Jonge vader overleden bij aanrijdin;: Oir. beainbtenbond staat voor grote wijzigingen SG-blad blijft actueel en geeft eigen visie Zaterdag weer strijd om de judo-titels herenkostuums f 119, Hond reed een lelij ke schaats.. Ledental in Schiedam dalende Kantonrechter deelt weer tal van boeten uit Bondsvoorzittei- gaf toelichting op de plannen Cefa brengt nu film „Pastoor van Kirchfeld S.G. moet voor VVV problemen oplossen Weer toepassing herkansing keetmanjjj| DAMFINALE START AL VERRASSEND de rotterdammer EMMABLOEM- COLLECTE ...U krijgt er gauw geur en smaak van te pakken BOUMAN *1 DOiNDERDAO 12 APRIL 1962 COUZY - 1e Middellandstraat 72 SPORTHAL (I) SPORTHAL (II) SPORTHAL (III) SPORTHAL (IV) Tussenstation Middel Opwekking Advertenties Vandaag en morsen en dagelijks Liefhebbers van een klein sigaartje; Willem II heeft een verrassing voor ui Vraag morgen naar Amanda - een slank sigaartje van 9'/2 cm, dat precies een dubbeltje kost. En voor dat dubbeltje krijgt u de smaak te pakken van uitgezochte tabakken in een eigen melange: tussen zacht en pittig in. Willem II Amanda - 10 keer lekker roken voor één gulden. Judo'principe In ziekenhuis Dijckhoffs Wekelijks Buitenkansje nu, 7 dagen lang Te kwistig Documenten ROLEX 2h#ritseis preösiewsrk opz'nbest! edelsteenkundiga f.ga. diamantexpert gXa. filiaal: oostzeedijk 155-157, rottendam •rw-irn Wie verder kijkt kijRt eerst bij BOUMAN elke vrijdagavond ij 11 (Van een onzer verslaggevers) Op iragisehe wijze is de 22-jarige Rotterdammei- Willem van den Berg uit tie Rottestraat 31 woensdagavond om half zeven om het leven gekomen in het gemeenteziekenhuis te Schiedam. In zorgwekkende toestand was de jon ge havenarbeider omstreeks vijf uur naar dit ziekenhuis gebracht. Hij overleed echter aan de verwon dingen die hij bij een verkeersongeval heeft opgelopen. W. Van den Berg reed om tien voor vijf op zijn bromfiets over de Koemarktbrug m Schiedam juist toen een truck met oplegger be stuurd door de twintigjarige chauffeur van de firma Kle.iekoort, T. J. L. van de Koemarkt naar de Buitenhavenweg wilde rijden. s De zware truck was al grotendeels over het rijwielpad gereden. Op de Koe marktbrug moet W. Van den Berg ge meend hebben dat hij nog snel door het groene licht bij de tramhalte kon rij den, hij versnelde zijn vaart maar toen hij de bocht bij de Kroon nam zag hij de achterzijde van de auto op zijn route. Hij remde nog wel maar hij schoot onder de wielen van de opleg ger. Het slachtoffer laat een negentienja rige weduwe en een kindje van nog geen jaar na. Dit ongeval op het nauwste punt van Schiedams verkeersader tij dens het spitsuur heeft enige stagnatie verwekt. De politie had de regeling van het verkeer omstreeks half zes weer goed in handen. (Van een onzer verslaggevers) De wijziging van de organisatie vorm van de bonden in het CNV is misschien wel voor de Beambten- bond het meest ingrijpend. De be ambten toch komen uit allerlei be drijfstakken en nu er een bedrijfs- taksgewijze organisatievorm komt zullen velen de Ned. Chr. Beambten- bond gaan verlaten om een plaats te krijgen bij de zusterorganisaties. Wat dit betekent heeft de bondsvoor zitter van de NCBB de heer A. Nie- mantsverdriet, woensdagavond in gebouw Christelijke Sociale Belangen tijdens de jaarvergadering van de afdeling Schiedam uiteengezet. Hij zei dat de bedrijfstaksgewijze or ganisatievorm geen nieuwe zaak is. Ket werd al uitgedokterd in de oor- Advertentie MODERNE EN KLASSIEKE VERLICHTING JN lange tijd hebben we niets gehoord ouer de sporthal. Tenminste, het is de gewoonste zaak dat iedere Schie dammer zegt dat die hal er moet komen. Zo zal het buiten Schiedam ook wel gaan, ive hebben tenminste bij herhaling vernomen dat ook in an dere steden de bewoners beamen dat er een sporthal moet zijn. Het is mooi als men van de noodzaak van het bouwen van een dergelijk kostbaar gebouw overtuigd is, maar minder mooi is het als er verder niets gedaan wordt dan alleen maar be seffen dat zulk een gebowto een plaats moet krijgen in de stad. Toch gebeurt er wel wat. Commissies scruden in voorbereiding zijn en commissies zou den in vergadering bijeen komen om de zaak te blijven bezien. Dat is mooi. Het zou dus best eens kunnen gebeu ren dat er inderdaad plannen ter tafel komen. Nu is het misschien toch nog niet nodig om te gaan spreken over de suggesties die de sporthalcommis sie heeft gedaan ter verwezenlijking van het verkrijgen van de gelden voor de hal. Vele suggesties zijn gedaan, vele zijn niet te verwezenlijken, maar het zou toch heel goed zijn geweest als er direct na de publicaties met de installatie van een comité, dr rods comité's was begonnen voor he. ver krijgen van de nodige gelden. Mis schien was het gehele benodigde kapi taal niet ingezameld, misschien zou slechts de grond betaald kunnen wor den, misschien slechts de inrichting kunnen worden aangeschaft, maar alles is beter dan het niets van nu. fEBLEKEN is dat de publicatie van r de sporthalplannen ruime belang stelling hebben getrokken bij de bur gerij. Toen was .het goede moment er om te appelleren voor de nodige medewerking. Men heeft de kans voorbij laten gaan, het ziet er naar uit dat het sporthalplan. in de opberg- mappen terecht komt. Later denkt men wel weer aan het vroegere plan, er gebeurt mogelijk wel iets en op den duur zal de gemeente mogelijk met het voorstel tot de bouw van een hal komen maar dan zijn er zeker jaren voorbij gegaan. Van het werk van het particulier initiatief is dan niet veel meer over, dat particulier initiatief had de kans om iets van de plannen te realiseren maar heel bevreemdend heeft men weinig „verdere stappen" ondernomen. TIET is echter wel zo dat 'het bij een- garen van een miljoen gulden ook in een stad van tachtigduizend inwo ners een moeilijke zaak is. Daarom doet het wat vreemd aan dat we on langs bemerkten dat een „Sporthal promotor" in één der vele advertentie blaadjes een oproep tot inzameling van gelden voor de hal deed. Dat gebeurde op 15 maart en de anony mus beweerde zo en passant dat het gemeentebestuur, de SBL en de ge meentelijke sportcommissie „met be langstelling de reactie van u allen zult volgen". Nu geloven wij dat niet zo erg vooral als men bedenkt dat er sinds enkele jaren al geen gemeente lijke sportcommissie is in Schiedam. Die commissie heeft toen plaats ge maakt voor de vorming van de Ge meentelijke Sportraad, maar misschien bedoelt de promotor het toch nog best. In ieder geval lazen wij op 5 april in het blaadje dat de promotor al belangstelling van de politie had gehad. De politie zou gevraagd hebben wat er met de geschonken bijdragen werd gedaan. Nu is de promotor boos. Hij zou gesproken hebben met „perso nen uit de overkoepelende organisatie van de plaatselijke sportwereld". JN kreupel Nederlands deelt de pro- motendan mee: Dit werd met vreugde begroet en vonden dat de redactie van de wijkbladen de eerste was die gaat reageren om te trachten wat geld bij elkaar te krijgen om de hal te verwezenlijken". We vragen de inspanning voor de juiste vertaling van deze eh redaktieniet. Wat duidelij ker schrijven is ook voor dergelijke blaadjes wel geboden menen wij, het zou daarbij beter zijn man en. paard te noemen, het publiek heeft er recht op te weten wie er zo enthousiast is. De promoto-r tracht dan een trap te geven naar de Schiedamse Gemeen schap, de promotor beroept zich ook op het feit dat zijn schrifturen huis aan huis verspreid worden in Schie dam. Voor de goede verstaander stel len wij dat het sporthalplan ontstaan is in de Schiedamse Gemeenschap, dat bovendien deze SG vroeger al geld verzameld had voor de totstandkoming van de hal. Van een blaadje dat het eerste zou zijn is dus geen sprake. En het gaat er uiteraard niet om of men de burgerij huis aan huis bereikt, maar of dat bona fide, dus zonder misleiding e.d. geschiedt. Vandaar dat politie en SG wel nieuwsgierig kunnen zijn, vooral ook omdat de SG meent dat alle overkoepelende organisaties contacten hebben in de SG. Voor het overige: de promotor blijft enthou siast, hij deelt mee dat hij al een rijks daalder heeft ingezameld. logsjaren. Toen was er ook het plan tot een enkele vakvereniging te komen, de christelijke vakbeweging heeft nee gezegd, er kwam wel een nauwe vorm van samenwerking. Spreker zei dat een schema is opgesteld hoe de bedrijfsbonden moeten worden gefor meerd maar er zijn moeilijkheden. Zo vraagt de uitbreiding van de bedrij ven een steeds gevarieerder bedrijfs vorm. Men gaat andere en meer pro ducten maken, maar men gaat zich ook toeleggen op nevenactiviteiten als een eigen verviersorganisatie, eigen drukkerij e.d. Het plaatsen van dit personeel in een enkele bedrijfs- bond wordt dan soms moeilijk. De heer Niemantsverdrïet stelde dat de oprichting van de beambtenbond na de oorlog gezien moet worden als een tussenstation zodat de beambten zouden leren met elkaar samen te le ven in de bedrijfstakken. Bij de metaal industrie zijn de beambten geheel over gegaan naar de CMB, ook de grafische industrie volgde, textiel ging naar Uni- tas, voeding en genot kwam bij de bond van werknemers In de voedmgs- en ge notmiddelen industrie. Daarna zaten we klem zei de her Niemantsverdrïet. Van de overige beambten pasten niet allen m het raam van de gepro jecteerde bonden. Sommigen moesten nog worden overgeschreven. Spreker stelde dat de verantwoordelijkheid in het bedrijfsleven primair gesteld moet worden. Hij besprak de ontwik keling van het organisatiewezen waar bij bij tevens stelde welk werk de SER doet. In die SER dient een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te z Er zijn al behoorlijk wat bedrijf schappen die hun zeggenschap heb ben. Concentratie was nodig vandaar dat tot de bedrijfstaksgewijze organisatie moest worden overgegaan. Als belijders van Christus moeten we kunnen samen werken. Nu de practljk ons er toe nood zaakt moet het principe voorop gaan ook als de belangen niet precies gelijk liggen aldus spreker. Hij stelde dat de grensafbakening nogal moeilijkhe den opleverde. Het apparaat van de beambtenbond komt echter klem te zitten als het leden- tal te klein gaat worden. Daarom is de afspraak gemaakt dat in het CNV ver dere besprekingen zullen worden ge voerd waarbij het tableau van de in delingen op tafel zal komen. Tal van mensen zijn verknocht aan hun oude organisatie maar zij zullen vaR groep moeten veranderen anders kunnen de bonden hun taken niet goed vervullen Daarom wordt op de Algemene Verga- aering van het CNV het rapport van de structuurcommissie behandeld. Spreker noemde daarna hoe de sa menstelling van de ophouw van de top van het CNV is gedacht. Hij stelde dat de organisatie middel is geen doel We moeten blijven reformeren, blijven hervormen om te trachten de maat schappij in overeenstemming te bren gen met de normen die de Bijbel geeft. Hij hoopte dat ook Schiedam zal mee werken. Uit de vergadering zijn enkele vTagen gesteld. Spreker meende dat de afde lingen de jongeren dienen te laten wer ken naar het eigen inzicht. Er zijn voor- en tegenstanders van de bedrijfstaksge wijze indeling maar men moet trach ten met elkaar samen te werken. Hij stelde dat het statussymbool van maandsalaris van de beambten ook ver vaagt, binnenkort heeft iedereen maand salaris. Belangrijk is dat de sociale kwesties_ worden gezien als menselijke verhoudingen en voor een mammoetor- ganisatie van een enkele vakbond be staat nog te veel tegenzin. „Tot Wederdienst Bereid", een be kend toneelspel dat meermalen is opgeroerd in Schiedam, kreeg woensdagavond in gebouw Christe lijk Sociale Belangen een fraaie ver tolking door de christelijke amateur- groep van "Werkende Jeugd, afde ling Rotterdam „Unicum" op de jaarvergadering van de N.C.B.B. Schiedam. Uit het jaarverslag van de secreta ris H. van Eiik bleek dat het ledental van de N.C.B.B. in Schiedam een gelei delijke teruggang vertoont. Van 210 ach tereenvolgens 205 is het ledental nu 202. Het bestuur heeft nog een vakature in de functie van A. van Lieshout. Voorzitter J, Korbee was verheugd dat geestverwanten dit toneelspel voor de beambten wilden opvoeren. Hij zei dat uit het jaarverslag van de C.B.B. ge bleken is dat het ledental is gedaald met 46 leden. Bij de N.C.B.B. is er slechts een daling van drie leden, maar dit moet toch aanleiding zijn om meer activiteiten te gaan betongen. Nu verschillende groepen naar ande re christelijke organisaties overgaan komt de beambtenbond In Schiedam wat in de knei, zodat nieuwe leden moeten worden geworven. Bovendien moet er rekening mee wor den .gehouden, dat er ook bestuursleden overgaan naar de bedrijfsgroepen, zodat mogelijk nog binnen het jaar vacatures zullen zijn in het bestuur van de Neder landse Christelijke Beambtenbond m Schiedam. Tijdens de pauze heeft Hel mert de Vlaming gecollecteerd voor de actie lectuurfonds-Nieuw-Guinea. De „Pastoor van Kirchfeld" is de titel van de mooie kleurenfilm die voor de Cefa zaterdagavond in gebouw Irene zal worden gedraaid. Het is een rolprent die bij uitstek geschikt is voor deze lijdens weken. Claus Holm speelt de figuur van de pastoor en Ulla Jacobson is de tegen speelster Anna. Kaarten zijn verkrijg baar bij boekhandel Niemantsverdrïet Lange Kerkstraat. Het bestuur van de Cefa verwacht veel belangstelling om dat overwogen wordt met ingang van het volgende seizoen als het tienjarig be staan wordt gevierd twee avonden per maand bijeenkomsten te houden. Dan dient de Cefa echter wel verzekerd te zijn van geregelde belangstelling. De inhoud van „De Pastoor van Kirch feld" is als volgt: De toeschouwer wordt geconfronteerd met de diepste stromin gen in de mens: de keuze tussen roeping en liefde. Voor die keuze komt de jonge Vincent Heller in het landelijke Kirch feld te staan, als Anna, een oorlogswees, haar intrede doet op de pastorie als hulp in de huishouding. Anna heeft grote eerbied voor de jon ge geestelijke. Bezorgd slaat Brigitte, de oude huishoudster van de pastoor, deze ontwikkeling gade; zij kent de rodde laars en hoewel alles in eer en deugd verloopt, voelt zij, dat deze liefde .een ideale grond vormt voor praatjes. Die doen spoedig de ronde. Een oprecht mens als pastoor Heller, die niet schroomt zijn parochianen desnoods van de kansel af de waarheid in het gezicht te slingeren, moet wel tegenstanders hebben. Sepp Riedl is één van hen. Sepp is de waard van het dorpscafé, die het niet kan ver werken, dat meneer pastoor in een hef tige preek het drankmisbruik aan de kaak heeft gesteld. Als kort daarna Anna en de pastoor in de stad moeten overblijven omdat zij de (Van een onzer verslaggevers) Ondanks een slechte zomer heeft de VVV In Schiedam ook In 1961 9162 in lichtingen aan bezoekers kunnen ver strekken. Dit blijkt nit het jaarverslag dat in het jaarverslag van de SG is op genomen. Het getal van de verstrekte inlichtingen schommelt ieder jaar rond de tienduizend. Het aantal buitenlandse bezoekers be droeg 687 en het aantal binnenlandse bezoekers bedroeg 8142. Het jaarver slag stelt dat de WV in een behoefte voorziet. De mogelijkheid tot inschrijving bij de Nederlandse Jeugdherberg Centrale geniet constante belangstelling. Er kon den 172 nieuwe leden worden ingeschre ven. Gememoreerd wordt dat directeur H. van Lohuizen op 1 juni vertrok. Ook de infonmatrice mej. G. Oorschot is la ter vertrokken. Een jonge mannelijke kracht (H. van der Meer) is aange steld. Het bestuur droeg het beheer over aan de SG. Het bestuur van de SG zal nu trachten de moeilijkheden op te los sen en daarna zal een nieuw bestuur voor de WV worden gevormd. Er is een nadelig saldo van 2760,04. Dit tekort is door de SG gedekt. De in komsten moeten dan ook vele malen groter worden. Van de gemeente ont vangt de WV 1500. van de Kamer van Koophandel 1500, van het bedrijfs leven en de middenstand 1787. Ver dere inkomsten: 1004,02. De informatieve viertalige folders worden zo veel gevraagd dat een nieu we oplaag nodig is. Ontweroen zijn ge maakt voor folders over Beatrixpark, Groenoord, Maasboulevard en Oud- Sehiedam. Deze folders zullen in 1962 verschijnen. Een dringend beroep zal dan echter gedaan worden bij de diverse instanties voor financiële steun. Daar hangt het van af of de VW haar so ciale taak naar behoefte kan blijven ver vullen. Chr. Sociale Belangen: Chr. Besturen Bond, Jaarvergadering. 20. Passagetheater: Chr. Gym. ver. D.O.K., Uitvoering, 19.30. Stedelijk Museum: Opening expositie ..Nederlandse opgravingen in Egypte* 20.15. Musis SacrumToneelwedstrijd Sc hie- damse Gemeenschap, Prijsuitreiking, 20. Lintienhof: Pro Juventute, Jaarver gadering, 19.30. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 to.g.g. tel- 115338 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H, J. Troost. Aleidastraat 23 tel 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g teiei. 115588) Be'ai.grljke telefoonnummers: Brand alarm 69123; Poiitiealarm 64666. C.G. en G.D. waarschuwing 69290 Apotheek: Evers, Lange Haven. Uit de Charlotte de Bourbonstraat in Schiedam is de Opel Rekord van de heer C. D. de Jong gestolen, die daar afgesloten voor de woning van de heer De Jong heeft gestaan. De Schiedam se politie vraagt zich nu af of er een relatie is met de opel -die' gevonden is in de Anna van Burenstraat. Eén van de bewoners uit deze straat heeft na melijk tegelijkertijd medegedeeld dat er een Opel voor zijn deur staat, waar van het tochtraampje is geforceerd. Bij informatie bij de Rotterdamse po- litie is gebleken dat deze laatste auto is ontvreemd in de Passerelstraat te Rotterdam. Een bruine langharige hond liep gis teren jankend zijn baas te zoeken m de Villastraat in Schiedam. Het dier is tijdelijk in 'het dierenasyl St. Anna- zusterstraat ondergebracht. Het secretariaat van de christelijke korfbalclub ODI in Schiedam wordt in het vervolg waargenomen door Wim van Leeuwen, St. Liduinastraat 63 te Schiedam. Het comité Schiedam voor Christus houdt zondag 15 april weer eenevan gelisaties amenkomst m de Goede Ha- venkerk aan de West Frankelandse- dijk In deze samenkomst zal spreken de heer D, Jan Bruijn, voorganger van de Vergadering van Gelovigen, Mede werking verleent het I.J.E.-Koor. Aan vang van de samënkornst 20 uur. Iedereen is hartelijk welkom. Opgave van in Schiedam gevonden voorwerpen: te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9 12 30 en 2—6 uur: ring met sleutels; colbert jasje. Te bevragen bij vinder: ring met sleutels, G. Lammers. Rhoonschestraat 3a: zwarte baret, J. Sneier Fabristraat 6; regenkapje. M Spitters, Rotterdamsedijk 224c; kinderschoentje (L), W. Engering, Lorentelaan 22; dameshorloge, Van Kilsdonk, Rotterdamsedijk 411b: bankbiljet, H. v. Saters, Aleidastraat 86a: bedelarmband, Jansens Mode- imagazijn, Hoogstraat 157; Pohjhnrlo- ge J- Overgauw, Havendijk 36b; paar da'meshandsehoenen, v. d. Vlies, Groenelaan 85: daimeshandschoen (R), W Huis in 't Veld, Boerhavelaan 61c; portemonnee-portefeuille met inhoud, Damen, Zwartewaalsestraat 48; dames portemonnee met inhoud; Groenhorst, Huysmanstraat 81; sleepbkabel. Van vrachtauto, Damen, Zwartewaalse straat 48; notitieboek, Borstelaar, Boerhavelaan 65b; portefeuille met inhoud. Donker Curtiusstraat 90. (Van een onzer extra In een (vet) „voor- nenkort. Onder de titel verslaggevers) woord" van dit nummer, „Eens was het orgel „soo J. dat dus in het teken staat mollig" en penetrant" be- AARGANG 14 nummer van de korfbal-onderwijs- vat het blad de zevende 2 van het blad „De CAB-SG-en-nog-veel-meer aflevering van ds. J. G. Schiedamse Gemeenschap" -pionier. Jansen's interessante serie confronteert allen, die het TEANNE de Vlieger over de St. Janskerk. Een goed menen met Schie- J schreef het gebruike- pagina is gewijd aan Rien dam met tal van boeiende lijke sfeerverhaaltje, nu Poortvliet, die de laatste zaken. Het blad slaagt er- over „Inenten"; maar het tijd bekendheid verwierf in actueel te blijven door valt wat uit de toon bij de omdat hij samen met Han m te haken op het dage- overige artikelen. Eind- Rensenbrink het boek lijks gebeuren van de stad redacteur Pfeifer luchtte „Op verkenning bij de en daarop een eigen visie zijn hart over de cultuur- dieren" maakte. In zijn te geven. Een van de be- kwestie (Kunst-kring-Pas- vrije tijd blijkt hij burge- langrjjkste artikelen is sagetheater- trek van to- meester van Kethel te ditmaal dat over K. J. neelliefhebbers naar Rot- zijn Heyboer, de man die op terdam) Hij fulmineert te- 24 april 80 jaar wordt en gen de ministeriële „op- T)E laatste pagina's: G.D. over wiens boeiende, veel- lossing" der toneelsprei- -* Lutke Meijer schrijft zijdige levensloop onze ding, waarvan ook Schie- over de enquête van het - lezers vorige week uitvoe- dam de dupe dreigt te toch niet opgeheven-co- rig werden ingelicht. Nic. worden. mité „Opgeruimd staat van Loopik had het ken- netjes", een instantie, die nelijke genoegen met de "DIJZONDER lezenswaard vele middelen wil inscha- heer Heyboer te spereken is een uiteenzetting kelen om (voor ons nog en daarna het plezier een naar aanleiding van de wat vage) plannen te ver- „verhaal" te schrijven, tentoonstelling „Neder- wezenlijken. De altijd de Voorzitter der S.G. F.A. landse opgravingen in moeite waard zijnde ru de Wolff huldigt SG- Egypte", die in het Schie- briek „Van Schie tot Dam" nestor Heyboer nog eens dams Museum komt bin- sluit deze bonte rij dan. iOiPs.f v. (Advertentie) De strijd tegen de t.b.c. moet onverpoosd worden voortgezet op alle fronten. Dat is een harde noodzaak, want telkens weer stuiten de onderzoekers op nieu we onbekende ziektegevallen. Daarom verdient de Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose aller steun. De "Emmabloem-collecte" van a.s. zaterdag beveel ik met klem bij U aan. De burgemeester van Schiedam, laatste trein hebben gemist, krijgt Sepp zijn kans. Hij vertelt zijn verhaal over hun verhouding, aangevuld met uitge dachte bijzonderheden. En de pastoor, die ondanks alles hoog in aanzien stond, stort van zijn voetstuk. Dan gaan Anna de ogen open en ziet zij wat haar komst heeft aangericht. Om de praatjes tegen te gaan, belooft zij de smid Michel Am- bacher zijn vrouw te zullen worden. Zij houdt weliswaar niet van hem, maar hij is een goed mens, de enige behalve de pastoor, die haar tot steun is geweest en die haar voortdurend fel tegen de laster heeft verdedigd. Als het jonge paar de kerk heeft ver laten, is er een eenzame figuur achter gebleven. Geknield voor het altaar ligt de man, die zichzelf heeft overwonnen en die zijn leven in dienst \-an God zal voortwerken. Maar de vraag blijft, of God die dienst op deze wijze van hem verlangt. - m'i N v<" sj'jy 5 j WILLEM II IN het sportcentrum van Keinier Hulsker aan de Westvest in Schie dam worden zaterdag de persoonlijke wedstrijden om het kampioenschap voor de leerlingen van deze school gehouden. De jeugd, verdeeld in vier klassen naar leeftijden, de senioren verdeeld in negen groepen, verdeeld in de verschillende banden en daar naast geheel apart in de drie ge wichtsklassen en natuurlijk het „Al gemeen kampioenschap" zullen de negen verschillende kampioenen aan tonen. Vorig jaar waren de verrassingen groot, doordat de mogelijkheid bestond om via herkansingen weer in de kwart finale geplaatst te worden wanneer een judoka in de eerste ronde zijn partij ver loren had. Ook dit jaar zal het weer mogelijk zijn, hoewel het niet helemaal volgens het judo-principe is, om een verliezer weer een kans te geven. Prettiger is dit altijd wel en het zal onherroepelijk de stijl en de vrijere manier van werken bevorderen. Omdat de jeugdkampioen van vorig jaar uit de school verwijderd is. zal de strijd geheel open komen te liggen en zou het wel eens kunnen gebeuren dat de „kleintjes" onder elkaar gaan uitma ken wie de titel krijgt. De grotere, ster kere en zelfs oudere junioren komen er misschien niet aan te pas. Bij de senioren zal Boosma waar schijnlijk bij d blauwe banden de titel weten te behalen. Bij de bruine banden en liet algemeen kampioen schap zal het gaan tussen Fred En- gers en Herman KuyI. Be scheids rechters zullen het hier wel moeten uitmaken, iets wat nooit zo*n be vrediging lean gevn. Een vol punt of een houdgreep of een klem is toch altijd duidelijker. Bijde gele banden, zal het spannen tussen, Henk Moerer en v. d. Meer ter wijl bij de oranje banden Theo Oost veen de beste worp, in dit geval een 2e 'beenworp, heeft. Het is jammer, dat de algemeen kam- pieon van vorig jaar, Cor van Game ren momenteel in het ziekenhuis ver pleegd wordt in verband met een buik ontsteking. De ,,oud"-kampioen, Wim Bouwens, die in !956 en 1957 kam pioen van de school van Reinier Huls ker was heeft (nog) niet ingeschre ven en toont als gebruikelijk geen in teresse, -om dan op het laatste moment toch nog in te schrijven, snee te doen en ondanks het stijgen van de jaren-en enkele jaren verblijf in Afrika een ge ducht tegenstrever, .voor de zwaarge wichten bruine banden en in „Alle categoriën" zal zijn. Voor de jeugd beginnen de wedstrij den zaterdagmiddag om 17 uur, terwijl de senioren om 20 uur 's avonds Be ginnen. Advertentie Meesterlijke herenkostuums van zuiver •wollen kamgarens met een doordacht Dijckhoff dessin en... in de nieuwste mo dellen! Prachtige coupe met de bekende Si-ro-set-bewerking voor blijvende vouw in pantalon. Voor ieder figuur de juiste maat. En... een extra reden, om nu zo'n prachtig kostuum bij Dijckhoff te kopen.: de normale prijs van f 139.75 is 2292 „DAAR zit dan iets raars in" zei de kantonrechter mr. P. B, Cos woensdag peinzend en hij doelde op het gedrag van de hond van mevrouw E. M. K.-S. Het dier was meegegaan naar het schaatsen op 25 december 's middags om tien voor drie, daarna had mevrouw K. de hond nog even laten loslopen en of het nu door het schaatsen kwam of niet is niet duide lijk maar de hond deed wat hij/zij nooit gedaan had. Het dier reed een lelijke schaats door in de weilanden bij de Vlaardingse weg vier van de zes daar grazende schapen op te ja gen en tot bloedens toe te verwonden. „Het is een asbakkenras, zo groot on geveer, hij deed het nooit, nou ja, hij liep weieens achter de eenden aan" zei mevrouw K, alsof ze wilde zeggen dat honden van nature achter eenden moeten lopen. ,Waar is die hond nu?" wilde mr. Cos weten en het gehoor dacht al aan de guillotine van een verbannings oord, maar mevrouw K. zei: „We heb ben hem verkocht, hi) is op de eilan den, daar doet ie het niet". „Nee, daar ziet ie misschien te veel schapen. ..filosofeerde de officier en „Het is f voor een huisdier een ruwe bezig- j heid", zei de kantonrechter deskun dig. „Gezien het grote schapenleed" wilde mr. J. L. F. van Moorsel een hoge boe te eisen maar een man in de te kleine getuigenbank wilde bezwaren uiten. Hij was de eigenaar van de hond en hij was er nog zo zeker niet van of deze hond de schapen geplaagd had. Mr. Cos wilde zelfs met weten of deze eigenaar de vorige eigenaar, dus de echtgenoot van mevr. K., was of de huidige be zitter van de hond. ,,U bent geen verdaohte, u mag dus geen eens uw mond open doen" besliste hij en mevrouw K. verdween met de protesterende man. Ze zal 15.- boete of drie dagen hechtenis offreren. Het is een nuttig verbruiksartikel. vooral de degelijke huisvrouw zal het graag gebruiken maar de expediteur H. van D. meent dat een onbekende dame te kwistig met zijn soda is omgespron gen. Het zou de schuld van die dame zijn geweest dat vijf zakken soda, eik van 50 kilogram, op het wegdek van de Tuinlaan vielen op 7 januari 's middags 1 om drie uur. Het was geen overtreffende trap in de Houdt-uw-stad-rein-actie maar het kwam louter doordat D. het stuur van zijn vrachtauto zo plots moest om gooien voor een onverwachte manoe- vre van een dame in een Opelbestel- wagen dat het een kwestie van kiezen was geweest. Of de soda op de straat of de dame met haar auto klem rij den. D. koos het eerste, hij kwam al tijd in de Tuinlaan waar hij voor een fabriek soda vervoert. „Het is vreselijk gevaarlijk" zei de officier „het is een kwestie van goed be laden, zelfs bij krachtig remmen mogen de zakken er niet af vallen. Hoe lastig het ook in het verkeer is de lading mag met als peren op straat vallen. Men moet het materiaal gebruiken dat daar voor nu eenmaal bestemd is". De Schie dammer knikte, de kantonrechter be paalde de boete op 35.- of zeven dagen hechtenis. Advertentie 'Air- King* refRL425 410.- LUREAAh92 Zonder functionerend stoplicht en met een defecte gasafvoerbuis was de Vlaardinger L. V. over de B. K. Laan gereden op 3 maart 's middags om kwart voor drie. Dat lijkt dan voor de kantonrechter te Schiedam een gewone documenten op de tafel van officier en kantonrechter. Hij zette uiteen dat hij veie malen zijn auto had laten repare ren In de afgelopen weken, telkens' had hij het licht na laten kijken, maar nu was het kennelijk zo ge-veest dat een draadje contact maakte met de stuur stang. Bij een bepaalde stand werkte het stoplicht niet. De officier wilde het wel geloven, hij voelde zich overtuigd bij al het bewijsmateriaal. „Maar de gziat- voer was lek" zei hij. „Die was lek" zei verdachte en dat komt hem op 15 of drie dagen voor het ontsnappende gas te staan en een formele boete van een gulden of een dag voor het weige rende stoplicht. De gemeente Schiedam mag de 44-ja- rige Rotterdammer G. F. W. van der D. wel heel dankbaar zijn. Hij vertelde de kantonrechter te Schiedam woensdag waarom. Uitvoerig zette D. uiteen dat het een slechte situatie was bij de op gebroken Aleidastraat op 7 maart *s middags om half vier. D, had de te gels van het trottoir niet kapot willen maken bij het lossen van de honderd ki lo zware balen papier voor Jamin. Daarom had hij zijn auto te dicht bij de hoek gezet. Mr. Cos achtte het een rede (Van een onzer verslaggevers) De eerste finalewedstrijden voor het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam hebben al direct verrassende resultaten opgeleverd. De jonge Theo Vrijland slaagde er zelfs in kampioen J. C. Onink te verslaan. De oud-kam pioen L. Vrijland kon zich handhaven tegen W. Spruyt die weliswaar goed partij gaf. Vrijland verwacht winst uit een afge broken partij met een dam en drie schijven tegen een dam en een schijf. Wel een klassiek eindspel, maar ge zien de technische capaciteiten van Vrijland moet het mogelijk zijn dat Vrijland tot twee punten komt. J. A. van Dort was vrij, J. P. van der Wa tering kon op eenvoudige wijze winnen met een schijf voordeel, maar hij ver zuimde zijn kansen. Nu is het een af gebroken remises te1 Ving. J. Westerland neel stond b' won weer e' bri blunder nen "at, positio- aenter, hij .oen J. J. Ga- sierveld zelfs win- dvertreding, maar V. deponeerde series boete. lijk verweer. Het werd een rijksdaalder Advertentie Nie^iwo meubelen? dagi^ijks (beh. 's zondags) van 9-17.30 uur kijkavond van 19-22 uur in de fabriekstoonznnl: A- IJssclmondselaan I7S v (Kralingsevecr) Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1