portslui maken fraai Amerikaans honkbalveld Zwemmen en roeien jeugd sterk favoriet ÜNIQU Veel toeschouwers bij rokend Passage-Theater H. DE RON ZN Ondanks wij izigingenbleef stedebouwhundige eenheid V,°" Grote zelfwerkzaamheid in ..II ar ga fa. «J. A. van Duyn VERMEULEN VERF - BEHANG - BOARD - HOUT BOUWPAKKETTEN Over zes weken spelenzoals het behoort Enquête SCSF wijst uit: W. C. van Prooyen verliet R.H.B.S. W dSfrmkeun Brandweer druk met klein grut predikbeurten i Medetverking voor actie Huldeblijk Groot karwei GROTE TENTEN- EN CARAVANSHOW SCHREUDERS SPORT Voor .JFilmkring" is interesse niet groot [tulpen] tocht, WETTEX VAN HEYST DE KOTTER DAMMER PAGINA 3 DONDERDAG 19 APRIL 1962 mm- .••beduidend Brilmïj ook voor betrouwbare zonnebrillen in betaalbare prijzen. Kruiskade 73 (bij Lumière bioscoop) iet wel NIET West-Kruiskade Tel. 135954 ROTTERDAM ROTTERDAM - DEN HAAG - UTRECHT - HILVERSUM - ARNHEM - NIJMEGEN WEDSTRIJD BEKROOND GOED BLAD Advertentie tKBBÊÊÊt /m VLAARDINGEN. Tel. 2075 OFFICIEEL T~\E Schiedamse brandweer is woensdag enkele malen uitgerukt. De schade .was telkenmale gering. Bij het schoonbranden van eiektricteitskabels is woensdagmiddag op het terrein van de firma Van Gelderen aan de Jan van Riebeeckweg brand ontstaan in een hoeveelheid afval. De brandweer heeft het vuur geblust. Veel rumoer veroorzaakte de bestrijding van een brandje in de kelders onder het Passage Theater. Een talrijk publiek stroomde naar de Passage om iets van de activiteiten te kunnen zien. Zij zullen teleurgesteld zijn, want er gebeurde heel weinig, zij het dat de politie moeizaam de nieuwsgierigen op afstand kon houden. Bij het stoken van de kolenketels voor het theater moeten vonken in afval zijn gevallen. Omstreeks negen uur was er een sterke rook ontwikkeling. De bioscoopvoorstelling ging normaal door. Met twee nevelspuiten is het vuur geblust. Later kon de brandweer naar de uitdragerij van Versluis op de hoek van de Nieuwstraat en de Zwaansteeg. Daar was in de achter slaapkamer van V. brand ontstaan. Een broek en een trui van de heer P. M. V. zijn verbrand en een colbertjas en een winterjas van de brander A. v. d. T., die boven het winkeltje woont, zijn verbrand. De brandweer heeft het vuur geblust. EN AD0XC186EEFT KLEURENWARMTE AAN UW DIA'S - *..'n goed advies op het gebied van woninginrichting: DOORGAAN DOE-HET-ZELF-CENTRUM FLORIS OE VIJFDELAAN 134 (Promenade West) TELEFOON 8210 99 SPONSEN wzeehI ranrlaag en morgen »...en saterdag %VERL0VINGSRIHGEII HOOGSTRAAT 88-90-VUAtoötóB en dagelijks rföirthi en ab°" ,*menten b g-g- telef. DIERGAARDE BLIJDORP BLIJDORP EUROMAST S PI DO Advertentie Zij, die gewend zijn om merk- overhemden te dragen van prij zen tot 15 gulden toe worden morgen evengoed verwacht. Want morgen beginnen wij een extra verkoop van No-iron overhemden, van een pracht- kwaliteit popeline in effen en vele fijne ingeweven dessins. No-iron overhemden (en dus niet strijkenvan 11.75, en de bekende serie van 14.95, in het goedzittende model dat U van deze series kunt verwachten, koopt U morgen door elkaar voor één prijs, voor nog géén zeven gulden. Advertentie Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze beide soorten overhemden, in wit en diverse fijne tinten en alle courante maten a voor "Van de scholier A. F. v. d. S. is een bromfiets gestolen die niet op slot voor de R.K. kerk aan de Nieuwe Ha ven in Schiedam heeft gestaan. Van de timmerman N. J. H. B. is een rij wiel gestolen dat op slot in de Lek straat heeft gestaan. Uit de Colïjn- straat in Schiedam is de solex van de metselaar V. L. B. gestolen. (Van een onzer verslaggevers) Avond aan avond werken ijverige sportslieden Ier verbetering van de accommodaties in sportpark Hargra. Onverplicht voldoen zij zo aan het j streven van het Schiedamse gemeen- j tebestuur om de clubs te doen komen i tot de grootst mogelijke mate van I zelfwerkzaamheid. Zo werden en worden prachtige clubgebouwen ge- I bouwd, ao worden de terreinen die i als het eigen bezit worden gezien jook keurig onderhouden. I-eden van de Schiedamse voetbal-, {honkbal- en softbalvereniging „Schie- jdam" maken nu dat aan de gemeen- jte de aanleg van een kostbaar Ame rikaans honkbalveld bespaard blijft. Bovendien zorgen zij er voor dat hun voetbalvelden niet meer zo intensief geschaad worden als tijdens het honk balseizoen gebruikelijk is. Dan maken de honkballers namelijk louter sli dings en sprintten zij over het vier kant van 27,5 x 27.5 meter. Dat heeft tot gevolg dat juist daar de grasmat vernield wordt met als ge volg dat de gemeente steeds veel te repareren heeft. Het bezit van een Amerikaans honkbalveld is aan ook een wensdroom. Schiedam krijgt nu zulk een veld. in enkele andere steden hebben de ge meenten dergelijke velden laten aan leggen maar in Schiedam doen voet ballers het met eigen krachten en eigen materiaal. Iedere avond werken de leden van Schiedam op hun sportvelden. Zaterdag gaan ze gezamenlijk zelfs een groot karwei verrichten. Dan plaatsen ze een grote backstop van 8 bij 26 meter aan de zijde van de vijver bij de spoor baan. Daar ligt namelijk een ongebruik te hoek van de terreine'n. Schiedam heeft twee velden in volledig beheer. Er achter ligt een gemeentelijk ter rein dat o.a. door GSS wordt gebruikt. Nu hebben de leden van Schiedam de bosschages tussen deze twee ter reinen en het derde veld weggehaald. Ze hebben ook de paaltjes van de af zetting verwijderd, deze moeten trans- I In het wijkcentrum Nieuwland U Schiedam is voor ouders en leer krachten van de Prins Bernhardschool. een genoeglijke ouderavond gehouden. Leerlingen van de hoogste klassen hebben sketches en dansjes opgevoerd die de waardering van het publiek verwierven. Ook waren er muzikale intermezzi, Het hoofd der school de heer J. H. Hoffenaar heeft een aantal mededelingen gedaan over de activi teiten in en om de school. Ook is op het witte doek getoond wat de kinde ren beleefd hebben in het Schoolbui- tenhuis in Oosterhout. Vragen die de ouders over het onderwijs van hun kinderen gesteld hebben zijn naar wens beantwoord. 70 zal het Amerikaans honkbal- veld in Schiedam er over zeven weken uitzien als er de openings wedstrijd Rotterdams Negental Birmingham wordt gespeeld in het kader van de Schiedamse Sportweek. Dan is de stad Schiedam dankzij de zelfwerkzaamheid van de leden van de S.V. en H.V. Schiedam een authentiek Amerikaans honkbalveld rijker. De tekening toont het vier kant van de looppaden, met aan de zijkanten de inslagperken en op de hoeken de plaatsen voor de helpers. In het midden de belangrijke wer persheuvel. Aan de achterzijden de half in de grond geplaatste kooien (dugouts) voor de teams en daar achter het hoge stalen gaaswerk van de backstop met daarnaast de be schermde tribunes voor tweemaal ISO personen. (Advertentie) Tiendweg, bij het zwembad Leerdam. VAN 19-24 APRIL Zondag 22 april gesloten. A.N".W.B. BONDSTENTENVERHUUR TELFOON 03431—2356 LEERDAM Advertentie Rochussenstraat 169 - Rotterdam - Telefoon 30047—38105 INTERIEUR-ADVISEURS WOMING-INRICHTERS -* "♦.cw," SCHEEPSSTOFFEERDERS Gespecialiseerd in klasse-meubelen, tapijten en exclusieve gordijnstoffen. HET maandblad van de CJV al tijd keurig verzorgd verschaft ditmaal de uitslagen van de redactie wedstrijd voor de afdelingen. Geduren de enkele maanden heeft de redactie van het blad Contact een afdeling van de CJV enkele pagina's laten verzorgen. Het werd een succes want iedere afdeling deed uitstekend haar best. Het werd zelfs heel moeilijk om te verklaren welke afdeling nu wel het beste werk heeft verricht. De CJV vroeg aan de redacteuren van twee plaatselijke bladeny D. A. Busch- kens en N. van Loopik, om hun me ning over de prestaties. IN het maandblad van april is deze critiek opgenomen. Daarbij blijkt dat zowel de redactie van Contact cis de beide journalisten vrijwel gelijke meningen hebben. Slechts het werk van de afdeling Centrum kon moeilijk worden ingedeeld. De beide heren en ook de redactie van Contact zagen aan de beurt. We zijn benieuwd of er nu meer verhaaltjes over het werk en de sfeer in eigen kring volgen. DEZE week is het eerste medede lingenblad verschenen dat de sa menwerkende prot. chr. partijen, AR. CHU en SGP ten behoeve van de ver kiezingsacties voor ,jProtestants Schie dam" aan de leden hebben gezonden. Verwacht mocht worden dat een der gelijk gestencild blaadje zou verschij nen omdat elke partij zich dezer dagen tot haar leden zal richten. Het is een goed mededelingenblad en het zal ze ker zijn nut hebben. Het Nadrukkelijk wordt er in het blad vermeld dat het louter aan de leden gericht is. Het is dus een blad voor intern gebruik en dan is het onjuist om er in het open baar mededeling over te doen. Toch was er een bepaald blad dat meende met veel ophef over de vier gesten cilde pagina's te moeten schrijven. Het geeft in ieder geval geen begrip van 'het feit dat het goed zal zijn de samenwerking van drie 'te-schillende portabel zijn omdat in het vervolg een deel van het derde veld tezamen met de wijdte van de twee voetbal velden van Schiedam voor het honk ballen kan worden gdbruikt. In de hoek bij de weg langs de spoor baan Schiedam-Vlaardingen namelijk hebben de leden van Schiedam diepe sleuven gegraven van twee meter breedte en met de vereiste lengtes van 27.5 meter. Op dit vierkant is koolas aangebracht, het is aangestampt en is nogmaals koolas aangebracht. Ten slot te zal er gravel op worden gestort zo dat het een vierkant van authentieke looppader wordt. In het midden verrijst een heuvel, veertig centimeter horg, ook van kool as tot een stevige massa gemaakt Ook hier cnoet het materiaal zo gedegen zijn dat de pitcher er kan rondspringen, op zijn centrale positie. Voor het eerst zal het honkballen met deze Amerikaanse werpersheuvel ge speeld worden zoals In wezen vereist Is, maar te vrijwel alle steden honkbalt men rustigjes op de vlakke grasmat. Tevens plaatsen de Schiedam-leden tribunes achter de veilige backstop, dug-outs voor de spelers en inslagper ken. Over zes weken zal dit fraaie staaltje van zelfwerkzaamheid gereed zijn. Vlak voordat de school met vakantie ging is dinsdag in de tekenzaal van de Rfjks HBS te Schiedam afgescheid ge nomen van de leraar geschiedenis, de heer W. J. C. van Prooyen, die om ge zondheidsredenen zijn functie heeft neer gelegd. Gedurende een veertigtal jaren heeft de heer Van Prooyen. die in Rot terdam woont, het onderwijs gediend. Hiervan werkte hij ongeveer twintig jaar in Schiedam. De directeur van de EHBS. dr. P. Oordt, een oud-leerling, de voorzitter van de schoolvereniging Bianea de Vries heb ben met waardering van de kwaliteiten van de scheidende functionaris gespro ken. In een afscheidsrede die vijf kwar tier duurde heeft de heer Van Prooyen allen persoonlijk dank gezegd .hij stelde dat het hem veel deed dat hij zijn school moest verlaten. Namens leerlingen, oud-leerlingen en leerkrachten werd aan de heer Van Proo yen een radio aangeboden. I Morgen worden op de weekmarkt aan het Broersveld in Schiedam drie duizend eieren en een aantal braad kippen verloot. Aan alle kopers wor den gratis loten verstrekt door de kooplieden, die op een zichbare plaats aan hun kraam een deelnemerskaart hebben bevestigd. Vanaf 10.30 uur zal er ieder half uur een trekking worden gehouden vóór pand Broersveld 23. De namen van de winnaars worden on middellijk bekend gemaakt; zij kunnen hun prijzen direct in ontvangst ne men. „Heden 16 mei 1961 Iso pgericht de Schiedamse Christelijke Sportfederatie. In de oprichtingsvergadering waren aan wezig afgevaardigden van: DOK (gym- nastlekver), HBSS (voetbalver.). OD1 (korfbaiver.en "Oranje Garde" (wan delsportver.). De federatie stelt zich o.m. ten doel principiële voorlichting te geven in sportzaken in 't algemeen en waar nodig steun te verlenen aan de aange sloten verenigingen !n het bijzonder." Zo is de oprichting van de CSF-Schiedam begonnen en langzaam maar zeker krijgt dit "unicum in Nederland" grotere be kendheid. Vele plaatselijke verenigingen worden in Schiedam ingeschakeld om de doelstelling van de CSF-Sehiedam waar te maken. Inderdaad een unicum in Nederland, want op dit moment is alleen maar bekend, dat men in Assen een dergelijke Chr. Sportfederatie voorbereidt, doch in Schiedam is men reeds zover. De offi ciële introductie bij het gemeente bestuur en de burgerij geschiedde vrij onverwacht op zaterdag 3 juni, nadat het défilé van de 17e Kon. Wilhelmïnamars langs het stadhuis in Schiedam was ge trokken, en de algehele organisator hier van, de heer Ph. van Oordt door burge meester mr. J. W. Peek werd opgewacht. Niet voor niets was hierbij tegenwoor dig de voorzitter- van het KNCGV, de heer A. den Boeft, die de CSF officieel introduceerde. Sedertdien zijn al vele vergaderingen gehouden en het meest bij zondere van deze Federatie is wel de Advertentie Modern en degelijk FRANSSENSTR. 9 WAALSTRAAT 38 A U T O M-O' B I E L B E D R (Van een onzer verslaggevers) De belangstelling voor het werk van de Schiedamse Filmkring is nog niet groot. In het Monopoletheater is woens dagavond de Japanse film „Kasho- mon" vertoond, een veelbesproken kunstwerk. Voorzitter mr. H. B. Engelsman be treurde het dat zo weinigen naar hei theater waren gekomen. Hij hoopte dat ieder zal deelnemen aan een ledenwerf actie. Dit seizoen zal nog een film wor den vertoond en gedacht wordt aan het vertonen van smalfilms. Het voorpro gramma was te groot. Er werd een filmpje over de Paleon tologie vertoond en de tweede documen taire „De Verkenningsboring" moest wegens tijdgebrek halverwege worden afgebroken. Advertentie ■'jmmsmassess Advertentie voot de andere afdelingen deze volggroeperingen in alle rust en stilte >rde in prestaties: Zuid, Oost, Ont- tot een actieve gemeenschap te laten noeting. Met het werk van Centrum groeien, s het een lastige zaak. Jidst deze jongeren schreven puntgaaf, in de bes te stijl en men zou kunnen menen dat dit zuivere werk moest worden bekroond. De jury heeft echter voor keur gegeven aan het werk van de andere afdelingen omdat de artikelen van de andere afdelingen meer het karakter van „eigen werk" hebben. GRHILLEDU)(-209-21 1 - TEL.7I66D 4 SURGE. I 8 3 - TEL. .78 8 61 VAN belang is bij het schrijven dat „me?i zelf schrijft het moeten eigen creaties zijn en hieraan heeft f Centrum in mindere mate voldaan, j Het werden steriele zij het goede stuk.» jes over postzegels en kunst. Afdeling Zuid dat niet het beste proza schreef kreeg de eerste vrijs van tien gulden omdat hier oetvacht is met een ver- schiedam. o aap nier gei f gfeer te1 gebouw Ir«ae da Vroegindewey. \ee- haaltje over de wijk Uorzen sjeer ir rendaaf Leger des Heli5 Lange Haven geven. Hier is dus zeker geen spraKe^5drnenkomsten 10.30 en 19,3<) Geref Kerk; pan „napraten". ^elrngOost een waardebon van vijf guiaen. tie.c u Janjen W30. Betheikerk Cs h w Hemmes' prettig te vernemen dat de CJV aoor-|19. ds j D Smids 20.30; opsiandingskerk dr nnnt mot Jr-r activiteit In mei ver-i j Cazemier 19 en 20 30; redeskerk ds C gaat met ae^e aLiionvu. r,„--,!van der Steen 1" en 10 30: Doroskrr't Kelh.-i zorgt Zuid weer enktr.e pagma s. daar j e L Erumroetkamo 19.30. N>d Pmt na GOV. dan Ontmoeting, vervo.gens |t(md ds A D Kiaassen wm ond-Kath Oost, dan Centrum, hierna weer OOVj Kt,rk H Diens-t i5. Evang Lui» ds s G en in januari 1963 komt de redact te ven der Haagen is en 20. Door een misverstand hebben we gisteren gemeld dat er zou zijn inge broken. in de drogisterij van Houtman aan de Broersvest in Schiedam. enquête, die men onder de Prot. Chr schooljeugd heeft gehouden en waarbij aan de leerlingen van de hoogste klassen formulieren werden uitgereikt ter beant woording. Met een eenvoudig gesteld schrijven werd de schooljeugd verzocht op onder staande vragen een antwoord te geven. 1 Ben je al ltd van een sportvereniging? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet? 2. Indien je wei zou willen sporten, welke tak van sport zou je dan kiezen? t Hierna werden 13 takken van sport genoemd). Het resultaat was verbluf fend, want niet minder dan 1165 me ningen kwamen uit deze enquête te voorschijn, waaronder de meest ver rassende antwoorden. Zo had niemand verwacht, dat de vraag naar xwemgrlegenheld het grootst sou zijn, want niet minder dan 311 stemmen werden hierop uitgebracht. Ook de roel- sport trok vele liefhebbers (stem), want hiervoor gaven zich 126 jongeren op. En wat te denken van de tennissport, die 122 liefhebbers telde, evenais paardrijden (10), judo (58), skelteren (13), rugby (9) en boksen (8). Minder uit de toon viel atletiek waarvoor zich 51 deelnemers opgaven. Ook de bandbal-, voetbal-, korfbal- en hockey sport kregen de aan dacht Mj de jongelui. Al deze gegevens verstrekte de secretaris van de CSF-Sehiedam, de heer Ea Mast die op 27 maart het secre tariaat overnam van de heer F. E. Koelman, bestuurslid van DOK, die zitting blij ft houden in het bestuur van de SSï\ Voorzitter is de heer H. Hoozenbeek <ODI) en penningmeester de heer A. Winter (secr. van HBSS) en lid de heer B. Beekman (gymnastiekleraar aan de Chr. Techn. School)... Op onze vraag, of de CSF grote ver wachtingen koestert van haar werkzaam heden. antwoordde de secr. ons: „Na tuurlijk, maar daarvoor is de medewer king van alle leden nodig. Wanneer w bedenkt, dat bij ons aangesloten zijn: O Dl (75 leden). DOK (945 lede»), ODD (87 leden), HBSS (325 leden) en Animo <358 leden), dan is het wel duidelijk, dat deze gezamenlijk er toe kunnen bijdragen de Christelijke sportgedachte tot uiting te brengen. In ieder geval door In Christelijk verenigingsverband hun tak van sport te beoefenen. Aan ons als bestuur en bestuurders van genoemde ver enigingen de taak, om zo spoedig moge lijk de niet bestaande Christelijke sport vereniging op te richten." We vonden het geen gemakkelijke •op gave; maar we geloven toch, dat protes tant-christelijk Schiedam in staat p&et worden geacht zoveel" medewerking^aaa deze unieke Christelijke Spórt-Federatie te geven, dat verwezenlijking van genoem de plannen binnen afzienbare tijd tot stand kan worden gebracht. Adv enentte) Sta flerv (Gerei) Ev»n*r- Aanertentie laid» Sweden JmpM.WALG RotterdAfil t zuigkracht van 11 sponsen zeemt eveneens MtMtiais MM M «cnuuHs! vutoems u» xiiwioueO j Ondanks de wijzigingen van de laatste I jaren zijn Schiedams contouren nog' steeds imposant. De aloude molens en; de kerkspitsen hebben zich kunnen - handhaven boven de opdringende rij van de betonblokken. Als een keten van rechtlijnige bouwdoos-1 jes hebben de nieuwe wijken zich nu, rond de oude kern genesteld. De groen- j gordel aan de buitenzijde vormt een, mooie garnering rond deze combinatie Ken wandeling in de nu nog stille parken maakt dat duidelijk zoals ook deze foto vanaf een der bruggetjes over de Poldervaart te zi n geeft dat Schiedam stedebouwkundig bleven. een eenheid is gigf DE medewerking van enke le honderden Schiedammers wordt gevraagd voor enkele uren assistentie op zaterdag 28 april aan het Comité Huldeblijk Ko ninklijk Paar in Schiedam. Zo als bekend is het een erezaak van de burgerij om te trachten een zo groot mogelijk bedrag aan te bieden voor het Nationaal Geschenk aan het Vorstelijk Paar. Reeds heeft Schiedam twintig- suizend gulden bijeengebracht, nog vele honderden stadgenoten zullen een bijdrage willen schen ken. Daarom wordt gevraagd NU" een bedrag te willen storten op het gironummer 5093 van het Schiedamse comité vijfduizend- drieennegeniigi ten name van de penningmeester van het CHKP Men kan ook bij deze penning meester de heer J. van der Boo- men directeur Amsterdamse Bank derrit Verboonstraat zijn bijdra gen storten. Belangrijk is ook dat geheel Schiedam op zaterdag 28 aonl een bijdrage verleent. Tien mu ziekkorpsen staan klaar om die dag in alle wijken te wijzen oo de laatste actie van het CHKP. Dan zal huis aan huis geco'lec- eerd worden zodat geheel Schie dam een bijdrage kan schenken. Om ook zeker te zijn dat geheel Schiedam kan meewerken worden honderden colleetrices en collec tanten. ouder dan veertien jaar gevraagd. Daartoe zullen functionarissen van het CHKP. vanavond, don derdag, en zaterdagmorgen zitting hebben in het Bureau van de VVV aan de kop van de Plantage waar colleetrices en collectanten zich voor deelname kunnen doen in schrijven. Mnsis Sacrum: Wilton-Fijenoord. Mutua Amicilia speelt „Stapel 0p mannen", 20. Wijkcentrum Nieuwland; N.C.V.B.- rueuwland. Lezing; „Adoptie" door me vrouw J. A. van Mierloo-Koipers, 20. Goede iiaveokerk, Geref. Evang. Bij- {pst, IJE-koor. Bert Hasker ver- Voetbal: HBSS—Nieuw sportpark Harga 16.13; PPSC—ZWSH. 16.15. Advertentie Lekke rland Boshoek: Dagblad De Rotterdammer", Schie- re^nct;e te!. 64154 b.g.g teL llooRS toestel 51 'b.g.g. 80037) allee» voor redactie-aangelegenheden. Agentschap; H_ J, Troost, Aleidastraat 'aUe«i voor klachten. ad> Belangrijke telefoonnummers: Brami- alarT1 69173; Politiealarm 64666; G G en G.D. waarschuwing 69290 Apotheek: Rembrandt. Rembrandt- innn o, Sted. Museum: Ned. Opgravingen in Podulke't0t jUn'); werken van Michael Advertentie H Te Iel er eens echt d ie zijn Telefoon 82965 Fantastisch uitricht op stad en haven Telefoon 125557 Ha ven rond va art DeUaw erken Wjlfemsploiri 4 Telefoon 13540o\AAj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1