FONGERS Gezellig afzwemfeest van reddingsbrigade Aclit groeperingen voor de 37 raadsleden wordt grootse finale Eeuwenoude kruiken FONGERS Bijna zestig diploma's behaald Inbraakje in radiohandel Burgemeester geeft boekjes I Voor het eerst: PSP en Legioen PROGRAMMA VOOR 5 MEI Geen winst voor Theo Vrijland -ft»' de nieuwste FIETS r^met de oudste J FAAM a Coos v. Hoboken gaf visie op tragiek Judas DE ROTTERDAMMER DLNSDAG 17 APRIL 1962 PAGINA 3 FONGERS RIJWIELEN o.a. verkrijgbaar bij Rotterdam: jT ANTHEUNÏSSÏ Rotterdam; M. DAMME - H. MAAT Rotterdam: P. M. BARTEN Rotterdam: M. GROENENDIJK Rotterdam: Fongers Rijwielmagaxijn Rotterdam: B. LISSENBERG Rotterdam: M. SLOOTER Rotterdam: C. VONK Diploma's Mars korpsen Groots gebeuren Feesten in Kethel MEEWERKEN! no iron jongens* overhemden voor halve prijzen COLLECTE Maten 28 t/m 30 FLEURIG Vandaag Maten 31 t/m 33 en morgen en dagelijks Maten 34 t/m 36 ;sen ..reggeri er» ,,heï is c-cn jjroot vertch Te betreuren valt dat zo weinigen maandagavond naar de Grote Kerk jn Schiedam zijn gegaan waar de Amster damse voordrachtskunstenaar Coos van Hoboken op indringende wijze een mo derne visie op de tragiek van Judas heelt doen hoeren. De heer Van Hobo ken droeg daartoe in Oosterse kledij voor uit het werk van F. A. Brunklaus die niet uitgaat van de stereotype ver rader Judas Iskariot. De auteur Brunklaus laat Judas zien als een zondig mens die in al zijn sim pelheid zijn meester wel wil volgen, hem ook lief heelt maar die de verlok king van de beloning niet kan weer staan. Op boeiende wijze heeft Coos van Hoboken de innerlijke tweespalt van de ze falende mens gestalte gegeven. Hij doet uitkomen wat de zielestrijd teweeg brengt, enerzijds het geloof in Jezus van Nazareth en anderzijds het fel begeren naar materiële geneugten. De simpele ziel zoekt naar het com promis dat geen compromis kan zijn. Zó komt er het verraad met de kus dat ogenschijnlijk een afsluiting vormt van de tragiek maar in wezen het begin van de beroering zal zijn. Ds. A. Hoffman had de leiding van deze sfeervolle bijeenkomst, het stijlvol le gebeuren kreeg mede cachet door het gedempte licht in de kerkzaal waarbij organist Jacq P. Bekkers en het Her vormde Kerkkoor goede muzikale mede- werking verleenden. Het koor zong en kele doralea uit de Mattheus Passion. Advertentie Hoe weet U hoe een Fongers fietst Stap naar de dealer stap op een CAPELLE a/d IJSSEL: BERJMTWEG 286 Telefoon 01804—2753 SLAAK 32 - Tel. 010—134243 TeL 010—41044 Bergweg 82 Telefoon 010—52751 v. Cltterstraat 4b Telefoon 010—32612 Meyenhage 308 OSSEN1SSEWEG 73—75 Telefoon 010—177095 Zoutziederstraat 53 - Tel.01053629 SLAGHEKSTRAAT 52b - Tel. 010—190724 A In de Goedehavenkerk aan de West- frankelandsedijk in Schiedam zal de Gereformeerde Evangelisatie Com missie Schiedam-Zuid op Goede Vrij dag 's avonds een bijeenkomst hou den. Het IJE-koor zal zingen en Bert Rasker vertelt. Er is een voordracht door de Vrijdagavondmeisjesclubs on der leiding van mej. Stam en mevr. Kalkhoven. Ds. W. A. Krijger zal aan het slot een toespraak houden. Op de Nieuwe Damlaan in Schie dam is de fiets van mevrouw L. H. B.-S. ontvreemd. De scholier P. A. R. v. K, mist zijn fiets die niet op slot in de Lange Nieuwstraat heeft gestaan. De fiets van de Schiedammer F. J. D. is bij het via duct over de Overschieseweg gesto len. Het Schiedams Museum is op Goede Vrijdag en op de Tweede Paas-dag geopend. Op Goede Vrijdag van 10 tot 17 uur, op 2e Paasdag van 12.30 tot 17 uur, te bezichtigen zijn dan de ten toonstelling „opgravingen uit het woestijnzand". Nederlandse opgravin gen in Egypte, met electronische toe lichting, de tentoonstelling van schil derijen Mike Podulke en een zaal mo derne Kunst uit eigen bezit. son 22.8; 2. Vera van Dijk 23.2; Da mes: Mevrouw Mastenbroek 27.3; 2. mej. Koppenhagen 28.8; Heren: 1. D. Toornvliet 19.6; 2. R. Witberg 20.-. 25 meter vrije slag jongens: 1. Frits van Duyvenboden 15.2. Peter Voerman 15; Meisjes Ineke van Opstal 16.2; 2. Sonja van der Tuin 18. c' 25 meter samengestelde rugslag he ren: 1. D. Toornvliet 18.4; 2. R. Wit berg; Dames: 1. mej. Koppenberg 28.2; 2. mevr. Koopmansschap 28,3. 25 meter schoolslag jongens: 1. Jouke Haarsma 22; 2. Chris Parthesius 22.8; Meisjes: 1. Joke Wigman 21.8; 2. Ma ria van Mill 22:6; Dames: 1. Mevrouw Mastenbroek 24; 2. mevrouw Koppejan 25,8. Heren: 1. J. Kemmes 23,4; 2. D. Toornvliet 24. 25 meter enkelvoudig rugslag meis jes: 1. Joke P. L, 31; 2. Willie Korte- land 31.2; Jongens: 1. Daan Krommen hoek; 2. Frits Quadt 33. 25 meter gekleed zwemmen, schotel opduiken en drenkeling vervoeren Meis jes: 1. Ineke van Opstal 1. 15.2; -2, Li- dia Chaigneau 1.16. 2; Jongens: 1. Frits Van Duyvenbode 1.06.1; 2. Rinus Gro- tenboer 1.11. DE SCHIEDAMSE Reddingsbriga de heeft in het Sportfondsen bad weer onderlinge zwemwedstrijden gehouden. Voor hetdiploma 1 heb ben 36 kandidaten deelgenomen, hiervan werden twee afgewezen. Voor het diploma twee werd van de 26 kandidaten een deelnemer afgewe zen. De publieke belangstelling was minder groot dan gewoonlijk maar desondanks heeft de SRB er een prettige afzwemfeest van gemaakt. Bij de wedstrijden zijn de uitslagen: 25 meter schoolslag gekleed jongens 1. Peter ''oerman 19.4; 2. Frits van Duy venbode 20.9; Meisjes: 1. Lenie Lem- (Van een onzer verlaggevers) Volgende week worden de Schiedam se schoolsportwedstrijden weer gehou den op de velden in sportpark Harga Het programma is weer omvangrijker dan vorige jaren. De Schiedamse Schoolsportcommissie heeft een keurig verzorgd programmaboekje doen sa menstellen. Gebruik zal worden gemaakt van twee velden van Hermes DVS het veld van Ursus, het veld van GTB, drie velden van S.V.V. Voor dinsdag 24 april komen de lage re scholen in afdeling E aan bod. Hier nemen dertig voetbalteams deel. Op woensdag 25 april spelen in de afdeling C elftallen van de ULO's. Tevens ko men nog '15 eftallen voor groep E in het veld. Er spelen vijftien ULO-elftal- Ien. Op donderdag ,26 april komen de. afdelingen A, B en D voor ULO-elftal- len. Dan spelen 35 voetbalelftallen. Het handbal komt met zeventallen en elftallen de gehele vrijdag 27 april aan de beurt. Er zijn liefst zeventien poules met 85 teams. De finalewedstrijden wor- TELETYP DRIE DRIE den op Koninginnedag gespeeld. Ook de voetbalfinalewedstrijden komen op 30 april aan bod. (Van een onzer verslaggevers) Inbrekers hebben vannacht een goe de slag geslagen in een radiohandel bij de Grensflat op de Rotterdamsedijk 187 in Schiedam. De dieven moeten met een valse sleutel aan de achterzijde van de Grensflat zijn binnengekomen. Zij hebben twee draagbare bandre corders ontvreemd, drie draagbare ra dio's weggenomen, een scheerapparaat alsmede een bedrag aan zilver geld van ongeveer ƒ200. In totaal hebben de die ven •- voor ongeveer ƒ1250 ontvreemd. Eigenaar is de heer J. B. uit Rotter dam, ar. Op beide feestelijke dagen 30 april en 5 mei zullen J groepen van de EHBO, Roods Kruis en Schiedamse Beddings J Brigade hun assistentie verle- nen bij de evenementen. Op vrijdagmorgen vier mei om tien uur zal burgemeester mr, J. W. Peek aan delegaties van de zesde klassen van de lage- j re scholen het boekwerkje „Volk in Verdrukking en Ver- f zet 19401945" uitreiken, 's Avonds van zes tot kwart over. acht is er de Zeventiende Her- f denking der Gevallenen. Om half negen is er een Herden- j kingsbijeenkomst in de Grote Kerk. i Voor de diploma's slaagden: Diplo ma L Jos Lelieveld; Liet Spanniga; Jan van Asten; Tenike van Steerihoven; Cor de Groot; Teun Quadt, Daniël Leo Krommenhoek; Hua Kosters; Jan Bos man; Peter de Koning; Ina Oorschot; Armemieke Vermeulen; Rudolf van de Genugten; Marja Lems; Marleen' Don kersloot; Henk van der Heijden; Anne ke de Rooy. Nellie van Vliet; Tonneke Ronteltap; Ria Klop; Frans van Schalk; Jaap van der Steen; Dick Ooyiaas; Wim Uitdewilligera; Marja Poort; Adrie Franke; Benny VaBtestijn; Dina- Oor- schat; Riia Borgström; Diny Roos; Hans Dries; Elsje v. d. Nat; Ronald v. d. Schalk. Diploma 2. Aancfere Wourtezse; Leonar dos Rietstap; Jan Valkestijn; Rad Val- kesrtajn; Corrie Verhoeff; Paid, Fekkes; Leo Bonefaas; Mattie Bonefaas; Uanne- tce de Winter; Andrê van. Beék; EHy Oorschot; vRianna Gerding; /Anneke Plooy; Rut t Erwich.Kek Oyerheul; Mieke de Wit; Marianne van^ Essen; Trudie Staffelen; André Vbgelij; Edu- ard Zwanenburg; Has Wiegel; Marti van Vliet: Ria Zwamtoorn; Gttüs Ouwe- neel; Alie Daniëls. (Van een onzer verslaggevers) XfANDAAG was de sluitingsdatum voor inschrijving van kandidaten voor deelname aan de komende ge meenteraadsverkiezingen in Schie dam. Er zuilen acht groeperingen zijn die kandidaten beschikbaar stel len voor de 37 zetels in de Schie damse raad. Dat is allereerst de groepering „Protestants Schiedam", waarin samenwerken de C.H.U., de A.R. en de S.G.P. Zoals bekend hebben christelijk-histori- schen en anti-revolutionairen nu geza menlijk zeven vertegenwoordigers in de gemeenteraad. De S.G.P. heeft geen afgevaardigde in de raad. Op de gezamenlijke lijst van protes tants Schiedam neemt de heer L. H. Knipscheer agp de achtste plaats de verkiesbare plaats in. Verder neemt aan de verkiezingen deel het Gerefor meerd. Politiek Verbond met als kan didaten: L A. J. Buitenhuis, 2. H. J. Vermeulen, 3. J. Sonneveld. Voor het eerst zal ook de Pacifistisch Socialistische Partij deelnemen. De resultaten van de Statenverkiezingen gavm onlangs een stemmen tal voor de P.S.F, te zien dat hoger is dan de kiesdeler. Nummer een van de lijst van de P.S.P., mevrouw J. H. H. Ger- dink-Eggink, staat dus op een verkies bare plaats. Op de tweede plaats staat op de lijst van de P.S.P. de heer T. Vrootnbout Verder nemen aan deze verkiezingen deel de P.v.d.A., die veertien verte genwoordigers in de huidige raad heeft, de K.V.P. die negen afgevaar digden heeft, de V.V.D. die door vier personen vertegenwoordigd is en de C.P.N. die één afgevaardigde in. de Schiedamse gemeenteraad heeft Dan zal ook. deelnemen de lijst Legioen Gepensioneerden en Ambtenaren met als lijstaanvoerder de heer J. M. Vos. Deze groepering heeft het nog niet tot de verkiezing van een kandidaat kunnen brengen. De volgorde van de kandidatenlijsten wordt eerst aan het eind van de maand vastgesteld. Advertentie PHILIPS TELEVISIE 1962 ingebouwd in moderne en klassieke stijlmeubefen COUZY - Aert van Nesstraat 38 1e Middellandstraat 72 Zeer gemtkkelijke totaling „Aggredlor." Naar goede gewoonte zullen die. dag In alle Schiedamse ziekenhuizen, be jaardentehuizen weer zakjes met ver snaperingen worden aangeboden. De taptoe begint ditmaal niet om tien maar om negen. uur. Bovendien staat de muziek niet voor maar aan de zijkant van het Stadhui* opgesteld, bands van Harmonie en Excelsior spe- Hier zal een podium voor de genodigden len afwisselend in hoge en lage stern- worden neergezet. St. Ambrosius, Cr es- ming en met intermezzi van de drums cendo, Gusto, OBK, Harpe Davids, WF, onder leiding van Hick Koster een ge- Leger des Heils, St. Radboud, de drum- varieerde taptoe. Op maandagmorgen halfacht gaan de vlaggen uit, om acht uur luiden de (Van een onzer verslaggevers) Op zaterdag 5 mei'gaan 's morgens om half acht in Schiedam de vlaggen weer «it. Van tien tot elf uur be speelt Cor Don het carillon van de Grote Kerk. Om elf uur organiseren functionarissen van SW een veldloop over drie kilometer in de omtrek van het Sterrebos. Gestart wordt op het voetbalveld In het Volkspark. Hier aan namen vroeger vele sterke lo pers deel, de VNFG hoopt dat ook nu vele leden van alle Schiedamse sportverenigingen zullen deelnemen. Om drie uur begint op de Zand vlakte een dressuur- en springcon cours van „De Maasruiters" uit Maasland. Zestien paarden zullen een mooie show vertonen. Dan is er 's avonds om negen uur de Jubüeum- lichtstoet 1962. Reeds hebben meer dan 45 deelne mers zich gemeld voor deze Lichtstoet die een groots besluit van de feestelijk heden zal vormen. Helaas hebben nog te weinig verenigingen en scholen zich gemeld. Zo is nog slechts HBSS van de 17 voetbalverenigingen vertegenwoor digd, ook zijn nog siechts twee van de veie gymnastiekverenigingen, namelijk DOK en THOR bij de inschrijvers. Ongetwijfeld kunnen nog wel tiental len groepen met hun deelname gaan bewerkstelligen dat deze Jubileumlicht- stoet inderdaad een groots gebeuren zal zijn. Zo schreven reeds in Reïnier Huls- ker, de DES, de SCF, de Oranje boombrouwerij, de Hero uit Breda, Uniquex met vier auto's, Wilton Flj- enoord met vier auto's en de harmo nie, Gusto met vier auto's en de har- morde, Rijnbeo.de e.a. Er zal veel muziek 2ijn In de stoet getuige de geluidswagens, de muziek groepen van Gusto en WF, de drum bands van de verenigingen. Bovendien eidt Harpe Davids de stoet vanaf de 3oerhaavelaan over Broersvest, Lange Cerkstraat, langs de notabelen bij het .tadhuis, over de Parkweg, P, J. Troel- rtralaan naar Aleidastraat. Hier wordt even gepauzeerd, de prijs- vinnaars worden bekend gemaakt en ian zal de harmonie van St. Radboud san de kop van de stoet in de richting /an Schiedam-Zuid marcheren. De stoet wordt bij de Plantage ontbonden. Onder auspiciën van de VNFG orga- ïiseert de Oranjevereniging Wilhelmina feesten in Kethel op 30 april en 5 mei. Zo vermeldt dit programma een mars van St. Radboud op 30 april om half ne gen. Er zijn vanaf negen uur gevarieer de kinderspelen, om twee uur is er eau mars van de drumband van Animo, om negen uur 's avonds is er een lampion optocht. Wij hebben Nederlands grootste sortering verlovingsringen krant veel lezen over de activiteiten van de Vereniging Nationale Feest- en Gedenkdagen. Deze voormcélige Oran jevereniging heeft vele bekwame func tionarissen die voor de Schiedammers vele feestelijkheden organiseren. Nood zakelijk is eckter dat ook de stadgeno ten zullen medewerken. Zo wordt er meer belangstelling verwacht voor de optochten. Aan lampionoptocht en Lichtstoet kunnen duizenden mee doen. Dan wordt het een imposant gebeu ren. Van de meer dan vijfhonderd verenigingen in Schiedam hebben nog slechts enkele te kennen gegeven deel te nemen. Waar blijven de anderen in hun fleurige costuums, ov mooie voertuigen, versierde, geïllumineerde wagens, met hun sportmaterialen met de uitvoering van allerlei andere ideetjes? UET GAAT zo velen zo dikwijls zo vlot af kritiek uit te oefenen maar deze stuurlui aan de wal staan toch nimmer gaarne zelf aan het roer. Dit blijkt telkens weer als er iets georganiseerd moet worden in onze stad. Laten we wat voorbeelden noe men. Zo kan men dezer dagen in de De tweede ronde voor het kampioen schap dammen afdeling Schiedam gaf wat betreft Theo Vrijland en J. J. Ca- veer hetzelfde beeld als de eerste ronde. Beiden lieten hun winstkansen weer voorbij gaan, alleen werd het voor eerst genoemde tegen W. Spruyt remise, maar laatstgenoemde moest de punten aan zijn tegenstander A van Dort la ten. Zeer spannend was de wedstrijd J. P. v.d. WateringJ. C. Ortink. V. d. Wa tering stond positioneel iets beter, maar 2at krap in zijn speeltijd. De uitslag remise was voor beiden bevredigend. De partij J. WesteryeM—J. J. Cuyck werd afgebroken met een gunstige stel ling voor. J. J. Cuyck. L. Vrijland was deze ronde vrij. De afgebroken remisesteliing uit de eerste ronde van J. P. v.d. Watering tegen Cuyck, werd nog niet uitgespeeld, maar blijkt bij nadere beschouwing winst op te zuilen leveren voor J. P, v.d. Watering. Voor de borden zijn de volgende wed strijden gespeeld: A. Risseeur—J. Bo- gerd 2—0; E. Breman—M. vaa Erkel 0—2: L Vrijland—M. den Routing 11; J. C. 't HartL. Breevoort 0—2; E. BremanJ. van Straaten 02: M. van ErkelA. Risseeuw 02; E. Breman J. P. v.d. Watering 02; K. den Boer J. Bogerd 0—2. Advertentie SCHIEDAM. Geboren: Petrus P I z V J A H Eïslwrt en D G M Joosten; Jaimigje EP dvCWJ de Vos en A H Baas: Ja cobs P dv M Sehell en JPKlepke; Johan nes z v A P van Weezei en T A Boer: Cor nells P J z v C H Suisse en G T Degellng; George z v J B Houdi en S C Bijl: Ka-ja J J <1 v A A Oostendorp en I H M van den Ber$s; Augusta L H d v A Meijnckens en A LH de Kaper: René z v H J Jansen en C J Waraawa: Adriaan J zIL van 't Hoéf en A van Tilburg: Hans z v H Ossenforth en A C Meier; Caroline d v D J van Soest en (B Gonzalez; Martin M z v A W Melis en X M Lagendijk; Catharina dvP Witberg en C M T van Beers: Joeefa d v J Baron Tamayo en J K van Warendorp: Adrianus E z V A B van der Steen en J J T Driessen; Willen» J z v J F W Griep en N L Barendregt; Eveline d v J G Flaisier en M Soeters: Anne M d v A Noordzij en C J Kouwentooven: Johannes J z v J van Leeuwen en G Schaptnk; Hen- riëtte N E d v iR Wilschut en H M E van de Merwe; Mor.ic? M d v J H M Malais en M J van Houten. Overleden: J A Feeiders. 73 jr; J A Over de Vest, 7z jaar. G G J van der Giessen, 79 jr, ecbtg vn A van Eijk. Waarom kunnen onze vaders en grote broers elk ogenblik met een nieuw overhemd voor de dag komen, en blijven voor ons kleine jongens de spullen zo duur? Morgen gaan wij dat veranderen, ook voor die kleine apen een febriekspartij jongensshirts voor een extra lage prijs. Morgen begint In onze nieuwe jongensoverhemden-afdeling de verkoop van jongensshirts, een pracht kwaliteit No Iron in het moderne model. 70 ZAL het Comité Huldeblijk Ko- ninklijk Paar op zaterdag 28 april een grootscheepse collecte houden. De muziekcorpsen staan klaarde 22.000 huizen in de 220 straten moeten allen worden bezocht. Voor een dergelijke collecte zouden toch spontaan duizend medewerkers moeten verschijnen, maar helaas het aantal aanmeldingen is nog veel te gering. Toch zijn er on getwijfeld vele stadgenoten, die willen meewerken aan de activiteiten. Van daar dat wij memoreren dat de heren J. H. F. van der Brugge, Vondellaan 52b, telef. 67406 en P. J. Drenth, Bur gemeester van Haarenlaan 946, telef. 63838, gaarne alle gewenste inlichtin gen zullen verstrekken. Het gironum mer van het Comité Huldeblijk is 5093 de medewerking aan de gezamenlijke actie voor het geschenk aan het Zil veren Vorstenpaar wordt gaarne inge- wacht en het centrale adres van deze actie is P. J- Drenth Kabinet Burge meester ten stadhuize telefoon 69051. T?R ZIJN echter ook goede activi-1 r/ teiter te memoreren in Schiedam. Zo maakten de meisjes van de huis houdschool in de Prins Mauritsstraat spontaan honderden kaarten om acm het Vorstelijk Paar te verzenden. Ze tekenden deze kaarten, schilderden werkten met lapjes stof. Het werd een fleurig gebeuren. Dan gaat op Ko ninginnedag de heer Hakkert weer on pad met het mandolinegezelschap ON1 om in de ziekenhuizen en bejaardente huizen wat vrolijke klanken te bren gen. Dat doet de familie Hakkert al meer dan veertig jaar geheel belan geloos, het is een woordje tian lof ze ker waard. Mogelijk dat deze voor beelden navolging zullen vinden. Wijkcentrum Nleuwland: Pr. Bernhardt school, Ouderavond 20. Chr. Sociale Belangen: CMB, Verga dering, 20. Rashamon, 20. Monopole: Schiedamse Fiimkring, Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; Politiealarm 64666; G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Apotheek: Rembrandt, Rembrandt- la an 5. Sted. Museum; Ned. Opgravingen in Egypte (tot 25 juni); werken van Michael Podulke. VELE van deze ty pisch Oosterse 11 langwerpige kruiken Sgpl liggen in de zandbak. vA ken in het Stedelijk Museum in Schie- t dam. Het zijn dan jfepr ook kruiken die dui- llllii zenden jaren geleden llljr al uit Syrië-Patestina BBf' werden geïmporteerd. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze No Iron jongensshirts en overhem den, van 6 tot 15 jaar, in fijne ruitjes en in diverse kleuren, nu voor halve prijzen. V Twee knipperlichten zijn ontvreemd uit de auto van de garagehouder C. v. M. De auto stond in de nog niet afgebouwde garage aan de Bokel- weg in Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1