Sporen uit middeleeuwen op terpen in Kethel BOTTERDAM DE HERBERG VAN HET ZESDE GEIÜK NPB-BEJAARDENCENTRUM Hans Dercksen imponeert met fameus pianospel Schakels met eerdere resultaten Mï AGENDA Fracase geeft volle pond aan musketiersromantiek Onderzoek - in snel tempo - zal goed beeld opleveren Kandidatenlijst Prot. Chr. Groep Vlaardingen Cefa verwacht veel van zendingsfilm in hervertoning Molenrestauratie werd kostbaar R.Ph.O. onder André Rieu Expositie Noorse meubelen bij Van Reeuwijk -t 5>JS Draai niet gevonden Christen in het grootbedrijf de rotterdammer Stoere Hercules .Stenotypistes^ hebben saldo een ruim Verstoorde huwelijksreis Slappe vertoning ZATERDAG 7 APRIL IS 32 DE CEFA is er in geslaagd, beslag Oxydatielaat: iking in China haar le- r (ïcl'oHc haat k*><?stert Fracasse. Daar komen ^derdag werking zullen worden blUveC iHddrboVe^en bUkk«Tw8Mrmt (Van een onwr redacteuren» Sporen van bewoning uit diverse tijdperken der middeleeuwen rijn ge vonden op terpen in de polders bij Kethel in Schiedam. Dere vondsten kunnen de verbindingsschakel gaan vormen met de resultaten van de vroegere opgravingen aangezien toen bekend werd dat inheemse stammen in het poldergebied ge woond hebben van 150 voor tot 230 na Christus. Toen zijn de bewoners verdreven, de zee nam bezit van het land. de aanslibbing vormde het be kende „WesUamMek" van zeeklei. Het is steeds onduidelijk geweest of er daarna alweer direct bewoners z.jn geweest m het lage kustgebied "ft'eï wordt soms gesproken van oude kro nieken die van bewoning op terpen spreken, maar de historische feiten noemen voor het Ketbelse gebied van Schiedam totaal mets Men meent dat Kethe! er geweest zal zijn acht honderd jaar geleden, toen moeten er m de polders wat vixscbers en boeren hebban geleefd De opgravingen die dere week ondei vindt zich met dieper dan een meter leiding van de hoofdambtenaal C tot twee meter onder hei maaiveld zo. Hoek uit Rotterdam zijn begonnen dat de terpen niet hoog geweest zijn geven directe aanwijzingen dat er In de lange tijd nebben deze teroen weer spoedig nadat de zee zich had dan ook onaangeroerd gelegen De boe- teruggetrokken bewoners zijn geko- t n hooben er 'nun tonci bewerkt zonder men in het Schiedamse gebieo te beseffen dat zij over het grondge- b ed van de vroegste bewoners heoen Xu de gemeente Schiedam eigenaar van de terreinen is geworden kon een langgekoesterde wens van de archeolo gen in vervulling gaan. Het onderzoek moe» echter zeer snel geschieden want rond vrijwel alle terreinen liggen pers- n. kaden. Op de vroegere wielanden zal bevind, naar verwacht wordt aan het eind van V.W&' S'j*#. De terpen worden afgegraven vol gens de quadi antep.ncthode var p.of d- A E van G.ffcr. en daardom- rceds nu te z.en dat z>cn cc ovvdal.elaag oewomngslaag d.rect op de aanslibbirg De laag ?r« b®* deze maand zand worden gespoten voor hel creeren van bouwterreinen voor het bonwen van enkele wijken tussen Ke thel. Vlua rdingen en Schiedam. Leden van de amateur-anheulosische werkgemeenschap ..Hehnium" zuilen dan ook met spoed tijdens de vrije da gen de als taarten opengelegde terpen verder gaan afgraven Inmiddels hebben de werkers vanv* - |/ER m het KetheIse polderland hebben de werkers van de oud heidkundige dienst diepe sleuven gegraven m de terranverhogingen, die na eeuwen hun geheimen nis- terpen gaan prijs geren Er n reef hnast bi/ dit karwei, over enkele weken ra! tand worden gespoten op de weilanden tussen Schiedam- Kethel en Vlaardingen en daarom zullen leden van de Schiedams- Vlaardmgse archeologische werkge meenschap .Jdehnuirn'' tn hun vrije igd verder de spade zetten m de doorsnede ran dc kleitulbanden op de wetlanden. de Rotterdamse oudheidkundige dienst van de gemeente Sch.edam aPe steun verkregen voor hun aroeid Ook de Rijksd ens* v oor Oudheidkundig Bo demonderzoek toont de belangstel ling Vrijdag is dr H Halbertsma. cie van de wetenschappelijke sta* bij de R jksdio.-st de *erpendeskundige s met een tesenaar naar Kethel ge komen om de verkregen profielen m 'e tekenen De eerste aanwijzingen tonen met dat v-rtmacaT w er ecn omvangrijke maar w*cl een \an doen opzette- [aug^unge. bewoning is geweest De lijk onjuiste aangifte aan de belas- jtratsgraue is nu nog van meer belang tmg heeft voor de rechtbank te Rotter- dan de bodemvondsten en. de vakkun- dam terechtgestaan een «-Jarigei tandarts-dig gegraven sleuven geven de archeo- kaakchirurg uit Rijsoord De officier van i logen na reeds voldoende gelegenheid jusftH# heeft een gevangenisstraf vanvcfor he- nratigrafssch. onderzoek.' De een jaar met aftrek iverdaciitcjs van 24; oxydatieiagon liggen dan ook in mooie J november tot 27 december gedetineerddlkke „oKt,n over de k;Ui £n deze la- geweest 2oüi)(J boete en opheffing van> geri zeer veel beenderenresten de schorsing van de voorlopige hechtenis. van. uiteenlopende leeftijd aangetroffen.! herdachte werd destijns toegestaan het %erdcr Aurden ;al van. scherven naar Huis van Bewaring te verlaten. De offi- bove«n gebracht Zo zal het bejaardencentrum het ,,Fran~ cier van jusutie was van "ien^g dat an j|et aardewerk is geglazuurd en van cois Haverschmidt Huis" op het voet- der S. thans genoeg tijd heeft gehad om 5ruin en zwart eenvoudig ruw ma-| baiveld van Martimt m het Volks orde op zaken te stellen V e rdac «j t e ter ia ai. Het is wel stevig doorbakken, i park in het verlengde van de Prins bfkend van )9o3 tow en met I960 f *.01 000 vm *r bnrelnotzen Xu de Christelijke Historische Unie. de Anti-Revolutionaire Party en de Staat- 1 kundig Gereformeerde Partij in Vlaardin gen hun kandidaten voor dc komende gemeenteraadsverkiezing gesteld hebben, is mei onderlinge overeenstemming een 1 gezameliike definitieve kandidatenlijst opgesteld die de namen van de kandida len der drie samenwerkende partijen bevat. De lust van de .Protestants Christe- lijke Groep" luidt ais volgt 1 1 H K van Minnen icht; 2 M Hi Wes- strate <ar>, 3 A C P Ilardonk (sgpi. 4 E I' van der Veen ch». 3 B van Vicgen nar', (i D Niemantsverdnet <ch>: 7 W van der Schee 'ar>, 8 J Vermeer 'chi 3 Adr Meerman <ar>; 10 Mevr L C Bot- Don 'ch>; 11 J .1 Donkers (ar) 12 M ■Mooij ch>: 13 L Bom 'sgpi. 14 T Bol1 tor). 13 J higthart (chi; 16 Drs G E te legüen op een waar- Op t Hot (sgpi. 17 G Waotra iar1.1 [L de Snayer ich); 19 G Hoogland 'ar', Kro^e film. Groot 20 G Sluijter 'ch>. 21 M van der Ende om de .sterrrti' die er sgpt: 22 Dra -1 Jappes <ch»; 23 J van nn.„j.n ni Tnrtf_j Steensel <un. 24 Mr D J J den Hartog °P* PCitn> nJ- inRr'a «chi. 23 \v Westerhuis <ar> 26 M den Bergman als hoofdrol- Admirant <sgp>, 27 Mevr Mr M Belling- ,Tortolk=ite,* en voorts v-out-Roodenburg (ch>. 28 Ds L Huisman 1 x erl01^s e' en 1 (,orlb isgpt 29 Ir F C den Boer <ar> 30 J O.a. Curt JurgenA eil Broek whi Robert Donat; groot Zoals men ziet heeft de CH ,n de huidige gemeenteraad zes zetels, de A R j Van maiteil] in Cineiïta- vijf en de s.G'P één scope en groots in de strekking van het ver haal over Gladys Ayl- •ward, het eenvoudige Engelse dienstmeisje i dat ondanks tegenwer- oor oe restauratie van de in 1723 ge- 1 bouwde molen ,.De Zandweg"' aan de l'en dienstbaar stelde Kromme Zandweg m Rotterdam-Zuid. aan de zending '5 ,ee„n t?n.;"Ulifn.d fcrJ,d:t"1 f 60P I Velen uwer zullen zich het QÓ"nm ,!'-L^ Ie r^mhedenJ zVIIen i verhaal waarschijnlijk her- t 90 000 vergen m plaats van de twee 1 mncren Ult ne Soieee!' Ja30MP V°"r dU d°el ®evo'eerde 'die het verscheidene jaren In een raadsvoorstel betreffende dit i nim^De herbergrdvan het aanvullende krediet zetten B. en W. u't- leSe'geluk'm 195K ge- een dat, in afwijking van de oorspron- maakt t«? eèbaseerd od de kelijke plannen volgens welke de molen ware geschfedems zoal? de- 'zou worden ingericht tot restaurant, de vas^elegd d^or molen zal worden verhuurd aan een mo- AIan Burgess 5 Wiens boek enaar. Het als molen xn bedrijf stel- het Nederlands verscheen len vergt heel wat hogere kosten dan ondel. de tltel ,Een kIeme het inrichten als restaurant vrouw" Hoewel Ingr.d Bergman et een kleine worden genoemd. weet zij vaak eer> treffend V~r..hether.Stei!eu van het en geloofwaardig beeld te gen plas-voet gar. gerstunne.t.ie tn de geven van Gladys, die door van Ro»erdam-Hofplein naar £et zendmgsgenootschap werd afgewezen, toen voor eigen risico toch naar Chi na trok en daar na ontelba re moeilijkheden te hebben overwonnen. op heroïsche wijze aantoonde, dat zij wel degelijk de ware zendings geest bezat. De film is met m alles geloofwaardig en blijft hier en daar aan de buiten- 'kant steken. Voor de goede J verstaander, die immer? maar een half woord en misschien ook slechts een half beeld nodig heeft, is het filmverhaal ruimschoots r voldoende om hem mee te j voeren naar het China van B en W stellen de Rotterdamse ge- bepaald^ n e 1 ;n?-r'.;-Lja?a ™'r; e€r! bed/af v5n vrouw kan t It 2~>0 te voteren aandeel in de I Den Haag P* vV f? W de jaren dertig en naar het door de Japanners bedreig de, later verwoeste plaats je Wangeheng. waar Gla dys een herberg voor ezel drijvers maakte tot zen- dmgspost tot de plek voor het zesde geluk <de Chinezen hadden tevoren vijf omschrijvingen voor het begrip ..ge'.uk") In enkele opzichten komt de film tegemoet aan de smaak van het „grote pu bliek". o.a tn de sentimen teel groeiende liefde tussen Gladys en Lmnan. de ge- mengdbloedige kolonel van het Chinese leger. Er blijft evenwel in deze rolprent nog zoveel te waarderen over. dat men de Cefa succes mag toewensen bij het op nieuw in roulatie brengen van een film die tal van authentieke details omtrent het Chinese land en volk eerlijk en soms zelfs ontroe rend* belicht. Achter de hervertoning staat nu dan ook een comi té van aanbeveling, waar in met alleen de protes tantse zendingsgenootschap pen zijn vertegenwoordigd (prof. dr. G. C. van Niftrik, Eesten van kogelpenen, verder een aan inkomen voor de belasting te hebben van m Jacobafcanuetje verwijzen verzwegen H ermee heeft hij de fiscus „aar <je Middeleeuwen, er is een praeh- veor lbo 'zX1 benaueeid 3 an der o ijj-e slijpsteen gevonden evenals een Gewacht wordt slechts op de njksgoed- Ben-hard!aan langs het Sterrebos xn Schiedam er gaan uitzien gaf toe al in 1945 te zijn begonnen met benen priem en een deel van een kam net doen van onjuiste aangifte Volgens i jn dit beginstadium z.jn dateringen een berekening van de fiscale recherche nog n;et te geven ma3r xej is duide- heeft verdachte m de afgelopen zeven- k dat ook t,jdens de st.chtmg van tien jaar de belasting voor een half mil- Schiedam i!275> plattelanders" moe- joen gukien ontdoken. ï€n jjebbcn gc»voond op de terpen in bet poldergebied. '"PER zitting verklaarde de tandarts een gjj onderzoek in de eerste terp spaarjjotje te hebben willen vormer. 15 gebruik gemaakt van een dragline nu gebleken is dat inderdaad vond sten te verwachten zïjr. zal tn de ko mende dagen intensief gegraven wor den met het bekendste archeologische gereedschap dc spade Hij zou het plan hebben gehad tezijner- tyd zijn tandartsenpraktijk neer te leggen en zich helemaal te wijden aan de kaak- ehtrurgie. De overgangsperiode zoJ! tijde lijk zijn inkomsten verminderen en daar voor zou hij gedekt hebben willen zijn Bij zpn aanhouding vond de politie f 190000 aan geld en goud m safes rn brandkasten. Van der S. bekende dat zpr villa te Rijsoord van zwart geld was ge bouwd, De officier meende dal men om zoveel geld te kunnen verdienen wel hard moet werken en zeer deskundig moet zijn. Niettemin was hij van oordeel dat verdachte zich heeft verrukt ten kos- te van zijn medemensen. De officier, noemde dit een gevaarlijke mentaliteit Hij achtte een ernstige repressie noodza-, kelijk uit oogpunt van algemene preven tie. Het pleidooi van rar A. A de Bakker werd op diens verzoek met gesloten deu ren gehouden. De officier van justitie, die sn eerste instanties een boete van 77 OOt; had geeist bracht deze na het pleidooi att terug tot f 2ROOO Over veertien dager, stadsgehoorzaal onder gast-directie van' volgt de uitspraak Xr.d^e Rieu het Rotterdams Philharmo- I nisch Orkest, b.j welke gelegenheid Hans TJET is de bedoeling. dat woensdag- Dercksen soiieerde m Mozart s piano avond 11 april om kwart voor acht koncert K 595 ten minste tienduizend Rotterdammers m t de Ahoy-hsllen bijeen zullen komen om Na het ondergaan van dit fameuze, daar met ..Daar juicht een toon'" massaal hun paasvreugde uit te zingen onder 1"i- ding van de dirigent Arie Pronk van het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus Dat 160 leden tellende koor het groot.' ste van geheel Rotterdam' zal voor die' gelegenheid met medewerkers worden' uitgebreid tot 300 personen. Voor de mu zikale begeleiding ia! het muziekkorps van het Leger des Hetls zorgdragen Voor a:e gelegenheid zal de Utrechtse orgel-, bouwer Van Vulpen tn de Ahoy-ba! een pijporgel opstellen. Dat orgel zal worden1 bespeeld door Mees van Huis Verder! Werken mee de sopraan Dé van Oenen en de banton Kees Deenik De NCRV za! een opname maken en van die opna- roe zai het eerste gedeelte op 19 april en! net tweede deel op 23 april worden uitge- j met alleen een bijzondere esthetische zonden, beide keren des avonds om kwartverfijning en stijlfievoehgheid maar over zeven. En ook zullen er graraino-1 daarnaast en e\ enzeer een scala van ve foonplaten worden opgenomen, die te rij-| eenzelvings- en mlevingsmogelijkheaen, uertijd in de handel zullen worden ge- j en op indrukwekkende wijze heeft Hans bracht, Dercksen er \an overtuigd zon el over T^E ongeveer driehonderd automobdis-het een als over het ander te beschik- ten. die tot nu toe gewoon waren hun ken, dat hij zuiks bovendien op het wagen vlakbij hun kantoor of zaak m deima.ii matig genuanceeid begeleidend Rotterdamse binnenstad te parkeren (vanorke*-t scheen over te dragen vermelden 's morgens tot 's avonds» zullen met in-,'.ve dan nog gaarne Sang van donderdag 12 april worden ge-verd.ens*e dwongen een plaatsje voor hun auto te zoeken op een van de grote parkeerplaat* i l./jd tph 1-im J J L l mmfeiiivi Vt C f keuriag om met dc bouw te kunnen beginnen. De gemeente heeft reeds toegezegd, dat de bouwgrond achter Willem de Zwijgerlaan en Staöhou-| derslaan door de Nederlandse Pro testanten Bond voor de bouw van dit mooie bejaardentehuis kan worden georuxkt. Ook heeft de gemeente zich garant gesteld voor de lening van de benodigde bouwsom van drieëneen half miljoen gulden. „Fracasse, de onoverwin nelijke musketier" is voor de liefhebbers een film die het volle pond geeft aan no bele heldhaftigheid, realis tisch sabelgekletter en kleu rige romantiek. De prachtige kleuren van de natuurtaferelen m deze film wedijveren in glans en afwisseling met de cos- tuurns en de verdere ro mantische entourage. (Lu- mière, 14 jr.). T.H. ds B. Richters, ds. D. Bies- ma jr.. ds. J. Hallewas, dr. J. J. Kiwiet en kapitein R- J Schurmk van het Leger des Heils). doch waarin ook mgr. H. J. H. van Hussen, nationaal-directeur der pau selijke missie, na het zien van de film spontaan zitting heeft genomen. Ais ,.De herberg van het zesde geluk" bij het Rotter damse publiek morgen en volgende week zaterdag ..aanslaat" heeft dc Cefa het plan. de film met in gang van donderdag 19 april dagelijks tweemaal te ver tonen. Ten Hjnden In de bekende Hercuies- serie verovert de sterke man deze keer een eiland, ge naamd AUantis. Kosten noch moeite zijn gespaard om er iets groots van te maken. Regisseur Vittorio Cottafavi laat zijn Hercules een zeer romantische reis per schip maken, samen met de ko ning van Thebe en diens zoon, om een denkbeeldige vijand te verslaan. Het loopt allemaal anders dan men zich aanvankelijk heeft voorgesteld. Hercules doodt de kwade god Proteus en bevrijdt daardoor de dochter van de vorstin- van h«t' eüahd Atlantis. Wiekteh- ter denkt dat de koningin daar blij mee is, vergist zich. - Natuurlijk komt Hercules na de algehele vernietiging van Atlantis als overwin naar uit de strijd. Maar met. dan na vele spannende avon turen voor de liefhebbers van het genre iCmeae- ARENA: „Verleiding" première), 18 jr., 2, 7, 9.30, zat. ook 4.30 u. CENTRAAL: nrolon- geert „La tricheuse", immo reel geval, waarover geen goed woord is te zeggen. 18 jr. CINEAC NRC: IJsster- renparade, nieuws en teken film. IK CINEAC AD: .-Hercu- lus verovert Atlantis" (pre mière). 14 jr.. 9.3021.30 u. COLOSSEUM*. „Tarzan en de luipaardkoningin", 14 jr.. t.m. woensdag. 2, 7. 9.15 uur. Zat. 2 uur: Laörel en Hardy in „Niets dan pech". 3.1. CORSO: prolongeert „Cliff Richard Show", pre tentieloos vermaak voor ..teeners", alle leeft. 2, 5, 7, 9 30 u„ zat. 2. 4.30, 7, 9.30 u. HARMONIE: reprise van „De Vikings", grove effecten, historisch van geen enkele waarde. 14 jr. Maan dag tan. woensd.t „Nooit op zondag", knap gemaakte comedie. inhoud aanvecht baar, 18 jr. KR ITER ION: prolon- geert „De Maagdenbron". Drachtig werk van Ingmar Bergman. 18 jr., 2.30, 7, 9.30 uur. LUMItRE: „Fracasse, de onoverwinnelijke muske tier", (première), 14 jr„ 2.15. 7. 9.30, zat. ook 4-30 u. METRO: „Een zolder- kamer op Pigalle" (premiè re)14 jr., 2, 7, 9.15 u., zat. 3.30 u. en verder. PASSAGE; reprise van „Een avond aan het strand", een weerzinwekkende film, 18 jr. PRINSES: „Het meisje m de rode bikini", 14 jr.. Lm, woensd. 2.15, 7, 9.30. Zat, 2 uur: Laurel en Hardy. ■i „Grof geschut". REX: reprise van .Schrikbewind in Ocatilla", een nogal afgezaagde Wes tern, 14 jr. Do.: „Bloed In de sneeuw", melodrama dat nodige reserve eist, 18 je. THAT JA: derde week van „Diamanten bjj het ont bijt". film die ondanks mee spelende Audrey Hepburn te- genvalt, 18 jr., 2.15, 7, 9.15, zat. ook 4.30 n. 't VENSTER: „Qoal W Notre Dame" (première), 18 jr.. X L 9.15 «b VICTORIA: reprise.vair pretentieloze „Can-Ca*** jr. Zat, en w&eusÈt 2 cfert ieeft. Do.: Tramlijn begeer te". is jr. m CEFA-ATRTÜM: Mor-,* gen 2 en S war-. Ingrid Berg man in .Herberg van.-het zesde gelak". een mooie zen dingsfilm,. alle leeft De totaal verarmde baron de Sigognac laat zich over- j i halen, met een reizend to- een l'an de .verdiepingen van haar .neelgroepje mee te trekken. ?an de Ouoe Bjinenweg heeft de j Hij heeft toch mets te ver- X.». Maa.schappij voor wonJigmrich- liezen. Als een van de ar- *:ng P. van Reeuwijk een tentoonsteilmg txesten aan de ontberingen mgericht. gewijd aan het Noorse meu- j bezwijkt, neemt Sigognac bel en aan de Noorse kunst. Voor hen. dietv- plaats zn als ,.kapx- nau iuxuuen guiucn. i ?'e nog mmmer met de vakbekwaam-tein Fracasse". Hij is mtus- Een der leden van de NPB heeft een'^;d van de Scand.navische schrijnwer- jsen hevig verliefd geworden bedrag van 105.000 geschonken voor *er® xn het algemeen zijn geconfron-)op Isabelle. Hoewel de jeug- de aankooD van de grond -eerd. biedt deze expositie vooral tal van dige. beeldschone actrice j verrassende elementen Wat sterk de van hem houdt, wijst zij i aandacht trekt is de afwerking, zelfs (een huwelijksaanzoek af. van het eenvoudigste meubelstuk zoals jomdat Isabelle zijn toe- bijvoorbeeld de stoel. Met gewone hout- I komst als edelman met m soorten weten de Noorse meubelmakers, de weg wil staan, naar uit het tentoongestelde blijkt, bij zondere fraaie resultaten te bereiken, mede dank zij de wijze, waarop het hout .s bewerkt en die een artistieke aanleg verraadt. De heer J. de Mol. etaleur, heeft de expos.tie overzichtelijk mger.cht. De brokken van, waarvan de fraaie kasten, de s.erlijk Lcht geheeld- fdm. van Pierre Gaspard- houwde tafels, banken en stoeten. de i Huit vaart en spanning ont- eemoud.ge. elegante boekenkasten'm al- leent lertei houtsoorten, een by2or.der mooi Natuurlijk wordt het Voor een handjevol bezoekers koncer-jheei weinig exact en leek herhaaldelijk, bewerkte staande klok en dressoirs, s m- kv.aad stevig afgestraft en toerde vrijdagavond onder auspiciën van bij het orkest achter te blijven j „ei u.tvoering komen goed tot hun 'vanitifsprekend krijgen hft Kunstcentrum ,n de Vlaardmgse x.De prachtigeWito - - - - - Isabelle is echter ook het oogmerk van de hertog van Vallombreuse, die een do- ivillem recht j>e .ndruk. die deze vestea^de fracasse (Jean Marais) en Noske m het andante vergoedde uUer-1 tentoonsteiüng de bezoeker geeft is dat Isabelle (Genevieve Gradi aard wel iets maar vermocht met het' de sjorer, aa„ jjUn meubilair grote eisen ;c!^aa:" Voor het zover - geheel allerminst te verzoenen. HaydnsteIlen rn dat b h h.. ht 'dat de toneelspeelster is, zoals bekend, met het „fort" vant 7 -L amoacnt te de Rotterdammers maar zo pianospet blijft de hogelijk gemteres-1 ue rovancne var^ nei orKes see roe vraag naar d ^omvang gln/e dat voor 'net RPhO ge- akeh" dtn d°e"jchreven tad tot» »,n, Het tmbftek zover is een prinses blijkt te Zajn. wordt bij deze gelegenheid had het mft ^nmg gis-f- a^vochten. hnpvpn tp 7nn veravoRd aaren tal \an vooraanstaande» De revanche van het orkest school de 3-an de heer J. A. van f een stuk Reeuw uk. Onder hen merkten we op de heren O'.to Kildal. ambassadeur van Noar*wegen .n Den Haag. Tore Bogh»To- b.assen ambassade-secretaris Rolf I dergesc'ükt aan dc partituur, het was jong maar zonder opoerv lakkigheid en nagenoeg zonder te grote terughou- dendheid met trekken van een melan cholie en werkelijke poezie. v.at alles onw tllekeurg deed denken aan de overeenstemming m leeftijd tussen schepper en uitxoerder Een reproduktie van Mozart vraagt heeft alle uitvoerenden langdurig ap- lijkheid en de psychische :I,tV Wam he "vvi P^us ge'ïchonkeT""" mr.'irK Kra.S. i Store, handel,attache- Knut Qrre Win alle romantische verfraaiingen, es-j thetsctsmen en u'terliike virtuositeit en, een zeer persoonlijke manier on- con sul-generaal van Noorwegen m Rotter dam ds E Armand Terjesen. Noors precLkant hier ter stede. In Hotel Atlanta kwamen gisteravond de „Verenigde Stenotypistes" bijeen i voor de negende algemene iedenverga- dering. welke werd gevolgd door een ge-1 zeii:,; «amenzijn In haar openingswoord maakte de. voorzitster, mevrouw M A Baggerman-1 centrum in RolteraarTi-Zuid van het van Keulen bekend, dat voortaan het j rooms-katholieke bedrijfsapostotaat. financieel verslag met meer wordt ge- wordt zaterdag 14 april, aanvangend In gebouw Jan Ligthartslraat 40 „Quai Notre Dame" heet te zijn een film die de sfeer ademt van het ware Parijs Voor ons gevoel is hier 'meer de sfeer van regisseur 'Jacques Berthier m het ge lding. opgehangen aan at va ker vertoonde beelden van pubheeerd. De vereniging, die ea. Vierhonderd leden telt, werkt op coöperatieve basis om half drie. een interkerkelijke ont moeting gehouden voor leden van de havenbedrijven en de groot-industrie De leden worden uitgezonden naar di-.aau Luiker Maasoever Deze ont- moeting heeft de vorm van een fo- verse kantoren in gevat van ziekte, va kantie bijzondere drukte e ri aldaar. Men werkt op coöperatieve basis, tiet- ten aan de rand van het centrum, het Schouwburgplein en dc St Jaeobsplaats 'n bijna alle straten van de binnenstad zal namelijk eind volgende week een stop verbod van kracht wbrden. De ingrijpen de. maar noodzakelijk maatregel houdt verband met de doortrekking van de me- tro-sleuf, waardoor de rijbaan van de Coolsmgel langs het stadhuis 'van de Stadhuisstraat tot het Hofplein) oiltoe- pnkelijk wordt Do Rotterdamse ver» seerspolitie heeft een uitgebreid plan op gesteld om de auto's om te leiden In ver band met de nieuwe verkeersregeling zijn 2P de kruispunten van de Meent met het Rode Zand en de West Wagenstraatauto matische verkeerslichten aangebracht, die Veel minder heeft dit keer helaas An dre Rieu overtuigd. Ook a! zou men het orkest niet at te kwalijk kunnen nemen dat het zich aan het eind van het sei zoen met a! te zeer inspande ten gerie ve van een dergelijke kiene schare lu.steraars dat houdt nog niet in dat men ook genoegen zou dienen te nemen met de manier waarop Haydns zesde Londense symfonie tot ons kwam: rij kelijk ruig "en luid. dynamisch en rit misch vee! te weinig spits en gescha keerd. onelegant Rieu, die deie edele miniatuur vooral In het slotdeel totaal ongemotiveerde dramatische accenten meegaf die beter voor Beethoven en TajaUtofskl gereaer- rum Het algemene onderwerp tu dt* Christen in het grootbedrijf Als inlei- Kr een" bn^ron ende gèen mh"oüdt7 dat Tik" jaar een batig (ders hopen op te treden ds F Hork als een bijkomende *jld() ulJ dc dcK)! de ,eden afgestane stra directeur van de stichting vooi ker- kosten bijdrage naar rato van het aan-Jkelijk sociale arbeid de Herv gemeente 'tal gewerkte dagen onder haar wordt j Rotterdam en de heer C F. Kleistertee, verdeeld Dit jaar komt dit bedrag neer rooms-kathohek gemeenteraadslid. De op tachtig cent pei gewerkte dag. een j discussie na de beide inleidingen heeft cijfer dat door de aanwezigen met ap-betrekking op de volgende vragen: plaus wetd begroet Breng ik scheiding m het bedrijfsleven De vereniging hoopt volgend jaar haar als ik mij daar als christen gediaag, tienjarig bestaan te herderken "hoe komt het, dat men dit vaak be- Het cabaret-dansant werd verzorgd iweert, heeft de christen een eigen taak, door het Cocktailtrio. de muzikale clown in de nieuwe wereld van de industrie) Rexis, en Gery and Janme. jongleurs jen biedt de christelijke gemeenschap op de rollende kogel en tevens artiesten voldoende en duidelijke hulp aan dei op rolschaats gebied christelijke gemeenschap voldoende en i I duidelijke hulp aan de christen m het Voor verdere aanleg van de tweede j grootbedrijf? waterkering tussen de Oude Plantage! en de stormvloedkering In de Holland-, B en W. stellen de Rotterdamse ge- se IJssel stellen B. en W. de Rotter- mecntcraad voor een krediet te rege- damsè gemeenteraad voor. op de be-len op de begroting voor 1962 ten be groting 1961 een krediet van 3 100 000 hoeve van de bouw van een rioolge- te regelen. 1 me al aan de Vondeltngenweg. Rit kleine melitke lx tn de film „Qui Notre Da me" de enige die met onge- kunateld apel een hartver warmend element brengt in een melig verhaal. Links Jean Marais als de adellijke toneelspeler tussen zijn merkwaardige vrienden. In het midden Ge- nev leve Grad als Isabelle, om wie geducht wordt ge vochten. TOstuIgieke taferelen lood zwaar van gekunstelde ef fecten Ook het thema is, voorat in Frankrijk, ai en deloos herhaald Een jonge voddenkoopman kan ,n eigen milieu zijn draai met vinden. Hij draa.t tegen de draad in. wordt hangerig en vervelend en saai krijgt de film ten slot te een tik van te pakken Geen wonder, want Beithier weet maar weinig aanneme- Ijjk te maken \tin een on* mogelijke liefde tussen de jojuje \oddenkoupmAn tChnstan Pt/,ey en de 7ecr e\rcSMe\e anttquain>- vrouw (Anouk Aimte» die hem afwijst. Het begon allemaal met een antieke VeneUaanse ■spiegel en kennelijk raakte Berthier zo onder de beko ring van de spiegeleffecten die hij daarmee kon berei ken, dat hij van geen ophou den meer wist. De Seme, ruiten, plassen op de straat! enfin wat weerspiegelt met in deze film? En dit alles om maar een beetje rehëf te geven a«n een mager verhaaltje, dat tevee! melo dramatische kunstgrepen be- vatte om tot een aanvaard bare film te kunnen /worden, v't Venster, 18 Jr.j Het verstoorde huwehjks- rei.sje van Harry en Grace 'Paul Newman en Joanna Woodward, in werkelijkheid eveneens een echtpaari is de geestige knoop m de speci fiek Amerikaanse kolderftlnx van Mc. Carey, een oude rot tl het vak. getuige dit wat al te geroutineerde werk. Grace ijvert wel wat te veel voor haar dorpsgemeen- scnap. waardoor Harry, haar man wel wat tekort" komt. doch om de goede sfeer m het gezin te behouoen stelt Grace een huweluksreisje voor. Dai loopt echter direct al mis als blijkt dat Grace er eigenlijk geen dag tussen uit kan door haar dorpsbe- -slommermgen Totdat op eens bekend wordt, dat het leger grond heeft gekocht in hun dorp voor geheime doel- einden Het verzet daartegen is groot en Harry moet de belangen van het dorp m Washington bepleiten. Als er nu geen verwaarloosd vrouw, tie ijoan Collinsi was ge weest. wier man altijd op teis is. zou er niets „em- *f. t£ebeurd z'jn, doch zij Vindt Harry aardig en zoekt het avontuur met hem. Door een grappige samenloop van omstandigheden treft Grace ze samen in een hotelkamer aan. Er volgt een groot con flict tussen de echtetieden, en er gaat heel wat gebeuren eer Harry zijn onschuld kan aantonen. Natuurlijk komt al- „Das Madchen mit den schmalen Hutten" heeft in Nederland de titel „Verlei ding" meegekregen, wat goed is. zeker als er meisjes in die film optreden die tot taak hebben verleidelijk te doen. Dat daarmee de film goed is geworden, zou in dit ge- vat een verkeerde conclusie zijn. Hier en daar krijgt men zelfs de indruk te doen te hebben met amateurwerk. Ook het verhaal betekent geen versterking van het ge heet. De film speelt zich af op twee plaatsen: op een sehip met verveelde lieden cn op een eiland met een bekrom pen bevolking. Een jonger, van het schip het8efi V5?lcke) vaal"t naar het eiland, waar een meisje Hannelore Etsner» voor heks wotdt aangezien en waar hu van moord wordt beschuldigd Samen gaan zij naar het het'I fn Jandaar weer naar ken t en slott* trek- comPl«t met hun aïn ,!1", c5n doek keknoopt (Arena? 'Vr jTTi^ WCreW in* les weer goed. Het is Sn. maal wat- ciiché achtijypaar toch kan men .lo*r 51 nrefenuT*1 p!ez.ier *an dit i ,»1', v«rt>aal beleven Luxor 18 jaar. h.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1