h Schiedam-Z. krijgt ook scholen in systeembouw Nu ook vakantieregeling voor bloemisten in maak J. Westerveld versloeg verrassend crack Onink Legesgelden moeten nu meer gaan opbrengen Dura-Coignetmodel flat Schoolsportstrijd nu marathon. 4 f: 14-klassige l.s.,gymzaal, kleuterschool UUi Jeugd nam Harga-velden vrolijk in bezit A m Grote noodzaak van project dat 2 miljoen kost En sluiting van halve dag per treek Caravan los en tegen gevel op Strijd om Sehiedamse damtitel Vrouw gewond bij hevige botsing Ophalen riolering vergt twee ton Wijzigingen in trouwtijden s. Verplaatsing van bedrijf eist van gemeente borgtocht H SSÜ UITSLAGEN VAN SCHIEDAMS SCHOOLVOETBAL DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 WOENSDAG 25 APRIL 1962 1 S peelwerklokaal s werelds meest verkochte koelkast tegen Euromarktprijzen vanaf I bij de speciale Frigidaire-dealer DE LANGE KWELLINGEN ZÓ WEL? KARAKTERS FACETTEN. Vandaag era morgen Uilslagen FRIGIDAIRE- EEN PRO DU KT VAN GENERAL MOTORS 'havengebied "&SS| 0 Voor een bedrag van 38.200 zul len de Technische Bedrijven in Schie dam electricitëisleidmgen en -kabels weer op de gewenste hoogte! in de bo dem leggen in de Galvanistraat, Kor te Haven NZ, Hoogstraat, Seringenhof Wingerdlaan. Perenlaan, Kersenlaan' Meidoornlaan en Hargsingel mits dè Sehiedamse gemeenteraad aeeoord gaat met het voorstel van B. en W. In genoemde straten zal gemeen- lewerken in de loop van dit jaar be stratings- en rioleringswerken verrich ten. Hiervoor is geen krediet meer vereist, de benodigde gelden zijn reeds beschikbaar gesteld. 0 Voor de leden van de CJV-mond- accordeonvereniging ..Bravo" wordt vrijdagavond in gebouw Irene in Schiedam het jaarfeest gehouden. Bravo en Jong Bravo zullen concer teren. Tevens werken mee de Etona's, acrobatiek, Jan Borsboom, kunstflui ter, en de Sehiedamse goochelaar Al Preston, die met zijn goudvissentruc landelijk kampioen werd. Kaarten aan de zaal verkrijgbaar. 0 De Sehiedamse harmonie O.B K. zal op 4 mei haar medewerking verlenen aan de herdenkingske'rkdicnst in de Grote Kerk. Zij zal daar o.a. uitvoe ren enkele koralen bij het begin van de dienst o.a. Wilt heden nu treden voor God den Heere; O, 6od onze hulp; Blijf bij mij Heer, als de avond daalt; het Andante maestoso Judex (Mors et Vita) van Gounod, en het Largo van Handel en het koraal Wenn ieh einmal soli scheiden. Bij het slui ten van de dienst het Volkslied. Op 30 april zal O.B.K. medewerken aan de Aubade voor het stadhuis en 's avonds aan de taptoe welke geheel onder leiding van haar dirigent, de beer Koster, staat. Het Jeugdorkest werkt mee aan de Lampion-optocht op zaterdag 28 april, aanvang hall negen aan de Swammerdamsingel. ir»r™Srecn onzer verslaggevers) VKIJWBL iedere maand behandelt de öcmeaamse gemeenteraad een aan- tal voorstellen van B. en W. ten be- noeve van verbeteringen, aanschaffin gen e.d. voor het onderwijs in Schie- „S,m' vo°r vrijdagavond komen weer tal van deze onderwerpen op de agenda van de openbare vergadering voor. Het belangrijkste voorstel is wel de bouw van een veertienklassige school met gymnastieklokaal en een vierklas- stge kleuterschool ..t de Dwarsstraat ter vervanging van de sterk verouder de scholen m de Zwartewaalsestraat en de Dwarsstraat. Op het gebied van de schoolgebou wen Is Schiedam-Zuid achtergebleven. De nieuwe schoolgebouwen zullen worden geplaatst op en om het ter rein van het oude schoolgebouw aan j ^warsstraat. Een bijzonderheid is dat deze school voor een bedrag van 2.291.100 ook in seriebouw zal wor den gebouwd door Muys en De Win ter in aansluiting op de seriebouw van zeven scholen en vier gymnastieklo kalen waar onlangs mee begonnen is in Nieuwland. Voor de bouw van het gebouwencom plex heeft de gemeente nog geen rijks goedkeuring verkregen. De noodzaak voor de bouw van scholen is er echter wel. Van de school in de Zwartewaalse straat zijn reeds twee lokalen afgebro ken. Binnenkort moet de gehele rech tervleugel worden afgebroken en bet gemeentebestuur vraagt zich af of daar na het resterende gedeelte van het ge bouw nog dienst zal kunnen doen. Ook bet schoolgebouw aan de Dwarsstraat komt voor afbraak in aanmerking. De bouwkosten worden als volgt ge- raamd: 14-klassige school voor g.l.o. 980.200, gymnastieklokaal 381.000, 4-klassige kleuterschool 399,400. Ver der is te rekenen op het slopen van het bestaande schoolgebouw met gymnas tieklokaal en woning 37.000, en het verplaatsen van een 3-klassig houten schoolgebouwtje 11.000, de grondkos- tea zullen bedragen 502.500; totaal dus 2.291.100. Voor de vervanging van de kolenka- chels door oliekachels in de zes loka len en personeelskamer van de St. Ca- tharinaschoot aan de Westvest willen B. en W. van Schiedam een bijdrage van ƒ6.800 in de geraamde kosten verstrek ken. Twaalf brandblusapparaten zullen worden geplaatst in de scholen van de Vereniging voor Gereformeerd School onderwijs in Schiedam. B. en W. van Schiedam vragen de gemeenteraad een krediet van 1320 beschikbaar te wil len stellen voor de aanschaffing van deze apparaten. De oude schoolbanken in de rooms-katholieke scholen aan de Westmolenstraat 20, Laurens Coster- straat 50 en Bosboomlaan 5 zullen wor den vervangen door stoelen en tafels. L. en W. van Schiedam vragen de raad een krediet van 14.750 voor aanschaf fing van meubilair voor twee lokalen. Op de rooms-katholieke lagere scho len zullen 32 brandblusapparaten wor- ien geplaatst, op de r.k. kleuterscholen krijgen 12 van deze apparaten een plaats. De totale kosten bedragen 3520 en 1320. B. en W. van Schiedam vragen de gemeenteraad het krediet van 4840 beschikbaar te willen stel len. De bevolkingsaanwas in Nieuwland- Oost maakt het noodzakelijk dat er een zesde speelwerklukaal wordt ingericht in de openbare kleuterschool aan de Minister Donkerstraat 2. B. en W. van Schiedam vragen de gemeenteraad een krediet van 3200 voor aanschaffing van meubilair,' spel- en ontwikkelings materiaal. Meegedeeld wordt dat ook de aan stelling van een vijfde kleuterleidster noodzakelijk is. De school is in 1959 begonnen met 55 kleuters, in 1960 be droeg het gemiddelde aantal kleuters 79. in 1961; 133 terwijl het aantal kleuters op 1 januari 1962 reeds 192 bedroeg en thans 246 bedraagt. Advertentie) ZIE FRIGIDAIRE NU IJET MOOIE WEER kan mooi aan- leiding zijn tot wandelen met de hond in onze stad. Zoals men weet is er een verordening dat het lopen van honden met lijn geboden maakt. Los lopende honden zijn kwellingen voor sommige Schiedammers. Dat bewijst de practijk wel. Zo valt er weieens een bromfietser over een loslopende hond, zo komt een dergelijk dier zijn bazin wel eens te hulp als er getwist moet worden over een ballpoint of een hond bijt zonder reden een kind in de knie bij de Spierinffshoekflat. DARE manieren kunnen loslopende hemden hebben. Daarom aan de lijn met het kuisvee. Zelfs als ze aan de lijn lopen zijn honden niet altijd gewenst. Dat blijkt bij de honden van de opleidings(school)vereniging voor speurders. De dieren mogen hun acti viteiten niet bedrijven op en in de sportcomplexen. Dan worden onze kostbare takjes beschadigd. We vragen ons echter af waarom die honden er wel aan de lijn mogen lopen, spelen maar niet onder leiding van hun chef en zijn maats zouden mogen oefenen. Deze honden lopen toch wel aan de lijn en wat valt er dan te verbieden? QVERIGENS geeft het wandelen met hond wel kijk op karakters. Pro beer het maar. Bij het kennismaken zijn honden altijd heel voorzichtig. Ze draaien wat om elkaar heen voordat het meer innige snuffelen begint maar daarna kan er alle gelegenheid zijn voor een goed en gezellig gesprek. Be valt de kennismaking hevl goed dan volgt nog soms een genoeglijk robber tje worstelen ook. Dat kan voor de eigenaars pan de honden lastig zijn want deze moeten dan elkaar aankij kend en griTnassend over de stoornis trachten de lijnen pan de vastlopende honden los te houden. §OMS mogen honden elkaar niet al te best. Dan naderen ze elkaar schuw, bedacht op elke hinderlaag. Ze brommen wat meer uit angst dan om te dreigen geloven we maar het klinkt altijd imponerend. Soms wordt er echt gevochten, maar meestal ge beurt dat pas als een van de twee wegloopt. Dan wordt de ander plots zo dapper dat ie tot de aanval gaat om het dier nog verder weg te jagen. Soms is er het evenwicht van de koude oorlog. Dan gebeurt er niets, tenmin ste ogenschijnlijk niet maar wie kan vertellen welke branden er woeden in de hondezielen. Pas als de dieren el kaar ver gepasseerd zijn draaien ze zich om want dan dient het schelden achter de ruggen een aanvang te ne men, Zo'n wandelingetje met het trou we huisdier geeft zoveel facetten van de diereziel te zien dat men soms kan wanen met mensen te doen te hebben. (Van een onzer verslaggevers) "yOOR de Sehiedamse bloemisten komt ook een regeling voor de vakantiesluiting. B. en W. van Schie dam bieden de gemeenteraad een verordening aan, waarin bepaald wordt dat B. en W. kunnen bepalen gedurende welke tijd welke winkels gesloten dienen te zijn. De vakantie regeling zal in werking treden op 1 juni 1S62. Taarlijks stellen B. en W. van Schiedam al een vakantieregeling vast voor sla gers, kappers, kruideniers, slijters, melk-, tabaks- en groentehandelaren in overeenstemming met de wensen van het bedrijfsleven. De regeling wordt als doeltreffend genoemd, er is Op de Havendijk te Schiedam verloor gistermiddag een auto zijn caravan. Vol gens de bestuurder, de winkelier H. R., omdat er een oneffenheid in de weg was. Volgens de politie omdat de koppeling ondeugdelijk was. - De caravan botste tegen de gevel van het pand 180. waarbij lichte schade werd aangericht. De caravan zelf werd ook in geringe mate beschadigd. De politie maakte proces-verbaal op en nam de koppeling in -beslag. Sportpark Harga; Schoolvoetbal wed strijden. 9—-17. Chr. Sociale Belangen: Philharmonica, Uitvoering, 20. Musis Sacrum: Schied. Scheidsrech ters Vereniging, Feestavond, 20. Sportpark Harga: Sehoolsportwedstrij- den. 9—17. Irene: Openbare vergadering protes tant Schiedam (CHU-AE SOP) met lo rums, 20. Chr. Sociale Beiangen: ARJOS, Bij eenkomst. 20- Dagblad „De Rotlerdaminer", Sehie damse redactie tel- 64154 b-S-S- 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. H5588). Belangrilkc telefoonnummers: Brand alarm 69123; Politiealarm 64666: G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Apotheek: Gouka, Hoogstraat. Sted. Museum: Ned. Opgravingen in Egypte (tot 25 juni)werken van Michael Podulke. B. en W. van Schiedam vragen de ge meenteraad borg te willen staan voor een geldlening van 76.000 aan de heer L. van Duyn voor de verplaatsing van zijn bedrijf van de Jan van Riebeeck- weg in het Industriegebied naar een terrein aan de Calandstraat. In februari was besloten dat de heer Van Duyn zijn erfpacht over het terrein aar. de Jan van Riebeeckweg zou over dragen ten behoeve van de uitbreiding van de VAM. Een van die voorwaar den was dat aan betrokkene voor de »XPl?atIS|acVhtn a!" dedl01andnstraat zoek "geen"bezwaar bestaat. (Van een onzer verslaggevers) IN de derde ronde voor het persoon lijk damkampioenschap van Schie dam zorgde deze keer J. Westerveld voor een verrassing door de crack kam pioen J. C. Onink te verslaan. Onink was niet erg op dreef en de kleine foutjes welke hij maakte werden door Westerveld terdege uitgebuit. Zo wist hij al direct tot dam ie komen, die evenwel weer werd geblokkeerd door Onink, een later foutje van laatstge noemde gaf Westerveld echter weer de kans zijn' dam vrij te maken. Dit werd voor Onink noodlottig en hij moest de partij opgeven. De partij J. J. CuykA. van Dort werd afgebroken met ieder nog onge veer twaalf schijven op het bord in een positie welke moeilijk een nadere beschouwing van winst of verlies kan geven. W. Spruyt tegen J. P. v. d, Wate ring gaf weinig spectaculairs te zien, eerstgenoemde speelde ditmaal vaar dig want het is niet gemakkelijk de in uitstekende vorm zijnde v.d. Wa tering een remise af te dwingen. Het was een waar genoegen de strijd tussen de gebroeders Vrijland te vol gen. Waar andere spelers met -diep ge fronste wenkbrauwen en voorhoofden hun borden zaten te bespelen, wisten deze aan elkaar gewaagde spelers elke zet van een vrolijke kwinkslag of uit daging vergezeld te doen gaan. en ge broederlijk hebben zij de punten dan ook gedeeld. De afgebroken ronde Westerveld— Cuyk werd tot remise besloten ondanks een schijf voordeel van Cuyk, de on derlinge verhoudingen gaven laatstge noemde echter weinig kans hier sterk voordeel uit te trekken. Uit de eerste ronde stond de partij Cuyk—V.d. Watering nog open, een 2—8 zet van laatstgenoemde wist Cuyk echter volkomen klem te zetten en elke kans op remise te ontnemen. De uitslagen luiden: J. J. Cabri vrij; J J. Cuyk—A. van Dort afgebroken; J C Onink—J. Westerveld 0—2; W. Spruyt—J. P- v. d. Watering 1—1; L. zou worden toegewezen. Die overplaat sing zal nu kunnen geschieden als de gemeente bijstand verleent bij de finan ciering van de hiervoor te maken kos ten. De definitieve financiering zal kun nen geschieden met de uitkering, waar op de heer Van Duyn recht heeft na dat de ontruiming van het tegenwoor dig door hem gebruikte terrein is vol tooid. Belanghebbende kan wel een of meer kasgeldleningen krijgen, maar daaraan is de voorwaarde verbondep, dat de ge meente zich borg stelt voor de betaling van de rente en de aflossing ervan, zeggen B. en W. De beer Van Duyn heeft zich nu tot het college gewend met het verzoek te bevorderen, dat de gevraagde "bor^ocht door de gemeente zal worden v—kt. Aangezien de ge meente bel— -oft bij een vlotte af wikkeling v" e zaak, menen B. en W dat tegen inwilliging van dit ver- VrijlandTh. Vrijland 11; J. Wester veld—J. J. Cuyk 1—1; J. J. Cuyk J. P. v. d. Watering 02. Bordenuitslagen: F. W. Rademaker M. van Erkel 0—2; J. van Straaten— J, Bogerd 20. De puntenverdeling tot nu toe in de titelstrijd luidt: A. van Dort 2 uit 1; J. J. Cabri 0 uit 2; J. J. Cuyk 1 uit 2; J. C. Onink 3 uit 3; W. Spruyt 2 uit 2; L. Vrijland 1 uit 1; Th. Vrijland 2 uit 3; J. P. v. d. Watering 4 uit 3; J. Wes terveld 5 uit 3. Vaa de heer Maznow, Kadiewka, Rus land, bereikte de Sehiedamse damclub het verzoek hem aan een dam-corres- pondentievriend te willen helpen. Beslo ten werd over te gaan tot dammen per correspondentie, maar dan via tien borden vanwege de lange tijdsduur die zulks vergt. een groeiende waardering voor de va kantie en in een enkel geval wordt het wettelijk minimum van twee we ken verplichte sluiting te gering ge noemd. De bij verordening vastgelegde periode van .1 mei tot 1 oktober wordt als een onnodige beperking in de vrijheid van keuze gezien. Toen de bloemisten zich tot B. en W. richtten met het verzoek om ook voor hun branche een verplichte vakantiere geling te willen treffen hebben B. en W. dan ook niet een bindende periode van 1 mei tot 1 oktober willen vaststel len. Van de zeventien Sehiedamse bloe misten hebben, vijftien zich achter het verzoek aan B. en W, geschaard terwijl twee zich, blanco verklaarden. B. en W. achten dit een voldoende meerderheid om een verordening vast te stellen. Ka mer van Koophandel. Adviesraad en Middenstandscentrale gaan accoord met het voorstel. Tevens stellen B. en W. nu voor om naast de tien winkelbranches in de Winkelsluitingsverordening 1952 ook te willen opnemen een wekelijkse halve- dagsluiting voor bloemisten en slijters. De zeventien bloemisten gaan allen ac coord met een verplichte sluiting op dinsdagmiddag;- Zij vragen echter ont heffing voor de-- dinsdagmiddagen na Pasen en Pinksteren. Direct na de feestdagen zou er namelijk steeds een behoefte aan bloemen bestaan. Bij de slijters zullen de zaken op woensdagmiddag gesloten zijn indien de gemeenteraad accoord gaat met de voorstellen van B. en W. Bij de toelichting voor de voorstellen wordt vermeld dat van de 22 Sehie damse slijters twintig voorstander zijn van een halvedagslaiting. Van deze twintig zijn veertien voorstander van slniten op woensdagmiddag, vier zijn voor dinsdagmiddagsluiting en twee zijn voorstander voor de maandagmorgen sluiting. Op het voorrangskruispunt Vlaardin- gerstraatVellevest te Schiedam kwa men dinsdagmorgen een lege zandauto en een personenwagen met elkaar in botsing. Het ongeluk ontstond doordat de bestuurder van de personenauto, de 76-jarige Amerikaan N. v. d. M., geen voorrang verleende aan de van de Velle vest komende vrachtauto. Mevrouw S. v. d. T.v. d. M., die naast V. d. M. zat liep bij de botsing een her senschudding op. Zij is naar de dr. Nolet- stichting vervoerd. De personenauto werd zwaar en de vrachtwagen licht bescha digd. FRIGIDAIRE PIETERSEN, Nw. Binnenweg 71-77, Rotterdam, tel. 35290 Filiaal: Broersvest 74—76, Schiedam, tel. 69404—61459. ■2^ Rotterdam: Oude Binnenweg 146-148, tel. 124067; Beijerlandselaan 31, tel. 195691; Jonker Fransstraat 106, tel. 123251; Coolhaven 230, Techn. Dienst, tel. 56595; Hoogvliet: Winkelcentrum Binnenban. „ELECTRO-THERM" N.V., Schiedamsevest' 46, Rotterdam, tel. 138200. „WILMETA" N.V., Showroom Lijnbaan 37, tel. 121738 en Goudsesingel 35-37, R'dam, tel. 110502 (Van een onzer verslaggevers) Een krediet van 210.800 willen B. en W. beschikbaar stellen voor het op halen van rioleringen in Schiedam-Oost waarbij tevens werkzaamheden zullen worden verricht aan gas- en waterlei dingen alsmede aan de electriciteitska- bels. Het ophalen van de rioleringen in het oosten van de stad, waarvoor des tijds een fasenplan is opgesteld, zal in de loop van dit jaar worden voortgezet m de volgende straten: Boylestraat, Van Marumstraat, Cartesiusstraat, Leibnitzstraat, ged. Hogenbanweg, Rot- terdamsedijk N.Z. In aansluiting op de reeds vroeger verleende kredieten van in totaal 230.000, moet thans dit werk over 100.000,kunnen worden be schikt. Tegelijk met de uitvoering van deze werkzaamheden zullen de gas- en wa terleidingen. alsmede de elektriciteits kabels worden opgehaald. Tevens moe ten dergelijke werkzaamheden nog in de Teylerstraat en de Baterstraat worden verricht. De gezamenlijke kosten zul len 110.800,— belopen. (Van een onzer verslaggevers) 'TWEEDUIZEND gulden meer per -1 jaar zal de gemeente Schiedam gaan ontvangen aan legesgelden als de Sehiedamse gemeenteraad vrij dagavond het voorstel tot verhoging van enkele tarieven en de invoering van nieuwe tarieven goedkeurt. Daartoe is- nu het ontwerp voor een geheel nieuwe verordening aangebo den. Gebleken is dat vele huwelijken gesloten worden tussen elf en twaalf uur, daarom is een kleine wijziging gebracht in de uren van trouwen. Nieuwe tarieven zijn bepaald voor het verstrekken van inlichtingen uit het gemechaniseerde bevolkingsregis ter eh voor het afgeven van toeristen- kaarten. Ook de tarieven voor het verstrekken van inlichtingen uit het niet-gemechaniseerde bevolkingsregis ter hebben een kleine wijziging onder gaan. De legesverordening omvat nu twaalf artike'en. In artikel 3 wordt gesteld dat focokopieë van stukken een gulden zullen kosten; afschriften van verzoek- SINDS TWEEDE PAASDAG is aan de Parkweg in Schiedam een ingerich te woning van de 288 Dura-Coignet- woningen in Schiedam te bezichtigen- Het is een modelwoning die geduren de zes weken model zal staan voor belangstellenden. Op Tweede Paasdag hebben reeds vijftienhonderd bezoe kers blijk gegeven van hun belang stelling. Verwacht wordt dat de 288 woningen per 1 augustus bewoond kun nen worden. De modelflat ziet er keurig uit. maar mogelijk dat de schijn bedriegt, om dat de inrichter ,.De Steenbok" naar onze smaak kostbare materialen heeft gebruikt. De inrichter meent evenwel dat zijn producten beslist niet duur der zijn dan de materialen van an dere woninginrichters. Toegepast zijn Spectrum meubels, Ploegstoöen. Ver lichtingsarmaturen van de Zweedse firma Indoor. Vrijdag 27 april begint de verkoop van de Zomerposteegels. Vanaf die datum, tot 9 juni zullen ze 's mor gens të koop zijn in de hal van het postkantoor te Schiedam. „Zomerze- gels brengen levensvreugde" is het motto, waaronder ook ditmaal het comité van de Zomerzegels wil star ten. (Van een onzer verslaggevers) ET GEJUICH van schelle jongens kelen klonk dinsdag in Sport park Harga te Schiedam hoog uit bo ven de vrolijke muziek van de ge luidsinstallatie. Het was een duide lijk teken dat de jeugd deze week bezit heeft genomen van het sport complex om er de traditionele school sportwedstrijden na Pasen te houden. Gesproken kan nu worden van een ware marathon want de schoolsport- beoefening is zo omvangrijk gewor den dat men grote bewondering kan hebben voor de bekwame organisato ren en hun al even welwillende en vrijwillige medewerkers. Die fimctio- narissen namelijk hebben er dinsdag voor gezorgd dat de eerste school- voetbaldag punctueel op de minuut verliep en dat vierhonderd voetbal lers van de lagere scholen in Schie dam in negentig wedstrijden veel sportief pleizier hebben gehad. Er viel niet altijd te juichen maar dat behoort bij de sportbeoefening. Op merkelijk bijvoorbeeld was dat vele rooms-katholieke scholen tot zulke goede prestaties kwamen maar dat houdt dan tevens in dat zij dienden te triomferen over anderen. Ook wa ren de voetballers individueel niet al tijd gelukkig, het been ging wel eens de verkeerde kant uit vlak voor doel als er zulk een goede kans was en dat betekende dan juist niet dat mooie doelpunt. Ook moest zo'n kleine knaap zich wel eens licht geblesseerd vervoegen in de kantine van Hermes DVS waar de dames en heren van het Roode Kruis heel zorgzaam naar mogelijke blessu- I uitgebleven, gelukkig, maar toch heb ben de helpsters en helpers hun ma teriaal kunnen gebruiken voor het stelpen van enig bloed op de inmid dels wat bemodderde benen. Ook bleek het nodig bij de strijd Burgemeester VerveenKoningin Ju liana om een geblesseerde knaap heel zorgzaam naar de zijlijn te dra gen, maar in het algemeen was er lou ter vrolijkheid op de zonovergoten vel den. Verheugend was het dat reeds zo vele ouders en onderwijzers naar het res keken. Grote verwondingen zijn spel van de kinderen hebben gekeken. JVJET een kranige sprong pakt het keepertje van de Koningin Wil- helminaschool uit Schiedam het schot van zijn tegenstander van de Comeniusschool. Voor de buitenstaan der was het moeilijk te zien wie wie was omdat alle knapen oranjehemden droegen en het verschil tussen zwart en wit broekje geen zekerheid bracht, maar de sportslieden wisten terdege hoe zij de eer van hun school moesten verdedigen. Deze belangstelling zal de meisjes en jongens deze week ongetwijfeld stimu leren. De geluidsinstallatie is het instru ment voor de dirigenten in de kantine van Hermes DVS. Zij vertellen via de microfoon wat de uitslagen zijn, wat de nieuwe wedstrijden zijn en via de mi crofoon worden de wedstrijden ook stipt „afgefloten". De heren Rens. Ros- heuvel, Van de Griend, Van der Ploeg van de Schoolsportcommissie zorgen er voor dat het programma volgens sche ma wordt afgewerkt. Dames en heren van het Roode Kruis houden het geijkte toezicht, maar zij zijn gelukkig veelal werkeloos. De scheidsrechters gaan af en aan naar de volden op het complex van SVV, van Hermes DVS en de gemeen telijke terreinen. De jongens draven in en uit de kleedlokalen van Hermes DVS, van SVV en van de gemeente. Voor de knapen is er altijd veel spanning ais er strafschoppen moeten worden genomen, dan vormen er zich kringetjes en dan send springen de aanhangers dan rond de succesvolle schutter. De jongens voelen zich een Wilkes en een Lenstra vooral ook omdat zelfs scheidsrechters als. de arbiter L. van Ravens uit het eredivisievoetbal de leiding heeft (geeft) bij het school voetbal. Zij volgen dan ook met aan dacht de puntentellingen in de poules, maar ook de onderwijskrachten zijn niet vrij te pleiten van chauvinisme. Zij toch moeten dit schoolvoetbal zien als louter genoeglijke recreatie maar ook de „meesters" zijn wat trots als „hun school wint". Zesenderig schoolteams speelden dins, dag. De "zes kampioenen uit de poules spelen woensdagmiddag halve finale wedstrijden. Vandaag, woensdag, spelen 32 reserveteams van de lagere scholen en de ULO's. Donderdag komen de hoogste teams (35 stuks) van de uitge breid lagere scholen aan bod. Poule- winnaars werden dinsdag: St. Alovsius St. Maria. Dominico Savio, St. Thomas', Klaas de Vries A en Comenlus B. vaaüü'- verity schriften en vergunningen kosten an derhalve gulder.. Er is een prijslijst voor de verstrekking van gemeentelijke uitgaven als begroting, jaarverslagen, notulen e.d. Inlichtingen uit de regis ters van de burgerlijke stand kosten een gulden, een trouwboekje kost twee gulden. Het sluiten van een huwelijk op woensdagmorgen negen uur koat 7,50, om elf uur tien gulden, om twaalf uur twintig golden, op donderdagmorgen Ren uur 7,50 om elf uur twintig gul- den om twaalf sur veertig gulden. Dan zijn er enkele kosteloze uren op woens dag en donderdag e» de overige uren kost het trouwen 75. Voor de overi ge dagen geldt een tarief van honderi gulden. Inlichtingen uit de bevolkingsregir- ters kosten 75 cent. Het verlengen vaö een paspoort vraagt een rijksda aided, een toeristenkaart A kost 1, een toe- ristenkaart B twee gulden en een Be wijs van Nederlandsdhap kost 1.50. Voor het verstrekken van aübeéldingea of afschriften van stukken van voor het jaar 1700 uit het gemeentelijk archief wordt 2223 gevraagd, voor stukken na 1700 1. Nasporingen in het archief kos ten per uur drie gulden. Woanruimtewet, Bouwvergunningen (twee pro mille). Hinderwetvergufaiin- gen (ƒ20). Verkeer, Jachtakten 10 - ƒ3.50), Vermakelijkheden. Ventvergtm- ningen. Personeel zijn in deze legesver ordening opgenomen. In artikel. 4 zijn negen bepalingen opgenomen jwaaiih vermeld wordt wie vrijstelling taling van deze gelden kunnen gen. Bij de scboolvoetbalwedstrijden in sport park Harga in Schiedam zijn dinsdag de vol gende resultaten behaald; Poule el; St. Aioysius g punten: 2. J. H. Gunning 8 put; 3. en 4. St. Martinus en Prins Bernhard; 5. Sav. Lohman 2; 6. Pr. Juliana; Poule E .1; 1. St. Maria 8 punt ;2. Pr. Marijke 6 pnt: 3. en t en 5 Kohnstam, Gerhard en AIO. Mag- nusschool 5 pnt; 6. Groen van Prinsterer 1 pnt: Poule E 3: 1. Domenlco Savio 10 pun ten; 2. en 3, Klaas de Vries B en St. Htn- ricus 6 pnt: 4. Theo Thijssen 5 pnt: 5. Prof. Sav. Loshman 2; 6. Pr. Juliana: Poule E 2: 1. St. Thomas 10 pnt: 2. Jan Ligthart 7 pnt: 3. Goeman Borgesius 5 pnt; 4. en 5. dr. De Visser B en Prinses Beatrix: 6 Oranje Nas sau 0 pnt: Poule E 5; 1. Klaas de Vries A 8 pnt; 2. Burg. Verveen 7; 3. Kon. Juliana 5 pnt; 4. Erasmus 5: 5. Comenlus A 3; 6. Dr. A. Kuyper 1 pnt; Poule E 6. 1. Co menlus B 8 pnt; 2. en 3. St. Bernard us en St. Jozef: 4. Ma then esse 5 pnt.: 5. Thorbec- ke 2; 6. Kon. Wilhelmina 1 pnt. De uitslagen zijn: Gunning—Sav. Lohman 2—1: St. Martinus—Pr. Bernhard O—l; St. AloysiusPr. Juliana 30; Gunning—St. Martinus 2—0: Sav. Lohman—St, Aloysius 40; Pr. BernhardPr. Juliana 3—0; Sav. LohmanSt. Martinus 01GunningPr Ju liana 4—0; Pr. BernhardSt. Aloysius 01: Sav. Lohman—Pr. Juliana 2I; St. Mar —St Martinus—St. Aloysius 2—0; Gun PrJBernih. 21; St. MartinusPr. Juliana 20: Sav. LohmanPr. Bernhard 01; GunningSint Aloysius 1—2; Kohnstam—St. Maria 0—1- Gerhard—Alb Magnus 0—3: Pr. Marijke Gr. van Pnnsterer 2—0; Kohnstamm—Ger hard 1—2; St, MariaPr. Marijke 11; Alb. Magnus—Or. van Prinsterer 00; St. Maria —Gerhard 50; KohnstammGr. van Prlns- .erer 6—0; Alb. Magnus—Pr. Marijke 1—3; St. Mana—Gr. van Prinsterer 4—2; Gerhard '^r- Marijke 22; KohnstammAlb. Mag nus 11; GerhardGr. van Prinsterer 20' Maria—Alb Magnus 1—1; Kohnstamm- Marijke 10; Th. Thijssendr. De Vis- is—0; prof. Casimir—Dom Savio 2—3; Klaas de Vries B— St. Henricus 0—0- Th Thijssen—prof. Casimir 31; dr. De Visser A—Klaas de Vries B tt-C; Dom Savio—st. Henncus O—O; Dom Savio—Klaas de Vries b f~°r- Pr- df vi?«er a—St. Henricus 0—4; Pp?r; Casimir—Klaas de Vries b 3l; Theo ThijssenDom Savio 0—6; prof. CasimirSt. Henncus 0—3; Dr. de Visser a—Dom Savio Theo Thijssen—Klaas de Vries b 0— Goem. Borgesius—dr. De Visser B 2—0- Pr' Jan Ligthart b 01; Oranje Nassau T"017as C'j Goem. BorgesiusPr. Bea- j7"2: Pr-,.de Visser B—Oranje Nassau iu^tbart t>—St. Thomas 0—2; Dr. de Visser b—Pr. Beatrix 1-0; Goem Bar- gesuis—St. Thomas 0-4: Jan Urthart bi Oranje Nassau 2—0; Dr. De Visser bSt Thomas 1 1-5 ;Pr.'Beatrix-l0ranje N^fu 3-0. Goem. BorgesiusJan Ligthart 0o- Pr. Beatrix—St. Thomas 0—3; Dr. de Visser b-Jan Ligthart b 0—1; Goem. Borgesius— N.assau 70: Erasmus—(Klaas de Vries A. 05; Burg. Verveer.dr. A. Kuyper 1—0- Comemus a—Kon. Juliana 01; Erasmus- Burg. Verveen 0—2; Klaas de Vries a^Gn- memus a 2-0; dr. A Kuyper—Kon. Julia- n de Vries aBurg. Verveen £-1; ErasmusKon. Juliana O—O' dr A tT„erTC,omi-'nJli3 A I"2: KlaaTde Vries a riïs k 1~0: Bur§- Verveen-Come R.Hsr T7 ErasmusOr. A. Kuyper 3—2- VriiL' VerveenKon. Juliana 00; Klaas dè nes adr. A. Kuyper 40- ErasmusOr, a I"0: St- Berna^-sl jo^eTTS" Knï? wm, MMbenesse l—o; Thorbecke— Kon. Wilhelmina 0—0; St Bernarthii—r-L^T ^Thorb^^^f1^3 W: Thorbecke I—o. St Bernardus— Willem E^So1eüi^et°VHlStdoerisSchrtêr Ruim drieduuiend per«in€n hebben 'tot g.steren de exipositie bezocht. met^de ERG. Uit sp ""den bezocht dinsdag in h^tk a der "tterd9mere^t tie raam. Het gezelschap becW, e herbouwde feinneostaa en werkzaamheden maakte ee^.mS? M: vaart door het een bezoek aan de EurtjnSt. .-'•sKcJ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1