Grootvader wist met zo goed wat hij deed K Algemene aanwijzing zal gehandhaafd blijven Bachs Matthaus Passion verdienstelijk vertolkt CONSTANT Tegen afslager jaar en negen maanden geëist Kleinzoon Cornelis overziet driekwart eeuw Gouden feest Zangerskring t Voor stelen van zes fietsen Ljr jaar geëist Brand door lek in schoorsteen Corns. Swarttouw bestaat morgen 75 jaar Diefstallen van kleding opgelost R.Ph.0. musiceerde voor de Jeugd j Beivinslieden delen mede: Gesprek over ■warte lonen z T wee tankerkapiteins onderscheiden H. G. J. de Monchy tachtig jaar Verdediging: controle ivas onvoldoende Modern Tomadohuis in Dordrecht Stijgende omzet van frisdranken PPSC wacht nu een zware taak DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 WOENSDAG 11 APRIL 1962 (Van een onzer redacteuren) 1~\E „oude"' Leendert Swarttouw is in feite de grondlegger van de twee latere bedrijven. Hij had, zo in het midden van de vorige eeuw, een kleine transportonder neming, bestaande uit een aantal sleperswagens, waarmee hij goe- - deren naar de schepen bracht. Veel meer is van hem niet be kend, maar desondanks is de con clusie gerechtvaardigd, dat hij een man geweest moet zijn met visie. Want hij voorzag, dat Rot terdam als havenstad een grote toekomst tegemoet ging. En dit .was bepalend voor zijn verder leven. Hij zette zijn sleperswagens op stal en hij ging over op het schip zelf, hij ging „stuwadoren". Toen hij overleed namen zijn zoons Cornelis en Frans het be drijf over. Een aantal jaren werk ten zij nog gebroederlijk samen. Toen ging ieder van hen zijns weegs. Cornelis en Frans sticht ten ieder een eigen bedrijf. Cor nelis deed dit op 12 april 1887, morgen vijfenzeventig jaar gele den. DE Stevedore Groei Openhartig Morgen houdt de directie van Comeïis Swarttouw in Atlanta receptie, van vier uur tot half zes. Er hoeft geen twij'fel over te zullen zeker de jubilerende direc teuren de hand komen drukken om nog eens een praatje te kun nen maken met meneer Cornelis. Want de saamhorigheid in het be bestaan dat de „Rotterdamse ha- f froï'trtSi ven" goed vertegenwoordigd zal j tenlandse reizen (Duitsland, Engeland. Zijn. Ook de gepensioneerden bX'emW In Rotterdam het 7000ste schip jyjinlster De Pous en minister Veldkamp, alsmede staats secretaris Roolvink, hebben van morgen met de beide voorzitters van de Stichting van de Arbeid, drs. D. Roemers en ir. W. H. Kruijff, o.m. een bespreking ge had over de zwarte lonen. De ministers hebben zich bereid ver klaard hierop betrekking hebben de gegevens, die aan de vaste commissie uit de Tweede Kamer zijn toegezegd, ook aan de stich ting beschikbaar te stellen. V.IL in St. Dominicuskerk H" GOUDEN VERLOVINGSRINGEN Verandering Knoeirijen bij veiling Barendrecht Druk op resultaten N.V. Thomsen's „Kijk vertelde gisteren kleinzoon Cornells toen grootvader met een eigen bedrijf begon wist bij feitelijk niet zo goed -wat bij deed, als je in aan- merlöng neemt tot welk een omvang bet bedrijf in de loop van die drie- Kwart eeuw is uitgegroeid". Officier van Justitie bij de recht bank te Rotterdam heeft een jaar en 6 maanden gevangenisstraf met aftrek geëist in de zaak van de 57-jarige tim-! merman A. B. J. V., die heeft bekend1 zich te hebben schuldig gemaakt aan diefstal van 19 rijwielen. Zes biervan waren hem t-:i laste gelegd. De diefstal len werden gepleegd in Nijmegen, Dor drecht, Zwijndreeb.t en Rotterdam. Door de rijwielen te belenen voorzag V. in zijn onderhoud. In zijn requisitoir bracht de Officier naar voren, dat V. 165 maanden of 15 jaar van zijn leven in de gevangenis heeft d,*, gebracht, na 23 maal te zijn veroor deeld sinds 1930. Na zijn laatste veroor deling werd V. ter beschikking gesteld van de regering, maar hij ontvluchtte tut de psychiatrische inrichting waar luj was' ondergebracht. Hij leidde toen maanden «•'iW lang een zwervend bestaan. De raadsman, mr, H. V. van Walsum. wees erop. dat het hier een geval betreft waarin men bij een werkelijke behande ling m een inrichting daarvan was tot nu toe nog weinig snrake met de hoop op verbetering hoeft op te geven. „V. is een voortreffelijk vakman en zijn oude werkgever zal hem graag terugnemen." Mr. Van Walsum was van mening, dat gevangenisstraf door V. verloren tijd zou betekenen. Hij vroeg de rechtbank hier mee rekening te willen houden, mede o.m. omdat de drank m het leven van zijn cliënt een steeds kleinere rol is gaan j spelen. Op 19 april zal de rechtbank uitspraak doen. Een beeld van de ravage op het rangeeremplacement van de N.S. hij Boxtel, tuaar gisterochtend een goederen trein op een stilstaande lokomotiejf met enkele wagens reed. Een machinist en een conducteur liepen nencon- dingen op. Beide lokomotieven werden beschadigd en tientallen wagens ontspoorden. lek in de schoorsteen tussen de en de tweede verdieping heeft Cornelis Swarttouw werd stevedore voor eigen rekening. ,,Dat was ver telde kleinzoon Cornelis in de roman tische tijd van Rotterdam. De aanne mers er waren er ongeveer vijfen twintig werkzaam in de Rotterdamse ha ven - voeren in kleine roeibootjes om Ijjet hardst de rivier op om het eerst bij de binnenkomende schepen te_ zijn. 'Wgnt -Wie het eerst een schip wist te enteren en aan boord wist te komen had het recht met de kapitein te onder handeion over het lossen. Het eerste schip, dat grootvader op 12 april 1887 loste was het s.s.Mietzing". In die jaren was de belangrijkste taak van de stevedores het huren van werkvolk. Arbeiders waren in het laatst van da vorige eeuw nog voldoende te krijgen. Zij slenterden langs de kaden en waren er als de kippen bij wanneer een volgeladen boot de Nieuwe Maas opstoomde. Immers, elk schip beteken de werk voor wie er het eerst bij was en werk gaf mogelijkheid om brood op de plank te houden. Zeven aannemersbazen, onder wie Cornelis Swarttouw, richtten daarom in 1889 de United Stevedore Company op. Gezamenlijk exploiteerden zij een lo kaliteit voor het aannemen van werk lieden, eerst aan de Eendrachtsstraat, later aan de Herderinnest raat. Men zou deze stevedores-vereniging kunnen be schouwen als de voorloper van de Ver- eemgiög van Rotterdamsche Stuwa doors, die in 1906 werd gesticht. Maar toen was de functie van stuwadoor als tussenpersoon al voor een groot gedeel te overgegaan m die van de zelfstandi ge ondernemer. verbonden. Kijk maar naar het aan tal jaren, dat velen van hen bij ons hebben doorgebracht, veertig, vijftig jaren het is geen bijzonderheid. Maar we hebben dermate gewerkt, gereisd en contracten afgestoten, dat de mens m het bedrijf wel eens in het gedrang is gekomen We zijn ons dat tijdig bewust geworden. Ons bedrijf is een van de eerste bedrijven, die posi tief hebben gestaan tegenover de instel ling van een ondernemingsraad. En ook op andere manieren trachten we het innerlijk" van het bedrijf te verbe teren". Swarttouw in Kenya Een eerste dinsdagmiddag uitslaande brand veroor zaakt in de woning van de familie J,_van Dongen in de Haarlemmerstraat te Rot terdam. Hot vuur veroorzaakte eon scha de van ongeveer vijfduizend gulden. De brana ging gepaard met een hevige rookontwikkeling" die de brandweerlie- iden dwong gebruik te maken van pers- luchtmnskers Het dak boven de zolder, I die in gebruik is bij de familie Van Don- gen, werd geheel vernield. Verder werd in zijn woning en in die op de eerste verdieping (bewoond door mevrouw P. M. Luyt) schade aangericht aan meubilair en betimmering Met twee nevelstralen kreeg de brand weer het vuur onder de knie onder lei ding van hoofdbrandmeester M. v. d. Blink, Uitgerukt waren eenheid 224, de G 2, A 8, L 2 en eenheid 223 Cornells Swarttouw is mei zijn kan toren o.m. gevestigd geweest aan de Achterhoven en aan de Westerstraat. In de tüd, dat hij kantoor hield aan de Achterhaven stond hij algemeen bekend Vijfenzeventig jaar N.V. Corns. Swart- touw's Stuwadoors Maatschappij m cij fers. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog waren bij de onderneming gemiddeld twintig werknemers m vaste dienst. Nu zijn er dit, alleen in Rotter dam, al ongeveer negenhonderd, het kan toorpersoneel inbegrepen. Het materiaal, waarmee in die tijd werd gewerkt be stond uit z.g. prauwen, roeiboten, ket- tingwerk, graaamanden, ertsbakken, schoppen. Nu heeft het bedrijf de be schikking over 23 waikranen en vier laadbruggen, elf drijvende kranen, ne gen mob.eie kranen, zeventig vorktrucks, platte wagens en bulldozers, 28.000 m2 loodsruimte in acht loodsen. 38.000 m2 open opslagruimte en 1650 meter kade lengte. In 1961 werd verwerkt: meer dan een miljoen ton stukgoed en tweeëneenhalf miljoen ton massagoed. De vestigingen in Oost-Afrika verwerkten in dat jaar vierhonderdduizend ton. de Belgische bedrijven een miljoen ton en op het em placement in Amsterdam werd 180.000 ton behandeld. In de achterliggende driekwart eeuw heeft Cornelis Swarttouw ongeveer vijf tig miljoen ton stukgoed en een miljoen ton massagoed verwerkt. De voortvarende geestdie eens de grootvader bezielde heeft zich ook meester gemaakt van de kleinzoon. „Wij hebben het plan ons bedrijf zeer aanzienlijk te vergroten. In 1954 ho pen we in de derde arm van de Eern- haven met de bouw van een nieuwe vestiging te beginnen. We krijgen daar een kadelengte van een 850 me ter". De Ring Botterdam van de Konink lijke Bond van Christelijke Zang- en Oratoriumverenigingen herdacht dins dag zijn gouden jubileum met een re ceptie en een feestavond in Lommer rijk, waar vele prominente figuren van hun belangstelling blijk gaven. Bondsvoorzitter H. F. Brune gewaag de met waardering van het vele werk dat de Ring Rotterdam fieeft verricht. Het waren Christen-zangers uit Rotter dam en omgeving die als eersten vorm wisten te geven aan een overkoepelen de organisatie. Na de invloed van de televisie te heb ben aangemerkt als een van de oorza ken van een teruggang in het ledental, hieid de heer Brune zijn toehoorders voor, het zingen niet uitsluitend te be schouwen als een hobby, doch voor al les te beseffen, dat zij zingen m chris telijke verenigingen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst on derscheidde de heer Brune ringsecreta- rïs A. Weeda uit Oud-Beijerland met het gouden bondsinsigne. Martin Rijken, het Chr Gem. Koor ,.1'Esperance" uit Krimpen aan den IJssel o.l.v. Wim Koen. het meisjeskoor ,.Ro-Me-Ko" uit Rozenburg o l.v. Henk Smalrng en de zingende zusjes Kugel, verleenden hun gewaardeerde medewer king aan het feestprogramma. Rmgvoorzitter J. Mostert, die de avond opende, toonde zich dankbaar ge stemd m zijn overzicht van de voorbije jaren, waarin veie moeilijkheden op ge lukkige wijze konden worden nen. Met de arrestatie van de dertigjarige fabrieksarbeider S. S. H. uit Rotterdam heeft de politie zeer waarschijnlijk een aantal winkeldiefstallen opgelost. H,. die vandaag voor de officier van justitie is geleid, werd eind vorige week op heterdaad betrapt, toen hij m een groot winkelmagazijn in de binnenstad een paar handschoenen stal. In het politiebureau bleek, dat de po litie een goede vangst had gedaan. De .Rotterdammer had in het pak. dat hij bij zich droeg, een kostuum, twee regen jassen, een vest en andere kledingstuk ken ter waarde van enige honderden guldens gestopt. Voor het laatste Philharmomsche jougd- concert van het seizoen tn het Passage Theater, had de dirigent Kees Stolwijk twee werken gekozen, die sterk tot de| vcroeeldirïg van jonge toehoorders kon-' den spreken. Zo opende het R.Ph.O. dan dinsdagoch tend het programma met de Suite uit het ballet De Notenkraker, m melodie en instrumentatie zeer fijnzinnige muziek jes, die echter een zeer virtuoze inslag hebben. Stolwijk, die elk deel met een kort woord inleidde, wist dit zeker in structief te doen. Hij liet hierbij zijn jeugdig auditorium in hot kort kennis maken met de ver schillende slaginstrumenten cn de minder dikwijls aangewende basklarinet en het celesta, waarvan Tschaikowsky op een spitse en geestige manier in zijn Suite gebruik maakte. Stolwijk en zijn musici deden deze schitterende partituur alle recht wedervaren en zij kwam dan ook tot klinken op een wijze, die zeer boeiend was. Een zeer goede keus ook bleek Koda- ly's Hary Janos Suite. Het is muziek met een verfijnde geestige inslag, die de legen darische figuur Hary Janos op een rake manier tekent, zonder enig triviaal ac cent. Dit geeft deze meesterlijke compo sitie reeds van muziek-psyehologisch standpunt beschouwd een zeer aparte plaats m de toonkunst. In deze virtuoos voor de instrumenten geconcipieerde muziek bereikte het or- kestspel eveneens een alleszins fraai peil. H. van Bora De voorzitter van het Veiligheidsin stituut, ir. B. Wilton, heeft in de cantine van het Caltex hoofdkantoor in Den Haag. aan twee tankerkapiteins veilig- heidsonderscheidingen uitgereikt. Beide kapiteins, de heren J. van Beele en J. F. M. Mali van de Caltex Delfzijl en de Caltex Den Haag, hebben met hun sche pen twaalf maanden gevaren zonder een enkel bedrijfsongeval, hetgeen meer dan 290.000 ongevalloze manuren betekent. Gemeentewerken heeft vanmorgen aanbesteed bestek 678: het maken van overwon-1 een dubbele onderheide duiker van ge wapend beten in de Tocht langs de vroegere Ceintuurbaan in de Prins Ale- xanderpolder. Van de 21 inschrijvers was laagste D. A. v. d. Lmden. 's-Gravendeel met 63.800 en opvolger W. Roest Rotter dam. met 64.444. De heer Henri G. J. de Monchy, vooraanstaand Rotterdammer, die zo wel in het bedrijfsleven ais m het maatschappelijke en culturele leven van de Maasstad velen aan zich heeft verplicht, wordt morgen tachtig jaar. Geboren m Rotterdam is de heer De der van Pakhuismeesteren. Vier jaar later werd hij als firmant in de direc tie opgenomen, welke functie hn tien- tal'en jaren heeft bekleed. De heer De Monchy is nog steeds ge volmachtigde V3.i Pakhuismeesteren en verder bestuurslid van de Rotterdamse drijf is altijd groot geweest. Het Kunststichting en vice-voarzitter van de Stichting Spaarbank te Rotterdam, in de orde van Oranje In de Rotterdamse haven is het zeven- tigduizendste schip van dit jaar aange komen. Hot was het Zweedse motorschip Skogholm, dat met stukgoed van Hali fax kwam en afmeerde in de Maashaven, Verleden jaar kwam het zevenduizendste schip 14 april de Rotterdamse haven binnen. De bewindslieden hebben verklaard dat ziï met de Slichting van de Arbeid over het verschijnsel van de zwarte lo nen met van mening verschillen en dat zij willen meezoeken naar mogelijkheden om het vraagstuk tot een oplossing te brengen. De bewindslieden hebben ook medege deeld. dat de regering beslist niet wil terugkomen op haar algemene aanwijzing. Indien echter de Stichting zich sterk wil maken, dat de hand wordt gehouden aan de speiregels terzake van het loonbeleid, de algemene aanwijzing en uiterarad het akkoord van Oud-Wassenaar, dan is de regering bereid met het College van Rijksbemiddelaars na te gaan. op welke wijze .tegemoet kan worden gekomen aan de oplossing voor 22 voorgestelde c.a.o.'s ET bestuur van de Volks Universiteit heeft m verband met de bijzondere eisen, die de uitvoeringspraktijk zoals Bertus van Lier die voorstaat, stelt elk jaar naar een andere kerkruimte moeten omzien. De zich steeds verder ontwik kelende oecumenische gedachte heeft het ditmaal reeds gemakkelijker gemaakt, doordat ook R.K. kerken thans voor be paalde uitvoeringen hun deuren open stellen. Zo kon dan de V.U. dinsdagavond haar leden een verdienstelijke uitvoering van Advertentie •'■WW O.AZZZ 4'"/'j 'a. s best komt dat misschien tot! Hij is ridder als „Kees van het bruggetje". Men was I uiting in het geschenk van her £assau en ridder in de Kroonorde cv, -nrva vr* rio VtstVPr» rvnet nl utï\ en is nog vn de haven nog al gul', i. Belgr n van bijnamen, zijn zoon, j personeel, een prachtig wand- VOEGLOOS EN MASSIEF IN GLADDE EN BEWERKTE UITVOERING Levering vart ie producten der COXSTAWT-fabrieken uitsluitend tic de erkend* juwetierr, waar de kleurenfoïdrt met alle COjXS TA.XT-moddien gratis terkrtjgbaar is. met het geven ook een Cornelis. werd De Wildeman i tapijt, vervaardigd door Ger de- genoemd. omdat hij zo gemakkelijk van Ri -, de ene lichter op de andere sprong. xvuiter. De openhartigheid heeft altijd hoog-1 tij gevierd ui de haven. Men kende el kaar. Toen de bedrijven nog met wa- A llinM-fl 1 rppt Diir P C ren uitgegroeid tot een omvang als zij l "tij Ulivt miOLltlU VJ.vr. heden ten dage hebben kende de grote baas ieder, die bij hem werkte. Hij 0jp ]JRaHl" Ueil HaR0* liet zich dagelijks op het werk zien. be- «icecii. wou j i-ct.ct.j_, moeide zich ook rechtstreeks met de De heer W. J. de Vries, adjunct-di- gang van zaken en dit schiep een sfeer, recteur van de GG. en G.D zal per Waarin v'an beide kanten veel werdj mei 1852 de gemeentedienst verlaten „genomen", in verband met zijn aanstelling in ..Mijn vader vertelde kleinzoon dezelfde functie te "s-Gravenhage Corneiis was een verwoed voetbal- Dc heer De Vr,es werd op g m"aai.t> vertelde een verwoed voetbal ler. Toen hij op een morgen eens op het werk kwam en een man zag. die het op z'n slofjes aandeed, maakte hij daarop een aanmerking. Maar hij kreeg pis wind van voren. De man draaide Zich om en zei: ..Als jij gisteren wat harder had gelopen had je club met Verlogen". In de voorbije vijfenzeventig er veel veranderd. „Cornells 1906 geboren; met mgang van 1 juli 1954 werd hij aangesteld als controle rend geneesheer bij de afdeling Genees-1 kundige Verzorging van de G.G. en G.D. Op 1 juli 1955 werd hij overge plaatst naar de afdeling Keuring en Controle. Op 12 september 1960 volgde zijn benoeming iot adjunct-directeur Op 17 apri! 1962. 's morgens om elf uur. zal in de kantine van het Centraal Gebouw voor de Volksgezondheid aan jaar is1 de Baan een b.jeenkomst worden ge- Swart- j houden, waar gelegenheid zal zijn af touw" is niet "alleenin. de Rotterdam- j scheid te nemen van de heer De Vr.es. so haven maar vrijwel over de gehele j - h"h De Companhia Brasileira de Navega- cao Intercontinental, Rio de Janeiro, waarvoor de scheepvaartmaatschappij Broekman Motorships N.V. in Rotterdam als generaal-agent voor Nederland op treedt, zal eind mei een regelmatige lijndienst onafhankelijk van de con ference openen tussen het vasteland van Europa en Brazilië. De schepen va ren onder Braziliaanse vlag. Er is een maal per drie weken een afvaart. De aanloophavens in Europa zijn Kopen hagen. Hamburg, Bremen. Rotterdam en Antwerpen. In Brazilië worden Rio I De uitkomsten over 1961 van N.V. I Thomsen's Havenbedrijf werden door diverse oorzaken gedrukt. De saldi be- j dnjfsrekeningen daalden van 3,63 min.; nog"al "eens In "dê'ïoop en Verdacht van diefstal, heling oplichting* hebben voor de rechtbank te Rotterdam vier mannen terecht gestaan die hebben bekend betrokken tie hebben geknoeid. Hij zqu daarin pa- pieren werknemers hebben ingevoerd. waardoor hij de beschikking kreeg over ionen die hij ten eigen bate gebruikte. Dc president van de re-chtbank laakte i m het bijzonder het feit dat T. na de 'Periodieke accountantscontrole verande- I ringen aanbracht in de boekhouding. De tuindersbonnen zou hij hebben weggeno- 1 men uit de la van het bureau van de fustmeester tot 3,32 min, De bedrijfswinst, na af schrijving en reservering voor belasting, beloopt 1.33 min. fv.j. 1,30 min.). Voorgesteld wordt, zoals gemeld, negen procent dividend (onv.i. Wereld een begrip geworden „We heb ben vertelde kleinzoon Cornelis ook de wind in de zeilen gehad. Neem maar de befaamde kolenstaking in En- e-pïand toen de schepen van Rotterdam to| san De Hoek lagen te wachten om gelost te worden. En We hebben ontzettend veel te danken gehad aan het personeel, aan de bazen, stuk voor stuk enorme ke rels die aan de groei van het bedrijf belangrijk hebben bijgedragen. Zij hebben gewerkt alsof het hun eigen bedrijf Bold. Met hart en ziel poel-'de Janeiro. Santos, Rio Grande, Porto den zij zich aan Cornelis Swarttouw Alegre en Victoria aangedaan. Tegen de 43-jarige W. S eiste de officier --Jaar en drie maanden gevangenisstraf, te zijn geweest bij knoeierijen aan de Aan S. was heiing van de door T. ge. Coöperatieve tuinbouwveiling Baren-1 leverde tuindersbonnen en oplichting drecht en omstreken. De officier van van d? veiling (en laste gelegd. De Handhaafden de uitkomsten van de onderneming over het geheel zich op het peil van I960, de bijdragen door de verschillende afdelingen hebben wij ziging ondergaan. Door tekort aan ge schoolde arbeidskrachten was het in net stukgoedbedrijf riet steeds mogelijk koopman-tumder Ide serpen, rnet de gewenste snelheid van justitie een de Matthaus Passion van Bach aanbie den m de R.K. kerk St. Dominïcus aan het Stijger. Ofschoon de akoestiek van een kerkgebouw zich vanaf één of twee plaatsen zeker niet gemakkelijk laat be oordelen dient gezegd te worden., dat men in akoestisch opzicht tevreden kon zijn. En gezien het feit. dat er aan de uitvoering van Bachs meesterwerk ook verschillende amateurs medewerkten, wist de dirigent Bertus van Lier over het geheel genomen een, goed peil te be reiken, een peil, dat zelfs dat van de vorige overtrof. Want men kreeg niet alleen in de koralen een dynamisch ver zorgde koorzang te horen, doch ook de meeste Evangelie- en volkskoren kwa men zekerder tot klinken, zodat daarbij de polyfonie beter tot haar recht kon komen. Het Donner und Blitz-koor had de di rigent wat rustiger kunnen nemen, waardoor de snelle passages een gro tere kernachtigheid en duidelijkheid had den meegekregen. Maar overigens werd ook dit moeilijke gedeelte met zekerheid en met de ge wenste accuratesse ten gehore gebracht. Het orkest, tevens versterkt door een aantal uitmuntende instrumentale solis ten. toonde na al die jaren eveneens goede vooruitgang te hebben gemaakt. Het reageerde op de intenties van de dirigent veelal zeker en in een goed ge produceerde klank, zodat Van Lier dik wijls een prijzenswaardige eenheid tus sen het vocale en instrumentale element kon bereiken. Evenals de vorige jaren werkte ook ditmaal weer in dit milieu de bekende solisten mee. Alleen Peter Pears moest wegens ziekte verstek laten gaan. Geor ge Maran. die uitsluitend de tenor-aria's zou hebben gezongen had nu ook de evangelie-partij voor zijn rékemng ge nomen. een moeilijke opgaaf waarvan hij zich ïrt het begin vocaal beschouwd wat wisselvallig kweet; vooral in het hoge register wankelde zijn stem dan van do avond met „opstapj'es", waarover in de Stichting van de ArbeitI unaniem overeenstemminr Is bereikt. Deze oplossing houdt m, dat halverwe ge de contractperiode een nieuwe veriio- c.a.o.'s zijn gesloten voor in totaal circa ging van de lonen mogelijk is. Deze 22 10.000 werknemers. De regering verbondt aan haar bereidwilligheid om aan 'het standpunt van de Stichting tegemoet te komen de voorwaarde, dat er geen nieu we gevallen bijkomen, dus dat er geen nieuwe c a.o 's met trapsgewijze verho gingen meer worden gesloten. Wat de c.a.o. voor de kleine metaal- nijverheid betreft hebben de bewindslie den ermede volstaan het standpunt van de Stichting van de Arbeid aan te horen. Van de zijde van de regering is ten aan zien van deze zaak gesteld, dat het al of met goedkeuren van de e.a.o. voor de kleinne metaalnijverheid geheel dc be voegdheid van het College van Rijksbe middelaars is. De iooncommissie uit de Stichting had gunstig geadviseerd op de cao. en aandacht gevraagd voor de bij zondere omstandigheden, die voor deze bedrijfstak geiden. De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, zal vrijdag het modernste gebouw van Dordrecht, het Tomadohuis, officieel openen. Het staat tegenover het station aan de Burg. De Raadtsingel en is een schepping van de Rotterdamse architect H. A. Maaskant. Het hoge vierkante gebouw op de twee grote zuilen wijkt totaal af van het aan zien van andere belangrijke gebouwen irt de stad. Zowel het exterieur als het interieur zijn hoogst modern. De architect is bij het maken van.het ontwerp uitgegaan van enkele bijzondere principes, waarvan de meest typische is de beperking van het glasoppervlak tot z.g. uitziehtstroken. Daardoor voorkwam hij, dat het bijna 35 meter hoge, 31.40 meter lange en 18.80 meter brede gebouw plomp zou worden. De zeven vendiepin gen zijn nu door giaslagen van elkaar gescheiden, hetgeen de massiviteit van de betonnen kolos doorbreekt. De kunst verlichting is als een essentieel onderdeel van de architectuur te beschouwen en niet ais toevoeging. De Algemene Nederlandse bond van bierhandelaren en mineraalwaterfabri kanten B.B.M. komt In zijn jaarverslag, uitgebracht in de vandaag In Valkenburg gehouden jaarvergadering, tot de con clusie, dat ondanks de slechte zomer van 1961 de omzet in frisdranken opnieuw is gestegen en thans naar schatting 15,6 liter per hoofd van de bevolking bedraagt. Bij gelijkblijvende economische omstandig heden cn zonder collectieve reclame re kent de bond erop dat de consumptie in vjjf jaar zal stijgen tot zeker twintig liter per hoofd van de bevolking. Hij constateert ook, dat de omzet, ver geleken bij tien jaar geleden, zich steeds gelijkmatiger over het gehele jaar ver deelt. In de genoemde stijging zullen, zo verwacht de bond, de limonade-gazeuscs sterk bijdragen, terwijl de consumptie van vruchtenlimonades, thans iets meec dan de helft van de totale omzet in fris dranken, relatief enkele procenten zal te ruglopen. De Nederlandse brouwerijen, ficus gaat het jaarverslag voort, zagen in 1961 de consumptie van bier verder stijgen tot 26,4 liter per hoofd van de bevolking- Nog steeds gaan hierbij echter de brou werijen voort met het inschakelen van andere verkooppunten, met voorbijgaan van de klassieke bierhandel. Opgemerkt wordt ook. dat de merkkracht van bier of frisdrank de laatste jaren snel in bete kenis toeneemt. justitie heeft tegen de 37-jarige af slager A. T. aan wie diefstal van zg. tuindersbonnen, verduistering van raadslieden wezen ot> de onvoldoende controle bij de veilingadmmlstratie en bepleitten een lichtere straf geld en medeplichtigheid aan "oplich-^a^ gXief ffjr^te ^nUt H. tuig ten laste was gelegd een gevan-1 B. stonden hierna terecht verdacht van genisstraf van een jaar en negen diefstal en hehng van een partij zilver- Jaal uc maanden met aftrek geëist. T. zou uitjes. Tegen hen eiste de officier van j bedrijven in Afrika Dat de brutowinst het bestuur van de veiling door de|'a,stltl? achtereenvolgens zes maanden1 van 3.78 min. (v.j, 3.86 min.) slechts - mot „Hrfllr nmnKttnx <J«,- - - - te behandelen. De resultaten van dit bedrijf vertonen daardoor een achter uitgang. Het machinaal bedrijf te Rot terdam werkte bevredigend, en be haalde een beter resultaat dan in 1960. De N.V, Amsterdamsch Havenbedrijf had te kampen met dezelfde moei lijkheden als het stukgoedbedrijf in Rotterdam. De veemafdeling had een gunstig jaar. Het bedrijf in Antwerpen werkte 'bevredigend Het Hamfourgse bedrijf had eén goed jaar evenals de fustfraude (bovengenoemde bonnen t j i waarvandrle maanden voor verteeenwoordie-den het «itntieo-eld iwaardelljk en een maand voorw met vertegenwoordigden net statiegeld een boete van 750 gUjden o[ dne m3an. voor de veilingkisten) hebben bena deeld voor 20,000. Voorts zou hij m de loonadmimstra- den hechtenis. Op 19 april spraak doen. zal de rechtbank uit- wemig lager is dan in 1960, is te danken aan een hoger bedrag aan bijzondere inkomsten en commissie, en aan eer, belangrijke stijging der inkomsten uit deelnemingen en beleggingen, aldus het verslag. verkreeg zijh zang echter grotere ze kerheid en kreeg men zowel in de recita tieven ais in de aria's vele mooie mo menten van deze zanger te horen De bas Care! Willink. wiens hoge re-*j gister niet altijd egaal kionk, gaf verder de Christus-partij een waardig artistiek relief. De sopraan- en aitaria's werden door respectievelijk Beatrice Mackenzie en Diet Kloos in het algemeen zeer lof waardig vertolkt en Herman Sehey was m de bas-aria's weer geheel berekend voor zijn taak. De kleine partijen werden als van ouds weergegeven, door Arie van Me- ver, Simon Meerdink en Sally Henkes en het jongenskoor St. Willibrord, kweel zich, behoudens een te hoge intonatie, zeer goed van zijn taak. H. VAN BORN Een rechtbank te Leeds heeft gisteren de twintigjarige Nederlandse zeeman W. J. W. van G. veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf wegens dood slag. Van G. was schuldig bevonden aan doodslag op een 75-jarige bewaker. De advocaat van Van G. heeft in zijn pleidooi gezegd dat zijn cliënt zozeer on der de invloed van alcohol verkeerde dat hij de oude man had aangezien voor een zeventienjarige opvarende van zijn schip, de Alpha, Slechts voor PPSC kan de voetbalcom- i petitie nog verrassingen opleveren. Voor de overige Schiedamse voetbal clubs zijn de posities al vrijwel bepaald. PPSC heeft tot zware taak in het voet spoor van leider Insulinde te blijven omdat falen van Insulinde het verove ren van de ereplaats voor PPSC tot ge volg kan hebben. Daarom zal PPSC za terdagmiddag op de Boshoek veel wils kracht moeten tonen door het bezoe kende ZVVSH te siaan. Met GTB en GSS kan in de tweede klas A niet veel meer gebeuren. Bu Kellevoetsluit komt GTB heel moeilijk tot een puntendehng. In sportpark Har- ga behoeft GSS niet bevreesd te zijn voor GGK. Lagere elftallen: PPSC 2Zwart Wit '28/3. PPSC 3DVO '32.'2; Sunlight 2—GTB 2: Vlaardingen 3—HBSS 3: PPSC 4—HPV 2: HBSS 4—Rozenburg 4; PPSC 5—Insulinde 3: GTB 3-DOTO 5; Zwaluwen 9PPSC 6; Sunlight 4— HBSS 6: HBSS 7—TOGR 7; GSS 3- Capelie 6. De 22-jarige monteur B. J. Achter berg. zoon van de wachter van het fort Hoofddijk in De Bilt. is gisteravond zeer ernstig gewond doordat een hand granaat. die hij aan het demonteren was, ontplofte. De jongeman had op zijn zolderkamertje wapens, munitie en granaten, waarmee hij" aan het experi menteren was. Zijn hand werd verbrij zeld en hij kreeg een buikwond. Zijn toestand is ernstig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2