Bijzondere eerste paal zandstraal-schoperzaa k Ds. Joh. Poort neemt in Oosterbeek afscheid Hans en Simon vonden kievitsei GROENELAAN ONDERGAAT VERBETERING i HEDEN Juwelier VAN ANDEL N.V. Kraijeman, ver in Spaansepolder Nieuwe aanwinsten voor vergeten zuiden f i Ondernemingdie Kettingbotsing Freule Wttewaall heeft armfractuur Onze woensdag tip Jeugdconcerten voor scholieren Oud-Schiedammer naar Leiden Ontivikkeling tot volwaardig tvinkelcentrum Zwijntjesjagers weer op pad ft de rotterdammer Bromfietser tegen auto gebotst KORTE BROEK Auto reed over gevallen fiets Lading van auto viel op straat onder de JL brommers Unique fabrieks PAGINA 3 DINSDAG 3 APRIL 1962 Advertentie BELANGRIJKE MEDEDELING Met staal Geschiedenis RECEPTIES BAGAGE KAMPEERWAGEN INENTING TEGEN POKKEN EN DIFTERIE-KINKHOEST- TETANUS TERUGKEER BIJZONDER Weer te klein Huidige zaak Advertentie Schiedam feta ling desgewenst in overleg. Advertentie partij hand weef Niet anders Bezwaren Vandaag morgen en dagelijks ill u MM De prüzen van al onze horloges zijn. vanaf VERLAAGD. Alle uurwerken met schriftelijke garantie en gratis 2 jaar verzekerd tegen brand, diefstal en vermissing. HOOGSTRAAT 152—164 BEIJERLANDSELAAN 176 ROTTERDAM 0 Ruim honderdduizend gulden hebben de Schiedamse spaarders in maart meer ingelegd bij de Rijkspostspaar bank dan zij hebben afgehaald. Inge legd werd 386.492,22 en uitbetaald werd 250.257,58. 0 Een Schiedams café krijgt de naam „Het Gouden Glaasje". Vorig jaar heeft de eigenaar van dit café de heer C, J. A. Verhoeckx, Vlaardingerstraat 9, Schiedam, deelgenomen aan de lan delijke wedstrijd voor caféhouders, uit geschreven door de Stichting Propa- gandafonds Gedistilleerde Dranken te Schiedam. De heer Verhoeckx was een van de prijswinnaars, hij werd tijdens de Horecavatentoonstelling in Amster dam opgenomen in de Broederschap van het Gilde van het Gouden Glaasje. Woensdag 4 april zullen de Dekens en Hoofdlieden van dit gilde in de zaak van de heer Verhoeckx twee platen met de nieuwe naam aanbieden. 0 De aquarium-vereniging Aqua-Fauna houdt maandagavond een vergadering in gebouw Irene in Schiedam. De heer J. Vlasblom uit Rotterdam zal spreken over ,,Aquariumplanten"„ Hij zal tevens dia-positieven vertonen. 0 In de Oud-Katholieke kerk aan de Dam in Schiedam wordt vrijdagavond 13 april een bijzondere wijdingsdienst gehouden, waaraan medewerking zul len verlenen het kerkkoor, twee violen, twee fluiten, orgel en cello. 0 De afdeling Schiedam van de Vereni ging „Pro Juventute" houdt vrijdag avond 13 april de jaarlijkse algemene ledenvergadering in Lindenhof aan de Lange Achterweg in Schiedam. Om half acht vangt het huishoudelijke ge deelte van de vergadering aan. Op de agenda staat de bestuursverkiezing. Aftredend zün de heren: notaris W. F. J. Meijer, D. H. van Mourik, J. Ritse- ma-van Eek en ds. J. D. Smits. De heer Van Mourik is niet herkiesbaar. Na een korte pauze zal, om acht uur de film „Warum sind sic gegen uns" worden vertoond. Mevrouw M. Oude- mans-Van Delden, psychologe in Schie dam, zal daarbij een inleiding houden. Na de pauze volgt een discussie over deze film. 0 Tot voorzitter van de Rooms-Katho- lieke metaalbewerkers bond St. Eloy in Schiedam is benoemd de heer M. van Dijk. Zijn functie v.au secretaris heeft hij overgedragen aan de heer A. Schoenmakers Jr., Swammerdam- slngel 49. (Van een onzer verslaggevers). Op de rand van Schiedam grens bij CtPPfl.S 111PPT lilt Oversehie en Rotterdam, daar waar men lAMLtfl Lill niet vermoeden zou dat achter de Over. schieseweg nog Schiedams gebied zou Villi 7/70 (~S1T\£H s~l si liggen, is maandagmiddag in de stro- *>vll V ILtO £11 UtsLVLLs mende regen om drie uur de eerste paal J J O geslagen voor de bouw van het zand straal- en schopeerbedrljf Krayema N.V. Het industriegebied tussen Strickiedeweg en Schie gaat daardoor nu aan betekenis winnen. Het was overigens een bijzondere paal, die mevrouw I,. A. Krayema-Van IVteringen sloeg want de tachtig beton nen palen van 26 meter lengte met een draegvermogen van 70 ton mogen nog niet geslagen worden. Er is nog geen vergunning voor het bouwen v;in de loodsen van 56 x 30 meter. Daarom is alvast de eerste hou ten paal van 17 meter lengte geslagen die zal dienen als fundering voor de bijgebouwen als kantine e.d. Er zullen 82 van dergelijke houten palen worden geslagen, na de eerste paal maandag middag om drie uur volgden de andere niet snel want het regende enorm en daarom hebben zandstralers en helers het heugelijke feit van het begin van de bouw in de bouwkeet gevierd. Overigens is er van zandstralen niet veel sprake in dit moderne bedrijf. Het stralen met staal is een methode die Veel veld wint de laatste jaren. Het 'is name lijk de beste manier om alle oxydatie te verdrijven. Direct na het staalstralen krijgt het materiaal een anti-oxydatie- behandeling. dat is gewoonlijk het scho- peren. Tegen het zandstralen bestaan veel veel bezwaren. Men zag vroeger de mannen in duikerspakken strijden in stofwolken iegen het materiaal. Het zand kroop niet alleen de toeschouwers in neus en oren maar het drong zelfs door de stofkappen van de zandstralers. Ter bestrijding van de silicose kwam toen het Zandstraalbesluit. Nu echter werkt Krayema als een van de weinige bedrijven op dit gebied met staal. Het korrelige staal wordt tegen het staal, ijzer en ander metaal gespoten. Het stof wordt afgezogen door sterke af- 2uïgventilatoren. Het staal valt op roos ters en het glijdt dan in een betonnen kelder van 20 x 12 meter. Twee krachtige persluchtmotoren van 10 pk zullen zorgen dat er voldoende druk is in de straal- cabines die in de loodsen worden neer gezet. Zo kunnen werkstukken tot twin tig meter lang in speciale cabines worden behandeld. Bij Krayema werken dertig man, bin nenkort zal de eerste betonnen paal worden geslagen en uitvoerder-ontwer per Heynsbroek hoopt dat het gebouw vlak voor de jaarwisseling gereed zal zijn. Op 1 maart 1950 heeft de heer H. J. B. Kraijema, het Zandstraal- en Schopeerbe- drijf en Verfbedrijf opgericht aan de Thurledeweg in de Spaansepolder, op on geveer 100 meter afstand van de huidige nieuwbouw. Het was het tweede bedrijf dat zich in de Spaansepolder vestigde. Reeds na enige jaren was het bedrijf zo gegroeid, dat er naar een ander terrein moest worden uitgekeken. Het werd ge vonden aan de Jan van Riebeeckweg 17 HE recepties zijn de uiterlijke teke- nen dat ook Schiedam deelt in de welvaart. Nu zijn dergelijke bijeen komsten gewoonlijk stereotype ge beurtenissen waar de talrijke bloeme tjes de gebruikelijkevriendelijkheid en tevens de welvaart extra accentue ren. Toch is er voor de goede ver staander bij elke receptie veel te ho ren. Zo kon men zaterdagmiddag in Europoort aan de uitgebreide vrien denkring zien welk een hechte plaats het gezin Van Lingen in de Schiedam- se burgerij heeft ingenomen. Bij het slaan van de eerste paal voor het pand van de firma Krayema waren maandagmiddag veel ambtenaren. Er waren niet zoveel genodigden want het weer was bar slecht. Dat de ambtenaren er weren vindt zijn oor zaak in het feit dat een bedrijf voor staalstralen iets heel bijzonders is. Een dergelijk bedrijf moet (uit ge zondheidsoverwegingen) aan vele voorwaarden voldoen, er zijn sterke compressoren, sterke afzuigventilato- ren nodig. Bovendien stelt het be drijf, extra eisen omdat het zware ma teriaal op betonnen vloeren moet staan op de slappe industriegrond TE KOOP GEVRAAGD 1 bij 1 meter Burgem, Verkadesingel 29. Tel. 3464 -Vlaardingen. Op donderdag 5 april 19G2 van 1.302.00 uur n.m. zal er ten huize van de Vlaardingse huis artsen gelegenheid worden ge geven voor kosteloze inenting tegen de pokken voor kinde ren, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt en tegen difterie-kinkhoest- tetsnus voor kinderen tot zes Jaar. Men kan zieh zonder vooraf gaande aanmelding vervoegen bif do huisarts. Het tnentings- boekje of de inert tingska art flient overgelegd te worden, ïn entingskaar ten zijn. voor zover nog niet verstrekt, gra tis verkrijgbaar bij de afdeling Bevolking. Stadhuis ingang Paterstraat, alhier. Ouders, die hun kinderen olm. twee laar aeleden vnMedig lieten inenten tegen d'/terie-klnkhoest-teta- nus of difterfe-tetanus. worden er aan herinnerd, dat deze kinderen nu voor een her inenting ïn aanmerking kom*>r». Hierdoor wordt do immuniteit weer mot ongeveer twoe laar ^erienrd. Voor zover do kin deren fln 1 Hd ran ros laar noo v»*red-"t no h,T"6-«on(iiartirt tndstfn door de hu'so rt,s. e veneer s on ver- tnon vei tnentingsboekje of iuentineskanrt. langs de Schie. De samenwerking met de instanties ter verwezenlijking van het gewenste resultaat is dan wel ge boden. JDIJ een andere receptie, maandag- avond in de Groenelaan, hoort men weer ande facetten van het gemeen telijk leven. Lo Schneider de bekwa me penningmeester van de Christelij ke Middenstandsvereniging is met zijn Schiedam-Zuid vergroeid. Hij hoopt dan ook dat deze wijk een waar dige plaats gaat krijgen in Schiedam. Daarom is hij verheugd dat meer winkeliers gaan medewerken aan het verbeteren van het aanzien van de wijk. Zo gaf hij met vreugde zijn raad aan winkelier Henny Jansen die op de Hoogstraat in Schiedams een trum een schoenenwinkel heeft, maar die nog niet weet hoe hij zal arbeiden in zijn filiaal in de Groenelaan. De heer Schneider sprak met waardering over de clientèle in Schiedam-Zuid, hij was ervan overtuigd dat men de rentree van een schoenenzaak in deze tot leven komende wijk met dank baarheid zal begroeten. Lo Schneider is evenals zijn hardwerkende familie leden de middenstander van de gede gen oude stempel. Als een goed the sauriër weet hij dat men het geld niet uit moet geven voor men het heeft. Hij stond maandagavond tussen al het vreugdebetoon over de aan winst van zijn showroom wel uit te rekenen wat de volgende uitbreidingen van zijn zaak hem gaan kosten. rpLKE receptie brengt bijzondere gasten met zich. Dat was ook maandag en zaterdag het geval. Vaardige en belangrijke sprekers uit de organisaties gaven acte de présen- ce. Al te vlotte jongens stoten dan in de drukte zelfs bloemetjes om. Dat is geen wonder want er waren tientallen bloemstukkener waren ook tientallen bezoekers zodat er soms ruimtege brek is. De man die de bloemetjes velde zei niet veel als verweer tegen over de plagerij over zijn onhandig heid, hij had later wel weer een woor denstroom gereed. Toen had hij echter de bloemetjes keurig in de bak ge stopt, maar zijn bedrijvigheid veroor zaakte wel dat de verkeerde visite kaartjes in de verkeerde bloembakken kwamen. Het kon hem niet hinderen want als een actief bestuurder van de Chr. Middenstandsvereniging zat ook hij al te zeggen wat er nog aan de winkels moet worden toegevoegd. Modellen van schrijfbureaus voor secretarissen wilde hij zien. en spe ciale lampjes. Later raakte hij in 'de bat over 'de vraag of men nu weledel gestrenge of iets anders weledels voor de naam moet zetten op enveloppen, het werd een boeiend gesprek. fabrieksinstallatie, zal circa ƒ600.000,- gaan kosten. In 1959 is overgegaan tot het oprichten van een nieuwe afdeling, van bouten en moeren en ander klein het electrolitisch verzinken en cadmeren die zich speciaal bezig ging houden met ijzerwerk. Het ontwerp van de nieuwe fabrieks gebouwen werd, evenals het eerste ont- werp aan de Jan van Riebeeckweg, ge Schie 'angs vaarwater van de maakt door J. H. Heynsbroek. Hier werd een nieuw gebouw neer- j gezet dat aan alle eisen, die toen door de Arbeids-inspectie werden gesteld, voldeed. In december 1954 werd het nieuwe terrein, met een oppervlakte van ca. 3.000 m2 aan opslag- en werk ruimte, in gebruik genomen. Met deze 3.000 m2 was gerekend op een voldoende overcapacicteit om de gestadige groei op te vangen. In 1957 echter bleek ook deze ruimte te kort te schieden aan de steeds uitbrei dende behoefte van meer ruimte en meer capaciteit. Besprekingen werden gevoerd met gemeente-werken in Schiedam over een nieuw en weer groter terrein. Men kreeg optie op een stuk grond aan de Strickiedeweg te Schiedam, gelegen aan de Schie. Deze grond kon echter voorlopig niet in gebruik worden ge nomen. Diverse woningen moesten nog worden afgebroken, terwijl de grond nog moest worden opgehoogd. Ook de Overschitse- weg moest nog worden omgelegd daar de nieuwe grond zou komen te liggen aan het vaarwater. Met al deze zaken was veel ttfd gemoeid. Inmiddels was de eenmanszaak Kraije- nootschap met de heer H. J. B. Kraijema ma in 1957 omgezet in een Naamloze Ven als directeur. Thans, nu alle moeilijkheden zijn op gelost, heeft de N.V. de beschikking over een terrein van 14.000 m2, waarvan onge veer 90 meter kade langs de Schie. Op dit terrein zal een gebouw verrijzen van 56 meter bij 30 meter met een hoogte van ongeveer zes meter. Gerekend is met een uitbreidingsroogelijkheid aan drie zijden. In dit gebouw komen diverse straal- en metalliseeccabines. Het interne transport van de te behandelen ijzerwerken zal plaats vinden met 3 stuks 3-tons kranen. Een vrijdragende betonvlaer met nuttige belasting van 1.000 kg. per vierkante me ter zal in dit gebouw worden aange bracht. Aan de Strickiedeweg zal een front be bouwing worden neergezet, waarin on dergebracht zullen worden: cantlne met was- en kleedgelegenheid, waarin opge nomen 9 douchecellen, met een trafo- ruimte en machinekamer voor de lucht- compressor-inslailaüe en onderhouds werkplaats. Ook zal op het terrein een weegbrug van 25 ton worden geplaatst. Het gehele gebouwencomplex, met Toen de heer J. H. S. uit Rotterdam maandagmiddag om vijf voor vijf remde op de Rotterdamsedijk in Schiedam, duwde -de Haagse econoom C. C. K. zijn voertuig tegen de remmende Simca van mevrouw De B.-W. Daardoor botsten de drie voertuigen tegen elkaar. Alle auto's werden beschadigd. Tegen de heer K. is proces-verbaal opgemaakt. O Blindelings is de 18-jarige Haagse boekbinder P. J. v. B. maandagmiddag om een uur op de Burgemeester van Haarenlaan bij de Sehaepmansingel in Schiedam tegen een stilstaande auto ge reden. De felle wind joeg de capuchon van de heer B. voor zijn ogen waardoor hij tegen de auto reed. De bromfiets is aan de voorzijde geheel vernield. De jongeman had pijn in het rechterbeen; hij is naar -het Schiedamse Gemeentezie kenhuis vervoerd. Het christelijk historische Tweede Ka merlid freule Wttewaall van Stoetwegen zal wegens een armfractuur haar parle mentaire werkzaamheden enige tijd moe ten onderbreken. i. stijging p. maat 45 ct. alleen geldig 4 apri! s.a. in IJzersterke Teiienka 55/45: gevoerd. Multi colours en pinheads, 5 jaar Binnenweg 128 - N. Binnenweg/ Aelbr.kade - Zwart Janstr. 60-64 Beijeriandselaan 87-93 ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) Voor de leerlingen van de uitgebreid lagere scholen in Schiedam worden op dinsdagmorgen 10 april weer jeugdcon- certen gehouden in het Passagetheater in Schiedam. Om half tien en om elf uur zal het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Kees Stoiwijk uitvoeren: Peter I. Tschaikowsky 1840- 1893 Suite uit het ballet „De Notenkra ker"; Ouverture; Mars; Dans van de Suikerfee; Russische dans; Chinese dan dans; Dans van de Mirlitons; Bloemen- W!oltan Kodaly 1882, Hary Janos-suite; Voorspel: het sprookje begint; Weens klokkenspel; Lied; Gevecht met Napo leon en diens nederlaag; Intermezzo; Intocht van de keizer en diens hofhou ding. De bezorger M. A. uit Strijen heeft in de Slachthuislaan in Schiedam een rij wiel volkomen verpletterd. De felle wind had maandagmiddag om tien voor een de fiets van het meisje Hennie Buiten dijk uit de Slachthuislaan naar het weg dek gewaaid. De fiets stond op het trottoir, maar de wind schoof de fiets naar de rijweg. De chauffeur A. reed met zijn Vrachtauto over de fiets heen. Tegen hem is proces verbaal opgemaakt. Bij het nemen van de bocht op het Rubensplein in Schiedam is de lading van de vrachtwagen, bestuurd door A. A. v.d. H. uit LeWkerkerk gaan schuiven. Het merendeel van 60 platen eterniet en 80 stenen raamdorpels vielen op het Sehiedapise wegdek. Het touw dat de laadklep gesloten hield was gebroken. Tegen de chauffeur is proces-verbaal opgemaakt. De 76-jarige Schiedamse mevrouw C. E. G. is maandagavond om half ne gen 'bij het verlaten van de R.E.T.-bus 41 in de Nieuwe Maasstraat ter hoogte van de Bommelsestraat gevallen. Ver moedelijk bleef de hak van haar schoen haken aan de treeplank. Mevrouw G. heeft een linkerheupfractuur en haar rechterarm is uit de kom. Zij is naar het Snhiedamse Gemeenteziekenhuis ver voerd. Een oud-Schiedammer zal zondagavond 29 april om zeven uur afscheid nemen van de Hervormde Gemeente van Ooster beek. In de Goede Herderkerk leidt ds. Advertenties Puch is ean ander woord voor topprestatie. Dat, merk ja meteen bfj het starten van de motor. Die pittige motor, zo pit- 'tig als de aanzwellende roffels van een drum-so lo. Vraag eengralis proef rit bij: Vraag 66k cjn, de PUCH-kleu- renfolder met de leuke jasz- verrassing. St. Liduina straat 52 afd» Motoren Tel 6 43 13 Keuze tilt tier sublieme modellen. Joh. Poort daar de laatste dienst- Hij zal zondagavond 6 mei om zes uur intrede doen in de Pieterskerk te Leiden na 's morgens om tien uur te zijn bevestigd door ds. D. J. Vossers uit Leiden. Ds. Poort is beroepen in de vacature van ds. J. N. de Ruiter die op 18 juni van het vorig jaar naar Beekbergen is ver trokken en die daar een week later intrede heeft gedaan. Ds. Poort is op 25 juli 1918 te Schiedam geboren. Hij behaalde eerst de onder- wijzersacte. Daarna deed hij staatsexa men gymnasium A en hij studeerde vervolgens theologie, aan de Rijksuni versiteit te Utrecht. Op 21 september 1945 deed hij zijn kandidaats en op 3 november 1945 zijn voorbereidend kerkelijk examen. Van december 1945 tot mei 1946 was hij enige maanden te Amersfoort werkzaam als hulpprediker. In mei 1946 werd hij door het provin ciaal kerkbestuur van Zeeland toe gelaten tot de evangeliebediening in de Nederlands-Hervormde Kerk. Op 18 augustus 1946 heeft zijn schoonvader wijlen ds. B. Tuinstra uit Koudekerke aan den Rijn toen predikant te Soester- berg hem bevestigd als predikant van de gemeente Giessen Oudekerk in de in de classis Gorinchem. Op 19 juni 1849 werd ds. Poort geïnstal leerd in de gemeente van Koudekerk en sinds 22 april 1956 dient hij de Her vormde Gemeente van Oosterbeek. In augustus 1959 was hij in militaire dienst waarna hij bijna een jaar te 's-Hertogen- bosch als legerpredikant werkzaam was. Woensdagmorgen begint de ver koop van een grote partij fabriekscoupons overgordijn- stof. Grote en kleine coupons, voor kussens en tafelkleedjes maar ook,grotere voor gordij nen enz. Coupons Yan stoffen, met een normale prijs van 3 tot 6 gulden, koopt U nu per meter voor nog géén een gulden vijftig. <Van een onzer verslaggevers) TJANS KÜIJPERS, dertien jaar oud, heeft het eerste kie vitsei gevonden in Schiedam Met zijn vriendje was Hans, die in de Burgemeester van Haaren laan 746 woont (de 12-jarige Simon Versluijs woont Parallel weg 132a) zondagmiddag aan het wandelen in het Prinses Beatrix- park toen zij het ei zagen liggen. Maandagmiddag om kalf een hebben zij dit ei aan, burge- meester mr. J. W. Peek aange boden. In Tiet. stadhuis zei mr. Peek veel waardering te hebben voor deze jongenspdie hun'He f-^ de voor de natuur, b etoftert doot, veel aandacht te; schenken aan:-? wat groeit enj. bloemt, v ïVi» Mr. Peek schonk de knapen ieder uit waardering een mooie ballpoint. Daarna hebben de bur gemeester en de jongens tot na een uur nog wat gezellig ge praat, de jongenshadden nog geen zin het stadhuis te verlaten. Toen de burgemeester vroeg of hun onderwijzer van de prof. mr. dr. Van der Berghschool niét boos zou worden als ze te laai kwamen zeiden ze zorgeloos: „O nee want die weet dat we hier zijn". De foto toont mr. Peek met het eerste kievitsei in de hand, in hetmidden de vinder Hans Kuijpers en rechts zijn vriendje Simon Versluys, Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van duizenden meters overgordijnstof in cou pons van één tot zeven meter, nu door elkaar per meter voor Géén tel. of schrift, best. ï\fU maakt het Wilhelminaplein, aan het eind van de Groenelaan in Schiedam-Zuid, nog een rommelige indruk maar als het streven van de winkeliersvereniging Schiedam-Zuid verwezenlijkt kan worden era daar ziet het wel naar uit dan zal hel pleintje er binnenkort heel mooi uit zien met een betegelde kinder speelplaats en kinderspcelwerktui- gen. Het vormt dan een mooie af sluiting van een groeiend winkel centrum. (Van een onzer verslaggevers) Een modern geoutilleerde meubelshow room is de laatste aanwinst voor de hoofdstraat van Schfedam-Zuld, de Groenelaan. Onder grote belangstelling heeft Schneiders woninginrichting maan dagavond deze showroom geopend. Vele tientallen relaties, collega's, vrienden en ook de vele leden van de Gereformeerde Kerk kwamen naar de showroom om ie getuigen dat de Groenelaan veel ver betering ondergaat. De buurt die lange jaren een centrum van stilte was gaat nu inderdaad een centrum van levendigheid worden en dat is te danken aan de werkzaamheid van de winkeliers die er naar streven het aanzien van de Gorzen te verbete ren. De opening van deze showroom kan men als een onderdeel van dit streven zien. De showroom is gevestigd in de vroegere kruidenierswinkel van Mak recht voor de Hagastraat. De heren Schneider hebben veel werk moeten verzetten om een algehele verbouwing van het pand mogelijk te makers. Het is zelfs nu nog zo dat meer dan honderd vier kante meter ruimte ter beschikking staat voor verdere uitbreiding. Ook in de toonzaal is veel modern materiaal toegepast. De wanden zijn be kleed met licht hout, decoratief is ge bruik gemaakt van moderne schemer lampjes, glazen e.d. Direct vanaf de straat zijn de ameublementen de tafel tjes, banken, gemakkelijke stoelen te zien. Schneiders Interieurverzorging heeft de clientele tot in Brussel toe. De eigenaren van het bedrijf menen dat het publiek in Schiedam-Zuid niet anders is dan in de andere wijken. De kopers in de Gorzen stellen er prijs op goede waren aan te schaffen en dat willen ze dan ook naar waarde betalen als het mogelijk is. Vandaar dat de heren Schneider met vertrou wen tot deze uitbreiding zijn overge gaan. Kort geleden was het vroegere kruide niersbedrijfje nog een opslagplaats voor deze meubelinrichting. Nu is bij de ver bouwing een tussenwand verbroken, er moest een pulspaal midden in dc nieuwe grote ruimte worden gezet en zo werd een zaal verkregen die de blikken van de voorbijgangers trekt. Ov mis gaan er meer activiteiten g^sr" ':t in Zuid. Er is een actieve winV vereniging, die naar verbete ringen .treeft. Nieuwe winkels worden geopend, andere zijn en worden gemo* In de Ridderkerksestraat ïn Schiedam is de bromfiets van de fabrieksarbeider J. v. B. gestolen. Het voertuig stond niet op slot. De drukker J. C. v. V. mist zijn bromfiets, die niet op slot op de Appel markt heeft gestaan. Van de Schiedamse mevrouw G. A. M. K.-v.L. is het rijwiel gestolen dat niet op slot voor de Singelkerk heeft gestaan. De 15-jarige leerling-drukker W.S., deed zijn fiets is ontvreemd uit de stalling van de Lindenhof. Van de scholier R. H. is een blauw gel ante jongensfiets gestolen, die tegen de muur van het Oude Kerkhof ïn Schie- dam heeft gestaan. Musis Sacrum: Prinses Marijkesckool, Ouderavond, 20. Chr. Soc. Belangen: Ned. Bond van Oud-Strijders en Dragers Mob. Kruis, 20 De Olifant: Jubileum J. J. Melchers Burg. Honn. Gretelaan 7, Receptie 16. Musis Sacrum: Ver. t. Bev. Chr. Onder wijs, Contactavond, toneel, 20. Chr. Sociaal Belangen: Arbeidsbureau, derniseerd. Zo opende onlangs de heer Voorll<.;htingsa vond, 20. Wetstein een aantrekkelijke winkel voor Kantine HBSS: Harga. Jaarvergadering, de knutselaars. In de Groenelaan ver- 20- koopt hi.i nu de materialen als hout, plastic e.d. die bij de handenarbeid in de vrijetijdsbesteding worden toegepast. Vrfjdag opent Henny Jansen van schoe nenmagazijn Excelsior een schoenenzaak in de Groenelaan. Ook dat is iets bij zonders want dan heeft Sehledam-Zuid weer voor het eerst een schoenenwinkel. Zo ontwikkelt de belangrijkste straat In dii wat vergeten, ook geïsoleerd liggende stadsgedeelte tot een volwaardig winkel centrum. Veel bezwaar hebben de bewoners echter tegen het feit dat de gemeente het aanzien van de buurten zo slecht verzorgt, Zo zijn de wegen slecht op tal van plaatsen, er zijn zelfs midden in de winkelstraat, bijvoorbeeld bij de Hagastraat, modderige braakliggende veldjes. De bewoners willen dat de gemeente daar wat groen zal willen plaatsen, of anders er speelplaatsen voor de kinderen zal willen maken. Technische School: Nolenslaan, Uitrei king getuigschriften, avondschool, 20. De Goede Haven: Zuiderwijk Geref. Kerk. ds. W. A. Krijger bespreekt van Kerken tot Kerk, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schip- Lred?ctle tel. 64154 b.g.g, .ei 115a88 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegèihedci, 94 J' Troost' Aleidastraat ™'J 1, 51 {*Ueen voor klachten, ad- 115588) e° nne,nentcn b-S-S- telef. _Be'angrljke telefoonnummers: Brand- alarJ7V.69123- Politiealarm 64666; C G en G D. waarschuwing 69290. mKwTMuseum: Tentoonstellingen deratil Podulke en Geb- Kunsten Fe- t /^8°thcek: Gouden Herd Janssen. SL- Liduinastraat-hlc, Brugmanstraat. 7 1. -• I iVi".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1