T \J. Meer activiteit nodig om leden te binden Jank voor aftredende C.B.R.-bestuurders Tanker in brand bij Wilton Veertig man aan ramp ontsnapt Sectie Toneel S.G. heft geen vreugdetoon aan Boeiend program Museum C.B.B. spreekt met de kerken J. de Haan nu secretaris Jtllli Geef Fokkelman 'de ruimte' VERF - BEHANG - BOARD - HOUT BOUWPAKKETTEN Exposities wisselen elkaar af Opdracht voor kunstklasse Molen- en Maas- Wandeltochten Samenwerking aan de orde „Lichtstoet" op 5 mei succes? Schorsing voor GTB-voorzitter ROOK DIE LEKKERE HALFZWARE SHAG Verminderde belangstelling Jongens-weekenders VAN HEÏi T TÉfjsn fH half zwaar Groot alarm DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 VRIJDAG 13 APRIL 1962 ROTTERDAM; Achteruitgang VERLOVIHGSRIKGEH HOOGSTRAAT 88- 90 - VLAARD1NGEM WHBjpWMHI dmenwerking 7 slïï DIT DE BEKENDE HANDIGE DOOS VEERTIG bankwerkers, las sers, branders en draaiers personeelsleden van Wilton- Feijenoord in Schiedam zijn vanmorgen aan een ramp ont snapt, toen in de machinekamer van de Noorse tanker Nordbo, die voor een grote onderhoudsbeurt in «dok 3 ligt, zeer felle brand uitbrak. Het vuur, dat op de vloer van de machinekamer ontstond, breidde zioh snel uit, maar voor dat de grote ruimte in een baaierd van vuur was veranderd, waren alle mannen naar het dek gevlucht. Niemand werd ge wond, hoewel de stalen wanden van de machinekamer gloeiend- heet waren en zwarte rookwolken het uitzicht belemmerden. De Schiedamse brandweer met het gehele materieel naar de werf uitgerukt was de vuurzee in bij zonder korte tijd meester met in to taal twaalf stralen. Over het bedrag van de schade is nog niets hekend Onmiddellijk nadat de brand was bedwongen, stelden deskundigen een uitgebreid onderzoek in. De man schappenverblijven naast en boven de machinekamer werden zwaar be schadigd, evenals de machine-instal laties. (Advertentie) expositie Egypte", Vondaag en morgen en dagelijks Aavenenne ASElTf OFFICIEEL doe-het-zelf-centru m FLOJUS DE VIJFDELAAN 134 (Promenade West) TELEFOON 8210 Bezoekcijfers riU beduidend goedkoper denier XL li Advertentie En nu voor hem een weekender, die U gezien moet hebben om te beseffen, dat dit een fantastische aanbieding is. Mooie zware keper- kwaliteit; diverse moderne, fleu rige ruitdessins; echt.,*5»^-?? kle EEN DAG, deze prachtige van 5-16 Jaar, voor een weerga loos loge prijs: tot 6 jaar 5 ALLE MATEN 7 tot 12 jaar nw>«" 3f5 13 Jot T5 foor, ol!e maten 3 Zolang de voorraad strekt. Geen tel.oFschrift.bestellirgen. Korte Hoogstraat 11 Meent hk. Goudse, singel Katendr. lagedijk hk. Dorpsweg a West.Krtiiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 ZEIST; Slatlaan 159-180 VLAARDINGEN: Liesveld 7-9 T {Van een onzer verslaggevers) Meer activiteit om de constante da ling van het ledental tegen te gaan is de leus die tijdens de jaarverga dering van de Christelijke Besturen Bond in gebouw Sociale Belangen en kele malen heeft geklonken. Tijdens deze bijeenkomst zou de CBB ook met afgevaardigden van de kerken spre ken over de kwestie van meer bin ding van de geloofsgenoten aan de christelijke vakbeweging maar belaas waren alle afgevaardigden verhin derd. Nu zal op 14 mei de eerste sa- menspreking zijn. Secretaris P. van der Spek heelt na veertien jaar arbeid ais de' centrale figuur van het CNV in Schiedam zijn functie aan een jongere afgedragen. Gekozen werd met 27 stemmen de kandidaat van de vergadering de heer J. J. de Haan, drieëndertig jaar oud, beambte bij Gusto, die lid is van het CMB. Hij woont Rijnstraat 20. De bestuurskandidaat A. Goudzwaard verwierf 18 stemmen. Tot tweede se cretaris werd met 35 stemmen en tien blanco gekozenC. van Duyvenbode (CMB) en. tot tweede penningmeester werd gekozen met 42 stemmen de heer J, de "Vaal (Voeding- en Genotmidde len), terwijl de heer W. Krommenhoek voor deze laatste functie drie stem men kreeg. Voorzitter P, J. Stam zei in zijn wel komstwoord dat stilstand achteruitgang is. Hij zei dat er voor de teruggang al lerlei factoren zijn. Te constateren valt een algehele vervlakking, een welvaarts- roes. anti-godsdienstige instelling en een negativisme waarmee de christelijke zaak niet gediend is. Hij vond het jam mer dat de brief aan de Schiedaxnse kerkeraden nu niet behandeld kon wor den. Hij deelde mee dat de heer W. Bras zijn functie als gedelegeerde van de re visie-instantie ter beschikking stelde. De bedrijfsgroep Hout- en Bouw zal een nieuwe afgevaardigde aanwijzen. De heer Stam sprak met waardering over het jaarverslag waarbij hij stelde :dat de secretarissen van de groepen zo welwillend zijn steeds hun mededelingen aan de secretaris van de besturenbond te doen. De heer Koppenol bracht hulde aan secretaris P van der Spek, hij betreur- de het dat deze zijn functie neerlegde. Hij vroeg zich af wat. de heer Van der Spek met zijn opmerking over de toe- guren die het werk verrichten om extra nemende zondagsarbeid bedoelde In het geld te verdienen. Hij deelde ook mee verslag. Hij wilde ook weten of er meer dat er weinig contact met KAB en contact met NVV en KAB is geweest. NVV is geweest in 1961 omdat er wei- De heer Van der Spek vertelde dat al nig zaken te bespreken waren, eerder was gewezen op deze zondasrs- De heer Van Otterloo zag de terug- arbeid, er blijken echter zelfs mensen gang van het ledental in de wijzigen- uit prot. chr. kring die graag op zondag de structuur van Schiedam. Metaalar- gaan werken om er iets extra's bij tc beiders vertrekken uit Schiedam en de verdienen. Er was enkele jaren geleden gemeente trekt andere industrieën aan. o.a. bij de Geref. Kerk het idee een Voorzitter P. J. Stam was het er niet brief te richten tot de grote bedrijven mee eens. hij deelde mee dat vele be- maar men heeft het niet gedaan omdat drijfsgroepen te slecht vertegemvoor- men vreesde moeilijkheden te krijgen. digd zijn in de gevarieerde industrie, r li Hij vroeg meer steun voor het Drie- tMaKOaar centsfonds van het Eigen Gebouw omdat De heer Van der Spek meende dat het voor de vakbeweging een eer moet men ook moest durven zeggen tegen de "zijn het eigen gebouw in stand te kun- (Van een onzer verslaggevers) Ten bate van de NOVIB organiseren de gezamenlijke wandelvereniglngen in Schiedam op zaterdag 28 april Molen- en Maaswandeitochten. Gelopen wordt over afstanden van 10, 12 en 20 kilome ter. De startplaats is gebouw Irene, ver trokken wordt na twee uur. Inschrijfgeld: 0,35 voor personen tot en met 15 jaar. 1 voor personen van 16 jaar en ouder. Administratiekosten 0.40. Na 21 april 1962 verhoging van 15 cent p.p. of 0.75 voor een groep. Be taling: Op giro 284572 t.n.v. C. A. Hea- rion Ver.poorten te Schiedam. Insehrijfadressen met contante beta ling: W. Steenhoven, Burg van Haaren- laan 1536; Tel. 61109 D. Helleman, Grof- baan 49, W. Bras, Ouddorpsestraat 13. Mevr. Osephius. Prof. Kam. Onneslaan 107 b. Mevr. Rademakers. LangeHs- ven 14 b, C. A. Henrion Verpoorten. Jan Steenstr. 65 Tel. 68338. Beloning: spe ciaal ontworpen draag&peld voor deze tocht. Per vereniging i groepsprijs. (Advertentie) zondagsarbeid te zijn. Hij laakte de fi- nen houden. Op de balans staat echter een bedrag voor aanschaf van boeken, er wordt echter te weinig gebruik ge maakt van deze bibliotheek in Christe lijk Sociale Belangen. Met waardering sprak de heer Stam I van het werk van de nieuwe functiona- I rissen in Draagt Elkanders Lasten. De [heer Stam meende dat de burgerij de weg moet kunnen zoeken naar de plaat selijke vertegenwoordigers van de be drijfsgroepen in het CNV. De heer N. Koren vroeg aandacht voor de vervaardiging van een boekje waar- i in de leden alle. inlichtingen over rech ten en plichten van het vakverenigtugs- lid kuimen vinden. Gesteld werd dat deze Inlichtingen ook in de agenda van DEL staan. De heer Stam achtte het meeleven met de vakbeweging het voor naamste. DE HAAN man aan het stuur Leerlingen van de 4e klasse der lagere scholen in Vlaardingen hebben weer diploma-gezwommen. Voor het diploma I waren 515 leerlingen ingeschreven. Er kwamen 474 kinderen op, die allen ge slaagd zijn. Ook een aantal leerlingen van. de Groen van Prinsterer u.l.o. en de Van der Brugghen u.l.o. heeft voor ver- j schillende diploma's gezwommen. (Van een medewerker) De vijfde Lichtstoet op Bevrijdings dag 5 mei te Schiedacn belooft een groot succes te worden. Nu, bijna een maand tevoren, is het aantal deelne mers reeds belangrijk groter dan vo rig jaar. Grote bedrijven, vele midden standers en verschillende verenigingen en, natuurlijk ook weer de Huishoud en Industrieschool, hebben ingeschre ven en geven hierdoor blijk. dat zij, naast het op beschaafde wijze on der de aandacht van het publiek bren gen van hun bedrijf, vereniging of school, waardering hebben voor het streven om van de Lichtstoet inderdaad een jaarlijks interessant evenement te maken. Dit laatste kan alleen «bereikt worden als er velen meedoen. Gelegenheid tot Inschrijving is er bij de heren: P. J. ÏDrenth, Burg. van Ha-a- renlaan 946, tel. 63838 en A. M. Schoof, Lange Haven 77, ..Mercurius". tel. 68812. bij wie men ook alle gewenste inlich tingen «kan verkrijgen. (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) Tijdens de jaarvergadering van de Chr. Besturen Bond heeft voorzitter P. J. Stam de aftredende heren Dam me, Bijl en Van der Spek dank ge zegd voor han goede vervulling van hun taken. Speciaal de heer Spek kreeg de waardering van de aanwe zigen, de heer Van der Spek zal voor lopig gedelegeerde blijven. R2 7.13 164S 13 APRIL De heer Goudzwaard had gelezen dat de secretaris 3028 stukken per jaar verstuurt. Dat vond hij veel. De heer Van der Spek zette uiteen dat hier ook de circulaires bij zijn. De heer N, Louis ivroeg, als vertegenwoordiger ;ih de AAiZS meer afgevaardigden voor de verenigingsraad van het zieken- wezen in Schiedam. De heer Van der Spek deelde mee dat hij als lid van de huuradviescommissie bij de huur verhoging 6000 verzoeken had behan deld. Hij vond het niet aardig dat deze week in Aan de Schie in De Rotterdam mer (het was een grapje. Red.) had gestaan dat het comité Houdt Uw stad Rein mogelijk wel in de archieven was gestopt. Hij kon als comitélid mede delen dat er plannen warden uitge werkt. De heer Stam zag in de be- drijfsscholen die ook VGLO-lessen gaan geven een gevaar voor het tech nisch onderwijs, hij meende dat eerst adviezen moeten worden verkregen van het CNV en het CNO. istrictsbestuurder A, S. Leusink, die na elf uur ook de sluiting heeft ver richt, zei dat ook in Rotterdam moei lijk tot goede samenwerking met de kerken was te komen. Nog niet de helft van de kerkeleden daar was lid van het CNV. Aan het slot van deze jaarvergade g van de CBB in Schiedam heeft de oorzitter van de Christelijke Besturen Sond uit Vlaardingen, de heer P. Don kersloot, een vurig betoog gehouden (Voor meer activiteit. Hij meende dat de topleiding van het CNV er van door drongen moest worden dat nieuwe we gen voor de propaganda en het beleid moéten worden ingeslagen. Hij ver zocht de Schiedammers te willen be zien of er binnenkort een vorm van sa menwerking in het Waterweggebied kou komen waardoor Schiedam en Vrtsog gratis nieuwe Interieureatahgus, Nieuwe Binnenweg 283, Telefoon 30065-52989 Róttttditn 't V" - :.d P. VAN DER SPEK afscheid na veertien jaar Vlaardingen tezamen acties kunnen hou den. Hij adviseerde ook In Schiedam over- te gaan tot de oprichting van een vrou wenbond. Dat is in Vlaardingen een succes. Enkele vrouwen hebben daar met steun van de besturenbond In kor te tijd een hechte vrouwenbond gefor meerd. De heer P. J. Stam voorzitter van de CBB-Sehiedam zou gaarna een vrouwen-' bond in Schiedam zien maar hij zag de mogelijkheid tot verwezenlijking niet. Het bestuur van de afdeling Rotter dam van de KNVB heeft de voorzitter van de Schiedamse voetbalvereniging GTB met ingang van 9 april tot 1 sep tember 1962 geschorst wegens onbe hoorlijk gedrag en belediging van de, scheidsrechter tijdens de plaatselijke ontmoeting GSS—GTB op 27 januari. Tevens is hem het recht ontzegd om voor de duur van een jaar als grens rechter op te treden. Be competitieleider heeft het voet balpro gramma voor zaterdagmiddag voor de clubs «pelende in de afdeling Rotterdam deze week gewijeigd. Het programma dat voor a.«s. zaterdag was vastgesteld is naar volgende week verschoven. Voor a.s. zaterdag zal PPSC nu thuis tegen Den Bommel in het veld moeten. Dat kunnen de Schiedamse ka mpioen.sk and «daten wel tot een zege «brengen. GSS moet in Harga de meerdere «blijven over Ege lantier Boys, Een aantrekkelijk duel kan worden verwacht. De reserves: KWH 4—PPSC 2; GTB 2—ZWSH 2; Unicum 3PPSC S; GSS 2—Rozen burg 3; HBSS 3Zwaluwen 6; Excel sior M 5—HBSS 4; HiBSS 5— Insuiin- de 2; GTB 3—Excelsior M 6; HBSS 6Zwaluwen 9; PPSC 6Vlaardingen 5: Unicum 5HBSS 7; DOS'32/4 GSS 3. {Van een onzer verslaggevers) De tanker Nórdbo <9064 b.r.t. en eigen dom vail de rederij H. Kuhnle uit Ber gen) werd een maand geleden gedokt voor een uitgebreide ,,survey"._ De ploeg, die vannacht in de machineka mer had gewerkt, had -op de stalen vloer olieresten achtergelaten. Toen vanmorgen omstreeks half elf op een van de bordessen laswerkzaam- neden werden verricht, vielen enkele* vonken op «de uiterst brandbare vloeistof. Een paar ogenblikken later stond een groot gedeelte van de met olie besmeur de vloer in «brand. De vlammen vra ten zich langs -de geverfde stalen wan den een weg naar boven. Weldra was d* hele machinekamer een hevige vuur zee. Diepzwarte rookwolken kolkten uit de luiken en deuren van de machineka mer omhoog. Op de werf werd groot alarm gesla gen. De bedrijfsbrandweer rukte haar, dok-3 uit. De twee nieuwe sleepboten van Wilton Eeijenoord voeren naar ;ïjet dok en ook de bemanning vaiL deUn de „buurt liggende tanker Aquiia assisteer de door met de blusinstallatie van het schip de huid van do Nordbo af-tedKóe- len. De Schiedamse brandweer,die ook groot alarm maakte, arriveerde met vier autospuiten en eea ladderwa gen op de werf. Onder leiding «van de-brandweer-com mandant CD. de Jager werd de brand van alle kanten bestreden. De water kanonnen van de «beide nieuwe slee pers werden op de huid van het ach terschip gericht en meer dan tien stra len werden via de luiken aan «tót in de machinekamer geleid. Met behulp van een kraan werd een pomp van de bedrijfsbrandweer aan boord genese^. Na ruim een uur gaf commandant Dé Jager het sein „.brandmeester" ert be gon de nablussing. Om even «over twaalf rukte het «meeste materieel in. De Noorse bemanningsleden, -wier ver blijven. gedeeltelijk werden vernield, zullen de komende nachten in een van de gebouwen, die Wiltort-Eeijenoord in dertijd heeft opgericht voor niet in de omgeving van de werf wonende perso neelsleden, worden ondergebracht. De Nordibo» die in 1949 werd gebouwd, zou kort na de Paasdagen «weer zee kie zen, Het vertrek is thans echter voor onbepaalde tijd uitgesteld. Yegla, HBS-ver. Kireh- Stedelijk Museum: Opening ..Nederlandse opgravingen in 20.15. Musis Sacrum: Toneelwedstrijd Schie damse Gemeenschap. Prijsuitreiking. 20. Oudenhof: Pro Juventute, Jaarver gadering. 19.30. Musis Sacrum: Pers.ver Iriétéavond. 20. Wijkcentrum Xieuivland «ncier Ons. Contactavond. 20. Irene: Cefa. De pastoor van ëld. 20. Sportfondsenbad: Schiedamse ings,brigade. Z'.vemavond, 20. Stedelijk Museum: Debuut Schiedams amermuziek Ensemble m.m.v. Aad van der Hoeven, orgel; Jan van der Tak en C. Maasland, blokfluit. 20. Sportcentrum Reinier Hulsker: Clufa- ampioenschappen. 17. Lutherse Kerk: Oecumenisch Avond- ebed. 19.30. Sport: Voetbal Boshoek PPSCDen ommel: Harga GSSEgelantier Boys. eide 16.15. Dagblad „De Rotterdammer", Scbie- rr.se redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 1 5588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen r redactie-aangelegenheden. A U T O M O 0 I L 8 £D fi IJ F (Van een onzer verslaggevers) Bij de sectie toneel van de Schiedamse Gemeenschap Is de blijdschap niet groot, vermeldt het jaarverslag van de S.G. Konden over 1960 nog drie evenemen ten worden vermeld, waarbij de sectie nauw betrokken is. voor 1961 moet het als een groot verlies warden gezien dat het niet mogelijk bleek vier avonden te organiseren in het kader van de Vacan- ticweek door het opvoeren van een revne. De verminderde belangstelling van het publiek telt wel heel zwaar. Het sectie- bestuur hoopt dat de keten van elf'jaar- iijkse reeksen van gebeurtenissen in het Passage Theater weer kan worden opge vat. Voor de sectie bleek slechts over het organiseren van de toneelwedstrijden. Gemeld wordt dat in 1961 deelnamen Tot Steun in den Strijd, Utile Dulef, Breciero.de, Schiedams Toneel en Opbel lo. (Gerori is kennelijk vergeten, red.) De prijsuitreiking had ditmaal een feestelijk karakter mede door de One Man Show .door Nick van Seters van Brederode. De totstandkoming van de zesde toneelwedstrijd ging met vele strubbelingen gepaard. Er zijn nu vijf deelnemers. Ondanks de verlening van subsidie gaan de zaken in de toneel wereld nog niet zoais het hoort. De Advertentie stelling „Het menselijk gezicht van Europa" vertoond. Getracht za! wor den de bekende tekenaar Opland in een zaal aan het werk te laten. Hij zal daar het „Politieke gezicht van Europa" laten zien. Er komt gok een zaal waar de creativiteit van het kind aan bod komt. (Van een onzer verslaggevers) De vandaag, vrijdag, begonnen ex positie over de Nederlandse opgravin gen in Egypte zal tot 25 juni in het Stedelijk Museum in Schiedam te zien zijn. Daarna komt er een expo-; sitie van werk van jonge Joegosla- ven, teerlingen van Hegodusic, die reeds eerder in het Schiedamse mu seum heelt geëxposeerd. Tijdens de zomer wordt de fototentoon- Xa de zomertentoonsteiling richt Pierre Janssen een expositie in van het werk van jonge Amerikanen uit New York. De Nieuwe Vlaamse School, werk van jonge Belgen, komt in dit museum. Er komt een experimentele tentoon stelling met elektronische muziek. Dc Kersttentoonstelling zal iets speci aals zijn. maar omtrent de plannen is nog geen volledige zekerheid. Ook zal er in de komende maanden nog een expositie van werk van de Start- groep te zien zijn. De kuriatklassen van het Stedelijk mu seum in Schiedam, die onder leiding van Luuk Scholten ijverig in het voor malige St. Jacobsgastbuis werken, hebben een vererende opdracht ont vangen. Ze werken aan een paneel dat In de Ridderzaal in Den Haag komt te han gen als de Koningin en haar gezin tijdens de huwelijksfeesten komen ken nismaken met Zuid-Holland. De jonge kinderen van de kunstklassen beschil deren het bovendeel van het paneel, de oudere kinderen het onderdeei. In het laatste Is Zuid-Holland weergege ven. Inmiddels is nu ook een kunstklas met een dertigtal volwassenen gestart in het Stedelijk: Museum. Er hebben zich meer liefhebbers gemeld dan in eer ste instantie konden worden ingeschre ven. financiële nood is er nog en de nctivi- «teiten worden steeds minder. Het be stuur van de sectie meent dat activiteit geboden is. Bij de sectie zang zijn acht koren met 374 leden aangesloten. Het aantal zan-j geressen en zangers in Schiedam daalde; in 1961 met 41 leden. Het Schiedams! Opera- en Operettekoor werd opgeheven. Het Mannenkoor Wilton Feijenoord sloot zich bij de sectie aan. Alle koren hebben een verheugende ac tiviteit laten zien. De mooie concerten hadden tot gevolg dat het concertbezoek weer toenam. Eea gezamenlijk concert is niet ge geven omdat de verstrekte subsidie zal worden gebruikt voor de gezamenlijke uitvoering van Die Jahreszeiten in novem ber 1962 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Excelsior. De sectie vacantieschool is bijzonder ingenomen met het succes van de dag tochten voor de schooljeugd naar Hoek van Holland. Ook dit jaar kiest de S.G, de badplaats weer voor de dagelijkse uit stapjes van de Schiedamse kinderen. Ge tracht zal worden meer deskundig toe zicht als leden van de Schiedamse red dingsbrigade, onderwijzers en jeugdlei ders voor dit werk aan te trekken. In 1961 bezorhten 942 bezoekers de o- perette lm weissen Ross! 503 de Cock tail 1961 en 942 het optreden van de Senegalese Dansgroep in het Passage Theater tijdens de vaeantie feesten van de S.G. Voor de jeugdvoorstellingen in het Passage Theater toonden 7284 kinderen belangstelling tegen 7514 in i960 Naar Alies voor Ikke van Jan Scha- persgroep kwamen 623 belangstellenden. Het concert in de Grote Kerk trok 600 belangstellenden De Kunstfietsers in de1 Plantage trokken ongeveer 750 toeschou-1 wers. De Prof Wielerronde trok 3480 j toeschouwers in tegenstelling tot 13S1 be-i langstellenden bij de Amateurronde in I960. 1 Aan de hengelwedstrijden namen 250 j man deel vorig jaar 212. Zeventig per sonen namen deel aan de tenniswed- strijden 1392 personen kochten een kaartje voor het torenbekiimmen en j Trommeiaeren van Roessendale kregen op het SVV-terrein 2250 man bijeen. Zij, o«e moixe» «Sa verpakking van deze nylons aan, zulten ongetwijfeld het bekende meric waaronder ze verkocht worden, herkennen. Bekende merk-Nyfons, (affeen de naam ontbreekt op de ver pakking) waarvan de Fabrikant nog kort geleden de prijs van 2.90 tot 2.25 per paar ver laagde, worden morgen ver kocht per twee paar voorgoed twee gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Nylons, met versterkte hiel en teen en fijne naad (irregular) in alle maten en inodetinten, SCHIEDAM. Geboren: Geertrutda C. X d.v. A. C. C. Kwint en J. C- van Tngen; Paul z.v. Gunter tn G. J, van Ouótieus* den. Overleden: J. M. Sigmond, 77 Jr. wed. van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1