Bloemen van agente mej. Fde Kleine n Hosannatrad op met gedunde geledergriep Kwaliteit Paasvee was weer ..buitengewoon" Vaststelling belemmert werk „Rijnmond' niet Nw.-Guiiiea Onze woensdag tip nu Goede feestavond in De Hoek Jaarlijkse expositie met 800 dieren G.S. over streekplan IJsselmonde: Zwervers uit De Hoek verdwenen? NOVIB-comité in De Hoek gevormd FAMILIEBERICHTEN kunt U ook opgeven aan agenten en bezorgers JONGENS PYAMA DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DINSDAG 10 APRIL 1962 IJE warme stralen van de voorjaarszon priemden vanmorgen op de eerste lentedag van dit jaar -door de gaten in het wolkendek, toen Koningin Juliana Rotterdam binnenreed om een officieel werkbezoek aan het politiekorps van de Maasstad te brengen. De vorstin, die was vergezeld van haar particuliere secretaresse, jonkvrouwe C. E. B. Röell en van haar adjudant, de kapitein- luitenant ter zee A. J. de Graaff, arriveerde omstreeks kwart over tieti in Rotterdam en vertrok om twee uur, nadat zij in het hoofd bureau aan het Haagseveer de lunch had gebruikt, naar Doorn, waar zij eveneens een bezoek aan. de politie bracht. Verder stonden voor vandaag nog een bezoek aan de verkeersschool van de rijks politie in Bilthoven en aan het politiebureau in Naarden op het uitgebreide programma. Hoofdbureau Veelomvattend *\i* beduidend goedkoper Centrum Meldkamer Rivierpolitie Vijfduizend wm V erkittingsgevaar Glastuinbouiv Misverstanden Op maandag open Cr. Kruis Maasdijk gaat over tot contributieverhoging (Vervolg van pag. 1) Niet vatbaar? Ontstemd Verzet Soekamo ...de bromfiets waar muziek in zit geeft de toon aan Koningin Juliana bezoekt Rotterdamse politie (Van een onzer verslaggevers) Haar eerste bezoek in Rotterdam (waar van slechts enkele gebouwen de natio nale driekleur was uitgestoken) gold bet politiebureau aan de Boezemsingel. Daar werd de Koningin begroet door burgemeester mr. G. E. van Walsum. mr. J. Klaasesz, commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland, mr. D. J. Gil- se. ftrocureur-generaal van de politie, de cltef van het Rotterdamse politiekorps, hoofdcommissaris A. Wolters en door enkele honderden schoolkinderen, die de vorstin toejuichten en met papieren vlag getjes zwaaiden. De agente van politie, mejuffrouw F. de Kleine, bood Koningin Juliana een boekt anthuriums aan. Op het plein voor het politiebureau was een radio- gui-veülancewagen opgesteld. Hoofd agent J. J. Bruning en agent H. J. Win ter gaven de vorstin uitleg van de ra- dio-apparatuur in de wagen en namen via de mobilofoon contact op met de meldkamer in het hoofdbureau, die de jConingin later op de morgen zou be zichtigen. W de hal van het bureau werden com missaris J- M. Lem5, hoofdinspecteur H. Kï&pe, chef van de recherche van het bu taan Boezemsingel, hoofdinspecteur Th. H, <3-, A. van Waesberge, chef van de ge- uniformeerde politie van deze afdeling, hoofdinspecteur B. D. Kalma, sous-chef en inspecteur M. N. Strooper aan de Ko ningin, die was gekleed in een groen bruin met astrakanbont afgezet complet en «en esPressokleurig hoedje, voorge steld. £>e adjudant van politie M. M. J. de Groot vertelde in de agentenwacht van het bureau op gemoedelijke wijze en aan de hand van een plattegrond de werk zaamheden van de politie van het afde lingsbureau. Nadat op verzoek van de Koningin de persfotografen en enkele journalisten waren, weggestuurd, opdat Zij zich beter zou kunnen concentreren, ontstond een ongedwongen gesprek. De Vorstin toonde zich bijzonder geïnteres seerd en. "stelde de adjudant enkele ma len vragen. pe rayonagent van Crooswijx W. J. Strieii vertrouwensman van de be- Voners van deze dichtbevolkte stads wijk lichtte eveneens zijn taak toe. „De tnensen in m'n wijk komen, als ze moeilijkheden of vragen hebben, naar mijd huis in plaats van. naar het politie bureau", zei hij. "V'etder vertelde hij de Koningin over de straatelf tallen uit Crooswijk, die een ■Onderlinge voetbalcompetitie nebben „Eeö van de ploegen noemt zich Real klsdïid, dat is een van de beste elftal len van de -wereld Hoofdcommissaris A. Wolters voegde aa» de uitleg van hoofdagent Strien toe ..Vttoc rayonagenten kiezen wij onze bes. te krachten, tactvolle en betrouwbare Politiemensen, die veelmeer de burgerij stimuleren dan zelf initiatieven nemen Voordat de Koningin het politiebu reau verliet, bezichtigde zij de cellen. In verband hiermee waren de drie in brekers, die zondagavond m de kraag waren gepakt, maandagavond naar een ander bureau overgebracht Na haar bezoek aan het bureau Boezem singel, verbleef de Koningin ander half uur op het hoofdbureau aan het Haagseveer, waar zjj aan de hand van tal van interessante voorbeelden en fei ten werd voorgelicht over de taak van de Rotterdamse politie In het algemeen en over die van de recherche het bijzon der. Zji werd ontvangen op d- kamer van de hoofdcommissaris, waar nog het hoofd van de recherche, de heer 3.A. Kwast, en het hoofd van de algemene dienst, de heer P. Kruit, aan haar werden voorge steld. De taak van de politie is een ernstige saris de Koningin verzekeren, dat er taak, maar toch kon de hoofdccxmmis- ïn het korps veel wordt gelachen en dat de uitdrukking Happy Ship zeker ook van toepassing is op de Rotter damse palitie. Hij vertelde Hare Ma jesteit, dat de zeer bijzondere vorm van de organisatie van het Rotterdamse politiekorps uniek is voor ons land. „Maar hoe mooi wij het organisatie schema ook mogen opzetten, wij dienen ons steeds voor ogen te houden, dat de opzet alleen slaagt door de uitvoering. En dit is het moeilijke, tere. maar ook zo. fascinerende van ons vak. Niet al leen, dat wij met elkaar moeten werken, wij hebben onze taak uit te oefenen temidden van de gemeenschap, dus on ze contacten zijn niet met machines, doch met het pulbliek. Dit nu maakt onze taak enerzijds moeilijk, ander zijds bovenal mooi. De bijnaam „dien der" beschouwen wij als een ere-titel". Commissaris Kwast gaf een schets van de recherche, een gespecialiseerd onder eeuw de recherche is uitgegroeid tot een deel van de politie. Hij zei, dat in onze veelomvattend apparaat met moderne technische en administratieve hulpmidde len. en. verbindingen over vrijwel de ge hele wereld. „Met een zekere trots kan ik verkla ren, dat wij er, door een verfijnde en vooral systematische registratiemetho de in geslaagd zijn in luttele minuten na te gaan welke personen als daders van een gepleegd delict in. aanmerking komen. Kortgeleden werden in Rotter dam, doordat op de plaats van het mis drijf een flauw vingerspoor was gevon den, twee jonge mannen gearresteerd, die later schuldig bleken te zijn aan dertig inbraken. Twee weken geleden werden, zuiver weer alleen op een vin gerspoor, in het westen van de stad drie inbrekers en daarna zes helers aange- houen". Advertentie Voor hen die binnenkort een huis krijgen of hun kamers eens een heel nieuw modern gezicht willen geven Is dit 'n bijzondere aanbieding. Want morgen begint er een speciale verkoop overgordijn- stof Voor minder dan de halve prijs. Moderne uni gordijnstof, In een zware kwaliteit, een leukfantasie weefsel in aparte melé tinten- Dezelfde stof die (J in speciaal zaken te kust en te keur kunt kopen voor 4.25, koopt U morgen (omdat het uitgebreide kleur assortiment niet meer com pleet is) per meter voor nog géén twee gulden. Sprekende over de handel in en de smokkel van narcotica, betoogde de heer Kwast dat Rotterdam een smokkelcen- trum van betekenis is. „De, wal wij noe men, Singapore en Perzische opium wordt met schepen uit het Verre, .Mid den- en Nabije Oosten binnengesmokkeld. De vervoerders zijn Chinezen, Turken en andere Aziaten. De hennep, waarvan de bekende marihunana-sigaretten worden kleurlingen van verschillend ras binnen gesmokkeld. In Rotterdam brengt men de smokkelwaar dan over op schepen, die naar Noord- en Zuid-Amenka varen. Slechts een gering deel blijft in ons land. Wanneer men nagaat, dat een kilo ruwe opium normaal een paar tientjes kost en dat daarvoor m Nederland in de smokkel handel gemiddeld achthonderd gulden n m Amerika, dat alleen betere soorten af neemt, drieduizend gulden wordt betaald, dan valt gemakkelijk na te gaan hoe enorm lucratief de narcoticahandelaax kan werken. Het is uiterst moeilijk deze smokkel te achterhalen. Zij, die zich hiermee bezig houden zijn zeer geraffineerd, en werken met grof geld. Aan boord van een sdhip zijn vele plaatsen waar narcotica kunnen worden opgeborgen, en men kan ten slot te niet alles los- en openbreken. Als nieuwste snufje denken wij op het ogen blik aan het africhten van een zsg. opium- hond, d.w.z. een speurhond, die uitslui tend reageert op de reuk van opium en die dus aan boord van een sdhip de berg plaats van gesmokkelde opium aanblaft". Na-deze inleidingen, die de Koningin met belangstelling volgde, werd de meld- vervolgens bracht het gezelschap een be- kamer op het hoofdbureau bezichtigd, en zoek aan het" houten gebouw van de ver keerspolitie aan het Raam. Ook hier liet de Koningin zich uitvoerig inlichten. In de meldkamer werden, aan haar voorge steld de adjudant C. Mostert en de hoofd agenten J. Th. Terburg, A. Nieuwenhui- sen en H. J, G. Springorum, die, ieder op 'hun gebied, een toelichting op de werkzaamheden gaven. In het gebouw van de verkeerspolitie werden aan Hare Majesteit voorgesteld commissaris W. van Wijngaarden, chef van de zeden- en kin derpolitie, inspecteur K. Huisman, briga dier P. van Dop, hoofdagent J. Metselaar, hoofdagent van de Meer en agente R. G. Jonge. Inspecteur Huisman vertelde aan de hand van lichtbeelden, op welke wijze de baldadigheid -onder de jeug-d door de Rotterdamse politie wordt bestreden. Het laatste onderdeel, van het pro gramma was het bezoek van de Konin gin aan de Rivierpolitie. Langs de pon ton in de Parkhaven waren vier snelle politie-kruisers afgemeerd. Nadat een aantal leden van de Rivierpolitie aan de Koningin waren voorgesteld, klom de vorstin aan boord van de Politie, het nieuwste zeewaardige schip van de Ri vierpolitie, dat is bestemd voor het Bot lek- en Europoortgebied. Aan boord van de kruiser werd de Koningin rondgeleid door de chef van de Rivierpolitie, commissaris P. Gorze- man. Op de brug gaf adjudant C. Wil- lemsen uitleg en in de gewondenhut, hoofdagent J. P. Meerman. De heer Meerman heeft van 1937 tot januari 1946 deel uitgemaakt van de be manning van het Koninklijke jacht Piet Hein. Toen de hoofdagent op de ponton aan de Koningin we Mi voorgesteld, her kende zij hem niet. Maar in de gewon denbut, waar de vorstin geruime tijd bleet, z(J zjj tegen de vroegere bootsman. Jacob, ik had je eerst niet herkend. Ik vind het ontzettend leuk, dat ik je hier ontmoet De thans 45-jarige hoofdagent Meer man was negentien jaar. toen hij op de Piet Hein ging varen. Sinds 1946 is hij bij de Rivierpolitie. Na de lunch in de commissiekamer van het hoofdbureau vertrok de Konin gin naar Doorn. Voor het hoofdbureau stond de politie-harmonie Hermandad onder leiding van de directeur Dick Koster opgesteld, die een vrolijke mars Koster opgesteld, die (het Wilhelmus Advertentie wem® sfljging p. m alleen geldig 11 april a.a. sterke katoen In friese, vrolijke streepdessins, 4jaar BINNENWEG 128 NW. BIN NENWEG/AELBR. KADE ZWARTJANSTRAAT 60—64 BEYERLANDSELAAN 87—93 ROTTERDAM. (Van onze correspondent) T\E GRIEP speelde ook „Hosanna" parten wat maar al te goed zicht baar was op de feestavond in de zaal Harmonie. Deze bekende Hoekse ge mengde hervormde zangvereniging trad met haar dirigent de heer Bram Sintnicolaas aan het begin van de avond voor het voetlicht echter met gedunde gelederen want ja.... die griep.... En In de zaal was het al niet anders: Rijen stoelen bleven onbezet. Dat is men niet gewend op de jaar lijkse feestavonden van „Hosanna". De avond was er echter niet min der om want ook het toneelgezelschap van Maasssluis „Excelsior" had de -griep niet kunnen ontlopen. Zo was nog tijdig voor de nodige aanvullin gen gezorgd en het werd een „toneel vol herrie." Die Maassluise amateurs weten van. wanten, hun toneelspel van het luidruchtige stuk „Een huis vol berrie" ging er in de Hoek in als koek. En de acteurs weten au op wat voor luidruchtige wijze de Hoekena- ren kunnen lachen. Lachen, nee daar Ibleef het niet 'bij, schreeuwen en (met (Van een onzer verslaggevers) Ze waren er dinsdagmorgen alle maal weer, de dikbillen, de paarden, de vette kalveren, de pony's, de schapen en de geiten. Het puikje van het Nederlandse vee verzameld op het Rotterdamse veemarktterrein. De 92ste Paasveetentoonstelling van de Hollandse Maatschappij van Land bouw (afdeling Rotterdam en Schiedam en omstreken) zette van morgen goed in. Een stralend zonne tje deed het vee nog heter uitkomen. Reeds vroeg in de morgen waren de dieren uit alle delen van ons land naar Rotterdam - gebracht. Trotse eigenaren wreven de paarden en de koeien op dat het een lieve lust was. De paarden (voor het eerst ook rij paarden, zogenaamde paarden met meer bloed) kregen witte strikjes in de manen en een witte uitmonstering. vervaardigd, wordt door Grieken en Adspirant-kopers keurden en de ruim zeventig juryleden beoordeelden wel ke dieren voor prijzen in aanmerking kwamen. Behalve het slachtvee dat de Neder landse slagers tegen Pasen in de etala ge, en de huismoeders 00 tafel zullen brengen was er ook bet fokvee. We za gen „Boris van Suyt Maeslant", (eige naar A. P. Chardon uit Maasland), „Kennedy" (uit Hoornaar), „Cammin- gha Dries" look van Chardon) en nog veel meer beroemde stieren, stevige, goed uit de kluiten gewassen dieren met een mooie staat van dienst. '€m/s> Woensdagmorgen om 9 uur begint de bijzondere aanbieding van deze dichtgeweven over- gordljnstof, 120 cm breed, per meter voor tgeweven over- m (Van een onzer redacteuren)- De vaststelling van het streek-IJssel- monde zal geenszins de zelfwerkzaam heid van het eventueel In stellen boven- gemeentelijk orgaan belemmeren. Dit Is het antwoord van Ged. Staten van Zuid- Holland op een belangrijke vraag, die werd gesteld tijdens de voorbehandeling van dit streekplan in de besloten kring der Provinciale Staten. De openbare dis cussie over dit plan begint op 18 april. G.S. zeggen dat in het belang der bewoon baarheid van deze streek snel moet v/orden beslist over de ruimtelijke in deling van het eiland IJsselmonde. De ontwikkeling voltrekt zich in snel tem po. Het bestaan van een streekplan is daarbij van groot belang. Het kan nog vrij lang duren voordat het in te stellen bovengemeentelijk orgaan een streek plan kan hebben ontworpen, waartoe het de bevoegheid zal krijgen. Maar het orgaan zal vrijheid van handelen worden gewaarborgd Wanneer de Rqnmondraad in de toe komst immers van oordeel mocht zijn dat een streekplan herziening behoeft dan kan hij daartoe het initiatief nemen. Hij stelt het ontwerp vast, geeft de ge legenheid tot indiening van bezwaren en dent dan het ontwerp met bezwaar schriften naar G.S. die dit binnen drie maanden aan de Provincale Staten moeten voorleggen. Dit laatste college dient dan tot vaststelling over te gaan. Zeer veel vragen richtten de Staten leden in een uitvoerig verslag tot GS Veel aandacht had bijv. de kwestie van de begrenzingen der stads- en dorpsge- bieden. Het gevaar van aaneengroeien der bebouwingen, zo geven G.S. toe, is tussen Slikkerveer—Ridderkerk en Hen drik Ido—Ambacht het grootst. Hier moet open ruimte voor toekomstige ontwikke ling worden gereserveerd. Uit een aan <-de gang zijnd onderzoek naar de sociale en culturele voorzienin gen in de kleine kernen van Zuid- Holland is gebleken dat de dorpsker nen op IJsselmonde in bet algemeen een voldoende verzorgingspeil hebben. In dit opzicht achten G.S. de uitbrei dingsmogelijkheden, die het streekplan de kleine gemeenten biedt voldoende. Verschil van mening onder de Staten leden blijkt over de 3 pet. regeling voor het vrijhouden van recreatieruimte met verbod van kassenbouw. Men dringt aan enerzijds op het projecteren van speci fieke concentratiegebieden voor staand glas, anderzijds wordt aangevooerd dat de regeling samen met de concentratie van de tuinbouw rond Barendrecht en tussen H.I. Ambacht en Zwijndrecht een theoretische mogelijkheid schept tot uit bouw van het bestaande kassengebied met 1000—1500 pet. G.S. vinden dat hiermee een goed com promis is bereikt. Indien het laatstge noemde gebied in afwijking van het voor stel een stedelijke bestemming zon krij gen verschuift de verhouding tussen be bouwing en openheid ten nadele van de laatste. De maximale uitbreiding der kas senbouw zal 840 ha kannen zijn, zodat dan het totaal op 90S ha zon komen. Het college is intussen van mening dat de glastuinbouw op IJsselmonde niet een omvang zal aannemen als in het Westland. Op het rangeeremplacement bij Boxtel is vanmorgen om kwart voor vier een goederentrein op een stilstaande locomo tief met enkele wagens gereden. De twee locomotieven werden beschadigd terwijl een tiental wagens ontspoorde. Een ma chinist en een conducteur liepen lichte verwondingen op. De reizigersdienst on dervond geen hinder van de ontsporing op het rangeerterrein. voeten stampen was nodig om hun vrolijke gevoelens om de kolder van dit toneelstuk tot uiting te brengen. Het blijspel is een compositie van Stephens van Linten en hij is er wel in geslaagd talrijke fortissimo's tot span nende verwikkelingen te brengen. Enke le namen van de acteurs moeten wor den genoemd namelijk -die goede oude schoonvader, wiens rol werd vertolkt door de heer Weber. Zijn liefelijke echt genote de Xantippe Arabella werd op een even voortreffelijke wijze vertolkt door mevrouw Van Dijk-Lagerwey. Die dokter Knock had het moeilijk toen hij bij de familiedrama's betrokken werd. Ds heer Wijnhorst eerst wat onwen nig op dit Hoekse toneel heeft de vee arts in zijn gecompliceerde rol veel eer aangedaan. Het stuk had tot kern een groot aan tal misverstanden dat tot klaarheid wordt gebracht, maar dat eerst de meest grote ellende veroorzaakt in het gezinsleven van de Britse familie Gay. De oorzaak van deze misvattingen is de komst van de schoonmoeder Arabella Gilford. Haar wantrouwen in de aange trouwde familieleden brengt alle ver wikkelingen tot haar hoogtepunt. Dan barst de bom en zelfs de pantoffelheld Arabella's echtgenoot komt tot zichzelf co trekt de stoute schoenen aan om tenslotte zijn kijvende vrouw af te straffen. Voor de tien spelende leden, de regi- seur de heer K. de Jonge, de soufflen- se mej. ftiemers en de grimeur de heer W. van Werven, alle lof voor de wijze waarop dit in feite moeilijk blijspel werd gebracht. De Hoekse zangvereniging kan hier door op een wel geslaagde feestavond terugzien. Op het veemarktterrein waren onge veer 800 tentoonstellingsdieren, maar omdat er tegelijk veemarkt was, werd het totaal zeker 5000. Bij de opening kon de voorzitter, de heer.A. Rip uit Kethel meedelen dat ondanks het vér bod op het vervoeren van varkens in verband met de mond- en klauwzeer het bestuur er toch in was geslaagd een ten toonstelling samen te stéllen die Icon wedijveren met de 91 voorgaande expo sities. De Rotterdamse wethouder voor eco nomische aangelegenheden, de heer J. U, Schilthuis, verrichtte de officiële opening. Hij zei dat de ontvangst een gemeente als Rotterdam eigenlijk on waardig was. Hij zei te verwachten dat (het nieuwe veemarktrestaurant bij de volgende tentoonstelling wel gereed zou zijn. Toen de "wethouder deze woor den sprak, waren buiten bouwvakkers bezig met de fundamenten, zij lieten zich niet afleiden, door al het geloei, gehinnik en geblaat. Ook merkte de heer Schilthuis op dat een dergelijke tentoonstelling de banden met het platteland verstevigt. Hij wees op het internationaal belang. Tenslotte brak de wethouder een lans voor bet reeds op maandag openen van de expo sitie zodat ook belangstellende Rotter dammers zouden kunnen genieten van dit vee. Voor de ee; te maal was de heer G. de Kroes geen voorzitter meer. Hij is het vijftien jaar geweest. Maar reeds 65 jaar bezoekt de heer De Kroes, die natuurlijk ook weer naar de Paasvee ten toons iel IS n g was geko men, de jaarlijkse expositie, eerst als brenger van liet vee, later als inzen der en de laatste jaren als voorzitter. De heer De Kroes zei dat het niet mogelijk was een vergelijking te tref fen tossen de kwaliteit van het aange voerde vee van vorig jaar en nu. „Hei is weer buitengewoon" was het com mentaar van deze deskundige bij uit stek. Behalve de wethouder waren ook aan wezig de gemeentesecretaris van Rot terdam mr. J. Knap, zijn voorganger, de heer J. Hasper; oud-wethouder H. W. v. d. Brule; de heer G. v. d. Akker namens het Sehiedamse gemeentebe stuur, dr. A. den Boer. directeur Rot terdams openbaar slachthuis en vee markt, en de consuls van de Bondsre publiek'. van de Ver. Staten en Dene marken. Om de feestvreugde te verho gen voerden de Gouweruïters uit Wad- dinxveen een vlotte ponyshow uit. (Van onze correspondent) De geheimzinnige zwervers in de dui nen bij Hoek van Holland die de'politie de laatste weken zoveel werk gegeven hebben, zijn verdwenen zonder dat hun identiteit is komen vast te staan. In de afgelopen week heeft de politie met speurhonden intensief de omgeving af gezocht, maar niets kunnen vinden. Ook zijn er de laatste dagen geen klachten meer ontvangen. Daarom neemt men in Hoek van Heiland aan, dat de twee of drie Duitsers, die zich op het kampeer terrein schuil hebben gehouden naar elders zijn vertrokken. Dat het jonge Duitsers zijn en geen Britse deserteurs staat wei vast, maar wat de reden is voor het duister gedrag is niet bekend, omdat er ondanks her haalde telexboodschappen naar Duitsland van de politieautoriteiten daar geen na dere inlichtingen zijn ontvangen. Hoek van Holland is in ieder geval van een plaag verlost. Dergelijke onge wenste gasten heeft men er niet graag. Vorig jaar speurde de politie tien weken naar soortgelijke ongewenste elementen. (Van ome correspondent) Maandagavond is er m de raadszaal van de hulpsecretarie te Hoek van Hol land een plaatselijk comité opgericht van de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand. Dit comité dat bestaat uit een aantal inwoners uit alle gezindten heeft tot taak actie te voe- ren voor de misdeelden van andere vol ken waar ook ter wereld. Een -vertegenwoordeger van de NOVIB, de heer D. W. van Hattum heeft al vorens tot oprichting werd overgegaan een duidelijke uiteenzetting gegeven van het doel van deze landelijke organisatie die in feite hetzelfde doel heeft van de internationale organisatie der Ver Na ties en daarmee nauw samengewerkt, namelijk economische technische en fi nanciële steun verlenen aan de „wereld in nood". De grote actie die de NOVIB vorig jaar heeft gehouden heeft eendriekwart miljoen gulden opgebracht. Van de Jeugdactie 10 x 10 die nog steeds voort duurt is zeker anderhalf miljoen te ver wachten. Deze onderneming van de Nederlandse jeugd heeft het gehele Nederlandse volk met de neus op de verschrikkelijke feiten gedrukt van hoe veel honger er op de wereld is en hoe veel leed erdoor geleden, wordt. Er is vorig jaar in De Hoek een collecte ge houden die 1160.opbracht. De anti- honger-actie is voorlopig internationaal op vijf jaren gepland. Voor wat het plaatselijk comité betreft, de -heer Lagendijk van de Sociale Raad heeft de verdere werkzaamheden in han den. (Van onze correspondent Ondanks de hoogconjunctuur is de financiële toestand van het Groene Kruis afdeling Maasdijk, allerminst in over eenstemming met de welvaartsverschijn selen. De kosten van wijkverpleging, pensioenbijdragen, sociale lasten enz. vertonen een steeds stijgende tendens, waartegenover de baten geen gelijke tred houden. De subsidies bleven onge wijzigd zodat er voor 1962 een begro tingstekort is van 3150. Om deze reden is contributieverhoging beslist nodig. Deze uiteenzetting van de financië le situatie gaf penningmeester P. Quak tijdens de jaarvergadering die onder matige belangstelling in het Wijkgebouw gehouden werd. De exploitatierekening 19S1 sloot met een nadelig saldo van ƒ72.10 op ƒ20.196.05. terwijl de baians sloot op ƒ9230.75. De jaarstukken wer den vastgesteld evenals de begroting 1962 die op 18.850: sloot, met een te kort van 3.150.Het voorstel tot con tributieverhoging werd aangenomen. De secretaresse, mevrouw B. van Vel den- v. d. Beukei, gaf in het jaarver slag een duidelijk beeld van. het werk van de afdeling.. De Wijkverpleegster zuster De Kogel legde ten dienste van de volksgezondheid in totaal 2810 bezoeken af bij patiënten. Het ledental van de af deling steeg tot 780. Bij het consultatie bureau voor zuigelingenzorg stonden 154 kinderen ingeschreven; het kleuterbu reau telde 447 inschrijvingen. Er wer den in totaal 653 vaccinaties verricht. moeden, dat de gesprekken tussen de bewindsheden enigszins in een impasse zijn geraakt, doordat zich vrij diepgaande meningsverschillen over het plan-Bunker hebben geopenbaard, meningsverschillen, die prof. De Quay thans tracht te be zweren. Een deel van het kabinet zou bet plan willen aanvaarden, zelfs indien een ingrijpende amendering met mogelijk zou blijken. Ei-n ander deel zou er voor- alsnog zeer gereserveerd (om niet te zeggen: afwijzend) tegenover staan en zijn instemming gehee' afhankelijk willen stellen van de mogelijkheid tot het aan brengen van belangrijke wijzigingen (of he' ien van tegenvoorstellen). Deze zo i dan o.m. moeten inhouden: dui- del e garanties voor een werkelijk vnje keuze van de Papoea's en een verlenging van de overgangstermijn van twee tot bijv. vijf jaar. Een dergelijke amendering wordt door het gehele kabinet begeerd, maar voor minister Luns en enkele andere bewinds lieden zou ze een conditio sine qua non züi?, voor de overige ministers niet. Het is echter zeer de vraag, of het plan voor zulke wijzigingen vatbaar is. Weliswaar zou de heer Bunker zijn voorstel niet in die zin hebben, gedaan, dat het in zijn huidige vorm moet wor den aanvaard o( verworpen, maar in feite zou het daar wel öp neerkomen. Want amendementen, zoals de Neder landse regering voor ogen staan, zullen door Indonesië hoogstwaarschijnlijk van de'hand worden gewezen. Daarmee zou het voorstel zijn getorpedeerd, tenzij Nederland zich alsnog bij de oorspron kelijke redactie zou neerleggen. Gebeurt dit laatste niet, dan zal in dat geval niet Indonesië, maar Nederland m Washing ton te boek staan als de „onwillige partij". Zoals bekend heeft president Soekamo zich reeds in beginsel met het voorstel akkoord verklaard. Het plan is niet zomaar een creatie van de heer Bunker. Naar verluidt is het ge boren uit een intensief AmerikaansIn donesisch overleg. De Amerikaanse am bassadeur in Djakarta, Howard (..Mer- deka") Jones, zou het grondig met pre sident Soekamo hebben bespro-ken. Na diens goedkeuring te hebben verkregen zou de heer Jones het aan zijn regering in Washington hebben voorgelegd. Vervolgens zou de heer Bunker kei met Instemming van president Kennedy naar Den Haag hebben gezonden, zonder dat van tevoren Nederland was geraad pleegd of ook maar gehoord. Indien deze berichten juisi zijn, dan is Den Haag door de heer Bunker c.s. zonder meer voor een voldongen feit ge plaatst. Dan moet van een weinig elegan te diplomatieke stap worden gesproken. Dan zal ook moeilijk kunnen worden vol gehouden, dat de heer Bunker als „derde man" in het overleg nog een werkelijk neutrale" rol speelt. In Djakarta heeft de presidente van het Indonesische vred-eseomité, mevrouw Aminah Hidajat, zich verzet tegen de be middelingsvoorstellen inzake Nieuw-Gui- nea van de beren Oe Thant en Bunker. Zij meende, dat aanvaarding van deze voorstellen slechts moeilijkheden voor Indonesië zal meebrengen, aangezien aj niet in het belang van het volk zijn. Ook dr. Ali Sastroamidj ojo. lange tijd ambas sadeur bjj de Ver. Naties, voelt niets voor de voorstellen. Met name heeft hü be zwaar tegen heb houden van een volks stemming in Nieuw-Guinea. zijnde „een poging om West-Irian van Indonesië te scheiden". De Indonesische dagbladen hebben zeer lauw gereageerd op de voor stellen. In New York is medegedeeld, dat daar niets bekend is van een voorstel, dat Tanganjika zou hebben ingediend over de kwestie-Nieuw-Gninea. De delegatie van dit land heelt geen instructies ont vangen en op het secretariaat van de vol kerenorganisatie wist men ook van niets, In een bijzonder felle rede voor een juichende menigte in Paiembang, <cuia- Sumatra, heeft president Soekarr» ge zegd, dat Nederland minder dan negen maanden de tijd (heeft om Nieuw-OuuJea terug te geven. Hij verklaarde zich m principe met bet voorstel-Bunker te kunnen verenigen, maar op voorwaarde, dat de overdracht nog -dit jaar zal ge schieden. Doelend op de in -genoemd voorstel vervatte periode van twee jaar voor de -bestu-ursoverdracht merkte Soe kamo op: „Wie heeft gezegd, dat ik een voorwaarde van twee jaar wil accepte ren?" Hij zei ook, dat er bij Sorong en Fak-Fak gevechten aan de gang zijn en dat de Papoea's in opstand zullen ko men, wanneer de Nederlanders de Indo nesische vastberadenheid niet willen inzien. „Ik wens een vreedzame oplossing, maar ik zal van iedereen hulp accepte ren, ook van de duivel zelf. Hei kan me niet schelen wie ons helpt", z® schreeuwde Soekamo in het Engels. Bi) sprak ter gelegenheid van het slaan van de eerste paal voor een brug over de Moesi, die met Japans krediet wordt gebouwd. De pittige muziek van pijlsnel zoevende wielen. Fel accelereren en vooruitschieten door da kracht van de onvermoeibare Puch-mo- tor. U voelt het bij hetwegrijden PUCH, dédr zit muziek inl Vraag een gratis proefrit bij: De bevolking van Rotterdam is in de maand februari met 471 inwoners ver meerderd. Eind januari telde de Maas stad 730.419 inwoners en eind februari 730 890. Opvallend is, dat Rotterdam voor februari een vestigingsoverschot en no teren van 27. In januari bedroeg het ver- trekoverschot nog 220. Het geboorteover schot bedroeg in februari 444. SCHIEDAM AFDELING MOTOREN ST. LIDUINASTRAAT 52 TELEFOON 6 4 3 13 Betaling desgewenst in overleg Puch VS 50 de luxe i 670.» Puch VS 50 Skyrider I «65.- 7ioog stuur en buddyseat Puch VS SO D 3 trersn.l 695.- Puch VS 50 L Spert 1 720.- met buddyseat U krijgt dan óók een interessante Puch-falder met de leuke verras sing voorjazz-Uef- hebbers. Puch, het toonbeeld van snelheid.,, Puch, dat is opstappen,., gasgsven... wegschieten. Toonaangevend ook doorzijn muurvaste weg- llgging, zijn krachtige remmen. U krijgt een gratis Puch-proefrit, een Interessante folder (waaraan een leuke jazz-verrassing verbonden Is) bij: SCH1ED.M- AFD. MOTOREN ST. LIDUINASTRAAT 52 Telefoon 6 43 13 Betaling desgewenst overleg. in

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2