i GARANDEERT TOTALE HYGli NE TIJDELIJK/ GROTE BUS Uw paas- «l ir erob^ *~I m [gïw! BAKSTEEN W. C. - REINIGER t II 1 CORRESPONDENT 14975 9^:. w TOLET BRUIST UW W.G. SUPERSCHOON! 1 i i mmS mmm ifÊÊg" k cht eer; INSCHRIJVING LEERLINGEN ASSISTENT VOOR DE BOEKHOUDING ROTTERDAMMER PAGINA 4 VRIJDAG 13 APRIL 1962 Legger der Wegen Een gemakkelijke en moderne schoeit- - Verlovings ringen Gracieus, modieus en slank, dat is het geheim van WEX Koeriers worde® gespeld li Bruisend actief Zelfwerkend Desinfecterend Frïsgeurend Maakt superschoon Koop Tolet nu! V I 1 r 'v- - - r k\MV4 Wër SMsm J MMÈÊSÈMêg0M rmrm mm® Wm 1 f,-\ WM mam* mum Sïïllï II LI ON- SCHOOL VOOR LUCHTVAARTTECHNIEK vliegtuigmonteur eieetronieamonteur electro-instrumentmonteur vliegtuigwerktuigkundige Prospectus op aanvraag INTERNATIONAAL BEDRIJF DE SPECIAALZAAK &te*bj64tdpu*it"von cMg goede tnodcvpt S TamMe-Advertentlea Worden opgenomen jj? i Rotterdammer Nieuwe Haazsche Crt Nieuwe Leidsche Crt Dordtach Dagblad Prii» 35 cti. per mm Op verzoek kunnen re ook In on? 1 id worden opgenomen 4 >0 ct. p. mr fir°te Olildschap en :gnk- jaarheid even wij u kennis van de geboorte van onz Zo JOHANNES BAHABBAS JOH HINDERINK A. HINDERINK—Rog •s-Gravenhage, 10 april 1SS2 SohriJnwerkerjgaarde 75 Tijdelijk: Kraamkliniek Zuidwal 0 Me irote dankbaar- -A held aan God geven L:' wij u kennis van de geboorte van ARNO HANK GERALD J. T. A 'JE FONKERT A. C. M. DE FONKERT— Arkenbout Voorburg, 10 april 1962 Kon, Wilhelmteaiaan 35, Heden nam de Heere voor ons nog onverwachts tot Zich onze geliefde i'ioch- ter, Zuster, Behuwdzuster en Tante JANNA VAN RitTSCROTEN op de leeftijd van 58 Jaar. Uit aiier naam: J. C. VAN RIETSCHOTEN tJsseimonde, u april 1852 Oostdt 5 De begrafenis zal D.V. «atsvinden zaterdag 14 april au 2.«5 uur namid dag op de nieuwe begraaf- Plaats Vredehof te Ridder kerk Geen bloemen Enige en algemene k rnnisgeving Heden overleed mijn Schoonmoeder en onre Grootmoeder JOSEPHIN.5 BERNARDINA MARIA KLUIJTMANS Weduwe van MattUhs Sterkenburg in de ouderdom van 87 jr. I. D. E. STERKENBURG— Dirkzwager M. W. L. STERKENBURG F. H. E. STERKENBURG 's-Gravenhage, li april 1882 Berkstraat 7 Geen bezoek aan huls De Overledene Is opgebaard in da rouwkamer Supreml Woedes Baren tsrstrast 50. 's-Gravenhage. Bezoek van 2—8 uur De ijijzetttag in het familie graf op de begraafplaats Nieuw- Eykenduynen is b e paald op zaterdag 18 april om it» uur. Voor de vele blijken van me deleven ons betoond, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze ïieve Mak en Pappa BARTHOLOMEW» SMIT betuigen wij onze oprechte dank. Mede namens wederzijdse familie: J. w. SMIT—van Es ANK BEP Rotterdam, april 1962 Walenburgerweg 95. Heden nam de Here nog onverwacht la zijn Eeuwige Heerlijkheid oj onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvade: WILLEM VAN DER NIET in de ouderdom van 30 jaar Fam. v. d. NIET Noordvrtjk aan Zee. U april 1962 De begrafenis is bepaaid op vrijdag 13 april op de algemene begraafplaats te Noord wijk. Vertret- van Met Hein- straat 32 te 18.00 uur. Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenmoer brengen ter openbare kennis dat Ge deputeerde Staten der provin cie Noord-Brabant bU besluit van 28 maart 1962 hebben vastgesteld de le wUzieing van de legger der wegen inge volge de wegen wet. De wijziging van de legger wordt op 18 april 1962 op de gemeentesecretarie nederge- legd en blijft daar voor een ieder ter Inzage. Uiterlijk: tot op de dertigste dag na genoemd tijdstip van het ter inzage leggen staat aan ieder belanghebbende tegen de vaststelling van de wijziging van de legeer be roep op de Koningin open. 's Gravenmoer, 11 april 1962 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, w.g. G. J. DE RAADT De Wethouder, w.g. K. DE GEUS Op speciale leestvormen en vlotte snitten gemaakt. In aantrekkelijke kleuren. Mooi van vorm. goede hielslulting en prettige hakstanci Ome specialisten onderzoeken en meten Uw voeten en kiezen de Juiste schoenvorm. Forma Natura schoenen behoeven niet in gelopen te worden. Voet en schoenspecialisten Speciaalzaken voor gemakkelijke schoenen WITTE DE WITHSTRAAT 9 - ROTTERDAM J Wet, Gedep, Moderne en klassieke modellen JUWELIER West«waqenstraat 70 "Bewonderende blikken, richten zich op het gracieus slanke figuurtje. Toch fluis tert men dat zij niet zo héél Jong meer ia. Een wonder? "Wel neen! Zij kent het ge heim van Wex, de heerlijk bruiaende ochtenddrank. Wex doet overtollig vet verdwijnen en geeft de vrouw weer jeugd en charme. Doe aoals tienduizenden, bewonderde vrouwen en gun U de luxe van dat sprankelende, frisse gla# Wex. Ieders morgen weer!. Dal ruisend, bruisend glas Wex - dadelijk na bel opslaan. - 'n Blij begin als tan een prille lentedag. houdt Uw gewicht in evenwicht Lta. ¥r*«at Draaiaaaa GESRUIKSAA AfijlfUGe f Bus-góed schudden Trek de VV.C door Strooi daarna TOLET 'angï binnenkant van closetpot'jen in het water. "Trek een haft uur later weer door of wacht daarmee tot de volgende ochtend, öc pot .is schoor en zuiver, ei heerst één; aangename geur. Bus goed sluiter». toog bewaren. ■Breton* heedj# Chin. Pêiz-Sliol 19.75 •Chatteut* hoedje zömeiviit 10.75 co «.w's®? SlÖLS Bsiï WIP japon mantel m*w$m ?- f Complet !n com binatie van ruit en uni-Shetland. Japon geheel gevoerd. Kleur- combinotf et grijs en beigt Maten 38 f/m 46- mitmi 3tesiS'''>- sSV.Tl;:-tvS»Sfc->^ftrakil -t'f' %£$M ~}M 3 lil Sollicitatie schappij. ROTTERDAM: "Oude" Binnenweg 25 ROTTERDAM: Dorpsweg 37. hoek Katendr.Lagecijk DEN HAAG: Spui 34, hoek Kalvermarkt AMSTERDAM: Kieuwendijk 136, t.o. Beutspassage BlnckhorstlMB 251 s-Gravenhage Voor de tweejarige dagopleiding tot TOELATINGSEISEN ALS VOOR O. T. S. waarna nog mogelijk éénjarige dagopl. tot (MLN.O.) Dagelijks tot 1 juni a.s. op woensdag sn donderdagmiddag aan de school, of schriftel. Beiskostenvergoeding aan leerlingen uit Amsterdam, Schiphol en Omgeving. Botterdam, Dordrecht en Omgeving. T» 173 te Rotterdam zoekt voor plaatsing op een van de hanrièlsafdélingen in de moderne talen. Gedacht wordt aan een jonge medewer ker, die naast een behoorlijke talenasnleg en zo mogelijk ervaring ook voldoende interesse heeft voor de internationale han del. om zijn werkzaamheden op den. duur zo zelfstandig mogelijk te verrichten. Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen onder no. B 8170 te richten aan Advertentiebureau de la Mar, Mauritsweg 50, Rotterdam-2. O. W. jr. SCHLENCKER R. J\ BICKEK CAARTEN VAN OVERZEE 4: CO. Assuradeuren Averij-agenten Gebonw „De Posthaon - Poethoorastriui 6 en 12 Rotterdam vragen 'oor ambitieuze jongelui die in het verzekerings bedrijf vakopleiding willen opdoen, alsmede be kendheid krijgen met een moderne ponskaarten- installatie liggen hier goede perspectieven. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan boven staand adres. BEVERLLAAN 4 m 6 - TEL. 1901.12 wonneer U bij koJ ideale warmte vtn| moet itreslL Bove zijn over do winigN geving van deze wl koopt, kio» dèn H delen biedt de Intirno kolenradietor U nag tal v»n ander», zoal< vocferandfyftaam nwi luchtgakoattir irechler «n automatïich» bijvulling van Krandste: "E X C E L L É^N T" 14.000 Kcal 425.-* "KOLENRADIATOR" 16000 Kcal 48#..* 1 In 3 vartehilland* ilaurancomblnaiivt lavarhaar. "ROYAL" 19.000 Kcal 828.- J" lieM- an donlcargrljt. 104 - TEL 17435 - ROTTERDAM R DAMSEDI1K 447 - TEL. 69548 - SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2