Goede en aantrekkelijke uitvoering var „DOK" ru ik die lekkere HALFZWARE KOK Nog steeds vele mensen die stille armoe lijden rji KONINGIN BEZOEKT IN SEPTEMBER SCHIEDAM UfflQU Smeltende hars leverde stank op.. Korpi >s van kundige leiders en leidsters gramma fantasie &7! Ondernemer beboet wegens hinderen omgeving VERF - BEHANG - BOARD - HOUT BOUWPAKKETTEN Vele geslaagden chrtechnschool Jaarverslag C.B.B. Schiedam: Burgerlijke stand j; START BOUW SCHOLENSERIE V.&.R van HEYST 1- DE ROTTERDAMMER PAGiNA 3 VRIJDAG 6 APRIL 1962 Advertentie Variatie HORLOGES verlaging weeldebelasting mm UIT DE BEKENDE HANDIGE DOOS H Vormende waarde LIEFHEBBERS.... nu beduidend goedkoper denier COMMENTAAR VERKEREN.... Zo juist verschenen: de nieuwe staienboeken R D-behang, jaar gang 1962. Wij sturen U een kleine bloemlezing als U een briefkaartje schrijft (met 30 ct. extra postzegels) naar Rath Doodeheefver, Afdeling D, Prinsengracht 730, Amsterdam. cm GARAGE sM-SSsr i&ENfl OFFICIEEL d^feVÉRLOVIMGSRINGEir HOOGSTRAAT 88-90-VLAARDINGEM f Advertentie nu..beduidend! :-y goedkoper üsi DOE-HET-ZELF-CENTRUM IS iels txedaun.... De deur uit.... FLORIS DE VIJFDELAAN 134 (Promenade West} TELEFOON 8210 jS Vandaas MORGEN bij Dankers Coolsingel DEMONSTRATIE nieuwste Hoover stofzuigers en vloerwrijvers fa?4faiÏÏSuSortei!U9 en morgen (Van een onzer verslaggevers) jrj Met een gevarieerde, aantrekkelijke X I en ook voortreffelijke gymnastiek- uitvoering in het Passagetheater heeft; -j de chr. gymver. D.O.K. donderdag-1TYJ pf A )0pï avond bewezen niet alleen over eenwOD l/C-CI/ omvangrijk arsenaal van bekwame leden te beschikken maar bovendien de beschikking te hebben over een korps van kundige leidsters en leiders. Dat was duidelijk te zien aan de op bouw van het programma dat van reel fantasie getuigde. Het talrijke; publiek heeft dan ook telkenmale met veel applaus van zijn waardering ge- 1 tuigd. Volgende week houdt DOK i weer een uitvoering in het Passage- theater omdat DOK als grootste ver eniging te veel aanhang heeft om allen in één avond een plaats te kun nen bieden. Dan zal het programma ten dele nieuw zijn omdat DOK zoveel mogelijk leden aan bod wil laten komen. Als verrassing heeft de damesgroep bij de aanvang de ritmische oefening gek loond waarmee de groep bij de natio nale wedstrijden de eerste prijs met hef hoogste puntentotaal behaalde. Het is een lieflijke bewegingsdans geïnspi reerd op het ballet IXi dames dansten de bewegingen homogeen, zij het dat zij zich nog niet als eenheid ver plaatsten. Dat DOK over meer meisjes beschikt met veel gevoel voor de ritmische groepsoefeningen bleek al direct bij de Lorrendans. waarin meisjes van 10 en H jaar op volksdansmuziek uit Italië en in fleurige rokjes gestoken tot een - wervelende ringdans kwamen. Het kastsprmgen van de jongens van 12 en 13 jaar kreeg de waardering vanwege de sprongen als torpedo's vanaf de plank over kast en obstakels. Op de gevoelvolle muziek Urendans van Ponctuclli hebben meisjes van 12—16 jaar een vrije oefening uitgevoerd, hef cn humoristisch van gegev"en. In fraaie costuums hebben meisjes van twaalf en dertfen jaar een menuet gedanst, ook aféri werd goed gebruik Advertentie Indus, Prisma, Kienzle, Junghans, Baume Merder 2 jaar verzekerd NIEUWE BINNENWEG 295 SCHIEDAMSEWEG "129. t Onze prijzen zijn aangena&t aan de gemaakt van leuke aankleding, oen van tien en elf jaar hebben met vlotte sprongen op het geestige „Turf in jc ransel" eon bankoefenmg gehou den die ven fraai slot had. Ook het klassieke turnen kreeg de volle aandacht. De dames namen daar van het leeuwenaandeel. Zij zorgden voor bijzonder stijlvolle prestaties aan de diverse toestellen, maar ook de heren die weliswaar in kwaliteit en kwantiteit de mindere zijn kwamen tot correcte oefeningen aan hoogrek, brug, paard, langemat. Uiteraard ontbrak Co Verkade niet met haar bekende tamboers en pijpers, die voor een daverende halve finale zorgden. Ook het slot van deze geslaagde avond kreeg een klaterende finale. In zijn welkomstwoord heeft waar nemend voorzitter J. van Noortvvijk ervan gewaagd dat deze uitvoeringen m het 49e jaar onder geheel andere om standigheden worden gehouden dan m de beginperiode van DOK's bestaan. Nu zien oud-leden hun kleinkinderen al naar DOK gaan. maar toen. had de sport het in het begin heel moeilijk. Vooral tegen de gymnastiek bestonden in chr. kringen bezwaren. i H|j stelde dat sportbeoefening een i grote vormende waarde heeft, men moet A.JET dergelijke imponerende sprint- het als spel zien. Daarom hoopte de heer jrx ,i i Van Noortwijk dat de belangstellenden l pen vanaf de ringen kregen DOK s iets van de vreugde van dit spel zouden oe&£e turnsters £eIkc?imttZc de han- meebeleven. den van het pubhek op elkaar. Tijdens de sfeervolle bijeenkomst in de kantine van de Technische School aan de mgr. Nolenslaan m Schiedam zijn de dïpol- ma's uitgereikt aan de leerlingen van de Nij verheidsavonds chool. Geslaagd zijn: 3-jarige kursus A. Klasse 3 Met. R. van Hagen, M H. de Hev: A de Xeyzer; E H Lepoider; jr van Md, JVT M Plomp, H Risseeuw, I Schip per; N" S Slavenburg, C Spruyt. diploma: ZO, geen diptoma- 2 Klasse 3 Aut. J Gouueleeuw; F Th A Ingenkaxnp: S Schriel: diploma- 3. geen diploma 2. Klasse 3 El-fmet. H M Beu kers, H C Colhgnen; A Buigen; R Kal; G 3 v d Lubben: D Nijs; diploma* 6, geen diplo ma* Klasse 3 Kiz. C de Boer; C R Jo- nssenM Korsten; II J Vosme>er, diploma: 4, geen diploma l. Klasse 3 PItw. H Th L Cos- ter, Th Korporaal; W v d Voren: diploma: 3, geen ipdloma Klasse 3 Sb. D Benner; diploma* 1, geen diploma: Klasse 3 Tim. P Gardenier; a M Huihoven, P Leenderts, D Mejer: M de Raat; S Vermeer; diploma: 6. geen diploma: 1. Klasse 3 Stim. J de Jong, diploma 1. geen diploma: Klasse 3 Meu. F Pehrens; H J A van Eersei; W J Klaase; H S A Lokken; F van d Ploeg; diplo* ma* 5. geen diploma Klasse 3 SchL W A E Kramer-freher. F H J aan de Wiel; diplo ma 2, geen diploma. 2 2-jarige (vervolg) kursus B. Klasse 5 Met. M J Agterberg* W I van As; J J v d Berg, J Beekhuis; S L Cederboom: E J Duller; J Eikenboom; H M Franken; A F Hordijk; A J de Jong; M Kuiters. R Meenng(verklaring); D v d Na gel; N Plooy; J B J Putter; C Th Reijmer; A J Richters; C F'Risseeuw: L van Walsum; M G Wiegman; diploma* 19, geen diploma: 3. verklaring 1. Klasse 5 El-fmet. P J M Abs- hoven. R v d Gaag, A J van der langen, R L van Luyn: W J Nieuwland: M Pranger; C de Wit: diploma: 9. geen diploma: Klas se 5 PItw. A J Colié; D J Kruiskamp; A H Osterholt: H van Rijswijk; L Torenvliet; di ploma. 5, geen diploma Klasse 5 Sb. M Ligthart, diploma: 1, geen diploma; Klas se 5 Tim» J W Abshoven; J A Daalmeyer; M (Van een onzer verslaggevers) Ondanks de industriële vooruit gang in het Waterweggebied en het feit dat er geen werkloosheid is zijn er nog gezinnen in Schiedam, waar Schraalhans keukenmeester is meent de secretaris van de Christelijke Besturen Bond in het jaarverslag dat deze week is uitgekomen. Hij herinnert dan aan de wetten die nog verbetering behoeven. Ook stelt hij de vraag, hoe men de ongeorgani seerden financieel kan betrekken in het werk der vakorganisaties. Tijdens een vergadering van de CBB is de gedachte geopperd dat al le werknemers m een ibepaal-de sec- Jcngste; SEC Schefters: O F Tintel (ver klaring); diploma: 4. geen diploma: ver klaring: 1. Klasse 3 Stim. H van. Bij; A v d Steen: diploma- 2. geen diploma- Klas se 5 Meu. L JLoke. diploma- 1, geen diplo ma: Klasse 5 Schi, A O Boot; T Bos; W Th Godde: H Jonkman: L Touw; A W Zwam- born: diploma; 6, geen diploma: Kursussen. Klasse V.E.V.-adspirant Bn. Th Clausing; K Dijkstra: H T J Donkers; P Loog: J J V d Marei; D G van der Meer; F C Niessen: N Nobel; L H Osephius; B van Seme; S Semeijn; P J van Tienen; G C Va- sana; J de Wolf; diploma; 14, geen diploma; Advertenties i DE VREEMDE bezoekers- toonden al bij de ingang van het theater dat zi] met al te zeker konden dui delijk maken dat zij liefhebbers van goede gymnastiek zouden zijn. Dat bleek al uit de manier waarop zij bij Schiedam Geboren: picterneua d v de ingang hun toegangsbewijzen lie- 3. Meulstee en E van Eijk. Wiïma d.v. L. ten zien. Of ze het nu op uë rioog- U. Florenhnus en T L. Tjan: Martinus H i hnrfjoe of op e£e lacherige manier H M. iv M de Brum en p. E. Kelder-,, *1. rhiidpliik mm; Arte z.v. P. van dei Burgh en c. hebben geloond IS ons niet ömoetijre Goossens; Aifons j. li. zv. a a. Pietersen maar in ieder geval het ae veroiujie en p. d. Kiuitwaden; Johannes £.v. s. van' portier later horen dat de jongeman der Zee en G. Sijisma; Paul us G. W zv. R. flileiniil* mis- G.. Brouwer en N w. Sitton: Ronald z.v. h"f "ortncihikc en dlkimns mis A van Dijk en A wan A mm. Overleden: K. B. M. H. Ruts. 61 jr. echtg. van j. van den Hoek: M Hofman. 82 jr. echtg van K IV. Jansen: P M van Brake!, 76 Ji och tg van E C van Dijk. AcLvenenue Ais U bij het kopen van Uw Nylons niet op een gulden meer of minder hoeft te kijken, dan is dit geen aanbieding voor. U. Haar als U morgen twee paar wilt kopen voor een prijs, waar voor U anders nauwelijks één paar kunt krijgen... zorg dan dat U er bij bent. Want dit is niet zo maar een twee paren-verkoop, neen. dit is een verkoop van twee paar naadloze Nylons VAN EEN BIJZONDER MOOIE kwaliteit, serieprijs 2.10, dus een waarde van 4.20 nu voor twee gutden vijf en twintig. r%t nen het verfoeilijke en dikwijls bmikte ..pers" hebben doen horen. Ongelukkig voor deze portier geraak te hij nop' in de trance van de over bodige eei bied ook. We Itebbew hem rustigjes verteld dat normale ver slaggevers met getuigen van derge lijke midden-oostelijke mentaliteit. TOEN WAREN de knapen echter al in het gebouw. Ze ineien seker op want een ouvreuse het het ver baasde gilletje van: ,.h.oe komen jul- i lie nou hier?" horen. De knapen de- I den weer heel geheimzinnig. Kaart- I jes hadden ze tn ieder geval wel, 1 maar tot zitten kwamen ze niet. Mo- j gelijk dat ze de beste plaats zochten want na het begin zakten zij neer op de achterste rij van het bnlcon. Daar i begonnen zij prompt aan een bijzon- der luidruchtig commentaar. Kenne-l lijk waren het geen kenners van dc1 gymnastiek want zij kwamen tot oor- j delen over costuums en andere onder- j delen van DOK's omvangrijke vereni ging die gewoonlijk met genoemd wor den bij de sportliefhebbers. TOEN" DE knapen er tien minuten zaten constateerde de een dat er j van grammofoonmuziek gebruik werd gemaakt. De ander zei vol afkeuring' dat „er nou is nooit goeje meziek j bij is". Ze kwamen toen op de nood zaak van een orkest dat zeker wel aanwezig diende te zijn. Daarna volg- den. ze de manipulaties van een. foto-j graaf niet alle aandacht, ze lieten de! omgeving horen of ze nu we! of niet geloofden dat de fotograaf op het goe-j de moment zou blitzen. Later wer den ze stil. ze hadden misschien wel hun te veel aan geluid al geuit. Toen echter werd het anders. Telkens als een turnster of turner een goede pres tatie leverde begonnen de knapen hard te klappen, het werd gedaan in een eerlijk enthousiasme. Hoe later I het werd des te meer aandacht be-\ toonden zij. Superlatieven als uoor-j treffelijk en reusachtig heten zij vam het hoogste zitje m het Passagethea ter met veel vreugde de zaal inrollen. Mogelijk dat deze heel duidelijk inci dentele kennismaking met de gymnas- i tiefc van twee jongemannen goede sup- porters heeft gemaakt. Breerao zou 1 het geloven.'die heeft al gezegd dat „het verkeren kan". 'n B&D-HUIS -HARTELIJK CENTRUM VAN ONS LEVEN u (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) TVE Rijksvoorlichtingsdienst heeft vandaag bekendgemaakt dat H.M. de Ko ningin het voornemen heeft in de tweede helft van september een bezoek te brengen aan Schiedam. Reeds lang had koningin Juliana het voornemen Schiedam met een bezoek te vereren. Dat zou zijn geschied in het jaar 1953. Na de watersnoodramp werden toen echter alle officiële bezoeken afgelast. Koningin Juliana is echter dat jaar toch nog in Schiedam geweest, namelijk tijdens een werkbezoek aan de werf NVilton-Fijenoord, waar de kruiser De Ruyter werd overgedragen. Daarbij heeft de vorstin burgemeester mr. J. W. Peek toegezegd dat zij te zijner tijd een uitgebreid bezoek zou brengen. Dat zal nu in september gaan gebeuren. Bij de voorbereiding van het programma van dit bezoek zal ongetwijfeld aandacht worden geschonken aan de vele nieuwe projecten, zoals de Froveniersbrug en de Noordmolen, die in het na jaar na 100 jaar ongebruikt te hebben gestaan weer zal draaien. siavenenne M U 1 URU O i C.L b e U it De chef-secretaris van het Leger des Heils in Nederland, de Engelsman kolonel F. Holland en zijn eentgenote mevrouw Holland-Black zullen zondag Cett bezoek bi engcn aan het Leger des Hells m Schiedam. Het echtpaar zal de morgensamenkomst leiden m de Legerzaal aan de Lange Haven 29 Kolonel Holland .s de tweede m het bevel ui Nederland, hij heeft een voor treffelijke staat van, dienst en hi] is een goed spreker. tor van het bedrijfsleven met ingang van een bepaalde daitum moeten meebetalen aan het werk van de vakbeweging. De secretaris stelt dat de uitvoering wel eens realiteit kan worden. De Christelijke Besturen Bond ziet terug op een werkzaam jaar. In 1961 zijn tien vergaderingen gehou den, er werd in november een grote propagandavergadering gehouden m gebouw Irene. Bij de gedelegeerden stelden de -heren C. C. Bijl en Th. Bezemer hun functies ter -beschik king. Aan alle prot. chr. kerken is een brief gestuurd met een oproep tot activering, de nadruk is gelegd op -het Evangelie in de industrie. Gereformeerde Kerk en Hervormde Kerk in Schiedam willen deze mate rie met de CBB bespreken. Geme moreerd^, wordt dat voorzitter P. J. Stam de voorzitter van het actieco mité Harpe Davids was. waardoor het veertigjarige HD als loot van de besturenbond nieuwe instrumenten kon worden geschonken. Herdacht wordt -het verscheiden van de oud- politiemannen G. de Waal en D. Im- merzeel. Het zal nog wel enkele jaren duren voordat er een nieuw gebouw is voor de Chr. Huishoud- en- Industrieschool. Er «weten eerst scholen worden ge bouwd. voor het lager onderwijs. Ge steld wordt dat de bestaanszekerheid van de technische scholen wordt 'be dreigd doordat bedrijven het verplicht voortgezet onderwijs tot zich trekkeni Werkende Jeugd, de jongerenafdeling, wordt een actieve groep genoemd met 25 leden. Wijzende op de daling van het leden tal stelt de secretaris dat er een ver minderde belangstelling; voor het werk der chr. vakorganisaties is is hespeu ren. De secretaris vraagt zich af «f de leden der kerken zich hun roeping wel bewust zijn. Verheugd fa de secretaris over de oprichting van een Chr. School voor Detailhandel en de C.B.B. zal aan dacht schenken aaa de oprichting van een Chr. Dag- en Handelsavondschool. Het Bestuur van de Chr. Besturen bond ziet er als volgt uit: P. J, Stam, Iste voorzitter; P. v. d. Spek, 1ste se cretaris; M. van Veeri. 1ste penning meester: W, A. v. d. Meiden. 2de voor zitter; D. Damme, 2e secretaris; C. C- Bijl. 2e pennigmeester. Als gedelegeerden van de diverse af delingen traden op: B. M. Koppenoi, Ned. Chr. Hout- en Bouwbedrijfsbocd (210 leden) 's-Graveaizandestraat 18b; A Goudzwaard Chr. Bedrijfsgroepencen trale <288 leden) Lekstraat 101; P. v. d. Spek Chr. Politie-ambtenaren. (30 leden) Bellstraat 7a; D. Damme Ned. Chr. Grafische 'bedrijlsbond <65 leden) Pen- drechtsestraat 7a; M. Eijikenaar Chr. Metaalbedrijfsbond (785 leden) Burg. van Haarenlaan 1388; P. J. Stam Chr. Beambtenbond (198 leden) Haver,dijk 166a; W. A. v. d. Meijden Chr. Bond van Overheidspersoneel (352 leden) V/. Frankelandsestr. 26c; M. van VeenUni- tas (5 leden) Nieuwe Maasstraat 64: J. de Vaal Chr. Bond v. Voedingen Genotmiddelen (54 leden) Abbenbroek- sestraat 7; C. v. Duivenbode Chr. Ms- taafbedrijfsbond Van Hoogendorpstraat 32; J. H. Weverlmg Prot. Chr. Bond v. Vervoerspersoneel (44 leden) Olmenlaan 1, KetheL (Van een onzer verslaggevers) Dinsdagmiddag om twee uur zal de eerste paal worden geslagen voor de bouw van een serie scholen in Schiedam- Nieuwland. Begonnen wordt op het bouw terrein op de hoek van de Parkweg en de mgr. Ndiensiaan. De scholen worden vervaardigd volgens het Muwisysteem. Na afloop van de plechtigheid, is er voor genodigden een bijeenkomst in de kantine van de Technische School mgr. Nolenslaan, (Advertentie.) m I Terwijl de nachtwaker H.C.B. don derdagavond om half elf ter controle over het terrein van Hoek's Machine fabriek liep in de Havenstraat in Schiedam, werd zfjn fiets gestolen die de heer B. tijdelijk en niet op slot in de Havenstraat had gezet. De commissaris van politie te Schie dam verzoekt getuigen van het ongeluk dat donderdagavond om half negen op de Rotterdamsedijk in Schiedam is ont staan. zich te willen melden aan het hoofdbureau van politie te Schiedam. Ter hoogte van café Boulevard zou dc Rotterdamse bromfietser Franciscus Baars (17 jaar oud) toen m de bocht een nog onbekende bromfietser hebben wil len passeren. De onbekende bromfietser nam de bocht ruim, waardoor Francis cus Baars ver naar links moest uitwij ken. Hij botste tegen een lantarenpaal." De bij hem op de duo zittende 15-jari- ge scholier Lambertus Remmig uit Rot terdam werd van de duo op het wegdek geslingerd. Iedere dag worden er nieuwe overgord ij nstoffen ontworpei.' maar dubbele velours is toch niet te vervangen en heeft door al de jaren heen toch haar eigen luxe karakter behouden. f Maar de normale prijs, 11.75 per meter, was voor menigeen het struikelblok om deze vurig gewenste overgordijnstof te kunnen kopen. Maar morgen koopt U dezelfde dubbele velours, in .een keur van moderne kleuren, 120 cm breed, niet voor 11.75, maar per meter voor nog géén zeven gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dubbele gordijnvelours, in zeven moderne kleuren, 120 cm breed, per meter voor '0 Gicn ttl. of schrift, tr'.t. In de Bethelkerk aan de Nieuwe Maasstraat te Schiedam-Zuid, wordt zondagavond 8 april a.s. een bezin- nmgsconcert gegeven. Aanvang 17.30 uur. Medewerkenden zijn: Ru Stolk orgel, een blo-kfluitkwartet. declamatie door mevr. W. Smids-de Vries, de be kende Bethelcantorij o l.v. J. v. d. Tak. De aanwezigen zullen met samenzang actief in het programma betrokken worden. (Advertentie) Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze naadloze nylons, een bijzon dere kwaliteit in alle maten en de nieuwste zomer mode kleuren, m Gécn tel. of schrift, best ter, m.i.ir het iv-t» tot heden onmoge-jhem vnf gulden boete o( een dag hech- lijl; gebleken do pup zo lang te ma-items De jongeman heeft op 17 januari ken j's avonds om vijf over half tien in bet Verdachte had steeds de harsen laten portiek Lange Haven 12 a gestaan. Te- smelten bu collega's Toen hij vour Sy- gen de kantonrechter te Schiedam zei de rie een opdracht kreeg van duizend kiloknaap woensdag dat hn niets stond Te siccatief konden zijn collega's het net doen Hij had „gewoon de handen m de zo snel doen en d inrmn had hij de ke- zak". lel maar gebruikt Dit deed lui OJ) ld- officier kende dat, hij fiilminecr- Mes van een colli ga, die ge/'gd u heb- ,j,. fr[ tegen het indolente rondhangen ben' ..At- Ihef H-an zo ojng ge- v,ïn jongelui die een verarming van het wees! tb pi li'd h') uon-l ri- z-kervlont straatbeeld vormen. Hij meent dat het (lvv te pukken gekrogut De onicuu spiek publiek geen hinder mag ondervinden as het vervelende dat cr de laatste van hinder looi d" omgeving en ui een llln dergelijk niets doen. De kantonrech- tiid woningen zouden zijn gezet op het j enorme stink Iïij vf laad alleen tpr n)r. p. p.. Cos meende dat men toch Schiedamse industrieterrein Vroeger ma,ir te doen Smen gerechtigd nj(-j niet ile handen in de zakken behoeft had men er geen last van 1 He! werd honderd guhi"u buelo_ of,(P staan louter omdat men op de Lange Verdachte had weieens .een vergun-twin tig dagen hcchtciu-' w-uv.m 7a ot Haven terecht komt. aangevraagd voor het smelten la dagen voorw.airdelijk met een pioef- (Van een onzer verslaggevers) Zelfs als men wierook de lucht tn zendt kan men strafbaar zijn. Ten minste als men het doet zoals dc 49-ja- rigê heer N.M.J.T. uit Bras&ehaet die voor het kantongerecht te Schiedam stond om dat hij op een binnenterrein aan de Kom- miezenlaan in Schiedam op 4 januari zonder vergunning harsen had gesmolten. Verdachte zette uiteen dat de smel- tcrij niet zo schadelijk zou zijn. het was meer alsot' er wierook van heer- lilkc houtsoorten do lucht ui gmg Nu van harsen. B en IV. van Schiedam hadden op 29 september van het vorig jaar als voorwaarde gesteld dat dc pijp boven dc ketel voor het afvoe ren van de dampen tenminste veertien meter zou zijn De pijp is negen me- De knaap knikte maar eens, hij wreef ,/nn machteloze handen langs zijn neus en Fin lichtte die handen zelts met meer op om zpn dagvaarding mee te nemen. De machteloze handen v.in rk> negen- zodat de deurwaarder extra notities kon tienjarige Schiedammer L E kosten I maken tijd Van twee jaar Bij wasserij zullen in het vervolg de seheepswassen snel en met spoed de deur uit kunnen gaan. Enkele malen heeft de Kantonrechter te Schiedam aan dacht geschonken u;ui dit werk. Er werd in het bedrijf gewerkt zonder de juiste werkvergunningen De directie stelde dat de opdrachten bmnen zulk een korte tijd moeten worden uitgevoerd, de schepen komen onverwachts de Waterweg op en soms moeten ze zo razend snel het zeegat weer uit De kantonrechter had al ecrcler des kundigen gehoord. Nn rertelde de raads man mr. A. A. uit Vel/en dat dank zij de welwillende medewerking van de officier mr. ,T. L F. tan Moorse! een goe de overeenkomst met de Arbeidsinspec tie tras gesloten. Mr. P. B. Cos besloot tot formele boetes van vijftien gulden voor de heren K. en M. brink met tekeningen en dia's van Rien Poortvliet. ';0 Musus Sacrum: Shell Contactavond, 20. Gymnaslaslonbond, Bespreking Sportweek Beyersbergen: 1962. SBLO. 20. Irene: Boekonweekavond ..Op verken ning bij de dieren" door Han Rensen- Aduertentie -Musis Sacrum: Toneelavond, 20. Irene; Het Voetlicht. Toneelavond. 20 De Vriendschap: Kethel Bejaarden- bond, Kefchel. Feestavond, 20. Kantine Excelsior: Pers. ver. Excel sior, Filmavond. 29 De Nieuwe Brug: Reisver. Onder Ons, Contactavond. 20 Beatrix; Pers. ver Vrienden Onder- hng. contactavond. 20. Stedelijk Museum: Schiedamse Jeugd Raad, Lezing Ballet. 20. Hervormd Rusthuis; Receptie d - Tieman. 15. Voetbal: sportpark Harga GSS-Ege- Bommelf°lfUa! 5B°Sh°ek P«C-Dba '-rv„-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1