Meisjes huishoudschool maakten eigen kaarten ROTTERDAM KANDIDATENLIJSTEN VOOR RADEN BEKEND Broersvest: ruim aanzien FRAAI PARKEERPLEIN NU GEREED asss-TO0*in Amsterdam 'ntak%u°t25 Aparte hulde voor Koningin en Prins polaris Enkele nieuwigheden Nuttige verbeteringen in centrum Persoonlijke felicitaties vierhonderd Kleuters langs spoorbaan in levensgevaar Prins Bernhard bezocht Dordt Socialist stelt B. en W. vragen Auto in brand E. Jessen is vermoord Duitse benzinedief in R'dam gepakt Treinmachinist ontweek gevaar BEEREN M! News of the world: DÉ ROTTERDAMMER PAGINA 3 WOENSDAG 18 APRIL 1963 VREEMD BEGRIP WIJD OPEN ADOPTIE GOED BEGRIP 500 blanco.... Waardering OVERHEMDEN ff andaag era morgen era dagelijks <mv: WILTON FIJENOORD is een vreemd bedrijf, 'Niet omdat het de grootste industrie ran Schiedam, mogelijk van Zuid-Holland is maar wel bijvoorbeeld omdat men er nog een vreemd begrip voor de publici teit toont. Deze week was er brand op de werf. Vele verslaggevers heb ben van half elf tot na elf uur mogen wachten, buiten het bedrijf, totdat er een andere kijk op de zaak kwam. Toen besloot men „de pers" te ont vangen. Aangezien minuten kostbaar zijn in de morgenuren bij de krant hebben veel verslaggevers heel moei lijk hun werk kunnen verrichten die dag. Dat is echter nog minder be langrijk dan de weinig vriendelijke bejegening die „de pers" die dag ontvangen heeft. Een dergelijke te rughoudendheid is niet in het belang van het bedrijf. l-TOE GEHEEL anders icas het gis- termiddag. De poorten stonden wijd open. Vrolijke groepen kinderen wandelden het bedrijf op. Wilton Fijenoord heeft aan diverse scholen en vele leerkrachten de gelegenheid geboden een tewaterlating mee te maken om zo een aspect van het werk meer bekendheid te geven. Het is een mooi gebaar. Er hebben zove le niet-WF'ers hun fietsen gezet in de rekkeh.aan de Vlaardingerdijk dat het later zelfs moeilijk bleek de eigen fiets terug te vinden. Welwillende helpers hadden namelijk de laatste karretjes alvast maar weer uit de rekken van de bedrijfsleden naar an dere plaatsen gereden. fDlJ DE belangstellenden waren de kinderen van de Pieter de Hoogh- schooi uit Delft met hun onderwijzer. Zij waren al op de werf geweest want ze volgen de ontwikkeling van de bouw van het nieuwe schip met zorg. Ze hebben het schip namelijk geadopteerd. Via het bureau van de NEVAS, dat in het vroegere huis van Jan van Riebeeck (Zuid-Ajrika) in de Lange Kerkstraat in Schiedam is ge vestigd, hebben de Delftse kinderen dit schip, hun schip toegewezen gekre gen. Zij zullen contact houden met de bemanningen waar ze ook zullen va ren. Ze zullen foto's bewaren, foto's sturen, kranteknipsels bezien, kortom zij zullen alles van dit eigen schip nauwgezet boekstaven. l/TET EEN goed begrip voor de pu bliciteit is gisteren bij Wilton een schip te water gelaten. Er waren bij voorbeeld zelfs meer persfotografen dan verslaggevers. De heren van WF en van de HAL zorgden dat deze krantemensen op goede en snelle wij- [ze de vereiste gegevens ontvingen. Dat is prachtig want zo voorkomt men mogelijke fouten. De werf kreeg nu in ruime kring grote aandacht. On der de vele genodigden bevonden zich burgemeester mr. J. W. Peek en commissaris K. Rijpma. Wij za gen er ook ds. W. A. Krijger die evenals de cineasten en de fotografen de altijd spectaculaire tewaterlating met. zijn filmcamera voor het tuitte doek bewaarde. Het was een vrolijk gebeuren, heel ivat anders dan tij dens de brand hoewel men dan ook gezellig gezeten in de hoge flats aan de Vijf sluizen precies op de hoogte kan blijven van het gebeuren op de werf.... (Advertentie) HUNTER (Van een onzer verslaggevers) Van de Schiedamse Huishoud- en Industrieschool ontvangen Koningin Juliana en Prins Bernhard meer dan vierhonderd aparte en ook wel unie ke felicitaties. Dankzij een prettige samenwerking van de directrice mej. Th. Vis en de secretaris van het Co mité Huldeblijk Koninklij1 Paar, de heer P. J. Drenth, hehben de leerlin gen van deze Schiedamse school pres taties kunnen leveren die nog niet ge toond zijn in het kader van de ac ties voor de viering van het Zilveren Huwelijk van het Vorstelijk Paar. De vierhonderd kinderen hebben name lijk allen persoonlijk een felicitatie kaart vervaardigd om naar de Ko ningin en de Prins te zenden. Zij voegden daar een bedrag aan postze gels van meer dan ƒ43 aan toe. rPROTS bezien de voorzitter van het CHKP in Schiedam de heer L. Kamp, de leerlingen van de huis houdschool (midden), de directrice van de school mej. Th. Vis en de leerkrachten tekenen mevrouw Robben (achter haar de heer De Loper) de resultaten van de teken actie voor de felicitaties aan het vorstelijk paar. De Schiedammer F. H. vermist zijn bromfiets die hij niet op slot in de Marconistraat heeft gezet. De ra dio-technicus J. v. R. mist zijn. brom fiets die op slot op het Rubensplein heeft gestaan. Van de scholier M. J. A. R. is een fiets gestolen die bij de R.K. Technische school in de Poortugaalsestraat in Schiedam heeft gestaan. -Op de Marconiweg is de fiets van de scholier J. W. v. S. ge stolen. Als afsluiting van een cyclus van zes weken Avondgebed, die in het te ken hebben gestaan van het lijden van Christus, zal zaterdag in de Lai- therse kerk in Schiedam tijctens het oecumenisch avondgebed het Faas; nachtgebed worden gebeden. Hierbij wordt de gebruikelijke liturgie van het avondgebed gevolgd, doch daar naast zijn aparte schriftlezingen, ge zangen en gebeden ingelast, die spe ciaal betrekking hebben op het Paas feest. Dit avondgebed betekent^ dus de overgang van het lijden des He ren naar het Paasfeest, dat zondag daarop wordt gevierd. De dienst be gint zoals elke zaterdagavond. om half acht. Bij het hoofdbureau van politie te Schiedam zijn tussen 9-12.30 uur en 14-18 uur de volgende gevonden voor werpen te bevragen: diplomatentas met inhoud: aktetas met inhoud; rood kindertasje; ring met sleutels; dames schortje. Te bevragen bij de vinders nylon herenregenjas. De Ae..e, Noord- vest 55; overall en 1 paar handschoe- 11 en. Geelvoet, Parallelweg 124a; sjaal H v d Maas. Schiedamseweg 19 te Kethcl: theedoek en ontbij(laken J v, Ravenstein. Sofiastraat 16o te R°t* terdam; zakje inhoudende regenkle ding, Beubei, Burgemeester van Haa- renlaan 875; paar gymschoenen. A. de Koning, Strijenschestraat 18: ring met sleutels; J. Hoevermans, Cort v. d. Lindenstraat 1; ballpoint, Schipperus. v, Hegendorpstraat 11; 2 contactsleu- telties. „De Snelle VlietRotter da m- sedijk; ring met sleutels. ^och- Wibautplein 92; ring mc-t Sleutels. J. C. Olsthoorn; scheermes, T. Hoever mans Rijnstraat 39b; aktetas met in houd, H. Nolet, W. d Zijgerlaan 12; witte handtas, Vrauwdeunt, Snellius j jtingel 44; portemonnee, J. Overbeek, Alb. "fhijanstraat 19b. damesportemon nee met inhoud, Portier, Gemeente Ziekenhuis, Nassaulaan, alleen over dag; schroevendraaier, A. v. Put, Lekstraat 22; plastic bal. Eikenboom, Singel 113a; speelgoed beer, mevr. Aarden, iVw. Maasstraat 43; 2 car- tonnen dozen met inhoud, v. Krogten, Rottérdamsedijk 148; gesp van da messchoen, Kuipers. Burgemeester v. Haarenlaan 1029, telefoon 62604; pak juttezakken, Gem. Technische bedrij ven, Dwarsstraat; doublé horloge, v. d Wijngaard. Goeman Borgesïuslaan 22- doublé dameshorloge, De Sterk, Gelkinstraat 19d te Overschie; hals ketting. G. v. d, Poest-Clement, Juha- nalaan 90c; wollen handschoen (R), Remmerswaal, St. Liduinastraat 90b, naar glacé herenhandschoenen, Vre- denbregt, B. K. Laan 261b; paar lederen dameshandschoenen, J. v. Vijver, Stadhouderslaan 96; léderen herenhandschoenen. JSchop, Ploeg- straat 20' glacé dameshandschoenen, mevr. Rens, Brugmanstraat lc: da meshandschoenen, Kuneman, Vliegen- straat 58. P Voor de leerlingen van de Kethelse scholen worden op zaterdag 5 mei voetbal- en handbalwedstrijden geor ganiseerd op de twee terreinen van DHS aan de Schiedamseweg. Aanvang negen. uur. (Van een onzer verslaggevers) De Rotterdamse politie hield gister middag op de Plelnweg de 18-jarige R. A. S. uit A Is bach (Dtsl.) aan, die in Oegstgeest na benzine getankt te heb ben zonder te betalen was doorgereden. De rijkspolitie van Oegstgeest ver zocht de Rotterdamse politie naar do Duitser uit te kijken omdat men ver moedde, dat hij naar de Maasstad zou giBij nader onderzoek bleek, dat S,. die niet in het bezit van een rijbewijs was, hetzelfde grapje eergisteren in Muiden had uitgehaald. Nu komt dit bedrag zoals bekend bii het kapitaal dat het Nederlandse volk aan het Koninklijk Paar zal aan bieden, maar meer nog dan deze bij drage is de spontane activiteit van de kinderen van deze huishoudschool te waarderen. Met hun kunstzinnige arbeid namelijk stelden zij landelijk een mooi voorbeeld. Er heerste dinsdagmiddag dan ook een feestelijke stemming in de huishoud school. De kinderen maakten de loka len aan kant want een ruime vakantie ging beginnen. Tevens hebben zij hun persoonlijke kaarten voor verzending naar Soestdijk ingeleverd. Daartoe wa ren de leden van het Schiedamse co mité in de kamer van de directrice bij een gekomen. De directrice, mej. Vis, heeft uiteen gezet hoe zij tot deze bijdrage is ge komen. Toen mej. Vis vernam dat er kaarten met een speciaal ontwerp be schikbaar werden gesteld voor de scholieren had zij aan de secretaris van het Schiedamse comité, de heer Drenth, ook dergelijke kaarten gevraagd. Het bleek echter dat deze kaarten niet be schikbaar zijn voor het nijverheidson derwijs. In overleg met de heer Drenth be sloot mej. Vis toen tot een spontane bijdrage aan deze actie die echter een eigen karakter zou hebben. De heer Drenth steide 500 blanco kaarten be schikbaar en met de enthousiaste mede werking van de drie leerkrachten teke nen hebben alle meisjes toen een eigen persoonlijke groet vervaardigd. Binnen een week waren tientallen kaarten mei ontwerpen van uiteenlopende aard se- reed. Sommige meisjes beschilderden hun kaarten heel sierlijk in de klassieke stijl, andere brachten heel decoratief het getal 25 op hun kaart tot uit drukking, velen ontwierpen een fraai modernistisch schilderwerkje. Er ont stonden zo veel kleurige gekleurde en geschilderde kaarten. Knkele teken- den poppetjes e.d. waarna ze met lap jes stof de figuur nog meer fleur ga ven. Vele uitbeeldingen kregen omlijs- tingen van geschilderde bloemetjes, vlaggetjes, scheepjes. {Van een onzer verslaggevers) Enkele Schiedamse kleuters hebben dinsdagmiddag met hun leven ge'speeld op de overweg aan de Schiedamseweg- Nieuwe Damlaan in Schiedam. De ma chinist van een trein zag de kinderen, die drie en vier jaar oud zijn, op de spoorbaan heen en weer lopen Hij bracht de trein tot stilstand. Op de gesloten overweg liepen de kleuters ten slotte net langs de voorbijrijdende trein. De kinderen wonen in de Van Tien- hovenstraat en de Mons. Nolenslaan, Toen de politie aan de ouders mede deling deed van het gebeurde, veroor zaakte dit uiteraard veel consternatie. De ouders hadden ook al gezocht naar de kinderen, die zij op dat mo ment vermisten. Een meisje tekende een gebrekkig iind met de ernstige wens: ..Ik hoop fat dit hulpbehoevend kind ook door u wordt bemind". Velen voegden hun per soonlijke groeten aan de felicitaties toe. De voorzitter van het CHKP in Schie dam de heer L. Kamp heeft dinsdag middag van zijn waardering gesproken voor dit initiatief, dat volgens het cen traal landelijk comité enig is. Hij heeft met zijn comitéleden met genoegen ge keken naar de prachtige schilderingen op de kaarten. Delegaties van de klas sen hebben tezamen met ue leerkrach ten tekenen de stapels kunstwerkjes aan de heer Kamp aangeboden. Uit waardering voor "dit initiatief heeft het CHKP aan de school een foto van de plechtige overhandiging - van de kaarten aangeboden. Het CHKP In Schie dam hoopt dat meer van derge lijke initiatieven met een persoonlijk Advertentie Modern Nylon Tricot. Avondshirts, zakenshirts en weekenders. Z.K.H. Prins Bernhard heeft vandaag een werkbezoek aan Dordrecht ge bracht. Hoogtepunt van dit bezoek was wel de officiële opening van de nieuwe Orlonfabriek, die het wereldconcern Du Pont de Nemours in deze stad heeft doen verrijzen. Tijdens een bijeenkomst in het bedrijf, die werd -bijgewoond door vertegenwoordigers van regeringsin stanties en tal van andere autoriteiten onthulde de Prins een fraaie reliëf-mo zaïek. waarop de verbondenheid van het nieuwe bedrijf met het concern in Amerika wordt gesymboliseerd. Na een excursie door het bedrijf en een lunch aan boord van een salonboot, toonde prins Bernhard verder zijn belangstel ling voor het Dordtse bedrijfsleven door bezoeken te brengen aan Victoria en aan Fokker. SCHIEDAM. Geboren: Rudolphus J. z V P H van Oorscjot en J H Kablau; Antoriius H. z v N Hagers en G E Grotenbreg. Saskia C E, d v A P de Knegt en W I van Dijt; Maria N J. d v L Onstenk en D van Gulik; Harm, z v H Blouw en S Hoogenraad. v PH van Oorschot en J H Kalblau;Antonius Harm, z v H Blouwen en S Hoogenraad. [ET de voorbereidende werkzaam heden voor de bouw van het con certgebouw te Rotterdam is men thans begonnen. Het terrein tussen Schouw burgplein, Weena, Mauritsweg en Karei Doormanstraat, dat tot -nu toe is ge bruikt als parkeerterrein, is ten gerie ve van parkerende automobilisten be dekt met een laag geteerde koolas. Die laag wordt nu in gedeelten verwijderd en de automobilisten, die het centrum van Rotterdam bezoeken, zijn voorgoed beroofd van een groot deel van de par keerruimte bij het Weena. Natuurlijk is het de bedoeling, dat als op 1 juli, zoals is beloofd, de rijksgoedke-uring afkomt voor het Rotterdamse concertgebouw, de voorbereidingen zover zullen zijn gevor derd, dat het werk meteen op volle kracht kan worden aangepakt. TtE Nederlandse afdeling van de As- D sociation Internationale des Critiques d'Art heeft besloten haar jaarlijkse prijs, clle ditmaal bestemd werd voor de bouw kunst, toe te kennen aan de architecten prof. ir. J. H. van den Broek en J. B. Bakema te Rotterdam. De bekroning geldt het totale oeuvre, dat deze twee architecten ,,in nauwe ondeelbare sa menwerking tot stand hebben gebracht". Het rapport, waarop de bekroning is ge grond. vermeldt a.m. „deze prijs wordt toegekend aan dit architectenbureau om dat het in de loop van de tijd een bij drage heeft geleverd tot en een weer spiegeling heeft gegeven van de tenden ties van het nieuwe bouwen die hebben geleid tot een functionele, menselijke en democratische bouwkunst. De officiële uitreiking van de prijs zal geschieden ter gelegenheid van de opening van een tentoonstelling van het werk van deze architecten, die gehouden zal worden in het Museum Boymans-Van Beunin- gen te Rotterdam in het begin van het najaar. (Van een onzer verslaggevers) Zoals wij gisteren berichtten zijn acht kandidatenlijsten ingediend voor deel name aan de gemeenteraadsverkiezin gen in Schiedam. Het Bureau Algemene Zaken verstrekte ons heden de volledi ge lijsten naar volgorde van de gestel de kandidaten: Voor de raadsverkiezing zijn acht kandidatenlijsten ingediend: Partij- van de Arbeid: H Sabel, P van Bochove. H B Engelsman, mej. G Burger, W R Drukker-Brink, H C van Ruiven, P Meijer, W de Vries, J J Bieze, M van Harmeien. C Boerman. J Scheffers, J Krikke-Hein, L Ksesenich, A Aaröoom, J Dijkstra, J H Simons. A van Rossum, C van den Hoek, G Bos-van Ringen, P Boschman. P Sanders, M Talman, A Verlinde, A W Smolders-Koers, F Bree- derveld, J Smidt-Kosters. Katholieke Volkspartij: M J M van Kinderen, J Alijk, J B Schueler, H M Willamse, P J Beekman, C P M Lans- hergen, A J J van Dij-ck, MAC Ta verne-van Campen, H W Metaal, N J J van de Water, P J Sonnemans, J J van Collenburg, A J Mulder, F A de Groot, A J A van de Water, A A Vink, mej. A G M Phiym, P J G Olsthoorn, G M C Hamilton. J van Geloven. Protestant Schiedam (Prot. Chr. Sa menwerking): W Kok, K J J Domini- cus, S Kuiper, W van Schooneveld, G Westerveld, M Eijkenaar, P Brouwer, L H Knipscheer, F Sterenberg, A Son- neveïd, E Meerman, K ïe Baat, G van der Schoor, H van cl Waal, L Ligt- hart, W A Poot, J Meyvogel, W Mak, J Huyzer, P Poot. Volkspartij voor Vrijheid en Demo cratie: J Koetman, A Moll-Lips. G P Verbulsdonk, H W G Hoek, L J Wijma. D de Ronde, E Peiger-van Biezen, J van Pelt, A W Unkel, A Lamvaars, I Kistemaker-van Rossum, W van Over- hagen, J Alderlieste, C H Busch- nurn. Communistische Partij van Neder land: B E CoHé, C de Borst, mej E A Karstanje. J IPuymers, C A Verhoef, E Bergsma, B C Bochove, T Op 't En- De Broersvest te Schiedam krijgt een ruim aanzien. De verbinding van Broersvest met Gedempte Broersvest is reeds gemaakt. De oude huizen zijn weggebroken en daarvoor in de plaats wordt nu een ruime tweebaansweg met beplantingen en een apart rijwiel pad aangelegd. Deze doorbraak heeft bewerkstelligd dat nu voor het eerst duidelijk te zien is dat de woonblokken van Nieuwland vlak achter de Broersvest aan de overkant van de Schie liggen. (Van een onzer verslaggevers) Schiedam heeft er een prachtig parkeerplein bij. Sinds enkele dagen staan auto's geparkeerd op de ruime stenen vlakte op de voormalige be graafplaats. Het plein heeft een mo derne indeling gekregen waarbij met witte stenen strepen zijn aangelegd in het vlak van het plein. De par keerruimte ligt iets verhoogd boven de straten in de omgeving. Rond het plein worden op de schuine zijde nu struiken geplaatst. De Plantsoenen dienst hoopt dat de Schiedamse jeugd deze jonge beplantingen zal willen besparen. Ook aan de zijde van de Broersvest zijn bosschages neergezet, bovendien staan daar naast enkele oude bomen als een lange rij van magere soldaat jes vele nieuwe boompjes in een wat al te mooie rechtlijnige houding. Gewerkt wordt nu aan de voltooiing van het kruispunt Broersvest - nieuwe ver bindingsweg Singel - Lange Kerk straat. Hier zijn op het voormalige plantsoen al zebrastrepen geplaatst. Er komt dus een beschermde over steekplaats van parkeerplein in de richting van het koolas. Aan de zijde van de ruïne en de brand weerkazerne is nu langs de Israëlische begraafplaats een tweebaansrijweg met in het midden een groenstrook(je> gelegd. De stratenmakers voltooien nu de aan sluiting met de Singel zodat de voer tuigen reeds heel spoedig over de nieuwe verbindingsweg naar de Lange Kerkstraat zullen rijden. Aangezien inmiddels tevens het werk voor de profielverbetering van de Broersvest en de voormalige Gedempte Broers vest is begonnen zal het toch nog wel even duren voordat alle werkzaamhe den zullen zijn beëindigd. Maar dan heeft Schiedam ook een ul tramoderne verkeersweg van Koe markt naar oprit Provenlersbrug ver kregen. Reeds nu wordt dankbaar ge bruik gemaakt van de verbeteringen in en om het centrum van Schiedam. IJET nieuwe parkeerterrein in Schiedams centrum wordt ge bruikt. Het is alsof de automobilis ten het nog niet geloven willen dat er plots zulk een omvangrijke ruim te ter beschikking staat mant nog niet velen'maken van de mogelijk heid tot parkeren gebruik. de, P van Zundert, P H Karstanje-Slie- ker. E van Straten-van Oers. A M Fi- lius. H O? 't Ende. J Kuipers. Gereformeerd Politiek Verbond: A J Buitenhuis, H J Vermeulen, J Sonne- veld. Legioen Gepensioneerden en Ambte naren J M Vos, A Adriaansen, H van Wieringen. D Keunhorst, W Bijl, A J F van Arnhem. Pacifistisch Socialistische Partij: J H H Gerding-Eggink. T Vroorribout. G Ho- genbirk, H A J Kruijshaer, K Drijver- Kat. (Advertentie) ALLE TYPEN Showrooms ._«»»rrfac» geopend. ROTTERDAM Dïergaardesingel 56-60 Tel. (010) 118844 Het lid van de Schiedamse gemeen teraad. mr. H. B. Engelsman, fractie voorzitter van de Partij van de Arbeid, heeft de volgende vragen aan het colle ge van B. en W. gesteld: 1. Heeft uw college kennis genomen van het ant woord van de minister voor Maatschap pelijk Werk op de vragen van het ka merlid Berger inzake de gevolgen van de verhoging van de A.O.W.-uitkering per 1 juli voor de steuntrekkenden on der de bejaarden? 2. Is uw college be reid pér die datum een verhoging van de steunnormen te doen ingaan, tenein de te bereiken dat ook de bejaarden die op aanvullende steun zijn aangewe zen van de voorgenomen verhoging van de A.O.W.-uitkering meeprofiteren? 3. Is uw college bereid en in staat déze verhoging gelijk te doen zijn aan de verhoging van de A.O.W.-uitkering? 4. Indien vraag 3 ontkennend zou moeten worden beantwoord, wat is dan wel mo gelijk en welke dringende redenen ver hinderen uw college dan om verder te gaan? Vanmorgen is in de Eerste Spoor straat te Vlaardingen een personen auto toebehorende aan de 34-jarige chauffeur W. G. in brand geraakt. Om wonenden hebben het vuur geblust. De motor brandde geheel uit. De oorzaak moet vermoedelijk gezocht worden in ontstane kortsluiting. De eigenaar was niet verzekerd. artikel in het Engelse zondags blad News of the World, waarin het ver moeden werd uitgesproken dat de Ant werpse Deen Einar Jessen in Rotterdam op 15 december is vermoord, is voor de Rotterdamse politie aanleiding geweest voor een aanvullend onderzoek. Hoofd inspecteur D. M. Uijt zei dat enige bij zonderheden in het artikel over het le ven van Jessen voor hem nieuw waren. Volgens News of the World was Jessen een vroegere geheime agent, een held tut de verzetsbeweging en was hij een agent van de organisatie die de diamant smokkel bestrijdt. De schrijver Roti Mount wees er op dat er geen water in de longen van Jessen is gevonden, nadat zijn lijk opgehaald was uit de Oude Ha ven in Rotterdam. Van iemand die de verdrinkingsdood sterft vullen zich de longen met water. Hoofdinspecteur Uijl zei dat er in de longen van Jessen een hee! klein beetje water gevonden is. Aangezien er bij de lijkschouwing geen enkel spoor van ge weldpleging gevonden is, houdt de Rot terdamse politie het er op dat Jessen na dat hij op de mistige avond in het koude water gevallen was door een hartver lamming gestorven is. De politie wees er op dat bij het on derzoek tot nu toe uit niets gebleken is dat Jessen in de diamantwereld een rol speelde. Hij zei dat er verder geen en kele grond is voor de berichten in de Nederlandse pers dat gelijk met Jessen Vanavond worden ir. de grote sport zaal van het A.M.V.J.-gebouw volleybal wedstrijden gespeeld tussen teams van het Mamix-gymnasium en het Libanon- lyceum. De inzet vormt het kampioen schap middelbare scholen 1961-1962. Hieraan vooraf gaat een wedstrijd tus sen de teams van het A.M.V.J. en Koningin WilhelminakweekschooL De avond begint om acht uur. De opbrengst de toegang bedraagt ƒ0.50 komt ten goede aan de actie 10 x 10. Chr. Sociale Belangen: CMB, Verga dering, 20. Monopole: Schiedamse Filmkring Rashomon, 20. Musis Sacrum: Wilton-Fijenoord, Mutua spec^ .Stapel op mannen", 20, Wijkcentrum Nieuwland: N.C.VB.- Nieuwland, Lezing „Adoptie" door me vrouw J. A. van Mierloo-Kuipers, 20. Dagblad De Rotterdammer", Schie damse redactie teL 64154 bn tot 115583 toestel 51 (b.g.g. 800371* «Been voor redactie-aangelegenheden yiASatlt5?iP:,1?; J* Troost< Aleidastraat J (alleen voor klachten, *d~ m588) en aiwJr,etntnten b.g.gTtele£ T ----- - Belangrijke telefoonnummers: Branrf* zijn koffer met diamanten verdwenen is. alarm 69123; Politi^alarm 64GM- r r Bij het onderzoek dat de politie hier n I en G.D. waitietoSriö^9290 in Beigie heeft ingesteld is alleen tor-heek: Rembrandt Rembrandt ken dat Jessen zich intensief met aan 5. "«™randt- delentransacties bezig hield en dat i i Sted. Museum- Ned finmu.».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1