1° verkoopsters Kofstee Wethouder H. Sabel slaat gezakte paal goed vast f m/mtsmm Grootwinkelbedrijven dreigen vast te lopen J. v. Rosmalen hekelt houding J. Zuidgeest ROTTERDAM Geen stilstand, maar stilte Binnen een jaar enkele scholen UÜJ Volkstuinderskivestie Jaarverslag Schiedamse Gemeenschap Systeemproject van 5 miljoen officieel gestart MEN KENT DIE VLAG NIET. Vergadering chr. middenstanders Vele projecten en plannen teerden opgezet de rotterdammer Jongen onder wielen van scha ft wagen ernstig gewond PAGINA 3 WOENSDAG 11 APRIL 1962 RELATIE OVERMOED VAL Vandaag en morgen en dagelijks HIJ ZIT 's werelds meest verkochte koelkast tegen Euromarktprijzen vanaf f. 398.- bij de speciale Frigidaire-dealers FRiGIDAIRE EEN PRODUKT VAN GENERAL MOTORS Oude voet Onmisbaar Meer leden ...progressief in moderne stijl f *1 I 3 Advertentie Voor spoedige indiensttreding vragen wij: voor de afd.: Heren-Jongensmode Dames Tricotages Huish. artikelen Flinke krachten vinden bij ons een afwisselende, prettige werk kring, die prima wordt ge honoreerd. 5-daagse werkweek en goede sociale voorzieningen. (met Vacantieafspraken wordt rekening gehouden). Zij die menen hiervoor in aan merking te komen, gelieven te solliciteren aan onze afdeling personeel. ■■MBBBKan HOOGSTRAAT219 - VLAARDINGEN 9 In Katwijk "".rdt 7 mei a s. het eerste paviljoen geopend van de (Rotterdamse) Stich'ing Internaat voor oudere spastische kinderen. Het paviljoen ligt op de terreinen van het Rotterdams Zeehospitum. - ■*11 een onzer verslaggevers) ïyj DE HELM op van een in Schiedam heel wel bekende aan- nemersmaatschappij wandelde de wethouder van onderwijs II, Sabel dinsdagmiddag onvervaard naar het touw van de heimachine op de bouw plaats aan de Parkweg. Hij hoefde geen geweld te gebruiken want de eerste paal voor een reeks scholen In seriebomv zakte onder het kritisch oog van vele notabelen al uit eigener beweging m de weke ondergrond van Meixwland. Later mocht wethouder sabel toch zijn bouwbekwaamheden tonen, de heipaal werd tot op de zandfundering- geslagen en de beken- ae_ Kruitproef werd genomen om met drie reuzenknallen te constateren of de paal wel goed vast stond. Uat staat die paal dan nu ook en bin nen een jaar zullen er al enkele scho- ivu van de reeks verrijzen. Eerst komt «nu Somj■katbolieke school voor de Will brordusstichting aan de beurt, dan komt de gereformeerde school bij de ^f'fJl!'Iandkerk ter vervanging van Y ijnschool en op de derde plaats ™dt' 'egonnen aan een lagere school van rv!' Ye,re,nlgmg tot Bevordering dam lstell)k Onderwijs in Schie- Zo zullen voor een bedrag van vijf mll- hoen gulden zeven scholen en vier gymnastieklokalen worden neergezet door de aarmemerscombinatie Muys hji i' uIiI nut HET is misschien door die gymnas- tiekuitvoering gekomen. Nu zou het onjuist zijn om DOK verantwoor delijk te gaan stellen, maar zeker is de relatie met de onlangs vertoonde stijlvolle lenigheid te tonen. Kort daarna namelijk hebben de twee zoons en hun vriendjes aan vader hun lenig heid getoond. Zij deden het wel niet op spectaculaire manier. Het ging zo gewoontjes van op het hoofd, staan en de benen tegen de muur werpen. Ook hield de ene jongen de benen van de ander vast als de knaap op zijn han den wilde lopen. Het leek meer op een leerschooltje van de acrobatiekmaar de vader zag er zijn jeugd in terug. Dat nu was fout. Vader vergat de series jaren die hem scheidden van een voorbij velleden. AÏOG fouter was dat hij de knapen vertelde dat hun demonstraties maar aan de povere kant waren. Hij ging zover te pochen op eigen kunnen. De jongens namen dat niet, ze daag den pa uit ie tonen wat hij meende te kunnen. Het kwam er dan ook van. Vader zette de stoelen en de tafel op zij, dat kon want moeder zag het niet. Als moeder in de kamer en niet in de keuken was geweest zou het niet ge beurd zijn want zij kent de overmoed van haar Willem. Het gebeurde toch en zowaar vader kon onbezwaard op zijn handen staan. Het vroeger zo atletische lichaam bleef zowaar secon den lang kaarsrecht overeind. Dat kaarsrechte vond zijn steun misschien wel in de reeds verworven stijfheid van de leden maar dat zagen die jon gens zo niet. Zij waren een en al enthousiasme. rP0EN begon het. De armen van vader begonnen te trillen, het lichaam schokte en plots voordat ook maar iemand er op verdacht was viel vader boven op het hoofd. Onder dat hoofd knakte zo ruwweg iets in de armen en ook de benen zwiepten wat onaangenaam tegen de tafel die ken nelijk toch niet ver genoeg was weg geschoven. Kreunend bleef vader liggen, dat veroorzaakte bij de jongens vreemde reacties. Zo juist nog hadden ze timide in vader de meerdere moe ten erkennen. Nu lag hij daar in een minder onaantastbare houding dan De Amstelbron: Natuurgenot In Huis, Lezmg met dia's. 20. Musis Sacrum: Wilton Fijenoord, Toneelavond 20. De Rank: Kon. Ned. Mil. Ver. Pro Rege, Propagandabijeenkomst, 20. Lhr. Sociale Belangen: Ned. Chr. Bo ambtenbond, Jaarvergadering, toneel, A. Niemantverdnet spreekt over: ,.NCBB-Bedrijïsbond?'\ 20, Chr, Sociale Belangen: AE'K, Contact avond, 20. Irene: Wijkgemeente 5 Ned. Herv. kerk, otto Sterman draagt voor ,,Ik een neger". 20. Chr. Sociale Belangen: Chr. Besturen Bond, Jaarvergadering. 20. "assagetheater: Chr. Gym. ver D.O.K.. uitvoering, 19.30. De Kroon: Ned. Ver. v. Huisvrouwen, Koffieuurtje, 10.30. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- ?fi?se redactie tel. 64154 b.g.g. el. 113588 .oe-stel 51 tb.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost. Aleidastraat tei. 65451 (alleen voor klachten, arï- ?fr!*nDes en abonnementen b.g.g. telet. H5588). Be'ai.grijke telefoonnummers: Brand stol 69123; Politiealarm 64666; C.G. U.D. waarschuwing 69290. Stedelijk: Museum: Tentoonstelling Michoël Podulka, -Aootheek: Evers, Lange Haven. zojuist het geval was. Het werkte bij de helft van de knapen op de lach- zenuwen, de anderen wisten niet of ze snikken moesten. T/ADER is overeind gekomen. De jongens hebben hem zelfs in een luie stoel geplaatst. Later kwam de dokter en nog een man van de zieken- wet en nog een dokter van de controle en nog een man van de ziektewet en een man met papieren die het verhaal nog eens met een strak, gezicht aan hoorde om het keurig te noteren en er kwam daarna nog een man om te kijken en er kwam een andere ambte naar om de zaak te bezien. Vader zit maar in zijn luie stoel, zijn gekwetste been op een kussenzijn arm in het verband en die ene dikke wang bolt net boven het wit van de zwachtel uit. Af en toe kreunt vader nog wel want hij wil weten dat het turnen niet meer zo gemakkelijk gaat als vroeger. Hij kan echter niet te luid of te lang kreu nen want dan zegt moeder geïrriteerd of misschien wel met een zegevierend lachje: ,Ja, jij ook. je denkt dat je altijd jong blijft In ernstige toestand is gistermorgen de 7-jarige Theodoor B. van der Linden in het Gemeenteziekenhuis van Schie dam opgenomen. De jongen- was onder de wielen van een rijdende schaftwagen van de ge meente terecht gekomen en had daar door zware verwondingen opgelopen. Op de Schiedamseweg in Kethel ter hoogte van De Rank was Theodoor op de triangel gaan zitten, die de schaft wagen met de vrachtauto, die hem moest voorttrekken, vertoond. Toen de combi natie zich in beweging zette, kwam de jongen te vallen met bovengenoemd ge volg. O De staatssecretaris van verkeer en waterstaat, de heer E- O. Stijkel, brengt vrijdagmorgen een b»zo°k pr>~t Rotterdam. Hij wordt vergezeld van zijn Spaar-e cobega, Augus, .1 P in who. »n»-"nc voorn "tt1" - Spaanse Spoorwegen en de Spaanse Spoorwegen; de Markies de Sou Saturnino, directeur-generaal van de Saanse Spoorwegen en de Spaanse ambassadeur in Nederland, de ""rtog van Baena en van San Lucas la Mayor. SCHIEDAM Geboren: Ivonne M d v P J van Son en A M van den Heuvel. Overleden: B Zonneveld 71 j eehtg v A T Bart; N Yeenendaaï 69 jr echtg van G de Brum; A Langeveld 84 3 wed v C Was senaar; W E Donkere 79 j wed v W Giis- senaar. en de Wmter. Alle betrokkenen heb ben van hun vreugde over deze sys teembouw doen horen want het bou wen van scholen blijkt een heel moei h.tke aangelegenheid te zijn m deze tijd van vergunningen en toestemmin gen Vertegenwoordigers van bouwers en aannemers, de wethouders H. Sabel en mr. M J. M. van Kinderen, tal van gemeenteraadsleden als notaris A. Hoek. G. Westerveld, Ir. K, J. J. Dominicus, W, van Schooneveld, afgevaardigden van de diverse schoolverenigingen wa ren dinsdagmiddag bij de bouwplaats toen wethouder H. Sabel de belangrijke handeling verrichtte. In de kantine van de Technische School aan de mgr. Nolenslaan heelt wethouder Sabel daarna van zijn vreug de over deze start gesproken. H:j be treurde het dat mr. J. C. H. Broek man, directeur-generaal van onderwijs, verhinderd was evenals de rijksinspec teur M. Bijpost en de Rotterdamse wet houder A. J. van der Vlerk. De heer Sabel achtte het een groot probleem in een groeiende wijk met de bouw van scholen gelijke tred te houden. Met de bouw van scholen Is Schiedam in Nieuw Land achtergebleven niet om dat we er geen oog voor hadden" aldus de beer Sabel, „maar omdat er geen goedkeuring voor de bouw kon worden verkregen. Daarna is eensgezind beslo ten te trachten vergunning te krijgen voor de seriebouw van Mmvi voor ze ven scholen en drie gymnastieklokalen." „Wij zijn met deze seriebouw niet onbekend. Er zijn hier al twee scho len en een kleuterschool gebouwd. Daarna heeft Rotterdam het voor- beeid gevolgd.. Niet zonder hoop zijn de besprekingen met de directeur-ge neraal mr.Broekman gehouden. Dat de vergunning zo snel verkregen kon worden houdt verband met de belang rijke arbeidsbesparing. ..Het is-een belangrijke factor dat de systeembouw een snelle bouw waar borgt" zei wethouder Sabel, die echter stelde voorzichtig te moeten zijn om trent de datum van de oplevering van de gebouwen. Hij meende dat de gebou wen wel rond eind 1963 voltooid zullen zijn. De inrichting van de gebouwen zal uiteraard in overleg met de schoolbe sturen geschieden. De heer Sabel wilde de activiteit van Muwi geenszins rem men, hij zal verheugd zijn als de ach terstand ten opzichte van de behoefte aan scholen is ingehaald. ,.Een ander probleem is dat Nieuw- land binnenkort is volgebouwd en dat in Kethel op snelle wijze zal moeten worden aangepakt omdat daar binnen enkele maanden met de bouw van vier honderd woningen wordt begonnen. Er zullen o.a. twee huishoudscholen moeten komen. Kethel is echter een geïsoleerde wijk, er is welhaast geen ruimte voor het tijdelijk onderbrengen van leerlingen. Daarom dient m Ke- WETHOUDER H. Sabel in de be schermende werkkleding trekt «eriooed aan de touwen van de hei machine om daardoor de palen voor de seriebouw van zeven scholen en drie gymnastieklokalen in Schiedam symbolisch vastere grond te geven. (Van een onzer verslaggevers) Bij feestelijke ge-beurtëmssen dient de vlag te wapperen. Dat hebben de bouwers Muwi dinsdag middag wel begrepen, vrolijk wapperden de vlaggen boven de bouwplaats aan de Parkweg. Bo ven de hoofden van de genodigden wapperde zeifs ae officiële vlag, onze eigen Schiedamse vlag, ten minste het was als zodanig be doeld maar het bleek slechts een nietig surrogaat. De organisatoren, van het feest van het slaan van de eerste paal voor de bouw van een serie scho len moeten -wel eens gehoord heb ben dat Schiedams vlag het met geel en zwart afdoet. Daarom hing er ook een driebaans geel en zwart, maar ach het waren niet de mooie voorgeschreven zes ho rizontale banen geel-zwart-geei- zwart-geel-zwart. En dan het geel van het mooie goudgele zoals bur gemeester mr. J. W. Peek mede gedeeld heeft, Nee. nu blijkt wel dat het goed is dat archivaris drs. P. Th. J Kuyer een onderzoek heeft inge steld naar de juiste compositie van onze gemeentelijke vlag. Men kent die vlag blijkbaar niet, daar om meer aandacht voor onze eigen gemeentelijke banier. thel de scholenbouw gelijk op te gaan met de bouw van woningen. De inspecteur L.O. van de rijksinspec tie uit Rotterdam de heer A. H. Barten noemde de systeembouw een wijs en veelbelovend initiatief van Schiedam. Hij zei dat de systeembouw inderdaad Advertentie ZIE FR1GIDAIRE NU FRIGIDAIRE PIETERSEN, Nw. Binnenweg 71-77, Rotterdam, te!. 35290 Filiaal: Broersvest 74-76, Schiedam, te!. 69404 61459 FIRMA DE LANGE, Rotterdam: Oude Binnenweg 146-148, tel. 124067; Beijerlandselaan 31, tel. 195691; Jonker Fransstraat 106, tel. 123251; Coolhaven 230, Techn. Dienst, tel. 56595; Hoogvliet: Winkelcentrum Binnenban „ELECTRO-THERM" N.V., Schiedamsevest 46, Rotterdam, tel. 138200 „WILMETA" N.V., Showroom Lijnbaan 37, tel. 121738 en Goudsesmgel 35-37, Rotterdam, tel. 110502 in Schiedam is begonnen. Volgens de ge ijkte methodes is het tempo niet vol te houden. De heer D. de Winter sr. hoopte niet te veel last te zullen krijgen van de ambtenaren. Hij vond de wens van de heer Sabel wat voorbarig. Eind 1962 zou met gaan, hierbij vergiste de heer De Winter zich echter want de heer Sa bel had 1963 gezegd. Het betekent dus wel dat reeds spoedig, mogelijk al in september de eerste school, scholen ge reed zullen komen. Voor de St. Willebrordusstichting sprak de heer J. Lindeman die ver heugd was dat zijn vereniging de eer ste school zal krijgen. Hij vertelde dat het voor buitenstaanders ontoegrij-pe- pelïjk is te beseffen hoeveel moeilijk heden er zijn om plannen voor scho len te kunnen uitwerken. Hij was dankbaar voor het bereikte, hij geloofde dan ook dat de drie krurt- knallen bij het bouwwerk de weerklank zijn van de verzuchtingen die binnens kamers hebben geklonken bij het nemen van de horden. De ontwikkeling van de detailhan del heeft dinsdagavond in het Gere formeerd Jeugdhuis de aandacht ge had van de leden van de Chr. Mid denstandsvereniging in Schiedam. De bondsvoorzitter, mr. M. C. van der Kaa, heeft gesproken over zijn erva ringen in de USA en. daarbij zijn de verhoudingen in Amerika vergeleken met Nederlandse omstandigheden. De heer Van der Kaa heeft een vijftig tal diapositieven vertoond met opna men van en uit Amerika. Mr. Van der Kaa meende dat in Nederland zal komen wat in Amerika gebeurt. Hij schetste de snelle ontwikkeling in dat land die vreemde toestanden teweeg heeft gebracht. Hij meende dat de middenstanders alleen bij de tijd kunnen blijven als ze zorgen dat ze meedoen. De ontwikkeling van de detailhandel is geen gesneden koek. De middenstanders hier doen of ze het niet weten, de groothandel doet of hij het zo goed weet maar beiden weten ze het niet. Speker stelde dat van het grootwin kelbedrijf V, en D. al is vastgelopen. Nederland heeft 200 van dergelijke deelnemers in het zakenleven. V. en D. gaat levensmiddelen verkopen. Al- bert Heijn zoekt ook andere terreinen, de hoogconjunctuur op te schroeven. Binnenkort heeft Nederland in EEG- verband deel aan het leven van 160 miljoen mensen. Dit impliceert mas- saproduktie. De welvaart neemt toe, de lonen ne men toe de industialisatie veroorzaakt uitstoting van arbeidskrachten, de dienstverlenging wordt een belangrijke bron. Hierna toonde spreker aan waar om het voorbeeld van Amerika belang rijk was. Hij besprak de geschiedenis sinds de crisisjaren rond X93Q. De laat ste jaren is er een hoogtepunt, maar waar het naar toe gaat is niet duide lijk. Amerika geeft aan hoe een land dat zich ontwikkelt steeds betere service moet verlenen. De bevolking groeit hard, het zie lental is toegenomen met 35 miljoen inwoners. Het platteland Is ontdekt. Hele groepen gaan naar de wilder nis om op kale plaatsen nieuwe ste den te bouwen. Door niets gehandi capt, niet door vergunningen, niet door welstandscommissies kan de Ameri kaan alle kanten uit. De Amerikaan leeft van zijn TV. Het apparaat met de vele kanalen staat van vroeg tot laat aan. De Amerikaan krijgt zijn voorlichting van de TV. Spreker zei dat er o.a. bij Washing ton en New York dergelijke nieuwe wij ken waren ontstaan. Er zijn vijftig mil joen gezinnen in de VS en er zijn 70 miljoen auto's. Er zijn dan ook grote parkeerplaatsen en acht tot tienbaans- autowegen maar het parkeerprobleem is groot. De Schiedammers zagen in de aanleg van het parkeerplein Emmapiansoeu wel voordeel maar ook zij vreesden dat Schiedam een groot parkeerprobleem gaat kennen. Reeds nu is te zien dat bezitters van auto's bepaalde straten mijden en daardoor heeft de midden stand verliezen Spreker zei dat de vrouw in de USA veelal de deur uitgaat als haar man thuis komt. Zij gaat dan werken tot 's nachts een uur om geld te verdienen om mee te kunnen doen in de wel vaart. Voor hetzelfde bedrag waarvoor de Nederlander zich voedt kan de Ame rikaan ook nog een auto onderhouden. Drie procent gebruikt de trein, drie pro cent reist per bus en vier proeent reist in het vliegtuig. De rest heeft het eigen voertuig. Het gezellige winkelen is er niet bij In USA. De shopping centres zijn niet de luxe centra die Nederland kent in de Lijnbaan en Amstelveen. Hier kent men nog de deskundige voorlichting en de speciaalzaak. De vergadering was bevreesd dat ook bij het Nederlandse publiek de koopgewoonten zullen veran deren. Mr. Van der Kaa zei dat de win kels ook in het weekeind geopend zijn in de VS. Voorzitter F. Sterenberg heeft het welkomstwoord gesproken. (Van een onzer verslaggevers) Totaal andere geluiden leverde de jaarvergadering van de volkstuinver eniging „Klein Babberspolder" op dan de protesten die op de jaarver gadering van de andere vereniging „Nuttige Ontspanning" zijn geuit. Zo als bekend hebben allerlei omstandig heden nogal veel rumoer veroorzaakt in de wereld van de volkstuinders Tijdens de vergadering van Nuttige Ontspanning is met nadruk gesteld dat men zich niet wil laten dwingen lid te worden van het Algemeen Ver bond en de leden van NO wilden hun eigen baas blijven als rij moeten ver huizen naar het nieuwe complex in het Prinses Beatrixpark. In Christelijk Sociaal Belangen kwa men een dertigtal leden van Klein Babberspolder dinsdagavond bijeen voor de jaarvergadering. Klein Bab berspolder is lid van het Algemeen Verbond en deze vereniging heeft er kennelijk geen bezwaar tegen als de gemeente het -complex in huur geeft aan het Algemeen Verbond. De voor- zittr J. van Rosmalen heeft in een zeer lange inleiding de houding van de voorzitter van Nuttige Ontspanning gehekeld. De heer Van Rosmalen heeft verteld dat het gemeentebestuur drie raadsle den en ae twee voorzitters van de volkstuinverenigingen in een gemeente lijke commissie had gevoegd. Hij stelde dat de raadsleden onderling hadden uit gemaakt dat H. van Ruiven voorzitter zou zijn. Dat de heer Van Ruiven lid is van Klein Babberspolder was van geen belang want ook de heer J, Alijk CKVP), het tweede raadslid was lid van Klein Babberspolder. Dat het hier een pogen van de Partij van de Arbeid zon zijn om de leden van Nuttige Ontspanning te dwingen bestreed de heer Van Rosmalen. Hij stelde dat teder commissielid vrijuit kon spreken en het ging er slechts om aan B. en W. advies uit te brengen. Het was aanvankelijk ook de bedoeling de functionaris Visser van het Algemeen Verbond in de commissie op te nemen. „Ik zou geen goed lid van het Alge meen Verbond zijn als ik niet gepleit had voor dit verbond", zei de voorzitter. Hij zei dat de heren Visser en Ruys ook gesproken hebben voor deze com missie. Hij stelde dat de leden van NO nooit hébben gezegd welke bezwaren ze hebben tegen het Algemeen Verbond. De commissie stond voor het probleem of men op de oude voet moest voortgaan in het nieuwe complex. Dat wilde nie mand omdat er inderdaad in het oude complex buisjes zijn die „hokken te noe men zijn". Unaniem was de commissie van me ning dat er een eind aan gemaakt moest worden. Hij stelde dat men dan komt bij het Algemeen Verbond. Daar zijn de deskundigen. Het zou onjuist zijn het nieuwe complex aan twee verenigin gen te geven. Hij stelde dat ook de heer Zuidgeest voor het overdragen aam het Algemeen Verbond zou zijn geweest. De commissie heeft B. en W. zulks dan ook met algemene stemmen geadviseerd. Het Algemeen Verbond zal zes ver schillende modellen van tuinhuisjes op het complex toelaten, in gevarieerde prijsklasse en het Verbond zal aan de leden die het niet betalen kunnen een lening verstrekken voor de bouw van deze eenheidshuisjes. De heer Van Rosmalen wilde de heer Zuidgeest niet beschuldigen van boeren bedrog maar wel-dat hij dom heeft ge handeld. Inderdaad was besloten dat er verteld mocht worden wat iu de verga dering van november 1961 is behandeld, maar de heer Van Rosmalen stelde na drukkelijk dat het besprokene in de ver gadering van 9 januari van dit jaar ge heim moest blijven. De heer Zuidgeest ging echter ver tellen wie zijn tuin op korte termijn zou kwijt raken. Dat achtte de heer Van Rosmalen onjuist. ,,Ik heb tot nu toe gezwegen dat was mijn plicht", aldus de voorzitter. Hij meende dat de moeilijkheden zijn veroorzaakt door dat de beer Zuidgeest verklapt heeft wie zijn tuin zal kwijt raken. De belangrijkste bepalingen, waarmee autorijdend Rotterdam met ingang van donderdag zal worden geconfronteerd, zijn: Stopverboden ia een groot gedeelte van het centrum. Eenrichtingverkeer in de Keizerstraat, Weste Wagenstraat en Haagsevecr (tot het Raam) in de richting van het Hof plein, op bet Rode Zand en in de Korte Hoogstraat in de richting van de Blaak en op het gedeelte van de Hoogstraat tussen Beursplein en Keizerstraat in de richting van het Oostplein. De cihef van de Rotterdamse verkeerspolitie, commis- s- ris P. Dijkshoorn en hoofdinspecteur J. Bol hebben besloten deze ingrijpende maatregelen te nemen om een goede doorstroming van het verkeer te verze keren. Hun commentaar: „We geloven wel, dat de automobilisten spoedig aan de nieuwe regeling zullen wennen, alhoe wel het een p„ar dagen zal duren. Het is heel goed mogelijk, dat dan blijkt, dat er hier en daar wat moet worden ge schaafd...." In het kader van de Mercatorfeesten, vierhonderd en vijftig jaar na zijn ge boortejaar, heeft Gerhard de Cremer, hoegenaamd Gerhardns Mercator, ein delijk eens een bezoek aan Rotterdam gebracht. Dat deed hij per helicopter en op de Rotterdamse Heliport werd hij dinsdagmorgen ontvangen door de heer J. Roeikens, directeur van het commis sariaat generaal van toerisme van Bel gië in ons land, door de heer A. 3. M, Schutter, directeur van de V.V.V. Rot terdam en door hoofdinspecteur A. Ree der van de vreemdelingendienst der Rotterdamse politie, die Gerhardus Mercator naar diens reisbrief vroeg. De grote kartograaf en wiskundige kon de heer Reeder echter mededelen, dat de ze reisbrief reeds per koerier was voor uitgezonden, zoals viernonderdvijftig Jaar geleden gebruikelijk was. Gerhardus Mercator reisde in gezel schap van de conservator van het Mer- catorium in Rupelmcnde. de heer Bert Peleman. die kon mededelen dat in het kader van de Mercatorherdenking aan een aantal mensen, dat zich op het ge bied van de aardrijkskunde en de wis kunde heeft onderscheiden, de eretitel „Mercatorianen" was verleend. Advertentie (Van een onzer verslaggevers) Geen stilstand maar wel een perio de van stilte is 1961 voor de Schie damse Gemeenschap geweest. Dit vermeldt het jaarverslag waarbij ge steld wordt dt vele projecten en plan nen konden worden opgezet, maar slechts weinige konden tot een eind worden gebracht. De SG is verheugd steeds op de geestdrift van een rui me kring van medewerkers te kun nen rekenen. Gememoreerd wordt, dat vorig jaar dë plannen voor een sporthal zijn uitgewerkt. Ook zijn ui enkele maanden de gegevens voor een Gids voor Schiedam uit het niets ge toverd. Meer dan m voorgaande jaren is het accent gelegd op een groter con tact met de mdividuele burger van onze stad. Het rneest succesrijk wa ren de vakanUetocliten van de kin deren naar Hoek van Holland, Hier aan namen anderhalfduizend kinderen deel. Tallozen hebben ook geno ten van de intocht van St. Nieolaas. De declamatiewedstrijden van de SG waren voor de oudere schooljeugd een kennismaking-voor-het-leven met de Gemeenschap. In het jaarverslag wordt gesteld dat 1961 een vermeer dering van de sympatnie van de bur gers heeft opgeieiverö. Ongeveer 23000 mensen bezochten m 1961 de evenementen van de SG. In het bureau van de SG werden 89 vergade ringen gehouden. Op 25 februari werd het Cultureel Fonds Schiedam ten doop gehouden. Verwacht wordt dat deze nieuwe stichting dit jaar reeds op kleine schaal kan gaan fungeren. In het najaar nam de SG de beslissing dat ieder donateur kan worden van de ze instelling. Men ontvangt dan voor het bedrag van enkele guldens per jaar het blad van de SG gratis. In september is de directeur P. Groenendaal gehuldigd, die reeds 12 Uz jaar de belangen van de SG dient. Deze onvermoeide werker is er in ge- slaagd in nog geen dertien jaar tal van denkbeeldige muren tussen, de Schiedammers te slechten. De Ont moetingen met Kunst m het Stedelijk Museum zijn mogelijk gemaakt met subsidie van de SG. Uit het bestuur trad mr. F. van Heyeop ten Kam. Zesmaal werd de penning van ver dienste uitgereikt m 1961, namehjkaan de heren G. Duk. *V. Nieuwstraten. L. A. Alebregtsen. A. Ballijns.. Utile Dul- ci en Gijsbert Nieuwland. Gesteld ivordt dat het maandblad een onmisbare scha kel in het gemeenschapsiverk is ge worden. Tien artikelen zijn gewijd aan gemeentelijke zaken, tien aan het ver enigingsleven. drie aan het bedrijfsleven en negen aan de stadsgeschiedenis. Over zeven Schiedammers werden ar tikelen geschreven. 1.'.? instelling van een studiecommis sie inzake de vrijetijdsbesteding doet verwachten dat deze commissie in 1962 rapport za! uitbrengen. Dan zal er mo gelijk een aparte sectie vrijetijdsbeste- jdlng komen. De sectie Culturele On tuf k- Ikeling werd in 1961 in het leven geroe- pen. Het directe resultaat was niet [groot, maar de propagandistische waar de valt niet te schatten van het vouw blad dat deze sectie aan alle Schiedam mers heeft gezonden. Een ..Semedamse Filmkring" werd opgericht. Tussen, gemeentebestuur en SG is overleg geopend voor subsidie aan deze sectie. De vooruitzichten zijn wat dit betreft gunstig. Bij de sectie Jeugd organiseerde de werkgroep Jeugd Jolijt weer 26 avon- In Kethel heeft Ammo de Jeugd Jolijt- avonden georganiseerd. Er zijn verder drie ruilbeurzen gehouden. Tot de sec tie Muziek traden drie verenigingen toe, namelijk de Schiedamse Klaivar Accor deon Vereniging, de drumband van de r.k. gymnastiekvereniging Excelsior en de Oranje Garde. Het aantal aangeslo ten verenigingen bedraagt nu 16. Harpe Davids bestond od 5 juli veer tig jaar. Op 14 november werd een ge meenschapsconcert gehouden. OBK or ganiseerde een nationaal muziekconcours en er was weer een drumband con cours. De sectie Nationale Feest- en Gedenk dagen had weer de gebruikelijke activi teiten op 29 april en 5 mei. Tweedui zend kinderen namen deel aan een speurtocht door Schiedam. De Uchtstoet was ^kwantitatief minder dan in i960, kwalitatief was er verbetering. Bij de sectie Sport is de totstand koming van het sporthalptan het grote werk. De sporthal zou 1.480.iMH) gautn kosten. Vast staat dat ook de Schie damse sportbeweging een offer moet brengen. Progressist door het hypermoderne uiterlijk. Doop de staafsterke kracht van het zelfdragende frame, da onvermoeibare motor. Ontdek de Puch zèif tijdens een gratis proefrit bij: AFDELING MOTOREN ST. LIDUINASTRAAT 52 -scKÏeo*MTELEFOON 6 4 3 1 3 Betaling desgewenst in overleg Puch VS 50 de luxe f 870,- Puch VS 50 Skyrider f 885,- Jioog stuur en buddyseat Puch VS 50 DJverjitf 695.- Puch VS SO L Sport f 720.- met buddyseat Vraag óók om de interessante Puch- Jeleurenfoïder mèt de leuke verrassing voor jazz-liefheb' bers

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1