Nieuwe maatregelen op traverse door centrum f Waterballet als slot van verlovingsfeest Zomeravondvoetbal gaat voor tweede maal starten KATH. KRING: GEEN FUSIE KUNSTKRING m PPSC boekt gedecideerde overwinning op ZWSH s mm 1 I saeüBiitfi i 1 ff Tempo verkeer moet worden bevorderd ORANJEFEESTEN VOOR KETHEL Burenruzie door ballpoint Groter uitbreiding niet mogelijk Kritiek op boek van clr. Sclimitz Tweetal tunnels in Horvathweg Geen mariniers omgekomen 'n Nieuw gezicht op straat PAGINA 4 DliNSDAG 24 APRIL 1962 Voorjaars stoffen 2000 meter n ^99 1500 meter jL9*r van "4 2500 meter 80 en 90 cm breed :- HBSS-ers speelden imnilwn VRIENDELIJK GENOEGEN lort flans en morsen ''a'trüjks Dagblad ,,De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 34154 b.g.g. te!. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen SCHOOLSPORT Kostenbesparend Heethoofdig Geivonden Vrijdag concert in kerk aan deWestvest oto DELUXE 399.. T oestemming PPSC-ZWSH 4-1 GSS-GGK 3-3 verf van dé vakman Defensie ontkent -fi li ill li ||L Advertentiej Wees cr vroeg bij en wacht niet tot in het volle seizoen,,, zodat, wanneer de zomer, door zet, Uw gaderobe klaar is. Maar dat niet alleen.waar voor zou U wachten op het hoogseizoen? Wij kochten van dén van de grootste stoffenfabrieken met internationale vermaardheid het hele magazijn van de over schotten van de voorjaar* collectie 1962 voor minder dan de h3lve prijs. Katoenen Imprlmé Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze duizenden meters katoenen Im- primé voorjaarsstoffen in een enorme hoeveelheid kleuren en dessins, nu door elkaar per meter voor Teams van de voetbalvereniging HBSS in Schiedam hebben deelgenomen aan enkele toernooien. D,. A-junioren gingen naar Unicum in Botterdam. Het A-team won met 42 van een Engelse ploeg, te gen Unicum werd hei 33 en tegen WIA j1. Unicum veroverde de eerste prijs en HBSS kreeg de tweede prijs. Het eer ste en het tweede seniorenteam gingen naar het Kinheximtoernooi in Spijke- nisse. Het eerste team behaalde geen prijs me', de volgende resultaten: HBSS— CSVD 0-0. HBSS—Spiikenisse 0—2. SHO —HBSS 4—1: Kir.heim—HBSS 0—1. HBSS 01. HBSS kwam op een gedeelde derde plaats met CSVD. elk drie punten. Het tweede team behaalde slechts een punt met HBSS 2—CSVD 2 0—3; HBSS 2 Spijkenisse 2 00; SHO 2HBSS 2 2-0: Kinheim—KBSS 2 1—0. Nieuwe verkeersborden met de mede deling „Een file" zijn in de Burge meester Knappertlaan in Schiedam geplaatst. Dat betekent dat de auto mobilisten op het bovenste plaatje niet rijden zoals gewenst wordt- gaande van Ora De weggebruikers dienen de B.K. Laan naar de Oranjestraat over de Nieuwe Haven een enkele file te vormen om daardoor het tem po van het doorgaande verkeer te bevorderen Dubbele rijen auto's naast elkaar op de hoek van de B K. Laan en op de Nieuwe Haven geeft maar opstoppingen op de Rotonde voor de Frankelandkerk waar de autot's toch een voor een naar links moeten rijden om op de Oranjebrug te kunnen ko men. Zoals hier te zien is tonen ver keersborden dat het linksaf slaan naar de Nieuwe Haven verboden is. Komende van de richting Schoolstraat dienen de automobilisten wel twee files te vormen bij de rotonde voor de Frankelandkerk. Dat toont de benedenste foto wel- .De automobilis ten komen hier voor twee verschil lende stoplichten die het tijdschema regelen waarop deze weggebruikers zich in de verkeersstromen kunnen voegen. Het doorgaande verkeer dus van Nieuwe Haven langs de Rotonde naar Nieuwe Haven dient zich ter linkerzijde voor de stop lichten op te stellen. Het overige verkeer dat van Nieuwe Haven naar rechts de Oranjebrug op wil rijden naar Oranjestraat dient zich voor de rechterstopiichten op te stel len- De politie verzoeokt de automobi listen zich aan deze regeling te hou den zodat daardoor geen vertragingen zullen ontstaan. Van een onzer verslaggevers) De Oranjevereniging ..Wilhelmina" in Kethel zal op 28, 29 en 30 juni de tradi tionele Oranjefeesten organiseren. Maan dag echter verzorgen de functionarissen van deze vereniging de feesten van de VNFG in Kethel ter gelegenheid van Koninginnedag. Het volledige programma voor de viering van Koninginnedag in Kethel is nu als volgt: Om half negen zal het muziekgezelschap ,,St. Radboud" met opwekkende klanken de aandacht van de burgers op de feestelijke dag vestigen. Om negen uur beginnen de kinderspelen in de lepenlaan in Tuindorp. Voor de leerlingen van de eerste klassen is er koekhappen. voor de kinderen uit tweede en derde klas zijn er autopedwedstrijden, voor de leerlingen uit vierde en vijfde klas is er kruiwagen rijden, voor de zesdeklassers is er hardlopen met hin demissen. Animo, Kethels gymnastiekvereniging toont om twee uur trots de aanwinst. Dan presenteert de nieuwe drumband zich mr c een mars door de wijken. 's 'vonds wordt ook in Kethel een optocht gei.ouden. Alle kinderen kunnen deelnemen aan de lampionoptocht. Voor de mooste exemplaren zijn prijzen be schikbaar. Om acht uur komen de deel nemende kinderen tezamen in de Lin- deyerstraat tegenover de Dr. Sauer- straat. Aan het hoofd van de stoet gaan enige muziekverenigingen, waarna de volgende route wordt gevolgd: Vlaar- dingerweg, Dorpsplein, Schiedamseweg, Zwaluwstraat, Meeuwensin gel. Schie damseweg, Bijdorp, terug Schiedamse weg naar Tuindorp, Iepenlaan, Harg- singel, Schiedamseweg. Lindeyerstraat, waar de stoet wordt ontbonden. (Van een onzer verslaggevers) veld noodzakelijk om met de 46-jarige Schiedammer J. L. op de vuist te gaan. Bij een gezellige visite in het hofje [Hij sloeg de man tegen de grond en 17« in 'omstanders zagen dat hij L. daarna^ te- Buatenhavemweg 176 in Scheidam is een burenruzie ontstaan omdat twee kinderen elkaar het bezit van een ballpoint betwistten. Een jongen en een meisje streden deze euzie uit in het bijzijn van twee buuifvrouwen. Eén der dames wilde „interveni eren", zij gaf het meisje een klap. Dat achtte de andere dame onjuist en deze mevrouw kreeg toen assistentie van haar hond die de eerste dame in haar linkerheup beet. De Schiedamse politie heeft de gemoederen gekal meerd. De politiepost Buitenhavenweg was dicht genoeg bij om daar de ver wondingen te laten verbinden. Bij het doen van bestellingen is de Schiedamse winkelier S. G. Mostert uit de- Jan Vermeerstraat vrijdag avond voor pand Nieuwe Haven 253 zijn bestelauto kwijtgeraakt. In de auto bevonden zich dozen met marga rine en enkele honderden eieren. Za terdagnacht is de auto in de Hoflaan in Vlaardingen teruggevonden. Een 22-jarige Schiedamse jongeman J. v. d. S. achtte het zaterdagavond om kwart over elf op de Hoogstraat-Broers- iÉÉSSEEEERaSÏI ÏJASEN is heel vriendelijk geweest. De kachels konden uit. liet zon netje was cr eindelijk. Veel Scltiedam- mers hebben van de vrije dagen geno ten. De terrasjes in de binnenstad en bij Europoort waren iedere dag be zet. Vete honderden wandelden ouer de Maasboulevard, zij zaten op de bankjes, zij keken naar de schepen in da Wilhelminahaven, zij speelden met de pony's op de toekomstige bouwplaats voor het Frangois Haver- schmiatbejaardentehuis. Ook in de par ken was het een genoeglijke drukte daar hanteerden de vaders hun foto toestellen en moeders poogden be dremmelde kleuters er toe te bewe gen om nti toch die ..poele-poeïe" van oud paasbrood te gaan voorzien. Bij Thurlede alleen was men nog niet zo vrolijk, daar zijn keistenen ov het soenen er heel mooi gaan uitzien over enige maanden. Ook de vogeltjes zijn in hun uiterste nopjes, u weet wel van die lieve vogelnopjes, 's Morgens al heel vroeg, net wanneer de stads mens beseft of eigenlijk niet beseft dat het slaven een genoegen is, gaan die vogelnopjes kwinkeleren alsof ze de concertwedstrijden van de SG wil len wir.nen. Het is een wonderlijk ge noegen, de diertjes wekken een secon de de indruk dat de natuur zich ook in de stad nog kan handhaven. Ove rigens leeft die natuur wel in ons Prinses Beatrixpark. Daar zullen de geiten binnenkort moeders worden. Een belangrijk gebeuren in deze apar te kolonie waar men toch al zo treurt over het dood geboren kind van het schaap. Verheugd was men dat de fa milie Schaap ditmaal als eerste een blijde gebeurtenis mocht aankondigen, maar helaas Prinses Beatrixpark en wandel-rijpad gestrooid met als ge- de schapen konden niet worden ver- Jl :,V7 mnrirlelt het vrouw- volg dat de auto's stofwolken veroor zaken. dat de. stenen als munitie in de rondte «liegen, dat niet alleen de voetgangers maar nok de met zoveel zorg gewassen auto's beschadigd kun nen worden. OASEN heeft de lente gebracht, hl de Plantsoenen bloeien al bloe men. Vergissen we ons of wordt er in derdaad ditmaal meer aandacht aan de plantsoenen besteed dan vroeger? We krijgen de indruk dat deze plant- Arcade: Bond van Bejaarden Rotter dam, Toneelavond, 20, Sportpark Harga: Sdioolvoetbaltor- nooi, 9. Sportpark Harga: Schoolvoetbalved- strijrien. 917. Volksgehoinv: A 1st. Bond van Bejaar den Raynnvergadering. 10. Chr. Sociale Belangen: NCBO Kinder- mid dag, 14. Chr. Sociale Belangen: Philharmonica. Uitvoering, 20. Musis Sacrum: Sehied, Scheidsrech ters Vereniging, Feestavond. 20. voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23. fel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588 Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; Politiealarm 64666; G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Apotheek: Gouka, Hoogstraat. -Steil. Museum: Ned. Opgravingen in Egypte (tot 25 juni); werken van Michael Podulke. blijd. Eenzaam ivandelt het vrouw tjesscliaap nu weer achter haar nuk kige man aan op de weide in het pa.rk, arm Paasschaap.... ÏJASEN brengt ook naar goede ge- r woonte het schoolsporttornooi dat steeds uitgebreider wordt. Hopelijk gaan vele Schiedammers naar de prestaties van Pietje. Wimpie, Anne ke en Jo kijken. Hopelijk stimuleert de aanwezigheid van moeder, vader, butirman, vriendinnetje. tante', de sportvrextgde van vele vrolijke meis jes cn jongens in sportpark Harga. Een ruime belangstelling kan een goede bijdrage vormen voor het toet- slagen deze week. Naast bewonde ring voor de bekwame organisatoren en ~hun viedewerkers dient er dan ook even de gedachte te zijn aan moge lijke medewerking. Onderwijzers en ouders kunnen bij het voet- en hand ballen van de teams namelijk zo goed functioneren als leiders. Zij kunnen er voor zorgen dat de orde gehandhaafd bliift. dat er niets beschadigd wordt in het park en op de sportterreinen, in de. kleedlokalen. Zij zouden tevens ge durende enkele uren kunnen fungeren als grensrechters en scheidsrechters bij de wedstrijden want aan deze func tionarissen is altijd een tekort in de sportwereld, DE Katholieke Kring in Schiedam heeft in een brief aan de leden medegedeeld geen fusie te wensen met de Schiedamse Kunstkring, maar wel voorstander te zijn van een be paalde vorm van samenwerking. De Katholieke Kring doet deze medede ling naar aanleiding van het bespro kene in de jaarvergadering van de Schiedamse Kunst Kring, maar ge zien de aanhef van de brief lijkt het er op of de KK reageert op de pu blicatie van een verslag van de jaar vergadering van de Kunst Kring. Dit verslag (in de Nieuwe Schie damse Courant) wordt door het be stuur van de Kunst Kring tendentieus genoemd, er volgde ook een rectifica tie maar de Katholieke Kring heeft desondanks gemeend uitgebreid te moeten reageren op de problemen die in de jaarvergadering van de Kunst Kring besproken zijn. Zoals wij reeds meldden, was tijdens deze jaarverga dering slechts een vijftiental leden van de 5KK aanwezig en het lijkt ons heel aanvechtbaar om te reageren op op- of aanmerkingen die enkele leden van deze grote vereniging gemaakt zouden hebben en die beknopt in krantenverslagen zouden zijn weerge geven. Het bestuur van de Katholieke Kring acht een fusie niet uitvoerbaar door het grote aantal leden van beide kringen en het aantal plaatsen in het Passage- theater. Zoals bekend heeft het Passa- getheater 942 plaatsen. Wat de Katho lieke Kring bedoeld is ons niet duide lijk omdat het aantal leden van de kringen niet van invloed behoeft te zijn. Beide verenigingen hebben elk wel minder leden dan er beschikbare plaatsen in het Passagetheater z'jn. Hoe groot dit totaal gezamenlijk is kan niet worden gezegd omdat er Schiedammers zijn die lid zijn van beide verenigingen. Ook variërt het ledental regelmatig waarbij de dalen de tendens de overhand heeft. De Katholieke Kring acht het Passa- getheater niet ongeschikt, wel zijn de kosten voor huur en inrichting van dit theater twee tot driemaal hoger dan soortgelijke culturele verenigingen als KK en SKK in den lande voor het ge bruik van schouwburgzalen betalen. Daarom heeft de Katholieke Kring om subsidie aan de gemeente gevraagd. Samenwerking van beide kringen kan Samenwerking "vair heide kringen kan kostenbesparend zijn meent de Katho lieke Kring. Het bestuur van de Katho lieke Kring meent dat de grote gezel schappen Schiedam niet mijden omdat de zaal ongeschikt zou zijn. Ook meent dit bestuur dat het ondoenlijk is reeds nu te beslissen wat geantwoord moet worden op de voorstellen van de heren Rob de Vries en Kip van het Rotter dams Toneel om te komen tot „uitkoop avonden" voor de Schiedamse kringen in de Rotterdamse Schouwburg, Het bestuur van de Katholieke Kring meent dat het voor jonge gezinnen (met kinderen) bezwaarlijk zijn zal naar Rot terdam te moeten gaan en bovendien acht de KK dit niet in het belang van Schiedam. De Katholieke Kring meent dat hier de weg van de minste weer- (Van een onzer verslaggevers IN de week na de Sportweek zal het Schiedamse zomeravondvoetbal starten met de tweede competitie. Vo rig jaar begon deze SZAC voor teams van de clubs aangesloten bij KNVB en Afdeling Rotterdam. Er zullen nu twee reserveteams van elke Schie damse club aan deze competitie deel nemen, vorig jaar nam van elke club een elftal deel. Het lag in de bedoe ling de competitie van de SZAC nog grotere uitbreiding te geven door ook de standaardteams te laten deelne men, maar dit blijkt ditmaal niet mo gelijk wegens de vertraagde afwer king van de normale competitie. Ook hebben de voetbalclubs een be sluit genomen over de deelneming aan de Sportweek. Betreurd wordt dat geen vertegenwoordigend Schiedams team gevormd uit elf sterke amateur voetballers kan uitkomen tegen een ander selectieteam. bijv. Haags, Rot terdams elftal of Zwaluwenteam. Be sloten is nu dat een elftal zal worden geformeerd uit spelers van veertien Schiedamse voetbalclubs. Dit team zal spelen tegen een elftal geformeerd uit spelers vanH ermes DVS 3, SW 3 en Excelsior '20. Een eersteklaswed strijd dus te spelen op zaterdagmid dag 9 juni om twaalf uur, deze tijd is gekozen omdat er 's morgens sportbe oefening is en er 's middags een honk balwedstrijd zal zijn. Daarna, dus dinsdag 12 juni, wordt ge start met de zomeravondcompetitie, waarin de verenigingen met de hoogst geplaatste teams uit de reserveklassen van de afdeling Rotterdam uitkomen. Gesproken is ook over deelname van le den van de voetbalclubs aan de zomer avondcompetitie van de Algemene Be drijfsvoetbal Competitie. behoeven uit te komen. De deelnemers aan het voetbal van de SZAC krijgen dus geen toestemming, over toestem ming voor de overige voetballers beslis sen de besturen maar men ziet geen be zwaar voor spelers uit de laagste elf tallen. Om te komen tot het selectie-elftal uit de veertien clubs zal eind mei, waar schijnlijk op woensdagavond, eerst een selectiewedstrijd tussen twee teams ge vormd uit spelers van deze verenigingen worden gespeeld. Hieruit worden de beste elf gekozen. "Vorig jaar heeft de SZAC bij de wed strijden een entree van tien cent gehe ven van iedere bezoeker, ook van de spelers en functionarissen. Dat zal ook nu weer gebeuren. Het geld is beschik baar voor de aanschaffing van een in validewagen of blindegeleidehond vöor een stadgenoot, zo mogelijk voor een oud-sportsman. zagen dat hij gen het hoofd trapte. De politie maakte, ten koste van beschadigde horloges, een eind aan het gevecht. De heer L. had een wond 'ooyen het linker oog en een hersenschudding. Een vrolijk vcrlovingsfeestje is in de nacht van zaterdag op zondag in het koele water van de .Voorhaven geëin digd. Het 17-jarig meisje en de 18-jarige jongeman kregen onenigheid. De familie leden, van spraakwater voorzien na het drinken van diverse dranken mengden zich in het debat, met als gevolg dat het boze meisje om tien voor drie de deur uitrende en het water van de Voorhaven insprong. De verloofde sprong haar achterna en de omstanders hadden het druk om het jonge paar daarna weer aan de kant te hijsen. Theo, ecu 10-jarige Schiedamse jongen, is maandagmiddag om lialf vier bij de Spieringshoekfiat door een loslopende hond gebeten. Later kwam de nog on bekende eigenaar van de hond. Hij deed het dier een halsband om en praatte even met Theo. Daarna echter bleek dat de verwonding van Theo zo ernstig was dat de linkerknie van de jongen In het ziekenhuis aan een operatieve ingreep moest worden onderworpen. De hond heeft een bruine kleur en het dier had lange oren. Toen de automobilist J. H. E. G. ko mende van de Nassaulaan naar de Burg. Knappertlaan geen voorrang verleende aan de bromfietser J. H. K.. is een bot sing ontstaan. De 'neer K. is met schaaf wonden aan de rechterheup naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. De bestuurder van een scooter. J. G., heeft zaterdagmiddag om tien voor vijf de 63-jnrige voetganger N. Putters uit de Burg. Van Haarenlaan op de voetgan gersoversteekplaats in de Nieuwe Dam- laan aangereden. De adjunct-commies Putters had schaafwonden en een bloed uitstorting aan het been. De- kantoorbe diende G. had een verstuikte enkel. Op de hoek van de Oostsingel en de Van Swindensingel verleende de be stuurder van een bestelauto H.v.P. zondagavond om vijf voor acht geen voorrang aan de bestuurder van een scooter E. W. De heer W. is met een hersenschudding en een wond aan het linker been naar het Gemeente zieken» hals vervoerd. De scooter werd licht, de bestelauto zwaar beschadigd. Op de Burg. Honnerlage Grethelaan heeft de automonteur G. J. H. maandag avond om half zes de bocht zo onvoor zichtig genomen dat zijn auto over de kop sloeg. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. In de hervormde Zondagsbode, kerk blad voor Schiedam, van deze week. maakt ds. J. D. Smids in de altijd aan trekkelijke „Kleine Kroniek" bezwaren tegen een uitspraak van dr. H. Schmitz in diens dissertatie „Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw". De auteur heeft in zijn werk ook de godsdienstige verhoudingen uit die tijd besproken, daarbij noemt hij vrijzinnige predikanten als ds. Fr, Haverschmtdt. Hij stelt dan ook „De andere dommees waren min of meer orthodox, waarschijn lijk met het oog op de massa die van vrijzinnigheid niet gediend was Ds. Smids veroordeelt deze uitlating fel, hij noemt de uitspraak historisch zowel als moreel beneden de maat. (Van een onzer verslaggevers) Vrijdag 27 april wordt in de Geref. Kerk (vrijgemaakt) aan de Westvest te Schiedam een kerkconcert gegeven. De medewerkenden zijn Bas Bronkhorst, orgel; Machteld Poldervaart, sopraan; Pieter van Veen, blokfluit. Het programma vermeldt werken van A. van Noordt, G. Ph. Telemann, G. Böhm, J. S. Bach, J. C. Pepusch, G. A. Homilius, J. W. Franck, D. Buxtehude. Bij de uitgang wordt een collecte ge houden voor het orgelfonds. Advertentie uKijfc, daar gaat da nieuwe Solex In die prachtige kleursncomblnetiel" Sof ex nu Jonger Anders Nieuwerl mat volotomatliche koppeling. Haa! vandaag nog da nfeuwa kleuranfoldar of maak vrijblijvend ean proefrit WJj -SCHIEDAM- AFDELING MOTOREN St. Liduïnastraat 53 Telefoon 643 13 Swammerdamsingel 25 Telefoon 66548 Het ligt niet in de bedoeling van. de besturen van de Schiedamse voetbalver enigingen om de ABC tegen te werken, maar de clubs zullen dan pas toestem ming aan hun leden geven als deze leden niet voor de eigen vereniging be- (Van een onzer verslaggevers) Twee tunnels voor voetgangers en wielrijders moeten worden gebouwd in het dijklichaam van de toekomstige Hor vathweg. De Dienst van Gemeentewerken van Rotterdam zal deze tunnels doen bouwen. De werkzaamheden geschieden precies op de grens van de gemeenten RotterdamSchiedam. De kosten bedra gen 385.172. Hiervan zal 255.832 voor rekening van de gemeente Schiedam komen. De ene tunnel komt op Rotterdams ge bied te liggen onder de Hogenbanweg met aansluiting op de hooggelegen Hor vathweg. De andere tunnel zal op Schie dams gebied in de Horvathweg worden gebouwd met aansluiting op de tunnel die reeds in de nieuwe spoordijk is aan gebracht. Deze laatste tunnel geeft ver binding met de Parallelweg (en de Rot terdamse Spaanse Polder) in Schiedam. De Rotterdamse Dienst voor Gemeente werken heeft de tekeningen voor dit tweestedenkarwei vervaardigd en ook het gehele werk voorbereid. Tevens dient de gemeente Schiedam 8400 beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van verlichting in de Schie damse tunnel en het werk van de Schie damse dienst voor gemeentewerken zal nog f 2568 kosten. In totaal gaat deze tunnelbouw de gemeente Schiedam f 266.800 kosten. VIJFTIG procent winst behaalden de Schiedamse voetbalteams za terdagmiddag. Belangrijk was dat PPSC gedecideerd met 4I van ZWSH won. Hoewel ook leider Tivsu linde in Vlaardingen met 02 won blijft PPSC toch goed in het spoor van Insulinde. Voor GSS staat niet veel meer op het spel, de Gustoman- nen deelden de punten dan ook broe derlijk met GGK (33). Voor HBSS werd de eerste bekerwedstrijd al fa taal. In sportpark Harga won Nieuw Lekkeriand met 13. Wel ging ZWSH in de aanval maar na tien minuten had PPSC het offen sief. Er werd slecht geschoten. In de vijftiende minuut kopte Piet van Veen een hoekschop van rechts goed in. PPSC kwam er toen beter in. ZWSH werd in de verdediging gedrukt en na een kwartier kon rechtsbinnen Kalden de bal meteen zacht rollertje voorbij de doelman van ZWSH sturen. Na de rust voetbalde PPSC heel energiek. Piet van Veen bracht de stand na een listige maneuvre op 03. Toen meende PPSC echter dat de winst al verkregen was. ZWSH kon weer in de aanval gaan en na enkele gevaarlijke aanvallen scoorde de middenvoor van ZWSH in de twin tigste minuut op prachtige wijze. Tij dig sloeg PPSC terug. ZWSH werd weer op eigen helft gedrongen en bij een gevaarlijke aanval van links scoorde Roel Ravens op fraaie wijze. (4—1). Het was te zien dat het duel GSS GGK niet veel betekenis meer had. Wel startte GSS fel en dit resulteerde al in de vijfde minuut in een doelpunt van Seholten. Vijf minuten later maak te Prins er in een solo 20 van. GSS deed het daarna kalmer aan en dit bleek een onjuiste handeling want de middenvoor van GGK kreeg in de der tigste minuut de kans de achterstand te verkleinen. Ook in de tweede helft rea geerde GSS traag. Weer scoorde de mid denvoor van GGK, Toch kreeg GSS nog het overwicht. Uit een combinatie van Bunte en Scholten werd de stand op 32 gebracht maar vlak voor tijd werd een misverstand in de Schiedamse de fensie afgestraft. (3—3). Het bezoekende Nieuw Lekkeriand heeft verdiend de winst gegrepen. Nieuw Lekkeriand was meer in de aanval, doelman Aaldijk van HBSS kreeg dan ook veel te doen maar de schoten van 9 Tweemaal is in Schiedam een berm in brand teraakt in dit weekeinde. Zon dagmiddag omstreeks half twee stond de berm van rijksweg 20 bij Thurlede in brand. De brandweer heeft het vuur geblust. De berm van de spoordijk bij de Van Maanenstraat is over een op pervlakte van vijftig vierkante meter verbrand Jongens uit de buurt hebben onder leiding van een politieman het vuur met zand geblust. Tijdens de Paasdagen hebben zich vijf tig vreemdelingen voornamelijk Fran sen en Duitsers bij de Schiedamse poli tie voor onderdak vervoegd. De politie heeft de reizigers nachtverblijf bij Schiedammers verschaft. Een keten van voertuigen heeft zich verwervins van deze pariden is van belang in het kader van het Uitbrei dingsplan Nieuwland, tijdens de Paasdagen over de traverse f Voor de leden van de Gereformeerde RotterdamsedijkBurg. Knappertlaan kerk in Schiedam-Nieuwland wordt in Schiedam een doorgang gezocht. donderdagavond 3 mei een bijeenkomst Verkeersopstoppingen kwamen niet gehouden in het wijkcentrum Nieuw- voor. Ook het getal verkeersongevallen iancj. Ds. J. Nawijn zal spreken over de bleef beperkt tijdens het lange week- verhouding met de hervormde kerk. einde. In De Ark te Kethel zal vrijdagavond Voor een bedrag van 1025 willen B. voor de leden van de Gereformeerde en W. van Schiedam de panden Hoofd- Kerk worden gesproken over de ver straat 73/7 en 73/9 aankopen. Deze houding met de Ned. Herv. Kerk. panden zijn van belang met het oog op 9 Ookdit jaar zal er weer een tentweek de verbetering van de buitenwater- van het comité „Schiedam voor Chris- kering tus" worden gehouden. Van zaterdag 16 B. en W van Schiedam vragen een juni tot en met zondag 24 juni worden krediet van 29.000 voor de aankoop de bijeenkomsten in de tent gehouden, van de panden Damlaan 11a en 11b. De De bij de komende gemeenteraadsver kiezingen samenwerkende partijen in Schiedam. A.R. C.H.U. en S.G.P. zullen op donderdagavond 26 april de eerste openbare vergadering houden. In ge bouw Irene zullen twee forums gestelde vragen beantwoorden. Enkele leden van de gemeenteraad zullen aan deze bij eenkomst hun medewerking verlenen. I De bejaardenclub „De Onderlinge Band" te Schtelam komt niet dinsdag bijeen in de consistorie van de Juliana- kerk zoals gebruikelijk is, maar ditmaal donderdag. Er zal een speciaal pro gramma zijn. I De Hervormde Gemeente van Schie dam heeft in de wijk Nieuwland een derde zondagsschool gekregen. De uit breiding van Nieuwland maakte het noodzakelijk dat ook in het Noord oosten van de nieuwe wijken een lokaal voor het zondagsschoolwerk zou komen. Daarom is de Westhillzonöagsschool gestart in de Pro. dr. Gunningbschool aan de Burgemeester van Haarenlaan. Donderdagavond houdt de N.C.V.B.- Kelheï het jaarfeest in De Rank, De toneeiclub en het zangkoor zullen het programma verzorgen. Het oud-schoolhoofd „meester" H. Gotink te Schiedam, nu nog een be kwaam voorzitter van de vereniging „De Belangen" mag zich verheugen in de sympathie van velen. Dat is geble ken bij de viering van de veertigjarige echtvereniging van de heer Gotink en mevrouw Gotink-De Vlaming. Zij heb ben vele gelukwensen in ontvangst mogen nemen. 9 Aangezien de meeste groepen van de Schiedamse N.P.V. de paasdagen in kampen bebben doorqebracht is de St. Jorisdag ditmaal niet op de gebruike lijke wijze gevierd. De padvinders heb ben onderling aandacht geschonken aan de St. Jorisdag. In de omgeving van Kethel zal de nationale reserve uit Schiedam mor genavond, woensdagavond, van kwart over acht tot elf uur oefeningen houden. den~gêbruiken? de gasten waren niet van kwaliteit. In de vijftiende minuut omspeelde Groene- weg twee man en HBSS had de leiding. Tien minuten later werd een doelpunt van Chris Scheffers afgekeurd. Bij een ongelukkige uittrap van Robbie Aaldijk kon middenvoor Cassa in de 43e minuut de gelijkmaker scoren. In de tweede helft werd er heel hard gespeeld en arbiter Molendijk kreeg het dan ook moeilijk. Toen Aaldijk in de vijfde minuut misgreep kon Paardenkooper scoren. Eers on verwachte kopbal werd mooi door Aal dijk gestopt. In de 27e minuut werk te stopper Koning een tegenstander tegen de grond en doelman Aaldijk hield de strafschop er uit. Vijf minu ten voor tijd schoot Cassa nogmaals raak. (13). (Advertentie) mm "OEKRÖÖN" ÉênSraehtstr. 29 - TeLÜ755 |">t VERFCENTRUM"' [Hoogstraat 48- Tel: 4153 j"D¥ GOEDE HOEK." n.vr-.l Flo.ris.de Vijfdelaan134 (Promonade West) Tel. 8210 Een woordvoerder van het ministerie van defensie in Den Haag heeft berich ten te-jen gesproken volgens welke op 8 april acht Nederlandse mariniers zijn omgekomen op het eiland Gag bjj Nieuw- Guinea. Buitenlandse persbureaus ont leenden dit bericht aan het Indonesische persbureau Antara, dat zich beriep op een legercommuniqué. Daarin werd o.a. gezegd, dat de Neder landers bij de strijd op Gag eenheden Papoea-politie in de voorste linie plaat sen, maar dat de Nederlandse mariniers zelf een boord blijven van schepen, dié bij de kust voor anker liggen. De Papoease guerillavechters, aldus het communiqué, moeten in samenwerking met de plaat selijke bevolking het hoofd bieden aan de aanvallen, die de Nederlands op heit doen vanuit de lucht en te land. Als voorbeeld wordt aangehaald, dat op 8 april, toen een afdeling Nederlandse mariniers een verlies leed van acht doden en vier gewonden, als wraak hier voor de Nederlanders overgingen tot hevige bombardementen luchtaanvallen van 9 tot 11 april, waarbij raketten en andere wapenen werden gebruikt. De plaatselijke bevolking en de guerilla's hielden echter stand zonder verliezen, aldus het communiqué van het Indone sische leger, dat ook nog melding maakt van roof en plundering door de. Neder landse troepen van eigendommen deb bevolking in de streek van de Radja Ampateilanden. Hier werden vaartuigen m beslag genomen uit vrees, dat jonge Papoea's ze tegen de Nederlanders zou-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1