers. ver. Gusto. Filmavond. 20 Beijersbergen: Zaken-studiekring. Con- tacta-vond, 20. Musis Sacrum: Prinses Marijkcschool, Ouderavond, 20. Chr. Soc. Belangen: Ned. Bond van Oud-Strijders en Dragers Mob. Kruis. 20 Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. .el. 115588 toestel 51 (b.g.g. S0037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost. Aleidastraat 23- tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115580 Be'aiigrïjke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm G4666; C. G. en G.D. waarschuwing 69290. Stedelijk Museum: Tentoonstellingen Michaël Podulke en Geb. Kunsten Fe deratie. Apotheek: Gouden Herd Janssen, St. Lidulnastraat-hk. Brugmanstraat. .ALS het donker was doken de ver- borgenen op uit de rommel, dan kropen zij over schuurtjes en schut tingen om van vader Lambert van Lingen de maaltijd te krijgen terwijl de jongere broer Aad, die beneden de minimum-leeftijd was om bevreesd te moeten zijn voor Duitsers, op de uit kijk ging staan. Nu is Aad directeur van het bedrijf, vader Lambert is overleden, maar mevrouw de wedu we Van Lingen weet nog heel goed welk een schokkende erveringen haar gezin te doorstaan had. Toen duizen den leerden weggevoerd had het ge zin Van Lingen de moed de moffen te iceerstaan. Bovendien verleenden zij steun aan anderen, die in dezelf de noodsituatie verkeerden. Herinne ringen aan dergelijke gebeurtenissen schenken ontmoetingen tijdens een ju bileumreceptie wel een speciaal ka rakter. HET lijkt alweer zo lang geleden Tussen 1944 en 1962 ligt meer dan een decennium, we zijn alweer aan vele nieuwe wereldmoeilijkheden be zig. Mensen echter hebben primair belangstelling - voor dat waar zij het meest persoonlijk betrokken bij_ zijn fgeuieestj en daarom is de hernieuw de kennismaking met een ogenschijn lijk veranderde 37-jarige Amerikaan sen belevenis, vooral wanneer blijkt dat hij in zijn hart nog steeds een goed Nederlander is. Vandaar dat hij de oceaan overstak om ds viering van het jubileum van zijn familiebedrijf mee te maken. Dat wil echter niet zeggen dat hij niet •-zsteld zou zijn op zijn nieuwe vaderland, hij beken- j de ons dat hij het oude Europa wel, erg benauwd vindt. Hij meent dat er; voor mensen die werken willen voor- j uitgang mogelijk is in de Statesin het oude Europa zou men zo democra- j tisch nog niet zijn. Hij ziet hier tej veel standsverschil, te veel vasthou- den aan de luaarde van papieren, die 1 hun waarde niet altijd bewijzen. Daar- j om zal hij binnenkort wler met p'.e- I zier naar Philadelphia gaan, zijn hart en zijn filmapparaat bergen dnn goe de herinneringen aan Schiedam. I (Van een onzer verslaggevers) Het luchtverkennen zal als primeur voor het Waterweggebied in Schiedam gestalte krijgen. Deze moderne vorm van verkennen bij de Nederlandse padvinderij heeft tot doel de belang stelling voor de luchtvaart te wekken. Zaterdagmiddag om drie uur stonden acht leden van groep 3 van de NPV in Schiedam keurig in hun nieuwe uniformen in de houding. Zij traden als eerste padvindersgroep in het dis trict Rotterdam toe tot de groep van luchtverkenners in ons land. Er zijn nn landelijk tien van dergelijke groe pen. De jongelui dragen blauwe broek, grijs overhemd en blauwe ba ret en tevens distinctieven die betrek king hebben op de luchtvaart. Het interieur van het voormalige stoomgemaal Van der Goes aan de Poldervaart in Schiedam wees zater dagmiddag volkomen naar de lucht-' vaart. Vlaggen hingen in het gebouw en de genodigden zaten onder een roodwitte remparachute* die als een tent was uitgehangen. De assistent districtscommissaris A. M. Sunder- man heeft de toetredin„splechtigheid bijgewoond. Verder warén er de wel pen en verkenners van de NPV. Oubaas A. Heetman, die na dertig jaar verkennen binnenkort afscheid zal ne men van de padvinderij, heeft in een korte rede de plechtigheid verricht. Hij wees op de belangrijkheid van de pad vinderij voor de vorming van de jeugd waarbij hij er zijn voldoening over uit sprak dat de oude jeugdbeweging ook de nieuwe wegen inslaat. Hij schonk een vliegtuigmodel en het boek van Hugo Hooftman „De snelste vliegtuigen ter wereld", van skipper Schraepler uitgegaan. Dat het streven zo gauw kon worden ver wezenlijkt is te danken aan de ouder commissie onder voorzitterschap van de heer J. H. C. Heystek die voortref felijk gewerkt heeft. De Trekvogels gaan in hun fraai in gerichte honk een goede nieuwe periode tegemoet. Zij zullen ongetwijfeld van het vroegere stoomgemaal een moo' luchtvaartcentrum maken. Gebleken is dat van het oude gebouw dat als een brug over de Poldervaart is gebouwd wel wat te maken is, het ir daarom jammer dat het andere deel var- het gemaal sinds anderhalf jaar on ge bruikt ligt. Dit deel zou aan r.k. groe pen padvinders zijn toegewezen. De jongens, een tiental er is plaats voor enkele tientallen zullen aan dacht schenken aan alles op het gebied vair de luchtvaart. Zo gaan ze deelne men aan zweefvliegen op Laag Zestien hoven. Met Pasen zullen ze zelfs in een vliegtuig naar een kamp in Woensdrecht gaan. De hopman H. de Hilster.sprak er 2ijn vreugdé'over uit dat'.groep 3 „De Trek vogels" als eerste met. luchtverkennen de vleugels gaat uitslaan. Hij speldde skipper P. Schraepler de distinctieven op. Voor de baret is een nieuw embleem beschikbaar. Bovendien komt er bin nenkort een zilveren vleugel voor be vestiging op de borstzak beschikbaar. Het initiatief voor deze nieuwe vorm van verkennen in onze omgeving is (Van een onzer verslaggevers) Tijdens de derby voor de KNVB-be- ker SWHermes DVS is zaterdagmid dag op het terrein van SW de bekende internationale scheidsrechter Piet P, Roomer uit Rotterdam gehuldigd. De heer Roomer leidde met deze derby zijn zevenhonderdste wedstrijd. De spelers van de twee Schiedamse teams hebben op 'het veld bloemen aangeboden. In hei clubgebouw van SW heeft de voorzitter van SW de heer M.' Eising namens beide besturen van zijn waardering voor de heer Roomer getuigd. Hij bood een specifiek Schiedams geschenk (een ech te en een fantasiekruik), aan.. De voorzitter van de Schiedamse Scheidsrechters Vereniging de heer L. Schotting roemde de beer Roomer als de goede leraar voor de scheidsrechters. Van zijn lezingen voor de fluitisten heb ben de jongeren veel nut. Duizend toeschouwers zagen daarna hoe de altijd aantrekkelijke ontmoetin gen .tussen, de:twee, sterktste-plaatselijke voetbalclubs ditmaal niet' werden gepro longeerd.. In een-matige partij :hadSW. voor rust-al-een 3-- voorsnrong door treffers van Herwig in de 5e minuut en doelpunten van Van Pelt in 15e en 24e minuut. In de tweede helft kwam Her mes DVS via een strafschop genomen door Van der Poel op 31. In de 38e minuut was Kuipers bij een doorbraak door stopper Van Kampen ten val ge bracht. Advertentie (Van een onzer verslaggevers) Trots hebben de chauffeurs van het expeditiebedrijf firma R. L. van Lingen en Zonen te Schiedam zaterdagmiddag hun vrachtwagens in een lange rij bij het restaurant Europoort geparkeerd. Het was alsof zij de bezoekers met vreugde wilden tonen dat het bedrijf 75 jaar be staat. Overigens was al op de trap naar de bovenverdieping van Europoort aan de talrijke bloemstukken te zien dat firma Van Lingen een goede naam heeft. De vele tientallen bezoekers van de re ceptie hebben persoonlijk aan mevr. Van Lingen en haar zoons en dochters van hun waardering getuigd. Wethouder mr. P. van Bockhove heeft voor het Schiedamse gemeentebestuur de felicitaties overgebracht. Hij zei dat het gemeentebestuur velé uitnodigingen voor feestelijke bijeenkomsten ontvangt Sjratos Xasa'kis houdt aan zijn be zoek aan Schiedam de ervaring van een gescheurde lip en een gebroken tand over. Hij kwam dan ook m het Schiedamse Gemeenteziekenhuis te recht, nadat hij zaterdagavond om ze ven uur onvoorzichtig de rijbaan van de Vlaardingsedijk voor Wilton-Feij- enoord was opgelopen. De drukker J. J\ B. botste met zijn bromfiets tegen Xasakis op. De bromfiets werd be schadigd. (Van een medewerker) Ongeveer 250 Schiedamse kinderen hebben zaterdagmiddag genoten van het toneelspel door A. Lamboo „De Verwaande Prins", dat de Jeugdtoneel- Vereniging „De Dilettantjes" onder re gie van mevrouw S. Hersbach in d" grote zaal van gebouw Arcade over het voetlicht bracht. De hoofdpersoon is, de titel van het stuk zegt het al, een prins, die zo ver waand is, dat hij denkt alles ongestraft te kunnen doen. Hij haalt dan ook de gekste dingen uit met de vruchtenkwe ker (Theo Nijs), de botenverhuurster (Ria Kars), en de boekhandelaar (Rini van Tiel). Als hij dan ook nog de dich ter (Jan den Boer) plaagt, wordt hij door zijn vader (Jan Molendijk) uit het paleis gejaagd. Op zijn omzwervingen komt hij door pen bos, waar hij mensen tegenkomt die niet van zijn plagerijen gediend zijn, zoals een houthakker (Joh. van Wijk) en twee rovers. (Dick Verschoor en J. Klein), die hem een stevig pak slaag geven. Intussen is de prinses (Willy Hens broek) nogal bezord over haar broer, en smeekt zij het elfje (Beppie de Rooy) te proberen de prins weer op het. goede pad te brengen. En als dat tenslotte is gelukt is het dus „eind goed, al goed". Met deze opvoering sloten „De Dilettant jes" het toneel-seizoen af. Zij gaan zich nu voorbereiden op de viering van hun tweede lustrum in november. (4 FO -mm*. Mefi:hfet, nieuwe jtp.s^^DöricalEerry, welk: schip oy'april voor "dé eèrstè'maal in Rotterdam zal1 binnenlopen, zaY The Transport Ferry Service het 'aantal af vaarten van Rotterdam en Antwerpen naar Tilbury verhogen. Inplaats van het wekelijkse vertrek uit Rotterdam op donderdag komen na 5 april afvaarten op woensdag en vrijdag, terwijl op dinsdag, donderdag en zater dag een schip uit Antwerpen zal ver trekken.' De vertrekdagen uit Tilbury zullen zijn op dinsdag en donderdag naar Rot terdam en op maandag, woensdag en vrijdag naar Antwerpen. maar B. en W. kunnen niet overal aan wezig zijn. Bij de firma Van Lingen wilde het ge meentebestuur zeker vertegenwoordigd zijn omdat het zo'n door en door Schie dams bedrijf is. Vijfenzeventig jaar fee- leden is Van Lingen opgericht ten dien ste van de Schiedamse industrie. Tijdig werden de bakens verzet. De heer Van Bockhove herinnerde eraan dat hij de vader van de huidige direc teur Lambert van Lingen bij de viering van het gouden jubileum vijfentwintig jaar geleden in De Kroon ook de hand heeft gedrukt. Toen smeekte men om werk. De wethouder stelde dat Van Lingen de dienende funciie in het dienstverlenen de bedrijf goed heeft begrepen, zodat het verdienen niet misgund dient te worden. Voor de kring Rotterdam van de NOB- Wegtransport sprak voorzitter Jan Schut die opmerkte dat 75 jaar wegver voer iets heel bijzonders is. Hij roemde de capaciteiten van de jonge directeur Aad van Lingen die de ontplooiing van het bedrijf goed weet te stimuleren. Geestig herinnerde hij aan het mede leven van Aad van Lingen tijdens de vergaderingen van de organisatie. „Aad, je doet het goed, van ons alle waar dering." Aan het slot heeft de heer A. J. A. van Lingen dank gezegd voor de omvang rijke belangstelling, hij was speciaal verheugd dat de heer Van Bockhove als lid van het gemeentebestuur de feestelijke receptie heeft willen bij wonen. Zorg toch dat U niet hoort bij hen die. met de schoonmaak de eerste de beste winket moeten binnenhollen om gordijnen te kopen voor hogeselzoen-prljzen. Morgen begint de verkoop van een partij ongekend mooie Rhodia voile. Prachtige soepele franse Rhodia voile, in werkelijk mooie pastel tinten, normale prijs 2.45 koopt U nu per meter voor nog géén gulden. Vierhonderd gulden en vreemde va luta, een gouden polshorloge ter waar de van vierhonderd gulden- en een vul pen zijn gestolen uit de hut van de hoofdmaehinist H. C. H. van het Deen se schip OlgaNielsen, dat bij de scheepswerf De Nieuwe Waterweg in Schiedam ligt. Het geld 'bevond zich in een leren portefeuille die ook is mee genomen. ■Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij Rhodia volle' 90 cm breed, per meter nu Géén tel. of schriftbitt. De pittige muziek van pijlsnel zoevende wielen. Fel accelereren en vooruitschietendoorde kracht van de onvermoeibare Puch-mo- tor. U voelt het bij hetwegrijden PUCH. déèr zit muziek In! Vraag een gratis proefrit bij: AFDELING MOTOREN ST. LIDÜINASTRAAT 52 TELFOON 64313 Op de hoek- van de Mesdag'hlaan en de Rembrandtlaan in Schiedam is vrij dagavond om half elf een botsing ont staan doordat de kantoorbediende P. V, in zijn auto geen voorrang verleende aan de bestuurder van een scooter C. J. A. De bankwerker A. kreeg schaafwonden aan de knie. Zijn duo- passagiere. mejuffrouw T. v. H.. had een lichte hersenschudding. Zij zijn naar de Dr. Noletstichting vervoerd. SCHIEDAM Geboren: - Johanna C d v J Jagersma en J C Duijm: Ivor.ne M T d v F Bijtel en A M van Leeuwen: Reinier C 7. v P J Polderman en T P van Gogh; Lo- dewijk A z v L A Leibbrand en A J Kai ser: Johaanes w z v J W Heinsbroek en P M de Kaper. Overleden: J L Norenburg 76 jr. (Van onze medewerkers) De volleybalclubs komen tot goede resultaten in Schiedam. Het eerste herenteam van SVC is reeds kam pioen geworden. Het eerste herenteam van Juliana heeft het tegen W.I.K. toch nog moeilijker gehad dan. werd verwacht. Enige Juliana-spelers konden hun vorm niet direct te pakken krijgen en in de eerste set had W.I.K. daar bijna van geprofiteerd. De eerste en tweede set werden"'(slechts met' gering verschil gewonnen. 1715 en 1513, maar: desderde.set--was gauw- beslist. Door snel en gevarieerd aanvalsspel ging deze set met 155 naar Juliana. Juliana heeft nu, met nog slechts vier wedstrijden, te spelen, een voor sprong van vier punten op de voor naamste concurrent. De titel kan hen dus bijna niet meer ontgaan. Heren 3 heeft van het sterke Z.V.C. 2 met de vrij grote cijfers 815, 715, zn 415 verloren. De Oranjehemden lebben echter uitstekend partij gege ven. De dames hebben alweer, voor een te leurstellend resultaat gezorgd door met 31 te verliezen van Hermandad. De Rotterdamse» speelden waarlijk geen groots spel maar zij compenseerden hun tekortkomingen met een flinke dosis enthousiasme. Dit laatste ontbrak bij Juliana volkomen. De setstanden waren: 13-—15, 157, 10—15 en 915. Het eerste herenteam heeft zaterdag weer deelgenomen aan het bekende H.V.S. -Flora-toernooi te Haarlem. In 1 de afdeling le-klassers, Juliana speelt 2e klasse, wisten zij beslag te leggen op de 2e prijs. Nadat zij in hun poule win naar waren geworden, moesten zij in de finalewedstrijden uitkomen tegen Zandvliet en Syrena 2, De eerste wedstrijd werd met 1315 en 1315 verloren. De tweede werd ech ter met 158 en 35—11 gewonnen. De tearrts van de Schiedamse Volley bal Club die in de afgelopen week in het strijdperk kwamen hebben met wis selen succes gespeeld. Dames-2 speel de een enthousiastewedstrijd en zege vierde voor de derde achtereen volgen de maal, ditmaal met 31 over Z.V.C.-3. De setstanden: 15—13, 1115, 315 en 1115. Dames-3 moest een wedstrijd gewonnen geven, gehandicapt door vele afschrijvingen wegens de griep. Het junioren-team speelde een goede wedstrijd tegen Libanon-A doch moest toch het onderspit delven tegen de sterkere Rotterdammers. (1513, 15 8 en 17—15). Het tweede herenteam van S.V.D. Is kampioen. -Door een 3—8 zege-Op-'Her- mapdad-2 zijn.-, de S.-y.C. reseyyeso. on bereikbaar geworden, voor cfe jloyerige ploegen. Heren-3 tenslotte kreeg met 3—0 klop van Jong Fendrecht. Het eerste Dames en Heren, team namen deel aan het prima georgani seerde H.V.S. tournooi in Haarlem, Heren-1 moest de verre reis aanvaar den met 4 invallers en kon in - de overgangsklasse-poule, geen enkele overwinning boeken. Da mes-1, in de eerste klasse-poule in gedeeld, speelde enkele mooie wed strijden maar kwam in de laatste wed strijd net iets te kort om in de prijzen te vallen. De deelname aan dit .grote tournooi alleen al was beslist de moei te waard en de S.V.C.-ers kunnen terug zien op èen geslaagde en zeker ook leerzame dag. O Betaling desgewenst in overleg EN (Van een onzer verslaggevers) Puch VS SO de luxe f 670.- Pueh VS 50 Skyrider f 665.- hoog stuur en buddysent Puch VS SO DJ versn.f 695.- Puch VS SO L Sport 1 720.- met buddyseat U krijgt dan óók een interessante Pitch-folder met de leuke verras sing voor jazz-li el- hebbers. ro.epje kunstenaars heeft zaterdagavoncf in Schiedam een 1-april-graD zien mislukken. Daartoe beschikten de kunstenaars over een bijna twëe me ter hoog kwasie Grieks klassiek glpsen beeld dat zij ter verfraaün» van wit pressieve kleurtjes hadden voorzien. Het beeld zou in der nissen v-an de" 1 Koopmansbeurs worden gezet (we herinneren aan de AandeSchie vm dincriao 27 maart) om daardoor te accentueren dat Schiedam n^ a^ is aan kurtt^3 j ken. De stoet van kunstenaars vertrok te vroeg van een der j Lange Haven zodat zaterdagavond al vroeg alleriei bclan^tpiiendè?-, j handelingen van de schilders stonden te kijken. Toen het beeld in ein at 6 sen werd gezet kwam de Schiedamse politie kijken wat er te doën was ot schil" ders legden een verklaring af. goedig heeft de oolitic het scnii- I staan maar enkele uren later was het reeds Veggehaa^ S VV»S "*71, CiJtfLL deze aprilgrap volkomen teniet was gedaa (Van een onzer verslaggevers) Slechts PPSC kwam zaterdagmid dag tot winst bij de Schiedamse voet balclubs. Dat is overigens verheugend genoeg want de verwachting was ge rechtvaardigd dat PPSC in Stad aan 't Haringvliet niet zou kunnen win nen. Op eigen terrein is SNS niet te slaan. Dat presteerde PP echter wel en voornamelijk dankzij het voor treffelijke verdedigen van stopper Jan Teeuw en doelman Jungerius. Bij HBSS—Monster won de geluk kigste in een matige partij en dat was Monster (2—3). Ondanks een overwicht, dat een uur duurde, moest GSS aan ".VIA de eer laten (2—1). Met matig voetbal hebben beide par tijen elkaar de kansen geboden. Reeds in de eerste minuten ontstonden voor beide doelen de scoringskansen, maar het duurde tot do tiende minuut voor dat De Haan van Monster onhoudbaar inschoot. Het spelbeeld wijzigde zich niet, maar de schutters lieten aan iede re zijde verstek gaan. In de 25e minuut kopte Groeneweg vanuit een vrije trap ineens in. De voorsprong bleef uit voor HBSS doordat de aanvallers het doel aan de verkeerde kant zochten. In de 44e mi nuut was het de altijd doortastende linksbuiten Vermeulen die HBSS aan een voorsprong hielp, maar de vreug de was van korte duur want nog voor rust had Oversloot de gelijkmaker ge scoord. Hij omspeelde daarvoor zelfs de doelman. In de tweede helft kabbelde het spel lustigjes voort, geen der teams kwam in aanmerking voor cle schoonheidsprijs en ten slotte won de gelukkigste. Dat was Monster dat zag 'hoe Storm in de laatste minuut fortuinlijk doel trol' (2—3). The Smashing Fellows heeft zaierda»- konden over gaan. ,ll^onc!.ln Beatrix een sfeervolle halfjaar- De scheidsrechter had de leiding goed ijl!55® feestavond gehouden. Tijdens deze in handen in deze zware wedstrijd. Na i bijeenkomst is het kampioenschan van ivrc vint*r?o Voor rust stond het al 12 en daar na heeft PPSC de volle aandacht aan solide verdedigen moeten besteden. De Schiedammers kregen een mooie 02 voorsprong uit een blunder van de Flakkeese doelman 'en een strafschop genomen door Donkersloot. Bij een uitval kon SNS nog slaan, de middenvoor bracht de op 12. maar daarna heersten doelman Jungerius en spil Teeuw. Wel trok SNS steeds weer in de aanval maar de aan vallers botsten op de Schiedamse muur met als gevolg dat de stadgenoten uit het betrouwbare spel tot tegenaanvallen afloop gedroegen de supporters van SNS uit teleurstelling over het verlies zich heel onaangenaam (1—2). Binnen een half uur heeft WIA de winst gegrepen. Daarna heeft GSS zich wel hersteld, maar de series aanvallen brachten de verdiende winst niet. Zo fel startte WIA dat GSS uit balans raakte. (De gastheren konden tweemaal scoren. terug-1 GSS nam ten slotte het initiatief maar stand het gelukte Wessel slechts eenmaal een goede aanval fraai af 'e ronden. Zand bergen zette goed voor aan Wijdema en deze plaatste toen zuiver naar Wessel Vergeefs heeft GSS gedurende de gehe le tweede helft het doel van WIA be laagd (2—1). het vierde tafeltennisteam van TSF ge vierd. s De feestavond werd gehouden ter af sluiting van de tafeltenniscompetitie en TeK0?6"!115 van he' hiwntcnnisseizocn. f4. dat gevormd wordt door de he- ,r.?n 'r- p- Bogerman, P. de Looze en J. vv. lulling ontving van de heer Degreef een zilveren vignet. Tevens waren er woorden van waardering van secretaris Znidgeest en N. Spithoven. Ook clubkam pioen Guus van der Wiel werd gehul- ui j De leden van TSF hadden Beatrix een s.emming interieur gegeven, daartoe wa ren slingers opgehangen, maskers en een teten van kindertekeningenn hingen langs de wanden. Het kaarslicht en de stemmige muziek van een trio droe gen aan het -welslagen by ALS de uitslag van de gemeenternacis- rx verkiezingen straks vrijwel gelijk is aan die van de provinciale staten, bete kent dit dat de P.v.d.A. in de Rotter damse raad 23 van de 45 zetels gaat be zetten, dus een meerderheid. Dit houdt m dat alle partijen, in het bijzonder de christelijke, machteloos komen te staan De meerderheid van een partij in onze raad is dan ook de dood voor de demo» crahe. Deze realiteit moet met klem de gehele Rotterdamse'bevolking onder ogen worden gebracht. Deze waarschuwende woorden liet de heer W. A. Fibbe horen in zijn openingswoord van de jaarverga dering van de centrale a.r. kiesvereni- ging We moeten hierbij bedenken, ver volgde hij. dat de socialisten principiële bezwaren hebben tegen alles waar het woordje „christelijk" voor staat. „We moeten niets van zuilenorganisaties heb-: ben zo redeneren zij. Ondanks de ver spilling aan krachten die plaatsvindt doordat we met drie afzonderlijke pro testantse partijen in de raad optrekken, is net broodnodig dat we onze positie consolideren. Als we niet oppassen ver liezen we straks alle kracht. Daarom is het van groot belang dat we de bevolking wuzen op de grote gevaren die in de lucht hangen wanneer de socialisten een meerderheid verwerven. VAAK mogen wij met reden trots zijn op ons fier Rotterdam. De stad is tweede in het wereldkampioenschap ha- venexploitatie. Wij bouwen een Euro poort m zee en we graven een weg on dergronds. Wat elders niet slaag® wil Rotterdam nogal eens lukken. Wij zijn de fanatiekste „doe-het-zelvers'f van het ge- hele vaderland. Daarom heeft ook onze boekenweek een eigen accent. En terecht. Het belooft de volgende week echt wel tli „„j wordfn- Zouden wij achterblijven bij andere steden? De gedachte de staiï van ons feest met hét boek was aan de povere kant. Vieer En dat nota tene in het Historisch Museum, waar de „aangebo ren sfeer vraagt om stijl. Om allure ^narwUzi ?1:en in,oude kledij een odé wLr gouden moeten spelen. Waar. wat ons betreft, het ruige Rot- WaaëmeScm Sn'nie.1 z°u doneren, waar een Simon Carmiggelt hij was fn 7» mfLeen g®estnJfc gevulde roemer RottërJl™ zou kunnen badineren over xtotteraam en de cultuur. Maar* nipte van dit alles, zelfs niet van de heér cfrt In He ^-n installer, glinsterdingen mtHHeir-il Echtkroon, die anders on middellijk reageren met een rinkelend muziekje, hielden.zich van verveling stil. f- M: m - £CV 8B

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1