Bestaan van Schiedamse Kunstkring op het spel ROTTERDAM Uitleen boeken was in maart beduidend meer CITROEN Politie moest uit de krant ongeluk lezen Classikale conferentie ouderlingen over gebed Drumband krijgt acht trommen L Fusie of naar Rdamse schouwburg Nog Weer belangrijke uitbreiding van een seizoen spelen, gedekt door garantie Vlaggetjesdag in Vlaardingen: Europees accent Nieuw King-Size tapijt, kamerbreed tapijt Cijfers Gem. Openb. Leeszaal GUSTO BESTAAT 100 JAAR Man redt jongen (7) uit haven Vergadering te Vlaardingen W ilton-F ij enoord kan opdrachten thans niet aan Brand richt in keuken schade aan Weer botsingen op kruispunt Jongens richten schade aan sa «aa&Vw' 5%K&ï M dienst. M 1S: NuSr, SA i VA- DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 DINSDAG 10 APRIL 1962 Verliezen Kiezen tapijt-kwaliteiten in "één baans-breedte" breedtes van 3 tot 5 meter. Vanaf f 18.90 per MJ. Zéér, zéér veel keus. Op de vernieuwde en vergrote tapijt-afdeling. ROTTERDAM, Binnenweg 7, Beijerlandselaan 72-78 - VL1SSINGEN, Oude Markt 9 UTRECHT. Voorstraat 36, Mariapiaats 2 —DEN HAAG, Groenmarkt 29, Grote Markt5 Advertentie AFWISSELING DUISTERNIS MATERIAAL Vandaag en morgen en dagelijks Voor wie Prestaties p>urffer!'"ke stand êTtVf c-PGuplr jRn X (Van een onzer verslaggevers) NOG één seizoen zal het beroepstoneel voor de Schiedamse Kunst Kring In het Passagetheater spelen, maar wat er dan gaat gebeuren is het bestuur van de Kunst Kring niet duidelijk. Er kan nog «en seizoen op de gebruikelijke ma nier worden gespeeld omdat de ge-, meen te zich garant heeft gesteld voor het tekort. Daarna echter wenst de ge-1 meente wijziging in de situatie Het bestuur van de Schiedamse Kunst Kring, ziet nog niet wat er zal moeten geheu- ren maar er riin de mogelijkheden! voor fusies of alle ieden van de Schie damse Kunst Kring zullen in het ver volg naar de Schouwburg in Rotterdam moeten gaan. Het bestuur van de SKK zal trach ten meteRob de Vries van het Rotter-j darns Toneel (tijdens een gesprek aan! het eind van deze maand» een regeling; treffen dat het mogelijk wordt dat dei Schiedamse leden op bepaalde avon-1 den tegen gereduceerde prijs in de schouwburg terecht kunnen. Het is j dan rnet noodzakelijk dat de SKK er voor zorgt dat de zaal geheel gevuld is| omdat de directie van het gebouw dan) ook nog kaarten apart kan verkopen Deze mededelingen zijn maandag-' avond gedaan tijdens de jaarvergade- ring van de Schiedamse Kunst Kring In, -Je b< i a I vail gebouw Arcade. De j stemming was buitengemeen somber want men ziet de opheffing van de Kunst Kring tegemoet. „Zo is er niet te werken", was de opvatting. De be- langstelling voor deze belangrijke ver-) gaderlng was dan ook nihil te noemen, i Nog ge«n tiental leden gaf blijk te be- seffen dat het bestaan van de SKK op het spel stond. De vergadering meende dat de hon derden leden ie weinig binding hebben (gehad) aan de Kring. Jarenlang was de Kunstkring het apparaat waar men, tegen goedkope prijs toegangskaarten voor toneelvoorstellingen kon krijgen. Altijd waren er meer kandidaten dan er plaatsen in het Passagetheater zijn. Nu de tv er is en nu men meent dat het. Passagetheater ongeschikt is ver dwijnt de aanhang. Het bestuur ziet geen kans een ledenwerfactie te houden waardoor de noodzakelijke drie tot vier honderd leden kunnen worden inge schreven. Vorig jaar is een beroep ge daan op vijftig trouwe leden. Er kwa men vijftien leden, de helft heeft mee gewerkt aan de ledenwerfactie. Het Ie- verde dertig tot 35 nieuwe leden op maar in die tijd bedankten negentig le den. De vergadering betreurde de gang v&a zaken zeer -omdat hei- mogelijk wordt geacht dat in een stad van tach tigduizend inwoners een zaal met 941 plaatsen gevuld wordt met toneellief hebbers. met een groot tekort wordt afgesloten. 1 voorzitter D. van Schoonhoven De gemeente zal als subsidie het te-'druk kort bijpassen De bestuursleden D. van schoonhoven en mr. P. van Bochove werden herkozen. In zijn inleiding heeft met na- op de zwakke situatie gewezen. Gedacht was aan een fusie met de Ka tholieke Kring, maar deze volet er nu mets voor omdat een ledenwerfactie Mansholt in de Vlaar- van de KK onlangs wel succes heeft din&so Stadsgehoorzaal een rede uit- De festiviteiten ter gelegenheid van de Vlaggetjesdag (19 mei) zullen dit jaar I voornamelijk In Vlaardingen worden ge- vierd. Het programma krijgt een internatio naal gewaad Het is namelijk de bedoeling het accent te laten vallen op de betekenis van de nederlandsp visserij en de plaats i daarvan in het wordend-Europa Over dit onderwerp zal m het voor- i middagprogramma de vice-voorzitter van 1 Advertentie De predikant succes spreken i Op verzoek van het Vlaardings gemeen tebestuur heeft de Staatssecretaris van Marine de Belgische. Franse. Engelse. Dan is er ook nog een mogelijkheid .Duitse en Nederlandse marine-autoritei-' van het verstrekken van serie-keuzeabon- len uitgenodigd afvaardigingen van hun gehad. nementen sn samenwerking met Toon kunst en de Filmkring zodat de ieden kunnen kiezen tussen toneelvoorstellin gen, filmavonden en concerten. Dit wordt besproken in de sectie ie Ontwikkeling van de SG. Evangelisch Lutherse Gemeente le Schiedam ds. S, G. van der Haagen heeft een be roep ontvangen voor de Evangelisch Lutherse Kerk te Amsterdam. On langs was ds. S G van der Haagen in een drietal geplaatst voor de2e va cature. vloot naar de Vlaardingse havens te zen den Ook het Hospitaal-kerkschip „De Hoop" en de Wm Beukelszoor. zullen i door hun aanwezigheid de festiviteiten) Culture-'opluisteren. Het Comité Vlaggetjesdag; pleegt nog overleg met burgemeester en' 'wethouders van Vlaardingen over heti „i j Rotterdams Toneel gaf onlangs uitnodigen van diplomatieke vertegen als derde grote gezelschap te kennen woordigers uit deze landen w.i.ï 111 ®c3liedam le gillen Het gehele dagprogramma zal worden hestmi ,"a ,?en Besprek met het bijgewoond door rnr. V. L M Marijnen, directie n«k 1^?. B minister van landbouw en visserij, die de»erlinJ^„ v seJg>e" «eer me-.'; middags enkele wimoels zal hijsen RohdcVHice 'I, °VeaV?gceVf Verder ^«meldt het feestprogramma 1" n" de opvoering van een openluchtspel dat. gel m Schiedam opengebroken. Zij i Onverlaten hebben de automaat van Inh„mix?, av(>nl!en in hej geschreven is door Jaap Kolkman, die oe winkelier L. J aan de Sneiliussm- ti l. gereserveerd zlttmg heeft in het comité. Huim 200 j kunnen krijgen waarbij V£r voer maat- perSonen zullen hieraan deelnemen. Aan de vooravond van Vlaggetjesdag j zal in Vlaardingen een plechtigheid wor- den gehouden bij hel monument voor1 gevallen vissers De haringvloot zal maandag 21 mei uit varen hebben negen gulden" ontvreemd" Vanacha4,I,Uen de honderden Schiedammers de 14-jarige scholiere Gezina Paulina e" naar m dienen te bren- K. is een fie's ontvreemd die in de gen. r'ix s'olrke Huishoud- i en Industrieschool aan de Westmolen- straat heeft gestaan. Mej G F mis te naar fiets, die niet op slot aan de Lange Haven heeft gestaan. Voor alle belangstellenden spreekt j de bondsvoorzitter van de Christelijke' Middenstandsverenigmg mr. M G. van der Kaa vanavond in het Gerefor-i meerd Jeugdhuis te Schiedam over) zijn ervaringen in Amerika. Hij zal, De Schiedamse Kunst Kring moet m Schiedam 900 leden hebben omdat j de bijeenkomsten m het Passagethe ater alleen maar financieel verant woord zijn met meer dan 900 toe-, schouwers In Rotterdam behoeft dat echter niet. dan mag Schiedam wel minder publiek leveren omdat daar kaarten apart kunnen worden ver kocht. t,„* - t, t t Het bestuur van de Schiedamse Kunst' rikaarcl j.i "uT v van ,de Ame- j Kring gaat in de komende maanden in' e?ta''hande]bespreken Te-[diverse vergaderingen aandacht schen- worden diapositieven vertoond, 'ken aan de penibele situatie. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden goedgekeurd. Daarbij constateerde men dat dit jaar QOK in de maand maart is de uit- leen van boeken weer beduidend omvangrijker geweest dan in maart van het vorig jaar. De Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Schiedam vermeldt dat in totaal 30.123 boeken werden uitgeleend tegen 20.404 In maart van het vorig jaar. Er wer den 11.916 romans uitgeleend (vorig jaar 10.635)9153 studiewerken (6272 vorig jaar) en 8S89 kinderboeken (vo rig jaar 9497). Het boekenbezit breidde zich uit van 61.575 naar 61.942 werken, het aantal houders van leeskaarten steeg voor het eerst ook weer namelijk van 5209 Tiaar 5696. Verdeeld over de filialen is de uitleen als volgt: Centrale Bibliotheek Lange Hkven. Romans 6.198 (v.j. 5.286), studie werken 6.342 (v.j. 3.584), totaal 12.540 (v.j. 8.870). Filiaal Lcrentzla&u, Romans 1.365 (v.j. 1,378). studiewerken 845 (v. j. 822), jeugdboeken 736 (v.j. 981). to taal 3.246 (v.j. 3.181). Filiaal Dr. Wi- bautpleln. Romans 1.762 (v.j. 1.784), stu diewerken 1.314 (v.j. 1.318). jeugdboeken 1.971 (v.j. 2.583). totaal 5.047 (v.j. 5.685). Filiaal Dwarsstraat. Romans 1.138 (v.j.' 1.078), studiewerken 297 (v.j. 279), jeugd werken 773 (v.j. 900), totaal 2.208 (v.j. 2.257). Jeugdafdeling. Jeugdboeken 2.589 (v.j. 2.371), jeugdstudieboeken 1.819 iv.j, 1.831), totaal 4.408 (v.j. 4.002). Filiaal Kethel. Romans 812 (v.j. 785). studie werken 237 (v.j. 253), jeugdboeken 963 (v.j. 887). totaal 2.012 (v.j. 1.925). Dit-! leenjjost Lindenhef. Romans 18 (v.j. 36> jeugdboeken 138 (v.j. 144). totaal 156 (v.j. 184), Uitleenpost Ziekenhuis. Ro mans 276 (v.j. 288), studiewerken 7 (v.j. 12), totaal 283 (v.j. 300). Uitleenpost Si. Jacobsgasthuis. Romans 107, studtever- ken-16. totaal'123. - Het toets een zondag zoals alle zon dagen, maar de kinderen zorgen dan wel dat er afwisseling is. Zo ook in het gezin van Jantje. Er moest even '■ets met een mes bewerkt worden en toen ging. het verkeerd. Het mes sneed een diepe jaap bij de muis van de duim, zoals de mededeling luidde. Het moet een heel diepe jaap zijn geweest want het bloed bleef stromen. Nu ging het zoals het veelal ge schiedt. Het bloed bleef stromen en de gehele familie zocht nerveus naar het verband dat er geweest moest zijn. Het gelukte tot een soort stelpen van het bloeden te komen maar de eer ste hulp was niet volgens de vereiste voorschriften verricht. Dan maar naar de apotheek, er is toch. zeker een zondagsdienstDe krant betueesf dienst, het stond er heel duidelijk, een apotheek in het centrum zou, tot dienstverlening be reid zijn. Vader en gewonde zoon gin gen op pad. Het was misschien al laat voor deze zondagavond. Om tien uur kan men al naar bed ais hét re gent en de havens niet tot een wan- de'inqprie noden. Vader en zoon moes- t?'> oi'sr die havens. Bij de apotheek gekomen zagen ze een wei nig aanlokkelijke duisternis naar het rood van het noodverband drong aan op, bespoediging van de zaak. Vandaar dat de vader ferm op de bel van de gesloten deur drukte in de veronder stelling dat zondagdienst dienst op zonciar betekent. Vader en zoon hoorden of zagen lange tijd niets. Toen bewerkte de va der wanhopig de bel noo maar eens. Plots hoorde hij gerommel, hij dacht iat er een riool in de muur leeg liep naar bij onderzoek bleek dat de apotheek een spreekbuis rijk is. De nader kent het instrument niet. van daar het misverstand. Toen hij zich echter had aangepast kon hij vaardig 'n de pijp roepen dat hij materiaal Wenste voor zijn bloedende zoon. „Moet 11 niet bij mii wezen, maar bij de dokter", murmelde de buis, „Ja. naar niet voor het kopen van een Pleister" kaatste de vader triomfante lijk terug en inderdaad, hii had ge- hjk, de buis liet horen dat 'tij kwam. Pleisters moesten vader en zoon hebben. De man, die slaperig en wei- lig vriendelijk achter de toonbank verscheen, schoof het materiaal toe. ■Wet leek de gekwetsten niet wat ze toeristen. Zo zochten die speciale Pleisters. „Wat kosten die?" „O, nee, at is te duur, geef dan die maar, geef er nog maar wat meer." ,JDat is dan 1,80" zei de man. „Wat 1,80, nee geef dan maar de helft". .JOaar schiet u niets mee op, dan is het 1,35". „O, ja, waarom?" „Ik reken een gulden als dienst". „Wat? En u heeft er niets 10 or gedaan, nou dat is ook mooi, ik wil heus wel beta len als het moet, maar f 1,80 voor wat pleisters is me al te erg, kom mee Jan..." en daar gingen boze va der en zoon. Hoe het met de gewonde hand is gegaan is niet duidelijk, mis schien heeft moeder een oud laken of een theedoek als verband gebruikt. Deskundigen die we later naar hun oordeel vroegen over genoemd voor val zeiden verbaasd dat apotheken ge opend zijn als deze apotheken de zon dagsdienst hebben en dan zouden die apotheken ook niets extra's in reke ning brengen voor de dienstverlening, tenminste zo zeiden het onze relaties. Gereformeerd Jeugdhuis: Lering mr. Van der Kaa voor Chr. Middenstands vereniging. 20. Chr. Sociale Belangen: Kicin Baboers- polder, Vergadering. 20. De Amstelbron: Natuurgenot In Huis, Lez ng met dia's, 20. Musis Sacrum: Wilton Fijenoord. Toneelavond, 20. De Rank: Kon. Ned. Mil. Ver. Pro Rege, Propagandabijeenkomst, 20. Chr. Sociaie Belangen: Ned Chr. Be- ambtenbond. Jaarvergadering, toneel, A Niemantverdnet spreekt over: „NCBB-Bednjïsbond?". 20. Chr. Sociale Belangen: ArK. Contact, avond, 20. TT Irene: Wijkgemeente 5 Ned. Hery. Kerk. Otto Sterman draagt voor ,.Ik ben een neger". 29. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 641M_b.g.g. el. 115588 .oestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden, Agéntachap: H. J. Troost. Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. teiet 115588) Be'ailgTljke telefoonnummers: Brand alarm 69123: Politiealarm 64666; C.G. sn G.D. waarschuwing 69290. Stedelijk Museums Tentoonstelling Michaël Podulka, Apotheek: Evers, Lange Haven. Hoofdagent voor Cilroin en Ponhard automobielen voor Rotterdam en omilrefii (Van een onzer verslaggevers Deze maand bestaat de scheepswerf Gusto te Schiedam honderd jaar. Het jubileum zal eerst aan het eind van het taar gevierd worden. Aan de schrijver Max Dendermonde is de op dracht verstrekt een geschiedenis te schrijven van het honderdjarige be drijf. Het bedrijf is als klein machinefabriek- je gestart in Utrecht, later kwzm er een vestiging in Slikkerveer. Zestig jaar geleden kreeg Gusto de beschik kmg over het ruime terrein aan de Grens van Schiedam aan de Nieuwe Waterweg, Daar heeft Gusto bekendheid verkregen met de vervaardiging van speciale vaartuigen als tinbaggerzuigers, hop perzuigers. drijvende booreilanden, draagvleugelboten e.d. (Van een onzer verslaggevers) Denis Hatenboer, een 21-jarige Schie damse bedrijfsleider, heeft met zijn doortastend optreden maandagmiddag om vijf voor vier het leven gered van de bijna zevenjarige Maehiel Albertus van Aaiten, die op de Havendijk 136 in Schiedam woont, h „i... Het jongetje speelde op de waliekant van de-Voorhaven bij de befltraan die zand uit de schuiten lost. Het jongetje is te water geraakt, maar direct sprong Denis Hatenboer het kind na. Hij kon de drenkeling vrijwel gelijk grijpen en een de omstanders aanreiken. Op de kant heeft een politieagent kun matige ademhaling toegepast, waar door het jongetje het binnengekomen wa ter kwijtraakte. De G.G. en G.D. heeft het slachtoffer naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd, waar bleek dat hem geen letsel is over komen. (Van een onzer verslaggevers) EERST nu is het aan de Schiedamse politie volledig bekend geworden dat vorige week woensdagmorgen om kwart over zeven een tankauto van de berm van de Groeneweg in Kethel on dersteboven in de sloot is gerold. De chauffeur G. Koers uit Amsterdam reed met deze auto van de Gulf over de Groeneweg toen hij bemerkte dat de wielen wegzakten. Met behulp van een tractor is nog getracht de Bedford tankauto weg te trekken, maar toen de heer Koers weer achter het stuur zat en wilde wegrijden is de auto van de berm gerold. Later hebben takelauto's het voertuig uit de modder getrokken. De gemeente zal de berm, die over een lengte van acht meter beschadigd is, herstellen. De politie kwam via ons dagblad te we ten dat dit ongeval is geschied. Toen wij donderdag de foto van de veronge lukte auto publiceerden heeft de politie een onderzoek kunnen instellen. De acti viteit van de fotograaf. die ons het plaatje met zijn gegevens verstrekte, verdient dus extra waardering.... Prinses Irene heeft maandagmiddag een vergeefse reis naar Schiphol gemaakt om haar vader, die met een K L.M.-toestel op de Amsterdamse luchthaven zou terug keren van zijn reis naar Mexico, af te halen. Korte tijd, nadat de Prinses op Schiphol was gearriveerd, werd haar ver teld, dat haar vader op het laatste ogen blik had besloten met een Sabena-heli- kopter van Brussel via Rotterdam naar Soesterberg te vliegen. Onverrichterzake keerden Prinses Irene, de adjudant van de Prins, luitenant-kolonel C. Geertsema en de vele journalisten, die van 's mor gens zeven uur op de Prins hadden zitten wachten, naar huis terug Op de Rotterdamse Heliport hoorden de Sa- bena-vertegenwoordigers pas omstreeks twaalf uur, dat in de S-58 helikopter, die de dienst tussen Brussel en Rotter dam onderhoudt, ook Prins Bernhard en zijn particuliere secretaris, dr. F. A. de Graaff zaten. Behalve de Prins en zijn secretaris zaten nog drie passagiers in het toestel, dat even over een op het platform bij de Katshoek neerstreek. De helikopter bleef in Rotterdam slechts enkele minuten aan de grond staan om de drie reizigers gelegenheid te geven uit te stappen. De prins, die om twee uur een bespreking had in het paleis Soestdijk, verliet de helikopter niet. De Sabena-heiikopter steeg, nadat de Prins persfotografen gelegenheid had gegeven een foto te schieten, weer op en vloog naar Soesterberg, waar het toestel onge veer een half uur later neerstreek. Prins Bernhard is ruim een week in Mexico geweest. Hij heeft daar de nieuwe Mexi caanse vestiging van de Verenigde Ma chinefabrieken Stork-Werkspoor offici eel geopend. Voorts beeft de Prins met president Adolto Lopez Mateos en voor aanstaande industriëlen besprekingen ge voerd over de economische mogelijk heden tussen Nederland en Mexico. De Prins besloot met een vliegtuig van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena naar Europa terug te keren, nadat de reis met het K.L M.-toestel op het laatste :enblik werd geannuleerd. Via Montreal ogenh vloog het toestel naar de nationale lucht haven van Brussel, waar het in de loop van vanmorgen arriveerde. Daar de Prins op tijd in paleis Soestdijk wenste te zijn, besloot hij met de Sabena- heiikopter naar Rotterdam te vliegen, en van de Maasstad naar het vliegveld met een extra-vlucht. De directie van de Sabena gaf opdracht, dat de helikopter voor Rotterdam in Brussel op de Prins moest blijven wachten. Het toestel arri veerde daardoor ruim een uur later dan op het vliegschema is aangegeven in Rotterdam. Be piloot van de helikopter, die de weg naar Soesterberg niet kende, kreeg via de radio de koers naar het militaire vliegveld op Ter oriëntering had hij verder nog een wegenkaart aan boord Kort voor zijn vertrek uit Mexico heeft Prins Bernhard verklaard, dat hij „bijzonder geestdriftig" was over de mogelijkheden van de" handelsbe trekkingen tussen Mexico en ons land. Hij deelde verder mee spoedig naar Mexico te zullen terugkeren, omdat hij is uitgenodigd een toespraak te houden voor de Conventie der Internationale Ka mers van Koophandel. De Prins voegde er aan toe, dat Prinses Irene hem dan wellicht zal vergezellen. Van een onzer verslaggevers) In een van de zalen van de Oosterlierk te Vtisstngen is zaterdagmiddag de voor jaarssamenkomst van de Gereformeerde Ouderlingenconferentle ln de Classis van Schiedam gehouden. Dr. C. Qilhuis, predi kant te 's Gravenhage-Oost hield er een referaat over het ambtsgebed. Om te voorkomen dat het een onper soonlijk en vrijblijvend verhaal zou worden achtte de referent het beter te spreken over "de biddende ambtsdra ger", dan over "het ambtsgebed". Spr wees eerst op het belang van bet onderwerp, omdat door de veelheid van vergaderingen en bezoeken het gebed wel eens in het gedrang zou kunnen ko men en ook inderdaad komt, hoewel dit toch het voornaamste deel van die verga deringen en bezoeken is. Het persoonlijk gebed van de ambts drager is voor alles een vereiste. Een ambtsdrager die geen persoonlijk gebeds leven kent is een ambtenaar, een molen zonder wieken en een robot zonder hart. In het vervolg van zijn betoog zei dr. Gilhuis dat de ambtsdrager zowel voor zijn predikant als voor de aan zijn zorg toevertrouwde gemeenteleden dient te bidden. Het huisbezoek behoeft volgens spreker niet steeds met gebed begonnen te wor den, maar het slotgebed mag het mooiste De~dèk-~ en werfmsatschappij Wilton- Fijenoord N.V, beschikt thans over een zo ruime orderportefeuille dat de onder neming het werk niet aan kan. Li de jaarvergadering werd medegedeeld dat de reparatie-afdeling -- de belangrijkste sector van het bedrijf op grond van het nijpenr personeelstekort regelmatig opdrachten heeft moeten afwijzen. Daar bij loopt de marge van de reparatie orders terug. De afdeling nieuwbouw heeft, zoals in het jaarverslag werd medegedeeld, van het ministerie van defensie opdracht ont vangen tot levering van twee onderzee boten Dit is een belangrijke opdracht omdat deze afdeling hierdoor tot in 1964 van werk zal zijn voorzien. Dit laat zich gemakkelijk begrijpen, wanneer men be denkt. dat in deze defensie-order meer man-uren zitten dan bijvoorbeeld in de bouw van een 50.000 tons tanker. De steeds in belangrijkheid toenemende af deling, de machinefabriek, kan zich ver heugen in een maximale bezetting. Men is thans doende in deze sector andere activiteiten aan te trekken. Zoals bekend staan er grote investe ringen voor het lopende jaar op stapel. Het bestuur denkt deze investeringen ge heel uit eigen middelen te kunnen dek ken. Voorlopig zal geen beroep op de openbare kapitaalmarkt worden gedaan. De jaarstukken werden met algemene stemmen goedgekeurd. De heer H. W. A. van den Wall Bake werd tot commissaris herkozen, de heer C. J. A. van Daalen trad af ais directeur en werd tot commissaris benoemd. (Van een onzer verslaggevers) Nauwelijks vier jaar oud heeft de christelijke gymnastiekvereniging Animo in Kethel weer een belangrij ke uitbreiding gekregen. Maandag avond heeft het bestuur in De Rank op feestelijke wijze de acht trommen kunnen overdragen aan de onlangs opgerichte drumband. Deze band van actieve meisjes en jongens heeft lang geoefend met stokjes op geïmprovi seerd materiaal, maar nu heeft Ani- i mm» dan de eigen drumband. Daarvoor hebben alle leden maanden lang deelgenomen aan dc acties ter verkrijging van de benodigde geiden. Zegelries van kruideniers zij i ge spaard, oud materiaal werd voor de verkoop ingezameld. Zo werd een be drag van duizend gulden verkregen, maar alle wensen van Animo zijn nog met vervuld want er moet nog meer materiaal worden gekocht. Speciale woorden van hulde had voor zitter Kees de Groot maandagavond in De Rank voor penningmeester J. van Pelt. die de acties zo goed heeft geleid, De heer De Groot releveerde de geschiedenis van Animo, dat het gepresteerd heeft om binnen enkele jaren een hechte positie te veroveren m het Schiedamse gemeenschapsleven. Animo werkt aan tal van activiteiten mee, ook buiten de stad geeft Animo acte de précense. De resultaten zijn steeds voortreffelijk. In Kethel is Ammo met meer weg tc denken. De drums stonden in het tweede ge deelte van De Rank in pyramidevorm opgesteld met vlaggen overdekt. Voor zitter C. L. de Groot en technisch hoofdleider Hans Voornach hebben de vlaggen weggehaald waarna ieder be stuurslid aan een der leden van de band een trommel heeft overhandigd. Uiteraard heeft de band doem horen tot welke ritmische prestaties de groep kan komen op het prachtige materi aal. Een tweetal marsjes werd ge speeld, Leider Leen de Gids heeft mei zijn twee zoons nog voor muzikale In termezzi gezorgd. Voor mevrouw De Gids waren er bloe men. De technisch hoofdleider H. Voorbach heeft ziin vreugde geuit over deze aanwinst. Het Is voor de meeste gymnastiekverenigingen hee moeilijk om te kunnen beschikker over een drumband, omdat het ge woonlijk ontbreekt aan de goede lei ding. Animo is verheugd de steur van de heer De Gids te hebben. Bt. bet optreden naar buiten uit is de medewerking van een drumband zeer belangrijk omdat dit veel bijdraagt aan het cachet van het optreden. Met limonade en koffie voor alie leden is de bijeenkomst in feestelijke sfeer besloten, waarbij een ieder met waar dering sprak van het bereiken van de nieuwe mijlpaal. onderdeel van het bezoek zijn. Wanneer echter tijdens het bezoek geen gebedssfeer is. ontstaan, of wanneer het gebed niet gewenst wordt, kan de ambtsdrager mee? delen thnis voor de bezochten te zullen bidden. Het gebed aan het ziekbed noemde de Haagse predikant een van de rijkste open baringen en mogelijkheden van de bid dende ambtsdrager. Ovar het gebed in de kerkeraadsver- gadering zei dr. Gilhuis dat de ouderling die dit moet uitspreken hiervan tijdig op de hoogte moet worden gesteld. Het vrije gebed vond de predikant hier passender dan het formuliergebed. Ondanks de daartegen geopperde be zwaren uitte dr. Gilhuis zich een voor stander van de handhaving van de dienstdoende ouderling vóór en na de kerkdienst. Na dit leerzame referaat te hebben, aangehoord besprak men in een leven dige discussie verschillende aspecten va» het ambtsgebed. Doordat de petroleumtoestel te dicht bij het keukenraam stond, is brand ont staan in de vitrage van de familie "W, J. N. in de Buys Ballotsingel in Schie dam, Mevrouw N. was op dat moment maandagmorgen om kwart over acht in de slaapkamer. Zij rook een brand lucht, de buren werden gewaarschuwd en daarna heeft de, bp^ndweer het vuur. riet een nevelspuit geblust. 1 - Het plafond is gedeeltelijk verbrand, de muren zijn- gedeeltelijk, geblakerd, theedoeken en nylons zijn verbrand/ Verzekering dekt de schade. (Van een onzer verslaggevers) Het kruispunt Nieuwe Damiaan—Bug- gemeester van Haarenlaan in Schiedam n blijft moeilijkheden opleveren. Vermoe- delijk denken de weggebruikers dat hier sprake is van een voorrangsweg. De - werktuigbouwkundige D. "W. A. F. die met zijn personenauto geen voorrang gaf aan de verzekeringsagent JE. Verkade hield aan deze voonrangskwestie een zwaar beschadigde auto over. Toen de vijftienjarige scholier D. V. op het kruispunt Nieuwe Damlaan—mgr. Nolenslaan met zijn rijwiel geen voor rang gaf aan de automobilist G. A. F. de S. is een hotsing ontstaan. De jongen is,, met schaafwonden en een hersenschud- ding naar de dr. Noletstichting gebracht Baldadige jongelui hebben ernstige schade veroorzaakt in de Dura- Coignetwoningen aan de Burg. Honner- lage Gretheiaan in Schiedam. De knapen hebben lak, menie en an- dere verf op de wanden van het trap- - penhuis van het tweede blok woningen gesmeerd. De opzichter constateerde dat het materiaal dermate absorberend is dat de smeerboel niet te verwijderen zal zijn. Tevens zijn de sloten uit de deuren gebroken. De deursloten werden later in de woningen teruggevonden. Er is voor ongeveer duizend gulden schade. Met een gebroken knieschijf werd gis teren m het Havenziekenhuis te Rotter- darn opgenomen de 55-jarige havenar beider J. B. De man was aan boord van het in de Merwehaven liggende binnen schip Leonard Hendrik met het rechter- been tussen twee rollen papier bekneld geraakt. SCHIEDAM Geboren: Jennv M d v V Prins en H Wetzel; Johan V- z tv p Oost- veen en C L van den Hof; EicivGVe- T;„A c A„va" Keulen; Joseph H z v G Schaeffer en C M Foist: Yvonne <1 v L Schippara en C Kramer. Overleden: w Bosman. 7T jr wed van .T f g.e"v!iet; G H Westhuls 54 jr. a" J C Getrouwd: P A van der Kruit, 20 jr en M H "an Geerensteln. 21 (r; j F-enTtra O M SUgter. 18 jr: EAR va^ Leeuwen 21 24 Jr n S rf.'. rJ[' A van Aderen, x e s de Bruin, 18 jr. Onocrtr-"wd: J van Beu?en 23 if en T van der Bru**e, 25 jr; A E van D^verSe? 35 jr W S C Drardse, 34 Jr; W L Donk 13 Jr en H Fruneaux. 32 jr; P Eeuwijk jffi en G Drdge io jr; G B Heshofjr en Jr en A stuln- én 3rV- M G Kooiman, 28 L H C M van ?on rilGjrf0S nS' Sr L HP r Jeriy*i jT)E heer De Groot (rechts) en Voorbach (links) onthullen de stapels trommen voor Ani- mo's drumband, waarvan de le den vol verwachting toekijken. Een vrouwelijk bestuurslid gesp te vervolgens de kleinste tam boer een trommel om. Niemeijer en F t '1fHiEDAJ,f' Geboren: Arendje J M d v J H Roozen en F v—v„„iv. Jr.( „r m' a K Akkerman en J, M Brouwer 'Leo. z.v j sten a I M, Roozen en F Verkaaik; Sylvia d v P F v^an ,S? Moere.-; Robert A z v' A j Vredeveldt en F M Brouwer J StuHtensen NT van Heffe; Lor>: HM3 z v M C C van 60 Dr'.fppers- ErLk Vv P^n")!"e^Jr KUnk en H W van Slobbe J Van 71 jr; J Vo- A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1